DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Gepensionneerden krijgen toeslag vóór Kerstmis Vandaag... Besprekingen in Batavia zijn goed gevorderd Engeland neemt niet deel aan Palestina-beheer Blum krijgt opdracht, nieuw kabinet te vormen Benzine gaat een kwartje per liter kosten S,SSEMBLéE '48 IN EUROPA Weerbericht PLECHTIGHEID IN WESTMINSTER ABBEY Accoord bereikt in Makassar Mosley ter sprake in Lagerhuis MARSHALL NAAR LONDEN WISKUNDE OP DE MEISJESSCHOLEN Meisje aangerand en zwaar gewond Naar een coalitie op brede basis CU—» 3.0330 - R-— Bank UITGAVE VAN DE STICHTING H E T P A R O O U Postbu» 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 of 4per kwartaal Losse nummer» 10 ct. I Vrijdag 21 November 1947 Nr. 804 6e jaarg. I Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Bii het Centraal Stembureau is een wetsontwerp in voorbereiding, waardoor het mogelijk zal worden gemaakt, dat de militairen in In donesië aan de verkiezing deelne men. De oplossing wordt gezocht in het stemmen bij volmacht. Een wijziging van de Begrafeniswet achtte de minister niet urgent. Het oprichten van crematoria door par ticulieren kan hij niet verbieden. Voordat de behandeling der be groting van Binnenlandse Zaken hervat werd is het wetsontwerp tot verhoging van het bizonder in voerrecht op benzine, waardoor de prijs tot 25 cent per liter wordt verhoogd, z.h.s. aangeno5men. (Van onze parlementaire redacteur) Het debuut van mr Witteman als minister van Binnenlandse Zaken, heeft, toen hij gisteren in de Tweede Kamer de sprekers beantwoordde, die over zijn begroting het woord hadden ge voerd - tezamen meer dan twee dozijn - in vele opzichten vol doening gewekt. Het dankbaarst zullen ongetwijfeld de ge pensionneerden zijn, omdat hij de knoop heeft doorgehakt en maatregelen heeft genomen, om hun alsnog over 1947 een toe slag van 25 procent op het pensioen te geven, als voorschot op de te verwachten wettelijke verhoging der pensioenen, en deze nog vóór Kerstmis te doen uitbetalen. Tot deze maatregel is be sloten, omdat de wijziging van de Pensioenwet niet eerder dan in het komend voorjaar haar beslag zal hebben gekregen. Beide partijen kwamen tot we- derzffthr begTIp teff aanzien van de volgende punten: 1. Het achterwege laten van ra dio-uitzendingen of enige andere vorm van propaganda met het doel te provoceren of onrust te verwek ken onder troepen en burgers. 2. Het onmiddellijk staken van publicatie der dagelijkse militaire communiqué's betreffende de opera ties, tenzij na wederzijdse schrifte lijke overeenstemming. Uitgezon derd zijn de wekelijkse publicaties van de verlieslijsten met namen, legernummers en thuisadressen. 3. Volledige gelegenheid zal ge geven worden voor waarnemingen aan de adviseurs der commissie van goede diensten. 4. Ingesteld worden radio-uitzen dingen en andere soortgelijke maat regelen om alle troepen en burgers op de hoogte te stellen van de deli cate situatie. Voor dit doel zijn bei de partijen overeengekomen, alle geschikte middelen, het uitwerpen van pamfletten en het gebruikma ken van mobiele radiowagens inbe grepen. te benutten. De commissie van goede diensten heeft zich oe- sehikbaar gesteld om toe te zien. dat de voorlichting over de huidige situatie zo wijd mogelijk wordt ver spreid. Ingrijpen op Madoera? Het Nederlands-Indische gou vernement heeft in een commu niqué erkend, dat de Neder landse troepen sinds enkele da gen het gehele eiland Madoera onder hun controle hebben. Het eiland was op 4 Augustus on geveer voor de helft, bezet. Setyadjit noemde dit een aparte schending van de resolutie van de Veiligheidsraad. Hü voegde er aan toe dat hij de kwestie terstond zal voorleggen aan de commissie van drie. Een woordvoerder van het Ne derlands-Indische gouvernement sprak echter tegen dat de Neder landse troepen op Madoera zouden opereren. „Wij hebben Madoera riet bezet, maar laten er patrouil les rondtrekken." zei hij. Men is begonnen in samenwerking met In donesische autoriteiten kleding en uit te reiken. De