DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Vandaag... Stakers beheersen Franse stad Saint-Etienne HULDEBLIJK KONINGIN WILHELMINA van de Nederlandse vrouw Joe Louis versloeg Walcott op punten Ongelofelijk hè, 106 jaar...' zegt Opoe Herfst Sergeant-majoor verzuimde te ventileren CGT vraagt Auriol om onderhoud Bloemproducten weer op bon ter gelegenheid van Haar vijftig jarig regeringsjubileum Jacques van Tol: „Niet ik!" Nederlands oudste wil verjaardag rustig vieren Asscher en Cohen weer vrij Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 6 December 1947 Nr. 817 6e jaarg. Red. en Adm.: SnouckaertJaan 7, Amersfoort Telel. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Saint Eticnne, het grootste Franse staalcentrum, wordt prac- tlsch door de stakers bestuurd. Zy hebben zich meester gemaakt van het wapenarsenaal, patrouilleren door de straten, geven „door- ryvergunningen" af aan automobilisten en volgens een rechts blad zouden zij zelfs een censuurcomité hebben gevormd voor de plaat- selyke pers. Gisteravond waren Franse troepen ter sterkte van duizend a vijftien honderd man. op weg naar Saint Etienne. Ook elders in Zuid Frank rijk hebben ziel* weer botsingen voorgedaan. In Valence werden hierbij drie personen gedood. In de Assemblée heeft Jules Moch, de mi nister van binnenlandse zaken, hier over gezegd, dat niet vaststond, wie het eerst geschoten hadden, stakers of politie. Maar voor de communist Maurice Michel was er geen twijfel dienaangaande Zijn discussie met minister Moch liep dan ook weer uit op het scheldwoord „moorde naars". In Saint Etienne juist zou op 21 December generaal De Gaulle een rede houden. De Gaulle's partij ech ter, de Rassemblement du peuple frangais, heeft deze aankondiging ingetrokken. Reden werd niet opge geven. De CGT heeft de president van de vierde republiek. Auriol, om een onderhoud verzocht. Sommigen zien hierin een symptoom van een iets minder onbuigzame houding der vakvereniging. Gisteravond zou Auriol een leider van de communistische en van de nlet-communistische groep in de CGT ontvangen, zo verluidde op een gegeven moment Later werd weer gezegd, dat Auriol geen precedent wil scheppen en de CGT niet zou willen ontvangen omdat hij zijn ge zag zou willen voorbehouden voor ernstiger gevallen. Tot 3 Januari 1948 seen aflevering mogelijk In verband met de moeilijke graanpositie acht de regering het noodzakelijk maatregelen te tref fen. die het verbruik van bloem, zetmeel en uit deze grondstoffen geproduceerde artikelen te binden. Daarom zullen met ingang van 3 Januari 1948 de volgende produc ten weer uitsluitend tegen bonnen aan het publiek afgeleverd worden: Vermicelli, vermicellisoep, ma caroni. spaghetti, noedels, mie, tarwegriesmeel. alle soorten pud dingpoeder, custard, maizena. aard appelmeel, aardappelsago, aardap- peltapioca, biscuits, wafels, crac kers, matzes, beschuit, toast, koek jes, speculaas, stroopwafels, ont bijtkoek en taai-taai. Het ligt in de bedoeling het broodrantsoen eveneens ingaande 3 Januari 1948 te brengen op ge middeld 2100 gram per week. n.l. afwisselend 2000 gram en 2200 gr. Echter zal voor een gedeelte van deze hoeveelheid n.l. voor 400 gram elke week een keuzebon worden aangewezen, waarop naar wens of wel 400 gram brood of een nader te bepalen overeenkomstige hoe veelheid van de bovengenoemde producten verkrijgbaar zal worden gesteld. Daar het noodzakelijk