DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Vandaag begint conferentie op de Renville Vandaag... Betje Wery's verraad nog niet duidelijk Ook Zweden moest strijden tegen de vijfde colonne Eerste onderhandelingen in Frankrijk mislukt Nederlandse en Indonesische delegaties gingen Zaterdag aan boord Geen grenzen voor vrachtauto-verkeer Lages: 2500 keer ben ik verhoord SNELLER EN RUSTIGER REIZEN Terugbetaling op te dure kolen Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummer» 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Maandag 8 December 1947 Nr. 818 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De Nederlandse en Indonesische delegaties, die teramen met de commissie van drie Zaterdag aan boord van de Renville zijn gegaan, zullen vandaag hun besprekingen beginnen. Zaterdag middag zijn reeds informatieve besprekingen gehouden. Het schip zal in de haven van Priok blijven liggen. Zeven leden van iedere delegatie blijven aan boord, de overig? leden en de staf zullen regelmatig tussen de Renville en Batavia heen en weer reizen. Het is niet zeker, dat Sjahrir aan de besprekingen zal deel nemen. „Het hangt van de omstandigheden af," zei hij zelf, maar hij was voornemens om Dinsdag naar Australië te reizen. S.iarifoeddin hoopt op „een over eenkomst waarop wij de toekomst kunnen bouwen", heeft hij op een persconferentie gezegd. „Wij moe ten een situatie zien te bereiken waarin het mogelijk is over een toekomstige samenwerking tussen de Nederlanders en de Indonesiërs te spreken". Op de vraag, of de Republiek genoegen zou nemen met min der grondgebied dan geheel Java, Sumatra en Madoera, antwoordde hij: „dat hangt af van hetgeen de besprekingen opleveren. Maar in principe zullen wij om het gebied van de vroegere Republiek vragen. Sjarifoeddin verwachtte dat een te bereiken overeenkomst zou moe ten inhouden: de-facto erkenning van een regering en van haar te bepalen gebied en een zeker plan voor samenwerking tussen Neder land en Indonesië. Hij wenste geen antwoord te ge ven op de vraag, of hij pessimistisch was, maar,zei: „Wij moeten een oplossing vinden, niet alleen voor het welzijn van de Indonesiërs en het Nederlandse volk, maar in ze kere mate ook voor het welzijn van de gehele wereld". Eerst: „staakt het vuren?" Over de kansen op een gunstig resultaat der besprekingen lopen de meningen uiteen. De Nederland se delegatie schijnt op het stand punt te blijven staan dat politieke besprekingen geen zin hebben zo lang niet een volledig staken van het vuren is bereikt, daarbij inbe grepen de acties van de kleine guerilla-groepen die niet in ver band staan met de T.N.I. De Repu blikeinse regering meent echter dat zij voor het herstel van de orde in h~t binnenland niet grondig kan doortasten zolang niet een politieke oplossing is verkregen, omdat zulk optreden verdeeldheid zou veroor zaken. Ondertussen gaan de besprekin gen over het „cease fire"-bevel voort. Hier ligt het probleem in de omstandigheid dat de Nederlandse Protesten der filmclub De Nederlandse filmclub heeft geprotesteerd tegen de formulering in de circulaire over de verhoging der vermakelijkheidsbelasting, dat de film' niet zou kunnen worden gerekend tot de serieuze kunsten én zelfs niet tot het cultureel ver maak. Zij heeft voorts de aandacht ge vestigd op het feit, dat zowel in als buiten het filmbedrijf een oprechte belangstelling groeit voor de film als cultuurfactor en de vrees geuit, dat deze verhoogde vermakelijk heidsbelasting ongetwijfeld tot ge volg zal hebben, dat tal van bios coophouders