DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 Tussentijds hulp-programma stuit op moeilijkheden Londen' begint vandaag Vandaag... Overeenkomst van Makassar naar Den Haag Schuman kondigt energieke maatregelen aan Verdeeldheid onder de Republikeinen Gemeentefinanciën gesaneerd Wat zal Moskou's houding zijn? Stagnatie in de kolenproductie De betekenis van de Nieuwe Kerkorde Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week ef 4.— per kwartaal Losse nummers 10 cL UITGAVE VAN DE STICHTING HET EAROOD Dinsdag 25 November 1947 Nr. 807 6e jaarg. Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER In de Amerikaanse Senaat zijn moeilijkheden gerezen over het program van tussentijdse hulp aan Frankrijk, Italië en Oosten rijk. Er bestaat een fundamenteel verschil van mening in de Republikeinse partij over de grenzen van de hulpverlening. Een aantal Republikeinen zijn geschrokken van Trumans anti-infla- tie-program. dat door de hulpverlening onvermijdelijk zou wor den en willen daarom de credieten beperken. Senator Donnell heeft aangekondigd dat hij wellicht een amendement zal indienen, waarbij de hulp aanmerkelijk geredu ceerd zal worden. Het hulpverleningsprogram is thans in de Senaat zover gevor derd, dat de commissie voor buiten landse betrekkingen, de commissie- Vanderberg, het wetsontwerp voor het crediet van 597 millioen dollar totaal heeft goedgekeurd. Dit wets ontwerp komt vandaag in de Se naat en zal naar verwachting Woensdag worden aanvaard. Vóór het plan in werking kan treden moet echter nog een afzon derlijk wetsontwerp worden goed gekeurd voor de toewijzing van de beschikbaar gestelde gelden. Dit wetsontwerp moet van de commis- sie-Bridges komen. Bridges nu heeft ernstige bedenkingen tegen de omvang van de hulp laten horen. Hij deelde mee dat zijn commissie niet bereid is een blanco chèque te schrijven. Het departement heeft het Congres niet voldoen de gegevens verstrekt om het verzoek om 597 millioen dol lar te rechtvaardigen, zei hij. Rapport van Truman Truman en Vandenberg hebben zich opnieuw in de discussie ge mengd. De president heeft het Congres een rapport toegezonden over het verbruik van de reeds eerder toe gestane gelden, dat moest dienen als herinnering, dat de fondsen te gen het eind van het jaar zijn uit geput. Op 1 October was volgens dit rapport uitgegeven: aan Italië 121.296.000 dollar, aan Oostenrijk S8.639.000, aan Griekenland 38.731.000. aan China 27.700.000 en aan Triest 9.765.000. Vandenberg zei in de Senaat: In de oorlog hebben de geallieerden de Sowjet-Unie, die een heldhaftige bijdrage leverde voor de gemeen schappelijke zaak, uitdrukkelijk in begrepen gestreden onder de plechtige gelofte een rechtvaardige vrede tot stand te brengen, die het maximum aan zelfbeschikkings recht voor vrije mensen in een vrije wereld zou waarborgen. Degenen die deze belofte schen den of ontduiken zullen de heiligste gelofte die ooit met het bloed en de tranen der martelaren geschreven werd verloochenen. Erger nog, zij zullen hun overwinning vernielen, de vrede verliezen en hun eigen noodlot in de waagschaal stellen. Schip in nood Ten Westen van Nieuwersluis verkeert een tot nu toe onbekend schip in nood. Vanaf het schip wor den vuurpiilen afgeschoten. Een sleep- en een reddingsboot, die ter assistentie waren uitgevaren zijn onverrichterzake in de haven van Vlissingen teruggekeerd. Voorlopig geen bezoeken nan Canada De kansen op een spoedige over tocht voor