DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Franse Assemblée haar votum van weigert Blum vertrouwen Het interieur VAN DE „WILLEM RUYS" Italiaanse stad Bitonto door demonstranten bezet Stroom van stakingen stort Frankrijk in de cliaos Koningin hervat haar taak Verliezen in Indonesië „Surinamers" waren te duur Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 22 Npvember 1947 Nr. 805 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Léon Blum is niet geslaagd. Gistermiddag hield de grijze, met de «kabinetsformatie belaste socialistenleider een rede in de Franse Nationale Vergadering om zijn programma voor een nieuw kabinet te ontvouwen - een rede waarin hij zowel tegen de communisten als tegen de aanhangers van De Gaulle fel van leer trok en betoogde, dat Frankrijk slechts heil kon verwachten van de ..derde macht", de unie van republikeinen voor vrijheid, sociale rechtvaardigheid en vrede - maar tóen het tot stemming kwam voor het vertrouwensvotum, kreeg Blum niet de vereiste meerderheid. Hij heeft zijn opdracht aan president Auriol terug gegeven. De geruchten dat Robert Schu- man, minister van financiën in het kabinet-Ramadier, zou worden belast met de kabinetsformatie, werden tegengesproken door Schu- man zelf die na een bezoek aan de president mededeelde, dat hij geen opdracht had ontvangen. Jacques Duclos (communist) deelde na Blums rede mede, dat zijn fractie tegen Blum «zou stemmen omdat hij ,,een coalitie tussen de socialisten en De Gaulle najaagde" -r- een beschuldiging die in het luchtledige kwam te hangen; Blum had immers in zijn rede de RPF gequalificeerd als een party „die tot doel, misschien wel tot enig doel, heeft, de fundamentele rechten der nationale souvereini- teit te vernietigen. Maar de be schuldiging miste haar effect niet: het communistische blok weigerde steun aan de socialist. M.R.P. stemde vóór De M.R.P., de katholiek-demo cratische party, waartoe Bidault behoort, en die ongeveer een jaar geleden De Gaulle steunde bij het referendum ovef* de grondwet, heeft thans blijk gegeven van haar begrip voor de situatie waarin Frankrijk verkeert: zy stemde en bloc vóór Blum. Het aantal stem- Het Koninklijk Besluit, houden de bepaling van hel tijdstip der neerlegging van de uitoefening van het Aonlnklijk gcz? door H. M. de Koningin heeft, zo men weet, als datum van hervatting daarvan ge noemd 1 December 1947. Naar het A.N.P. verneemt, is terzake een n::u\v besluit niet waarschijnlijk. zodat inderdaad verwacht i.,ag worden, dal Hare Majesteit, met ingang van boven vermelde datum haar hoge taak weder zal kunnen opnemen... KOMT KERFTABAK TOCH VRIJ? Ach» en negentig procent der fabrikauten van kerftabak in vergadering te Amsterdam bij een, heeft een voorstel inge diend bij de Minister om de kerftabak ten spoedigste vrij te laten. Tevens zal üi het begin van het volgend jaar vermoedelijk al met Januari de prijs van kerfta bak met 10% worden verlaagd. Heft Rijksbureau voor Tabak schijnt evenwel de distributie van kerftabak nog niet te willen vrij geven, althans niet voordat de commisssie die in Amerika tabak heeft ingekocht, is teruggekeerd. Volksherstel De Volksherstelsigaretten zullen naar wij.vernemen binnenkort tot het verleden behoren.. Dit wordt volgens sommige geruchten in verband gebracht met de in Egypte heersende besmetting. