DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Conferentie van Londen begonnen Ook Franse spoorwegen roepen staking uit Vandaag... Goeder enpr ij zen zullen dalen met 5 tot 10 pet Niet de juiste weg Slechts Voor enkele artikelen hoger invoerrecht U.N.O.-commissie aanvaardt verdeelplan Palestina Byrnesviermogendhedenverdrag komt opnieuw aan de orde BENELUX WIL MEEPRATEN Vertraging in de aflossing Regering zal hedenavond omvang der loonsverhogingen bekendmaken Meer nadelen aan Belgische zijde Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.per kwartaal Losse oummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Woensdag 26 November 1947 Nr. 808 6e jaarg. Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Bevin, Marshall, Bidault en Molotof en een kleine honderd- vijftig adviseurs stapten gistermiddag over een rode loper Lan caster House in Londen binnen, om opnieuw te trachten vredes verdragen voor Duitsland en Oostenrijk op te stellen. Tevoren had Bevin gesproken met elk der ministers. Het onderhoud met Molotof, zo werd meegedeeld, had een vriend schappelijk karakter. Men neemt aan, dat Bevin aanmerkelijk gematigder zal zijn dan Marshall. De Amerikaan komt met de bedoeling zaken te doen. Hij is niet van plan lang te blijven, als de conferentie weer ontaard in langdurige discussies over procedure-kwesties. Over de te bespreken onderwer pen kon men het gistermiddag vrij snel eens worden. De ministers hebben de volgende zes punten voor bespreking aanvaard: 1. Het rapport van de Weense commissie over het Oostenrijkse vredesverdrag. 2. Vorm en strekking van de politieke structuur van Duitsland. 3. De economische grondslagen van de ordening van Duitsland. 4. Voorbereiding van een Duits vredesverdrag (grenzen en proce dure). 5. Het destijds door Byrnes voorgestelde verdrag tot ontwape ning en demilitarisering van Duits land. nu door de Sowjet-Unie op nieuw ter tafel gebracht. 6. Tenuitvoerlegging van de be slissingen. die in April in Moskou over de Duitse demilitarisering ge nomen zijn. Men is hiermee een -tuk verder gekomen dan de plaatsvervangers, die het over de punten 4 en 6 niet eens konden worden. Op verzoek van de Sowjet-Unie en Frankrijk werden Duitslands grenzen op de agenda gezet, dat wil zeggen de westelijke grenzen, want de ooste lijke zijn al in Jalta en Potsdam vastgesteld. Over de volgorde van de agendapunten zijn echter weer uitzichtloze discussies gevoerd. Marshall en Bevin wilden eerst Oostenrijk afhandelen, omdat dit de meeste kans op resultaat geeft en wellicht niet aan de orde zou komen als men eerst met Duitsland begon. Molotof blijft er daarentegen op staan dat direct Duitsland ter spra ke komt, en dan nog eerst de Duit se activa, de grenzen, en dan de rest. Dit stuit in alle onderdelen tegen de inzichten van Marshall en Bevin, die eerst over de Duitse eenheid willen spreken, om te we ten met wélk Duitsland zij te doen zullen hebben. Bij deze omslachtige behandeling drongen Bevin en Bidault vruchte loos op spoed aan. Bidault ver zuchtte: Wat moet de internationa le publieke mening wel van ons denken, die een vredesverdrag moeten opstellen en niet in staat zijn het eens te worden over de volgorde? Nood-hulp drastisch verminderd De commissie voor de toewijzingen van het Amerikaanse Huis van Af gevaardigden, heeft het tussentijdse hulpprogram, drastisch verminderd. Het totale bedrag is verminde: d tot 549 mïllioen dollar, en daar moet dan nu nog 60 millioen voor Chi na af. Voor Frankrijk. Italië en Oostenrijk blijft thans dus 489 mil lioen dollar over, dat is 73 millioen minder dan de regering had voor gesteld. Het wetsontwerp zal waarschijn lijk de volgende week aan het Huis worden voorgelegd De Republikeinse senator Joseph Ball heeft in de Senaat een amen dement ingediend, volgens hetwelk inkopen voor hulpverlening aan Europa op zodanige wi]ze moesten plaats vinden, dat zij zo weinis