ouders, die hun in Ca nada verblüfhoudende dochters wil len bezoeken, z(jn zeer klein. De Canadese regering is niet bereid voor dergelijke bezoeken speciale vervoermiddelen beschikbaar te stellen. Voorts is de reis nogal kostbaar. Daarbij komt nog. dat de ouders een verklaring moeten kun nen overleggen, waaruit bliikt. daf de familieleden in Canada in staat zijn de bezoekers gedurende hun verblijf geheel te onderhouden, zo deelt de vereniging „Nederland Canada" mee. Bomaanslagen in Brussel In de afgelopen nacht hebben zich in verschillende wijken van Brussel opnieuw bomontploffingen voorgedaan Er zijn geen personen om liet leven gekomen, maar op sommige plaatsen is ernstige scha de ontstaan. Tot dusver is er nog geen officiële verklaring over de ontploffingen af gelegd. Men gelooft, dat deze aan slagen deel uitmaken van protesten van voormalige Duitse politieke ge vangenen tegen vrijlating van poli tieke delinquenten BSP blijft zich tegen Leopold verzetten Het bestuur der Belgische So cialistische Partij heeft een verkla ring uitgegeven, waarin nogmaals krachtig stelling genomen wordt te gen iedere poging om Leopold III op de Belgische troon te helpen Met verwijzing naar de royalistische vergadering, die Zondag in Brussel v/erd gehouden en werd bugewoond door vijf ministers van de Christe lijke Volkspartij, zegt het commu niqué: Het reactionnair karakter van deze agitatie kan de binnenlandse vrede slechts verstoren. Wachtgeld voor personeel Bijzondere Rechtspleging De ministerraad heeft een wacht geldregeling goedgekeurd voor het personeel van het directoraat-gene raal voor de Bijzondere Rechtsple ging. Aanspraak op wachtgeld heb ben zij, die op de dag van ontslag minstens anderhalf iaar in dienst zijn geweest. Gehuwden en kost winners krijgen een uitkering ze- durende een periode, s lijk aan één zesde deel van de diensttijd, onge- huwden een twaalde deel. Gehuwden en kostwinners ontvangen de eer ste twee maanden het volle salaris, daarna twee maanden 85 percent en verder 70 nereent. Ongehuwclon kriigen één maand het volledige sa laris, één maand 85 percent en verder 70 percent. Weerbericht BUIIG WEER Weersverwach ting, geldig tot Woensdagavond. Zwaar bewolkt met opklaringen, regen- cn hagel buien, vooral ln het Noorden van het land. Guur weer. Aanvanke lijk matige tot krachtige, langs de kust tijdelijk stormachtige wind tus sen Noordwest cn Noord. Later wat af nemende wind. 26 Nov.: Waterstanden Rotterdam, lc tij 2 53 uur: 2e tij 14 54 uur 26 Nov.: Zon op 8 17 uur. onder 16 37 uur. Maan op 15.43 uur, onder 5.36 uur. Een zending van 90 millioen aan goud, dat destijds dooc de Duitsers werd geroofd, is in Nederland teruggekeerd. De foto toont het uitladen van het goud voor de Nederlandse Bank te Amsterdam waar het werd ondergebracht. DOEL: VERVANGING VAN LINGGADJATI De ontwerp-overeenkomst tussen Nederland en Oost-Indoncsië, die namens de lt.-gouverneur-generaal met de regering van Oost-Indonesië is besproken tijdens het verblijf van prof. Enthoven en mr. Verboeket in Makassar, is naar Nederland gezonden om aan een oordeel van de Neder landse regering onderworpen te worden. De algemene strekking van de ontwerp-overeenkomst is: een nadere omschrijving te geven van de onderlinge samenwerking tussen Nederland en Oost-Indonesië om te komen tot een volledige staatkundige organi satie van geheel Indonesië, het vaststellen van de plaats die Oost-Indo nesië in het geheel inneemt, en