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen j week denavolgende verliezen zijn gerapporteerd: (18 gesneuvelden)., Koninklijke Marine: Mar. 3e KL j A. Smits uit Leiden, gesneuveld 13 Nov.; sgt. mar. A. Klarenberg uit Den Haag, gesneuveld 15 Nov. Koninklijke Landmacht: Korp. B. Attema uit Wonseradeel, gesneu veld 3 Nov. nabij Klampok; serg. J. Beekman uit Doornut, gesneuveld 10 Nov. te Notong; sold. G. Bor- gera uit Barneveld, gesneuveld 15 Nov. nabij Kampong Melali; korp. L. Bravenboer uit Barendrecht, overleden aan bekomen verwondin gen op 8 Nov. te Tasikmalaja; serg. K. Breeuwsma ,uit Wijmbritseradeel, gesneuveld 3 Nov. nabij Klampok; korp. M. J. Ham uit Leidschendam, gesneuveld 12 Nov. te Tjiwidej; sold. 1ste kl. K. Keesman uit Hoog- karspel (N.H.). Gesneuveld 11 Nov. •nabij Tandjong Poera; korp. A. F. Kok uit Den'Bosch, verdronken 14 Nov. tijdens patrouille by Salatiga; sold. 1ste kl. J. Moeselaar uit Den Haag, gesneuveld 3 Nov. bij Klam pok; sold. F. H. Santing uit Zwolle, gesneuveld .11 Nov. bij Tandjong Poera; serg. M. Schonthaler uit Haarlem, gesneuveld 3 Nov. .nabij Klampok; sold. 1ste kl. H. Visser uit, Wijmbritseradeel. gesneuveld 16 Nov. te Bod jong; korp. A. War- tena uit Menaldumadeel (Fr.), ge sneuveld (datum onbekend) te Dcssa Tjiadoe. Rectificatie: Soldaat P. J. WU- lems van 4-3 R.I., werd op 11 Aug. gemeld als: „Overleden na vermis sing". Betrokkene is echter nog In leven en op 8 November na ver missing teruggekeerd. Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger: Serg. Inf. J. J. Gordus, ge sneuveld 12 Nov. te Tandjong Poe ra; mil. wachtmeester Art. L. Klaa- re. gesneuveld 5 Nov. te Kopeng (Z.O. van Salatiga); Jav. sold. 2de kl. Sawal, gesneuveld 5 Nov. te Ko- peng. Weerbericht ZEER ZACHT Weersverwachting, geldig van Zater dagmorgen tof Za terdagavond: Zwaar bewolkt met enkele opklaringen. Overwegend droog weer. Matige, voor al aan de kust tij- delijk krachtige %^ferS»l Zuid-Westelijke jilil' wind. Zeer zacht I' il voor de Lijd van het jaar. 23 Nov.: Zon op 8 12 uur. onder 16.40 uur Maan op 15 02 uur, onder 1.45 uur. 241Nov.: Zon op 8.13 uur, onder 16.39 uur. Maan op 15.14 uur, onder 2.59 uur. men dat hij te kort kwam voor du vereiste meerderheid bedroeg dan ook slechts zeven. Voorts heeft de M.R.P. twee van haar leden ontslagen, op grond van Gaullistische sympathieën. Zeven andere leden hebben daarop be dankt als lid. De lawine van stakingen gaat verder. In Parijs zyn debouwvak arbeiders een staking begonnen, de metaalbewerkersstaking breidt zich uit en in Toulon hebben de spoorwegarbeiders zich solidair verklaard met hun collega's te Marseille, waar thans gestaakt wordt door 200.000 arbeiders. Ook op pnige Paryse stations is het werk al neergelegd. En in het Noorden breidt de mijnwerkers- staking zich uit, terwijl Maandag de Paryse koelhuizen gaan staken. In de Renaultfabrieken waar ook .gestaakt wordt, is een bom ont ploft, waarbij twee personen ge wond zijn. DE JAVAAN EN DE ROLTRAP De eetzalen van de .Willem Ruys" zijn door middel van rol trappen' gemakkelijk bereikbaar voor het bedienend Javaans perso neel, dat uit de lager gelegen kom buizen de gerechten moet halen. Voor Rotterdammers, gewend aan de Maastunnel, is zo'n roltrap niets bijzonders, maar voor Java nen. keesvers uit Indonesië, zijn het geheimzinnige onbegrijpelijke din gen. Wij hebben ons laten vertel len. dat cén van deze bruine broe ders. die naar bekend over een onuitputtelijk geduld plegen tc be schikken. zich rustig haar boven liet voeren, doch daarna met alle geweld ook weer met de roltrap omiaag wou en toen verder de ge hele dag nodig had om de kombuis te bereiken FRANS GEWICHTHEFFEN ISf .Willem Ruys".voor zijn eerste reis gereed BLUM: ..Zij gaan mij boven mijn derdemacht Een