DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Politieke gevangenen verwaarloosd door grove nalatigheid Hulp aan Engelandvaarders had maar weinig te betekenen Vandaag... Critiek op de buitenlandse vertegenwoordigingen Veel geschreeuw en weinig wol in Franse Assemblée Geen voortgang in Londen Arabische Liga komt 12 Dec. in Cairo bijeen Senaat der U.S.A. keurt hulp goed Hier en daar rijdt weer een trein „Lissabon" stuurde pakketten aan N.S.B.-ers in Nederland Amusements wereld ongerust Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.—» per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 2 December 1947 Nr. 813 6e jaarg. Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Rode Kruis-rapport gepubliceerd Tekort aan initiatief, durf en fantasie, teveel aan formalisme en bureaucratie hebben tot gevolg gehad, dat vier instanties - het Nederlandse Rode Kruis, het internationale comité van het Rode Kruis, het Londen-comité van het N. R. K. en de Nederlandse regering in Londen - tijdens de bezetting het leed van Nederlandse krijgsgevangenen en politieke gevangenen niet hebben verzacht op een wijze, zoals andere naties dit hebben gedaan. Dit is de conclusie van de commissie, die een onderzoek instelde, toen na de bevrijding de illegaliteit kritiek leverde op pakketten-zendingen en evacuatie-pogingen, die de vier genoemde organen hebben ge organiseerd. De vijf leden der commissie hebben hun bevindingen vastgelegd in een rapport, dat gisteren voor publicatie is vrij gegeven. Hun oordeel wordt als volgt geformuleerd: Ook Londen-comité De Scheveningse logger Sch 5". die de vorige week op het strand te Mon ster liep en steeds verder in het zand raakte, heeft nu de voet van de duinen bereikt. Men is thans bezig een geul te graven om te proberen het schip op die manier vlot te slepen. Veel kans dat dit lukken zal. bestaat er echter niet. in gebreke Voor de hulpverlening aan de Nederlandse krijgsgevangenen is zowel door het Nederlandse Rode Kruis te 's-Gravenhage als door het Londen-comité het N.R.K. en de Nederlandse regering te Lon den veel gedaan om deze gevange nen van voedselpakketten en kle ding te voorzien. De resultaten van de hulpverle ning aan politieke gevangenen in het buitenland van Nederland uit hadden belangrijk beter kunnen zijn, indien het toenmalig functio nerend hoofdbestuur van het N.R. K. te 's-Gravenhage meer moed, initiatief en fantasie had getoond door hulpverlening, ondanks alle tegenwerking der Duitsers, des noods langs illegale wegen, toch door te zetten. De Nederlandse regering te Londen heeft haar taak betreffen de zorg voor de politieke gevange nen en gedeporteerde Joden afge schoven op andere instanties, zon der er zich voldoende van te over tuigen, of deze taak naar behoren werd uitgevoerd. Het is een grove nalatigheid van de Nederlandse regerirc te Londen en het Londen-comité geweest, dat tot Juni 1944 geen enkele maatre gel, zelfs niet het registreren van aldaar bekende namen van poli tieke gevangenen en gedeporteer de Joden, was genomen om de di recte hulpverlening aan genoemde gevangenen te organiseren, zulks in tegenstelling met andere naties. In de jaren 1944 en 1945 was de activiteit van de meeste officiële Nederlandse instanties te Londen nog zo gering, dat iedere poging tot hulpverlening vrijwel tot mis lukking gedoemd was. Het departement van Sociale Zaken en de onder dit departe ment ressorterende repatriërings- dienst zijn door hun onvoldoende medewerking ondanks de activi teit van enkele ambtenaren er de oorzaak van, dat belangrijke kansen tot hulpverlening via Zwe den door middel van evacuatie niet zijn benut. Weinig belangstelling De geringe steun, die de vluchte lingen en gevangenen in onbezet Frankrijk en Spanje ontvingen, was te wijten aan de onvoldoende belangstelling van die autoriteiten in Lissabon en Madrid, van