DAGBLAD VOOR AMERSFOORT r Eerste resultaten in Londen geboekt Franse staking dreigt algemeen te worden Vandaag... Kamerleden bepleiten hogere lonen in de landbouw Sinaasappelen uit Suriname goedkoper? Oostenrijk punt één van agenda PALESTINA: GEEN BESLISSING Weerbericht Landarbeiders zijn ontevreden Veel rumoer rond import Ceres' werkt weer BONNENLIJST Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Donderdag 27 November '47 Nr. 309 6e jaarg. Red. en Aam.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De Grote Vier hebben gisteren in een onverwacht vlotte ritting hun eerste resultaat geboekt. Zij werden het eens over de agenda der besprekingen, waarop Oostenrijk als eerste punt werd geplaatst. Dit betekent niet alleen, dat er dus thans kans is dat de con ferentie althans met een Oostenrijks vredesverdrag klaar komt, maar het is tegelijkertijd een concessie van Molotof, die zou kunnen wijzen op een verandering in de houding van de Sowjet- Unie, en die een faze zou kunnen inluiden van zakelijke bespre kingen. Na de mislukte conferentie van Moskou in April gaan de Grote Vier 'opnieuw proberen een vre desverdrag voor Duitsland op te stellen. De agenda werd gistermiddag in een vergadering van twee uur al dus samengesteld: 1. Het Oostenrijkse vredesverdrag. 2. De voorbereiding van het vre desverdrag met Duitsland, met inbegrip van de procedure en de kwestie der grenzen. 3. De economische beginselen voor de toekomst van Duitsland. 4. De vorm en de bevoegdheden van de voorlopige Duitse re gering. 5. Een onderzoek naar de uitvoe ring van de demilitariserings- instructies voor Duitsland, op gesteld te Moskou. 6. Het viermogendhedenverdrag voor de demilitarisering en ont wapening van Duitsland (het Byrnes-verdrag De Oostenrijkse kwestie werd terstond naar de plaatsvervangers verwezen, die met nieuwe instruc ties zullen trachten een ontwerp verdrag op te stellen. Molotof deed nog meer conces sies: hij stemde toe dat de confe rentie tot volgende agendapunten kan overgaan voordat de vorige zijn afgedaan. Dit was een eis van Marshall, die wenste verder te kun nen gaan wanneer op een der agen dapunten de onderhandelingen stokken. Toch verviel ook deze vergade ring weer enige tijd in de sfeer dei- beschuldigingen. Molotof hield een openingsrede in de bekende trant, met de hoofdmotieven dat „bepaal de machtén" de een-wording van Duitsland -dwarsbomen en de Duitse reactionairen in de hand werken, en dat Duitsland het object is van een imperialistische politiek. Maar misschien kan dit worden be schouwd als een „achterhoede-ge- vecht" om de terugtocht te dekken Marshall is in elk geval niet van zins veel beschuldigingen te slik ken. Molotof kreeg overigens onmid dellijk de volle laag van Marshall. Bevin en Bidault. Op scherpe toon eiste Marshall dat de conferentie aan het werk zou gaan en beschul digingen achterwegen zou laten: Wat de heer Molotof ook zeggen moge, ik'blijf ervan overtuigd dat hij zijn beweringen zelf niet ge looft. Bevin zei: Wij zijn gewend aan de Russische beweringen. Blijkbaar zfln wij allen oorlogsstokers, en er is maar één heilige, de Sowjet-Unie. Assemblée komt Vrijdag weer bijeen De Algemene Vergadering der UNO heeft gisteren besloten, een beslissing inzake de verdeling van Palestina uit te stellen tot Vrijdag. Men kwam hiertoe nadat de dooi de Arabieren geleide groep tegen standers van het verdeelplan voort gegaan was om te trachten stemmen te winnen voor de laatste ronde van het debat. Volgens tot nu toe afgelegde ver klaringen zijn thans 28 landen voor de verdeling en minstens' 15 landen ertegen. De voorstanders zullen