hoekje van de rooksalon 2e klas. waar het fraaie gobetin Kleine en Qrote Beer, door de Knipschecr vervaardigd naar een ontwerp van Bouhuys, bijzonder goed uitkomt in het stemmig-mannelijke interieur. Ministers .beantwoorden vragen Op de schriftelijke vragen van de heer Nederhorst in verband met de paniertoewyzing aan het weekblad uOp Wacht" heeft minister Giclen geantwoord, dat het niet juist is, in deze tijd van papierschaarste de mogelijkheid te geveji voor gratis "verspreiding, om het abonnéaantal te verhogen. De minister heeft dan ook opdracht 'gegeven, de toewij zing voor „Op Wacht" in overeen stemming te brengen met het aan tal abonné's. De veelbesproken kwestie van de prijzen van de Surinaamse sinaas appelen werd bij de beantwoording van de vragen van de heer Stapel kamp nogmaals te berde gebracht. De nieuwe minister zonder 'porte feuille, de heer Götzen, zei in zijn beantwoording dat de opkooppriis van de eerste zending 3 A 4 cent is geweest. Alle onkosten inbegrepen betaalden" de importeurs hier te lande rond 17..per ki£t, zodat de voorgekomen veilingprys van 90.ongeveer de abnonmale winst van 400 pet. opleverde. Het nemen van maatregelen achtte de minister niet meer nodig, daar de prijzen na de eerste veiling aan zienlijk zijn gedaald. De opgedane ervarirfgen met de eerste zending zijn dusdanig geweest, dat eei) ver hoging van de prijzen in de' toe komst uitgesloten moet worden ge acht. Nederlandse verliezen van 20 November: een gesneuvelde, vijf gewonden, een vermiste. /N HET BEELD van de steeds fel ler wordende strijd om het lange- af stands-vervoer, cjic schip tegen vlieg tuig te voeren heeft, past het streven van de scheepvaartmaatschappijen hun nieuwe bodems een aankleding.cn in richting tc geven, die men in het dage lijks leven nooitin een Alexander Kordafilm een enkele keer zal aan treffen. Is snelheid het wapen der luchtvaart, hun kracht ligt in comfort, service, luxe. Zo hebben we dan de Nieuw Amster dam zien wegvaren, het Beloofde Schip voor de trip-makers van God's Own Country, een drijvend Ritz-Carlton. een varend museum, een Babel van kleuren en lijnen en stijlen. Een schip, waarvoor de krachtigste superlatieven nog geen beschrijving konden geven, kortom een droomschip. Bij de Willem Ruys heeft men het niet in die richting willen zoeken. En terecht, want* in de eerste plaats ls dit een Nederlands schip voor (in'hoofd zaak Nederlandse passagiers. Passa giers, die stellig naar comfort verlan gen cn een zekere mate van luxe, maar die zich toch het meest op hun gemak voelen in een omgeving, dif niet te ver staat van de gewende huiselijkheid, in een sfeer, die gekenmerkt wordt -door rust. behagelijkheid en gedegen schoon heid. Adn deze gedachte hebben de ontwer pers vorm willen geven en op enige uitzondelingen na.'1 zijn ze er in ge slaagd een harmonie van kleur en vorm te scheppen, die in het interieur van het schip tot uitdrukking komt al^ een smaakvolle, sobere luxe. Dat wil zeggen soberheid in de ho- gergenummerde, luxe in de eerste twee klassen. Want laten we de hutten der passagiers, die weinig van elkaar ver schillen in huiselijkheid en propere efficiency, buiten beschouwing, de be langrijkste objecten van decoratieve kunst en kunstnijverheid zijn geconcen treerd in de beide Social Halls, de rook- cn eetsalons van le cn 2e klas. Social Hall Vooral de Social Hall van architect Esehauzier op het promenadedek met de veranda erboven, is een staalkaart van arjistieke creaties In de gebogen wand van palissan derhout trekken de intarsia's van Nel