DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Frankrijk verstoken van alle PTT-verbindingen Drie vrouwen minister Geblokkeerd tegoed komt in gedeelten vrij Eerste sneeuw valt; kolenproductie staat door staking stil Grote Vier' komen niet verder Ontmaskerd! Nos; geen besluit over Palestina „Optie-rekening" ingesteld MOSLEY'S EENHEIDSBEWEGING' Gefeliciteerd! Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4,— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 29 November 1947 Nr. 811 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER In Frankrijk is de situatie van de laatste 24 uur kort samen te vatten: de posterijen in het gehele land hebben besloten, in staking te gaan, ook het bestuur van de mijnwerkersvakvereni ging heeft gisteravond een algemene staking afgekondigd - in Parijs is gisteren de eerste sneeuw gevallen - en de regering heeft weer 80.000 soldaten opgeroepen. Regering- roept weer 80.000 soldaten op Vandaag begint het Parijse ge- meentepersoneel met een staking, die tengevolge zal hebben dat de Franse hoofdstad, behalve dus van telefoon-, post en telegraafverbin dingen, óok van licht, gas en water verstoken zal zijn. De staking der mijnwerkers kost Frankrijk iedere dag 150.000 ton kolen. De regering schijnt te overwegen, de spoorwe gen in staatsbeheer te nemen'. Het parlement zou vandaag nader wor de ingelicht over de maatregelen die de regering denkt te nemen te gen de stakingen. De berichten dat alle postkantoren waren bezet door militairen, zijn onjuist: alleen op het hoofdpostkantoor bij het Lou vre en in het hoofdkantoor der telegrafie bevond zich politie. Te gelijk met heA personeel van de gemeentediensten zouden vandaag ook het ziekenhuispersoneel, de doodgravers, aansprekers en lijk dragers in staking gaan. Na de n.euwe oproepingen van militairen zullen er ongeveer vijftien divisies ter beschikking van de regering staan om te trachten de .ordelijke gang van zaken in het land te her stellen. De conferentie van Londen is Vrijdag niet veel opgescho ten. De besprekingen stokten op de vraag, van welke* zijde het Duitse probleem zal worden aangevat. Moloiof wenst niet over de gren zen van Duitsland te spreken voor men het eens is geworden over een Duitse regering: Marshall en Bi- dault wilden eerst weten wat Duits- lands grenzen zullen zijn, voor zij zich over de toekomstige staatsre geling zullen uitlaten. Bevin deed een compromisvoor stel. Er zou een commissie voor de grenzen moeten komen, samenge steld uit alle belanghebbende lan den, maar deze commissie zou pas aan het werk kunnen gaan als de Raad over de fundamentele Duitse problemen tot een accoord zou zijn gekomen. De anderen waren echter onverzoenlijk. De inlijving van het Saargebied bij Frankrijk staat op de achter grond van dit conflict. Canadese zeelieden in staking Er is kans dat de voedselaanvoer uit Canada naar Europa en China zal komen stil te liggen tengevolge van een zeeliedenstaking in Halifax St. John en Quebec. Een door de zeelieden gesteld ultimatum, dat te middernacht zou aflopen, dreigt sta king aan de beide kusten van Cana da tengevolge te hebben. Gestorven arrestanten waren Indonesiërs UNO-commissie bemoeit zich met de kwestie Van cje zijde van de Nederlands- Oost-Indische regering is gisteren verklaard dat de 46 gevangenen, die op 23 November stierven in een trein op weg naar Soerabaja, allen Indonesiërs waren. Verdere bijzon derheden worden binnenkort van de Nederlandse gouverneur van Oost-Java, v. d. Plas, onder wiens gezag de zaak wordt onderzocht, verwacht. Een woordvoerder verklaarde dat de gevangenen óf leden van het republikeinse leger waren óf deel uit maakten van terroristenbepden. Allen zaten vermoedelijk in dezelf de goederenwagen. In