ech ter nog twee stemmen moeten win nen om het ontwerp, dat toet twee derde meerderheid moet worden aangenomen, er door te krijgen. De strijd is spannend, want sinds de stemming in de commissie, Dins dag, hebben sommige landen mede gedeeld, dat zij anders zullen stem men in de Assemblée. Haite bijvoor beeld dat in de commissie niet stem de, schijnt thans van plan tegen te stemmen. Een zelfde houding nam Zweden aan. Nederland en België, die zich Dinsdag onthouden hebben, zijn Qph- ter nu van plan voor te stemmen. De Britse onderminister van bui tenlandse zaken, Mayhew, heeft in hel Lagerhuis in antwoord op een desbetreffende vraag verklaard, dat de Britse regering niet in staat is de datum van beëindiging van haar mandaat voor Palestina te maken. Wel staat vast, aldus Mayhew. dat wanneer geen oplossing van de Pales tijnse kwestie wordt gevonden waarmede zowel Joden als Arabic- ren accoord gaan, het mandaat vóór 1 Augustus ter beschikking zal worden gesteld. Een dode bij treinbotsing in Engeland Een dode en een twintigtal ge wonden zijn de slachtoffers bij een botsing tussen de Bournemouth Belle Express en etn andere trein van de Southern Railways, die gis teravond ruim zes uur in de buurt van Farnborough op de lijn naar Londen, op elkaar liepen. Van een der treinen ontspoorden vier wa gons. Brits prinselijk paar naar Schotland Prinses Elizabeth en prins Philip zijn Woensdag onopgemerkt van Romsey naar Londen teruggekeerd en enkele uren later doorgereisd naar Schotland, waar zij voor eni ge tijd hun intrek zullen nemen in Birkhall, het buitenverblijf vdn de Koning bij Balmoral. VAKBOND ACHT SCHUMANS VOORSTELLEN ONAANVAARDBAAR Algemene staking dreigt thans in Frankrijk uit te breken nu de gis teravond per radio door premier Schuman gedane voorstellen tot loonsverhoging door de vakbonden onaanvaardbaar worden geacht. Schuman stelde voor, de lonen der arbeiders te Parijs met een duurtetoeslag van 1500 frs. te ver hogen, die der ambtenaren met 1125 frs. plus een Vergoeding van 30% voor reis- en verblijfkosten. De eisen der CGT hielden echter een verhoging van het loonmini- mum van 7000 tot 10.800 frs. per maand. Dat de vakvereniging Schumans voorstellen niet zal aanvaarden was reeds op te maken uit de hou ding van de twee bestuurslieden Jouhaux en Franchon, die voordat Schuman zijn radiorede hield, een onderhoud met hem hadden gehad. Toen zij naar buiten kwamen, zei Jouhaux tegen verslaggevers: Ik heb een ongunstige indruk van de regeringsvoorstellen en ik vrees dat de vakbonden die ook zullen heb ben. Staking overal En de staking breidt zich uit. De bouwvakarbeiders zijn allen tot staking opgeroepen. De politie zal heden bekend maken of zij aan de staking gaat deelnemen. Bij de gas bedrijven staken steeds meer arbei ders. In de electriciteitsbedrijven wordt uitbreiding verwacht. De ha vens liggen bijna geheel stil. De postdiènst wordt beperkt ver richt door soldaten.. Het vervoer in Parijs, behalve de bussen, legt van daag het werk neer. Het overheids personeel zal vandaag zijn beslis sing nemen. In Lyon moest de politie traan- Weer soyabloem in het brood De broodbloem-melange, zoals die van 30 November a.s. af zal worden samengesteld, bevat thans weer 5 procent soyabloem. Verder blijven bijgemengd 10 procent maisbloem en 5 procent aardappel meel. De dorpsmolenaars mengen uit sluitend 15 procent mais-bloem bij en geen soya-bloem of aardappel meel. „Brastigi" verloren? Ten aanzien van het lot van het j stoomschip „Brastagi", na eerst te zijn gestrand op een koraalrif voor Van Zu^-0°st-Afiika ver- 1 tegen de critieü van verscheidene Tweede