DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Aanslag op een Franse trein kostte twintig doden Huwelijkswetgeving geldt voor het gehele volk Minister Neher zou plan hebben af te treden Dertig doden in twee dagen bij onlusten in Palestina HET RADIOVRAAGSTUK Assemblee aanvaardt stakingswet met 413-183 stemmen Geen accoord over Duits verdrag Curagao vormt zelf zijn delegatie BONNENLIJST Dekoningverloofd, of niet? Batavia dringt aan op stellen van limiet voor onderhandelingen Overleg op Renville begint. Zondag Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL! Donderdag 4 December 1947 Nr. 815 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Twintig reizigers zijn omgekomen bij de treinramp in de buurt van Arras en veertig werden er gewond. De aanslag was des kundig voorbereid: de saboteurs hadden de rails opgebroken maar de seindraden intact gelaten, zodat de signalen bleven functionneren. l Het algemene beeld is thans dat de stakers in Parijs hoe langer hoe meer aan het werk gaan (de staking zou in de hoofdstad al van de baan zijn als de leiders niet tegen beter "weten in het been stijf hielden, zei minister Moch) maar dat in de provincie weer hier en daar het werk wordt neergelegd. Ondertussen grijpen de agitatoren achter deze staking, nu zij het offensief zien verlopen, steeds meer naar het nieuwe wapen: de sabotage. Bij Avignon is gisteren opnieuw een trein ontspoord. De bouten van de rails waren losgemaakt. Geen der inzittenden werd gewond. Het postverkeer in Parijs is weer vrijwel normaal, maar de directeur der posterijen heeft verzocht geen brieven in de buitenwijken te pos ten, omdat de saboteurs de brieven bussen openbreken en de stukken in de vuilnisbakken gooien. In Grenoble slaagden een paar honderd stakers er in door twee politiecordons heen te bre ken en het postkantoor te be zetten. Zij dwongen de ambte naren het gebouw te verlaten. Ondanks het gebruik van traan- gasbommen door de politie heb ben zij het gebouw nog in bezit. Stakers, die het voorstation Ju- visy hadden bezet, in de banlieu van Parijs, werden door reizigers verjaagd. De regering heeft besloten nog 80.000 reservisten onder de wape nen te roepen. Onverkwikkelijke tonelen De Assemblée is op het ogenblik het toneel van een onverkwikkelijk schouwspel. De afgevaardigden, die nu al vijf dagen met korte onder brekingen hebben vergaderd, hui zen er als in een krijgsgevangen kamp. Zij doen zich te goed uit pakjes brood en thermosflessen, vallen in slaap of heffen een lied aan, schelden tegen elkaar en heb ben tenslotte het „wetsontwerp ter bescherming van de vrijheid van arbeid", waarmee de regering de stakingsterreur wil bestrijden, ein delijk aangenomen (met 413183 stemmen). Dat was vanochtend om vier uur, na een eeuwig lange zit ting. waarbij men van debatten moeilijk meer spreken kon. Er kwam enige opleving *in het toneel, toen Moch de spoor wegramp van Arras bekend maakte. De communisten ont kenden fel, dat zij iets met deze sabotage te maken hadden. Het was een provocatie van de Gaullisten zeiden zij; de com munisten hadden nog geen enkele trein laten ontsporen, maar niemand die het geloofde, uiteraard. Verder herhaalde Moch het re frein van de laatste dagen: de sta king verloopt, maar de staking is nog niet afgelopen. De spoorweg arbeiders zijn voor 95 procent weer aan het werk, afgezien van het Mid- dellandse-zeenet, er komen weer kolen, en alle pogingen van de laat ste dagen, om de staking naar de sleutelbedrijven over te brengen, zijn mislukt. Op een Amsterdamse veiling bracht een schilderij van Han van Meegeren, voorstellende „Isaac zegent zijn zoon