wie een zorgvuldige behartiging van de belangen van deze vluchtelingen en gevangenen had mogen worden verwacht. De hulpverlening aan politieke De Amerikaanse Senaat heeft met 836 stemmen het plan voor tussentijdse hulp aan Frankrijk, Italië en Oostenrijk goedgekeurd. De uitslag van de stemming was voor iedereen een verrassing: men had geen zo grote meerderheid verwacht. De Senaat bracht nog drie onbe langrijke wijzigingen in Vanden- bergs voorstel aan. Amerikaanse pers- en radiovertegenwoordigers moeten in de betrokken landen toegelaten worden om na te gaan, hoe het programma werkt. Vóór het einde van Maart of zo spoedig mo gelijk daarna moet een uitvoerig rapport over de tussentijdse hulp verlening worden opgesteld. Het rapport moet aan het Congres wor den voorgelegd. Met het hulp-programma, zoals dat door de Senaat is aangenomen, zijn 597 millioen dollars gemoeid. H,et Huis blijft zuinig Intussen is het huis van Afge vaardigden r og steeds bezig aan een eigen wetsontwerp van beperkter wmvang De commissie voor buiten landse zaken heeft nu het oor spronkelijke ontwerp, waarbij de gevraagde credieten met 78 milli oen dollar werden verminderd en van het totaal-bedrag nog 60 milli oen dollar voor hulp aan China af- moest, herzien. Er is nu weer 3C millioen dollar voor graanleverin- gen aan Italië bijgekomen, Z9dat het totaal-bedrag op 587 millioen dollar wordt gebracht. China blijft bij dit bedrag in begrepen. Dit betekent dus, dat het Huis van Afgevaardigden voor Frankrijk, Italië, Oosten rijk en China samen 70 millioen dollar minder beschikbaar wil stellen dan Truman gevraagd had Het-is nu wel zeker, dat het plan- Marshall niet meer bij deze bijzon dere zitting van het Congres zal worden ingediend. Truman gaat met vacantie naar Florida. gevangenen en gedeporteerde Joden door middel van pakketzen dingen en de hulpverlening door middel van evacuatie van Zwitser land uit zijn vrijwel geheel mis lukt door de zeer onvoldoende steun aan het particulier initiatief van de zijde van het Nederlandse gezantschap en de officiële verte genwoordiging van het Londen- comité van het Nederlandse Rode Kruis, welke instanties niet begre pen, dat zij alle prestige overwe gingen ter zijde hadden te schuiven en alle hulp hadden te aanvaarden, die hun spontaan geboden werd. Alle bovengenoemde grotere en kleinere tekortkomingen vrijwel alle terug te brengen tot een tekort aan initiatief, durf en fantasie en een teveel aan formalisme en bu reaucratie zijn er de oorzaak van dat duizenden Nederlanders het leven hebben verloren, welke, naar menselijke berekening, bij tijdige hulpverlening zouden zijn gered. Het is noodzakelijk, dat in cté toekomst naast de internationale regeling vror de verzorging van krijggsevangenen, civiele geïnter neerden en gijzelaars ook een sta tus tot stand komt voor de politie ke gevangenen en de burgerbevol king. „Renville" te Batavia De Renville is vandaag in de ha ven van Batavia aangekomen. Het schip zal in de haven de delegaties van Nederland, de republiek Indo nesië en de commissie van goede diensten der UNO aan boord ne men, (A.P.). DR. IDENBURGH IN NEDERLAND Bü zijn aankomst. Maandagavond tegen 6 uur. op Schiphol verklaarde dr. P. J. A. ïdcnburgh, die thans als plaatsvervangend It. gouverneur- generaal door Abdoelkadir in Ba tavia is opgevolgd, in een kort vraaggesprek met een ANP-ver- slaggever, dat hij naar het moeder land is gekomen met een ofiicjëic opdracht van de Indische regering, i e. dr. van Mook. Over deze op dracht kon hij zich verder op dit moment niet uitlaten. Dr. ïdcnburgh liet zich in opti mistische toon uit over de algemene toestand in Indonesië. Deze was m vele opzichten gedurende de laatste maanden verbeterd. De commissie van drie pakt dc zaak met grote ernst aan. Weerbericht LATER IETS ZACHTER Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond: Zwaar bewolkt met plaat selijk enige sneeuw of re gen. Aanvankelijk tempe ratuur om het vriespunt, later tijdelijk weer iets zachter. Meest matige, geleidelijk verder naar Noordelijke richtingen draaiende wind. 3 Dec Zon op 8.27 uur. onder 16.32 uur. Maan op 2217 uur. onder 13 21 u. NEDERLAND STELT DEN IIAAG VOOR Het plaatsvervangend hoofd der Nederlandse delegatie bij de UNO dr. J. H. van Roijen. heeft op een persconferentie te New York mede gedeeld, dat Nederland Den Haag heeft voorgesteld als de plaats voor de volgende zitting der alge mene vergadering. De Nederlandse regering had de commissie der UNO, die een reis door Europa zal maken teneinde een keuze te doen uit de Europe.se steden, uitgeno digd, ook een bezoek aan Den Haag te brengen. Dr. Van Roijen zeide dat Nederland gaarne de gastheer der Algemene Vergade ring wilde zijn ondanks de moei lijkheden, die hiervoor oVerwonncn zouden moeten worden. Vliegramp in Joegoslavië kost 27 mensenlevens Een tweemotorige Douglas van de Joego-Slavische Luchtvaart maatschappij is de vorige week Donderdag in de berger van Mon tenegro tijdens een sneeuwstorm verongelukt. Alle inzittenden 23 personen kwamen daarbij om het leven. De ramp is een van de ergste m de geschiedenis van het luchtverkeer in de Balkan en het tweede ongeluk, waarbij de Joego- Slavische Luchtvaartmaatschappij in een periode van tien jaar is betrokken. In de Franse Nationale Vergadering, die Maandag In aansluiting op haar 35-urlge zitting van het weekend, weer negen uur lang bij een is geweest, Is men niet toegekomen aan behandeling van zelfs maar het eerste artikel van een wetsontwerp ter bestrijding van sabotage omdat de zitting weer ontaardde in een scheldkanonnade van links naar rechts en vice versa aan het slot waarvan voorzitter Herriot de communist Cnles verzocht de zaal te verlaten. Toen deze weigerde, werd de zitting verdaagd tot Dinsdagmiddag. Ieder ging heen, maar de communisten bloven zitten en hieven de Marseillaise aan. Calas had gezegd dat het leger orders moest weigeren, die tegen het volk gericht waren. ,,Dat is een oproep tot muiterij", meende Her riot en verzocht de communist heen te gaan. Maar deze bleef op het spreekgestoelte staan en toen na twee uur schorsing de andere afge vaardigden weer binnenkwamen, stond hij er nog. Om drie uur schorste Herriot de vergadering tot Dinsdag om zo tenminste de com munisten de zaal uit te krijgen, maar toen gaven de communisten het voornemen te kennen, de nacht in het parlementsgebouw door te brengen om te verhinderen dat Herriot vandaag de Assemblée zon der hen zou bijeenroepen. Vanmorgen om 5 uur zat inder daad Calas nog in de vergaderzaal. Toen is. op order van Herriot, de garde républicaine, de Assemblée binnengekomen en heeft de com munist gesommeerd, heen te gaan. „Ik weiger," zei Calas „Ik ver tegenwoordig 2000 kiezers." Tot de bevelvoerende kolonel zei hij: „Doet U uw plicht, ik doe de mijne." Hoffelijk werd hij daarop bij de armen gepakt en de zaal uitgeleid, gevolgd door zijn partijgenoten die vannacht bij hem waren gebleven. Marcherend tussen een dubbele haag van „garde" begonnen de communisten de Marseillaise te zingen. En bij het hoi'en van het volkslied sprongen daarop de kolo nel van de garde en zijn mannen in de houding en salueerden. De spoorwegstaking begint te verlopen. In Parijs komen weer Het was Maandag nog Zondag Omdat de lange zifting van Zon dag van het Franse parlement al leen maar onderbroken was voor een korte nachtrust, zonder te zijn verdaagd, was het Maandag, toen ie deputes weer bijeenkwamen, wettelijk nog Zondag. Elke goed gekeurde wet als het tenminste zover komt zal dan ook de da tum 30 November dragen De regering heeft water in haar wijn gedaan door bekend te maken dat de speciale bevoegdheden die zij oorspronkelijk voor dc tijd van