Kamerleden, die hem over vele g s een zware brand aan booid pUn^en vragen stelden. Sprekers uit schier alle fracties hebben verhoging kreeg, waardoor vrijwel het gehele van de jonen der landarbeiders bepleit, terwijl ook het verschil in loon- voorschip ernstige schade opliep, peil ^ussen geschoolde en ongeschoolde arbeid op het tapijt kwam. Merk- ïs nog geen definitieve beslissing waar(jig Was hier de verschillen in opvatting te constateren: de heer genomen. Wel houdt men, in ver- |yan de Born (Arbeid) wil de lonen verder nivelleren, terwijl d r. band met het advies van de ver- i Hacke (Vrijheid) voor meer spreiding .pleitte. „GEEN STARRE HANTERING VAN LOONPLAFOND" Gistermiddag heeft minister Drees zijn beleid moeten verdedigen zekeringsmaatschappij, ernstig re kening met de mogelijkheid, dat het schip als verloren beschouwd moet worden. De Kon. Rotterdam- sche Lloyd overweegt echter nog een andere mogelijkheid, n.l. het achterschip te redden door dit vlot te brengen en naar Durban te slepen. 502de STAATSLOTERIJ, 5c KL. 4c LIJST f 100.— 15170. f 400.— 6278, 14227, 15717. 20793, 21713. f 200.— 3399. 4814, 17166. 19690. 20103. 20198. f 100.— 7869. 8505, 9547, 11625, 12228, 13137, 13782, 14005, 14116. 14171, 16998. 18519, 19150, 20274, 21386. AFNEMEND BUIIG Weersverwachting, gel- van Donderdagavond .V Hjdagavond. wisselend bewolkt met "ornamelijk ln de kust- h« .Cn enhele regen-, pi- ot natte sneeuw- H i mi®?* Des nachts op vele i'1» Plaatsen Ueh„ \orst, i di dezelf- tSrfcN d, tamr.ratuur als van- winTi nvankelljk verder afnemende boo|,1"k<lljk uit westelijke rlch- wmd ter UldeUlk veranderlijke tifaio0V': Watefstanden Rotterdam le UJ 4 12 uur2e tjj 16.16 uur. De R.K. heer Hooy brak een lans voor kinderbijslag aan kleine zelfstandigen. „Is voor hen geen noodregeling mogelijk in afwach ting van de definitieve regeling der sociale verzekering", vroeg hij. De heer Stapelkamp (AR.) verzekerde de minister, dat hij op de steun van sprekers fractie kon rekenen bij het voorbereiden van goede sopiale maatregelen. Tot nu toe zijn alleen noodregelingen ge troffen, spr. vond toch wel de tijd gekomen voor definitieve regeling. Tegen 'een te starre hante ring van het loonplafond ver zette zich de heer Van de Born, die meer soepelheid be pleitte voor bijzondere presta ties. Als niet spoedig behoor lijke prijsverlagingen komen zal het voor de vakbeweging moeilijk zijn de loonstoppoli- tiek der regering te blijven steunen. Liquidatie N.A.F. „De liquidatie van het N.A.F. gaat veel te langzaam", riep de heer Kupers (Arbeid) de minis ter toe. Laat in de middag kreeg minister Drees het woord. H\j legde er de nadruk op dat de instelling van on dernemingsraden wacht op de be drijfsorganisaties. De commissie, die daarover rapport uitbracht, wil het zo. Nu is het voor de minister onmogelijk geworden het tempo opgenomen. der behandeling te beïnvloeden. Over de algehele herziening van de sociale verzekering zal binnen enkele maanden rapport worden uitgebracht. De minister gaf, in antwoord op eeii der sprekers, toe, dat een amb tenaar van zy'n departement in een jaar f 16.000 had uitgegeven voor autokosten. Deze wagen is alleen gebruikt voor dienstzaken. De be trokken ambtenaar heeft een. grote activiteit ontplooid op diverse ge bieden. Hij kondigde aan dat de wet voor tewerkstelling, van minder va lide arbeiders op 1 Januari in wer king zal treden. Om zes uur bra!; de minister zijn rede af, hij zal haar vandaag voort zetten. Van Meegeren niet in hoger beroep De kunslschilder Han van Mee geren, die op 12 November door de rechtbank te Amsterdam tot één jaar