gedwongen worden de gemakkelijkste en goedkoopste weg te bewandelen door de meest banale en vulgaire succesfilms te vertonen. Tenslotte verzoekt zij de regering alsnog haar plannen te herzien, in die zin, dat de culturele belangen niet bij voorbaat in ern stige mate zullen worden aange tast. Fout in DC-6 toestellen ontdekt De oorzaak van de branden aan boord van de Amerikaanse DC-6 vliegtuigen, welke tengevolge heb ben gehad dat onlangs voor meer dan 80 van deze machines een startverbod is uitgevaardigd, is een te grote aanvoer van benzine voor het verwarmingsstelsel der cabine. Een commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van regering en industrie, is tot deze conclusie gekomen na een onderzoek met be trekicing tot de wijizingen, die in de machine behoorden te worden aangebracht, aleer zij wederom zouden mogen starten. Weerbericht OPKLAREND VAN HET ZUID-WESTEN UIT Weersverwachting, gel- dig van Maandagavond tot Dinsdagavond. Voor het Noorden van het land: zwaar be wolkt met enige regen en aanvankelijk nog hier en daar mist. Ver anderlijke wind. Later iets zaehter. Voor het Zuiden van het land: opklarend na regen met matige Westelijke wind weinig verandering van temperatuur. 9 Dec Zon op 8.35 uur. onder 16 29 uur. Maan op 5.02 uur, onder 14.53 uur delegatie vasthoudt aan de „Van- Mooklijn", de lijn die de verbin ding vormt tussen de Nederlandse voorposten, maar grote onbezette „zakken" daartussen insluit, waar de gewapende activiteit het grootst is. De commissie van goede dien sten heeft een gedemilitariseerde zone .voorgesteld, maar de Neder landse delegatie heeft dat nog niet aanvaard. NS-abonnementen goedkoper De prijzen der N.S.-spoorweg- abonnementen zullen met ingang j van 1 Januari aanmerkelijk worden verlaagd. Nieuwe prijzen: eerste maand tweede klasse f 101,51) (thans f 118,75), derde klasse f 70,50 (thans f 82.50). Voor elke volgende maand, mits onmiddellijk aansluitende aan de voorafgaande: tweede klasse f 81.50 (thans f 95), derde klasse f 56,50 (thans f 66). Ook de prijzen der andere abon nementskaarten (maand- en week- trajectkaarten, week- en jeugd- kaarten) ondergaan een verlaging van circa 15 Volledigheidshalve dient nog te worden opgemerkt, dat voor abon nementen waarvan de geldigheid nog in December 1947 Ingaat, doch waarvan de einddatum in Januari 1948 Is gelegen, de thans geldende prijzen worden berekend. Een re ductie wordt hiervoor dus niet ver leend. De „New York Times" meldt uit Genève, dat do regeringen van acht Europese landen, waaronder Neder land, en het bestuur van de drie Westelijke zones van Duitsland In do economische commissie voor Europa der U.N.O. zijn overeenge komen met ingang van 1 Januari bjj w(jze van proef voor dp duur van zes maanden de grenzen op te hef fen voor het internationaal goede renvervoer per vrachtauto op de grote wegen. De acht landen zyn Engeland, Frankrijk. Nederland, Zweden. Zwitserland, Italië. Denemarken en Tsjechoslowakije. De overeenkomst heeft voorlopig alleen op het tran- sitoverkeer betrekking, doch op drie landen na hebben alle onderte kenaars van de overeenkomst zich bereid verklaard, ook voor het af leveren van goederen aan vracht auto's vrije toegang te verschaffen. Men noemt te Genève deze over eenkomst een van de belangrijkste resultaten van de Europese econo mische samenwerking sinds de oor log. Verliezen in Indonesië Koninklijke Landmacht In de afgelopen week zijn de vol gende verliezen gerapporteerd: Sold. W. de Voogd. Griipskerke (Zeeland): Korp. A. van Polen, uit Harderwijk; Sold. S. Bouwma, uit gem. Menaldumadeel; Sold. Ch. Dienaar, uit Den Helder; Sold. J. Moen, uit Hilversum; Sold. 1ste kl. A. Tuin. uit VoUcnhove: Sol daat P. B. de Jong. uit Rotterdam; Serg. J. J. de Koning, uit Zwart sluis; Sold. D. L. Nap. uit Kamerik (Utr.Sold. 1ste kl. A. L. de Vis ser. uit Rotterdam: Korp. J. H. de Vroedt, uit Amsterdam; Sold. 1ste kl. P. H. Vermeeren, uit Goirle.