DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Anti-Westerse demonstraties in hele Nabije Oosten Monsieur Joanovici terug in Parijs Vandaag... Minister van Justitie licht zijn beleid toe Rivièra thans de haard van onrust in Frankrijk Geregelde veldslag woedde in de straten van Cairo Moord op Clobus thans rond Kwestie-Oostenrij k in een impasse r J Vrije eiermarkt te Barneveld Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbu* 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummert 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 5 December 1947 Nr. 816 6e jaar». Red en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Betogingen in de Arabische landen richten zich nu tegen alles wat niet Arabisch is. Er worden aanslagen op personen, aan vallen op bezittingen en grote demonstraties gemeld, en de drijfkracht van dit alles schijnt de vijandschap te zijn tegen Joden, tegen Amerikanen en. Engelsen en in het algemeen tegen" alles wat westers is. In C a i r o heeft een geregelde veldslag gewoed tussen 15.000 Egyptenaren en politie en soldaten. De politie chargeerde met gummistokken en zwepen en schoot over de hoofden heen, om de mensenmassa te verspreiden, die winkels bestormde en tram wagens omverwierp en in brand stak. Amerikaans gebouw in brand gestoken In Alexandrlë bestormde eon menigte van vijfduizend de monstranten het Britse consulaat. De politie wist stand te houden. Eerder was een poging om het Ne derlandse consulaat aan te vallen door de politie verijdeld. Meer succes hadden de aan vallers in Bagdad. Het bureau van de United States Information Service, het offi ciële Amerikaanse voorlich tingsbureau, werd in brand gestoken. De grote bibliotheek ging verlo ren en het meubilair werd ver nield. Een sterke afdeling gewa pende politie kon de aanval niet tegen houden. De Irakse regering commenta rieerde in een boodschap: „De re gering zegt de bevolking dank voor het feit dat zij uiting heeft gegeven aan haar gevoelens ten opzichte van Palestina en verzoekt thans iedereen de rust te herstellen." Ramleh weerstandsnest In Jeruzalem was het giste ren betrekkelijk rustig na de bloe dige gevechten van de laatste dagen. Ramleh, een kleine Arabische stad op de weg van Jeruzalem naar Tel Aviv is echter een weerstands nest geworden, waar de bevolking amok maakt zodra er een niet- Arabier verschijnt. Doortrekkende auto's worden beschoten en met stenen bekogeid. De hoofdweg die het stadje snijdt is zo goed als on begaanbaar, tenzij onder militaire escorte. Een autobus-convooi onder escorte van de Haganah werd hier aangevallen. Er zouden vele doden en gewonden ge vallen zijn. Tel Aviv werd in het gebied waar de stad aan Jaffa grenst weer aangevallen door Arabieren. De aanvallers werden echter door de Haganah verdreven. De Irgoen Zwai Leocmi maakt bekend dat zij zich hie. bij de Haganah gevoegd heeft. Het onderzoek in de moord op taxi-chauffeur A. G. Clobus is, zo als wij vernemen thans beëindigd. De Rijkspolitie in Den Haag, die met het onderzoek was belast, meent met de arrestatie van de gebrs. Hein en Willem Barendsen, de enige daders van de roofmoord in handen te hebben. De mogelijkheid dat zij bij hun laffe daad hulp hebben gehad van derden, wordt uitgesloten geacht. De collega-chauffeur van wijlen Clobus, die beweerde drie passa giers in de taxi van Qlobus te heb ben zfen stappen, blijkt zich te hebben vergist. Inmiddels zijn de gebroeders B. voor de officier van justitie in Den Haag geleid en opgesloten in de Haagse strafgevangenis, waar zij hun berechting moeten afwachten. Makassar sluit accoord met Batavia