zes maanden opeiste, slechts tot 29 Februari zullen gelden. Franse zone bij Brits-Amerikaanse, indien Grote Vier-conf'erentie mislukt De breuk tussen de Franse regering en de communisten komt tot" uiting in de houding van minister Bidault op de vierministerconfe- rentie te Londen: „Als er hier geen overeenstemming wordt bereikt, zal waarschijnlijk de Franse zone van Duitsland fuseren met de Brits-Amerikaanse zone om op die manier toch een verenigd West- Duitsland te bereiken", aldus kondigde de Fransman Maandag te Londen aan. Bidault naar Parijs Bidault vroeg zijn Amerikaanse, Russische en Engelse collega's of zij hem 24 uur wilden excuseren: hij is Maandagavond naar Parijs gegaan om overleg te plegen met zijn regering Schuman is nog slechts een week aan het bewind Maurice Couve dc Murville zal Bidault zo lang te Londen vervan gen, maar de kans dat de Franse minister bij zijn terugkomst veel veranderd zal vinden, is gering: Overeenstemming van betekenis is, gezien de vorderingen der laatste dagen, niet te verwachten. De besprekingen werden voor namelijk gevoerd over het al of niet consulteren van vertegenwoor digers der toekomstige Duitse re gering bij het opstellen van het ontwerpvredesverdrag. Ook werd geen overeenstemming bereikt ten aanzien van de kwestie of, en in welk stadium een vredes verdrag door een centrale Duitse regering zal worden getekend. Een Amerikaans voorstel over de wijze, waarop op de toekomstige vredesconferentie zal worden ge stemd, werd, na door Marshall te zijn geamendeerd, door Bidault en Molotof aangenomen. Bevin behield zich een oordeel voor. De ministers debatteerden lang over de kwestie, of de toekomstige Duitse grondwet zou moeten ver melden, dat -alle bevoegdheden in handen zullen komen van een Duit se staat. Zij bereikten echter geen overeenstemming. treinen aan. Het postverkeer werkt weer beperkt. De bestellingen lig gen echter vrijwel geheel stil en telegrammen worden slechts geac cepteerd zonder dat men de afleve ring garandeert. Op 32 km. ten Noorden van Lyon is een sneltrein door sabotage ont spoord. De locomotief en de tender kantelden en stortten In een ravjjn. Het locomotlefpersoneel kon zich door een sprong tjjdig redden en het eerste personenrijtuig werd „verpulverd" maar doordat daar de verlichting defect was, zat er nie mand in, zod_t het ongeluk behalve enige lichtgewonden in de volgende wagons, geen ernstige gevolgen had. Jean Paul Sartre, de leider van de existentialistische beweging, die onlangs voor de radio De Gaulle met Hitier vergeleken heeft, is nu verboden voor de radio te spreken. Het verbod is uitgevaardigd door premier Schuman. Uit Zuid-Frankrijk wordt een aantal nieuwe stakingen gemeld. Te Marseille hebben de arbeiders van de electriciteitsbedrijven het werk neergelegd. In Nice wordt bij verschillende gemeentelijke dien sten gestaakt, evenals bij bioscopen en de P.T.T. Vrije Zondag van N.S. niet in gevaar „De directie der Nederlandse Spoorwegen heeft een dienstorder, die dc wettelijk vastgestelde vrije Zondag in de drie weken voor be paalde stations en depóts faculta tief stelt, niet uitgevaardigd", heeft de minister van Verkeer en Water staat medegedeeld aan de lieer Koenen, die over dit onderwerp vragen had gesteld. „De directie", zo vervolgt de mi nister, „heeft Integendeel in over eenstemming met de pcrsoneels- raad de ondergeschikte instanties er met nadruk op gewezen, dat de rustdagen en in het bijzonder de wettelijke vrjjc Zondagen zoveel mogelijk moeten worden verleend en dat sléchts in bijzondere niet te voorziene omstandigheden (zoals bijv. bij een abnormaal hoog ziekte- cijfer of bij veel extra-vervoer) hiervan mag worden afgeweken". GEEN „ONMIDDELLIJK VERZET" DER ARABIEREN Wat ook de Arabische reacties op het U.N.O.