- Sold. J. Wlschmever. uit Riinsburg: Chinees soldaat 2de kl. Johnny Chan; Javaans soldaat 2de kl. in-. Ratam Bin Sanirpan. Militairen verdronken in Zuid-Suiratra Tijdens een nachtelijke patrouille vaart op de rivier Ogan in de om geving van Nadjongradja in Zuid- Sumatra zijn twee prauwen omge slagen. Zeven militairen worden vermist; vermoedelijk zijn zij ver dronken. Maarten Kuiper, de voormalige S.D.-agent is door het A'damse Bijzonder Gerechtshof ter dood veroordeeld. De bemanning van de Havendienst Vil", die op de Waterweg patrouille' dienst doet om te voorkomen dat de schepen met te grote snelheid de Prins Willem V passéren, ontdekte dit wilde zwijn, dat zich met zeer grote snel- heid verplaatste. Het werd met een lasso gevangen en achter de boot aan naar Maassluis getransporteerd waar de politie een dodelijk schot loste. Het dier was-1,3 m. lang en woog 100 kg. Het is een raadsel, hoe het tot Maas' sluis is doorgedrongen maar ware het niet menselijkergeweest, er een onderkomen voor te zoeken, dat ongetwijfeld in een van de vele Nederlandse dierentuinen te vinden was KROONGETUIGE RIPHAGEN ONVINDBAAR BETJE WERY, geheim agente van het Deviezen-Schutz- •commando, verraadster van de Amsterdamse illegale groep „Badrian stond voor de tweede keer in het verdachten-bankje van het hoofdstedelijk Bijzonder Gerechtshof. Een lange rij ge tuigen legden opnieuw hun verklaringen af, maar de advocaat fiscaal, mr P. N. Jansen achtte de tijd nog niet rijp om een straf te eisen: de behandeling werd uitgesteld, aangezien hij meer ge tuigen wenste te horen. Toch bracht de zitting enige ver rassingen. Voor de eerste zorgde Kriminalrat Willy Lages. die van zijn mening bleek teruggekomen, zich nu bereid verklaarde inlichtin gen te verschaffen en daarop een uitgebreid verhaal deed over re chercheurs. van het bureau Natio nale Veiligheid. Deze hadden hem een verklaring voorgelezen, waar van zij zeiden, dat zij door Betie lijkheid werd opgesteld door ver- dachte's vroegere chef de ..Neder lands" S.D.-err Riphagen. die er belang bij had alle schuld op Betie Wery was afgelegd doch in werke- te schuiven. Lages. die beweerde na de Duitse capitulatie niet min der dan 2500 keer door Nederlandse politiebeambten gehoord te ziin. sprak met enige geringschatting over de rechercheurs, die hem in deze zaak hadden gehoord. Hij noemde hen ..Dunkele Ehrenman- ner", die Ripbagen bii zich in huis ontvingen en met hem samen ver klaringen opstelden teneinde de schuld van Riphagen te verkleinen. Toen verscheen Kriminal-secrc- tar Döring, die volhardde in ziin weigering verklaringen af te leg gen. Hierop dreigde de president hem met gevangenisstraf Dö ring verbüft in het kamp Vught maar het duurde toch nog enkele uren voordat de S.D.-er sprak. Hij bracht naar voren, dat Bc-tje Werv en Riphagen bii hem waren geko men met de mededeling dat „Ba drian" wapens bezat. Bii de arres tatie werd verdachte, die zich in de groep had ingewerkt, pro forma gearresteerd. Ook de rechercheur Kerkhoven stond, gezien zijn relatie met Rip hagen, in het centrum der belang stelling.- Zelf verklaarde hii illegaal te hebben gewerkt, doch tevens was hij compagnon van de N.S.B.