gevangenisstraf -erd veroor deeld, zal niet in hoge beroep gaan. Op doktersadvies is hij thans voor de behandeling van zijn oude kwaal te hoge bloeddruk in de Vcfleriuskliniek te Amsterdam gas gebruiken om een menigte van twintigduizend stakers, die na een door de CGT belegde vergadering wilde opmarcheren naar de prefec tuur, uiteen te drijven. In de hier door ontstane gevechten werden verscheidene personen gewond. Nieuwe partij Onlangs heeft zoals gemeld de MRP een aantal van haar leden ge schorst omdat zij Gaullistische sympathieën koesterden. Vijf MRP- ers die deze stroming vertegen woordigden hebben nu een nieuwe politieke partij opgericht: de „on afhankelijke republikeinse volks beweging". De oprichters zijn: Guillant, LespcIichelel, Torre- noire en Palewski. Zij vragen loonsverhoging tot 68 cent per uur De landarbeiders z(jn ontevreden over hun lonen. Dat bleek uit de mededelingen, die ir. Lomves, voor zitter van de Stichting van de Landbouw, deed. Met instemming \an do Stichting van de Arbeid be pleitte h\j verhoging van het uur loon van 6* op 68 cent. De regering staat afwijzend tegenover deze looneisen, omdat verhogingen f 17.000.000,zou kosten. De Stichting zal haar leden niet in overweging geven te staken, omdat z\j ten volle het grote belang van de landbouw voor de voedsel voorziening van ons land ziet. In April 1946 heeft de regering een verhoging van de landarbei dersionen van 60 op 64 cent per uur toegestaan. De landarbeiders heb ben zich daarmee toen verenigd, omdat een loonstop voor alle be drijven afgekondigd was. Sindsdien zijn de lonen in verscheidene beroe pen toch omhoog gegaan, terwijl die der landarbeiders gehandhaafd bleven. Dit nu is een situatie, die veel ontevredenheid heeft gewekt. Er zijn zelfs stemmen opgegaan om het bijltje er bij neer te gooien. Hiertegen heeft de Stichting van de landbouw ernstig gewaarschuwd. Geen einde der actie Zij denkt er echter niet over haar actie stop te zetten. Haar aanvankelijke voorstellen luid den: verhoging tot 7.0 cent per "uur. De Stichting van de Ar beid stelde een rapport samen, waarin tot verhoging tot 68 cent is aangedrongen. Beide voorstellen heeft de regering afgewezen. De heer Louwes gaf te kennen dat deze weigering veel teleur stelling heeft gewekt. Boeren, tuin ders en landarbeiders zijn, volgens de heer Louwes, volkomen bereid het beleid van de regering te steu nen, maar dan moet rechtvaaT- digheid betracht worden voor de lo nen der arbeiders ten plattelande. „Laat de regering er voor zorgen dat de boog niet te sterk gespan nen wordt, want dan zou er wel eens een toestand kunnen ontstaan waarop de Stichting geen invloed meer kan uitoefenen", zei de heer Louwes. „Als de land- en tuinbouw niet meer goed functionneert zal het hele land daarvan de nadelige ge volgen ondervinden". DE ZWARE NOORDWESTER STORM van Dinsdagnacht heeft de brul- en lichtboei losgeslagen die drie mijl buiten dc kust voor de haveningang van Ifmuidcn ligt als baken voor de binnenkomende schepen bij nacht en mist. Woens- dagmiddag spoelde dc boei bij paal 67 onder Zandvoort aan. STAKINGSGERUCHTEN LN ITALIË Italiaanse bladen meldden giste ren dat in Italië een algemene staking op handen was. Volgens Risorgimento (Lib.) zou de datum reeds vaststaan, namelijk 1 Dec. Maar een woordvoerder van de bnna zes millioen leden tellende Italiaanse Algemene Vakbond, het enige lichaam dat een dergelijke staking zou kunnen afkondigen, noemde het bericht uit de lucht gegrepen. Wij moesten er om lachen toen wij het lazen, zei hij. Republikeins memoran dum aan de C.v.G.D. De republikeinse regering heeft Woensdag