DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Wat zonder vergunning is gebouwd wordt afgebroken Stroming in de Franse vakbond voor hervatting van het werk Vandaag... Marshall brengt Duitslands oostgrens ter sprake Is er een derde man in 't spel? UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Arbeidsprestaties nog te laag TOLUNIE MOGELIJK MET FRANKRIJK? Bootverbinding met Londen gestaakt Regering beraadt zich vandaag over te nemen maatregelen Schuman krijgt votum van vertrouwen Weer een overwinning voor Labour ARRESTANTEN IN TREIN GESTORVEN ZAAK VAN LEVEN EN DOOD De ondergang van het Middelbaar Onderwijs Russisch protest bij Franse regering Staking in Finland duurt voort Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et Vrijdag 28 November 1947 Nr. 810 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER Minister Neher: Tegenover journalisten heeft de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, de heer L. Neher, verklaard maatregeleü te zullen nemen tegen het z.g. zwart bouwen. ,.Wat zonder ver gunning is gebouwd, zal zonder pardon worden afgebroken, omdat de praktijk heeft geleerd, dat een boete alleen niet vol doet. Deze rigoureuze maatregel zal ook worden toegepast in gevallen, waarin het bewuste bouwwerk in een bepaalde be hoefte voorziet." merkte de minister op. Als voorbeeld noemde hij de gymnastiekzaal van het kasteel Nijenrode te Breukelen. Over de vooruitzichten van de wederopbouw voor 1948 zeide de heer Neher. dat deze voor een groot deel afhankelijk zijn van de materialen- en arbeidskrachten positie. Er is in 1947 een belang rijke hoeveelheid bouwvolume uit gegeven. die niet gereed zal komen en die dus een overloop heeft naar 1948. In dit iaar zullen alle ar beidskrachten nodig zijn om deze overloop in te halen. Bovendien zal ook nog nieuw werk moeten wor den uitgegeven. Voor 1948 kan men dus verwachten, dat alles gereed zal komen, wat nu begonnen is. Het cijfer zal ongeveer 28.000 wo ningen bedragen. De rem. die grote beperkingen ODlcgt. is de financiële toestand van West-Eürona. Het al of niet slagen van het plan Mar shall achtte de minister van het grootste belang. Ingaande op de matcrialennnsitic. deelde de minis ter mede. dat de houtpositie iets verbeterd is. doch dat de bakste nenpositie iets is teruggelopen, mede in verband met het tekort aan arbeidskrachten voor de steen bakkerijen. ..Met cement zal het wel gaan, hoewel ook hierbij zich vele moeilijkheden voordoen". Over de oorzaak van het feit. dat het bouwtempo achterblijft bü de olannen. os de heer Neher op de arbeidsproductivi teit van de arbeiders. De pres taties achtte hij absoluut te laag. Dikwijls zijn de factoren onafhankelijk van het individu en houden zij nauw verband met de materialen en de ge schooldheid van de arbeiders. Anderzijds is vaak het élan waarmede gewerkt wordt, niet groot genoeg. In dit verband wees hii op de moeilijkheden met de tarievenloonplafond e.d.. terwül een angst voor werkloos worden, als men niet aanpakt, niet aanwezig is. De som van deze factoren heeft opgeleverd, dat een lager rende ment verkregen is. dan mocht wor den verwacht. Een geleidelijk door dringend besef, dat alleen uit de nood gekomen kan worden door zich zonder terughouding aan ziin arbeid te geven, is de enige moge lijkheid om tot een verhoging van de productie te geraken. Uiteraard houden vele sociale factoren, zoals zorg bij ziekte en zorg voor de oude dag. ten nauwste verband hiermede Over het stopzetten van de onderhoudswerken zeide de heer Neher. dat dit ook het volgende iaar over een lange periode zal moeten geschieden. Controle hierop is zeer moeilijk en dit zou zeer veel improductieve arbeid met zich mee brengen. Hiervoor zouden enige tienduizenden controle-ambtenaren aangesteld moeten worden. Wat de huurverhoging betreft merkte de minister op. dat het al gemeen belang de handhaving van het huurpeil vordert. Voorlopig zal dan ook van huurverhoging geen snrake zijn, ondanks het feit. dat men ook oog heeft voor