is bij het begin van de distributie van deze producten over een voldoende werkvoorraad bij de winkelier te beschikken, moet de aflevering van deze artikelen aan de consument gedurende enige tijd worden stilge legd. Koopverbod Dit verbod to't aflevering geldt voor de volgende producten voor het tijdvak van 8 December 1947 tot 2 Januari 1948: vermicelli, ver- micellisoep, macaroni, spaghetti, noedels, mie, tarwegriesmeel, alle soorten puddingpoeder, curtard, maizena, aardappelmeel, geoxy- deerd aardappelmeel, aardappelsa go. en aardappeltapioca. In het tijd vak van 25 December 1947 tot 9 Januari 1948 voor biscuits, wafels, crackers, matzes, beschuit, toast, koekjes, speculaas, stroopwafels, ontbijtkoek, taai-taai, behalve, in dien deze producten zijn bereid van door consumenten ingeleverde grondstoffen. Ook Schouwburg-directies vragen uitstel Aan het slot van een te Hilver sum gehouden vergadering hebben vertegenwoordigers der Nederland se schouwburgdirecties, die een be spreking aan de nieuwe vermake lijkheidsbelasting wjidden, een tele gram aan de minister van Binnen landse Zaken gezonden. Hierin wordt aangedrongen, de verhoging der belasting in ieder geval uit te stellen tot 1 September 1948, wan neer het nieuwe seizoen een aan vang neemt. Voorts verzoekt het bestuur de minister om een onder houd. ten einde de bezwaren tegen de verhoging der belasting uiteen te kunnen zetten Weerbericht VEEL WIND Weersverwachting tot Zaterdagavond: Wisselend bewolkt met opklaringen. Enkele re genbuien. Aanvankelijk nog krachtige wind uit Zuid-Westelijke ichtln- gcn. Nog Iets hogere temperaturen dan van daag. 7 Dec.: Zon op 8.32 uür. onder 16.30 uur. Maan op 2.26 uur, onder 14.25 uur. De Raad der Republiek (de Franse Senaat) heeft met 217 tegen 82 stemmen het gedeelte van de wet ter verdediging van de Republiek, waarin de anti- sabotagebepalingen zijn vervat, aangenomen. De zitting, die van Vrijdagmorgen 11 uur tot Zaterdagmorgen 7 uur heeft geduurd, werd gekenmerkt door de tactiek van obstructie van de zijde der communisten. BESLISSING BLIJFT WEER UIT Nadat Bidault gisteren in Lon den het standpunt van de Franse regering inzake Duitsland, dat sinds de conferentie van Moskou niet veranderd is, nog eens had uiteengezet, heeft Marshall be toogd, dat over de aard van een Duitse regering geen beslissing ge nomen moest worden, voordat de gemeenschappelijk grondbeginselen waren vastgesteld, die het doelma tig functionneren van zp'n regering zoudon waarborgen. Molotof bestreed het Amerikaan se verwijt, dat de Sovjet-Unie geen economische eenheid van Duitsland wilde en hoewel Bevin drie bases voor discussies voorstelde, wilde de Rus er niet op ingaan, want de kwestie der herstelbetalingen wa ren in het Britse document achter wege gelaten, en dat was in strijd met Potsdam, zei Molotof. De rest van de tijd werd in beslag geno men door redes van Bevin en Marshall, maar beslissingen wer den er niet genomen. Indonesië heeft groot tekort aan artsen Onder de inheemse bevolking in Indonesië .laat de gezondheidstoe stand zeer veel te wensen over en het tekort aan artsen dient onver wijld te worden aangevuld. In de hele archipel kunnen 147 artsen worden geplaatst: 23 specialisten, 15 artsen voor de mobiele Rode Kruisteams en 109 huisartsen. Op het ogenblik voeren dr. Kits van Waveren en dr. Planteydt een in tensieve propaganda-actie, tenein de zo spoedig mogelijk aan de