Nederlandse en Indonesische kringen is men door deze gebeurtenis geschokt. Dr. Van Mook wordt zwaar op de proef gesteld, verklaarde men van wel ingelichte zijde. De commissie van goede diensten van de UNO heeft gisteravond een speciale zit ting ter bespreking van deze zaak gehouden. Er is echter nog geen of ficieel communiqué hierover gege ven. Weerbericht OM HET VRIESPUNT Weersverwachting, gel dig van Zaterdagochtend tot Zaterdagavond. Geleidelijk wat toene mende wind uit richtin gen tussen Noord en Oost- Nevelig of zwaar bewolkt met plaatselijk enige sneeuw, voornamelijk in het Zuid-Oosten van not land. Temperatuur om het vriespunt. 30 Nov.: Zon op 8.23 uur. onder 16.34 uur. Maan op 18.09 uur, onder 11.11 uur. NIEUWE ONRUST IN MILAAN Uit protest tegen het ontslag van de linksgeoriënteerde prefect van Milaan. Ettore Troilo, hebben vijfduizend 'demonstranten in Mi laan relletjes ontketend, waarbü de prefectuur bezet werd en tengevol ge waarvan een algemene staking in de stad is afgekondigd. Militaire autoriteiten hebben gistermiddag het gezag overgenomen. Door de staking was Milaan geheel geïso leerd; slechts oer radio was er nog contact te krijgen. Groepen gewa pende arbeiders patrouilleerden nor vrachtauto door de stad. In de nacht werd gemeld* dat de alge mene staking verlooen was en dat de telefoonverbindingen hersteld waren. Koning Michael is nog niet vertrokken Koning Michael van Roemenië, die de huwelijksplechtigheid van nrinses Elisabeth heeft bijgewoond is door slechte weersomstandighe den gedwongen zijn vertrek naar Boekarest uit te stellen. Hij zou heden zelf als bestuurder van ziin vliegtuig via Zwitserland naar Roemenië terug hebben willen keren. Ook het vertrek van ko ningin Fredcrika van Griekenland per vliegtuig is door het slechte weer uitgesteld moeten worden. Teleurstelling- na de rede van Drees Naar aanleiding van de rede van minister Drees ten aanzien van de landarbeidersionen is op het secre tariaat vaV" de Stichting voor de Landbouw een bespreking gehou den. Do Stichting blijft bij haar ver klaring, dat zij zich bij de vaststel ling der lonen voor 1947 op het standpunt heeft gesteld, dat zij ac coord kon gaan, indien op loonge- bied geen verdere beweging zou plaats vinden. Zulks is in de bouw vakken en de metaalnijverheid echter geschied. Opdat de land bouw geen achterstand zou krijgen is daarom met medewerking van de Stichting van de Arbeid het thans door de regering afgewezen advies gegeven.- Men acht de afwijzing zeer teleurstellend, ook al, omdat de minister zich beroept op cijfers •van 1946. toen geen goedgekeurde tarieven bestonden. Men acht het inconsequent, dat vergelijkingen zijn getroffen met een te beperkte groep industrieën en de groep arbeiders uit spoor-, water- en wegenbouw. De landar- beidersregeling is immers geba seerd op de categorie der geoefen- den. waardoor de vergelijking met de laatste groep (ongeschoold) ze ker scheef komt te liggen. Verge lijking met de bouwvakken in zijn geheel acht men juister. Zoals wij enkele dagen geleden reeds meldden, heeft de politie de gebroeders Barendsen uit Hilver sum gearresteerd, omdat zii hen verdacht van moord op de Rotter damse taxichauffeur Globus. De jongste dader heeft inmiddels een bekentenis afgelegd, de ander be vindt zich nog op het politiebureau in Sassenhcim. waar hij de laatste dagen aan de tand is gevoeld. Immigranten krijgen eigen bedrijf in Canada De tienduizend Nederlandse^boe ren die met hun gezinnen in 1948 naar Canada kunnen emigreren, zullen zelfstandige eigenaren van boerenbedrijven in Canada worden. De emigranten zullen zelf de kosten van overtocht betalen. De twee schepen, die de regering voor hun overbrenging wil charteren, zijn de „Tabinta" en de „Kota Ba- roe", die dertien reizen, telkens met ongeveer 770 passagiers, zullen makep. De eerste twee groepen zul len arriveren in Halifax, de rest in havens aan de St. Lawrence-rivier. Door de huidige deviezen-moei lijkheden zullen de emigranten niet terstond in staat zijn zich op boer derijen in Canada te vestigen. Zij zijn echter overeengekomen land arbeid te gaan verrichten waar dan ook in Canada, bij boeren, naar wier omstandigheden een onder zoek is ingesteld, en die huisvesting en levensonderhoud kunnen ver schaffen. Tegen de Amsterdamse begra fenisondernemer Bleekemalen, die door de Duitsers gefusilleerde Ne derlanders in de duinen bij O ver veen begroef en de stoffelijke over schotten met chloorkalk bestrooide, eiste de proc fisc van. het Bqz. Ge rechtshof te Amsterdam 15 jaar ge vangenisstraf. Laatste poging tot een verzoening De Algemene Vergadering van de U.N.O. lieeft gisteravond de be slissing over het lot van Palestina nog 24 u. uitgesteld, om te trachten alsnog een verzoening tussen Joden en Arabieren tot stand te brengen. Het was een Frans voorstel. De Verenigde Staten en de Sowjet- Unie, die het voor het eerst volle dig eens zijn, maar nog geen kans zien hun mening algemeen te doen aanvaarden, stemden tegen, de Arabische landen vóór, Groot-Brit- tannië hield zich er buiten. Nog nooit is in de U.N.O. zo lang geaarzeld met een besluit. Sedert de sub-commissie het verdelings plan heeft aanvaard, hebben vele landen al aangekondigd dat zij vol gens hun nieuwe instructies anders zullen stemmen dan in de commis sie. Aranha, de voorzitter van de Assemblee, zei voor de behande ling dat de stemmenverhoudingen voor- en tegen het plan 3113 be draagt, maar het is nog volkomen onzeker hoe de stemming vandaag zal uitvallen, ook als men geen andere mogelijkheid kan vinden. In Palestina In palestina, waar in grote spanning wordt gewacht op het besluit van Lake Success, heb ben grenspatrouilles van het Joodse leger Haganah naar schatting 80.000 man sterk hun posten betrokken ter ver dediging van afgelegen Joodse nederzettingen. Aan de andere kant heeft de Moefti door een boodschap in de Arabische pers de ongeveer 1.200.000 in Palestina wonende Arabieren opgeroepen voor hun „heilige taak", „de verdediging van hun vaderland, hun eer, hun volk en hun geld". Geen gevolg geven aan deze oproep is een onvergeef lijke misdaad, aldus de Moefti. A fwikkeling geldzuivering Een koninklijk gezelschap woonde de première bij van de in technicolor opgenomen huwelijksfilm van de Engelse kroonprinses. De derde van links naast de Engelse koningin is koning Michael van Roemenië. Geheel links kijkt prinses Margaret Rose met belangstelling in het bock met foto's en handtekeningen van Holly woods filmsterren, een huwelijkscadeau, voor haar zuster, dat haar door de Amerikaanse komiek Bob Hope wordt getoond. Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporterd Koninklijke Marine: Marinier H. P. Spee uit Maastricht. Koninklijke Landmacht: Sold, lste kl. G. H. Wulffaert uit Sas van Gent; korp. J. Vaartjes uit Den Ham; serg. H. Rhoen uit Haarlem; serg. J. H. Hoendervanger uit Den Haag; sold, lste kl. J. H. Stravers uit Amsterdam; sold, lste kl. D. H. Seeger uit Den Haag; Icorp. B. Booi uit* Dubbeldam; sold. E. van der Kolk uit Haaksbergen. Koninklijk Ned.