-be- grafenisondernemer Van Lee. di» gefusilleerden „ter aarde bestelde." De beruchte chef van het Deviezen Schutzcommando, Riphagen. ver bleef na de bevrijding in het huis van rechercheur Kerkhoven, vol gens de laatste om ..gewichtige verklaringen af te leggeD." Pres.: „In uw huis?" K.: „Ja". Pres.: „Wat is er van Riphagen geworden?" K. „Die is ontvlucht." Pres.: „Bij u uit huis?" K.: „Ja." Pres.: „En u wilt beweren dat u nu niet weet waar Riphagen is?' ,.K.: Neen." Riphagen ontsnapte in een lijk wagen opgemerkt zij. dat K. een garage-bedrijf exploiteert in de richting van de Belgische grens. Tot nog toe hebben naspeuringen geen resultaat gehad... Betje Wery bleef bij haar verkla ring en zeide: „Ik werd verhoord in het huis van Kerkhoven. Tijdens het verhoor zag ik. dat Riphagen zijn hoofd om de hoek van de deur stak en ik dacht: „Nu ben ik ver loren." Ik durfde toen geen bezwa rende verklaringen over hem meer af te leggen en „spaarde" Ripha gen. Tot mijn nadeel...! Na het getuigenverhoor schorste de president de zaak voor onbe paalde tijd. De heropening van de histori sche afdeling in het Rijksmuseum te Amsterdam op 13 December aange kondigd, zal wegens enige noodza kelijke wijzigingen nog enige tijd moeten worden verschoven. Men hoopt de afdeling in elk geval vóór Kerstmis voor het publiek toegan kelijk te stellen. Ontruiming van Palestina 15 Dec. te beginnen? De New York Herald Tribune meldt dat het Britse bestuur in Pa lestina heeft voorgesteld 15 Decem ber te beginnen met de ontruiming van een aantal steden door politie en troepen. Dit plan was echter reeds voor de ongeregeldheden ingediend. Het is n.og niet bekend welke invloed de jongste ontwikkeling daarop zal hebben. Vooral bii Jaffa en Tel Aviv is dé toestand nog gespannen. Zondag ochtend ontstond op de grens der aan elkaar grenzende steden een schietpartij. Dc Arabische hulppolitie in Sa maria heeft de geweren moeten in leveren. omdat leden van dit corps zijn gedeserteerd, klaarblijkelijk om aan de onlusten deel te nemen. De Joods-Arabische tegenstellin gen kwamen ook tot uiting in Ulm (Amerikaanse zone van Duitsland), waar veertig Arabieremdie een zie kenhuis bezochten Joodse verpleeg den aanvielen. Er ontstond een hevig gevecht. Op de foto is duidelijk te zien dat het nieuwe profiel NS. 63 vee' zwaarder is dan het huidige NS. 16. Zs toont ook een aardige vergelijking met dc oudste profielen, die in ons land ge- bruikt werden. Bovenaan rechts: het profiel, dat dc Hollandse Spoorweg' Maatschappij in 1S39 gebruikte, links daarvan het HS.M.-profiel uit 1S12. Onderaan v.l.n.r. het eerste profiel, dat de Staatsspoorwegen gebruikte, het huidige NS. 16 en het toekomstige NS. 63. OP ZESDUIZEND ZWEDEN EN BUITEN LANDERS WERD VOORTDUREND GELET STOCKHOLM, November. Evenals in andere landen bevonden zich ook in Zweden gedurende de tweede wereldoorlog talrijke gevaar lijke politieke elementen, wier streven erop gericht was, het gesloten nationale front van het Zweedse volk te ondermijnen, en zich ingeval van een conflict met een of andere mogendheid aan de zijde van de vijand te scharen. Teneinde eventuele aanslagen van de zijde der vijfde colonne, die nauw samenwerkte met buitenlandse geheime agenten, te verijdelen, had de Zweedse regering omvangrijke veiligheidsmaatregelen getroffen. Dit blijkt uit het documentatie-materiaal van de veiligheids politie, dat onlangs in grote lijnen door „Dagens Nyheter" werd ge publiceerd. f Voor Jiet eerst verneemt het Zweedse publiek, dat bij een aanval van Duitsland op Zweden onmid