DAGBLAD VOOR AMERSFOORT JODEN, ARABIEREN SLAAGS IN JERUZALEM Lieftinck's begroting door Tweede Kamer aanvaard In heel Frankrijk botsingen van stakers en politie Zullen collaborateurs hun straf ontlopen? Peter vergeet zijn mummies WONINGBOUW vordert in Soesterkwartier Heilige stad gisteren een heksenketel Grote Vier: weinig resultaat Belastingstelsel becritiseerd Gironummer 510330 Bank; R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs; 0.31 per week of 4.<— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOU Woensdag 3 December 1947 No. 814 6e jaar Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telcf. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Jeruzalem was gisteren een heksenketel. De gemoederen van Joden zowel als van Arabieren werden door wederzijdse terreur daden opgezweept tot een fanatieke woede die niets ontzag. Beide partijen bestormden eikaars zakenwijken, waar zij de winkels in brand staken of de ruiten ingooiden. Joodse en Ara bische volksmenigten kwamen herhaaldelijk met elkaar in bot sing. Het was een volkomen bandeloos oproer op grote schaal, waarbij beide partijen werden gedreven door haat en wraaklust. Er zijn doden en gewonden gevallen. Arabieren belaagden Joodse wijk De onlusten begonnen met een Arabisch oproer. Uit de omgeving van de stad trokken bij het aan breken van de dag grote getallen Arabieren naar de stad en in Jeru zalem begonnen de aldus versterk te oproermakers op te rukken naar de Joodse wijk. Hier staken zy winkels in brand cn gooiden auto's van Joden om. De Britse politie, die nu gewapend is met tommy-guns in plaats van geweren, wist hen op sommige plaatsen terug te drijven, maar op andere plaatsen laaiden de onlus ten weer op. Groepen geuniformde leden van de Haganah, waaronder vele jonge meisjes, regelden het verkeer en blusten de branden. Zij waren voor treffelijk gedisciplineerd. Om het middaguur was het wat rustiger, maar kort daarna, terwijl de Arabieren zich weer buiten de oude muren van de Heilige Stad verzamelden, gingen de Joden tot een tegenaanval over. Zij bestorm den winkels, bioscopen en café's. Joodse tegenaanval De Joodse overval duurde twin tig minuten. Daarna was het op nieuw rustig. Het bericht dat Rex, de grootste Arabische bioscoop, in brand stond, veroorzaakte echter opnieuw een Arabische stormloop. Aan het eind van de dag ste gen er grote rookkolommen boven de stad uit. Volksmenig ten raakten slaags en uit ver scheiden wijken van de stad werden moorden gemeld. Ook "élders in het land is het tot gewelddaden gekomen. De Arabie ren uit Jaffa hebben een aanval gelanceerd tegen Tel Aviv (de bei de havensteden grenzen aan el- Dinsdag hebben de ministers der Grote Vier te Londen geconfereerd over de samenstelling van de per manente commissies der Duitse vredesconferentie, van de subcom missies en van de informatorische conferentie, die eveneens deel zal uitmaken van de vredesconferentie. Ofschoon zij het er over eens waren, dat sommige der landen, die aan Duitsland de oorlog verklaar den, nauwer bij het tot stand bren gen van het vredesverdrag betrok ken dienen te zijn dan andere, ver schilde men van mening over de categorieën, waarin verschillende landen moesten worden -geplaatst. De kwestie van het lidmaatschap der kleine geallieerden van de vier voornaamste commissies van de vredesconferentie werd naar de plaatsvervangers verwezen. Molotof verklaarde zich tegen het deelnemen van China aan de vredesconferentie over Duitsland, doch Frankrijk en Engeland ver klaarden zich voorstanders van Chinese deelneming cn ook op dit punt kwam men niet tot overeen stemming. Molotof heeft zyn Amerikaanse collega Marshall tegen Vrijdag uit genodigd voor een ïunch om recht streeks van gedachten te wisselen over de Amerikaans-Russische pro blemen. Koning Michaels verloving spoedig verwacht De verloving van Koning Michael van Roemenië met zijn nicht, dc Frans-Deense