be staande behoeften te kunnen vol doen. Om hun doel te verwezen lijken houden zij in verschillende plaatsen in Nederland lezingen voor de medische vereniging over hun studiereis, die zij in opdracht van de regering naar Indonesië maakten. Han van Meegeren vraagt bijzondere straf Han van Meegeren zal via zijn advocaat een verzoek indienen, zijn straftijd van één jaar door te mogen brengen in een inrichting, waar hij met licht kan slapen, slaapmiddelen mag gebruiken en waar hü zo kan werken, dat hij aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Naar zijn echtgenote verzekerde, zal hij internering in een gewone gevangenis, door zijn slechte ge zondheid. niet overleven. Intussen ontvangt de kunstschil der. die nog steeds in de Valerius- kliniek te Amsterdam verpleegd wordt, voortdurend verzoeken voor het vervaardigen van schilderijen, in de meeste gevallen van opdrachtge vers. die hun portret willen laten schilderen Daar Van Meegeren ech ter niet mag werken kan hij. naar zijn zeggen, tot zijn spijt niet aan de verzoeken voldoen. Aan alle Vrouwen van Amersfoort! ALS onderafdeling van het grote, landelijke Comité, is hier ter stede opgericht en geïnstalleerd 'n plaatselijk comité, dat zich ten doel stelt ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van H.M. de Koningin, gedurende de eerstvolgende maanden gel den in te zamelen, teneinde Hare Majesteit een huldeblijk te kunnen aanbieden in de vorm van een te houden ten toonstelling te 's-Gravenhage, waarvan de opbrengst aan Hare Majesteit zal worden aangeboden voor een door Haar aan te wijzen doel. De tentoonstelling betreft de Ne derlandse Vrouw in de meest uitgebreide staat, gedurende het tijdvak van Harer Majes- teits regering. Uitgebeeld zal worden de Vrouw in het ge zin, in dc oorlogsjaren, in het politieke en staatkundige le ven, in de kunst, in de opvoe ding en het onderwijs. Ook de academische opleiding, haar werk in de landbouw, in het godsdienstige leven en tenslot te in de mode, zullen tot uit drukking worden gebracht. Om de grondsom byeen te brengen, welke nodig zal zyn, voor de organisatie der ten toonstelling, zullen leden van ons comité alle vrouwen van Amersfoort persoonlijk bezoeken, om haar in staat te stellen door het kopen van een coupon (van 10.tot 0.10 toe), aan dit huldeblijk deel te nemen. Elke vrouw en ieder meisje kunnen haar handtekening zetten, welke handtekeningen in een boek verzameld zullen worden, het welk aan Hare Majesteit zal worden aangeboden. Om zo vlug mogelijk te werken, verzoeken wy U. Vrouwen van Amersfoort, het door U ter beschikking te stellen bedrag by Uw afwezigheid door een Uwer huisgenoten te willen laten afdragen en met de collectante overleg te willen laten plegen aangaande de nog te zetten handtekening. Wy danken U bij voorbaat voor Uw medewerking. Presidente, M. W. MolendykKalter. Secretaresse: A. M. GoorliuisFrancken telefoonnummer 4934 Penningmeesteresse, G. H. v. Nieuwenhuizen-Van Ee, telefoonnummer 3382 Overige leden van het Comité znn de dames: AlWinnubst AldersTorsing, BakkerLok horst, v. d. BurgBloemendal, DrewesBrinkman, Van Galen LastRoodenburg, Van Gent De Wilde, GerritsenHorrens- veld, GerritsenRemmerde, Groenevelt-Spruyt, Louise Ryke Haan*—Werdmöller, Hafkamp BuwaJda, HartogHobbel. Van HeemstraVan Asch v. Wijclc, HoejenbosBastiaans, van Hef tenRuys, Huslagev. d. Rol, De JagerDuin, JanssensGe- raerds, KoolhaasVan