aan de commissie voor goede diensten van de U.N.O. ver zocht maatregelen te overwegen, om de rechtvaardige verdeling van voedsel en goederen te verzekeren in gebieden, waar de facto autori teit van de Republiek erkend was door de Nederlanders, voordat de Nederlanders op 21 Juli tot de „po litionele actie" overgingen. Tevens hebben de republikeinen verzocht maatregelen te overwe gen. om de onderbreking van de economische betrekkingen en de verbindingen in de Republiek, die het gevolg zijn van het gebruiken van geweld door de Nederlanders en het opleggen van een econo mische blokkade, op te heffen. Stanislaw Mikolaiczvk. de ver bannen Poolse boerenleider, is Woensdag per vliegtuig uit Londen, o.a. in gezelschap van Stefan Kor- bonski. de voormalige juridische adviseur van de Poolse Boerenpar tij, in New York aangekomen. Mr. dr. Raymond H. Pos, de ver tegenwoordiger van Suriname bij de Nederlandse regering, de eer ste op deze post, is Woensdag op Schiphol gearriveerd. Aardolie bij Delft? Op het terrein nabij het Agneta- park te Delft is gisteren de explo ratieboring van de Nederlandse Aardolie Maatschappij begonnen. Men vermoedt, dat het ongeveer enkele weken zal duren voordat de boring op de vereiste diepte zal zijn. De boring beperkt zich tot het toetsen van de aan de oppervlakte verkregen geologische gegevens aan de bij het boren gepasseerde forma ties. Of er in de Delftse bodem olie voorkomt, valt niet met zekerheid te zeggen. De resultaten van deze boring zullen in deze zekere aan wijzingen kunnen geven. Zonder dat men verwachting mag hebben met betrekking tot deze boring te Delft koestert de Ned. Aardolie Mij. toch de hoop, dat in de toekomst in ons land een tweede olieveld zal worden gevonden. Luchtvaartconferentie te Genève mislukt De conferentie van dertig lan den, die te Genève drie weken bijeen is geweest, om een Handvest voor de commerciële luchtvaart op te stpllen, is zonder resultaat uit eengegaan. Men heeft een rapport opgesteld, waarin melding wordt gemaakt van de mislukking der conferentie. China telt 33 millioen verplaatste personen Te Nanking is officieel bekend gemaakt, dat 48 millioen personen hulp van de Chinese regering be hoeven. 33 millioen van deze men sen zijn verplaatste personen, die van het toneel van le burgeroorlog zijn gevlucht. De anderen, 15 mil-, lioen, zijn verminkten, slachtoffers van overstromingen er. van hon gersnood. Hevige sneeuwval in Oost-België Verscheidene dorpen in Oost-Bel gië zijn door hevige sneeuwval ge ïsoleerd. In Brussel is het vrij koud, met krachtige wind en nu en dan regen. Winkel prijs waarschijnlijk 15 tot 25 cent (Van onze eigen verslaggever) Als de onderhandelingen slagen, die ambtenaren van het departement van Overzeese Gebiedsdelen voeren met verschei dene grote fruit-importeurs, zullen de Surinaamse sinaasappels binnenkort voor vijftien tot vijf en twintig cent in de fruitwinkels verkocht kunnen worden. Er is heel wat rumoer geweest rond dc import- en verkoopsprij zen van Surinaamse sinaasappelen. Men herinnert zich, dat de eerste zending van 1680 kisten tegen ab normaal hoge prijzen in de handel is gebracht. De Nederlandse huis moeders. die hun kinderen op deze vitamine-rijke vruchten wilden trac toren. moesten met lede ogen zien dat de sinaasappels voor 1.en meer geqyUsd stonden. Alleen de werkelijk gegoeden waren in staat van dit heerlijke ooft te genieten. Uit inlichtingen, die wij van ge zaghebbende ambtenaren ontvin gen, kan men concluderen, dat een deel der schuld voor de hoge prij zen bij het publick zelf gezocht moet worden. Toen de kranten het bericht publiceerden