mo gelijk invloed in opwaartse rich ting zouden uitoefenen op de bin nenlandse prijzen. Het voorstel is bij mondelinge stemming aangenomen. OPNIEUW ONLUSTEN IN ZUID-ITALIË In Zuid-Italië thans in de neus van de laars. Calabrië is de po litieke terreur weer opgelaaid met het langzamerhand gebruikelijke beeld: aanvallen op bureaux van rechtse partijen In Card ito werd een lid van de Christen democratische partij, die op weg was naar een katholieke bijeenkomst. door een communist doodgeschoten Bij een overval op het hoofdkwartier var. de Uomo Qualunque te Bisignano moest de politie het vuur openen Hierbij werd een communist gedood en een andere zwaar gewond. In Rome is uit een rijdende auto een bom geworpen naar het ge bouw van het communistische blad Unitè.. Weerbericht aanhoudend buiig Weersverwach ting, geldig van Woensdagavond tot Donderdag avond. Wisselende be wolking met re gen-, hagel- ol natte sneeuw buien. Guur weer. Matige tot krach tige. vooral langs de Hollandse en Zeeuwse kust nu en dan stormachtige Noord-Westelijke wind. In het uiterste Noord-Oosten van het land tijdelijk af nemende wind. 27 Nov.: Waterstanden Rotterdam, lc tU 3 31 uur; 2e tij 15.34 uur. Bevin heeft niet veel hoop Bij de bespreking van de agen da voor Duitsland kwam men in Lancaster House weer vele ma len op overbekend terrein. Tij dens de discussies ontspon zich de volgende dialoog tussen Mo lotof en Bevin: Molotof: Ik stel voor dit punt aldus te formuleren: ..De voor bereiding van een verdrag met Duitsland, grenzen. Ruhr. Rijn land. enz Bevin: We hebben dat punt in de treure in Moskou besproken. Molotof: We moeten niettemin niet wanhopen tot overeen stemming te komen. Bevin: Het doet me genoegen, dat U te dien opzichte optimistisch gestemd bent Wat mij aan gaat, ik ben pessimistisch. Internationale controle op Ruhr voorgesteld De Benelux-landen hebben giste ren verzocht door de Grote Vier ge hoord te worden over het Duitse probleem in het algemeen en over het Ruhr-gebicd in het bijzonder. In een gemeenschappelijke nota hebben de drie landen de Raad van Ministers aanbevolen het Ruhr-ge- bied onder een speciaal internatio naal controle-lichaam te plaatsen, waarin de Benelux-landen een aan deel dienen te hebben. Ofschoon zij niet zijn uitgenodigd haar mening over de geallieerde po litiek in Duitsland aan de Raad voor te leggen, zijn de drie regeringen van oordeel dat hun belangen zo nauw met het lot van Duitsland zijn verbonden, dat zij zich hiervan niet kunnen onthouden De regeringen vertrouwen erop. dat bij de oplossing van het Duitse probleem geen beslissing zal wor den genomen zonder dat vooraf met Benelux overleg is gepleegd. In de nota wordt uitdrukking gegeven aan de teleurstelling van Benelux, dat de bczettings- autonteiten in .vele opzichten niet voldoende rekening hebben gehouden met de belangen van de drie landen, vooral op econo misch terrein. De volgende aanbevelingen wor den in de nota gedaan: 1. Geleidelijk herstel van auto nomie en van de politieke verant woordelijkheid der Duitsers binnen het kader van een federale grond wet. 2. Toezicht op de gehele Duitse economie om ontwapening en de- militavisatie te verzekeren. 3. Voorlopig blijvende militaire bezetting van belangrijke centra om toezicht te kunnen uitoefenen op ha vens. vliegvelden en verkeersknoop punten. 4. Internationale controle van de Ruhr om de ontwikkeling van de productie in harmonie te breneen met de productie van geheel Europa. Spoor: Nieuwe troepen zijn nodig voor vervanging Lt.generaal S. H. Spoor, heeft voor radio Batavia verklaard, dat de aflossing van troepen vertraging heeft ondervonden wegens de ont wikkeling der gebeurtenissen op Java en Sumatra. De afgeloste troepen dienen ver vangen te worden door nieuwe troepen, omdat alle thans bestaande posten en eenheden volledig ge handhaafd moeten morden voor de Nederlandse taak: de blijvende be veiliging in de door Nederland ge controleerde gebieden te waarbor gen. In de eerste plaats kan afgelost worden het reserve- en dienstplich tig personeel van het K N.I.L., als mede eenderde van het beroepsper- soneel van het K.N.I.L., dat voor re cuperatieverlof in aanmerking komt Deze aflossing zal in het tijdvak van half December 1947 tot half Maart 1948 plaats hebben. De militairen van de vijfde com pagnie van de Koninklijke Land macht, die voor alle overige K. L.