algemene vergadering van de UNO heeft haar definitieve goed keuring gehecht aan liet plan. «Ie volgende zitting (1948) in Europa te houden, door de begroting voor 1948 aan te nemen. AANHOUDEND ZACHT WEER W eers\er\v achting, geldig van Vrijdag avond tot Zater dagavond: Zivaar bewolkt met enkele opklarin gen. Overwegend droog weer. Mati ge, vooral aan de kust tijdelijk krachtige wind tussen Zuidwest en Zuid. Zeer zacht voor de tijd van het Jaar. 22 Nov.: Zon op 8.10 uur, onder 10 41 uur. Maan op 14.49 uur, onder 0.40 uur. Prinses Elizabeth en Lt. Philip Mountbatten tij dens de plechtigheid in Westminster Abbey. Geheel links staat Koning George. Tijdens het verblijf van prof. Enthoven en mr. Verboeket te Makassar (namens dc luite nant gouverneur-generaal) is overeenstemming bereikt in de besprekingen over de ontwerp overeenkomst tussen Nederland en Oost-Indonesie. De algemene strekking der ont- werp-overeenkomst is: een nadere omschrijving te geven van de on derlinge samenwerking tussen Ne derland en Oost-Indonesië om te geraken tote en volledige staatkun dige organisatie voor heel Indone sië, het vaststellen van de plaats die Oost-Indonesië bereid is in het ge heel in te nemen en het vastleggen der grondslagen van de samenwer king tot een vorming van de Ver enigde Staten van Indonesië en van de Nederlands-Indonesische Unie. Paul van Zeeland zal vandaag het reeds aangekondigde korte bezoek aan Oost-Indonesië brengen. Vrij dag wordt hij m Batavia terug ver wacht en Zaterdag zal hij per vlieg tuig via Nederland naar België ver trekken. Karoly Payer, vroeger leider van de sociaal-democraten, is gister avond uit Hongarije ontsnapt. De openbare aanklager bij het Volksgerechtshof had geëist, dat de parlementaire onschendbaarheid van Payer zou worden ingetrokken. Britse regering waakzaam Sir Oswald Mosley's verklaring, de vorige week afgelegd, dat hij binnenkort zal overwegen, of hij een nieuwe politieke beweging zal beginnen, is gisteren in het Britse Lagerhuis ter sprake gebracht door de communist Piratin. Deze vroeg, wat de minister van binnenlandse zaken van plan is te doen om een nerieving van Mosley's fascistische beweging te verhinderen. Kenneth Younger, onderminister van bin nenlandse zaken, antwoordde, dat men een waakzaam oog gericht houdt op alle bewegingen, die om verwerping ten doel hebben, en dat verdere bevoegdheden zullen wor den gevraagd, indien blijkt, dat de bestaande wet niet toereikend is voor de bestrijding van onconstitu tionele activiteit, welke een ernstige bedreiging betekent. Na cholera: typhus? De cholera-epidemie in Egypte vermindert snel in hevigheid, maar men vreest nu voor een typhus- epidemie. Het aantal doden tengevolge van cholera is twaalf per dag; in de provincies werden echter de laatste dagen dertig typhus-geval- len gesignaleerd. De tragische impasse in de Sow- jetrussisch-Amerikaanse betrekkin gen op te lossen is mjjn enige doel, zei de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Marshall Don derdag in Washington, vanwaar hij vertrokken is om in Londen de con ferentie van ministers der Grote Vier bjj te wonen, die Dinsdag be gint. Kort voor zijn vertrek had Mar shall een onderhoud met James Byrnes, zijn voorganger op het State Department. Hieruit wordt afgeleid dat Byrnes zal worden verzocht, op te treden als adviseur van de Amerikaanse delegatie in Londen. Georges Bidault, de Franse mi nister van buitenlandse zaken, zal Maandag naar Londen vertrekken, tenzij door de kabinetswisseling in Frankryk een andere minister van buitenlandse zaken wordt benoemd, wat echter uiterst onwaarschijnlijk moet worden geacht. Amnestie voor twee duizend Duitsers Generaal Clay, de Amerikaanse militaire gouverneur in Duitsland, heeft bekend gemaakt, dat aan tweeduizend Duitsers, die tot ge vangenisstraffen werden veroor deeld. op 15 December amnestie zal worden verleend De amnestie geldt voor hen. wier straftijd tussen 15 December 1947 en 30 Januari 1943 zou zijn geëindigd. Muziek verplicht leervak