Gelder, KruyssePels Rocken, Leopold Van Gelder, ManassenDia mant, MüllerHomstra, Ottens v. d. Akerboom, Perquinv. d. Straiten, v, d. PolNonkens, ReekersLodder, Van Royen Sloot, HaamkesVan Egmond, RijperBos. Schuitemaker Kuipers, StoovéZonnenberg, VeenkampVan Veen, Wagens- veldBos, Ziedses des Plantes Kryger, ZimmermannVan Af- felen van Saemsfoort. Men zoekt nog steeds naar de C-47 Het hoofdkwartier van de Ame rikaanse luchtstrijdkrachten in Duitsland heeft Vrijdagavond be kend gemaakt, dat Zaterdag, in dien de weersomstandigheden het toelaten, alle beschikbare vliegtui gen zullen opstijgen om te zoeken naar de Amerikaanse Dakota, die vorige week Vrijdag met 20 inzit tenden nabij de Frans-Duitse grens is neergestort. Citroenen voor kinderen Voor personen, geboren in een der jaren 1928 t.m. 1933 zullen 250 gram Italiaanse citroenen ver krijgbaar worden gesteld. In ver band hiermede moet uiterlyk op 13 December bon „Reserve 045" wor den ingeleverd by een detaillist, die gewoon is citroenen te verko pen. Aflevering zal geschieden zo dra de detaillisten bevoorraad zijn. Een uitverkocht Madison Square en een mlllioen Amerikanen aan hun televisie-toestel hebben Vrydag in spanning het titelgevecht van Loe Louis tegen zyn rasgenoot Joe Walcott gevolgd. Men kan moeilyk zeggen, dat ze geen waar voor hun geld gehad hebben, want het gevecht duurde de volle vijftien ronden en eindigde tenslotte in een uitermate kleine overwinning op punten voor de titelhouder. Kleine zege na 15 ronden Iopen- °n?ph™deiijk joeg hu zijn Over het algemeen werd Louis als favoriet gedoodverfd en toen bovendien nog bleek, dat de we reldkampioen 8 kg. zwaarder was, dan zijn tegenstander, hield men terdege rekening met de mogelijk heid, dat Joe dit gevecht inder daad binnen 4 ronden zou beëindi gen. De eerste ronde begon echter sensationeel, Louis nam het initia tief tot de aanval, doch zijn tegen stander liet zich hierdoor niet inti mideren en plaatste een enorme rechtse op de kaak van de wereld kampioen, die hierop voor twee tellen down ging. Deze ronde was onbetwist voor Walcott. Ook de tweede ronde eindigde in een pun- tenoverwinning voor Walcott, daar hij er in slaagde de meeste treffers te plaatsen. De derde ronde ver liep vrij rustig, doch de vierde bracht opnieuw een sensatie. Wal cott slaagde er in Louis voor zeven tellen op de knieën te krijgen door een rechtse op de kaak. Deze ronde leverde een zeer groot puntenvoor- deel voor Walcott op, daar de we reldkampioen er niet in slaagde ook maar een rake klap aan zijn tegenstander uit te delen. In de vijfde ronde scheen Louis zich enigszins los te werken uit de mat heid, die tot dusverre over zijn boksen had gelegen, zodat Walcott alle zeilen moest bijzetten cm zijn punten voorsprong te handhaven. In de zevende ronde kwam de titelhouder fel in de aanval, nadat de zesde volkomen rustig was ver tegenstander door de ring en Wal cott moest verscheidene slagen in casseren. In de achtste ronde her stelde Walcott zich aanmerkelijk en wist deze met een klein punten- voordeel te beëindigen. Tijdens de negende ronde kregen de toeschou wers waar voor hun geld, want de boksers bestreden elkaar in dit ge vecht voor de eerste keer op uit stekende wijze. De activiteit min derde in de volgende drie ronden weer danig en het leek waarschijn lijk, dat Joe Louis enige punten had verzameld. Met nog drie ronden voor de boeg bleek Walcott echter