-Indisch Leger: Sold. 2de kl. A. A. Postma; Eur. sold. 2de kl. F. A. Binongkan; Ma- doerees sold. 2de kl. Paki; Eur. sold, lste kl. F. W. Simon; Mena- donees sold, lste kl. P. Rain tenia; Menadonees sold, lste kl. H. B. Tu- way. TEGEN JODEN EN COMMUNISTEN Op een in het begin van het nieu we jaar bekend te maken datum zal sir Oswald Mpsley zijn nieuwe par tij, de „Eenheidsbeweging" oprich ten, zo heeft hij gisteren op een persconferentie te Londen bekend gemaakt. Hij zei, dat volgens zijn programma de Joden Engeland moesten verlaten uitgezonderd Joden van een familie die al ver scheidene generaties in het land woont en verder stond hij onder drukking van het communisme voor. Een circulaire die hij ver spreidde, onthulde dat de Eenheids beweging zich ten doelt stelt: De eenheid van de Europese vol ken te verzekeren. De bedreiging door het interna tionale communisme en het interna tionale geldwezen af te weren. Niet alleen de goedkeuring van maar ook de begeestering voor de idee van de nieuwe beschaving te winnen. Koos Vorrink sprak in Antwerpen „Silo" verdeeld over de Internationale Koos Vorrink, de Nederland se afgevaardigde op de socia listische conferentie te Ant werpen (officieel „Socialist In formation Liaison Office of kortweg „Silo" genoemd) werd oorverdovend toegejuicht, toen hij afstand nam van „zekere landen, waarin alle vrijheden bedreigd worden". Op de conferentie blijken de me ningen overigens zeer verdeeld over de aan te nemen houding ten opzichte van de communisten. Een aantal landen wensen als antwoord op de oprichting van de Komin- form de Tweede Internationale te herstellen, andere landen willen de internationale solidariteit van ar beidersgroeperingen handhaven, en een ipiddengroep vreest de conse quenties van een democratisch- socialistische internationale voor de socialistische partijen in de door Rusland beheerste gebieden. Harold Laski, die de Britse La- bourparty vertegenwoordigt, heeft zich reeds vierkant tegen de weder oprichting van de Internationale verklaard. „Wij hopen dat de com munisten op een gegeven ogenblik zullen begrijpen, dat hun zaak en de onze dezelfde moeten worden", zei hij. WERELDKAMPIOENSCHAPPEN IN ONS LAND Naar wij vernemen zullen zowel de wereldkampioenschappen op de weg als op de baan in ons land wor den gehouden. De wegkampioenschappen worden te Valkenburg op 21 en 22 Augustus verreden, terwijl van 23 t/'m 29 Augustus te Amsterdam de baan- kampioenschappen zullen worden verreden. De ronde van Nederland is vast gesteld van 24 April tot 2 Mei. ONZE MILITAIREN WINNEN De in het kader van het intergeal- lieerde voetbal-tournooi gespeelde wedstrijd NederlandDenemarken werd door Nederland met 5—0 ge wonnen. Met de rust was de stand 10 voor Nederland. In Groot-Brittannië door het volle aan de mach L te komen. Het partij-„spelletje" af te schaffen en een regiem van vereen de nationale actie te stichten. De ontwikkeling van Afrika ter oplossing van de economische pro blemen van Europa. Afschaffing van klasse-privileges en geërfde rijkdommen. Afschaffing van alle maatregelen, die het nationale leven „wurgen". Het kweken van een nieuw ge voel van dienstbaarheid en moraal bij staatslieden. Grebbe-aardehet begin Utrecht-aarde: het einde De urn van de provincie Utrecht, die op 13 December met de urnen van de 10 andere provincies in het voorlopig nationaal Monument op het Middendamterrein te Amster dam geplaatst zal worden, wordt gevuld met aarde van de Grebbe- berg en uit het plantsoen aan de Prins Bernhardlaan te Utrecht, waar op de bevrijdingsmorgen nog zeven jonge Nederlanders werden gefusilleerd. De commissaris der koningin in de provincie Utrecht wil hiermede op symbolische wijze het begin en het einde van de oorlog en de bezetting tot uitdrukking brengen. In verband met het te ver wachten zeer drukke scheepvaart verkeer tengevolge van hogere ri vierwaterstanden waarschuwt de K.N.A.C. het motorwegverkeer re kening te houden met eventuele lange wachttijden >bii de schipbrug gen te Yianen en Hedel. Benzine gaat 26 ct. per liter kosten Met ingang van 1 December zal het bijzondere invoerrecht op ben zine van f 7,80 tot