Jacob", ruim 7500 gulden op. Nog niet zo lang geleden zou deze Ver- meerVan Negeren" een for tuin hebben opgebracht, maar och, zo'n rechtszitting „Vier" verwijzen kwestie naar plaatsvervangers Molotof heelt gisteren te Londen voorgesteld dat de regeringen van Rusland, Frankrijk, Engeland en •Amerika de Raad van Ministers binnen twee maanden hunvoor stellen over de bepalingen van het vredesverdrag met Duitsland zou den doen toekomen. Bidault ontwikkelde bezwaren: er stonden reeds een aantal funda mentele kwesties, onderwerp van lange besprekingen, op de agenda, en men kon beter direct naar huis gaan dan Molotofs voorstel aanne men, zei hij. Daarop schijnt Molotof zijn voor stel te hebben ingetrokken, al be weren sommige waarnemers, dat hij het nog in petto houdt. Hij ver klaarde zich ook tegen het Franse compromis-voorstel over de Duitse activa in het vredesverdrag met Oostenrijk, dat wel door Bevin en Marshall werd gesteund. Tenslotte besloot men, de gehele kwestie-van het opstellen van een procedure voor het vredesverdrag met Duits land met inbgrip van het hou den van een vredesconferentie over te dragen aan hun plaatsver vangers. De staten van Curacao hebben definitief do eandidaturen vastge steld voor de delegatie van het ge biedsdeel Curacao ter Ronde-Tafel conferentie. Men is daarbij niet in gegaan op do suggestie van de Ne derlandse regering om voor elk van de 8 plaatsen 2 eandidaten te pre senteren, uit welke de Kroon een keuze zou kunnen maken. Voor iedere plaats is n.l. slechts 1 can- dldaat gekozen. Benoemd zijn W. R. Plantz (par tijloos), onder-voorzitter van de Staten, als vertegenwoordiger van de Bovenwindse eilanden; L. D. Gerharts (partijloos), oud-lid van de Staten, als vertegenwoordiger van Bonaire, C. A. Eman, (Aru baanse volkspartij), lid van de raad van politie in Aruba. J. E. Yraus- quin (Arubaanse Volkspartij), lid van de Staten, E. Jonckheer (de mocratische partij), lid van de Sta ten, mr. S. W. van der Meer (de mocratische partij), lid van de sta ten, als vertegenwoordiger van de Nederlandse bevolkingsgroep, Alex Curiel, (partijloos), bankier, als vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap en dr. M. F. da Costa Gomez (Curacaose R.K. Partij), lid van de Staten. Na „het" rapport STRAF SCHULDIGEN! „De bond van Ned. oud-illegale werkers, kennis hebbende genomen van de conclusie van het rapport commissie van onderzoek in zake beleid Rode Kruis in oorlogstijd met betrekking verzorging politie ke gevangenen dringt er bij de re gering met klem op aan beschul digden zonder aanzien des per- soons onverwijld strafrechterlijk te doen vervolgen wegens grove ver waarlozing van hun plichten en dood door schuld, bij veelvuldige herhaling gepleegd". Dit is de tekst van het telegram, door de Bond van oud-illegale werkers aan de minister-president gezonden. Oost-Indonesische missie naar Republiek Het Oost-Indonesische parlement heeft een motie aangenomen, waarin wordt bepaald, dat een parlementaire missie naar de Re publiek zal worden afgevaardigd. Deze missie zal haar goede dien sten kunnen verlenen, vooropge steld, dat de Republiek bereid is haar als officieel fe beschouwen. Weerbericht ZWAAR BEWOLKT Weersverwachting, geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond: Zwaar bewolkt met plaat selijk enige regen of sneeuw en meest matige wind uit Zuidelijke rich tingen. Iets hogero tem peratuur. 