- onderdelcn in Indonesië aankwa- rpen, krijgen dezelfde prioriteit als de leden van het K.N.I.L.. Om streeks 1 Maart zullen ook afgelost zijn de achtergebleven leden van het personeel der voormalige gc- zagsbataljons. Na aankomst van de nieuwe troe pen zal het ook mogelijk zijn die militairen, die met de ..Alcantara" uit Engeland vertrokken zijn. af te lossen. Deze aflossing zal eveneens in Maart a s haar beslag krijgen. De aflossing der overige oorlogsvrij willigers zal in dc loop van het volgend jaar geschieden. Minister Neher naar Indonesië Minister Neher zal zich Maandag a.s. met een regeringsopdracht naar Indonesië begeven. Hij zal daar besprekingen voeren, in het byzonder ter voorbereiding van het collegiaal orgaan. Gedurende zijn afwezigheid zal de minister van Verkeer en Waterstaat, ir. H. Vos. als minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting a.i. optreden. Schagen van Leeuwen eervol onslag De minister van Marine J. J. A. Schagen van Leeuwen is, bij besluit van de prinses-regentes, met ingang van 25 November op de meest eer volle wfjze ontslag verleend. Als minister van Marine a.L is benoemd de minister van Oorlog. Fiévez. Clobus' moordenaar gearresteerd? De Rotterdamse recherche heeft de 24-jarlgo B. gearresteerd als verdacht van de moord op de 62- jarige taxi-chauffeur A. G. Clobus. Zes personen hebben de gearres teerde reeds herkend als één der mannen, die op de avond van de moord Clobus' wagen huurden. B. blyft tot nu toe hardnekkig ont kennen. HU is echter geen onbekende van do politie. Het vorig jaar werd hy veroordeeld wegens een in vrou wenkleren gepleegde aanslag op een Rotterdamse slager. VERDERE VERLAGING NIET MOGELIJK De prijsverlagingsactie, die momenteel aan de gang is, zal tot resultaat hebben dat de prijzen van een groot aantal artikelen met vijf tot tien procent omlaag zullen gaan. Een verdere verlaging van de kosten voor het levensonderhoud is van bovenaf niet te verwachten, omdat de prijzen voor grondstoffen en halffabrikaten in het buitenland nog steeds hoog zijn. Neerlands prijzenniveau het laagste Dit zei prof. Brouwers, direc teur-generaal voor de prijsbeheer- sing, tijdens een persconferentie in 's Gravenhage. Hij beklemtoonde, dat de actie meer gericht is op een toekomstige, internationale ontwikkeling, omdat het prijsniveau in Nederland nu reeds veel lager is dan in andere landen, waar men echter ook een open oog heeft voor het gevaar, dat daar de prijzen voortdurend nei ging tot stijging vertonen, waar door het gevaar voor inflatie steeds nijpender wordt. Ook in de Verenigde Staten zijn maatregelen voor handhaving en verlaging der huidige prijzen in overweging. Wanneer het prijspeil internationaal sterk omlaag zal gaan is Nederland daarop voorbe reid en zal daardoor een sterke po sitie innemen. Zowel werkgevers en werk nemers moeten de nieuwe ver houdingen tussen lonen en prijzen aanvaarden als de uiterste grens, waartoe men kan komen. Indien prijzen op de internationale markt dalen zijn verdere wijzigingen moge lijk. „Het publiek kan er zelf veel toe bijdragen de prijzen verder te doen dalen. Nu nog koopt men te veel alleen de duurste goederen onder de leuze: goedkoop is duurkoop. Men moet zich voortdurend reali seren of men te veel betaalt en of men bepaalde goederen elders niet tegen lagere prijzen kan kopen. Ook daardoor kan de spanning tus sen lonen en prijzen worden ver minderd". Doorgaande verbinding RotterdamParijs Met ingang van 9 Mei 1948 zal de ochtendtrein Rotterdam D.P.