DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Robert Schuman (M.R.P.) premier van een coalitieregering ATO bereikte Zaterdag een mijlpaal Onderhandelingsschip komt 2 December in Batavia Hanni Schaft's moordenaar rechters voor zijn Aantal stakers in Frankrijk bedraagt thans bijna een inillioen Historische vondst in het Prinsenhof Vijfhonderdste convooi vertrok naar Tsjechoslowakije Er is vooruitgang in Indonesië Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbua 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et- UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 24 November 1947 Nr. 806 6e jaarg. Red. en Adm.t Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Na Zaterdagmiddag in de Nationale Vergadering de steun van 405 afgevaardigden te hebben gekregen is Robert Schuman (MRP), die van president Auriol de opdracht had gekregen een nieuwe Franse regering te vormen, met de formatie begonnen. In de afgelopen nacht werd gemeld, dat zijn kabinet gereed was. Het is een coalitie van vier partijen: negen MRP'ers. zes socia listen, vier radicalen en een onafhankelijke conservatief hebben er zitting in. Er is één vrouwelijke minister, namelijk voor Volks gezondheid: mevrouw Germaine Poinso-Chapuis (MRP). Schuman is zelf premier: Georges Bidault blijft minister van buiten landse zaken. Industriële productie berust bij de socialist Robert La- coste, maar de portefeuille van fi nanciële en economische zaken is in handen van René Maver (radicaal). Diens benoeming heeft slechts met grote moeite de steun van de so cialisten kunnen krijgen. omdat Maver niet te verwarren met Daniel Maver. socialist, die in dit kabinet minister van arbeid is tegenstander is van staatsinmen ging: hii wordt beschouwd als aan hanger van De Gaulle. Sommige kringen ziin dan ook van mening dat het nieuwe kabinet slechts een ..overgangsregering" is. die gaarne of ongaarne de weg bereidt voor een weer aan de macht komen van de Gaulle. Millioen stakers Sinds Ramadiers aftreden is de binnenlandse toestand ge staag slechter geworden. Het aantal stakende arbeiders be draagt thans 800.000 tot een millioen en men vreest dat het stilleggen van de vitale spoor weg- en havendiensten een ernstige terugslag op de Fran se economie zal hebben. In Pa rijs ziin alleen de Gare du Nord en de Gare de l'Elst nog open. Het spoorwegverkeer tussen Frankrijk en Italië is voorlopig stopgezet. Het socialistische blad Lc Popu laire zegt communistische orders te hebben onderschept, waaruit blijkt, dat de communistische partii. op uit Warschau ontvangen bevelen en volgens een te Belgrado opgesteld plan, directe actie wil ondernemen. Mannen en wapenen zouden hiertoe in Parijs verzameld moeten worden. De communistische partij antwoord de hierop met een communiqué waarin een en ander werd tegen gesproken. .In Marseille waar nog steeds vijftienduizend reizigers wegens de staking niet kunnen vertrekken hebben de communisten weer de raadsvergadering verlaten uit pro test tegen gewapende politiebewa king buiten het gebouw, die vol gens hen de vrijheid van beraadsla ging belemmerde. Klaarheid in moord op Willem de Zwijger Bij de restauratie van het Prinsen hof te Delft is een zeer bijzondere ontdekking gedaan Men heeft n 1. een achter de muren ingemetselde trap kunnen blootleggen, waarvan men tot dusverre het bestaan niet kende, al vermoedde men wel, dat ten tijde van Willem van Oranje daar ter plaatse de situatie anders was geweest. Daardoor kon ook nooit een voor stelling van de vlucht van Balthasar Gerards in overeenstemming wor den gebracht met de wijze, waarop deze in het protocol van Rombertus van Uylenburgh (de schoonvader van Rembrandt) is verhaald, n 1 dat de moordenaar over de binnengevel en door de tuin naar de stadswal vluchtte en daar werd gegrepen Im mers. Van Uylenburgh, die op 10 Juli 1584 bij Willem van Oranje te gast