het vastleggen van de grondslagen van de samenwerking tot vorming van de Verenigde Staten van Indonesië en de Nederlands-Indonesische Unie. De ontwerp-overeenkomst wil», strekken ter vervanging van de basis-overeenkomst van Lingga- djati, die thans als overeenkomst formeel is vervallen, maar waarvan de beginselen onverkort worden na gestreefd. Daarnaast echter bevestigt de ontwerp-tekst voor zoveel nodig de status, die Oost-Indonesië op 24 December 1946 te Denpasar kreeg. Met betrekking tot de positie van Oost-Indonesië ten aanzien van de federatie stelt de ontworpen overeenkomst de zaken zo, dat Oost-Indonesië daarvan een van de samenstellende staten is en dat deze deelneming geschiedt op voet van gelijkwaardigheid en gelijkbe rechtigdheid met welke van de an dere deelstaten dan ook. De over eenkomst wil tevens voorzien in het recht van de bevolking van Oost-Indonesië om bij de stichting van de federatie langs democrati sche weg te kennen tc geven dat zij haar plaats in de federatie op een andere voet geregeld wenst te zien. Tenslotte is in de ontwerp-tekst het beginsel neergelegd, dat de overheidsinkomsten niet zullen worden gebruikt ten bate van de behoeften van de federatie of de Nederlands-Indonesische Unie dan op voet van een regeling, die met medewerking van het betrokken gebiedsdeel is vastgesteld. Daarbij zal dat gebiedsdeel datgene behou den, wat in redelijke verhouding staat tot de eigen behoeften. Laat K.U.D. zwijgen De vijandige propaganda is thans het belangrijkste punt van de dis cussies over een herstel van de Nederlands-Republikeinse betrek kingen. Het Republikeinse blad „Soember" te Batavia beveelt de instelling aan van een censuurcom- missie, o.a. bestaande uit leden van de commissie van goede diensten, Republikeinen en Nederlanders. Vooral echter zou aan Boeng Tomo en de commentator van de R.V.D. voorlopig verboden moeten worden om voor de microfoon te spreken. „Berita Indonesia" erkent, dat door de Republiek niet steeds een onberispelijk gebruik gemaakt wordt van pers en radio, maar dit is te wijten aan onverantwoorde lijke elementen. Het blad verzoekt de Nederlanders, in het bijzonder de R.V.D., toch vooral op te hou den met steeds te spreken over terroristen en extremisten te Djogja. De regering van Saoedi-Arabië heeft de Republiek als souvereine staat erkend. Perszuivering is geen bijzonder strafrecht „De perszuivering mag niet wor den beschouwd als een verlengstuk van het bijzonder strafrecht", zei minister Gielen, toen hii gistermid dag de Raad van Beroep voor de perszuivering installeerde. Haar eigenlijke betekenis is het uitschakelen van journalisten, die blijk hebben gegeven van onvol doende gevoel van verantwoorde lijkheid voor de functie, die zij be kleedden. Hoezeer in de practijk een uitsluiting als straf wordt ge voeld, in beginsel ^orde de bestraf fing wegens collaboratie overgela ten aan de organen, die daarvoor in het leven zijn geroepen. De voorzitter van de Raad. ihr. mr. G. van Vierssen Trip, hoopte, dat de werkzaamheden in 1948 be ëindigd kunnen worden. De nieuwe zuivel- en vlecsprijzen Varkensvlees: Fricandeau 2,90 per kg (oude priis 2.55): earbonade 2,55 2,25): spek 1,90 1.70); polen en krabben 1,0,85): gehakt 1.85 (on veranderd Vlceswarenproducten. waarin varkensvlees is verwerkt, stijgen gemiddeld in prijs met één cent per 100 graiiL Producten, waarin uitsluitend varkensvlees is verwerkt, on lcrgaan een prijsver hoging, welke varieert