de stijgen de onderhouds- en bouwkosten. Uitvoerig ging de heer Neher in Tienduizend Nederlanders naar Canada Te Ottawa is bekend gemaakt dat in 1948 10.000 Nederlanders (boeren en hun gezinnen) naar Canada zullen emigreren om op boerderijen te werken. Zo spoedig mogelijk zullen maatregelen wor den getroffen de boerengezinnen een eigen stuk land toe te wijzen. Het aantal is onafhankelijk van het aantal 20.000 verplaatste per sonen. die Canada uit de Europese landen zal opnemen. De Nederlandse regering heeft twee schepen gecharter- die de reis dertien maal zullen maken. De eerste groep worrt begin Maart in Canada verwacht. Nop; tienduizend politieke delinquenten komen voor Nog ongeveer 10.000 politieke delinquenten moeten na 1 Jan. '48 worden berecht. Daarvan bevinden zich ongeveer 8500 in detentie, de rest (voor een groot dee. collabo rateurs) bevindt zich op vrije voe ten. Gerekend naar de huidige ver deling moeten van deze 10.000 de linquenten ongeveer 7200 voor Tribunalen en 2800 voor Bijzonde re Gerechtshoven terecht staan. Dit deelt minister Van Maarse- veen mee aan de vaste commissie voor privaat- en strafrecht der Tweede Kamer. Weerbericht OOSTELIJKE WIND Weersverwachting, gel dig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. Geleidelijk wat toene mende wind uit Oostelijke richtingen. Nevelig of zwaar bewolkt met plaat selijk enige sneeuw, voor namelijk In het Zuidoos- ten van het land. Tempe- ratuur om het vriespunt. - 29 Nov.: Zon op 8 21 uur. onder 16.34 uur. Maan op 17 11 uur, onder 9.55 uur. op de woontoestanden, die in som mige-gemeenten heersen en die in vele gevallen ten hemel schreiend genoemd kunnen worden. Over het bestaan van 80 krepeer- gevallen in ons land. die gesigna leerd zouden zijn door de Katho lieke Arbeidsbeweging. merkte spreker op. dat hij bleef bij zijn eerder gedane mededeling, dat er vrijwel geen kreneergevallen meer bestaan. Naar rijn oordeel wordt het woord krepeergevallen thans voor een ander begrip gebruikt en wel voor een woning, die niet aan alle eisen voldoet. In dit verband wees hü op het wonen in kippen hokken. Een kippenhok is niet al tijd datgene wat stadsmensen hier onder verstaan. Hoewel hij de slechte woontoestanden geenszins wilde bagatelliseren, vormen naar sprekers oordeel, verschillende kip penhokken een goede woning in ai- wachting van de bouw van de de finitieve behuizing. Tenslotte deride de minister mede. dat een poging in het werk gesteld wordt buitenlandse arbeids krachten naar Nederland te krijgen. Zo wordt er gedacht aan Itkliaanse arbeiders, die hier in groepsverband werkzaam zullen zijn. Belgisch parlementslid zegt: Ja. Raymond Scheyven, Brussels parlementslid (C.V.P.), heeft een rapport opgesteld over de moge lijkheid de Benelux-tolunie uit te breiden met Frankrijk, dat deze week het onderwerp van beraadsla gingen uitmaakt voor de Frans- Belgische parlementaire unie. Er zijn van Franse zijde voor het eerst in 1836 en voor het laatst in 1916 voortdurende pogingen gedaan om een Frans-Belgische tolunie in te stellen. Zij hadden echter de be doeling België in te schakelen in de Franse protectionistische econo mie, en werden daarom door Bel gië steeds afgewezen. Nu Frankrijk echter langzamerhand het protec tionisme vaarwel zegt, ziet Schey ven de mogelijkheid voor een tol unie. vooral ook omdat de Benelux als partner ongeveer tegen Frank rijk opgewassen zou zijn. In een tolunie Benelux-Frank- rijk, aldus Scheyven, zijn de com pensatiemogelijkheden veel groter dan in het toch altijd vrij beperkte Benelux. De vestiging van Neder landse cn Belgische boeren zou ver gemakkelijkt worden en een even tueel graan overschot van Frank rijk en zuivel overschot van Neder land zouden een betere afzet vin den. Technisch acht Scheyven een tol unie mogelijk, maar dan zou Frankrijk het protectionisme nog veel radicaler moeten vrijlaten. •Woensdag is dc Ncd. Aardolie Mij. in de omgeving van Delft met haar proefnemingen begon- nen. De foto toont de rotary-boor. waarop 