prinses Anna van BourbonParma, zal waarschijn lijk binnen een maand bekend wor den gemaakt. Prinses Anna vergezelde koning Michael op zijn reis van Londen naar Genève in het privé-toestel van de monarch, het paar woonde het huwelijk van prinses Elisabeth bij. De volle naam van prinses Anne is: prinses Anne Antoinette Fran- coise Charlotte, dochter van prins René (Renatus) van Bourbon-Par- ma en Denemarken. Zij is 23 jaar oud en woont met haar ouders te Kopenhagen. Tij dens de wereldoorlog had prinses Anne zich in dienst van het Fran se Rode Kruis gesteld. Toen Frank rijk moest capituleren vluchtte zij met haar moeder naar New York, waar beiden een hoedenzaak had den. Iïerstpost voor de jongens in Indonesië Correspondenten in Nederland var* in Indonesië vertoevende Ne derlandse militairen wordt de ge legenheid geboden aan hun be trekkingen overzee met Kerstmis een speciale kerstbrief te doen uit reiken. Het ligt in de bedoeling, dat de commandanten deze brieven op kerstavond bij de gezamenlijke viering van het kerstfeest aan de militairen overhandigen. De brie ven moeten daartoe eerst worden gesloten in een enveloppe, waarop alleen de naam, voorletters en het ^gernummer van de geadresseer den behoort te worden vermeld, en vervolgens in een tweede omslag. 'fi adresseren aan de commandant •van het betrokken onderdeel. Op deze buitenenveloppen behoort te vens de aanduiding „Kerstbrief" te worden gesteld. De brief mag niet zwaarder wegen dan 20 gram en moet op de normale wijze worden gefrankeerd. Teneinde ervan ver zekerd te zijn, dat ook de comman danten van verder afgelegen on derdelen de kerstbrieven tijdig in hun bezit hebben, moeten deze brieven uiterlijk 9 December in Nederland ter post worden be zorgd. Amerika heeft weer nieuwe atoomwapens De Verenigde Staten zijn bezig nieuwe atoomwapens te fabriceren, heeft David E. Lilienthal, de voor zitter van de commissie voor atoomenergie, meegedeeld. Voor de wapens wordt uranium en plutonium gebruikt. Zij zullen worden opgeslagen in het afgele gen Los Abamos (Nieuw-Mexico), waar ook de eerste atoombommen gemaakt zijn. kaar) en kwamen in botsing met de verdedigers van de Joodse stad. Aan de Arabieren werd in Jeru zalem en Jaffa 's avonds huisarrest opgelegd. De Arabische demonstraties rich ten zich ook tegen de Amerikanen, omdat de Verenigde Staten het ver deelplan hebben gesteund. Russische interventic In Amerikaanse kringen wijst men op het gevaar van een „heilige oorlog" in Palestina. In dat geval zou het mogelijk zijn dat de Sow- jet-Unie de Joden hulp zou aanbie den. In Washington wordt reeds open lijk over de mogelijkheid van een Russische interventie gesproken. Als het werkelijk ernst wordt in Palestina, zei een hooggeplaatst functionaris, en er breken echte gevechten uit, dan kunnen wij die interventie binnen negentig dagen verwachten. Dit zou echter de Russische troe pen in het Middellandse-Zeegebied brengen, een paar minuten vlie- gens van het Suezkanaal en vlak bij de Amerikaanse olievelden in Saoedi-Arabië. Amerikaanse C-47 nog niet gevonden Nasporingen naar de C-47 van de Amerikaanse luchtmacht die op weg van Pisa naar Frankfort in de Franse zone is neergestort met twintig perso nen aan boord, hebben nog geen resultaat gehad. Men heeft gisteren de gehele dag met vliegtuigen gezocht, maar het wrak is niet gevonden. Wel heeft men zwakke radio-seinen opgevan gen, die vermoedelijk van de be manning afkomstig zijn. Men ver moedt dat het vliegtuig moet zijn neergekomen ergens in de vierhoek die gevormd wordt door Nieder- bron en Winger in het stroomge bied van de Rijn en Philipsburg en Wienviller in het stroomgebied van de Moezel. TERREUR OVER EN WEER woedt in Jeruzalem. Brand in de Joodse winkelwijk; een brandweer ploeg van de Haganah aan het blussen. (Radiogr. overgebrachte foto) De regering heeft op ver zoek van de bedrijfshoreca vergunning verleend op twee de