van 7 tot 14 cent per 100 gram. De grootste stijging in deze groep ondergaat blaasham. n.l. 14 cent per 100 gram. welk product wel onderschei den moet worden van het zg. ham- spek, dat in de prijsverhoging niet is betrokken. Kaas: dc prijzen voor kaas per kg zijn: (a) volvette kaas met uit zondering van dc onder f en h ver melde soorten 2.20 (oude prijs 1,85): (b) alle soorten 40 plus kaas, al of niet voorzien van kruid nagels en/of komijn, met uitzonde ring van de onder c, g en i genoem de soorten 2,00 1,70): (c) 40 plus fabrieks Leidse kaas. 40 plus Friese nagelkaas en 40 plus kanterkaas 2,20 1,85): (d) 20 plus fabrieks Leidse kaas. 20 plus Friese nagelkaas en 20 plus kanter kaas 1,90 (f 1,60): (c) boeren Leidse en Delftse kaas 2,10 1,80): (f) volvette korstloze (blokkaas) en smeerkaas in ver pakkingen boven 50 gram 2,30 2,00): (g) 40 plus korstloze (blokkaas) en smeerkaas in ver pakkingen boven 50 gram 2,20 1,90); (h) volvette korstloze kaas (blokkaas) in verpakkingen t.m. 50 gram 2,70 2.40): (i) 40 plus korstloze kaas (blokkaas) in verpakkingen t.m, 50 gram 2,60 2,30): Limburgse en Her- vese kaas per kaasje van 200 gram bij verkoop in de provincie Lim burg. jonger dan vier weken 0,43 0,31), vier weken of ouder 0.46 0,33). Melk en melkproducten: in alle rayons stijgt de tot 23 November 1947 geldende melkprijs met 2 cent per liter gestandaardiseerde melk. In het z.g. vollemelkgebied stijgt de prijs met 3 cent per liter. Alle melkproducten van gestan daardiseerde melk, zoals pap, yog hurt, zijn eveneens met 2 cent per liter verhoogd, Ondanks de buitengewoon moei lijke financiële omstandigheden, waarin het Rijk verkeert. is de regering bereidt geld be schikbaar te stellen om de ge meentefinanciën tc saneren. Blij kens de memorie v; :i toelichting op de wet „Noodvoorziening gemeen tefinanciën" zal dc verantwoorde lijkheid voor het bewaren van het evenwicht tussen inkomsten en uit gaven weer bij de gemeentebestu ren berusten De gemeenten dienen er echter van doordrongen te zijn dat ook zij zich hebben in te stellen op de algemene verarming, die onze na tionale economie kentekent. De omstandigheden hebben er toe geleid, dat de gemeentebesturen soms al te gemakkelijk in een tekort op de begroting hebben. Hiermede dient radicaal te worden gebroken. Gedeputeerde Staten zullen in de toekomst over eventuele niet-slui- tende begrotingen weer met alle ge strengheid "moeten oordelen. In dien in een enkele gemeente op cie begroting een tekort ontstaat, dat ook naar de mening van Gedepu teerde Staten door de gemeente niet op eigen kracht kan worden over brugd. zullen zij het gemeente-be stuur moeten adviseren, bij de Kroon een aanvraag in te dienen om toe kenning van rijksonderstand. Nadat op dit verzoek een gunstige beschikking is verkregen, zullen Ge deputeerde Staten tot goedkeuring van de begroting overgaan. Koningin onderscheidt Amerikaans bisschop Koningin Wilhelmina heeft via de Nederlandse consulaire autori teiten te New York aan de emeritus bisschop der Episcopaalse kerk te New York, de hoogeerwaarde heer William T. Manning, de titel van Groot-Officier in de Orde van Oranje Nassau verleend wegens de uitnemende diensten, door hem aan Nederland en het Nederlandse volk bewezen. DE HERTOG EN DE HERTOGIN van Edinburgh brengen het eerste deel van hun wittebroodsweken door op het buiten van graoj Mountbatten in Hampshire. Maar niemand weet wat dit precies betekent Robert Schuman, de