Een woordvoerder der regering van Oost-lndonesië heeft vandaag medegedeeld dat zijn regering een overeenkomst met de Nederlands Oostiudische regering heeft geslo ten. De regering van Oost-lndonesië zou in de ontwerpovereenkomst erkend worden als de enige verte genwoordigster van de volkeren van Oost-lndonesië en als de bezit ster van het wettig gezag in het territorium van de staat. NEDERLANDSE VERLIEZEN Nederlandse verliezen op 4 De cember: één gesneuvelde, drie ge wonden. Weerbericht x-yX Zwaar bewolkt met tijdelijke op klaringen. Regen buien. Aanvan kelijk krachtige en aan de kust harde naar Zuid west of West draaiende wind. Weinig verande ring in tempera tuur 6 Dec.: Zon op 8.31 uur, onder 16.30 uur. Maan op 1.06 uur, onder 14.12 uur. Toen St. Nicolaas in Amsterdam zijn intocht maakte, wachtten viec opge- wonden prinsesjes op het bordes van het paleis op de DamDe goed-heilig man hield zijn schimmel in om even met het viertal te kunnen praten. Op de foto: +het onderhoudmet prinses Irene Het gerucht gaat dat Groot- Brittannië overweegt om tegen Mei het burgerlijke bestuur in Palestina aan de U.N.O. over te dragen. In die tijd zou een begin zijn ge maakt met de terugtrekking van de Britse troepen, die in Augustus voltooid moet zijn. Omdat het burgerlijk bestuur niet gehandhaafd '-.an worden zon der ruime machtsmiddelen, zou de Britse regering de taak om orde en rust te handhaven reeds dan uit handen willen geven. Tribunalen blijven tot 1 Juni De minister van justitie heeft gistermorgen bij de behande ling der begroting van zijn departement in de tweede ka mer medegedeeld, dat de tri bunalen tot 1 Juni a.s. zullen blijven werken. BIJZONDERE RECHTSPLEGING ONTVANGT LOF EN MEER NOG, SCHERPE CRITIEK Voor de Bijzondere Rechtspleging legden de Tweede Kamer leden, bij de behandeling van de begroting van Justitie, veel belangstelling aan de dag. Van Katholieke zijde oogstte de minis ter de lof van de heer Derks, die echter bovendien opmerkte, dat ontslagen gedetineerden contact met elkander blijven hou den. Het gevaar voor een staat in de staat is daardoor niet denkbeeldig, betoogde hij. Voorts stelde hij de vraag, of de reeds vroeger gevelde vonnissen automatisch zullen worden herzien. Barmhartigheid gelaakt Op geheel andere toon sprak de heer Stokvis (Comm.) die beweerde dat men de minister heeft leren kennen als de hogeschoolrijder op het stokpaardje der barmhartig heid. Hij constateerde een ministe rieel ingrijpen in de rechtspleging, welke niet gedoogd kan worden. Het recht 'is gestruikeld, de poli tieke berechting is nnslukt. aldus de heer Stokvis. De barmhartigheid van de i'egering heeft gezegevierd. Hij keerde zich tegen de circu laire van de minister aan de P.R. A.C.'s, volgens welke alleen de al lerergste gevallen nog zulen wor den vervolgd en was van oordeel dat de Kamer zich onmogelijk mei dit beleid van de Minister kan ver enigen. Voorts ontwikkelde hij be zwaren tegen diens gratie-beleid. De heer Stokvis beschuldigde de regering van nalatigheid ten aan zien van de politieke herscholing der politieke delinquenten, die als fascist de kampen binnen kwamen en deze als fascist verlaten. Ten slotte pleitte deze afeevaardigde voor gedwongen deportatie. Een duistere bladzijde in de ge schiedenis van ons recht noemde de heer Zandt (S.G.P.) de bijzondere rechtspleging. Ten aanzien van de berechting der jeugdige politieke delinquenten verlangde hij voor rang en zo mogelijk onvoorwaarde lijke invrijheidstelling. Voor andere groepen gedetineerden bepleitte hii voorwaardelijke invrijheidstelling. Hierna kwam de minister aan