Kerstdag vlees te verstrek ken in restaurants, hotels en café's. Amerikaanse bank leent Frankrijk dollars Officieel wordt gemeld, dat tus sen de Banque de France en de Amerikaanse Federal Reserve Bank overeenstemming is bereikt over een lening van 82 millioen dollar of de tegenwaarde van 75 ton gouds. In de Tweede Kamer is gisteren een begin gemaakt met de behan deling van de begroting van finan ciën. Verschillende leden klaagden over de werkzaamheden van het Beheersinstituut, dat volgens de heer Van der Weyden (K.V.P.) moet verdwijnen, omdat z.i. de be heerskosten onmogelijk laag kun nen worden gehouden. De heer Hoogcarspel fC.P.N.) bleek van mening, dat de verslagen van het instituut niet ter vertrouwelijke kennisneming van de kamerleden moeten worden gelegd, doch aan de openbaarheid dienen te worden prijsgegeven. Wanneer meubels van politieke delinquenten eenmaal aan de staat zijn vervallen, merkte spr. op, mo gen deze niet meer worden terug gegeven. Bovendien meende hij, dat politieke delinquenten een plaats hebben gekrege op de de partementen en waarvoor ambtena ren moesten verdwijnen. Dit achtte hij bezwaarlijk. Belasting-ontvangers Ook de positie der ontvan gers trok de aandacht dei- kamerleden Van communisti sche, katholieke en liberale zijde werd aangedrongen op salarisverbetering van deze categorie. De heer Schilthuis (Arb.) vroeg de minister te overwegen de om zetbelasting te willen doorbereke- Weerbericht VEEL BEWOLKING S/V; V Weersverwachting, geldig S- van Woensdagavond tot Donderdagavond: Zwaar bewolkt met plaatselijke enige regen of sneeuw en hier en daar nevel of mist. Meest zwakke en veranderlijke wind. 4 Dec.: Zon op 8.28 uur. onder 16.31 uur. Maan op 23.43 uur, onder 13.41 u. nen in die takken van de midden stand, waar de toestand zo is, dat geen redelijk bestaan verkregen wordt. Na deze vragen kwam minister Lieftinck aan het woord. Hij merkte op, dat met de directie van het Beheersinstituut in overleg is getreden om te komen tot een hef fing, die niet hoger ligt dan strikt noodzakelijk moet worden geacht. Spr. meende, dat het instituut binnen de wettelijke bepalingen met grote voortvarendheid werkt. Over de salarissen der ontvan gers zeide de minister het volgen de. Zij hebben een prestatie-toe- slag gekregen van 10 percent, en kelen zelfs een hogere. Spr. bleek bereid nog eens na te gaan of van onbillijkheid sprake is. Voorts besteedde minister Lief tinck enige tijd aan de Bedrijfs groep van Assuradeurs, die het niet eens is met haar voorzitter. Toch wordt deze laatste persoon, op verlangen van de mirister, ge handhaafd. Spr. maakte gewag van een strijd, die zich afsneelt tussen twee personen: de voorzitter, die het vertrouwen van de minister geniet en de secretaris, die volgens mr. Lieftinck niet waardig is zijn functie te vervullen Tenslotte deelde spr. mee, de minister van Economische Zaken te verzoeken de bedrijfsgroep op te heffen. Vrywel alle fracties leverden vervolgens critiek op dc inge wikkeldheid van het belasting stelsel. De heer Hofstra (Arb.) merkte op, dat vereenvoudi ging der belastingwetten geen luxe zou zijn. Er moet een al gemene wet komen, die de moeilijkheden ondervangt, sprak hij. Doch de minister antwoordde hem voor algemene belastingher ziening voorlopig geen tijd te heb ben. Na de replieken, waarin de heren Hofstra en Engelbertink (K.V.P.) aandrongen op een spoe dige uitbetaling van de ingeleverde marken, werd de begroting van Financiën tenslotte zonder hoofde lijke stemming goedgekeurd. Terwyl in de Franse Nationale Vergadering de debatten over het wetsontwerp „tot vryheid van arbeid" voortduren, komen uit allo delen A an het land berichten over botsingen tussen stakers cnerzyds en politie, militairen en werkwilligen anderzyds. De termen der persberichten wek ken do suggestie van complete veldslagen en met welk „grof geschut" er wordt opgetreden blykt uit een bericht uit