dellijk duizend Zweedse nationaal- socialisten, duizend zich hier be vindende Duitsers en andere bui tenlanders gearresteerd zouden zijn. Evenzo zouden arrestaties van vooraanstaande communisten plaats hebben gehad ingeval van een oor log met Rusland. Hetzelfde zou het geval geweest zijn met fanatieke vrienden van Engeland, wanneer Zweden in oorlog met Engeland zou geraken. Zwarte lijsten Om deze duizenden arrestaties te kunnen uitvoeren had het Zweedse ministerie van binnenlandse zaken in samenwerking met de veilig heidspolitie reeds in het voorjaar van 1940 een aanvang gemaakt met het opstellen van lijsten, waarop niet alleen de namen van in Zwe den woonachtige buitenlanders, maar ook die van Zweedse staats burgers voorkwamen, wier staats- vijandige houding bekend was. De ze zogenaamde „zwarte lijsten" wa ren in verschillende categorieën in gedeeld, waarvan de groepen 1 en 2 de namen van personen bevatte, die men als het gevaarlijkste be schouwde. Daaronder bevonden b.v. de leiders van de nationaal- socialistische organisaties in Zwe den. Tezamen bevatten deze zwarte lijsten 6.000 namen. Tien procent van de verdachte personen waren vrouwen en meisjes. De Noorse vluchtelingen, waarvan er enige duizenden tot de groepen behoor den, die ingeval van een oorlog tus sen Zweden en een ander land zich niet passief zouden hebben gedra gen, kwamen niet op de arrestatie- lijsten inzoverre ze niet uitgespro ken nation aal-socialisten of com munisten waren. Uit het verslag van de veilig heidspolitie blijkt heel duidelijk, dat de nationaal-socialistische Zweedse groepen, die door het Duitse gezantschap actief werden gesteund, het gevaarlijkst waren. REGERINGSVOORSTELLEN DOOR STAKERS AFGEWEZEN Terwijl Frankrijk een van zyn helden der vrijheid betreurt generaal Leclerc, wiens stoffelijk overschot in een met toortsen ver lichte legerwagen Zaterdag in de hoofdstad aankwam zijn de be sprekingen tussen de regering en de C.G.T. begonnen. De eerste poging is echter mislukt: de vertegenwoordigers van het vakverbond hebben de regeringsvoorstellen onder voorbehoud aan de stakers overgebracht en het centrale stakingscomité heeft „neen" gezegd. Het algemene beeld is nog vrij onbepaald. De onderwijzers zijn weer aan het werk gegaan (met tweederde meerderheid werd het besluit genomen) en overal komen de arbeiders op de fabrieken terug, maar do mijnen in het Noorden liggen nog stil. Marseille is nog steeds geïsoleerd en vandaag en morgen rijdt er weer geen métro en geen autobus een „waarschuwings-staking" van 48 uur, waartoe Zondagavond met grote meerderheid van stemmen beslo ten werd. MEER BROKKEN DAN KLOKKEN... Met het m.s. „Kuwi" z,jn uit Hamburn oer, aantal gerooide kerkklokken met een totaal gewicht van 425.000 kg. in Rotterdam gearriveerd. De goede exemplaren worden aan de kerken teruggegeven» „De strijd is beslist," heeft Jules Moch, de minister van arbeid, ge zegd: „Ik ben de situatie meester. Dé worsteling is thans ten einde en het regeringsoffensief tegen de stakers en saboteurs komt nu in het opruimingsstadium." Het klinkt wat voorbarig. Sabo tagedaden schijnen wel af te ne men, maar toch is er weer een ex^- pressetrein bij Lyon uit de rails gelopen. Er waren overigens geen gewonden en de trein liep maar weinig schade op. Wat belangrijker waren de me dedelingen van Réné Mayer, de minister van Financiën en Econo mie. De regering gaat de gezinstoe lagen verhogen, maar de inflatie met kracht tegenhouden, aldus Mayer. Daarna zullen we pogingen doen om de koopkracht van de arbeider te vergroten en