6 a 7 meter lange boot' stangen geschroefd worden. W. H. Mueller en Co. te Londen deelt mede, dat de deviezenmoei- lijkheden van zodanige invloed op het passagiersverkeer zijn, dat be sloten is de Batavier-passagiers- dienst tussen Londen en Rotterdam van 1 December a.s. tot begin April 1948 te staken. Men hoopt, dat het volgend jaar tegen het be gin van het seizoen een oplossing zal zijn gevonden, waardoor tot op zekere hoogte de huidige beperken de bepalingen ten aanzien van het reizigersverkeer lussen Engeland en het vasteland van Europa en met Nederland in het bijzonder, zullen komen te vervallen. Robert Schuman heeft In de Franse Nationale Vergadering het votum van ver trouwe gekregen en maatregelen ter breking van de staking aangekondigd, maar hoe wel er in dc CGT een kentering te bespeuren "alt, duurt de economi sche ontwrichting als gevolg van het neerleggen van het werk voort. Schumans woorden waren krach tig genoeg. Hij kondigde binnen 24 uur „energieke maatregelen" aan, stelde onderhandelingen met de vakbond in het vooruitzicht en zei dat de regering eerst door overre ding en daarna met gezag te werk zou gaan. Toen het tot stemming kwam het was inmiddels van morgen half vier geworden gaf de Nationale Vergadering de pre mier haar votum met 322 tegen 186 stemmen. Vanmorgen zou het kabinet bij eenkomen jm de te nemen maat regelen te bespreken. De bond van ambtenaren in overheidsdienst, die twee millioen leden vertegenwoordigt, heeft Don derdag besloten, niet te gaan staken. Toch heeft een deel der ambtenaren, o.a. die der PTT, het werk neergelegd. In Parijs is gis teren geen post bezorgd. De Force Ouvrièrc, de anti-com munistische minderheid in de CGT. heeft een beroep op de Franse ar beiders gedaan zich voor hervat ting van het werk uit te spreken. Dc groep vindt het regeringsaan- bod ontoereikend, maar beschouwt het toch als een eerste stap en acht de verantwoordelijkheid voor een algemene staking te zwaar. Ook het syndicalistische comité van actie heeft zich tegen dc staking uitgesproken en zich teruggetrok ken uit de CGT op dc overweging dat dit „een staking is, die de ar beiders tot slaven van het Oostelij ke blok wil maken". De Franse kranten die al dit nieuws moeten verwerken, hebben er nog minder ruimte voor gekre gen, want van vandaag af verschij nen zij slechts in een omvang van twee pagina's. Niettemin hebben zij nog plaatsruimte kunnen vin den om te berichten, dat de Parijse kappers zich solidair hebben ver klaard met de stakers, door hen gratis te knippen en te scheren, en dat de officiële Franse beul, Desfourneaux, ook in staking is gegaan. Hij verlangt het salaris Ze zijn er! George Truman en Clifford Evans herinnert U zich na de maal- stroom van zovele andere, en be langrijker berichten hun namen nog? Het waren de twee Ameri kaanse vliegers die tijdens hun kort verblijf in Nederland de kranten stof leverden toen zij een bezoek brachten aan een familie in Zalt- bommel wel. zij hebben hun vlucht volbrachtVandaag zijn zij geland in Vannuys (Californië). waar een' vijfhonderdtal mensen, die hun namen nog niet vergeten waren, hen begroette. Ook de bur gemeester van Los Angeles was erbij. van een afdelingschef in rijks dienst en een toelage voor elk hoofd dat hij laat vallen. Door zijn staking is de guillntinering van acht ter dood veroordeelden niet uitgevoerd. Enkele van de door Schuman aan gekondigde maatregelen om dc sta king in Frankrijk tegen te gaan zijn reeds getroffen, verschillende tele foon- cn postkantoren te Parijs zijn door militairen bezet. „Sit-down"- stakers zijn uit de gebouwen van de voornaamste openbare diensten ver dreven. De SCH 274 en de SCH 19, de Scheveningse loggers die een defect aan de motor hadden zijn naar Viaardingen gesleept. Al zij.i de gemeenteraads verkiezingen voor de Labour- party slecht uitgevallen, het ongeslagen record voor de tus sentijdse verkiezingen is noj altijd onaangetast gebleven. Bij de tussc:.