dat een zen ding Surinaamse sinaasappelen on derweg was, z\jn de winkeliers be stormd en dat in een t\jd, dat er voldoende binnenlands fruit te lcoop was. De winkeliers drongen er bij hun grossiers op aan een aantal kisten voor hen te reserveren, de grossiers maakten weer elkaar en de importeurs het hoofd op hol. Toen de sinaasappelen bij de A.V.I.M. (Algemene Vruchten Import-Maatschappij) ter vei ling kwamen hebben de gros siers zo tegen elkaar opgebo den dat de kisten voor f 80, tot f 101,weg vlogen. De importeurs lachten ln hun vuistje over deze onverwachte extra-winst, het publick werd het slachtoffer van deze onge zonde wedijver. Prijzen daalden De leden van de Vrije Zuid vruchten Bond hebben bij de derde zending op een deel daarvan beslag weten te leggen en op verzoek van het bestuur getracht dc sinaasap pelen tegen redelijker prijzen aan de man te brengen, met vrij be hoorlijk succes. prf$:e'n varieer den van f 42.— tot f 50.— per kist. Onmiddellijk daalden dc winkelprij zen tot ongeveer de helft. Het suc ces ware nog groter geweest als enkele ongeorganiseerde grossiers niet kans hadden gezien dc prijzen toch nog iets op te schroeven. De verontwaardiging; over de hoge pr'yzen was schier algemeen. De Surinaamse planters zagen hier door hun kansen op dc Nederland se markt ernstig in gevaar ge bracht. Twee Kamerleden stelden de minister vragen. Intussen waren ambtenaren van het departement reeds in contact getreden met de importeurs om te trachten de prij zen in overeenstemming te brengen met de koopkracht van het gros der Nederlandse gezinnen. Het schijnt niet mogelijk te zijn de prijzen te binden, omdat men ook in overheidskringen van oor deel is dat het beter is ze „vrij" te laten. Maar toch la?ft het zich aan zien dat binnenkort de Surinaamse sinaasappelen ook binnen het be reik zullen komen van hen, die hun dubbeltjes enkele keren moeten omdraaien voordat zij ze uitgeven. De werkzaamheden bij de meel fabriek „Ceres" te Amsterdam, waar reeds meer dan 2 maanden werd gestaakt, zijn vanmorgen hervat. Gedeeltelijk met oude, ge deeltelijk met nieuwe arbeids krachten, zal voorlopig 8 uur per dag kunnen worden gewerkt, waarmede een derde van de nor male productie per dag kan wor den geproduceerd. Naar de direc tie mededeelt wordt alles in het werk gesteld om door de aanstel ling van nieuw personeel het* be drijf zo spoedig mogelijk met twee ploegen te laten draaien. De aan voer van de grondstoffen en de distributie van het eindproduct zijn verzekerd. C.A.O. voor journalisten De „Vereniging de Nederlandse Dagbladpers 1945" heeft in een al gemene vergadering te Amsterdam de C.A.O. voor journalisten, met en kele kleine wijzigingen, met alge mene stemmen aangenomen. Herverkaveling Walcheren goedgekeurd De eerste Kamer heeft Woensdag zonder hoofdelijke stemming twee wetsontwerpen goedgekeurd, nl. dat voor de herverkaveling van Wal cheren en dat voor de verhoging van het accijns op benzine, waar door de prijs zal stijgen tot 25 cent per liter. De anti-revolutionnaire heren Algra, Rip en Wiebenga lie ten aantekenen, dat zij tegen de herverkavelingswet waren. Prof. Ivuin naar Unilever Prof. dr. P. Kuin, die ontslag heeft genomen als secretaris-gene- taal van het departement van Eco nomische Zaken, zal als economisch adviseur voor West-Europa in dienst treden van de Unilever. Voor het tijdvak van 30 Novem ber t.m. 13 December 1947 geeft elk der volgende bonnen recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 713 023 Algemeen: 2000 gram brood (geldig t.m. 6 Dec. a.s.). 