het woord om zijn beleid te verdedigen. Hij bracht naar voren te begrijpen dat de Kamerleden gaarne geïnfor meerd zijn -over allerlei details, doch zij zullen pok begrijpen, dat de minister niet alle details kan we ten en de tijd te kort is geweest voor de nodige inlichtingen te ver zamelen. Het streven is de jeugdige delin quenten in kleinere kampen onder te brengen, waaraan voordelen ver bonden zjjn met het oog op per soonlijke beïnvloeding. De zaken, die voor 1 October 1946 door de Bijz. gerechtshoven zijn berecht, worden herzien. Overwogen zal worden of er sprake van gratie kan Tatarescu trekt zich terug Georges Tatarescu, de vroegere Roemeense vice-premier, heeft het voorzitterschap van de nationale liberale party neergelegd. Men be schouwt dit als een terugtrekking uit het politieke leven. Delegatie naar Belgische koning Naar het blad ..La Nation Beige" meldt, is een afvaardiging van het nationaal (katholiek) congres voor de oplossing van de koningskwestie -uit Brussel naar Pregny vertrok ken, waar koning Leopold verblijf houdt. zijn. Een zeer groot aantal geval len is op grond van gratie-adviezen afgehandeld. Bij de huidige moder ne opvattingen achtte spreker de portatie niet juist: „we leven niet meer onder koloniale verhoudin gen," merkte hij op. Vrijlating op grote schaal achtte de minister niet verantwoord, vio lating op voorwaarde, dat de be trokkene bij een bepaalde firma zal gaan werken, niet juist. Geen doodstraf? Hij zeide te bevorderen, dat doodstraffen worden veranderd in levenslange gevangenisstraf, ten zij de gratie-adviezen der rechter lijke instanties hem aanleiding ge ven te adviseren tot een andere straf. Mr. Van Maarsseveen doelde ten slotte mede, dat naar schatting op 31 December nog 8500 perso nen in de kampen zullen verblijven. Toen htf zijn functie aanvaardde waren er 70.000. Intussen acht hij 8500 nog te veel. De ervaring is. dat de tribunalen snel werken. Hij zal nu voorstellen om deze tót 1 Juni te laten bestaan. Twee moties Bij de replieken diende de heer S c h e p s (Arb) een motie in, waarin de minister verzocht wordt maatregelen te nemen, die waar borgen, dat de berechting van eco nomische collaborateurs ongestoord haar verloop kan hebben. Hierop verklaarde de heer Rool- vink (KVP) zijn steun aan de motie-Scheps niet te kunnen ver lenen. De Minister betoogde, dat het geenszins de bedoeling is de kleine collaborateurs te straffen en de Fondspreniie lager voor verplicht verzekerden De minister van Sociale Zaken heeft zijn goedkeuring gehecht aan een voorstel van de commissie van advies van het ziekenfondswezen, om de premie van de verplichte ziekenfondsverzekering voor het jaar 1948 te verlagen van 4 tot 3,8 van het loon, dat voor pre mieberekening in aanmerking komt. Deze premie wordt, zoals men weet, door werkgever en werknemer, ieder voor de helft op gebracht. Het aandeel van de werknemer in de verlaagde premie zal door de werkgever, die het loon wekelijks betaalt, voor het eerst van het loon over de eerste volle werkweek .van het jaar 1948 worden ingehouden. Prins Philip. Hertog van Edin burgh, is in een functie aan de Britse admiraliteit benoemd Vol gens nauw bij het Britse hof be trokken kringen is dit de eerste of ficiële aanwijzing, dat het in de be doeling van de prins ligt in actieve dienst te bljjven. grote te ontzien. Zijn politiek is al tijd een andere geweest. Grote col laborateurs zullen worden ver volgd/ook al is het na 1 Juli. De motie achtte hij overbodig. De mo tie-Scheps werd verworpen met* 44 tegen 25 stemmen. Ook het Beheersinstituut kwam nog even ter sprake en