DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Commissie-Vredenburgh wordt Nederlandse delegatie Stakingen in Frankrijk beginnen te verlopen Snel vordert de wederopbouw in Zeeland niet UNO-Assemblée aanvaardt verdeling van Palestina Hoger prijzen voor vermaak, want... Jonkman, Neher, Van Mook zo nodig naar „Renville" „Benoeming van een gemeentekat" Schuman levert hevige strijd om wet tegen staking er door te krijgen Heilige land reeds toneel van strijd Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 1 December 1947 Nr. 812 6e jaarg. Red. en Adtn.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Sigaretten worden goedkoper In de loo"< van deze maand zal de priis van de in Holla.id Gefabri ceerde sigaretten worden verlaagd met 5 10 Deze verlaging houd verband met de verhoging van de r>r>'i van de sigaren van 147 tot 174 gulden nor duizend. Door deze verhoging die in verband staat met de aankoop van de vakgroep is de prijs van de kerftabak cn dus ook van de sigaretten los komen te staan van de sigaren, waarvan men gebruik heeft gemaakt om de kerf tabak en sigaretten goedkoper te maken. De juiste datum van in gang is nog niet bekend. ...regering stelt verhoging der belasting voor De minister van Binnenlandse Zaken heeft de gemeentebesturen gewezen op de noodzakelijkheid de vermakelijkheidsbelasting te ver hogen en, voorzover zij deze belas ting nog niet heffen, tot het invoe ren daarvan over te gaan. Het hef fingspercentage zal in het alge meen op 50% dienen te worden ge steld. De regering ontveinst zich niet, dat dit percentage niet over de ge hele linie zal kunnen worden gehe ven en dat met name voor instel lingen van serieuze kunst en voor vermakelijkheden, welke een cul tureel of opvoedkundig karakter dragen, dit percentage te bezwa rend is. Zij meent dan ook, dat in zulke gevallen het percentage op 20 gehandhaafd kan blijven, respec tievelijk kan worden gesteld. De minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen zal het op hoge prijs stellen, indien in het be lang van de gunstige ontwikkeling van de lichamelijke opvoeding en de sport, kosteloos toegankelijke sportwedstrijden geheel van de be lasting vrijgesteld worden. Ten aanzien van de bioscoop voorstellingen verdient het overwe ging de lagere rangen tot een enigs zins geringer percentage te belas ten, en wel zodanig, dat voor deze gelegenheden een gemiddelde hef fing van 45% wordt aangehouden. Afgezien van de bovenvermelde afwijkende regeling voor biosco pen, zou het percentage van 50 dan gelden voor die vermakelijkheden, waarbij het culturele of opvoed kundige element niet of vrijwel niet aanwezig is en het zuivere ver maak de hoofdzaak is. De regering acht het gewenst, dat de herziening van de belasting 1 Januari haar beslag zal hebben gekregen. Nieuw „demob*'-schema De regering heeft bekend ge maakt, dat de demobilisatie der in Indonesië verblijvende troepen zo danig is vertraagd, dat een geheel nieuw schema moest worden op gesteld. De eerste onderdelen zuN len in April 1948 repatriëren, de 7 December-divisie begin 1949. Churchill werd 73 Winston Churchill vierde gisteren zijn 73ste verjaardag Honderden felicitatietelegrnmmen uit alle de len der wereld! waren zijn deel en voorts werd liij verrast met een schilderij van een schip. Het schil derij was vervaardigd door zijn 7- jarige kleinzoon Winston, een zoon van Randolph Churchill Nederlandse verliezen van 28 December: 2 do »den, 1 gewonde. Ter gelegenheid van het gou den regeringsjubileum van de Ko ningin zal in 1918 een fotoboek het licht zien getiteld: „Wilhelmina". Vandaag zal een ministerieel besluit verschijnen, waarbij de contact-commissie voor de voorbereidende besprekingen met de commissie van goede diensten wordt omgezet in de Nederlandse delegatie voor de onderhandelingen aan boord van de Renville. De delegatie, die dus zal bestaan uit Van Vredenburgh, Abdoel- kadir, Dzoelkarnain en Soumokil, zal de hulp kunnen