— Antwerpen Centraal worden door gevoerd naar Brussel Zuid en daar worden verbonden aan de bestaan de trein Brussel ZuidParijs Noord. Voor de omgekeerde richting zullen doorgaande rijtuigen Parijs Noord—Rotterdam D.P. lopen in dc trein, welke thans om 13.25 van Parijs Noord vertrekt, waardoor men 's avonds om ca. 11 uur nog te Rotterdam kan arriveren met aansluiting naar Amsterdam. Naast de bestaande verbinding AmsterdamParijs en terug zal dus een tweede verbinding Rotter damParijs v.v. ontstaan. Het eindpunt Antwerpen Centraal ver valt en wordt vervangen door het doorgangsstation Antwerpen Oost. HET KABELSCHIP van de Britse posterijen ..Monarch", dc nieuw ste en grootste ter wereld, zal bin nenkort een telefoonkabel gaan leggen van Engeland naar Ne derland. Nog geen handvest voor de luchtvaart De I.C.A.O (internationale organisatie voor de burger luchtvaart) is cr voor de vier de maal in drie jaar niet in geslaagd een luchtvaarthand vest op te stellen. Dertig landen nemen deel aan de conferentie, die drie weken geleden geopend werd. Op een geheime bij eenkomst van de uitvoerende com missie der conferentie werd Maan dagavond besloten de kwestie van het opstellen van een verdrag op te schorten en een rapport op te stel len over de mate van overeenstem ming. die men bereikt heeft Het mislukken der onderhande lingen over het opstellen van het verdi-ag is te wijten aan verschil van mening tussen Engeland en de U.S.A. enerzii'i" en oen plotseling gevormde coalitie van kleinere luchtvaartmogendheden anderzijds. Eerstgenoemde landen konden zich niet accoord verklaren met een door Mexico gedaan voorstel, dat landen op de routes van lange- afstandsluchtlynen kunnen verbie den dat in tussenliggende luchtha vens Passagiers worden opgenomen of afgezet. 500e ATO-transport in Praag aangekomen De vijfhonderdste colonne vracht wagens van de Nederlandse Spoor wegen en ATO van Gend en Loos is Dinsdag te Praag aangekomen, waar zij officieel ontvangen werd door dc Tsjechoslowaakse minister voor Vervoer, dr. Ivan Plctor. Ook dc Nederlandse gezant te Praag, de heer Alard Merens, en drs. VVansink, directeur van dc Ne derlandse Spoorwegen, waren bij de begroeting van het transport aan wezig. Huwende ambtenaressen tot 1 Jan. '50 in dienst Huwende ambtenaressen kunnen tot uiterlijk 1 Januari 1950 in hun betrekking blijven als het dienst belang daartoe dringende redenen aanwijst. De gezinsbelangcn mogen daaronder niet lijden: dit heeft de werkgeefster te beoordelen. Het dienstnemen van gehuwd vrouwelijk personeel moet tot het uiterste wor den beperkt. De regering is evenwel niet van plan de bepalingen over de huwen de ambtenaressen te herzien. Zij blijft van oordeel, dat de taak van de gehuwde vrouw in haar gezin ligt. Het aantal stakers In Frankrijk dat een millioen bedroeg, zal met 600.000 vermeerderen doordat, het nationale verbond van spoorweg arbeiders al haar loden gelast heeft deel te nemen aan de staking. Do bond van overheidspersoneel, dlo meer dan twee millioen ambte naren vertegenwoordigd heeft de regering een ultimatum gesteld; de bond zal Woensdagavond „alle noodzakelijke maatregelen" nemen als ze regering niet ingaat op het verzoek, dc bond onmiddellyk te horen. In Parijs heeft de staking zich Prins Bernhard-kapel wordt ontbonden Oorzaak: bezuiniging De Prins Bernhard kapel, die on der leiding staat van luit. B. de Graaf, keerde onlangs uit Indonesië terug. De kapel verblijft thans in de Koudenhornkazerne te Haarlem in afwachting van haar demobilisa tie, die volgens de plannen op 3 De cember zal geschieden. Kapitein L. Homan van 10-10 R L heeft Dinsdagmiddag zijn leedwezen uitgesproken over de haast, waar mee de ontbinding van dit muziek corps wordt doorgevoerd. De kapel bestaat uit zeventig vrijwilligers, die tengevolge van hun drukke werk zaamheden