nieuwe Franse premier, heeft Maandagavond „vergaande energieke maatregelen" aangekondigd om de binnenlandse toestand het hoofd te bieden. Men spreekt over de mogelijkheid dat de regering de spoorwegen in eigen beheer neemt. Ook wordt beweerd dat Schuman het loonminimum van 7C00 tot 10.000 francs zou willen ver hogen, zonder echter tegemoet te kómen aan de eis der CGT tot 25% voorschot op de verhogingen. Dit alles zijn evenwel slechts gi€singen, want men is in regeringskringen tamelijk geheimzinnig over de te nemen maatregelen. De Parijse bevolking heeft over het algemeen de verhoging der metro- en bustarieven rustig aan vaard. Aan een der stations moest een menigte worden uiteengejaagd maar verder betaalde men overal, zij het mopperend, zijn vijf francs in plaats van vier, zr-Jat dc com munistische aansporingen, de ver hoogde tarieven te weigeren, zon der succes bleven. De spoorwegstaking heeft zich Noordwaarts uitgebreid tot Lens (dep. Pas de Calais), waar posten de stakers alle treinverkeer ver hinderen zodat de treinen uit Parijs moeten worden omgeleid. De Gaulle was van plan, Don derdag in Parijs een rede te hou den maar hij heeft dit voornemen laten varen. Een vriend van hem zei, dat de generaal 'e regering geen moeilijkheden wilde bezorgen bij haar strijd tegen de C.G.T. Draait CGT bij?... De C.G.T. heeft de regering ver zocht, een delegatie te mogfen zen den om de situatie, die op algeme ne staking dreigt uit te lopen, te bespreken. De regering heeft nog niet geantwoord. Sommigen zien hierin een bewijs voor de stelling, dat de stakingsleider- de toestand nauwelijks meester kunnen blij ven „n dat zij twijfelen of zij op de steun der arbeiders kunnen re kenen. Post voor militairen Opvarenden van het motorschip ..Kota Inten" kunnen in Sabane en bij aankomst post kriigen. mits deze uiterlijk op respectievelijk 9 en 16 December a.s. gepost wordt. De mogelijkheid bestaat, dat nog in een andere tussenhaven aan de militairen post wordt uitgereikt. Daarom wordt het publiek aangera den tijdig te posten. In Londen logeren op het ogenblik zevenhonderd buitenlandse diplo maten uit Amerika, Frankrijk en de Sovjet-Unie; vanmiddag om half vijf begint in de Engelse hoofdstad de conferentie tussen de ministers van buitenlandse zaken der Grote Vier. De hoofdschotel van de bespre kingen is het opstellen van vredesverdragen met Duitsland en Oostenrijk. De atmosfeer tussen „Oost" en „West" is gespannen des ondanks hoopt men op overeenstemming. Amerikaanse adviseurs hebben George Marshall geadviseerd zo spoedig mogelijk zekerheid te krij gen van dc Sowjet-Unie, hoe zij denkt over de belangrijkste twee punten: Duitsland en Oostenrijk. Zij raden Marshall aan de bijeen komst van de ministers van buiten landse zaken voor lange tijd te ver dagen. als het tot een volledige im passe over deze kern-kwestie mocht komen. Het betreft hier speciaal het ver drag met Oostenrijk en de econo mische en politieke eenheid van Duitsland. De genoemde bronnen zijn an ders bang. dat er eindeloze en scherpe debatten zullen ontstaan, waardoor niet alleen een abrupt einde aan de besprekingen zou ko men. doch, wat veel erger is. een ineenstorting van de geallieerde contróleraad, waardoor er geen orgaan meer zou zijn, om een eind te maken aan de geallieerde ver deeldheid in Duitsland. Men is in die kringen tevens bang, dat Rusland van een langge rekte conferentie gebruik zal ma ken. om het Duitse volk de gelegen heid te