een uit stekend figuur te slaan. Toen hij echter uitgleed veroorzaakte dit nogal enige sensatie, doch van een knock down was totaal geen spra ke. De veertiende ronde was ge heel voor Louis, die zijn tegenstan der met felle stoten op de kaak en het hoofd geheel in de verdediging drong. In de laatste ronde slaagde Walcott er in de neus van de we reldkampioen bloedend te verwon den. Louis wist zijn tegenstander niet te ïaken, mede doordat Wal cott in een cirkel om de wereld kampioen heen draaide. De spanning steeg dan ook ten top, toen de uitslag bekend zou worden gemaakt. Het publiek had heel goed begrepen, dat van krachtsverschil weinig sprake was. De wereldkampioen behield ten slotte zijn titel door een overwin ning op punten, alhoewel de scheidsrechter, Ruby Goldstein, Walcott de overwinning toekende. De meerderheid die Louis behaal- Walcott's manager protesteert Joe Webster, de manager \ran ^Walcott, heeft hedenochtend vroeg medegedeeld dat hij bij de New York State athletic commission formeel geprotes teerd heeft cn de weredkam- pioenschapstitel zwaar gewicht heeft opgeëist voor Walcott. Webster verklaarde dat de voorzitter van de commissie Eddie Eagan er in heeft toege stemd Maandag de commissie in een speciale zitting bijeen te roepen om het protest te be handelen. Webster verklaarde tegenover Eagan: ..Ik protes teer tegen de beslissing op grond van Uw eigen systeem van puntentelling". (A.P.). de bleek tenslotte zo gering, dat hij eigenlijk met de hakken over de sloot is gekomen. Het publiek toonde zijn ont stemming over deze uitslag door een waar fluitconcert aan te hef fen. Toen Walcott de ring verliet bracht men hem een welgemeende ovatie. Overtuigend was de overwinning in dit 24e titelgevecht van Louis dan ook zeker niet. Men vertelde zelfs dat dit het zwakste gevecht sedert 10 jaar van hem geweest was. Republikeinse delegatie in Batavia De Republikeinse delegatie is vanmorgen met twee vliegtui gen op het vliegveld Kemajo- ran bij Batavia aangekomen. De gedelegeerden hebben hun intrek genomen in de ambts woning van dr. Gani. De delegatie werd verwelkomd door Kirby en Graham, een groot aantal Republikeinse autoriteiten en een Nederlandse verbindings officier by de commissie van goede diensten. „Paulus de Ruyter" voor Goois Tribunaal Jacques van Tol, schrijver van talloze revue-teksten en liedjes, geestelijk vader van Snip cn Snap, van Peter Pech en van Stoethaspel, de rechterhand van Louis Davids en tenslotte leider van het Zondagmid dag-cabaret van Paulus de Ruyter, deze Jacques van Tol stond voor het Hilversumsc Tribunaal terecht. Tijdens dc zitting verschenen de- claratic-statcn ter tafel, waarin hij de auteursrechten van niet minder dan 600 liedjes en teksten voor zich opeiste, geschreven in de jaren 1941 tot 1944. Doch voor het Tribunaal verklaarde hij. dat hij wel verant woordelijk was voor de regie van 't cabaret, maar dat de teksten kwa men van anonieme schrijvers, die niet waren aangesloten bij de Kul tuurkamer. Hij had deze gegevens tientallen per week voor het pro gramma bewerkt. De leden van het Tribunaal trokken dit verweer ech ter in twijfel. Tenslotte voerde Jacques van Tol tot zijn verdediging nog het vele illegale werk aan. dat hij had ver richt. Hij had Joden geholpen en la ten onderduiken, een mitrailleur in zjjn huis verborgen gehouden en na de spoorwegstaking 7 gezinnen van spoorwcgcmployé's in zijn huis