8 Dec Zon op 8.30 uur. onder 16.31 uur. Maan op onder 13.58 uur. Woensdag in de vroege morgen was het rustig in Jeruzalem. Groepjes Joden waren bezig de straten schoon te maken na de bran den van de vorige dag, en hdhderd meter verder deden de Arabie ren hetzelfde. Later zijn de onlusten echter opnieuw opgelaaid. De Arabieren, voor wie een uitgaansverbod is afgekondigd, trokken na het openen der poorten weer naar het Joodse stadsdeel, gewapend met machinegeweren en handgranaten. Toch is de strijd niet zo hevig dat men van een burgeroorlog kan spreken; het is meer een massale uitbarsting van woede. In de afgelopen twee dagen zijn zeventien Joden en veertieij Arabieren gedood. Men schat het aantal gewonden voor heel Palestina op enige honderden. De Joodse staat zal in tien jaar zijn opgebouwd, en zal dan twee millioen inwoners moeten tellen, heeft David Ben Goerion, voorzitter van het Joodse Agentschap en de vermoedelijke premier van de Jood se staat meegedeeld. Goerion drong aan op de grootst mogelijke sa menwerking tussen Joden en Ara bieren. In Amerikaanse Congreskringen wordt op het ogenblik gesproken over de mogelijkheid om een spe ciaal legioen van Amerikaanse vrijwilligers naar Palestina te zen den. De Britse ambassade in Caïro was gisteren het centrum van de demonstraties in Egypte. Een grote volksmenigte had zich voor het gebouw verza meld, en kon met moeite bui- ten de poort gehouden wor den. Het Britse Instituut, het gebouw van een wetenschap pelijke organisaties, is in brand gestoken. Ook de Amerikaanse ambassade en wat Griekse winkels moesten het ontgelden. Intussen zijn de docenten van de eeuwenoude Al Azhar Universiteit te- Cairo begonnen met de organi satie van de Jahid (heilige oorlog). Zij hebben twee commissies ge vormd, een voor de recrutering en een voor de financiering. In hun proclamatie halen zij de woorden uit de Koran aan: Wie gedood wordt in de strijd voor God zal be loond worden. NRK-bestuur niet verantwoordelijk Het dagelijks bestuur van- het „Nederlandse Rode Kruis" stelt er prijs op, gezien de reactie van het Nederlandse volk naar aanleiding van de artikelen, verschenen in de pérs inzake de publicatie van het rapport der „Pakketten-commissie" er de aandacht op te vestigen, dat het in hoge mate betreurenswaar dig en onbillijk wordt geacht het huidige geheel vernieuwde Rode Kruis, opgetreden na d bevrijding, verantwoordelijk te stellen voor datgene, v t in de bezettingstijd is nagelaten. Voor het tijdvak van 7 t.in. 20 Dec. BONKAARTEN KA, KB, KC 7 IS 031 Melk: 3% liter melk 034 Melk: 6 liter melk 035 Melk: 6% liter melk 036 Vlees: 100 gram vlees 037 Vlees: 400 gram vlees 038 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet 039 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet 059 A,6'enieen: 2000 gram brood (geldig t.m. 13 Dec. a.s.) 058 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 057 Algemeen: 125 gram koffie 056 Algemeen: 50 gram thee 054 Algemeen: 250 gram waspoe- der 043 Reserve: 800 gram brood (gel dig t.m. 13 Dec. a.s.) 046 Reserve: 400 gram brood (gel dig t.m. 13 Dec. a.s.) BONKAARTEN KD, KE 713 534 Melk: 10 liter melk 535 Melk: 11 liter melk 536,537 Vlees: 100 gram vlees 538 Boter: 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet 539 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet 559 Algemeen: 800 gram brood (geldig t.m. 13 Dec. a.s.) 558 Algemeen: 500 gram waspoe- der 543 Resreve: 400 gram brood (gel dig t.m. 13 Dec. a.s.) 545 Reserve: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas BONKAARTEN MA, MB, MC, MD, MF, MG, MH 713 (byz. arbeid a.s. moeders en zieken) 1013 Brood: 800 gram brood 1018 Boter: 250 gram boter of margarine of.200 gram vet 1012 Margarine: 250 gram marga rine of 200 gram vet 1014 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 1019 Eieren: 5 eieren 1017 Melk: 5 liter melk 1011 Vlees: 300 gram vlees 1016 Vlees: 200 gram vlees. 