Klaassen. voorstellingen ingelegd in ver- schillonde kostbare houtsoorten, de 99 aandacht. Zij geven weer de vier wind streken én dit inlegwerk is zij-'het met moeite tefug te» Vinden in het fries, dat veranda en hall afscheidt. Dit slineérmotief zet zich voort in de poten van sommige clubfauteuils, die licht achterover hellend cn door een stem mige bekleding een buitengewone sier lijkheid bezitten, die enigszins contras teert met de vrij pompeuze ornamentiek van het trappenhuis in deze ruimte. De twee waternimfen van Titus Lee- ser onderaan de trap.' sculpturen ln heel mooi blank zamba-hout, zjjn wel zeer ..glad" afgewerkt, maar de jonge kunstenaar wenst cr ook zelf op te \vi1- zen. dat men deze figuren als een deco ratieve oplossing van de trapversiering moet beschouwen, niét als een «elfstan- dic beeldhouwwerk. Byzantijnse reminiscenties wekt het altaar van Lode Sengers in de biblio theek op. waarvan de wanden zoals ook eldeis on het schip met perka ment behandeld zijn. Sengers schijnt sterke sympathieën te koesteren voor net oud-Russisahe ikoon. maar zijn ijle Heiligenfiguren op de met bladgoud in gelegde wanden van het altaar verra den hun moderne meester door te starre compositie. Van Byzantium lopen we onder een bamboe-plafond door langs de vogelen en planten van Nederlaij^ en Insulinde. die met fors coloriet op de glaswand van de schrijfzaöl geworoen ziin. Stellig komen dere voorstellingen bij verlich ting beter tot hun recht, dan ze nu deden Meer voldeed de on perkament geschilderde decoratie in de rooksalon. voorstellend de aankomst van Hout man en Keyzer in het door hen ont dekte eerste gedeelte van de ArchiDel, waarvoor motieven ontleend ziin aan het reisverslag ..De Wondere Saecken". Fraai van kleur is .dit* schilderij van Bouhuys. die eveneens de geestige feestfiguren op de glasparelen van de bar en het warme gobelin Kleine en Gróte Beer voor de 2e. klas vooksalon ontwierp, een werk. dat sterk lijkt op zijn gobelin de Draak, dat in de Kunst kring hangt. Het enige niet decoratieve heeld ln de Social Hall. de buste van Willem Ruys door prof Wenckebach, was bij otis bezoek nog niet aanwezig. Decoraties overal De architect Luthma'nn is de ontwer per van de twééde klasse: aan net eipde van de trap 'in de Social Hall vallen twee .knappe sculpturen ln don ker wengi-hout van Termote, een Tri ton en Sirene op. Bijzonder fijn en teer van tint is het paneel van opalineglas ln de vestibule. Op dit glas, dat niet doorschijnend ls, schilderde mej. Waterschoot v. d. Gracht, leerlinge van Joep Nicolas Dia na in een zeer arcadisch landschap, om ringd door fraaie taferelen uit het hoofse leven der middeleeuwen. Mej. Rueb's paardenmotieven in de trapleu ningen er tegenover detoneren. De eetsalons' le en 2e klas van archi tect Mutters Sr. verschillen an aankle ding weinig van een aan wal restau rant Hfct meubilair is zeer eenvoud!#. Leerdam vervaardigde naar de idee van Copier een originele versiering van dc indirecte verlichting lange rijen gebo gen glazen staafjes. De raamversierin- gen van Swillcns. groen gespoten glas. moeten de Indruk wekken, dat men hier zeer dicht bij het water zit. maar zijn rose spiegelornamenten vragen te veel gekleurde fantasie. Aan de kinderen is natuurlijk ook gedacht: ruime lichte speelka mers. ontworpen door Esehauzier en Mutters Jr.