was, behoorde tot de eersten, die de gewonde prins hulp verleen de. Aan hem danken wij het nauw keurige protocol van de gebeurte nissen. Mr J. K van der Haagen heeft enige jaren geleden een artikel gepubliceerd, dat de tegenstrijdig heid van dit protocol met de toe stand in het Prinsenhof, zoals deze de laatste jaren was. aantoonde. Nu echter achter de muren de» ingemet selde trap is vrijgelegd stemmen dè feiten volkomen met de beschreven situatie overeen. De ontdekking heeft grote belangstelling gewekt en het spreekt vanzelf, dat de trap thans in het restauratieplan is opge nomen. NEDERLANDSE VERLIEZEN Nederlandse verliezen van 21 No vember: 2 gesneuvelden, 7 gewon den. Het Britse kabelschip „Monarch" zal spoedig beginnen met het leg gen van een onderzeese kabel van Aldeburgh naar Domburg (Wal cheren). De afstand tussen beide plaatsen is 88 zeemijlen. Met dezt kabel zullen 84 tele foongesprekken te gelijker tijd ge voerd kunnen worden. Weerbericht NOG VEEL WIND Weersverwachting, gel- t dig van Maandagavond - Y tot Dinsdagavond. 1 In het Noorden van het land: wisselende be wolking met regen- en hagelbuien. Krachtige, stormachtige Noord-Wc- vooral langs de Wadden eilanden tijdelijk storir> achtige Noord-Westelij ke wind. Guur weer. In het Zuiden van het land: wisselende bewolking met enkele verspreide buien. Matige tot krachtige Noord-Westelijke wind. Overdag wei nig verandering van temperatuur. In de nacht op tegen de wind beschutte plaatsen hier en daar lichte nachtvorst. 25 Nov.: Zon op 815 uur. onder 16.38 uur. Maan op 15.27 uur, onder 4.16 uur. Prinselijk paar onder scheidt Lord en Lady Mountbatten Het prinselijk paar heeft geduren de zijn verblijf in Londen onder scheidingen uitgereikt aan lord en lady Mountbatten. Aan lord Mount batten. die thans de titel draagt van ••Earl of Burma", werd het groot kruis in de orde van de Nederl. Leeuw verleend voor zijn verdien sten als bevelhebber van „Combined Operation" en later als opperbevel hebber van „South East Asia Com mand". Aan lady Mountbatten, die onmid dellijk na de Japanse capitulatie on der zeer moeilijke omstandigheden gevangenkampen in Indonesië be zocht, werd de medaille van het Roode Kruis uitgereikt. Perzië antwoordt op Russisch protest Het Perzische kabinet heeft een antwoordnota gereed cp de Russi sche beschuldiging dat Perzië de olieovereenkoinst van een jaar ge leden niet is nagekomen. De Rus sische klacht dat premier Sultaneh het voorleggen van de overeen komst aan het parlement een jaar heeft uitgesteld wordt afgedaan met de mededeling dat er toen geen parlement was. Zodra het bij eenkwam is de overeenkomst ter sprake gebracht. MOLOTOV IN LONDEN AANGEKOMEN Molotof is te Londen aangeko men voor de conferentie van de Grote Vier, die morgen begint. Alhoewel de plaatsvervangers geen overeenstemming hebben bereikt, zodat de ministers twee agenda's wachten, schijnt de Russische mi nister van buitenlandse zaken de hoop op een compromis inzake Duitsland en Oostenrijk nog niet te hebben opgegeven. Het ministerie van Econ. Zaken wijst er nog eens op, dat het in de periode van 1 t/m 5 December en van 22 t/m 24 December a.s. is toegestaan etala- gcvcrlichting te ontsteken tot uiterlijk 22 uur. Lichtreclame en neonverlich ting blijven echter verboden. Krasse beweringen van „Rijkseenheid" „Het begin van alle rampen in Nederlands Indië is dr. Van Mook, die handelt op de wijze, welke wij kennen van Hitler en Mussolini", zeide prof. dr. P. S. Gerbrandy Za terdag op een vergadering van hoi comité „Handhaving Rijkseenheid" in het Amstcrdjynse Concertge bouw, dat slechts 'gedeeltelijk was gevuld. „Het ogenblik zal komen" aldus prof. Gerbrandy „dat Je huidige regering tegen de publieke opinie eenvoudig geen stand meer kan houden". Sprekende over het rapport der consuls zeide prof. Gerbrandy van de oprechtheid der consuls over tuigd te zijn. „Wanneer