*4jdse verkiezinguh te Gravesend (in Kent), nodig ge worden doordat de Labour-afge- vaardigde G. Allighan uit het Par lement was gezet, heeft de La- bour-candidaat Sir Richard Acland de conservatief Frank Taylor met 24.69223.017 stemmen verslagen. Bij de algemene verkiezingen had Labour 21.609 stemmen gekre gen, de Conservatieven 14.553 en de Liberalen 5.035. De Liberalen hadden deze keer geen candidaten gesteld. Er staan nog vier tussentijdse verkiezingen voor de deur. DUITSLAND KRIJGT EEN STEM OP DE VREDESCONFERENTIE Marshall heeft gistermiddag een aanval gedaan op het zelfvertrou wen waarmee Molotof de kwestie van Duitslands grenzen ter sprake had gebracht, door op te merken, dat niet alleen de westelijke grens, maar ook de Poolse annexaties zouden moeten worden besproken. Wel is de Oostelijke grens in Jalta en Potsdam goedgekeurd, maar met het voorbehoud dat zij op de vredesconferentie definitief zou worden vast gesteld. Marshall zinspeelde er op dat hij het rijke industriegebied Silezië dat bij Polen is ingelijfd, ten behoeve van Europa zou willen doen exploiteren. De vier ministers werden het er over eens dat aan Duitsland op de -Vredesconferentie een stem moet worden gegeven. Molotof deed de volgende voor stellen: 1. Men erkenne, dat de vorming van een democratische regering voor geheel Duitsland in overeen stemming is met de te Potsdam ge nomen besluiten. 2. Men stelle vast dat ter Vredes conferentie een Duitse regering de gelegenheid zal hebben zich uit te spreken over het verdrag. 3. Men ga ervan uit dat het Vre desverdrag ondertekend moet wor den door een Duitse regering en door een Duits parlement geratifi ceerd moet worden. 4. De Vredesconferentie zal be staan uit vertegenwoordigers van China, Frankrijk, Groot-Brittan- nië, de Sowjet-Ünie en de Verenig de Staten, de landen die aan Duitsland grenzen en de landen die met Duitsland in oorlog zijn ge weest. 5. De besluiten van Jalta en Potsdam moeten de basis vormen voor een Vredesverdrag met Duitsland. Bidault drong erop aan dat het probleem der ov< •evol- king met spoed zou worden aangevat. Hij stelde voor, dat de overbrenging van Duitsers uit andere landen zou worden stopgezet, de V.P.'s uit de Brits-Amerikaanse zone naar andere landen zouden worden overgebracht, n de Duitse emigratie zou worden bevor derd. Russische visie De Russen hebben gisteren in het verslag dat Tass van de. confe rentie gaf kunnen leze: dat Molo tof enige ontsteltenis aan de confe rentietafel heeft veroorzaakt door zijn beschuldiging dat sommige landen trachten de rest van de we reld een imperialistische vrede op te leggen. Marshall had volgens het Tass- verslag nog al nerveus gereageerd. Hieraan werd toegevoegd dat hij de leden van de Raad verzocht el kaar niet te beschuldigen van slechte bedoelingen, die slechts in de verbeelding en de propaganda bestaan. Ook Bidault had volgens Tass zenuwachtig gereageerd. Het was beter de zaak niet op deze wijze te stellen, nu de agenda besproken moest worden, had hij gezegd. Bidault had getracht een grapje te maken, met de opmerking dat een bijzondere commissie zou moeten uitmaken wat democratie en wat souvereiniteit was. Het is zeer wel bekend dat de Anglo-Amerikaanse reactionnaire pers de laatste tijd zeer dikwijls tracht de mening in gang te doen vinden dat de begrip pen democratie en souvereiniteit zeer vaag zijn, aldus commenta rieert Tass, maar mag een minister van een arbeiderspartij zo spreken? Joanovici in arrest Joseph Joanovici, de tot million- nair opgeklommen Roemeens Parijse voddenraper, de hoofd schuldige in een grote zwendel- affaire waarbij Franse hoge autori teiten betrokken zijn, is in de Amerikaanse zone van Duitsland gevonden. Hij was gedurende en kele maanden voortvluchtig. Paul van Zeeland, het Belgische lid van de Commissie voor Goede Diensten voor, Indonesië, zal van daag naar Den Haag gaan om daar besprekingen te voeren met Neder landse ministers. Onverantwoordelijk beleid op Oost-Java Communiqué Nederlands-Indi sche regering. Dc Nederlands-Indische regering heeft heden de