502E STAATSLOTERIJ 5e klasse 8ste lijst Hoge prijzen: f 1000—. 2227, 8110, 8908, 18547 f 400.—: 1123, 1711, 3309, 9053, 16744, 17806, 18526. f 200.—; 4713, 7941, 19950, 20102, 21351. f 100.—: 2535, 3216, 4109, 5891, 9170, 10436, 13808, 15082, 20248. Minister Van Maarsseveen: VREEMDELINGENVRAAGSTUK TROK AANDACHT DER KAMER Het vreemdelingen-vraagstuk trok bij de behandeling der be groting van Justitie de aandacht van tal van Tweede Kamer leden. Verschillende stemmen gingen op; de heer Donker (Arb.) wees op de gevonden documenten, waaruit is gebleken, dat .in Nederland niet minder dan 6480 Duitse propagandisten werk zaam waren. Dit mag niet vergeten worden bij 'het reageren tegen uitwijzing van Duitsers, merkte hij, op. Vraag over berechting der collaborateurs Gevoelens van wraak of edelmoe digheid. mogen "bij de uitwijzing geen rol spelen, gaf de heer Terp stra (A R als zijn mening te ken nen. Het belang en de zelfbescher ming van de Staat moeten de door slag geven. De heer Roolvink (K V.P.) en Stokvis (Comm.) pleitten voor een soepele, rechtvaardige toe passing der richtlijnen. Laatstge noemde spreker achtte bovendien een nieuwe vreemdelingenwet noodzakelijk. Jkvr Wittewaal van Stoetwegen (C.H.) betoogde, dat bij de uitwijzing rekening dient te worden gehouden met de toestand van deze mensen. Ook de echtscheiding vormde een onderwerp van discussie. De heer Donker zeide. dat een nieuwe rege ling vermoedelijk volledig zal be antwoorden aan de opvattingen van de minister. Hij vroeg echter of ook met een anderuitgangspunt mogelijk is. gezien het grote ver schil van mening, dat ter zake be staat. De heer .Stokvis deelde mede, dat hij tegen 's ministers plannen in zake beperking der echtscheidingen is Wanneer de minister meent, dat uitbreiding van de echtscheidings mogelijkheden groter aantal huwe lijksontbindingen tengevolge zal hebben, dwaalt hij. aldus spr. Het is overdreven aan lichtvaardige echt scheidingen een zo zwaarwichtige betekenis toe te kennen als de voor standers Vci.i onontbindbaarheid ge neigd zijn te doen. Enige Kamerleden verzochten spoedige publicatie van het rapport der commissie, die de herziening der echtscheidingsprocedure heeft bestudeerd. Voor de belangen der gehuwde vrouw stond mej. Tendeloo (Arb.) op de bres. Zij betoogde, dat de po sitie der gehuwde vrouw zodanig is. dat als de man haar niet be schermt, zij geen bescherming ge niet. Spr. wenst een regeling waar bij de gehuwde vrouw bescherming wordt verleend, zodat zij over een deel van het inkomen kan beschik- kt.i en rechtshandelingen kan ver richten, die voor haar en haar kin deren nodig zijn. „Is dat juist?" De heer Vonk (Vrljh.) maak te melding Van een artikel in „Het Parool", waarin te kennen wordt gegeven, dat de opspo ring van zaken van economische collaboratie beëindigd zal wor den, blijkens een geheime aan schrijving van de minister van Justitie. Hij vroeg inlichtingen omtrent de juistheid van deze gegevens. Zo ze juist zijn dan lijkt dat op amnestie, maar deze is moeilijk tot de bevoegdheid van de minist-er alleen te reke nen, merkte spr. op. In zijn antwoo.d wees de minister in verband met de opmerkingen van de heer Donker er op, dat men geen huwelijkswetgeving voor een deel van het volk kan maken en een andere voor een ander deel. Daarom moet men komen tot een regeling, die voor allen zoveel mo gelijk bevredigend is. Naa»- aanleiding van vragen over het wetsontwerp inzake stichtingsrecht. dat nog voor de oorlog is ingediend, betoogde mr. van Maarsseveen, dat het ontwerp beter kan wachten tot prof Meijers