mej. Ten- de loo (Arb.) diende eveneens een motie in, waarin de Kamer als haar mening zor uitspreken, dat openbaarmaking' der jaarstukken van het instituut noodzakelijk is. Het beleid van het instituut en zijn plaatselijke vertegenwoordigingen zou regelmatig moeten worden ge controleerd door van regerings wege in te stellen commissies van toezicht. De Minister merkte op tegen het eerste deel der motie geen bezwaar te kunnen maken. Van het tweede deel vreesde hij vertraging in het werk van het instituut. De motie werd daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen, de begroting z.h.s. goedgekeurd. Noodkreet van de C-47 „Hebben dringend hulp nodig", was de radio-boodschap die giste ren vart, de overlevenden van de verongelukte C-47 werd opgevan gen. De bemanning deelde nog mee dat zij zich naar hun schatting op 130 k.m. ten zuidwesten van Frank fort bevinden. De^ reddingsbrigades van de Amerikaanse militaire politie, die gezocht hebben1 in het gebied waar twee dagen celoden hoog in de heu vels vuren waren gesignaleerd, zijn onverrichterzake teruggekeerd. Men vreest voor de overlevenden, want er was weinig voedsel aan boord, en het weer is koud en nat. De onrust in Frankrijk, die in het Midden en Noorden van het land wat tot bedaren schijnt te komen het aantal stakers is daar teruggelopen van 125.000 tot 4.000 laait hevig op in het Zuiden. In Clermont-Ferrand vielen bij gevechten tussen stakers en politie twee doden aan de zijde der eerstgenoemden. Uit Nice, Cannes en Marseille komen eveneens berichten over hevige botsingen. De gehele toestand langs dè Rivièra was zo onru&tig, dat de treinen van Parijs naar het Zuiden niet verder reden 'dan Lyon. les om de generatoren weer op gang te brengen. Daarna reden weer enkele Métro-treinen, zij het dan ook langzaam. Marseille's vliegveld gesloten In verband met de stakingen is het Marseillaanse vliegveld Ma- rignane tijdelijk gesloten. De KLM- dienst AmsterdamLydda (Pales tina), dio eenmaal per week via GenèveRome en eenmaal via MarseilleRome wordt gevlogen, zal tot nader order rechtstreeks het traject AmsterdamRome volgen. Vijf beambten van de Franse spoorwegen, leden van communis tische organisaties, zijn gearres teerd. Zij hebben hun medeplichtig heid bekend aan een aanslag op een spoorlijn tussen Menecy en Balan- court in dc nacht van 2 op 3 De cember; zij handelden op instruc ties van een stakingscommissie te Parijs, zeiden zrj. De communistenleider Maurice Thorez, voor wiens woning, even buiten Parijs, gisteravond een bom ontplofte die belfalve enkele ver brijzelde ruiten geen schade aan richtte, heeft in een toespraak tot Franse mijnwerkers de „misdaad van Atrecht", waarbij door sabo tage een twintigtal personen om het leven kwamen, vergeleken met de brand in de Duitse Rijksdag, door Goering gesticht als motief voor de onderdrukking der commu nisten. Naar A.P. mededeelt is vanmor gen om 8 uur het verkeer van de Parijse Métro stil gelegd en moes ten de fabrieken hun werkzaam heden beëindigen. Ook de verlich ting ging uit, doordat een aange kondigde staking van ruim 1 mil- lioen man overheidspersoneel ef fectief begon te worden. Drie kwartier later functionneerde de verlichting weer in de gebouwen van de radio, de telegraaf en de nieuwsbureaux. De grote fabrieken waren echter nog van stroom ver stoken. Matrozen en leden van de garde mobile begaven zich in allerijl naar de electrische centra- Grote Vier gaan Verder zonder resultaat Het plan-Marshall is gisteren voor het eerst ter sprake geweest in de raad van ministers van, bui tenlandse zaken der Grote Vier te Londen, en