men het rapport echter leest, dan ziet men dadelijk, dat het is opgemaakt door mensen, die zich slechts op pervlakkig van de stand van zaken in Nederlands Indië op de hoogte hebben kunnen stellen". „Alle.en Nederlanders kunnen de situatie beoordelen" riep spr. uit „maar niet een willekeurige vreemdeling". Oud-minister C. G. J. I. M. Wei ter sprak in dezelfde geest. „De re gering weet", zeide spr., „dat zjj het minst populaire kabinet van de laatste eeuw is". Hy beschuldigde de regering voorts systematisch alle deskundigen op Indisch gebied buiten de Indische politiek te hou den. De heer Weiter zeide in de Party van de Arbeid te waar deren, dat zij toegegeven heeft zich in Linggadjati te hebben vergist. Red.). Spreker hoopte een dergelijk geluid ook van de K.V.P. te horen. Zes Macks van Van Gcnd Loos met 't bekends opschrift Hollandsko- Ceskoslovcnsko" startten Zaterdag te Utrecht voor de500ste konvooi-rit (foto Stakenburg) Op het zelfde moment dat Za terdagmorgen voor de Nederlandse Bank te Amsterdam vijf ATO- trucks arriveerden met 35 ton goud. ter waarde van 90 millioen gulden, uit Frankfort, waar het destijds door de Duitsers was heengesleept, vertrok in Rotterdam het 500-ste convooi van vier wagenstellcn naar Tsjechoslowakije. Hiermede was een mijlpaal bereikt in de historie van het internationale vrachtver voer op de weg. waarin de ATO/ Van Gend en Loos zo belangrijk aandeel heeft gehad. Op 15 Januari 1946 werd de dienst geopend, met vijf wagens en 10 chauffeurs, na een overeen komst tussen de Tsjechische en Ne derlandse Spoorwegen, waarbij aan oe ATO de vorzorging van de dienst werd opgedragen. Enkele particu liere ondernemers hadden toen reeds ritten op Praag uitgevoerd, maar de grote organisatie van een geregeld vervoer, waarbij Neder landse, Amerikaanse en Tsjechi sche autoriteiten hun toestemmin gen moesten verlenen had iets lan gere tijd van voorbereiding ge vergd. In samenwerking met van Udens Transportonderneming te Rotterdam werd de dienst opgezet, met het doel van tijdelijke aard te zijn, zo lang er een tekort aan spoorwagons zou blijven., Thahs blijkt echter dat het wegvervoer zo belangrijk is, dat het aantal wagons nog zo klein is, dat dit snelle ver voer practisch niet meer verdron gen zal worden. Meer den 2000 wagens zijn er sinds de 15e Januari 1946 over de grens gegaan, oor spronkelijk in grote convooien van 8 auto's, later verkleind tot vier om het oponthoud bij grenzen en motorpech te verkorten zodat clan hoogstens 3 wagens zouden wachten op een achterblijver en Belangstellend kijken de ossen die in Tsjechoslowakije nog algemeen als trekdieren gebruikt worden naar de stoere Macks. niet zeven. Practisch elke werkdag is er een convooi afgereisd en 30- duizend ton is er vervoerd: naar Praag verse vis uit IJmuiden, bevroren vis uit IJsland, cacaobo ter, chocolade, groente, zaden, ta bak, radioartikelen, koffie, melk producten en stukgoederen naar Holland: vlas, hop, machines, auto onderdelen, sieraden, glas, textiel, kousen, suiker en stukgoed. In beide richtingen was 60% der goederen bestemd voor of afkom stig van transito, waarbij het be lang van de ATO voor de havens wel üuiuelijk wordt aangetoond. Overigens bleef het niet bij deze diensten; ook op andere landen werd intensief gereden: Op België 600 auto's, op Zwitserland 300 (2 maal per week) op Duitsland 250, Hongarije 80, Oostenrijk 65, Frank rijk 50 en incidenteel op Polen en Denemarken. Verwacht wordt een intensievere dienst op Frankrijk en Duitsland. In totaal werden er 5.500.000 Km. afgelegd, dat is 140 maal de omtrek van de aarde of 100.000 maal de weg Den Haag Utrecht. Daarnaast waren er nog vele spe ciale opdrachten, zoals het heuglij ke goudtransport, volkomen ge heimgehouden, zelfs aan de chauf feurs die hoogstens verwonderd zullen zijn geweest over de bege leiding van de militaire escorten en de