en hun tournee door de Oost niet in de gelegenheid zijn ge weest zich op de terugkeer in de burgermaatschappij voor te berei den. Van de 70 man zijn er slechts vyi- ticn die zo spoedig mogelijk de dienst willen verlaten, de rest wil tot Juli 1948 blijven, het tijdstip, waarop ook de andere oorlogsvrij williger? worden gedemobiliseerd. Kapt Homan. verklaarde, dat de Prins Bernhard kapel wegens bezui niging wordt ontbonden. De Prins Bernhard kapel zal Zon dagmiddag in de rust van de voet balwedstrijd Blauw Wit—Neptunus in Amsterdam een concert geven Van officiële zyde wordt gemeld, dat de Nederlandse verliezen op 22, 23 en 24 November bedragen 1 dode en 17 gewonden. HOOFDPRIJZEN STAATS LOTERIJ 502e Staatsloterij. 5e klasse. 3e lijst. 1500: 4257. 1000: 8175. 8270, 9404. 11884. f 400: 4830. 21042. 21636. 21827. 200: 2571. 4421. 100: 4124. 4611. 7007. 9499. 9749 15236. 19032. 19826. 21062. Om precies te zijn De burgemeester van het kleine Engelse plaatsje Bridlington heeft ten dienste van toekomstige his torici een kist met foto's van hem zelf en van zijn wethouders, een gemeenteregister en enkele andere papieren doen begraven. Deze kist mag niet eerder wor den geopend dan over 250 jaar. aldus heeft de burgemeester be paald en om helemaal precies te zijn. heeft hij erbij vermeld: ..In het atoomtijdperk." uitgebreid tot de Sorbonne univer siteit en de Franse kranten zullen viermaal per week slechts met twee pagina's verschijnen doordat de stakingen de aanvoer van kran tenpapier belemmeren. De spoonvegstaking zal naar ver wacht wordt de voedselvoorziening der grote steden ernstig in gevaar brengen. Parys zou binnen enkele dagen zonder melk en vlees komen. Het verkeer tussen Frankrijk en België is zo gebrekkig dat de Bel gische luchtvaartmaatschappij Sa bena twee extra vliegtuigen op de lyn BrusselParys heeft ingescha keld. De looneisen der spoorweg arbeiders een duurtetoeslag van 20 en herziening van de loon- klassen zouden Woensdagmor gen door de Franse regering wor den besproken; gisteravond is de regering bijeen geweest om te be raadslagen over de omvang van de algemene loonsverhogingen. Léon Jouhaux en Benoit Franchon. de secretarissen-generaal van de CGT, zeiden dat premier Schuman hun beloofd had. Woensdagavond de grootte van de verhoging mede te delen. door prof. dr. G. van der Leeuw WIJ weten allen, dat, wanneer wy worden opgeroepen in mi litaire dienst, wij zonder aarzelen hebben te gehoorzamen, wy mogen niet vragen of het ons convenieert, of de reden waarom wij worden op geroepen, wel belangrijk genoeg is, of het wel een goede zaak is. Wy hebben te gehoorzamen. Onze ge hoorzaamheid legt echter ook een plicht op de regering, de plicht om niemand op te roepen, zonder dat zijn zaak ernstig en nauwkeurig wordt bekeken, zonder dat het be lang van zijn positie in 's lands eco nomie zorgvuldig wordt nagegaan. En deze eis klemt temeer, waar de regering weet, dat een groot deel van het volk ten aanzien van do verdere uitzending van troepen naar Indonesië sceptisch staat om het zacht te zeggen. De re gering behoeft zich door dc gerech te twijfel, die zeer velen koesteren aangaande het nut en de doelma tigheid van troepenzending naar Indonesië natuurlijk niet tc laten beïnvloeden. Maar wel moet deze twijfel haar uiterst voorzichtig ma ken. En moet ieder uitgezondene het besef kunnen hebben, dat hier de hoogste ernst zijn lot en dat van het land behartigt. WAT wy van deze zaak te horen krygen, stelt niet gerust. Mty is een geval bekend van een arts, wctenschappelyk man. die een nut tige en bijna onmisbare taak ver vult in een groot ziekenhuis. Hy is vader van één, binnenkort twee kinderen, zyn stage als specialist is pas over een jaar afgelopen. Moet hij vóór die t(jd ophouden, dan kan hy over enige jaren opnieuw beginnen. Laat men hem nog een jaar met rust, dan zal hy het land weer efficiënt kunnen dienen. Men zal dan ook