f 11,per 100 liter worden verhoogd. Bovendien zal krachtens de met België en Luxemburg getroffen douaneover eenkomst van 1 Januari af het ge- wono irtvoerrecht waarvan de hef fing tijdelijk geschorst was, weer worden geheven en wel tot een be drag van 91 cent per 100 liter. Dientengevolge zal. rekening ge houden, met de recente prijsstijging op de wereldmarkt de prijs van autobenzine hier te lande met 5 cent per liter moeten worden ver hoogd. Een door het directoraat-gene raal voor de prijzen met de aard olie maatschappijen getroffen rege ling. heeft het echter mogelijk go- maakt de verhoging welke 1 De cember zal ingaan, tot 4 cent per liter te beperken. Van deze datum af zal derhalve de benzineprijs aan de pomp 26 cent per liter bedragen. De geallieerde bestuursraad in Berlijn heeft met ingang van 1 De cember de invoer van sigaretten, tabak en tabaksproducten, door middel van de postdienst, in geheel Duitsland verboden. HET WAS NIET uit wat de mannen vrouwelijk gewoonte noemen, dat mevrouw Poinso een kwartier te laat op dc eerste ver- gadertng van kabinet kwam. maar door de spoorwegstaking. Hier is zij. aan het bureau van Robert Schuman. Met ingang van een nog nader door de minister van Financiën te bepalen datum zullen houders van geblokkeerd geld. voorzover zij dit niet gebruiken om oude belas tingen, vermogensaanwasbelasting of heffing ineens te betalen hun tegoed kunnen overboeken naar een z.g. oplierekening. Voor tegoe den, groter dan 500 gulden is voor deze overboeking de machtiging van de ontvanger der belastingen vereist. Het tegoed op een optierekening kan naar keuze worden gebruikt op vijf wijzen: Tot een bedrag van f 3500 kan men zijn geblokkeerd te goed doen overboeken op een speciale beleggingsrekcning. In vijf jaarlijkse termijnen wordt van deze beleggingsre kening een vijfde deel. met een minimum van f 300 per keer, overgeboekt naar vrije reke ning. De eerste overboeking naar vrije rekening zal plaats vinden op 1 Juni 1948. Spaarders, die op 30 Juni 1939 bij een spaar- of boerenleenbank meer dan f 6000 hadden staan, kunnen aan De Ned.»Bank verzoe ken meer dan f 3500 op beleggings rekening te mogen boeken en tot lot ten hoogste 75 percent van het tof aal der spaartegoeden op 30 Juni 1939. Mot vergunning van De Ned. Bank mogen ten laste van de optie- rekening onroerende goede ren en schepen worden ge kocht van hen. die niet voldoende middelen hebben voor hun belas tingen, dan ^vel mag aan deze be lastingbetalers een door hypotheek gedekte lening worden verschaft. De koper der onroerende goederen enz. mag deze de eerste drie jaren niet overdragen of belenen; de ver koper moet het aldus verkregen te goed op optie-rekening aanwen den ter betaling van belastingen. Het tegoed" c oplierekening kan worden aangewend voor de aan koop ter beurze van door de minis ter van Financiën aan te wijzen effecten. Ten laste van een optietekening kunnen betaald worden, koopsom men ter zake van overeenkomsten van levensverzekering en spaar ver zekering. Uitkerin gen op dergelijke polissen mogen, behoudens in geval van overlijden, de eerste drie jaren niet plaats vin den. Ten laste van een optierekening kan worden ingeschreven op z.g. Drie landen hebben deze maand hun eerste vrouwelijke minister gekregen: Roemenië, Tsjechoslowakije en Frankrijk. Een novum is dit niet, want in Engeland, dat veel. minder conser vatief is dan men algerheen denkt, had reeds Ellen Wilkinson, die dit voorjaar overleed, een departement beheerd, en voor haar Margaret Bondfield! Amerika had Miss Per kins (in het kabinet van Roose velt) en Denemarken Nina Bang (in een der kabinetten van Stau- r.ing) gehad, maar 't loont toch de moeite aan de verschijning vrou welijke minister even