la ten verblijven. Voorts had hij reeds in 1942 J. Hahn, alias Peter Pech, uit de gevangenis te Leeuwarden weten tc bevrijden. De verdediger bepleitte een straf, gelijk aan de voorinternering, mede met het oog op het feit, dat van Tol materieel is geruïneerd en zijn gezondheids toestand ernstig is ondermijnd De uitspraak volgt over 14 dagen. Bij tussentijdse verkiezingen in Epson hebben de conservatieven hun zetel behouden. De Tory-meerder- heid werd aanzienlek vergroot (1945 27.081—20.533. thans 33.633—17.339). Uiterlijk is Opoe Herfst nog niet veel veranderd sinds vorig jaar S December, toen ze op haar verjaardag nog een ronde dansje wilde maken met burgemeester Oud. Haar wangen zijn nog steeds fris-rood als van een bellefleurtje. Maar de blauwe ogen zijn niet meer zo sprankelend als een jaar geleden toen ze nog erg kwistig was met ondeugende knipoogjes en het char mante oude dametje zelfs „pakkerdjes" weggaf. En dit is Opoe. zoals ze er op de dag van vandaag uitziet Dec. vorig jaar kon ze zelfs met circa 60 van haar 118 nakomelin gen een uitstapje maken naar een bioscoop, waar zij zich zelf op de film zag en daarbij opmerkte: „toch een lief wijfie!" Maar nu is zelfs Opoe Herfst „oud" geworden. „Ze moet bijna de gehele dag haar bed houden," vertelde haar 76 jarige dochter, mevrouw Van Houdt, door wie Opoe sinds jaren liefderijk wordt verpleegd. „Wij willen van haar verjaardag maar liefst zo weinig mogelijk drukte maken. Mijn zuster v.an 86 jaar uit Amsterdam was van plan op Opoc's verjaardag even te ko men „overwippen", maar ik heb het haar maar afgeraden." Lopen kan Opoe Herfst bijna niet meer en eten doet ze ook nog maar heel weinig. Wij troffen het, dat ze juist een ogenblikje op was, toen wij haar bezochten. Keurig zag ze er nog uit in haar ouderwets zijden blousje met lo vertjes. Rustig zat ze in de kus sens van haar rieten stoel en- staar de met grote kinderogen beurte lings van haar dochter naar de be zoeker, alsof ze zeggen wilde: I „waar hebben jullie het over; toe, vertel mij ook eens wat." Opoe is stokdoof. „Ik moet alles met „koeien" van letters op een papiertje schrijven, vertelde haar dochter. Dat deden wij ook, toen wij Opoe Herfst vroegen, of ze wel wist, dat het gauw Sinterklaas was. Ze knikte blij als een kind: „mag ik mijn schoen bij je komen zetten?" vroeg ze. „Ja, nu lacht ze weer", zei haar dochter, „maar af en toe, bij vla gen van herinnc .,ig, heeft moeder groot verdriet om de dood van twee van haar zestien kinderen, een zoon van 66 en een dochter van 78, die kort geleden zijn ge storven. Wanneer ze daaraan denkt, is haar leven eensklaps niet veel meer waard. Wat er allemaal achter dat rim pelige voorhoofdje van Nederlands oudste omgaat, zal wel niemand kunnen bevroeden, want plotseling zei ze: „niet te geloven hè, 106 jaar!" De dodentrein op Oost-Java Onderzoek zegt: „geen opzet" Van bevoegde zijde verneemt Aneta, dat er geen sprake is ge weest van opzet bij het overlijden van de 46 gevangenen tijdens het transport BondowosoSoerabaja op 23 November j.l. Het gebeurde wordt het resultaat genoemd van een „samenloop van omstandighe den". Jhr. van Vredenburgh, generaal Spoor en de heer Abdoelkadir heb ben ter plaatse een onderzoek in gesteld. Het transport, dat een dag later vertrok dan in de bedoeling lag in verband met het feit dat Soe rabaja niet tijdig kon worden ver wittigd, had een min of meer ge ïmproviseerd