G* zeten in de Ierse statickoets verlaat prinses Elizabeth het koninklijk pa let» op weg naar Westminster Abbey. Een gedeelte van de prachtige tiara en van het rijke borduursel der bruids- japon zijn zichtbaar MILITAIRE COMMUNIQUE'S AFGESCHAFT De commissie van goede diensten heeft Donderdagavond mee gedeeld. dat te Batavia degelijke voortgang is gemaakt bij de besprekingen tussen de Nederlandse en Indonesische technische commissies over de uitvoering van de cease fire"-order. Er zijn in goede verstandhouding vriendschappelijke besprekingen ge voerd, zo zegt de commissie. Dc technische commissie en de commissie van drie, zijn van daag naar Djogja vertrokken om de besprekingen in Kaloerang, nabij de Republikeinse hoofdstad, voort te zetten. Teleurstelling zal echter onge twijfeld zün mededeling wekken dat hoewel de Regering toe geeft, dat in gezinnen van ambte naren en rükswerklieden armoede heerst, van een salarisverbetcring over de gehele linie geen sprake zal kunnen zün. Langs de weg van incidentele verbeteringen zal ge tracht worden de ergste spannin gen op te heffen. Een uitnemende indruk maakte hetgeen de minister zeide naar aanleiding van de klachten over de Zondagsheiliging en over zeden verwildering en excessen op het gebied der kleding. Zijn criterium was, dat men in een land, dat een zo gemengde bevolking telt, zijn eigen mening niet te veel aan an deren moet opdringen. Hier ligt al lereerst een taak voor opvoeders, kerken en verenigingen en meer dan de centrale overheid kan de plaatselijke overheid op deze ter reinen optreden. Doch in het alge meen pleitte hij voor verdraag zaamheid. Wat de trage afhandeling van raadsbesluiten op het gebied van het onderwijs betreft, wees de mi nister erop, dat zaken, die over twee departementen lopen trager dan onder werpen, waarbij slechts één depar- voor V.H. en M.O. (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft gisteren het wetsontwerp tot aanvulling van de Hoger Onderwijswet en de Wet op het Middelbaar Onderwijs zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Dit was ccn gunstiger uitslag dan waarop minister Gielen. gezien de oppositie tegen de opneming van muziek als verplicht leervak en de gebrekkige voorbereiding van het wetsontwerp had mogen verwach ten. Een poging van de heer Tilanus (C.H.) om dc muziek als verplicht leervak althans van de gymnasia tc weren, mislukte met 38 tegen 28 stemmen. Mevr. Fortanierde Wit (vrijh.) bleek ook al door de wijzi gingsbacil aangestoken, want eerst wilde zij aan de middelbare meisjes scholen staatsburgerlijke opvoeding invoeren, daarna maakte zij er bur gerschapskunde van en ten slotte be ginselen van maatschappijleer en staatsinrichting. Niettegenstaande de serie wijzigingen werd haar amende ment met 56 tegen 12 stemmen ver worpen. Een amendement-Deering, (Arb.) strekkende om aan de middel bare meisjesscholen als verplicht vak wiskunde in te voeren in plaats van rekenen en stelkunde, werd door de minister overgenomen, ter wijl een amcndement-Tilanus, waar door voor dicz.clfde scholen onder geschiedenis ook enige kennis van staatsinrichting begrepen is. er kunstgeschiedenis door de kunstge schiedenis- of de tekenleraar kan worden onderwezen, werd z h.s. aangenomen. Ev eens z h.s. is een wetsontwerp aangenomen. waardoor lijfsdwang mogelijk wordt bij niet-nakoming van alimentatie-verplichtingen. Een twintig jarige Amsterdamse typiste, die Donderdagavond om kwart voor negen uit de tram stap te en de Baarsjesweg opliep, werd door twee tot nu toe onbekende mannen aangerand. Volgens vage verklaringen van ooggetuigen zou den de beide mannen het meisje eerst een eindweegs begeleid heb ben, waarna de onverlaten haar beetgrepen en over een punthekje in een twee meter diepe kelder wierpen. Met een schedelbasisfractuur en andere ernstige kwetsuren werd zij naar het Wilhelminagasthuis overgebracht. In verband met deze aanslag heeft de Amsterdamse po litie twee mannen gearresteerd van resp. 24 en 52 jaar. Na een aan vankelijke bekentenis, ontkenden zij later iets met de aanranding te maken te hebben. Brachten wij reeds gisteren een beschrijving van dc prachtige bruidsjapon van Prinses Elizabeth, vandaag zijn wij in staat een exclusieve opname te neven van het Prinselijk Paar. waarop dc grote schoonheid van haar bruidS' tooi wel treffend tot uitdrukking komt. VAN CREECH JONES' VERKLARING WORDT NIET AFGEWEKEN Sir Alexander Cadogan, de Britse U.N.O.