tijd hebben om hem te vervangen in zyn medische taak en bij de opleiding van pleegzusters, die hem ook is toevertrouwd (in deze tyd nogal een belangryke zaak!). Hy heeft er echter vrede mede naar Indonesië te gaan, wanneer men hem overtuigt, dat hy daar iets goeds kan doen. Maar daartoe wordt geen enkele poging gedaan. Wanneer hy op het departement do zaak komt bespreken, wordt hy ontvangen dooreen Marva- mcisje! Wanneer hy tracht zyn be zwaren te berde te brengen, krygt hij een onhcbbelyk antwoord. Wan neer hy naar de dokter vraagt, die over deze dingen gaat, wordt hem kortaf gezegd, dat deze niet te spreken is. Een telefoonnummer heeft deze dokter niet En dit overkomt niet een jongen van negentien jaar (het was dan al erg genoeg), maar een man met gevestigde positie, die in onze volkshuishouding nuttig en nodig werk doet. Conclusie: het ergste gevaar voor de democratic is de bureaucratie, de hecrschappy van het loket. En dc ergste vorm van bureaucratie is d£ militaire bureau cratie. Benelux-tolunie (Van onze parlementaire redacteur) Er worden in verband met de 'n- voering van een nieuw tarief van invoerrechten, als gevolg van het in werking treden van de Ncdcr- lands-Belgisch-Luxembhrgse Tol- unic op 1 tastische cijfers genoemd, dat hot wellicht nuttig is. nog eens nauw keurig aan tc geven, wat er feite lijk aan de hand is. Nederland, Bel gië en Luxemburg treden tegenover invoeren uit het buitenland op als één economische unie, zodat voor ingevoerde artikelen in de drie lan den de invoerrechten gelijk zyn. De mogelijkheid is opengehouden voor het vaststellen van voorkeurstarie- ven voor goederen uit Indonesië en dc Belgische Congo. Het ligt voor de hand. dat bij de samenstelling van een gemeen schappelijk tarief van invoerrech ten niet met de bijzondere belangen van één der deelnemende landen uitsluitend rekening kan worden gehouden. Aan de andere kant zijn Half December: Handelsbesprekingen in Londen In de tweede week van December zullen in Londen financiële en han delsbesprekingen met Nederland beginnen, zo heeft de Britse Board of Trade meegedeeld. De laatste Brits-Nederlandse be sprekingen over deze onderwerpen werden in Maart gevoerd. Toen werd overeengekomen de onder handelingen in September opnieuw te openen, „andere dingen" zijn daartussen gekomen. Als gevolg van die eerste bespre kingen zijn belangrijke hoeveelhe den Edammers en andere Neder landse kaas in Engeland aangeko men. De Nederlandse zuivelpro- ductie wordt echter beperkt door de hoeveelheid veevoeder waarover men in Nederland beschikt. PLAN NU NAAR ASSEMBLEE - AANVAARDING DAAR NOG TWIJFELACHTIG Met vijfentwintig stemmen vóór, dertien tegen en zeventien onthou dingen, waaronder Nederland, heeft de UNO-commissie voor Palestina het verdelingsplan aangenomen, waarbij de algemene vergadering Groot- Brittannië als mandataris voor Palestina aanbeveelt. Het verdelingsplan voorziet in een economische unie der delen van Palestina. Jeruzalem zal tien jaar onder beheer komen. Nadien zal de bevolking bij referendum haar wens tot eventuele herziening van het bewind kunnen bekend maken. Ver langd wordt dat de Veiligheidsraad de nodige stappen zal nemen om het plan uit te voeren, voorts, dat de Beheersraad op de hoogte wordt gesteld en tenslotte, dat de Pales tijnse bevolking alles doet, wat de uitvoering van het plan bevordert. De taak van de commissie ad hoe voor Palestina is nu geëindigd. Het voorstel van de commissie gaat nu naar de Assemblée. Deze zal het plan. wil 't geldigheid krygen. met een meerderheid van tweederde der stemmen aannemen. Stemt men daar echter juist zoals in de com missie gestemd is, dan ontbreken voor deze meerderheid twee stem men. Sommigen verwachten echter dat China en Nieuw-Zeeland, die zich nu van stemming onthouden hebben, vóór zullen stemmen, het geen het Joods Bureau verheugd zal stemmen, terwijl de Arabieren hun hoop nog