voor de zuinigen zal de waarde der spaargelden be veiligd worden. Maar al deze po gingen zullen tot niets leiden als het werk niet onmiddellijk hervat wordt. Half Le Havre Gaullistisch De Gaullisten hebben in Le Havre, Frankrijks tweede havenstad, een nieuw succes geboekt. Bij de verkiezing voor de gemeenteraad kregen zij 16 van de 37 zetels, volgens de voorlopige uitslag. Zij had den er acht. John Foster Dulles, de speciale adviseur van Marshall, heeft in Parijs gesproken met Auriol, Schuman, Réné Mayer, Léon Blum en De Gaulle. Hij is naar Londen vertrokken. Ook de Raad der Republiek heeft ondertussen de wet tegen sabotage aangenomen. Met 40.9-183 stemmen werd een communistisch voorstel verworpen, voor een debat over de algemene sociale toestand. Zo vreesde men enige dagen na de overval van Duitsland op Dene marken en Noorwegen nationaal- socialistische staatsgrepen. De Stockholmse veiligheidspolitie had namelijk een telefoongesprek afge luisterd. waarbij de Duitse legatie in de Zweedse hoofdstad een aan tal in Stockholm wonende Duitsers opdracht had gegeven, zich op een bepaald uur in de nacht van de 12e April naar verschillende plaat sen van de stad te begeven, welke plaatsen in het betreffende tele foongesprek slechte met een num mer waren aangeduid. De gehele politiemacht van Stockholm werd direct in alarmtoestend gebracht en alle belangrijk-s-érkeerswegen, bruggen en andere punten in Stockholm evenals in Malmö en Göteberg werden door politietroe- pen bezet. Actie bleef uit De gevreesde actie van Duitse zijde bleef echter achterwege. De veiligheidsmaatregelen van de po litie werden van die dag elang- rijk verscherpt. Daarna steeg het aantal der buitenlandse agenten in Zweden snel. Alleen de getallen van gedurende de oorlog gearres teerde agenten geven 'n beeld, hoe deze zich over de verschillende landen verdeelden. Zo kwamen er op Duitsland 122 agenten, op Rus land 197, op Engeland 201 en op Amerika 320. Wat de Duitsers be treft, hun activiteit nam tot eind 1944 toe en bereikte toen het hoog tepunt. Men vermoedt, dat dit zijn oorzaak vond in 't feit, cjat Himm- ler's SS na de aanslag op Hitler in Juli 1944 de taak der spionnage- dienst van Admiraal Canaris over nam. De spionnageactiviteit van de SS, die door deze nooit tevoren buiten de grenzen was uitgeoefend, werd zo intensief, dat bij de Stock holmse veiligheidspolitie voor de controle op deze SS-agenten^ een speciaal bureau moest worden op gericht. In totaal werden in de oorlogsjaren door de Zweedse vei ligheidspolitie ongeveer 1900 leden van de vijfde colonne gearres teerd.. Meer dan de helft daarvan waren Zweden, 367 Noren, 173 Duitsers, 73 Denen terwijl de ove rigen staatsburgers van verschil lende nationaliteiten waren. In drie van de vier gevallen werden echter de gearrestèerden weer los gelaten. De zwarte lijsten werden tot Herfst '45 aangehouden, waar na het gehele bewakingssysteem werd opgeheven. Koning Leopold wil nog steeds terug Het secretariaat van de Bel gische koning in Brussel heeft een communiqué uitgegeven, waarin mededeling wordt ge daan van de rede die de koning in Pregny voor een delegatie uit het onlangs gehouden „con gres voor de oplossing van de koningskwestie" heeft uitge sproken. Bij het afleggen van de eed tot eerbiediging van de grondwet en de wetten van het Belgische volk. al dus de koning, heb ik verplichtin gen op mij genomen, waaraan ik m\j niet zou mogen onttrekken. Wanneer officieel wordt-erkend dat de eer van het hoofd der dvmastie niet is bevlekt, ben ik evenals tevo ren bereid, de