inroepen van minister Neher en Van Mook. Zodra de omstandigheden dat vereisen zal minister Jonkman zich bij hen voegen. Frank Graham, het Amerikaanse lid van de commissie van goede diensten, heeft voor Radio Djogja gezegd, dat hij goede hoop had voor de besprekingen op de Renville. Tot dusver heeft de commissie van goede diensten goede resulta ten geboekt, ze'. Graham. Wij ver wachten, dat wij bij de aankomst van de Renville beide partijen de legaties hebben die niet alleen be reid zijn om aan boord te gaan, maar ook bereid c.n een recht vaardige en verantwoordelijke overeer' -mst tot stand te brengen. Ondanks de beweerde onkun de of onwil van I ide zijden tot het uitvoeren van gesloten over eenkomsten en dientengevolge des illusies. ondanks politio' te actie e.d. bestaat in beide partijen een zo diepe onderlaag van fatsoen, waardoor het ene volk het andere volk erkent en het andere volk aan het ene bereid is zelfregering en nationale vrijheid te geven, dat wij ervan overtuigd zijn ("lit is ons ge loof) dat geen onverantwoordelijke en extreme elementen aan beide zijden deze grote volkeren kunnen tegenhouden om democratische be ginselen van nationale vrijheid en samenwerking uit te werken. Duizenden schepen zo besloot Graham zijn rede, zijn door de eeuwen hee^ naar Java gekomen, doch geen s"' ip is ooit in deze wa teren gekomen met een nobeler doel dan de Renville met haar mis sie van vrede en goede wil voor de volkeren van Indoncië en Neder land en alle naties. Initiatief van C. v. G. D De commissie heeft een pro gramma bekend gemaakt voor de wijze v ..arop een onder zoek moet worden ingesteld bij schendingen van het be stand. Verzoeken tot het instellen van een onderzoek kunnen van een van beide partijen uitgaan, maar kun nen ook van cl C.v.G.D. uitgaan. De commissie moet het re'1--* heb ben aan te dringen dat alle feiten aan haar worden voorgelegd. Zij moet in de gebieden van beide partijen waarnemingen kunnen doen. Beide partijen moeten hun vol ledige medewerking geven en alle inlichtingen ter beschikking van de commissie stellen. Zij moeten over eenkomen de commissie onmiddel lijk en volledig in kennis te zullen stellen wanneer er een situatie ontstaat waarbij een militai. optre den noodzakelijk zou kunnen zijn. Skymaster neergestort bij Seattle Van de 28 inzittenden van een Amerikaanse Skymaster, die bij het landen te Seattle is neergestort en in brand gevlogen, zijn negen per sonen aan de dood ontsnapt. Over het lot der andere inzittenden is nog niets bekend. In Duitsland zijn vliegtuigen van het Amerikaanse leger aan het zoe ken naar een militair toestel met 21 mensen aan boord, dat op weg van Pisa tItalië) naar Frankfort, sinds Vrijdagavond vermist wordt. „Doden-transport" op Java in onderzoek De commandant van het korps Mariniers te Soerabaia heeft een commissie ingesteld om de oor zaak van de dood van de 46 In donesische gevangenen geduren de het treintransport van Bon- dowoso naar Soerabaya te onder zoeken De Nederlandse autoriteiten heb ben een luitenant van de mariniers, een sergeant-majoor en een tolk ge arresteerd. Andere getuigen in ver band met deze zaak worden in hun barakken vastgehouden. Volgens mededeling van de bere den politie die belast is met het toe zicht op de gevangenen, hebben de overlevenden verklaard, dat de deu ren van de drie goederenwagons, waarin zij werden vervoerd de ge hele dag gesloten bleven en dat zij niets te eten of te drinken hadden gekregen. De transportleider had gezegd, aldus hot communiqué, dat hem was opgedragen de gevangenen naar Soerabaia te brengen en de wagons gesloten te houden totdat zij waren aangekomen. Van de 100 ge vangenen waren er 33 in de eerste wagon ondergebracht. 