verstevigen op de mogelijkheid dat de stemming ge lijk blijft, zodat dus het verdeelplan niet wordt aangenomen. De zeven staten-leden van de Arabische Liga (Egypte, Transjor- danië, Libanon, Syrië, Irak, Saoe- disch-Arabië en Jemen) hebben be sloten te Beiroet byeen te komen, zodra de uitslag van de stemming in de Assemblée bekend geworden is. Vandaag, Woensdag, wordt de kwestie daar behandeld. Fantasia /an vtfalt Disney, de film die in Parijs zoveel opgang maakte kan omstreeks Kerstmis in Nederlandse bioscopen worden verwacht. bij de onderhandelingen bepaalde wensen in verband met bescher ming van industrie of met de be- hoeftenvoorzicning zoveel mogeliUt in aanmerking genomen, met als logisch gevolg, dat het nieuwe ta rief van invoerrechten een compro mis is. Inderdaad heeft dit compromis voor Nederland ten gevolee. dat sommige invoerrechten verhoogd worden, ten einde aan billijke Bel gische of Luxemburgse verlangens L-geïTKHst tc kou**». Doch,: soorte lijke gevolgen doen zich ook in de andere landen gevoelen. Dat er geen reden Is om over het nieuwe tarief alarm te slaan, blijkt wel uit het feit, dat in het Voorlopig Verslag der Tweede Kamer slechts te gen 18 van de circa 1000 pos ten bezwaren zyn ingebracht, die overigens door de regering op een dusdanige wyze weer legd zyn. dat hot nieuwe tarief zonder hoofdelijke stemming is aangenomen. Dat cr in de Belgische Kamer stemmen tegen het tarief zijn uit gebracht, geeft echter geen grond voor de conclusie, dat ue nadelen van het tarief hoofdzakelilk aan Belgische kant zouden zyn. Wanneer men de duizend posten van het nieuwe tarief doorloopt, blijkt, dat de artikelen, welke vrtl waren van invoerrecht, voor verre weg het grootste deel ook vrij ge bleven ziin en dat voor een ander belangrijk deel de invoerrechten vrijwel ongewijzigd zijn gebleven. moeten we het eens over onze textielpositie hebbenMisschien hebt tl zich geërgerd aan de étalages, ivaarln prachtige dingen werden tentoongesteld met het wat ironische bijschrift: voor de export. Erger u niet: gun onze win- kchcrs en fabrikanten nu ook eens het pleziertje, dat zij kunnen tonen wat zij kunnen maken en zouden kunnen ver* kopen, als we niet zo straatarm waren en al dat moois niet moesten exporte ren. Het is wel een beetje zuur. al die étalages, die je doen denken: „je mag er naar kijken, maar aankomen niet"j Doch het kan ook. opwekkend zijn te bedenken, dat wij die mooie dingen dan toch maar kunnen maken en dat het buitenland ze graag wil hebben. De leuze voor Nederland moet nu eenmaal zijn exporteren of sterven": sommigen willen die leuze aanvullen en cr van maken ..stilletjes exporteren of sterven" want zij kunnen die mooie dingen niet zien. zonder begerig te worden. We kunnen dat gevoel begrijpen, maar we verstaan ook dc verlangens van fabri kanten en winkeliers, die eens willen tonen waartoe wij in staat zijn. En het Nederlandse volk heeft toch ivel vol doende besef van dc werkelijkheid om te begrijpen, dat we alleen cr boven op komen, als we eerst mooie dingen ma ken voor anderen en als we dat vol doende gedaan hebben komen wij zelf ook aan de beurt. Overigenswat naar het buitenland gaat is ten slotte maar een klein deel van hetgeen voor binnenlands gebruik bestemd is. Bij een productie van wol len stoffen, katoenen weefsels, tricotage en kunstzijden weefsels tot een totaal van 63.000 ton kreeg de Nederlandse bevolking in 1947 toebedeeld 37.000 ton vergeleken met 28.000 ton in 1946. Belangrijk meer dus. De export bedroeg 18.400 ton. voor technische doeleinden werd 8000 ton beschikbaar gesteld en leger en vloot kregen 4.600 ton. Deze cijfers maken dus een einde aan het sprookje, dat ..alles" naar het bui tenland gaat en dat hetgeen van .Miles" ..overblijft" naar het leger gaat. De export stelt eisen, maar het Ne derlandse volk wordt geenszins vergeten

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1