Parijs; in een voorstad drongen tweeduizend stakers een werkendo autofabriek binnen door met een tractor een bres in de muur te ryden. De politie moest een zwaar gevecht leveren om het terrein te zuiveren cn bij een gevecht in het steenkoolgebied van Béthune kwamen er zelfs tanks cn traangasbommen aan te pas. In de zitting van de Assemblée die tot vannacht twee uur duurde, is het eerste deel van het door de regering ingediende wetsontwerp tot vrijheid van de arbeid aangeno men. Voor stemden alle afgevaar digden met uitzondering van de pommunisten. Een communistisch amendement, strekkende tot hand having van het stakingsrecht zoals dit in de grondwet is neergelegd, werd eveneens aanvaard. Vanochtend om kwart over acht was men eindelijk zover dat ook artikel nummer twee van het wets ontwerp goedgekeurd was. Toen is de vergadering onderbroken. De zitting was de eerste twee uur gewild aan het geval-Calas, de communistische afgevaardigde, die door voorzitter Herriot deze kreeg een motie van vertrouwen van de Assemblée voor dertig dagen geschorst is. Calas' zetel was door zijn fractiegenoten versierd met de Franse driekleur. Communisten en niet-communis- ten bléven elkaar ook thans weer in scherpe bewoordingen toespre ken. Toen minister René Mayer de Kamer meedeelde, dat bii een spoor wegongelulc, veroorzaakt door sa botage, op de lijn ArrasParijs zeven personen om het leven waren gekomen, gingen er luide protesten op van de communistische banken. „Jullie zijn de moordenaars" werd er uit die richting tot de spreker geroepen. Een somber beeld uit het huidige Parijs. Om op alle eventuele on- lusten voorbereid te zijn, heeft de Franse Premier Schuman twintig divisies gemobiliseerdSoldaten patrouilleren op de stations, dat is het Parijs van vandaag. Komt er een einde aan „zwarte" lonen Sedert kort oefent de arbeids inspectie scherpe contróle uit ep de lonen, die in het bouwbedrijf wor den betaald. Over het algemeen juicht men in aannemers- en pa troonskringen toe, dat aan het be talen van zwarte lonen een einde komt, hoewel naar voren wordt ge bracht, dat het overschrijden der vastgestelde lonen een gevolg is van de dwangpositie, waarin de meeste werkgevers zich bevinden. Immers, het verschil in contract lonen by onderscheidene bedrijven heeft een stroming veroorzaakt naar die ondernemingen, waar de hoogste lonen worden betaald. Bo vendien komen de bouwvakarbei ders die op uurloon werken in aan merking voor prestatie-toeslag en zij, die een accoord-loon ontvangen niet. Besluiten Tijdens een bijeenkomst van alle georganiseerde en niet-georgani- seerde bouwpatroons en aanne mers uit het rayon Roosendaal van het gewestelijk arbeidsbureau werd gisteren met algemene stemmen besloten, dat van 8 December af in het bouwbedrijf aldaar geen zwarte lonen meer zullen worden betaald. Ook de aannemers in het bouw bedrijf in de Wieringermeer heb ben eenstemmig besloten zich met ingang van de eerstvolgende werk week te houden aan de officiële contractlonen. STAATSLOTERIJ 502de Staatsloterij, 5e klasse Te lijst f 1000: 6540 8485 19155 21930. f 400: 9243. t 200: 2070 2307 2898 3461 5418 10157 20692. f 100: 2681 4366 4811 7664 15994 12690 16582 16905 18282. Nieuwe bankbiljetten Binnenkort zullen, naast de thans circulerende bankbiljetten van f 10. biljetten van dezelfde cou pure van een nieuw model worden uitgegeven. Voornaamste kenmer ken: Voorzijde Hoofdkleur blauw, por tret van koning Willem I met daar onder op sommige biljetten de jaar tallen 17881843. Op andere biljet ten is het foutieve geboortejaar ge- reciticeerd en zyn de jaartallen 1772—1843 vermeld. AchterzydeHoofdkleur karmijn rood, afbeelding myngebied Lim burg. PROTESTEN TEGEN GEHEIME INSTRUCTIES, GERICHT AAN DE HOOFDEN DER P.R.A.