29 in de twee de en 38 in de derde. Alle 38 gevangenen die zich in de derde wagon bevonden, bleken bij aankomst te zijn overleden. In de tweede wogon waren 8 doden. In de eerste wagon waren allen in het leven. Elf van de overlevenden zijn in een hospitaal opgenomen en her stellende. Nederland contra Djogja in Havanna Tijdens de tweede plenaire zit ting van de internationale handels- conferentie in Havanna is het tot een ernstige woordenwisseling ge komen tussen de afgevaardigden van Nederland en van de Republiek Indonesia. De Nederlanders tekenden for meel protest aan tegen de beschul diging van de Indonesiërs dat Ne derland een agressie-oorlog zou voeren. Deze beschuldiging was geuit in de algemene commissie. De Arabische landen hebben meegedeeld, dat, als het Handvest de preferentiële handelsovereen komsten tussen de leden van het Etitse Gemenebest erkent, zij zich het recht zullen voorbehouden op dergelijke overeenkomsten voor zichzelf. Geen actie tegen Mosley Chuter Ede, de Britse minister van binnenlandse zaken, heeft meegedeeld dat de regering niet van plan is, maatregelen te nemen tegen de activiteiten van Sir Oswald Mosley, de Britse fascistenleider. De autobusonderneming VAVO, die de dienst SchoonhovenLopik IJsselsteinUtrecht onderhoudt, zal vandaag nieuwe, verlaagde tarieven invoeren. Weken lang hebben de Hellen- dooense gemeente-ambtenaren ge zwoegd aan de samenstelling van de gemeente-begroting. Doch al hun werk bleek tevergeefs, want Vrijdagnacht brachten de gemeen te-muizen. die hun hoofdkwartier hebben gevestigd in, om en onder het wrakke raadhuis, een bezoek aan het bureau, waar de begroting lag verborgen. Zij scharrelden rond in de papieren, achtten deze van te weinig waarde en peuzelden, peu zelden Toen de morgen aan brak was de begroting niet meer. In de volgende raadsvergadering zal het voorstel worden ingediend een officiële gemeentekat aan te stellen VOOR ALLEN EEN EI Op 11 December zal voor alle leeftijdsgroepen een bon worden aangewezen voor een ei. In vele ge vallen zal op deze bon, evenals de vorige keer, slechts een ei van klasse 5 kunnen worden geleverd. Dit reusachtige vliegmonster is een Lockheed „ConstitutionDe vleugels van dit vliegtuig hebben een sparv vijdtc van meer dan 60 meter, de de lengte van het toestel bedraagt ruim 50 meter. Het verschil tussen het tweemotorig vliegtuig dat er voor staat en de Constitution is als tussen David en Goliath (Van onze correspondent) PARIJS, 1 December. In een dramatische zitting van 34 uur aan één stuk heeft de Nationale Vergadering, gedwarsboomd door de fanatieke obstructie van de communisten, het eerste deel aangenomen van een wet op de verdediging der republiek. Ondanks nieuwe voor van- daag aangekondigde stakingen, o.a. in de electriciteitsbedrijven, kan men zeggen, dat de stakingen beginnen te verlopen. De opzet om algemene staking te ontketenen is definitief mislukt. Regering wil speciale krachten te voorkomen, was het bevoegdheden De afgelopen Zaterdag en Zon dag zijn rijk geweest aan heftige incidenten, ma^r gevreesde botsin gen op grote schaal zijn vooralsnog uitgebleven. Ter bestrijding van de toenemende sabotage en ter ver dediging van de vrijheid van arbeid, heeft de regering een wetsontwerp ingediend dat zij nog Zaterdag avond vóór 12 uur wilde zien goed gekeurd. Bij deze wet voor de ver dediging der republiek die zal gel den tot 1 Juni 1948: wordt de re gering in de eerste plaats gemach tigd om een contingent van tach tigduizend man onder de wapenen te roepen, die ter beschikking van de minister van binnenlandse zaken worden gesteld. Met deze man schappen zal een corps worden ge vormd op gelijke voet als de garde républicaine en belast met de hand having van de orde, het tegengaan van daden van sabotage en terreur. Dit deel van de wet is thans aan genomen. Vandaag komt in behandeling het tweede deel dat de meeste tegenkanting heeft uitgelokt en dat met straf bedreigt dege ne die op onwettige wijze sta kingen uitlokt, sabotage pleegt en tracht inbreuk te maken op de vrijheid van arbeid of die tot deze daden opruit. Over heidspersoneel dat zich hieraan schuldig maakt, zal worden ontslagen. Zodra de tekst