onze aan dacht te besteden. Op zichzelf is het eigenlijk ver wonderlijk dat de vrouwen-emanci patie tot dusver slechts spora disch tot de ministeries is opgemar cheerd, gezien de belangrijke rol die vrouwen in deze eeuw reeds in het politieke leven, en speciaal in het socialisme, hebben gespeeld. Advocate Mevrouw Germaine Poin- so-Chapuis is minister voor Volksgezondheid en Bevolking in het kabinet-Schuman. Zij is advo cate in Marseille en heeft vijf kin deren. In het partijleven zij is lid van de M.R.P. heeft zq een belangrijke positie. Zij is houdster van de medaille voor ondergrondse actie, was verscheidene malen Ka merlid en is lid van de Kamercom missie voor economische zaken. Germaine Poinso is een vriende lijk uitziende vrouw. Dat neemt niet weg dat sommige Parijse man nen elkaar meesmuilend vertelden dat zij op de eerste bijeenkomst van de ministerraad een kwartier te laat was. Het was haar schuld niet, daarvoor was er spoorweg staking: zij had moeite genoeg ge had <em van Marseille naar Parqs te komen. Strijdster Anna Pauker, de nieuwe Roemeense minister van buiten landse zaken betrad onder heel an dere omstandigheden haar nieuwe bureau. Zq werd de opvolger van de liberaal Tatarescu, dezelfde on der wiens bewind (als minister van justitie destijds) zij voor de oorlog jaren in de gevangenis gezeten heeft). Dit wijst op een bewogen leven, en inderdaad, dat heeft Anna Pau ker gehad. Zij begon zich als jong meisje al voor het socialisme te in teresseren, sloot zich aan bij de linkervleugel der arbeidersbewe ging, en ging na de Russische re volutie over tot het communisme, in welks dienst zij haar leven heeft gesteld. Zij leefde een tijd lang in verbanning, een tijd in de gevange nis, werd gewond in de guerilla- strijd tegen de Duitsers. In de jaren dat zij buitenslands verbleef leerde zij haar echtgenoot, Marcel Pauker, kennen, eveneens een strijdbaar communist, die later, in de Sowjet-Unie, echter het slachtoffer werd van een der grote zuiveringsprocessen. Anna bleef het communisme desondanks trouw, en zij is thans een van de kopstukken van de Roemeense communistische partij. Econome De benoeming van mevrouw ir. Ludmila Jankovcova heeft een belangrijke politieke ach tergrond; het is namelijk een faze in het conflict over de toenadering tot de communisten in de Tsjccho- slowaakse socialistische partjj. Fierlinger, tot voor kort partijvoor zitter, was een voorstander van nauwere samenwerking; en een der initiatiefnemers tot de „Socinform". Het partijcongres te Bmo, de vo rige week gehouden, was daar niet tevreden mee, en benoemde in zijn plaats minister Lausman als voor zitter. Fierlinger trad uit de mi nisterraad omdat hij Verslagen was, en Lausman omdat hij gewonnen had (om zijn nieuwe functie beter te kunnen waarnemen namelijk) en de portefeuille van de laatste krijgt nu mevrouw Jankovcova te behe ren. Het is een van de moeilijkste ministeriële posten in Tsjechoslo- wakqe; het is het opperbevel over de genationaliseerde industrie. Maar mevrouw Jankovcova is voor haar taak berekend. Zjj geldt al ja ren als de economische deskundige In de partij. Tijdens de oorlog was zij geïnterneerd. Haar man werd door de Duitsers gefusilleerd. investerin'gscertificaten (Staatsobligaties). De in schrijver ontvnngt in gelijke ver houding stukken van vijf series, waarvan gedurende vijf jaren ach tereenvolgens elk jaar één serie ter beurze vrij verhandelbaar wordt. Aan de houder, die belangrijke in vesteringen heeft te verrichten, kan, op advies van de investcrings- commissie, toegestaan worden, zijn stukken om te wisselen in terstond verhandelbare obligaties. Ook de grootboek-houders Voor houders van inschrijvingen in 't 3 percent Grootboek-1946, dia hun