volgende medede ling verstrekt: „Op 23 November vertrok vanuit Bondowoso op Oost-Java een trein, o.m. bestaan de uit een 3-tal goederenwagens met een transport arrestanten. By aankomst van de trein in Soera- baia (on_eveer 13 uur later) ble ken 46 van de arrestanten te zijn overleden tengevolge van het ont breken van de nodige verzorging gedurende de reis. De regering heeft mot leedwezen, afschuw i verontwaardiging van genoemde feiten kennis genomen. Naar de oorzaken van dit gebeuren is terstond een gertreng onderzoek ingesteld. Alle aansprakelijke per sonen zullen op voorbeeldige wijze gestraft worden. Enige arrestaties hebben reeds plaats gehad. Er zul len maatregelen genomen worden tot schadeloosstelling van de nabe staanden der slachtoffers." Heftige Arabische taal over Palestina Saji Salih Djaboer, minister president van Irak, heeft aan de vooravond van de beslissing over Palestina in de U.N.O. gezegd dat de verdeling van Palestina voor de Arabische wereld een zaak van leven en dood is. Het Arabische leger zal alle machten bevechten die het Zionisme steunen. Irak zal zijn uiterste best doen om de vorming van een Zionistische staat te voorkomen, aldus Djaboer. De Verenigde Staten en de Sowjet- Unie hebben voor altijd de vriend schap der Arabieren verloren. Nog feller uitte zich senator Ab- doel Mahdi, die zei dat de verdeling van Palestina een oorlogsverkla ring aan de Arabieren zou beteke nen en dat de Arabieren zich op het ogenblik dat de U.N.O. het verde lingsplan aanneemt in staat van oorlog beschouwen. De Arabische legers zullen Palestina moeten bin nentrekken zelfs voordat de Britse troepen het land hebben ontruimd. De plaatsvervangende president van de Irakse Senaat. Albassam, zei dat de Arabische staten zich onmiddellijk na de aanvaarding van het verdelingsplan uit de U.N.O. moeten terugtrekken, dat alle eco nomische concessies geweigerd moeten worden en dat de Arabische legers terstond een Arabische staat in Palestina moeten vestigen Conferentie van Havanna geopend De internationale conferentie voor handel en werkgelegenheid is giste ren te Havanna begonnen Zij zal een Handvest voor de Handel moe ten vaststellen, waarvoor de han delsconferentie van Genève het ont werp heeft opgesteld. De Sowjet-Unie is niet aanwezig. Wel Polen, dat ernstige bedenkingen tegen het ontwerp heeft. Argentinië leidt de oppositie van de economisch weinig ontwikkelde landen. door prof. dr. G. van der Leeuw BIJ een universitaire maaltijd verheugde zich onlangs do pre sident-curator in de bloei van het Hoger Onderwijs en de goede zorgen van de regering voor Universiteit en wetenschappelijk onderzoek. Maar, zo ging hy verder, wat helpt ons dit, wanneer binnenkort de Uni versiteit geen studenten meer zal krijgen, omdat het Middelbaar On derwijs, dat de poort tot de Univer siteit is, te gronde is gegaan? Overdreven pessimisme? Wie op de hoogte is van de toestand, waar in het M.O. verkeert, wie weet, dat er bijna geen studenten meer zijn, die leraar willen worden, die zal het niet licht overdreven achten. Over enkele jaren zullen, als er niets verandert, scholen moeten worden gesloten. En hot aantal on bevoegde, zelfs volstrekt onbevoeg de leerkrachten stijgt met de dag. Nu weet ik wel, dat hier niet al leen de financiële kwestie in geding is. Dat niemand meer leraar wil worden, ligt niet alleen aan de vol slagen ontoereikende salarissen. Wij leven temidden van een revo lutie, die een totale verandering van sociale structuur zal bewerken, welke of hoe dat weet niemand. Daarbij komt de onderste steen bo ven en eerbare, sedert lang eer waardige beroepen verliezen hun aantrekkelijkheid. Een enkele oorzaak daarvan me nen wij wel te zien; wanneer het M.O. even traditioneel cn dood blijft als het (enige uitzonderingen niet te na gesproken) pleegt te zijn, wan neer geen radicale vernieuwing van onderwijsinrichtingen levende ge meenschappen mèakt, wanneer de leraar geen jeugdleider wordt, dan behoeft men zich niet tc ver bazen, dat geen nieuwe