-, yan wiens hand ook de bijzettafeltjes van pallssan- der zijn, die het Prinselijk paar aan de Engelse kroonprinses heeft aan geboden. Grappig zijn het winkel tje en een ecjit huisje met strozak en hartjesramen Ceylon wordt Dominion Het Britsche Lagerhuis heeft de w^t op de onafhankelijkheid van Ce.vlon, volgens welke Ceylon tot dominion verheven zal worden, met algemene stemmen aangenomen. Dc marine-bases zullen in de hui dige vorm blijven bestaan en recht streeks onder Brits bestuur blijven. Vrijdagmiddag brak om. circa drie uur brand uit in de pomp- kamer van de Amstêrdamse Petro leumhaven. De brandweer*, die on middellijk uitrukte had om kwart voor vier het vuur reeds bedwon gen, zodat de schade tot de pomp- kamer beperkt bleef. De oorz&ak moet gezocht worden in het over springen van een vonk van een las apparaat. Geen radicale verhoging van de ambtenaren salarissen De 'Tweede Kamer zette Vrijdag middag de algemene beraadslagin gen over dé rijksbegroting 1948 vobrt. De heer Wagenaar diende een motie in¥ waarin maatregelen verzocht werden om op korte ter mijn een a#lgemene verhoging der ambtenarensalarissen in te voeren, wdarby de laagste salarissen zo danig* worden verhoogd, dat er een behoorlijk bestaan door wordt ge waarborgd. Deze motie werd echter verwor pen met 55 tegen 6 stemmen. Eyj dé afdeling openbare orde en veiligheid voerden verschillende sprekers het woord, waarna minis ter Witteman toegaf dat het poli- tipvraagstulc zeer moeilijk is. Hij was van oordeel dat het Utrechtse congres van Nederlandse burge meesters, dat Woensdag j.l. werd gehouden, niet als uitgangspunt mag worden genomen, ofschoon het zeer moeilijk is aan deaandrang van deze zijde weerstand te bieden. Vetder deelde de minister'nog mede dat een ontwerp brandweerwet te gemoet kan worden gezien, waar by zoveel mogelijk aan de gemeen ten wordt overgelaten. De heer Scheps (Arb.) vraagt of het mogelyk is de Nederlandse mijnwerkers in Duitsland voor Ne derland terug te winnen, zodat de Duitse arbeiders weer naar hun eigen land kunnen worden terugge stuurd. De minister zegde zyn medewerking toe, waarna het wetsontwerp zonder h.s. werd aan genomen, evenals de begroting van het algemeen burgerlijk pensioen fonds en van het Staatsdrukkerij en uitgeversbedrijf. De vergadering werd verdaagd tot Woensdag 26 November. Verbruikscoöperaties willen prijzen verlagen De Nederlandse verbruikscoöpe raties zullen tot prijsverlaging over gaan. Er zijn besprekingen gevoerd met de^dircctcur-gencraal voor de prijzen, waarin z!j cr op gewezen hebben hoe het mogelijk zou zijn om hiertoe te komen. Als voorbeeld voor deze prijsver- daging wordt genoemd dé huishoud- jam, die van 58 cent per pond op 49 cent komt. Deze prijsverlaging van 9 cent komt op hetzelfde neer als een broodprijsvei-laging van 2 cent. Men heeft in dc bakkerswe reld protest aangetekend tegen een broodprijsverlaging en gedeeltelijk terecht. De winsten in groothandel en productie zyn dusdanig dat daar veel eerder tot prijsverlaging zou kunnen worden overgegaan. REEpS TWINTIG DODEN BIJ BOTSINGEN IN PROVINCIE APULIE De onlusten in Italië beginnen langzamerhand het karakter van een straatrevolutie aan te nemen. Reeds twintig personen zijn bij botsingen in de Zuid-Italiaanse provincie Apulië gedood. De demonstranten, die de politie in aantal ver overtreffen, dragen openlijk geweren en machine pistolen. In de provincie Calabrië en Lucianië, waar de stakingen zich uitbreid den. zijn ook al de eerste incidenten gemel'd. De politie heeft opdracht, alleen in geval van zelfverdediging en bij bestorming van openbare ge-' bouwen van wapens gebruik te makey. Ook de objecten van de activiteit der demonstranten heeft zich uit gebreid. Aanvankelijk richtte zich de straat-terreur alleen tegen dc