met zijn arbeid ge reed is gekomen. Sprékers idee is, dat het perso neel een plaats in het college van commissarissen moet worden inge ruimd. De adviezen ook te dezer zake wil hij echter afwachten. Voorts zegde de minjster een wetsontwerp te zullen overwegen om het mogelijk te maken, dat een gehuwde vrouw, wier man in vreemde krijgsdienst is gegaan en die zich goed gedragen heeft, het Nederlanderschap terug te geven, dat zij door de daad van haar man heeft verloren. Toch eens een einde Op de vraag van de heer Vonk merkte hli od, dat in het artikel van „Het Parool" in andere woor den staat wat in de Memorie van Antwoord is opgenomen, n.l. dat op 1 Januari a.s. de P.l$,A.-CVs zullen worden beperkt en met 1 Juli op geheven en dat het onderzoek naar nieuwe collaboratie/aken dus be perkt moet worden. Er moet toch eens een einde aan komen, aldus mr. Van Maarseveen. Tenslotte deelde hli mee, dat het wetsontwerp inzake echtscheiding over 3 a 4 maanden ingediend zal worden. Het speet de heer Donker (Arb.) dat de richtlijnen voor gratieverle ning nog steeds niet bekend zijn gemaakt, terwiil de executie van doodstraffen niet in de dagbladen wordt vermeld. Uit het feit, dat bii wjjze van gratie een doodstraf ver anderd werd in tien jaar, moet zi. geconcludeerd worden, dat óf de doodstraf lichtvaardig wordt uitge sproken, óf het gratierecht licht vaardig wordt gehanteerd. Hr. Ms. Van Kinsbcrgen bracht van Curasao in triomf de „Loden Verrader" De heer Scheps (Arb.) betoogde naar aanleiding van het reeds eer der ter sprake gekomen artikel in „Het Parool", dat de collaborateurs hun dans der vreugde kunnen gaan houden, als de beslissing van de minister gaat doorwerken. Hli zag gaarne het antwoord van de minis ter inzake de P.R.A.C. spoedig te gemoet. Het bericht over een moge lijke verloving van koning Michael van Roemenië met prinses Anna van Bourbon Parma heeft een stroom van tegenspraken, bevestigingen en vermoedens losgemaakt. Hier zijn er enkele: Prins Nicolaas, oom van de koning: Het zal over een paar dagen wel officieel worden. Of een machtiging van de regering daartoe vereist is? In normale tijden, met een normale regering zou ik „ja" zeggen, maar met deze regering.... Enfin, je kunt nooit weten. Koning Michael zelf: Er is beslist niets van waar. Ik hoor het verhaal overal en iedereen weet er meer van dan ik. Prinses Anna: Ik ben niet met koning Michael verloofd, en ik zal mij ook niet met hem verloven. De hotelportier in Lausan ne: Prinses Anna is hier voortdu rend bij de koninklijke familie. De koning en de prinses zijn buiten gewoon aardig, ook al zijn ze mis schien niet verloofd. Maar dat is niets bijzonders, wel? En Prins Karei Ook prins Karei, d regent van België, zou zich gaan verloven. Hij zou het besluit genomen hebben tijdens zij ff verblijf in Londen, bij het huwelijk van prinses Elizabeth. Zijn privé-secretaris bevindt zich in verband met dez»s aangelegen heid thans in Londen. Prins Karei is de tweede zoon van wijlen koning Albert. Hij is 44 jaar oud. door mr. dr. A. A. van Rhijn Is de organisatie van de Radio nog een vraagstuk? Daaraan behoeft men niet te twijfelen. Nog in het midden van 1946 had een Publiek Opinie-onderzoek tot resultaat, dat een kleine meerderheid zich uitsprak voor een algemene omroep. In de Troonrede van hetzelfde jaar werd het plan aangekondigd om een wettelijke basis te verkrijgen „voor een nationaal omroep bestel op publiekrechtelijke leest, waarbij de verschillende levensbeschouwingen in organisch verband opgenomen, voor het uitdragen van eigen beginselen beschikking zullen verkrijgen ov.er zendtijd". Sedert is het