-C. in de grote stad niet meer voor onderzoek in aanmerking zou ko men, wel degelijk binnen de hier bedoelde categorie kan vallen. Een open vraag! Wat er met zaken zal geschieden, die afvallen, ir nog niet geheel be slist. In elk geval moeten dc gege vens daarvan aan de belastingen worden doorgegeven, terwijl ook in enigerlei vorm de zuiveringsraden wel een taak zullen hebben te ver vullen. Aan het slot van deze brief wordt er op gewezen, dat de in houd „tegenover de buitenwereld" niet mag uitlekken. De Amsterdamse Bond van Oud- Illegale Werkers heeft, in verband met het voornemen van dc minis ter van Justitie, om het onderzoek naar de collaboratie met de bezet ter midden 1948 stop tc zetten cn slechts een klein aantal collabora teurs voor de rechter tc brengen, opdat de berechting eind 1948 kan eindigen, een telegram gericht tot deze bewindsman met het verzoek zyn instructies aan de hoofden van de P.R.A.C.'s van 7 October in te trekken. „Het Parool" meldt, naar aan leiding van deze instructie, het volgende: In een brief aan de leiders van de P.R.A., afd. Collaboratie, „ge heim-persoonlijk", en gedateerd 7 October 1947, heeft het directo raat-generaal voor bijzondere rechtspleging medegedeeld, dat, krachtens beslissing van de minis ter van Justitie, omstreeks Juli/ Augustus 1948 de werkelijke op sporingstaak in zake economische collaboratie zal eindigen. „Men zal zich moeter. beperken tot de allerergste gevallen, die binnen de oorspronkelijke uit gestippelde gedragslijn vallen," al dus heet het in de brief van het Directoraat-Generaal. Na 1 Maart 1948 mag geen nieu we zaak op het gebied van econo mische collaboratie worden ge opend. Voor het aantal zaken, dat de minister van Justitie min of meer acceptabel acht wordt in deze brief genoemd als voorbeeld de provincie Zuid- Holland met een kleine 200 zaken van groot kaliber. Het regionale karakter moet be houden blijven, zodat een zaak „uit de provincie" van een kaliber, dat Prijsverlaging: griesmeel en puddingpoeder Voor puddingpoeder, tarwe- en gortgriesmeel zyn verlaagde prijzen vastgesteld. Volgens de nieuwe waardering luiden de maximum consumentenprijzen als volgt: Los uitgewogen 5 cent per 100 gram (10 cent), jj. cartonverpakking van 250 gram netto 20 cent per pakje (29 cent) van 500 gram netto 39 cent (55 cent) per pakje, van 1000 gram netto 74 cent (f 1,05) per pakje. Voor andere verpakking gel den de volgende maximum consu mentenprijzen per 100 gram: in cartonverpakking 6,2 cent, in pa pierverpakking 6 cent. De tussen haakjes vermelde prijzen zyn de oude maximum prijzen. Kaarsen Met ingang van 6 December zul len de maximum gebruikersprijzen voor kaarsen zijn: Stearine huis houd- en Kerstkaarsen 60 cent per pak van 170 gram, en paraffine huishoud- en Kerstkaarsen 46 cent per pak van 170 gram. Ook voor de grotere pakken, tot 300 gram, zijn maximumprijzen vastgesteld. Naar wij vernemen hebben de Federatie van organisaties van oud-illegale werkers cn de GOWIN in hersteld verband be sloten op zeer korte termijn In het gehele land vergaderingen te beleggen om te protesteren tegen dc voornemens van dc minister van Justitie. A Ons nieuwe feuilleton Morgen beginnen wij in ons blad met een nieuw feuilleton, „Peter vergeet zijn mummies", een span nende avonturen-roman, geschre ven door de Nederlandse auteur J. A. Ages. „De Geluksvogel" heeft tallozen weten te boeien. Wij twijfelen er niet aan, dat „Peter vergeet zijn mummies" even intense belang stelling zal ondervinden. Het is de geschiedenis van de jonge Amsterdamse Egyptoloog Peter Munnik, die in het Brabantse land in een avontuur verwikkeld wordt, dat tot een geruchtmaken de spionnage-affaire leidt met als inzet een geheim wapen, dat in Duitsland juist in productie ge bracht zou worden, toen de ge allieerde legers over de Rijn trokken. sJ Ongeregeldheden verwacht in Brazilië In de voornaamste steden van Brazilië worden ongeregeldheden verwacht tengevolge van demon straties die de communisten zul len houden. De politie heeft een overval ge daan op het gebouw van het com