uiterst-rechtse partijen, vooral de Uomo Qualunque. maar pu moet ook de centrum-partij van premier De Gasperi. de Christen-Democra ten, het ontgelden. Vrijdagavond is in het hoofdkwartier van dc par tij in Rome een bom cyitploft. In Bitonto werden liet gebouw der Christen-Democraten en enkele andere verenigingsgebouwen be stormd en verwoest. Een grote me nigte. in bet bezit van vuurwape nen. beheerst de straten van deze stad. Polilieversterkingen uit Bari moesten terugkeren, omdat de toe gangswegen waren gebarricadeerd. De telefoon-verbindingen zijn ver broken. In Florence hebben demonstran ten gedurende vijf uur het station bezet, waardoor de treinverbinding met Rome'verbroken werd. In de Wetgevende Vergadering zijn de besprekingen voortgezet over het door de linkse partijen ingediende wetsontwerp, waarin strengere maatregelen worden ver langd tegen fascistische en monar chistische organisaties. De Christen-Democraten hebben hierbij te kennen gegeven dat zij van plan zijn om deze wet van toe passing te maken op alle organisa ties die geweld gebruiken als poli tiek middel. Er ontstonden heftige debatten na deze mededeling, die overigens zonder resultaat bleven. PRINSELIJK PAAR OPGEHOUDEN De Dakota waarin prinses regentes Juliana cn prins Bernhard zouden vertrekken, is door molurpech op 't vlieg veld Northolt opgehouden. Het vliegtuig taxiede de start baan af en moest toen terug, waar na werktuigkundigen van de RAF met het herstel begonnen. Prins Bernhard verliet de ma chine. Prinses Juliana bleef aan boord, waar een steward haar kof fie en sandwiches bracht. Pinses Juliana en prins Bernhard zijn Vrijdagavond om ongeveer 7 uur met een Dakota op het vlieg veld Soestcrberg aangekomen. Daar dit vliegveld niet van een z.g. nachtv,erlichting is voorzien, fun geerde een rijdende auto als lan dingsbaken, door met lichtsignalen de landingsplaats te markeren. „Rotterdamsche Lloyd" koninklijk Gisteren is het. borstbeeld van de heer Willem Ruys, die ln de be zettingstijd als gijzelaar ls gefusil leerd, onthuld. Daarna is de „Wil- dem Ruys" aan de redcry overge dragen, by welke plechtigheid rar. K. P. v. d. Mandcle, in zyn kwaliteit, als kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin, mededeelde, dat het do Koningin lieeft behaagd, do Rotter damsche Lloyd het praedicaat „Ko ninklijk" te verlenen. Zeven tandtechnici veroordeeld Zeven Nederlandse tandtechnici. die op 6 November in Amsterdam terecht stonden en tegen wie geld boeten werden geëist van 75.- tot '300.-, werden door de kantonrech ter thans veroordeeld tot elk 1.- boete. De inzet van dit proces was, dat de uitslag daarvan de vraag zou beantwoorden of de niet gediplo meerde Nederlandse tandtechnici hun beroep konden blijven uitoefe nen. De bedoeling van de lage geld boete is een waarschuwing te rich ten aan alle onbevoegde tandtech nici. dat voortzetting van hun be roep strafbaar is. Ons laatste „Mysterie"4 i Df „Kraak bij Maanlicht", ons laatste miniatuur-mysterie, j heeft weer vele lezers bezig gehouden. De scherpzinnigste speurders onder hen kwamen tot de volgende conclusie: Dc politic arresteerde Sam- monds. die gelogen had toen hij verklaarde Rifftn tegen dc noorde lijke muur van Jict huis in het volte maanlicht té hebben zien staan. De volle maan in haar hoogste stand staat immers altijd in het zuiden. De noordelijke muur lag derhalve in dc schaduw. Klaarblijkelijk had de huisknecht gelogen en gepro beerd Archlns cn zijn vriend le be lasten ten einde, zo de aandacht var\ zichzelf cn van zijn eigen dringende geldnood af tc leiden. De prijzen van vijf, drie en twee gulden zijn ditmaal voor: De 82-jarigo mevr. P. Klp- pcrman-Reindcrs. Franklinstr. 