-besluit ter verdeling van Palestina mogen zijn, van het met zoveel ophef aangekondigde „onmiddellijke verzet" bijkt niets te komen. De Arabische Liga is tegen 12 December te Cairo bijeengeroepen om over de situatie te beraadslagen. De Britten nemen de kwestie nogal licht op. De eerste reacties zyn heel wat minder dan men had verwacht, en men neemt aan dat het Arabische verzet ook in de naaste toekomst aanmerkelijk min der hevig zal zijn dan de opgewonden krantenartikelen, de rumoerige demonstraties en de heftige politieke redevoeringen in de Arabische landen suggereren. Toestand in het Nabije Oosten gespannen Toch is de toestand zeer gespan nen. In Palestina worden van ver scheidene plaatsen ongeregeldhe den gemeld, zoals uit de Joodse stad Tel Aviv. waar twee- A drie honderd Arabieren met vuurwape nen en bommen binnendrongen, maar door de Haganah werden te ruggedrongen. De recrutering voor het Arabi sche leger in Palestina gaat in Transjordanië nog steeds door. Dr. Chaini Weizman zei echter: „Er is in Palestina geen gevaar. Wij zijn goed georganiseerd en van grote aanvallen kan geen sprake zijn. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen aanslagen gedaan zullen wor den op afgelegen nederzettingen. De Arabieren zijn eerste Idas gue- rillastrijders en een honderd Be- douinen kunnen grote schade aan richten voor zij verdreven worden." Vermist vliegtuig in Duitsland gevonden Bezat nog 3 shilling „Bevinden ons in geaccidenteerd en bebost gebied. Zeer verlegen om hulp." Deze boodschap, met licht seinen van de grond af gezonden, was het eerste teken van leven van het Amerikaanse militaire vliegtuig dat sinds Vrijdag in Duitsland ver mist werd. Het toestel blijkt bij Landstuhl te liggen, 20 km. ten Zuiden van Kaiserslautern. Het heeft twintig mensen aan boord, over wier toestand echter niets werd meegedeeld Het speurvliegtuig. dat de ver ongelukte machine ontdekte, bad hulpvoorraden bij zich. die pei' pa rachute konden worden afgeworpen Grootkruis 'voor Nimitz Admiraal Nimitz is benoemd als ridder in het Grootkruis van de orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, voor zijn aandeel in de bevrijding van Indonesië. Beschuldigingen! In de eerste jaren van de oorlog waren vele Nederlanders naar on bezet Frankrijk uitgeweken. Over de wijze, waarop in dit gebied en in Spanje aan Nederlanders hulp werd geboden, wordt scherpe cri tiek geleverd in de rapporten van de heren mr. H. G. J. Maas Geeste- ranus, eertijds verbonden aan de in lichtingendienst, L. H. Boas en G. K. Hooyer. In die tijd tot 5 Maart i943 was baron van Ha- rinxma Thoe Slooten vertegenwoor diger van het Londen-comité van het N.R.K. en regeringscommissa ris voor vluchtelingenaangelegen- heden. De heer Maas Geesteranns beschuldigt de heer Van Ha- rinxma Thoe Slooten er van, dat hij aan Engelandvaarders veel te weinig hulp heeft ge boden, ja, dat hij zelfs zjjn con suls verbood iets illegaals te doen. Ook uit de berichten van de heren Boas en Hooyer spreekt grote verbittering ten opzichte van het Nederlandse gezant schap te Madrid, maar nog meer ten opzichte van de heer Van Harinxma Thoe Slooten, die iedere beschuldiging in dit opzicht afwüst. Mr. Maas Geesteranus verklaart vervolgens: „Over de houding van de gezant te Bern, mr. Bosch ridder van Ro senthal, ten aanzien van Joden, raadplege men zijn missive aan de minister van Buitenlandse Zaken. De gezant verklaart hen zonder hulp te hebben weggezonden, om dat hij meende met Joden te doen te hebben. Graaf van Bijland, wnd. secretaris-generaal, heeft dit blijkbaar voldoende geachte ant woord ter kennis gebracht van de zaakgelastigde te Lissabon. In Spanje Bij aankomst in Spanje werd zo goed als ieder illegaal reizend Ne derlander gearresteerd. De rege ringscommissaris en andere Neder landse autoriteiten hebben niets ge daan om dit te beletten, evenmin als zij zich actief hebben betoond bij het bevorderen van