van dit ontwerp bekend werd, verschenen speciale edities van de communistische bla den Humanité en Ce Soir met sen sationele koppen, die echter onmid dellijk in beslag werden genomen. IVIet mitrailleurs gewapend drongen de politie het gebouw van de Hu manité binnen waar ook Ce Soir wordt gedrukt. Intussen was in 's lands vergader zaal de marathonzitting van 34 uur begonnen en om een eventueel in grijpen van de z.g. democratische Weerbericht DEPRESSIES IN AANTOCHT Weersverwachting, geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond: Aanvankelijk: zwakke wind met hier en daar nevel of nslst en op vele plaatsen lichte vorst. Later: geleidelijk aan wakkerende wind uit Oostelijke richtingen. Toenemende be wolking met voornamelijk in het Zui den van het land tijdelijk enige sneeuw of regen. Temperatuur om het vriespunt. Burgemeesters luchten hun hart Aarden burg vestigt een record (Van onze speciale verslaggever) Burgemeester de Caserabroot van Westkapelle windt er geen doekjes om: ..Gisteren in den Haag geweest, niets opgeschoten, 't Gaat allemaal zo langzaam. Waarom moet alles, wat in Middelburg uitgekiend wordt in Den Haag nog eens nagerekend worden?" Aan de andere kant is de burgemees ter toch weer in zijn sas. het herstel van de huizen is klaar., er zijn nieuwe huizen gebouwd, er zit d..s toch wel voortgang in. Ir. J. G e r b e r. hoofd van het streekbureau Walcheren geeft er een paar cijfers van. die indruk maken: op heel Walcheren zijn 11.000 lichtbeschadigde woningen hersteld, en 3000 zwaar beschadigde. 56 nieuwe huizen kwamen gereed, en 1300 zijn er onderhanden. Wat dat kosten gaat? Alles bij elkaar bijna 50 millioen. Alleen op Walcheren! „Bouwen, bouwen!" Burgemeester M. A. C. van Dongen. Aardenburger in hart en nieren, is juist de man, om iemand een wat optimistischer kijk op het leven te geven: „Al dat geschrijf over het geteisterde Zeeuws Vlaanderen geeft de mensen hier een massaal min derwaardigheidscomplex. Wat kopen we daarvoor? Het enige, wat wij te doen hebben, is bouwen, bouwen en nog eens bouwen. En bij ons in Aar denburg wil dat wel lukken. Wij heb ben hier de stichting ..Aardenburg herbouwt", waaraan de N.V. Natio naal Grondbezit haar medewerking verleent. We gaan praten met de men sen. die willen herbouwen, soms uren en uren. maar we komen tot een ac- coord, en er wordt gebouwd." Burgemeester van Doncen mag te vreden zijn. Al maakt zijn raadhuis dan. bij het beklimmen der trappen, de indruk van een spookkasteel, en al waait de wind er frisjes door de raads zaal, zijn opbouwcijfers mogen er zijn: 248 huizen werden verwoest, men bouwde er 203 noodwoningen, er zijn 62 woningwetwoningen gegund en het aantal particuliere herbouwers beloopt 34. Dit laatste betekent een trots re cord. waar geen enkele gemeente ook maar aan tippen kan. Andere zorgen We rijden ook nog even naar Sluis, eens een van de mooiste stadjes van Nederland, nu een trieste vlakte met een paar huizen hier en een gehavend straatje daar. Burgemeester A. F. 1. A e r n o u d t zit weer met heel andere zorgen. Wordt Sluis opgebouwd vol gens de regels van het spel. dus met woningwetwoningen, dan is het afge lopen met ..Sluus". want dan komt er niet één vreemdeling meer. Zijn stre ven Is dus. het karakter van het stad je te handhaven, door een gevarieerde bebouwing, een wisselende gevellijn. Gelukkig, in den Haag.,voelt men daar wel voor. Maar zoiets is niet van de ene dag op de andere in kruiken en kannen. Van de 650 huizen in Sluis werden er 240 verwoest: er zijn nu 143 nood woningen gebouwd. 