geven aan te dringen op het Russische programma, dat een sterk gecentraliseerde Duitse rege ring beoogt, zoals na de eerste we reldoorlog. de economische en poli tieke eenheid zijn op de agenda sa mengevat in twee punten de economische principes en het vor men van een voorlopige Duitse re gering. Wat dit betreft zijn de kwesties zeer duidelijk omlijnd aan de ene zijde staat de Sowjet-Unie, die een sterke centrale regering eist en 10 milliard dollar herstelbetalingen aan de andere zijde staan Ame rika, Engeland, en Frankrijk, die voorstanders zijn van een zwakke gefederaliseerde regering en geen herstelbetalingen uit de lopende productie. Men gelooft dat Marshall gekant is tegen de gedachte aan een afzon derlijk vredesverdrag met West- Duitsland, zelfs als de vier minis ters niet tot overeenstemming mochten komen. De Fransen heb ben echter reeds te kennen gege ven, dat zij hun zone met de Brits- Amerikaanse zullen verenigen, in geval de conferentie geen positieve resultaten oplevert. N.S. TE ROYAAL? Kamerlid stelt vragen Het Tweede Kamerlid Van Lien- den (P.v.d.A.) heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat vragen gesteld over recente berichten die zouden wijzen op verspilling van gelden bij de Nederlandse .Spoor wegen. Volgens deze berichten zou de eikenhouten lambrizering van het directiekantoor vervangen zijn door een van mahoniehout, die 40.000 zou hebben gekost en zouden meer van dergelijke veranderingen in het voornemen liggen, w.o. een nieuwe verlichting van de directie-kamers, die 100.000 zouden moeten kosten. De heer Van Lienden vraagt fle minister of hij. wanneer deze oe- richten juist zijn. wil bevorderen dat de in deze tiid gewenste zuinig heid ook bij de Nederlandse Spoor wegen in acht zal worden genomen. Zaterdagmorgen deed zich op de Dómanialc mijn Kerkrad a ernstige bedrijfsstoring voor. ten gevolge waarvan het ondergrondse bedrijf gedeeltelijk is komen stil te liggen. Door het defect raken van de ophaalmachine van de hoofd schacht voor het kolenvervoer is deze schacht voorlopig uitgescha keld. Daar de reparatie minstens een week in beslag neemt, moet dc kolenproductie op de Domaniale mijn ingekrompen worden. Om deze terugslag gedeeltelijk te ondervan gen. zijn Maandagmorgen 250 man vap deze mijn tijdelijk op de om liggende mijnen tewerkgesteld Serviesgoederen blijven schaars Op een desbetreffende vraag van de heer Andricssen betreffende cle verstrekking van serviespunten. heeft de minister van Economische Zaken a i.. S. L. Mansholt. geant woord. dat sinds 1945 behalve aan huwenden ook een aantal verbrui kers-categorieën in de distributie van serviesgoederen betrokken ziin. Bovendien werd met het oog op ge zinnen met kinderen, aan alle in gezetenen tot 21 jaar een aantal serviespunten verstrekt. Ondanks deze laatste maatregel doet zich vooral in grote gezinnen een nij pend tekort aan serviesgoederen voor. De beschikbare voorraad is van die aard. dat een wijziging van het bpstaandc distributiesysteem in die zin, dat er meer punten ver strekt worden, voorshands niet mo gelijk is. De moeilijkheden hebben echter de volledige aandacht van de minister. Op de desbetreffende vraag, door de UNO aan alle leden gesteld, heeft België als eerste land geant woord, dat het bereid is. de leden van de organisatie in 1948 te ont vangen. slaken we een vreugdekreet over het bericht, dat het ministerie van Wederopbouw en volkshuisvesting, dat dooc minister Neher geleid