invrijheid stelling en doorreis. Waar bedoelde commissaris en autoriteiten hebben nagelaten hen te evacueren, zijn einde 1941 alle Nederlanders, die door de Spanjaarden waren vrijge laten en sinds weken en maanden Baron van Harinxma thoe Sloten: Verbood hij illegaal te werken? te Madrid op transport wachtten, opnieuw gearresteerd, dit maal voorgoed. Zelfs in begin 1943, toen o.a. Polen en Fransen van militaire leeftijd en masse werden vrijgela ten en, voorzien van alle nodige visa, bij duizenden Spanje verlie ten. vaak onder de hoede van het Rode Kruis, bleven de Nederlandse geïnterneerden in het kamp te Mi randa de Ebro achter. De ondersteuning, welke Neder landers hebben genoten in de ver schillende Spaanse gevangenissen, is onbetekenend geweest. Baron van Harinxma Thoe Slooten heeft het kamp te Miranda nimmer be zocht". Onder de personen in Nederland aan wie van Lissabon uit voedsel pakketten werden gezonden, bevon den zich vooraanstaande N.S.B.-ers die te Londen en te Lissabon als zodanig in Nederlandse kringen bekend stonden. Wie had opgedra gen hen namens en wellicht op kosten van het Rode Kruis te Lon den van levensmiddelen te voor zien? gedurende zijn verblijf in Portugal en zelfs na zijn vertrek naar Londen ontving Baron van STAATSLOTERIJ 502de Staatsloterij, 5e klasse, lijst. f 1000.— 11633, 15899, 21631 f 400,— 3696, 16375 f 200,— 2421, 3981, 17233, 20823, 21526 f 100,—: 2613, 3618. 3641, 3918, 8153, 10343. 10518, 13881, 19255, 19403, 20359, 20685. narlnxma thoe Slooten geregelde geldzendingen uit Nederland. Afgescheiden van het feit, dat het genieten van een dergelijke fa ciliteit een zekere schroom ten aan zien van de vijand tengevolge kan hebben hetgeen het geval is ge weest met een van baron Harinx- ma's medewerkers te Lissabon, blijkens diens eigen mededelingen ligt de conclusie voor de hand, dat de bezetter in de regeringscom missaris niet een tegenstander zag De bezetter zou dit wel hebben ge daan, als bedoelde regeringscom missaris met alle hem ten dienste staande middelen een zo groot mo gelijk aantal Engelandvaarders en andere illegalen had geëvacueerd en in hun gevangenschap had bij gestaan." Nieuwe atoomproeven in Stille Zuidzee Op het koraaleiland Enitwetok. in de Stille Zuidzee, worden instal laties gebouwd voor experimenten met atoomwapens, zo heeft de Ame rikaanse commissie voor atoom energie bekend gemaakt. De proefnemingen beogen nieuwe fundamentele gegevens en een beter begrip van de atoomsplitsing te verschaffen om vorderingen in het gebruik van atoomenergie voor vreedzame, zowel als militaire doel einden mogelijk te maken. Luit.-gen. John E. Hull, die de leiding zal hebben bij de experi menten. is reeds twee maanden be zig met de voorbereidingen. .heeft de Renville voor Batavia het anker uitgeworpen, het schip dat de Verenigde Staten hebben beschikbaar gesteld voor de komende besprekingen Millioenen schepen zijn in de loop der eeuwen naar Batavia gevaren, heeft Frank Graham voor een van Indonesia's zenders gezegd, maar geen schip kwam met zulk een nobel doel: twee volken bijeen te brengen die el kaar nodig hebben, maar door poli tieke tegenstellingen en fouten zijn uiteengedreven. Wij kunnen er aan toevoegen: Maar geen schip kwam ook in verband met een zo moeilijke taak. Want opnieuw aanéén tc knopen wat zo bruusk werd afgebroken is geen jongenswerk. Als straks de delegaties, die moeten beslissen over dc toekomst van het Nederlandse volk en van de volkeren van Indonesië, aan boord zullen stap pen en de Renville koers zal zetten naar haar ligplaats ergens in de Java- zee, zal onze beste hoop hen verge zellen. Het Joodse Bureau meldt dat voorbereidingen worden getroffen voor dc samenstelling van een voor lopige coalitie-regering van de Joodse staat. Men neemt aan dat dr. Weizman, de 73-jarige Zionis ten-leider. president zal