candidaten. voor het M.O. worden gevonden. MAAR toch speelt de financiële kwestie wel de grootsto rol. Een vak, waarvoor een lange en zware opleiding wordt gevraagd, dat op zichzelf zware eisen stelt, en dat zó wordt beloond, dat het onmogelijk Is om zelfs als pover in tellectueel met een gezin rond t© komen, dat is geoordeeld. D© houding van dc regering, die met voortvarendheid do onderwijzers- salarissen verbeterde, is onbegrij pelijk. Ziet men de consequently niet, dat men de leraren poogt af t© schepen met een verbetering van het aanvangsloon Alleen radicaal ingrijpen kan hier helpen, van d© regeringof anders van de leraren. Het is Immers een ver- ouderdo opvatting, dat staken van intellectuelen niet netjes zou zijn. Ik zou het ccn getuigenis achten van een nieuwe, frisse geest, wan- neftr onze pracccptorcn het bijltje er eenvoudig bij neerlegden. En laat de regering niet menen, dat zij er dan af is! Want dan komt de wetenschappelijke staf van de Universiteiten, mensen met zeer grote verantwoordelijkheid voor ons volkswelvaren een onderpand als geen enkele staf in een bedrijf. En tenslotte komen ook nog de hoogleraren. En men zal weer tegenstribbelen, maar eindigen met toe te geven. Fraaier ware het, wanneer men zelf de maatregelen nam in plaats van ze te doen af dwingen. De Russische regering heeft Frankrijk verzocht zonder verwijl 19 Russische burgers, die door de Franse autoriteiten zijn gearres teerd. naar de Russische ambassade over te brengen. De 19 mannen, waaronder zich verschillende leden bevinden van een groep, de Linie van Sowjet-bur- gers genaamd, ziin gearresteerd cn naar dc Russische zone van Duits land gedeporteerd, nadat do Franse minister van binnenlandse zaken leden van Unie van Sowjetburgers ervan beschut llgd had zich in Franse aangelegenheden te mengen tijdens de huidige arbcidsmoeiliik- heden. In de Russische nota werd ge zegd, dat de Franse autoriteiten de Russische ambassade niet oo de hoogte gesteld hadden van de fei ten van de zaak of de reden van de arrestaties, hoewel er reeds veel tijd verstreken was sinds de ar restatie. Kabinetscrisis in België op til? Vooraanstaande leden van de rechtse christeliik-sociale partij hebben vandaag onderling en met de Belgische premier Spaak gecon fereerd over de koningskwestie, of wel de terugkeer van koning Leo pold de Derde, die op het ogenblik in ballingschap in Zwitserland ver toeft. Waarschijnlijk zou vandaag in het kabinet over de terugkeer van de koning gesproken worden. Politieke waarnemers wezen er op. dat de uitval van Spaak tegen de communisten, die twee dagen geleden in de Senaat heeft plaats gehad, door alle niet-communls- tische leden van het Huis werd toc- goiuicht. Verder wezen zij op het nationale congres, voor de terug keer van de koning, dat door alle christelijk-sociale kabinetsleden werd biigewoond. Hoe langer ho^ meer geruchten over een kabinetswijziging doen de rondo, terwijl ge*. enkele verant woordelijke persoonlijkheid bereid was een verklaring af te leggen. Elf doden bij vliegongeluk in Alaska Tijdens een landingspoging te Yakata (Alaska, VS.) is een DC-3 passagiers- en vrachtvliegtuig on geveer 4 kilometer buiten het plaat selijke vliegveld neergestort. De civil aeronautics administration deelde mede. dat zich 11 personen aan boord van het vliegtuig bevon den. die allen gedood zijn. De moord op Clobus Er zouden drie passagiers met Clobus' taxi van D.P. vertrokken zijn Tot nu toe heeft de leiding van het onderzoek in de moord op taxi chauffeur Clobus, geweigerd offici ële inlichtingen aan de pers te ver strekken. Op het ogenblik dat ivfó dit schrijven houden de twee gear resteerde gebroeders B., voor zo ver ons bekend, nog steeds vol; dat zij de moord niet op hun geweten hebben. Dit alles geeft aanleiding tot ver onderstellingen. Aanvankelijk was er immers sprake van drie pas sagiers die met de taxi van Clobus in de richting van Maassluis zou den zijn vertrokken. De collega van wylen Clobus. chauffeur Schotman, eveneens