onderdirecteur van de Ned. Bank. Daarnaast werd er nog eens een Engels ballet vervoerd in zes Macks (eostuums en decor) naar Praag, Brussel, Warschau, Malmö en Oslo een transport dat 6 we ken duurde. Hoewel de ATO nog geen wegmillionnairs kent, zoals de KLM luchtmillionnairs, heeft ze toch 43 chauffeurs, die 30 maal naar de vreemde gingen, waarvan enkelen met meer dan 100.000 Km op hun naam en de waardering voor het werk van deze mannen, die ondanks slechte „ligging en voeding" in Duitsland, over sneeuw en ijs, nauwelijks begaanbare wegen, ondanks verkeersmoeilijkheden (in Zweden zijn de wegen te Rijwieldistribute moet in sneller tempo De directie van de Simplex-rijwiel- fabrieken te A'dam heeft zich in een telegram gericht tot de minister van Economische Zaken in Den Haag mei het dringende verzoek zo snel mogelijK in de rijwieldistributie in te grijpen. Financiering van het bedrijf, aldus het telegram, zal onmogelijk worden als de productie in veel sneller tempo blijft gaan dan de rijwielbestelbonnen wor den uitgereikt, terwijl toch de behoefte aan rijwielen onveranderd groot is. De vakgroep heeft reeds weken geleden besprekingen met de bevoegde instan ties geopend opdat wegen gevonden worden, waarlangs de grote voorra den kurs-ien worden afgezet. Labour krijgt een erfenis Robert Addy Hopkinson. een zakenman uit Yorkshire, heeft zijn hele fortuin, dat op 250.000 pond sterling getaxeerd wordt, aan de Labour-pai-tij nagelaten, „voor het onderricht van het volk van dit land in de socialistische principes",, smal en rijdt men bovendien links) constant hebben doorge reden met een minimum aan ongelukken. Het wagenpark Het wagenpark onderging grote uitbreiding. Van 50 Macks groeide hgt aantal tot 150 met 75 aanhang wagens van 6 tot 10 ton. Daarvan zijn er 20 koelwagens en 20 aan- hangkoelwagens en 20 wagens voor groentevervoer ingericht. Zo heeft de ATO zich gaandeweg op de Europese wegen een faam verworven, die zal groeien, naar mate de wielen verder en vaker zullen wentelen. De landing op Soesterberg Naar uit reacties van verschil lende zijden blijkt, heeft het be richt over de terugkeer van het Prinselijk paar dat Vrijdagavond j.l. na het invallen der duisternis op het vliegveld Soesterberg in een Dakota-toestel landde, de indruk gewekt als zou deze landing niet zonder risico zijn geweest. De oor zaak hiervan was de mededeling, dat er op dit vliegveld nog geen vaste nachtverlichting bestond en dat men met een schijnwerper van een auto de landingsplaats had ge markeerd. Uiteraard waren echter op Soes terberg de gebruikelijke veilig heidsmaatregelen getroffen. Zo had men de landingsbaan gemarkeerd met de voor dit doel op het vlieg veld aanwezige noodlicht-voorzie- ning. Bij de landing werd boven dien, zoals bij alle vliegtuiglandin gen in het duister, gebruik ge maakt van de schijnwerper cler Dakota. Onde. deze omstandigheden was deze nachtelijke landing op het vliegveld Soesterberg ir elk op zicht verantwoord. Met het m.s. „Oranje" arri veerde Zondagmorgen generaal- majoor de Bruysse, commandant van de Mariniersbrigade in Indo nesië. Aan boord bevond zich ook Mgr. Verhoekx, apostolisch vicaris van Soerabaya en de kroonprins van Koetei. Post naar .Oost en West Naar Ned.-Indië kan zeepost worden verzonden met het ms „Willem Ruys", dat 2 December a.s. vertrekt. Hiertoe moet men de stukken uiterlijk 29 Nov. posten. Naar Curasao en de overige Nederlandse Overzeese Gebiedsdelen in de West vertrekt 9 December het ms „Zeehond". Ook met deze gelegenheid kan zeepost worden verzonden. Deze moet uiterlijk 6 Dec. gepost zijn. Paul van Zeeland: Paul van Zeeland, lid van do commissie van drie, is op weg naar Brussel op de Amsterdamse lucht haven Schiphol geland. De heer van Zeeland maakte de vlucht van Batavia in een 42 uursvlucht met de K.L.M.