worden. Ben Goerion zou premier en minis ter van defensie worden, en Mosle Sjertok minister van buitenlandse zaken. Trygve Lie en zijn medewerkers zullen zo snel mogelijk de staf sa menstellen voor de commissie voor de verdeling van Palestina. De Be heerraad gaat tegehlkertijd aan het werk om een statuut voor Jeruza lem op te stellen. Comité van actie dringt aan op overleg Op het bericht <lat de regering plannen heeft do vermakelijkheids belasting voor amusementsbedrij ven van 20 op 50% to brengen, is te Amsterdam door do explointan- tcn van amusementsbedrijven in al lerijl een comité van actio gevormd, waarin allo groepen van die be de lieer Alex Wunnink voorzitter drijven zitting hebben en waarvan is. Verder maken er o.a. deel van uit Bob Peters, Meyer Hamel voor de operette, Frans Mikkcnic voor het circus, J. de Waal voor de Noma en Floris Meslier voor het cabaret. Als contactman voor do bioscoop bon treedt de heer J. Bloemop op. Als eerste daad heeft het comité van actie een telegram aan de mi nister van binnenlandse zaken ge zonden, waarin het uiting geeft aan zijn ongerustheid inzake het van het ministerie uitgegane direc tief aan de gemeentebesturen tot verhoging van de vermakelijk heidsbelasting. Het comité is van oordeel dat deze maatregel cata strofaal Is voor werkgevers en werknemers in het bedrijf en daar door voor het voorzien in de be hoefte aan ontspanning voor het publiek. Daar de betrokken organisaties in deze maatregel in het geheel niet zijn gehoord en de economi sche en sociale conflicten die hier uit moeten voortspruiten, zich reeds in ontstellende mate begin nen af te tekenen, dringt het co mité er alsnog op aan overleg met deze organisaties te willen toe staan en hangende het overleg het voorstel tc willen intrekken. Een aanvang van hot overleg komt het comité wenselijk voor in een per soonlijk onderhoud met de minister en een afgevaardigde van dc orga nisaties. Het hoofdbestuur van de Bond van commercieel en administratief geëmployeerden in het Nederlands filmverhuurbedrijf (Boconefi) heeft in een telegram aan de ministers van O. K. en W., Financiën en Bin nenlandse Zaken zijn bezorgdheid uitgedrukt over de gevolgen van de verhoging der vermakelijkheidsbe lasting voor zjjn leden. Het tele gram vervolgt met te constateren, dat het bestaansrecht van het Ne derlandse filmverhuurbedrjjf in het gedrang komt en daarmee de in komsten van de leden zeer ernstig bedreigd worden. Het hoofdbestuur dringt aan op een herziening van de gevallen beslissing. Bonnen voor fietsbanden Tot en met 31 Januari is op de bon D 45 van het inschrijvingsbe** wijs voor vervanging van fietsban den B I. 612, een toerbinnenband verkrijgbaar. Verder is eveneens tot genoemde datum op de bonnen A 02 en A 25 van het inschrijvings- bewijs voor eerste montage een buitenband en op de bonnen B 02 en B 25 van dit inschrijvingsbewjjs een binnenband verkrijgbaar. Communisten rukken op 1 in Sjantoeng Van alle kanten stromen do vluchtelingen de havenstad Tsing Toa binnen uit de provincie Sjan toeng, daar de communisten in Noordelijke richting oprukken langs de gehele spoorweg Tsing- taoTsinan. Brand in wapendepót te Rio de Janeiro Een opslagplaats van wapenen en munitie in Rio de Janeiro is Zondagavond door een explosie ge heel vernield. De ramp werd ver oorzaakt door een locomotief, die door de muur van het depót reed. De stoker had, toen de machinist even weg was, de machine in be weging gebracht en wist haar niet meer tot staan te brengen. Het aantal slachtoffers is nog niet be kend. De brand woedt nog voort. Inbrekers hebben zich in da nacht van Vrijdag op Zaterdag toe gang weten te verschaffen tot de woning van een Zutphense textiel handelaar. Niet minder dan 30.000 textielpunten in coupures en losse punten werden ontvreemd.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1