aangesloten bij de Taxl- combinatie „Ons Belang", zou er nog steeds van overtuigd zijn. dat hii het portier van Clobus' auto achter drie passagiers heeft geslo ten. Tevens heeft hü gehoord, dat Clobus opgedragen werd in de rich ting van Maassluis te rijden. Bij het ongeval met de gestolen taxi op de Rijksweg onder Sasseii- heim was er slechts sprake van 2 inzittenden. De derde man zou dus onderweg uitgestapt kunnen ziin. Er zou dus nog een mogelijkheid bestaan, dat deze ..derde man" de moord op Clobus heeft gepleegd en onderweg de taxi heeft verlaten. Ook zou men kunnen veronder stellen. dat de gebr. B. ook deze man uit de weg geruimd hebben. Het feit. dat de Rijkspolitie in Den Haag. met name majoor Wolters. nog steeds met het onderzoek bi*- zig Is. wjjst er in ieder geval op. dat ook de politie nog rekening houdt met onverwachte wendingen in het onderzoek. Uitbreiding dreigt De Finse regering heeft de politie opgedragen de telefoon- en tele graafkantoren, waar het werk la neergelegd, te bezetten. Zoals hekend, zijn in Finland 50.000 rijksambtenaren in staking do regering heeft verder bekendge maakt. dat zij een „mobilisatie be vel" zal uitvaardigen, op grond waarvan 10.000 stakers gedwongen zullen worden het werk te hervat ten. Meer dan dé helft van alle rilks- ambtenaren in Finland is bü de sta king betrokken. In de haven van Helsinki liggen 17 geladen schepen die niet kunnen vertrekken omdat er geen ambtenaren zijn om d© scheepspapieren in orde to brengen. De politieke partijen, die met het oog op de 5 December te houden gemeenteraadsverkiezingen een ver kiezingscampagne voeren, maken voor de verspreiding van propagan da materiaal van boodschappers ge bruik. daar by de posterijen ge staakt wordt. De vakvereniging van gemeente- personeel heeft de regering doen weten, dat de gemeentediensten op 20 December het werk zullen neer leggen als niet aan de looneisen Is voldaan. De communistische pers, die bijna elke staking sedert de wapenstil stand in 1944 heeft gesteund, is te gen de ambtenarenstaking. De amb tenaren worden door deze pers re- actionnairen genoemd, die de rege ring met dwangmiddelen willen be strijden. Middenstandspartij j gesticht Te Utrecht is door personen uit het bedrijfsleven een middenstands partij opgericht, welke ten doel heeft de middenstandsbelangen door eigen fractie in het parlement te la ten behandelen. Het dagelijks bestuur wordt ge vormd door de heren: A. Th. van Engh, Den Haag, voorzitter; W. M. Hartman. Scheveningcn, secretaris; T. de Bruin. Gouda: penningmees ter; G. dc Jager. Leidschendam; Ji II. de Sterke Amsterdam. hebben wij ons geërgerd. Aan een citaat. „Alles sal regkom," zei iemand ons toen wij het hadden over de hachelijke economische positie waarin ons land verkeert. Wij ergeren ons omdat wij een hekel hebben aan redeloos optimisme. Aan het optimis me dat geen hand uitsteekt omdat het „toch wel terechtkomt". Het is ons overigens niet onbe kendIn oorlogstijd kon men het in ontelbare woningen aan dc wand vin den. op platelen bordjes, in hout ge brand. op gedcnkschotcls, op kalen ders: Alles sal regkom. w.gPaul Krugcr. Wij hebben ons toen niet ge ërgerd omdat er in die dagen ogenblik ken waren waarop men weinig anders had om zijn hoop te voeden. Maar wij vonden het enigszins hachelijk, deze uitspraak van een man die wat zijn Transvaals betreft zo in het oog lo pend öngelijk had gekregen. En dat bracht ons aan het zoeken naar de oorsprong van dit woord. Wij vonden: dat het niet het woord was van Paul Kruger. maar van Jan Brand, president van de Oranje Vrij staat. èn dat het onvolledig was. „Alles sal regkom". had Jan Brand ge zegd. „als ons almal ons plig doen." Is dit niet veelbetekenend! Is dit niet typerend voor onze mentaliteit, onze rustige gerustheid, ons gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef. om die woorden te „vergeten"? Laat ons nieuwe wandborden maken, met de tweede helft van dc zin in hoofdletters.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1