024 Algemeen: 100 gram bloem, zelfrijzend bakmeel of kinder meel. 025 Algemeen: 750 gram suiker, boterhamstrooisel of 1500 gram jam, stroop, enz. of 750 gram versnaperingen. 02G Algemeen: 200 gram suiker, boterhamstrooisel of 400 gram jam, stroop, enz., of 200 gram versnaperingen (reeds aange wezen). 027 Algemeen: 100 gram vlees, (geldig t.m. 6 Dec. a.s.). 028 Algemeen: 100 gram vlees, (reeds aangewezen, geldig t.m. 6 December a.s.) 015 Reserve: 800 gram brood, (geldig t.m. 6 Dec. a.s.). 017 Reserve: 400 gram brood, (geldig t.m. 6 Dec. a.s.). Bonkaarten KD, KE 713 521 Algemeen: 800 gram brood, (geldig t.m. 6 Dec. a.s.). 522, 523 Algemeen: 250 gr. suiker, boterhamstrooisel of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram versnaperingen. 524 Algemeen: 200 gram suiker, boterhamstrooisel qf 400 gram jam, stroop enz., of 200 gram versnaperingen, (reeds aange wezen). 525 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder biscuits of kindermeel. 515 Reserve: 400 gram brood, (geldig t.m. 6 Dcc. a.s.). 516 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits. Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MH 713 (bijz. arb., a.s. moeders en zieleen) 1005 Suiker: 250 gram suiker, bo terhamstrooisel of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram versnaperingen Tabak- en versnaperingenkaarten enz. QA, QB, QC 711 S-01, S-03 Tabak: 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak. S-01 Versnaperingen: 200 gram versnaperingen of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz. S-03 Versnaperingen: 100 gram versnaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 28 November wor den gebruikt. Op bon 027 Algemeen is weder om een extra rantsoen vlees van 100 gram verkrijgbaar. Op 4 December zal een bon voor waspoeder worden aangewezen. Geldig zijn nog alle bonnen van de lijst, die 20 November gepubli ceerd is, verder de extra-bonnen voor suiker 026 en 524 en voor vlees 028. De bandenbonnen AB 11 en'AB 13 en die van de inschrijvingsbe- wijzen C 30 en C 31 buitenbanden) en D 42 (binnenband) verliezen na 30 November hun geldigheid. sprak ik even met de geest van Han van Meegeren. Hij grinnikte me tegemoet en ik kon aan hem zien, dat hij iets op z'n hart hadZeg het maar, waren toch mooi. Dat hebben de groot- stc kunstkenners van onze tijd erkendi er zijn zelfs dissertaties over geschre- oen. Men kan van mij zeggen wat men wil, maar men kan niet zeggen, dat ik niet schilderen kan. En daar was het mij om begonnen. Maar wat doen jullie nu? Nu gaart jullie die mooie schilderijen van mij op bergen. in kelders en zo. De staat heeft er aan meebetaald, d.w.z. de belasting centen van de burgers zijn er aan ge spendeerd, maar de mensen die betaald hebben krijgen niets te zien. Dat is toch dwaasheidIk geloof, dat het publiek best zou komen kijken als er in Utrecht eens een tentoonstelling kwam van valse Vermeers, alias echte van Mccgerens En als men de toegangsprijzen beschik baar stelde voor een liefdadig doel zou er met het geld nog wat goeds gedaan kunnen worden ook. En als men dat dan met alle geweld niet wil, waarom verkoopt de staat der Nederlanden mijn doekjes dan niet aan Amerika7 Daar houden ze wel van een beetje sen5afte. En dan kreeg minister Lieftinck nog een paar dollars in handen. Neen, ik be grijp jullie niet. ]e moet het zelf weten, ik ga nu voor een jaartje dc bak in. maar als ik vrij was zou ik het wel weten Eer we de geest van Han konden antwoorden, was hij al in nevelige ver ten verdwenen. Er is wel beweerd, dat Han niet helemaal snik was, maar to vreselijk gek vonden we de opmerking van zijn geest niet.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1