wel toen de Ameri kaanse minister wiens naam dit plan draagt, zijn Russische collega rechtstreeks beschuldigde dat de Sovjet-Unie pogingen doet om „de grote coöperatieve beweging voor het herstel van Furopa te ontwrich ten." Marshall maakte deze opmerking naar aanleiding van Molotofs hou ding over de veelomstreden Duitse activa in Oostenrijk. De Rus wei gerde het Franse voorstel betref fende een definitie van deze activa aah een beschouwing te onderwer pen en hij bleef weigeren toen Marshall hem, on de man af vroeg, wat de Sovjet-Unie precies aan Duitse activa in Oostenrijk ver langde. De overeenstemming ont brak zo volledig, dat men maar be sloot, dit punt te laten varen. Van daag zal men beginnen met de be spreking van de economische orga nisatie van Duitsland. Vijf steden candidaat voor UNO-vergadering Stockholm en Kopenhagen zijn geschrapt van de lijst van steden voor de vergadering van de Alge mene Vergadering der UNO. Zwe den en Denemarken hebben mee gedeeld dat er niet voldoende accomodatie is. Trygve Lie hc?ft .Nederland, België, Frankrijk, Tsjechoslowa- kije en Zwitserland gevraagd bin nen vier, vijf weken gegevens te ver* trekken over de faciliteiten die zij kunnen bieden. Heeft Kremlin bezwaren tegen prinses Anna De Londense Daily Graphic be richt uit Lausanne dat een „Rus sisch veto" dc verloving van koning Michael van Roemenië met prinses Anna van Bourbon heeft verhin derd. Volgens dit blad heeft Michael de Roemeense regering telegrafisch van zijn voornemen in kennis gesteld. Mevrouw Anna Pauker, de Roemeense minister van buitenlandse zaken zou er op gestaan hebben djt eerst over leg met het Kremlin zou worden gepleegd, en het antwoord van Moskou was „neen", aldus de Gra-' phic. Radium op zwarte markt Amerikaanse rechercheurs heb ben op de Duitse zwarte markt ter waarde van meer dan anderhalf millioen gulden aan radium en ra- diumhoudende stoffen in beslag ge nomen. Er zijn twintig Duitsers en een Nederlander gearresteerd. De aan gehoudenen zeiden dat zij slechts tussenpersonen waren. Dc rechercheurs zijn -een Frans man op het spoor die wellicht weet waar het radium vandaan komt. Paul van Zeeland terug naar Indonesië Paul van Zeeland, lid van dc commissie van goede diensten voor Indonesië, zal 15 December per vliegtuig uit Brussel naar Indone sië ver.trekken. Hij hoopt 17 De cember in Batavia aan te komen. Helmen voor pannen De Berlijnse dienst van sociale zaken verstrekt pannen tegen sta len helmen. De koers is: drie hel men voor een pan. De helmen wor den toegewezen aan fabrieken, die er keukengerei van maken. Lopez veroordeeld De arrondissemensrcchtbank (e Amsterdam heeft uitspraak gedaan tegen de hoofdredacteur van het weekblad „De Nieuwe Post". L. A. Rodrigues Lopez. Wegens zich in het openbaar in geschrift in beledi gende vorm tot een geldboete van 500.bij niet betaling te ver vangen door een maand gevange nisstraf. Pinke naar Nederland Vice-admiraal Pinke, opperbevel hebber der Ned. vlootstrydkrachten in Indonesië, vertrekt morgen met een Constellation van de K.L.M. naar Nederland. Hy wordt Maan dag op Schiphol verwacht. Ex-voddenraper kon voor waarden' stellen Joseph Joanovici. de Roe- meens-Parijse- multi-millionnair, is in Parijs terug. Een half jaar lang hebben Franse politie en Scotland Yard vruchteloos naar hem gezocht. Tot hij liet weten, dat hij zich in de Amerikaanse zone bevond, en bereid was zich ter beschikking van de politie te stellen. Er dreigde nog een kink in de kabel te komen, omdat „monsieur Joseph" niet verscheen, toen een- Parijse politiecommissaris en zijn escorte op de