-Constellation Holland Michigan. Van Zeeland vertelde, dat hy Vrijdag een bezoek aan Makassar heeft -gebracht, waarvan hy de meest gunstige indruk had mede genomen. Hy geloofde, dat het eco nomische leven in de staat Oost- Indonesië zeer goed functionneert. Wat betreft net werk der commis sie zeide de heer Van Zeeland, dat er vooruitgang is te bespeuren, hoewel zeer langzaam. Op de order „staakt het vu ren", die destijds door de Vei ligheidsraad is gegeven, heeft de commissie in de vorm van een lyst met punten een aantal suggesties gedaan cn het is, naar de heer Van Zeeland zeide, verheugend te kunnen constateren, dat steeds meer van deze suggesties door beide partyen worden overgenomen. De heer Van Zeeland is twee maal in Djogja geweest, doch wenste zich over de situatie aldaar niet uit te laten. Ook op de vraag of de sfeer tussen beide partyen op het ogenblik gunstig is. bleef hy het ant woord schuldig. Vervolgens vertrok Van Zeeland naar Den Haag waar hy met de minister-president dr. L. J. M. Beel. de minister zonder portefeuille L. Götzen, de minister van Overzeese Gebiedsdelen, mr. J. A. Jonkman en de minister van Buitenlandse Za ken mr. C. W. G. H. Baron van Boetzclaer van Oosterhout het diner gebruikte. Vanmorgen zette hij zijn reis per vliegtuig voort. Repatriëring militairen wordt voorbereid Op verzoek van het ministerie van Overzeese gebiedsdelen vertrekt luitenant kolonel C. van Bockel, hoofd van de Repatriëringsdienst in Nederland op 3 December naar Indonesië om voorbereidingen te treffen tot de repatriëring van de eerste contingenten militairen uit Indonesië. Overste van Bockel zal een maand in Indonesië verblijven en hoopt dan op tijd terug te zijn, voordat de eerste militairen per Volendam en Zuiderkruis naar het vaderland te- keren. TECHNISCHE COMMISSIES MAKEN GOEDE VORDERINGEN De „Renvjllc", een transportschip van de Amerikaanse marine, is beschikbaar gesteld voor de Nederlands-Indonesische be sprekingen. Het schip zal 2 December in de wateren van Java aankomen, zo heeft de commissie van drie bekend gemaakt. De technische commissies voor de uitvoering van het bevel „staakt het vuren" zijn Zaterdag naar Djogja vertrokken om daar de onderhande lingen voort te zetten. Zij hebben in de eerste vergadering te Kalioerang bij Djogja op verscheidene punten overeenstemming bereikt. De vertegenwoordigers van de commissie van drie bij de techni sche commissies hebben een com muniqué gepubliceerd, waarin wordt gezegd dat men is overeen gekomen sabotage, intimidatie, re presailles en andere activiteit van dezelfde strekking jegens personen, groepen en eigendommen te ver bieden, evenals vernietiging van goederen, onverschillig wie de eige naar is. Men is in principe overeen gekomen dat de wederzijdse gevangenen in vrijheid zullen worden gesteld. Zo spoedig mo gelijk zullen besprekingen wor- .den gehouden om deze beslis sing uit te voeren. Een aantal voorstellen dat in de vergadering werd ingediend zal eerst aan de regeringen moeten worden voorgelegd. Daarom zal voor Zaterdag niet weer vergaderd worden. Makassar voldaan Men is in Makassar voldaan over het feit dat de commissie van drie in de persoon van Paul van Zee land belangstelling aan de dag heeft gelegd voor Oost-Indonesië. Van Zeelands bezoek, pan de voor avond van zijn vertrek naar België, duurde 24 uur. Hij bezocht de radja van Goa, sprak met de president, de voorzitter van het parlement, de premier en alle ministers, de frac tieleiders, de residenten van Zuid en Noord-Celebes, de Chinese con sul cn talrijke vertegenwoordigers van het economische en financiële leven. Het Republikeinse kabinet heeft het rapport van minister Leimena, voorzitter van de Republikeinse technische commissie voor de uit voering van het wapenstilstandsbe vel, in behandeling trenomen. Dit rapport handelt over de eerste re sultaten van de besprekingen te Batavia. Men heeft ook gesproken over het rapport van Setyadjit over het Nederlandse optreden op Ma- doera. Doodstraf geëist De verwaande manier, waarop Maarten Kuiper Zaterdag zyn in trede in de beklaagdenbank van het Amsterdamse Bijzonder Ge rechtshof deed. wekte de schijn, dat men hem niets kon maken. Zijn zondenregister was dermate uitge breid, dat van een zelfverdediging nauwelijks iets terecht kwam, ter wijl zyn zwakke verweer verdween onder de lawine van beschuldigin gen. Niemand verwachtte dan ook clementie voor deze S.D.