wordt, zich binnenkort zal gaan vestigen m een aantal barakken in den Haag. Dat is een prima voorbeeld, dat zoals alle voorbeelden navolging verdient. Hul de aan minister Neher. dat hij, die de zware taak heeft ons dakloze voiks- dezl onder dak tc brengen, met zijn ambtenaren woonruimte vrij maakt Dat moesten veel meer officiële en officieuze instanties doen. We denken aan het departement van Sociale Za ken. dat een mooi flatgebouw be woont. waarin vele gezinnen uit het overbevolkte Den Haag een eigen haard zouden kunnen vindenWe denken aan de vele gebouwen voor hoge cn lage militairen in Amsterdam, die reeksen woningen in gebruik heb ben. We kunnen best begrijpen, dat hei prettiger werken is in een flatge bouw dan in een barak, maar de ge zinnen gaan o.i. voor. Laat het voorbeeld van minister Neher doorwerken, in den Haag. in Amsterdam cn in Utrecht. De cijfers leren, dat dc woningnood de eerste jaren eer zal toenemen dan verminde ren Alles en iedereen, die ons regeert, beheert cn rantsoeneer/ etc. etc. heeft dus nog gelegenheid te tonen, dat het gewijde woord ..de meeste van u zij uw aller dienaar" ook voor onze tijd geidt. HET Is een dnc van crote bete- kenis voor dc oude volkskerk. Een mijlpaal op een lange weg. De organisatie van 1816, dc Kerk op* gedrongen door dc staat, en zonder geestelijk verweer aanvaard, bleek steeds duidelijker niet alleen de Kerk tot dodelijke rust. doch veel meer nog tot ontbinding tc leiden. Immers, wanneer dc Kerk zich niet meer uitspreekt, gaan particulie ren dit doen. Het heilloos gevolg van dc zuiver administratieve in perking van de leider der Kerk ia dan ook geweest dc felle richtings- strijd binnen dc Kerk. De ambte lijke kerk regering van onderop wordt vervangen door dc bestuur lijke regering De gemeente zelf is onmondig geworden. Afscheiding en Doleantie waren in dc vorige eeuw dc eerste door- braak-pogingen, met priisgeying van het kerkverband. Van circa 1900 tot 1938 is cr een lange en hardnekkige strfld gevoerd om te komen tot reorganisatie binnen de Hcrv. Kerk. Hoedcmakcr. Gunning. Slotemaker de Bruine. Bij elk voor stel. dat er in behandeling komt. wordt alarm geroepen door de één of andere „richting", die zich be dreigd gevoelt. Meestal sterven deze pogingen dan ook hun stille dood in do besloten vergadering van de Algemene Synode. De ver enigingen Kerkopbouw cn Kerkher- stel kómen beide met grondig voor bereide en met veel moeite uitge werkte en uitgegeven plannen. Beide zien ze zich cle weg opge stuurd der synodale begrafenis. Dan slaan deze beide verenigingen dc handen inéén en in 1937 ligt er een nieuw ontwerp, dat in 1938... keldert! Dan staat de Duitser voor de deur. en naar de mens ge sproken vindt hii een Kerk. die vol komen onvoorbereid is voor dc ge weldige taak, die thans wacht: de geestelijke striid tegen de daerao- nische aanval op het Christelijk ge loof door het heidendom. Maar zie: op hel juiste tijdstip heeft de Heer der Kerk mannen op dc strate gische posten gesteld, die de din gen doorzien. Een enkele figuur in cle leiding, die wil transigeren, wordt het alras te warm, weshalve die verdwijnt. Een krachtig getui genis gaat er uit in een reeks kan- sel-böodschappen, die het princi piële verzet der Kerk inluiden. Het voortreffelijke bock van Ds. Touw geeft een beeld van deze kerkstrijd, tezamen met cle andere Kerken in ons land, waar de Hérv. Kerk stel lig ook fouten in maakte, doch wakker en dapper stond in de