inschrijving niet behoeven aan te wenden voor betaling van oude belastingen of dc heffingen, is een soortgelijke regeling getroffen als voor houders van geblokkeerd te goed. Met machtiging van de ont vanger der belastingen (voor be dragen, kleiner dan f 500 is geen machtiging nodig) kunnen zij hun inschrijvingen overdragen aan hen, die oude belastingen of heffingen hebben te betalen en wel tegen verkrijging van vrij geld. Voorshands is deze overdracht beperkt tot een bedrag van ten hoogste 10.000. terwijl de koers ten minste 98 percent moet zijn. Met vergunning van de Ned. Bank kunnen onroerende goe deren, schepen of hypothecaire vorderingen worden verworven op voorwaarden, welke vrijwel gelijk zijn aan die van de hou der der optif rekening. Ook de beschikking deblokke- ring-1945 is met ingang van 29 No vember 1947 ingrijpend gewijzigd. Het voornaamste kenmerk dezer wijziging is, dat enerzijds het ont staan van nieuwe geblokkeerde te goeden zoveel mogelijk is beperkt geworden levenverzekeringsuitke- ringen zijn voortaan srehecl vril» evenals, behoudens enkele uitzon deringsgevallen, dc betaling door particulieren van vóór de geldzui- vcring daterende schuldenterwijl anderzijds, nu dc afwikkeling voor de houders van geblokkeerd tegoed verscheidene aanwendingsmogclqk- heden heeft geopend, de gelegen heid tot het aanvragen van deblok kering is storezet. Met vergun ning Van de Nederlands Bank kan in zeer speciale gevallen nog wel overboeking plaats vinden. Labour, Tories houden hun zetels Ook bij de tussentijdse ver kiezing in Oost-Edinburgh heeft Labour het record geen enkele zetel te hebben verloren gehandhaafd. De zetel werd vacant door de be noeming van de afgevaardigde G. R. Thomson, in de rechterlijke macht. De nieuwe JLabour-candidaat, John Wheatey, werd gekozen met 16.906 stemmen, de candidaat voor Con servatieven en Nationaal-Liberalen 11.490. (Bij de algemene verkiezin gen in 1945 waren 19.300 stemmen voor Labour, 12.771 voor de Conser vatieven). De zetel voor Howden (Yorks hire) bjeef voor de Conservatieven behouden. G. W. Odey, de Tory- candidaat, kreeg 14.046 stemmen, da Labourcandidaat 9.298. (Algemene verkiezingen: Conservatieven 21.348, Labour 11.161). Gen. Leclerc omgekomen bü ij vliegtuigongeluk De bekende Franse generaal Le clerc is bij een vliegongeluk in Frans Noord Afrika om het leven gekomen. Jean-Philippe Leclerc, wiens eigenlijke naam luidde Isiphilippe da Hautecloque, is met elf andere in zittenden, allen militairen, in da vlammen omgekomen bij het neer storten van een vliegend fort nabjj Oran. Generaal Leclerc verwierf zich in de laatste oorlog bekendheid door zijn overvallen op DuitscherS in de Sahara. Staking in Finland afgelopen De staking in Finland Is na twea dagen geëindigd toen Vrijdagmid dag het verbond van ambtenaren order heeft gegeven tot hervatting van het werk. Telefoon- en tele graafdiensten werken weer. volen voor grote gezinnen Op vragen van de heer Andries- sen in verband met de brandstof- fentoewijzing aan grote gezinnen heeft de minister van Economische Zaken o.m. het volgende geant woord: De minister erkent, dat het sys teem van brandstoffentoewijzing, waarbij bij de vaststelling van het als minimum noodzakelijk te achten gezinsrantsoen geen rekening wordt gehouden met de samenstelling der gezinnen, in bepaalde gevallen on billijkheden met zich kan brengen. Aan bedoelde onbillijkheden is in zoverre tegemoet gekomen, dat aan gezinnen, welke op 1 Novem ber 1947 uit 8 of meer personen bestonden, twee eenheden brand stoffen extra zullen worden ver strekt. De kolenpositie liet voor dien niet toe, zelfs deze beschei den extra-verstrekking te doen plaats vinden.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1