40 woningwetwo ningen gegund en ook zijn enkele par ticulieren aan het herbouwen. Ir. C. H. van A m e r o m, hoofd van het streekbureau West Zeeuws Vlaanderen geeft nog enkele interes sante cijfers. In dit gebied werden 2040 huizen verwoest, er werden 1142 noodwoningen gebouwd, er zijn 685 woningwetwoningen gegund, zodat men de 2040 al dicht begint te nade ren. Is dit getal eenmaal bereikt, dan kan men beginnen met het vervangen van noodwoningen door definitieve bouw. De zware schade is voor 65% hersteld, de lichte schade voor 75%. „Ik vind de toestand niet onrustba rend," zo drukt Ir. van Amerom zich. zeer voorzichtig, uit. Palais Bourbon, de zetel van de nationale vergadering, als het wa re in staat van beleg gebracht door indrukwekkende troeoen. politie cn mobile garde die met wapenen en wagens tot ver in de omtrek pa trouilleerden. ROERIGE ASSEMBLEE Op straat gebeurde echter totaal niets, maar in de vergaderzaal des te meer. De communisten hebben de ruim 600 volksvertegenwoordi gers 9 maal naar de tribune ge stuurd om persoonlijk te stemmen, een operatie die 13£ uur in beslag nam en waaraan Zondagochtend een einde werd gemaakt toen °en reglementswijziging werd, aangeno men die deze obstructiemogeliikheid uitschakelt. Een uiterst niinliik ta fereel leverde Jacciues Duclos op die op zeker moment minister-pre sident Schuman ervan beschuldigde dat hü in 1914 officier in h.et Duit se le^er zou ziin geweest. Het Is algemeen bekend dat vele Fransen in Lotharingen door de Duitsers gedwongen ziin dienst te nemen, maar het is ook bekend dat Schu man hier niet toe behoord heeft. Intussen zorgde het optreden der stakers er voor dat de regering 'ruimschoots over argumenten kon beschikken om haar voorstellen te rechtvaardigen. Van de vele daden, van sabotage, is het veroorzaken van de ontsporing van de sneltrein GenèveParijs, wel de belangrijk ste. Behalve een lichte verwonding van één reiziger, kwamen geen persoonlijke ongelukken voor. maar déraillementen kunnen ook anders afgelopen. In St. Etinenne moest "n menigte die de préfecture wilde be stormen met traangasbommen tot andere gedachten worden gebracht. Overigens wordt op allerlei plaat sen het werk hervat. Bii de spoor wegen neemt het verkeer algemeen toe. Het Gare du Nord in Parijs werd geopend. De verbinding met België en Nederland is grotendeels hersteld. Ook op andere 'iint.n breidt het verkeer zich uit. In Pa rijs komen weer voedseltreinen aan. Het personeel van de grote meel fabriek Corbeil. dat al 14 dagen ln staking was, gaat weer aan het werk. In Bordeaux en Lc Havre hebben de havenarbeiders besloteu de staking op te heffen. Ook raken de stakingskassen uitgeput en zien de arbeiders zich gedwongen om weer aan het werk te gaan. De communistische meerderheid in de CG.T. is er dan ook toe overge gaan om door middel van de anti communistische minderheid bespre kingen te openen met de regering. Terwijl de volksleiders de ministers uitmaken voor alles wat lelijk is. zaten de vakbondleiders op de mi nisteries met hen te praten. De C.G.T. eiste de intrekking van de regeringsvoorstellen, die het parle ment in behandeling heeft; omdat ook de minderheid, die gegroepeerd is in de organisatie Force Ouvrière, bezwaar tegen de tekst had. heeft de regering deze wel enigszins ge wijzigd. zodat ondubbelzinnig dui delijk werd dat geen inbreuk werd gemaakt op het grondwettelijk sta kingsrecht. noch od de vrijheid van drukpers. De regering was echter niet bereid haar ontwerp terug te nemen, tenzij de C.G.T. de order gaf overal het werk te hervatten. Omdat de regering echter de loon eisen niet ten volle wil inwilligen, heeft Benoit Franchon. leider van het centrale stakingscomité gewei gerd deze order te geven. Ass Pess. meldt: De Parii^e mé tro. die do gehele echtend al lang hamer dan gewoonlijk reed. begon togen 9 uur bof verke°r te <=toVo„ daar do a^beidors in de elektrische no-ntrales do steoom-voozieniru* pf- «•teten Do stoozettine van de stroomvoorziening geschiedde od bevel van de federaties van vakver enigingen van de. electriciteitsbe- drijven. Arabieren weigeren zich bij de genomen beslissing neer te leggen Dc algemene vergadering van de UNO heeft Zaterdag zich met 33 tegen 13 stemmen voor dc verdeling van Palestina in Arabische cn Joodse staten uitgesproken. Vóór verdeling werden zeven stemmen