-gedclcgeerdc, heeft Donder dagavond voor de Palcstina-commissic verklaard, dat Engeland geen deel uit zal maken van een commissie van 5 landen, belast met het tydelyk beheer van Palestina, voordat het Britse mandaat verstreken is. Sir Alexander zei, dat de Britse regering van plan was de contróle in het Heilige Land geheel alleen voort te zetten, zolang Engeland het mandaat nog had, z(j kon echter de datum van het aflopen van het mandaat en dc datum van dc ontruiming nog niet bekend maken, al zou deze zoveel mogelijk bespoedigd worden, zei hij. De Britse regering zou. zei sir Alexander, te gelegener tijd de da tum bekend maken, waarop het Britse bestuur als geëindigd zal worden beschouwd. Afgezien van de Britse autoritei ten die strikt beperkte functies ln een zeker gebied zullen uitvoeren, zal er na deze datum geen regel matig geconstitueerde autoriteit bestaan tenzji de Ver. Naties deze hiaat kunnen vullen, aldus Sir Alexander. Bijna onmiddellijk na de verkla ring van sir Alexander werd het debat verdaagd. Sir Alexander verklaarde: „Men kan zich nauwelijks voorstellen dat de Arabische bevolking zich bij de voorstellen van de subcommissie no. 1 zou neerleggen of dat de voor stellen van subcommissie no. 2 door de Joodse bevolking van Pa lestina zouden worden aanvaard. Wij hopen dat de Ver. Naties de oplossing kunnen vinden nu ons dit niet gelukt is." Sir Alexander sprak vervolgens over de politieke verklaring van de Britse minister van koloniën. Ar thur Creech Jones, die deze op 26 September in de commissie heeft afgelegd en zei: Mijn regering is sindsdien niet afgeweken van het door hem be kend gemaakte standpunt en kan dit ook niet doen. De Britse rege ring heeft het volste recht haar mandaat zeer spoedig op te geven. Sir Alexander zei dat het voorstel van de sub-commissie voor progressieve overdracht van de mandaats-bevoegdheid in de practijk zou neerkomen op uitvoering van dit plan door de Britse regering, hetgeen zij niet bereid is te ondernemen omdat Joden en Arabieren geen overeenstemming kunnen berei ken. Léon Blum, socialist, is door pre sident Vincent Aurlol aangewezen als formateur voor de negende Franse regering en vanmiddag zal h(j voor de nationale vergadering een motie van vertrouwen vragen om een regering op brede basis te vormen, die op de communisten na vrijwel alle partjjen zou omvatten. Men verwacht dat Blum een abso lute meerderheid zal krijgen, ook al is het enthousiasme van partijen als de gematigd conservatieven en van de radicalen bijvoorbeeld niet groot, met het oog op de 'verwach te politiek op economisch gebied. Redder in de nood Bij Citroen hebben de arbeiders besloten het werk te hervatten maar elders duren de stakingen nog voort. Ongeveer 600.000 Fran se arbeiders werken niet. In Mar seille hebben de spoorwegarbeiders zich aangesloten bQ de staking in de haven en de stad, die nu reeds 130.000 arbeiders omvat. Frankrijk heeft Donderdag het gedeelte van de lichting 1947. dat eigenlijk pas het volgende voorjaar gedemobiliseerd zou worden, doch dat enkele maanden geleden uit de dienst ontslagen werd om arbeids krachten te verschaffen aan indu strie en landbouw, weer onder de wapens geroepen om het leger op „normale sterkte" te brengen. Dit heeft tengevolge, dat op het moment, waarop dc regering alle krachten inspant om de zich steeds uitbreidende stakingsgolf te be dwingen het leger met 140.000 man wordt uitgebreid. Zoltan Pfeiffcrs partij ontbonden Het Hongaarse parlement heeft besloten de Onafhankelijkheids partij. waarvan Zoltan Pfeiffer de leider was (Pfeiffer vluchtte naar de USA), te