munistisch dagblad Tribuna Popu lar te Sao Paolo. Na een hevig ge vecht werden een aantal personen gearresteerd. Er werden wapens gevonden. Tal van moeilijkheden te overwinnen W ET is een groots gezicht aan de A A Zonncbloemstraat in Amers- foorts Soesterkwartier. Straataan- leg en woningfundatie's, steentassen, steigers en reeds één blok woningen onder de kap! Robuste huizen. Soli de huizen, die straks een minimum aan onderhoudskosten opleveren. Amersfoort bouwt! Maar helaas, het tempo is niet zo als de Gemeente het wel zou willen. In de heftige stromingen van de in ternationale economie wordt ons land en speciaal de wederopbouw meegesleept. Dan weer is het ijzer, dan weer hout. dan weer cement, waarop het wachten is. En Amers- foorts bouwnijverheid schommelt mee op deze baren. Halverwege de bouw, moet voor de complexen een ander constructiesysteem worden voorgeschreven. Het is een voortdu- ende wrosteling met de moeilijkhe den. maar onze Gemeentelijke Tech nische Dienst houdt vast cn gaat naar de mening van de provinciale Directie voor de Wederopbouw vóór in ons gewest, voortvarend en ijve rig om op de meest effectieve wijze het woningncodprobleem op te los sen. Het worden flinke Woningen in het Soestekwartier, ieder met drie slaapkamers en beneden naast het woonvertrek een klein kamertje, dat naa rde moderne inzichten voor een zieke of een studerende aan het beknopte programma van de volks woning moest worden toegevoegd* Het zijn flinke woningen, maar de grootste gezinnen zullen er maar nauwelijks genoeg aan heb ben. Het wekte daarom verwonde ring dat juist zij die in hun groepe ringen de kinderrijkste gezinnen tel len op verkleining van dit woning type in de gemeenteraad aandron gen. In het licht der voortschrijden de techniek, die alle bezuiniging ten spijt de eisen in de komende jaren zal doen vrezwaren, lijkt ons deze wonig een zeer normaal type voor de toekomst. Nieuwigheden Het kan bclangryk zijn ten slotte nog te vermelden, dat hier de voor tuinen zullen worden gecombineerd tot lange gazons met beplanting van heersters. Ook zal het probleem der straatverlichting op een geheel nieuwe wyze worden opgelost, met verlichtingsornamentcn onder dc dakgoten, zodat lantarenpalen in de woonstraten niet voorkomen. Wy kunnen ons indenken, dat een en ander voor deze wijk een architec tonische winst betekent. De aannemers van deze woningen zijn de Gebr. van den Tol te Maar tensdijk en Aannemer Ten Den uit Deventer. Het is het eerste deel van honderd woningen, dat wordt ge bouwd, uit het door de stadsarchi tect D. Zuiderhoek ontworpen com plex van 488 woningen, dat zich tot de spoorbaan zal uitstrekken De heren Van Schooneveld. Van Swie- ten en Bouma voeren als opzichters deze werken uit. Een ander complex van 81 wonin gen waarin 18 kleine woningen voor ouden van dagen zijn opgenomen, ligt aanbcstedingsklaar. De minister heeft voor korte tijd echter allo reeds aangekondigde aanbestedingen stopgezet. leder, die deze bouw beschouwt, zal het met ons eens zijn. dat hier een flink stuk werk geleverd wordt. Er wordt, bij de bescheiden moge lijkheden van dit moment, een ern stige poging ondernomen om iets te maken, dat goed is en zijn waarde behoudt. Na de vorige oorlog heeft aan de toenmaals tot stand gekomen bouw te veel gemankeerd. Dc wo ningen dier dagen behoren thans tot de reeds van verre aanwijsbare slechte bouw. Het is goed dat thans het geld hier in Amersfoort besteed wodt aan bruikbare huizen die kwalitatief zo hoog staan als thans mogelijk is. 'Wie zag de NSB-drogist? De Veenenc'.aalse N.S.B.-drogist Marinus Zimmerman, die reeds voor diverse zaken een veroorde ling voor de boeg heeft tot 1952, heeft Maandag kans gezien zijn be wakers in Utrecht te misleiden en te ontvluchten. Marinus Zimmerman werd gebo ren op 25 Mei 1907 en wordt thans weer door de politie gezocht.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1