meer uitgebracht don de vereiste twee derde meerderheid. Voor stemden Australië. België, Bo livia, Brazilië, Wit-Rusland. Canada, Costa Rica. Tsjechoslowaklje. Dene marken, de Dominicaanse Republiek, Ecuador. Frankrijk, Guatemala, Haïti, IJsland, Liberia, Luxemburg, Neder land, Nieuw-Zeeland. Nicaragua, Noorwegen. Panama. Paraguay. Peru. de Philippijnen, Polen, Zweden, dc Oekraïne, Zuid-i^frika, de Sowjet-Unic, dc Ver. Staten. Llruguay. Venezuela. Tegen stemden Afghanistan. Cuba. Egypte. Griekenland, Iran. Irak, de Li banon, Pakistan, Saudi-Arabie. Syrië, Turkije, Yemen. Tien landen onthielden zich van stemming: Argentinië, Chili, China. Co lumbia. El Salvador. Ethiopië. Hondu ras. Mexico, Engeland. Joegoslavië. Niet aanwezig was Siam. Arabie diende op het laatste ogenblik nog een compromis-voorstel voor een federatieve regering in om te trachten de regeling van het probleem te ver. tragen. doch het werd verworpen. Tijdens de gehele behandeling ont hield Engeland zich van stemming. Reeds tevoren had Engeland laten we ten. dat er geen Britse troepen beschik baar gesteld zouden worden om de uit voering van het verdelings-plan door te voeren. De Britse gedelegeerde, sir Alexan der Cadogan. verzocht de voorgestelde UNO-commissic voor Palestina zich spoedig mogelijk Het zijn regering in verbinding te wilk stellen om de Brit se evacuatie te reg. len. die op 1 Augus tus 1948 zal plaats hebben. Daarna verklaarden de Arabische landen de een na dc ander, dat zij zich niet aan dc beslissing van de Assemblee gebonden achtten. Dc Arabieren wer den gesteund door Pakistan. De Syrische gedelegeerde schreeuw de: ..Het handvest is dood niet na tuurlijk gestorven het werd ver moord". BestuursG'^miissie gevormd Bolivia, Tsjcchoslowakijc Denemar ken, Panama cn dc Philippijnen werden uitgekozen om zitting te nemen in dc vijf-landen commissie, die Palestina zal besturen in de periode tussen dc eva cuatie der Britse troepen cn dc datum waarop Palestina onafhankelijk zal worden. Een bedrag van maximaal 2.000.000 Ernst Lubitsch overleden De filmregisseur Ernst Lubitsch is te Hollywood in de leeftijd van 55 jaar overleden. Lubitsch, wiens stijl bii het maken van films leidde A tot het veel ge- WS bruikte gezegde de wr j „Lubitsch touch", f vanwege zijn con tinentale behande ling van films, werd de laatste ia- ren medisch be handeld in ver band met een hartaanval. Hij werd gebo ren in Berliin. waar hij onder leiding van Max Reinhardt gewerkt heeft. Lubitsch vestigde zijn naam met de film. waarin Pola Negri „Mada me du Barry" speelde, welke in 1918 werd uitgebracht. Lubitsch bereikte zijn grootste roem met een reeks films, welke hij in de dertiger jaren in Hollvwood regisseerde, waarin Maurice Cheva lier, Jeanette MacDonald en ande ren speelden. Een naar van zijn bekendste films ziin: Student Prince. Love Parade, Monte Carlo. Smiling Lieutenant, Merry Widow. Ninotchka, Cluny Brown en To be or not to be. Overwinning van Chinese communisten De communistische troepen in China hebben de twee belangrijke snoorwegcentra Tsjang Toe en Kaomi op de regeringslegers ver overd. Een regeringswoordvoerder ver klaarde. naar aanleiding van deze nederlaag, dat de regering in de meest kritieke periode van de bur geroorlog verkeert. In Centraal-China heeft de minis ter van nationale verdediging, gene raal Pai Tsjoeng Hsi. die een der bekwaamste Chinese strategen ge acht wordt 48 uur na het overne men van het commando over het boofdkwartior Kieo Kiang aan de Jang Tse Kiang. een offensief ont ketend. Volgens officieuze berich ten hebben ziin troepen vijf belang rijke steden ten Oosten en Zuid- Oosten van Hankou veroverd Gepensionneerde kart er niet mee ophouden Een gepensionneerde mijnwerker in Chatelineau (België) is gearres teerd omdat hij onder zijn eigen huis en dat van zijn buurman een miniatuur mijnschacht had gegra ven. Zijn particuliere mijn leverde hem zoveel op dat hij iedere week twee vrachtauto's