ontbinden Hierdoor is ook de parlementaire onschendbaar heid van de leden dezer partij op geheven. De politie heeft het hoofdkwartier der partij later ge sloten. Na een debat van vier dagen heeft het Hongaarse parlement de wet tot nationalisatie van de grote banken aangenomen. Weer onlusten in Italië In Gravina heeft een groot aan tal demonstranten een poging ge daan om het bureau van de Ita liaanse Christen-democratische party binnen te dringen. Toen daarop geschoten werd, viel er een dode en werden ver scheiden personen gewond. De tele fonische en telegrafische verbinding met Gravina werd verbroken. In een kamp te Salentina ont stond een schietpartij tussen de monstranten en politie. Twee sta kers werden gedood, zes stakers en acht politie-agenten gewond. Dalton heeft vertrouwen van tie Labour-partij Hugh Daiton, die de vorige week als Brits minister van financiën is afgetreden, heeft voor de parle mentaire Labour-fractie verslag uitgebracht over zijn „indiscretie". De fractie nam hierna een resolu tie aan waarin het volle vertrou wen in Dalton wordt uitgesproken en wordt verzekerd dat zijn colle ga's hem hoge achting toedragen. Het Lagerhuis heeft met 2427 stemmen Daltons bud get aanvaard. Het merendeel der conservatieve en liberale afgevaardigden onthield zich van stemming. De regering zal vanavond voor stellen een commissie van alle par tijen in te stellen, die een onder zoek zal moeten doen naar de om standigheden, waaronder Dalton zijn „indiscretie" beging. denken we met een zekere hulW vering aan de komende winterse Zon dagen. vooral als we U onthullen, dat wij op Zondagmiddagen nogal eens naar de radio plegen tc luisteren. Dan houden wij thuis een soort steeple chase in de huiskamerWe luisteren graag naar muziek, maac kunnen ons niet opwerken tot enthou siasme voor praatjes van allerlei aard hoe nuttig die ongetwijfeld zullen zijn Dat gaat dan zo: een half uur muziek een praatje (ren naar het toestel, dat afgezet wordt); weer een stukje mu ziek (radio aan) weer een praatje (radio af) enz. enz. dc gehele middag door. 's Avonds wordt het spelletje soms herhaald. Onlangs lazen we, dat iemand een toestelletje heeft uitgevonden, dat men op zijn radiotoestel kan aanbrengen en dat zodra er één minuut geen mu ziek wordt uitgezonden, het toestel automatisch uitschakelt. Wat zouden wij graag zo'n Instru mentje hebben. Weet iemand waar hei te koop is? Wc hebben niets tegen radiopraat jes, als we ze zelf maar niet behoeven te horen. Vermoedelijk denken meer luisteraars er zo over. Wat zou het logisch en eenvoudig zijn alle mensen tevreden te stellen, door via de ene zender alleen muziek e.d. en via de andere hoofdzakelijk praatjes e tutti quanti uit te zenden. Dat doet dc BBC met haar light pro gram. We hebben niet dc illusie, dat zo iets tn Nederland kan. En daarom herhalen we onze vraag: weet iemand zo'n automatisch praatjes-afzettend instrument? van samenvoeging van gemeenten is de minister niet dogmatisch; er zal van geval tot geval moeten worden geoordeeld. Als aangetoond kan worden, dat samenvoeging van gemeenten in de bezettingstijd on juist is geweest, zal de vroegere toestand hersteld moeten worden. Wat de burgmeestersbenoemin gen betreft, erkende hij, dat de P.v.d.A. hierbij nog een grote ach terstand heeft. Wat speciaal de burgemeestersbenoeming te Haar lem aangaat, meende hij, dat in een gemeente met een gemengde bevolking niet noodzakelijk een burgemeester behoeft te worden opgevolgd door iemand van dezelf de politieke overtuiging. Textielkaarten ongeldig verklaard Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de textielkaarten VA, VB, VC, VP, VE en VF 605 met ingang van 1 Jan. 1948 komen te vervallen. De van deze kaarten geldig verklaarde nummer- en letterbonnen verliezen derhalve met ingang van genoemde datum hun geldigheid. De geldig ver klaarde bonnen van de thans in gebruik zijnde textielkaarten VA 705 blijven tot nader aankondiging hun geldigheid behouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1