afgesproken plaats op hem wachtten. Hij vreesde ge molesteerd te worden en pas toen hij de nodige garanties had gekre gen, kwam hij. De Franse bladen constateren nu verontwaardigd dat de politie dus onderhandelt met een voortvluch tige gedetineerde. Het is weer een van de slechte beurten van de Franse politie. Machtig man .En opnieuw het bewijs van Joanovici's macht. Twintig jaar geleden liep hij als voddenraper door dc Parijse straten. Hij was hier gekomen om zijn geluk te zoe ken, en hij vond het. Hij werd snel rijk. hoe weet niemand, maar op een handige manier in elk geval. Want handig is hij; hij is een vir tuoos in de kunst om hooggeplaat ste lieden aan zich te binden en zijn relaties uit te buiten. Zijn glörietijd was de bezetting. Hij was met iedereen goede vrien den: met het Duitse leger, met de S.S. en de Gestapo'evengoed als met de Raad van Verzet en de Maquis. Hij deed grootse zaken in het corrupte, uit het lood geslagen Parijs van '40 tot '45, verdiende fabelachtige lommen en was be- j roemd in de vermaakscentra om I zijn geldsmijterij. In de dagen van de bevrijding reed hij met een Amerikaanse spion door de straten en verder onderhield hij nog nauw contact met de Joodse verzetsbeweging in Palestina. Gevangen, ontsnapt Maar een tijd na de bevrijding werd hij toch gearresteerd. Be schuldigd van collaboratie en nog het een en ander in die trant. Het werd een grote rek want hij dreig de een aantal autoriteiten met name te noemen (en op de hoogste pósten) die hij in zijn val zou mee slepen. Daar kwam niet veel van, want op een goede dag, nu een half jaar geleden was hij verdwenen. Tweede rel, want men ontsnapt niet zo maar uit een goed bewaakt Huis van Bewaring. Er vielen Rechts en links wat ontslagen en de commissaris van politie Fournet ging op zijn beurt in het gevang. Niettemin: de vogel was gevlogen en het bleek niet gemakkelijk hem weer in dp kooi te krijgen. Maar nu is hij dan weer terug niet als een opgejaagde voort vluchtige, maar als de grandseig- neur die eisen kan stellen. „Monsieur Joseph" maakt zich niet druk. Hij heeft een pleidooi opgesteld dat niet minder dan vier duizend namen bevat van mensen die als getuige a décharge zouden kunnen optreden. Er is geen twij fel over mogelijk, dat tallozen van deze veertig duizend het zouden appreciëren als hun naam niet in verband met de zaak-Joanovici zou worden genoemd. En daar zullen er nog wel enkelen onder zijn die er wat aan kannen doen dat het gerecht het monsieur Joseph Joani- vici niet al te moeilijk zal maken. Sinterklaas in Moskou? In Washington circuleren ge~ ruchten over een panische koop' lust'' in de Sovjet-Unie en over een devaluatie of wijziging in dc koers van de Roebel. Deze wijziging zou vandaag. 5 December ingaanat' dus een Reutcrbericht uit Wash' ington. Sovjetkringen in Washington zeiden niets van deze berichten af te weten. Lovctt, de Amerikaanse onderminister van buitenlandse za- hen. tracht hierover nader nieuws in te winnen bij dc Amerikaanse ambassadeur in Moskou. Dc diplomaten tasten dus in het duister. Maar onze jongste ver' slaggever wees met een pienter gc' zicht op het verband tussen pani' schc kooplust en het Sinterklaas feest. Misschien heeft hij het wel bij het rechte eind Aanvoer van 100.000 eieren De tijd van het jaar in aanmer king genomen overtrof de aanvoer de verwachtingen, die niet zo erg hoog gespannen waren. Naar schat ting werden 100.000 eieren aan de markt gebracht. In de vroegte wer den prijzen gemaakt van ongeveer 16 cent per stuk. Later zakte deze prijs iets, hoewel hij toch nog altijd enige centen hoger bleef, dan