radiovraagstuk nog geenszins tot rust gekomen. DE STRIJDVRAAG HET meningsverschil.gaat daai*- bij vooral over de plaats, wel ke de omroepverenigingen in het radiobestel moeten innemen. Te dien aanzien staan twee opvattin gen tegenover elkander. De ene opvatting wil de organi satie van de radio doen steunen op de om r o ep "er enigingen en dus de huidige toestand in we zen handhaven. De aanhangers van deze opvatting wijzen er op, dat de omroepverenigingen de huidige radio hebben opgebouwd en dat de billijkheid met zich medebrengt met deze belangrijke prestatie re kening te houden. Bovendien zo gaan zij voort is Nederland een in geestelijke zin verdeeld land. Door de diverse omroepverenigin gen worden verschillende stromin gen vertegenwoordigd, zodat ieder de voorlichting kan krijgen, die hij wenst. Het is daarom ongewenst in de bestaande toestand verandering te brengen, want daarmede zou èen grote hoeveelheid deskundigheid en ervaring, welke de radiovereni gingen hebben verzameld, verloren gaan. Lijnrecht daartegenover staat de andere opvatting, die van de voor standers der nationale om roep. Deze zien in het huidige be stel versplintering, verstarring en verspilling. Wat het be-waar der ver splintering betreft, herinne ren de voorstanders der nationale omroep in de eerste plaats «aan de grote strijd van het Nederlandse volk tegen de brute Duitse bezet ter. In die strijd, die gezamenlijk tegen de vijand werd gevoerd en in het leed, dat gezamenlijk werd doorstaan, is een nieuwe wil tot nationale eenheid doorgebroken. Daarom wikt n zij niec naar de uitingen - \<n verdeeldheid en schotjesgeest van vóór de oorlog terug. Zij ontkennen geenszins de verschillen van levensovertuiging, die onder het Nederlandse volk leven, maar zij willen die tot uit drukking brengen in één nationaal verband, waardoor Nederlanders weer meer naar Nederlanders zul len luisteren. IN het huidige radiobestel zien de voorstanders der nationale om roep hun ideaal niet verwezenlijkt, waar de verschillende stromingen er ieder hun eigen omroepvereni ging op na houden. Bovendien vre zen aij daarvan en steeds toene mende geestelijke verstarring. De omroepverenigingen aldus hun bezwaar leven in de ban van een bepaalde tijdgeest en mis sen de beweeglijkhöid om de ge wijzigde geestelijke -ontwikkeling der natie te volgen, laat staan te leiden. Op dit ogenblik b.v. wenst de Nederlands Hervormde Kerk haar uitzendingen niet via de N.C. R.V. te doen, omdat zij deze om roepvereniging niet representatief acht voor haar opvattingen. De voorstanders van de nationale om roep achten dit verstarringsproces onvermijdelijk. De omroepverenigingen zlln im mers niet alleen culturele instellin gen. Het zijn ook bedrijven, die zich mede door zakelijke motieven moeten laten leiden en bii veran deringen ernstig rekening moeten houden met de opvattingen van de grote massa van hun leden, wier aantal zij gaarne zo hoog mogelijk opvoeren. Daardoor moeten zij be houdend zijn ingesteld. Tenslotte zien de voorstanders van de nationale omroep in de huidige organisatie het gevaar van verspilling. Iedere omroep vereniging heei.i. zijn eigen organi satie, waardoor velerlei doublures ontstaan, tal van nodeloze onkosten worden gemaakt en de kwaliteit der uitzendingen schade lijdt. Als waarschuwend voorbeeld wordt gaarne gewgpen op de vele orkes ten, die th&s de muziek verzor gen. (Zie verder pagina 3). Men houdt er thans in Den Haag rekening mede, dat de heer Neher in verband met zijn werk in Indonesië, dezer dagen zijn portefeuille van wederopbouw en volkshuisvesting ter be schikking zal stellen. Er is nog geen beslissing