-er, die zo als hij reeds eerder bekende, zeven tien doodvonnissen in de bezetting voltrokken had. De procureur-fis caal. mr. Jansen, besloot zijn requi sitoir met de woorden: „Voor deze man kan geen plaats meer zijn in ons land", zodat tegen verdachte de hoogste straf werd geëist. Als politieman beriep Kuiper zich herhaaldelijk op zijn superieu ren, en voor de vele arrestaties, waarbij hij aanwezig was, wist hy zich niet anders te verweren, dan door alles op zijn collega's af te schuiven. Zelfs nog voor het Hof beweerde Kuiper als Nederlands politieman zijn plicht te hebben ge daan, toen hem ten laste werd ge legd, dat hij op een vluchtende ille gale werker had geschoten. Zyn ontkenning mocht niet meer baten, toen zijn vroegere medewerkers zijn terreurdaden kwamen bevesti gen. De afschuwelijkste zaak was de moord op Hanni Schaft, waarbij Kuiper zich trachtte te verdedigen met het ongeloofwaardige verhaal, Gestolen goud terug uit Duitsland Na de diamanten is Zaterdag ochtend tegen tien uur in vier 10 tons trucks van ..Van Gend en Loos" 30.000 kilo van de door de Duitsers uit ons land geroofde goudvoorraad naar Amsterdam te ruggebracht. Deze voorraad bestaat voor ongeveer de helft uit baren en voor de andere helft uit gemunt goud. In totaal vertegenwoordigt het teruggvoerde goud een waarde van 90 millioen gulden. Tsjechen op oorlogs rantsoen Met ingang van 1 December zal geen :nkel voedingsartikel in Tsjech -Slowakije :n de vrije ver koop zijn. De voedselpositie heeft de regering doen besluiten, de oorlogsrantsoenering weer in te voeren* dat een ander haar aanschoot en hij haar, „om haar uit haar lijden te verlossen", met zyn karabijn van dichtbij het genadeschot gaf. Ge tuigenverklaringen en een genees kundig onderzoek toonden het te gendeel aan. zodat mr. Jansen in zijn requisitoir de beestachtige rol van de verdachte in felle bewoor dingen schilderde en tenslotte de doodstraf eiste. Conflict in fle bloemen handel Ook in de afgelopen week zijn in verscheidene plaatsen vergaderingen gehouden door de bloemenhandel (grossiers, detaillisten en straathan del) in verband met de van 1 Decem ber a.s. door de veilingbesturen te heffen Veiling-service van 1 lA%. Op al deze vergaderingen is beslo ten van 1 December af niet meer aan de veilingen te kopen. Het schijnt, dat niet alle kwekers achter de veilingbesturen staan, want verscheidenen hunner hebben de han del doen weten, dat zij bereid zijn hun producten direct van de tuin te verko pen. Rode-Kruis-rapport wordt gepubliceerd De regering heeft geen bezwaar tegen publicatie van het z.g. Rode- Kruis-rapport. aldus deelde minis ter Van B o e t z e 1 a e r in de Tweede Kamer mede. Maar zij acht het aanvechtbaar, dat de commis sie, die door de illegaliteit is aan gewezen, in een beoordeling van het regeringsbeleid is getreden en een mening heeft uitgesproken over ambtenaren, die zich niet voldoen de hebben kunnen verdedigen. Waar schuld is, zal overigens worden ingegrepen. Hei rapport-Cleveringa, dat klachten jegens enkele onzer bui tenlandse ambtenaren behandelt, zal ter vertrouwelijke kennisne ming aan de Staten-Generaal wor den overgelegd, evenals dat met be trekking tot de missie in Duitsland. Publicatie acht de regering niet ge wenst, omdat hierin een aantal strikt persoonlijke aangelegenhe den wordt behandeld. De minister zei, dat van een financieel schandaal of wanbeheer bij de militaire