de tot nu toe bestaande vastgestelde rege ringsprijs. Er mag dan ook verwacht wor den, dat volgende week de pluim veehouders, die de kat eerst een« uit de boom wilden kijken, met hun eieren ter markt zullen komen. Barneveld had een feestelijk aan zien. Velen hadden nl. aan do op roep der Winkeliersvereniging, om de vlag uit té steken, gehoor gege ven. Men kon zich weer terugwanen in de tijd tc.n de eiermarkt van Barneveld een wereldvermaardheid had en aanvoeren van twee millioen eieren niet tot de zeldzaamheden behoordpn. Enquête regeringsbeleid 1940—1945 De enquêtecommissie regerings beleid 1940—1945 maakt bekend dat z\j gaarne voor 22 December 1947 opgave ontvangt van de namen en adressen van alle personen die er prijs op stellen door dc commissie te worden gehoord, met nauwkeu rige opgave van het onderwerp waarover zij. verklaringen zouden willen afleggen. Ook stukken, die betrekking hebben op het onder werp van haar onderzoek, worden binnen dezelfde termijn ingewacht. Het onderzoek van de commissie strekt zich uit tot het regermgs be leid van de kabinetten De Geer Gerbrandy en Schcrmerhorn Droes sedert de Duitse inval in Ne derland van 10 Mei 1940 en de oor log met Japan tot aan dè opening van dc zitting der voorlopige sta- ten-generaal op 20 November 1945 alsmede tot het daaraan vooraf gaande beleid voor zover dit onmid dellijk verband houdt met de ge beurtenissen in de vorenbedoelde tijdvakken. Het adres der commissie is: Grif fie Tweede Kamer Binnenhof la, Den Haag. Publicatie verzocht van rapport „Cleveringa" Het Eerste Kamerlid, de heer Van Heuven Goedhart, heeft aan de minister van Buitenlandse Zaken de volgende vragen schrifte lijk gesteld: 1. Is het de minister bekend, dat de openbaarmaking van het rapport der commissie-Vorrink geleid heeft tot verontrusting ten aanzien van de inhoud van het rapport der z.g. commissie-Cleveringa, dat groten deels dezelfde materie én de gestie van dezelfde personen behandelt? 2. Is de minister niet van oordeel, dat zowel de in vraag 1 bedoelde verontrusting als redenen van alge meen democratische aard het ten zeerste wenselijk maken, dat het rapport der coihmissie-Cleveringa wordt gepubliceerd? 3. Indien de minister vraag 2 be vestigend beantwoordt, is hij dan bereid, de openbaarmaking van het rappdrt der commissie-Cleveringa te bevorderen? willen wij een pleidooi houden voor het toewijzen van fietsen aan huisvrouwen. Het is toch wel, zacht gezegd, ietwat vreemd dat de dames volkomen uitgeschakeld zijn bij de distributie van deze volksvoertuigcrv bij-uitnemendheid, terwijl de „Sim" plex'-fabriek in Amsterdam kort gele leden de minister van Economische Zaken er op attent maakte, dat zij meer fietsen produceert dan dc distri- butiediensten toewijzen. De karretjes hopen zich op in haar magazijnen. De heren der schepping, waren irt de hongerwinter stumpers dcc schep- ping geweest als hun vrouwen haar fietsen niet in brokken gereden had- den om levensmiddelen te halen. Wij doken uit onze schuilplaatsen op als moeder-dc-vrouwdikwijls meer dood dan levend, haar afgerammelde karre- tje tegen het huis gooide om tarwe rogge, aardappels en soms een eitje naar binnen te dragen. Als dank voor haar offers krijgen de vrouwen geen nieuwe fietsen. Wel de mannen, die een beroep uitoefenen en minstens vijf km. van hun werk verwijderd wonen of per dag. voor hun baan. minstens twintig km. moeten fietsen. ..Huisvrouw" is ook een vak en voor velen, vooral in deze tijd. dikwijls een hondebaan. Toe. minister, geef onze vcouwert ook f ietsen!

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1