genomen of hij ^al dan niet de rang van minister zal houden. In welingelichte kringen in Den Haag neemt men aan de dr. Idpn- burg, die naar zijn zeggen met een opdracht uit Indonesië naar Neder land is teruggekeerd een boodschap uit Batavia meebrengt waarin er op wórdt aangedrongen een limiet te stellen waarbinnen men bereid is. de afloop van de onderhande lingen af te wachten, alvorens een nieuwe politionele actie te begin nen. Zijn wij welingelicht, dan acht ook de heer Idenburg zelf de kans, dat de regering op deze voorstellen zal ingaan voorshands niet groot, zodat het aannemelijk is, dat deze functionaris niet naar Batavia zal terugkeren. De onderhandelingen op de „renville", die, oorspronkelijk, mor gen zouden aanvangen, zijn uitge steld. omdat het sneciale vliegtuig, dat heden natar Djogia zou ver trekken om een radioverbinding tussen het schip en Djogja tot stand te brengen, wegens weersomstan digheden niet kon opstijgen. Siari- foeddin en de Republikeinse dele gatie kunnen thans pas Zaterdag te Batavia verwacht worden. Waarschijnlijk zal men Zondag aan boord van de „Renville" gaan. De Commissie voor Goede dien sten heeft wederom met de Neder landse en Republikeinse technische commissies een bijeenkomst gehad. Storm aan Portugal's kust Het dorpje Afurada aan de Por tugese kust is vandaag tot een dorp van weduwen geworden: een hevige storm h°eft vier treilers doen zin ken en daarbij zijn 170 vissers ver dronken Bijna iedere vrouw in het kleine plaatsje heeft haar echtge noot verloren. „Eilermarkt" in bedrijf Binnenkort zal de textielfabriek Eilermarkt, in het Duitse grensge- bier nabij Glanerbrug, weer in be drijf worden gesteld. De spinnerij Eilermarkt is Nederlands eigen dom. Zij werd op 1 December 1941 door de Duitsers stilgelegd. De productie zal voer het merendeel aan Nederland ten goede komen. Kostbare films door brand vernield Een van de laatste gebouwen op het terrein van de in de oorlog ge bombardeerde filmstad bij Den Haag is Woensdagmiddag door brand vernield. In de werkplaats van een daar gevestigd filmver huurkantoor ontstond tijdens het werk kortsluiting in een opname tafel. Door een begin van brand vatte een in bewerking zijnde film vuur, zodat in een ogenblik de gehele werkplaats in lichter laaie stond. Door de geweldige hitte was het jiiet mogelijk iets te redden. Ook de persoonlijke eigendommen van het uit zeven personen be staande personeel gingen verloren. De Haagse brandweer kon niet voorkomen dat het gebouw geheel uitbrandde. Er zijn tal van films, waaronder copieën van bekende, als „Meiijntje" en „You can't take it with you", alsmede zeer veel materiaal en gereedschap in de vlammen opgegaan. Geen oorlog, tegen USSR, zegt Vaticaan De Paus bereidt op het ogenblik een politiek programma voor, dat de grootst mogelijke steun aan de U.N.O. beoogt. De belangrijkste punten van het programma zijn: 1. Nauwkeuriger omschrijving van de strijd tegen het communisme in die zin, dat de Kerk nimmer anti-Russisch zal zijn, maar zich slechts zal vercfedigen tegen de anti-christelijke leerstellingen van het bolsjewisme. 2. Scherpe oppositie tegen de theo rie dat het communisme door middel van een oorlog vernie tigd zou moeten worden. 3. Uitnodigingen aan de landen om Duitsland niet buiten het inter nationale overleg te houden. 4. Voorstel aan de U.S.A. om meer hulp te verstrekken aan de zwaarst getroffen landen. 5. Vertegenwoordiger van de Hei lige Stoel bij de U.N.O. Corry,Bijster treedt begin Ja nuari weer in Zwitserland op. La ter in het voorjaar volgt een tour- née door Skandinavië.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1