missie niets was gebleken. Wel hebben enkele lagere ambtenaren zich aan strafbare han delingen schuldig gemaakt. Het ontslag van admiraal Door man houdt verband met een zake lijk meningsverschil met het vorige kabinet. Twaalf Engelsen vragen om hun vrouwen Twaalf Britten begaven zich Zon dag naar do Russische ambassade in Londep, in de hoop bij Molotof toe gelaten te worden. Zij wilden vra gen, waarom het Kremlin weigert hun Russische vrouwen permissie te geven het land te verlaten en naar Engeland te gaan. De twaalf slaagden er niet in tot Molotof door te dringen, maar moch ten wel een brief voor hem achter laten, waarin zij hem verzochten om een visum voor hun vrouwen Zij wezen erop. dat zij allen oud strijders waren, die hun vrouwen in de oorlog in Rusland hadden ont moet. en dat sommigen van hen reeds zes jaar gescheiden leefden. De verzoeken die zij reeds bij voorafgaande gelegenheden indien den. hebben nooit resultaat gehad. Ook Bevin is er niet in geslaagd, iets voor deze mensen te bereiken. Campagne voor Koning Leopold Een nationaal congres, bijgewond door enkele leden van het kabinet en gepresideerd door ex-minister Albert de Vleeschauwer. heeft Zon dag besloten een actieve campagne te beginnen voor de terugkeer van Koning Leopold. Aan regent Prins Karei is een motie gezonden, waarin deze ver zocht wordt het initiatief te nemen om de grondwettelijke rechten te herstellen. Als door wettige methoden geen wijziging in de situatie gebracht kan worden, wenste het congres gaarne, dat het volk zijn mening zal uit spreken. Manoeuvres aan grens Bulgarije-Turkije? Volgens te Istanboel aangekomen reizigers uit Bulgarije hebben in de buurt van de Bulgaars-Turkse grens Bulgaarse troepenbewegin gen op grote schaal plaats. Volgens berichten uit Adrianopel. 16 kilo meter van de grens op Turks grondgebied gelegen, heeft men tij dens de laatste dagen in dorpen langs de grens duidelyk geweer vuur gehoord. Zoals gemeld werden 15 November twee Turkse militai ren op Bulgaars grondgebied ge vangen genomen, van wie één wist te ontkomen. Italiaanse maatregelen tegen fascisme De Italiaanse constituerende ver gadering heeft zich accoord ver klaard met toepassing van straf fen als verbeurdverklaring der be zittingen en gevangenisstraf voor fascistische activiteit of pogingen om de monarchie te herstellen. Strafbaar is o.m. de vorming van gewapende groepen van meer dan drie personen tot de wederoprich ting van een fascistische party of de wederinstelling van de monar chie. Kunstmatige wolkbreuk in Zuid-Afrika Door een iisbombardement op wolken heeft men Zaterdag boven Johannesburg (Zuid-Afrika) een zware wolkbreuk veroorzaakt. Spoedig daarna viel in heel Zuid- Afrika. Zuid-Wcst-Afrika en Bets- joeanaland bijna 2.5 centimeter re gen. waardoor een einde is geko men aan de ergste droogteperiode gedurende zestig Jaar. Tijdens een wolkbreuk viel te Harnsmith (Oranje Vrijstaat) 15 centimeter regen, waardoor boerde rijen overstroomd en pluimvee en runderen verdronken. Massagraven gevonden bij Würzburg Achtenzestig massagraven en 11.000 afzonderlijke graven van nazi-slachtoffers zijn gevonden in de omstreken van de Duitse stad Wuerzburg (Amerikaanse zone). De graven bevatten naar raming 13.000 Russische, Italiaanse, Fran se, Belgische, Engelse, Joegosla vische en Australische krijgsge vangenen. Vliegramp in Bohemen: acht doden i Een vliegtuig op weg van Boeka rest naar Praag, stortte Zaterdag in regen en mist neer bü Plouznice in het district Lomnice. Er waren 21 passagiers en een bemanning van vyf koppen aan boord. Acht inzittenden zijn om het leven ge komen. De Roemeense ambassa deur te Praag behoort tot de ern stig gewonden. Toen de bemanning een noodlan ding wilde maken, viel het toestel, een in de Sowjet-Unie gebouwde DC 3, neer, waarna het in brand vloog.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1