treingeleide onder commando van een sergeant-ma joor. Voor hem zou deze reis de laatste zijn, omdat hij te Soerabaja met groot verlof naar Nederland zou vertrekken. Sedert 1 Augustus zijn er 53 soortgelijke transporten van Oost- Java naar Soerabaja overgebracht met totaal 2826 gevangenen, zonder dat zich daarbü ongevallen hebben voorgedaan. Een van de wagons was op Vf> November afgekeurd en wegens onreinheid vervangen door een andere wagen. Gebrek aan ventilatie op deze uitzonderlijk warme 23 November wordt door de dokters, die het on derzoek instelden, als de waar schijnlijkste doodsoorzaak opgege ven. De wagens waren niet overvol. De Instructies voor de sergeant- majoor waren echter onvoldoende. Onderweg heeft de treingeleider vrees voor ontvluchting. die zijn niet-afzwaaien tot gevolg zou kunnen hebben, geen maatregelen genomen om de wagons te openen om verse lucht toe te laten en voedsel en water te verstrekken. Het feit, dat hij zijn orders op deze zonderlinge wijze letterlijk uitvoer de is de belangrijkste oorzaak van deze calamiteit. Zo zijn door de commissie van onderzoek vergrijpen geconsta teerd, die in geen enkele verhou ding staan tot het gebeurde en blij ven de betrokken personen en in stanties verantwoordelijk. Op vragen van het Tweede Ka merlid De Groot (CPN) betreffen de dit gevangenentransport heeft de minister van overzeese gebieds delen geantwoord, dat onmiddellijk na ontvangst van het hierop be trekking hebbend communiqué hier te lande, waarin.de Indische regering haar leedwezen, afschuw en verontwaardiging over het ge beurde uitsprak, de luitenant-gou verneur-generaal telegrafisch om uitvoerige inlichtingen dienaan gaande is verzocht. Twee leden van de voormalige Joodse Raad, de heren A. Asscher en prof. D. Cohen, die vier weken geleden in hechtenis werden geno men, zijn Vrijdagmiddag op vrije voeten gesteld. Aan hun vrijlating zyn echter de volgende voorwaar den gesteld: Zy mogen voorlopig niet met ge tuigen spreken; zij mogen zonder voorkennis van de procureur-fiscaal van het Amsterdamse Bijzonder Gerechtshof het land niet verlaten: zy mogen met elkander geen con tact onderhouden. Beide heren heb ben deze voorwaarden aanvaard. (De arrestatie van de heren As scher en Cohen hield verband met hun activiteit tijdens de bezetting, waarover verschillende klachten waren binnengekomen. Red.) Algemene staking dreigt in Rome De Kamer van Arbeid der stad Rome heeft de regering een ultimatum gesteld. Als niet terstond maatregelen wor den genomen tegen de werk loosheid zal Maandag een alge mene staking worden afgekon digd. Het ultimatum kwam na afloop van de ongeregeldheden, die zich Vrijdag in Rome afspeelden. Een betoger werd gedood; 13 personen, waaronder een politieagent, liepen verwondingen op. In de voorstad Primavalle aan de oude Via Aurelia heeft de politie het vuur geopend op een menigte demonstrerende werklozen, die met stokken, stenen en ijzeren staven een aanval op de politie deed. De politie kon de orde eerst gedeelte lijk herstellen, nadat zy aanzien- lyke versterking had ontvangen. Toen haar krasse schoonzoon, de 74 jariige hr. Van Houdt, foto's van haar voor de dag haalde, wees opoe glunderend naar de wanden van de kamer, waar wel een do zijn portretten cn foto's van haar zijn opgehangen. Er zijn hele oude bij, fotogravures uit lang vervlo gen tijd. Ze tonen Bet je Herfst Braams in ouderwets costuum met