kon laden. In de schuur vond de rijkswacht nog een voorraad kolen van zeven ton. dollar wordt beschikbaar gesteld voor de financiering van dc overgangsstap pen in Palestina. Na dc stemming zei dr. Hillcl Silver, voorzitter van de Amerikaanse afdeling van het Joodse agentschap: Wij gevoelen grote dankbaarheid om de stap van de algemene vergadering. Het betekent een keerpunt in dc Joodse geschiedenis en een indrukwekkende be vestiging van de rechtmatige els van het Joodse volk om een nieuw leven in het aloude vaderland te beginnen. Het bekend worden van de UNO- beslissing had in het betrokken land zelf onmiddellijk onrust ten gevolge. Vreugde heerste onder de Joden in Palestina maar deze werd reeds getemperd door de berichten dat er zes Joden gedood en zestien gewond waren bij uit wraak ge pleegde Arabische aanvallen. Het Arabische Hoge Comité heeft voor Dinsdag een algemene sta king van drie dagen afgekondigd. De dag van 29 November werd een dag van rouw genoemd. In Damascus hebben duizenden Syrische Arabieren de Amerikaan se legatie beschoten. Het Russische culturele centrum werd verwoest en ook de Franse legatie werd aangevallen. Musa Bey Alami, de directeur- generaal van het Arabische bureau in Londen heeft gezegd dat de UNO-beslissing „oorlog tussen Jo den en Arabieren onvermijdelijk* maakt. Vaste prijzen voor het uitlenen van boeken Bij de prijsbeheersing is in voorbereiding een prijsregeling voor het uitlenen van boeken door leesbibliotheken. Officieel zijn de prijzen thans gebonden aan het peil dat op 9 Mei 1940 bestond. Door sommige bibliotheekhouders worden echter prijzen berekend van 3 cent per dag. Daar de biblio theekhouders hun afzet vooral on der de minder draagkrachtigen vinden, lijkt het gewenst een prijs regeling te ontwerpen. Aanvanke lijk lag het in de bedoeling om de prijzen op 10 cent per week te stellen, maar de bibliotheekhou ders hebben nu verzocht met het vaststellen van de prijzen te wach ten tot zij een accountantsrapport hebben overhandigd. Dit zal bin nenkort geschieden. Nieuw-Amsterdam op zijn wenken bediend Een watervliegtuig van het station Argentia (New Foundland) van de Amerikaanse kustwacht heeft Zondag morgen tien flessen met bloedplasma naar de Nieuw-Amsterdam overge bracht. Zaterdagavond seinde de Nieuw-Amsterdam, die voor de tweede maal na de oorlog op weg is naar New York, om bloedplasma voor zieke op varenden. Bemanning „Brastagi" overgestapt Naar wij vernemen heeft de beman ning van de „Brastagi" gisteren het schip verlaten. Ze is aan boord gegaan van de sleepboot „Thames" van L. Smit en Co's internationale sleepdienst, die de mannen naar Belra zal brengen. Winkel uitgebrand; eigenaar vermoedt kwaadwilligheid Een zaak in antiquiteiten en tweede-hands goederen te Am sterdam is Zaterdagavond geheel door brand verwoest. De eigenaar de heer Ph. Bonewio, vermoedt, dat de brand aan kwaadwilligheid is toe te schrijven. Hij denkt, dat iemand iets door de deur naar bin nen heeft geworpen, waardoor de brand is ontstaan. B., die als Jood drie jaar in een Duits concentra tiekamp heeft doorgebracht, ex ploiteerde de zaak eerst enige maanden. Buurtbewoners vertel den, dat hij zelf herhaaldelijk over een eventuele wraakoefening van vijanden heeft gesproken. De Hilversumse recherche heeft de revolver, waarmee de Rotter damse taxi-chauffeur Clobus om het leven werd gebracht, opge spoord. Het corpus delicti werd opgevist uit een vijver. „Sneeuwbaltrein'' vertrokken Het 10.000 ton metende vracht schip ..Friendship" is vandaag uit Philadelphia vertrokken met de 208 wagonladingen voedsel voor Europa welke door do sneeuwbaltrein op zijn reis door de V.S. verzameld zijn. Het schip zet koers naar Le Havre Koning Michael vertrokken Koning Michael is, na zijn terug- tocht naar Roemenië opnieuw een dag te hebben uitgesteld, Zondag ochtend met zijn eigen vliegtuig uit Londen vertrokken.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1