76. Amersfoort; A. E. de Jonge, Frisialaan 7. Harderwijk en mevr. J. Kreykamp-Meerbeek, Zonnebloemstr. 68. Amersfoort. Deze schattige kapla&rsjcs voor de komende ..natte dagen" waren tc bewonderen in de etalage van een schoenenwinkel tn Stockholm. Koude voeten krijgt LI cr vast niet in. want ze zijn alle gevoerd met schapenwol, terwijl de duurdere soorten' nog opgewerkt zijn met slangenleer. Wat denkt U van zo'n Sinterklaas-cadeautje? Communiqué commissie van goede diepsten De commissie van goede diensten voor Indonesië bevestigt in een communiqué, dat Van Zeeland t(j- 'dens zijn afwezigheid zal worden vertegenwoordigd door de heren Van der Stichelen en Horremans. Horremans is gezant en gevol machtigd minister. Hetr communi qué meldt voorts, dat de commissie van de héér Van feeeland verslag heeft ontvangen van z(jn reis naar Makassar. Van Zeeland vertrekt naar België om dc zitting -van de Senaat by te wonen. Hy zal ten spoedigste naar Indonesië terugke ken. Tjjdens zijn afwezigheid zal hfl Voortdurend lil contact blijven met zyn vertegenwoordigers over de ar beid der commissie. Dc V.S. hebben er in toegestemd een schip ter'beschikking van de commissie van goede diensten to stellen. Er is nog niets bekend over de aankomst daarvan. Men verwacht, dat het een schip zal zyn van de Amerikaanse marine. Motie van der Goes van Naters aangenomen De Tweede Kamer heeft Vrijdag zonder hoofdelijke stemming de by de behandeling der begroting van Buitenlandse Zaken Donderdag avond ingediende motie Van der Goes van Naters aangenomen. De Kamer brengt hierin de wens tot uiting de financiële administratie der Nederlancfsi^ vertegenwoordi gingen op te dragen aan de Rijks- accountantsdienst. Verlenging termijn Besluit oorlogspleegkinderen De termijn van twee jaar, ge noemd in het besluit oorlogspleeg kinderen, die indertijd vrij wille keurig werd gekozen, blijkt in d® practijk te kort te zijn. De gevallen bleken talrijker en ingewikkelder dan men verwacht had, terwijl bo vendien in de boezem der commis-s sie een conflict re^s, voornamelijk tussen de Joodse en niet-Joodsa leden. Tenslotte hebben beide par tijen een compromis aanvaard, dat door een. door de minister inge stelde commissie was voorgesteld. De werkzaamheden vinden, dank zij dit compromis, thans weer be hoorlijk voortgang. Het ontwerp is thans dusdanig geredigeerd, dat het mogelijk is de termijn te verlengen niet ineens voor twee jaar, doch eventueel voor een bepaalde cate gorie van minderjarigen voor een kortere termijn, die dan zo nodig weer verlengd kan worden. Veto-kwestie naar Kleine Assemblée De Algemene Vergadering der Verenigde Naties heeft het voorstel tot het voorleggen van het veto- probleem aan de „Kleine Assem blée" goedgekeurd met 38 tegon 6 stemmen bij 11 onthoudingen. De Slavische groep stemde tegen, terwyl India, Pakistan en de Ara bische staten zich onthielden. Met uitzondering van de Pales tijnse kwestie heeft de Algemene Vergadering, die op 16 September begon, de agenda van meer dan zestig punten thans afgewerkt. Ook Egypte eist Ethiopië Egypte heeft in de vergadering van dé speciale plaatsvervangers der „Grote Vier" voor de Italiaanse koloniën te -Londen meegedeeld dat het Eritrea opeist. De bevolking is Mohammedaans- ArabiscH*, zo luidt de argumentatie, en onderhoudt nauwere culturele betrekkingen met Egypte dan met Ethiopië.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1