neepjesmuts. Opvallend zijn de energieke trekken en de heldere, doordringende ogen. En als raadde Opoe Herfst onze gedachten, zei ze, met nog een spoor van twinke- ling in haar oude ogen: „Ik ben over me eigen tevreden." „Een van die verwonderlijke opflikkeringen van haar levenslampje, dat lang zaam, heel langzaam ten einde gaat Laten wij haar op 8 December, haar verjaardag, in stilte geden ken, onze lieve oudste van Neder land! Vliegtuig vliegt tegen berg in Noord-Wales Een Handley Page vrachtvlieg tuig, op weg van Rijssel naar Li verpool, is in Noord Wales tegen een berg gevlogen. Tot nu toe zijn vier lijken geborgen. brengen we u. na het sprook- jesfeest van Sinterklaas, naar de bant tverkelijkhcid terug, met een verhaal dat een sprookje lijkt, maar helaas echt gebeurd is. Het heeft zich afgespeeld in de buurt van het schilderachtige dorp Gieten. Daar had in verband met oor- logsomstandighedcn een boerderij 2llt jaar leeg gestaanDeze zomer is de boerin er weer in getrokken. In haar boerderij nu waren vier ramen, twee voor. twee achter. Het glas in die ramen was verweerd, zodat men er niet meer doorheen kon zien en het houtwerk was verteerd. Bij de boerde rij staat een schuurwaarvan de ruit" jes stuk waren. De boerin riep 'de dorpstimmerman er bij en vroeg hem haar ramen in orde te maken. Ze spraken aldus af: wc brengen het verweerde glas van de stee over naar de schuur, want daar heeft niemand uitzicht nodig en in de boerderij zelf maken we vier nieuwe venstersEn, merkte de tim- merman op, dat doen we met zo wei- nig mogelijk hout. want hout is schaars. Wc doen het ook zo goed- koop mogelijk, want u zult wel meer op te knappen hebben. Deze zuinigheid met hout en geld betekende, dat de timmerman in over" eenstemming met de wensen van de boerin de vier ramen niet vernieuwde in de oude trans .dat wit zeggen, één verticale lat en twee horizontale lat" ten. zodat er zes ruitjes ontstonden maar met één horizontale lat. waar' door de boerin een doodgewoon raam kreeg, dus met een grote onderruit en een kleiner bovenlicht. Aldus geschiedde. Toen kwam een ambtenaar van de wederopbouw en zcide: dat mag niet. uw vensters hadden zes ruitjes en u mag geen vensters hebben met slechts twee. dat brengt het landschapsschoon m gevaar. Het moet veranderd wor den. Niet zó Maar zó Boerin en timmerman overlegden en zeiden: wat dc wederopbouw wil zal gebeuren, al kost het een paar latjes. De timmerpxan spijkerde een verticale lat over het gehele raam en bracht nog een dwarslatjc aan. Toen was het landschapsschoon gered, zou men zeggen. Neen, heeft de wederopbouw ge- zegd, dat mag zo niet. Er moeten nieuwe ramen in, die latjes zijn niet voldoende. En een politieagent is de- zer dagen de boerin wezen aanzeggen dat zij maar heeft te zorgen, dat de ramen veranderd worden, dat wil zeggen, dat er nieuwe in komen, zoals de wederopbouw het wilDat zal alles weliswaar tijd. dus geld kostenen materiaal, maar een kniesoor, die daarop let. Blijkbaar hebben arme boeren geld genoeg en heeft berooid Nederland ook materiaal genoeg. U kent het verhaal van de soldaat, die voor het eerst naar het front zou gaanDc kapitein sprak zijn mannen toe, maar hield midden in zijn speech op om tegen de soldaat te zeggen: Man. die middelste knoop van je tu niek is niet gepoetst. Waarop de sol- daat zei: Kapitein, heppu geen andere zorgen

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1