rij der Kerken. |Vf U is er geen weg terug meer. 1 Als straks de bevrijding komt, weet de Algemene Synode thans zelf, dat haar tijd gekomen is. En op 31 October 1945 komt voor het eerst' .sedert 1619 een Generale Synode bijeen met afgevaardigden van alle classes der Kerk, in een plechtige openingszitting in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, waar ook tal van buitenlandse kerken zijn afgevaardigd Deze Generale Synode heeft slechts een vverk-orde meegekregen. Haar taak is het nu, te komen tot een nieuwe Kcrk-or- de. Dat was op Hervormingsdag 1945. In dc ruim twee jaar. die se dertdien voorbijgegaan zijn, is veel gebeurd. Als eerste keerde dc Ge- rcf. Kerk in Hersteld Verband tot de oude Landskerk terug. Het werk van dc kerkelijke nood-raden (het stcigerwerk noemde Prof. Kraemcr het) werd thans kerkelijk ingescha keld. De Zending werd weer kerke-' zaak. Dc Horst in Driebergen be gon met cle opleiding van stoot troepen. die de ontkerkelijkte sa menleving opnieuw zullen gaan kerstenen. De commissies werkten in alle stilte aan het grote nieuwe plan. En ook de reactie zat niet stil. Zelfs aan de vooravond van de aanbieding van de Nieuwe Kerk orde komt men vanuit een bepaalde vrijzinnige hoek nog met het oude en door en door onkerkelijke en we reldse plan. de kerk maar op te de len in de richtingen. Alsof dat een oplossing zou zijn! Maar: dc Kerk orde is vandaag aangeboden. Er onder staan de namen van hen. die in geloof zich daarachter hebben gesteld. Men zegt dan wel eens in predikantskringen: van Boonzaaier tot Severjjn! Nu wordt het ontwerp aan dc Kerk ter discussie gegeven. Niets zal er worden overhaast. Alle critick, allo an*'st en party schap zullen er zich veiling op kun nen uitvieren. Want zij, die gezien hebben, hoe de oude Hervormde Kerk tot nieuw leven kwam. en hoe er 'n nieuw verstaan kwam in brede kring ook van elkaar, geloven niet dat dit ontwerp de weg zou kunnen gaan van alle vorige. Vroeger wa ren het groepen en verenigingen, die trachtten, de Kerk in beweging te krijgen. Thans is het de Kerk in wettige vertegenwoordiging, die zelf dc reorganisatie van binnenuit ter hand neemt. En God in de he mel, die moge het doen gelukken! Opdat de Hervormde Kerk weer staan kan temidden van het Neder landse volk, getrouw aan de roe ping, de boodschap van het Evan gelie te brengen aan de wereld in nood. C. M. v. ENDT Dank van het Engelse bruidspaar Prinses Elizabeth en de Hertog van Edinburgh hebben een groot aantal telegrammen en brieven uit Nederland ontvangen, waarin hun beider geluk en een mooie toekomst werden toegewenst. Hunne Konink lijke Hoogheden stellen er prijs op te verklaren dat deze welgemeende wensen een grote bijdrage geleverd hebben tot hun tegenwoordig geluk, aldus deelt de Britse ambassade in Nederland mede. Zij zijn diep ge troffen door het aantal mensen dat aan hen geschreven heeft en door de warme genegenheid, die uit hun woorden sprak. Hunne Koninklijke Hoogheden zijn niet in staat al deze brieven en telegrammen persoon lijk te beantwoorden, maar zij ver zoeken deze algemene kennisgeving te aanvaarden als uitdrukking van hun grote dankbaarheid. Generaal-majoor M. R. de Bruijne, die met de „Oranje" uit Indonesië is aangekomen, is be stemd om binnenkort generaal-ma joor Von Freitag Drabbe op te vol gen als commandant van het corps Mariniers. Generaal Von Freitag Drabbe zal dan met pensioen gaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1