verantwoordelijkheid voor deze verplichtingen in liet ka der van onze instellingen met ver dubbelde toewijding te aanvaarden. De Belgische regering, die inzake de koningskwestie verdeeld is. is nog druk doende een oplossing te vinden, waardoor de katholiek-so cialistische coalitie zou kunnen blij ven doorwerken. Men verwacht dat Spaak binnenkort een regeringsver klaring zal afleggen, waarin wordt vastgesteld dat de koning tijdens g en bezetting „zijn eer niet heeft verbeurd" ("dit is Leopolds eis), maar voorbehoud wordt ge maakt ten' aanzien van enkele zij ner daden. Treinreizigers zullen in de toekomst niet al leen sneller, doch ook minder schokkend het doel van hun tocht be reiken. Elcctrische en diescl-tractie zullen het stoomverkecr vervan gen, dó rails worden zwaarder. De spoorsta ven, die de N.S. thans gebruikt, wegen 46 kg. per meter, het nieuwe profiel weegt 63 kg. per meter. Voor Europese verhoudingen Is deze staaf zeer zwaar, doch ln Amerika gebruikt men haar zeer veel. De onderhoudskosten z(jn veel lager dan dc thans gebruikte pro fielen, de levensduur veel langer, terwijl de treinen rustiger op de baan liggen. Daar komt nog b{j, dat de N.S. 63 (zo noemt men in vak kringen het nieuwe profiel) aan- eengelast zullen worden tot stuk ken van 45 meter, waardoor de treinen minder schokken. In Utrecht is een nieuwe lasinrichtlng voor spoorstaven in aanbouw, zo lang die niet klaar is moeten de Spoorwegen zich „behelpen" met aaneengelaste stukken van 24 me ter. Gemakkelijk Is het niet aan de nieuwe spoorstaven te komen. De Nederlandse walserijen z(jn (nog) niet in staat ze te leveren. Nu be trekken de N.S. ze uit Engeland, België en Frankrijk. Het baanvak BarcndrechtZwijndrecht is het eerste, waarop de N.S. 63 wordt toegepast. Naar \vM vernemen zal In dc loop van Januari een begin gemaakt worden met de terugbetaling van lipt op hulsbrandstoffen eventueel te veel betaalde, in verband met de tussentijdse* verhoging van de ko- lenprijs. Per gezin zal f 4.terugbetaald worden. Voor kamerbewoners met een B-kolenkaart Is dit f 2.40. Aan kamershewoners ln het bezit van een A-kaart (ouden van dagen e.d.) wordt eveneens f 4.terug-* betaald. Deze maand nog zal het C.D.K. een circulaire verspreiden uaarin een en ander nader is om schreven. Sociaaldemocraten leiden in Wiirttemherg-Bade^ Blijken? de eerste resultaten van de gemeenteverkiezingen, die Zon dag in Württemberg-Baden (Ameri kaanse zone) zijn gehouden, blijven de communisten ver achter bij de an dere partijen De christendemocraten, tot dusver de sterkste partij, verloren stemmen aan de democratische partij. V.S. drukken geld voor Korea en Duitsland Naar door regeringsfunctionarissen te Washington wordt medegedeeld, heeft het Acmrikaanse departement van financien nieuw geld voor Duitsland en Korea laten drukken voor hef. geval men er blüvend niet in zal slagen met de Sowjet-Unie tot overeenstemming te komen over de vredesverdragen- Het drukken van het geld is we ken lang geheim gehouden met het oog op de conferentie der vier mi nisters van buitenlandse zaken te Londen. Deze maatregel betekent een revaluatie van de Duitse en Ko reaanse munt. Een functionaris voor het bestuur der bezette gebieden verklaarde, dat het eerste doel van deze niaatregel het tegengaan van inflationistische tendezen is Voor men tot het drukken is overgegaan, heeft men besprekingen met de Britse autori teiten gevoerd. Zelfs doodstraf mogelijk voor stakende Grieken Op een buitengewone bijeenkomst van de Griekse kamer is een wets ontwerp goedgekeurd, volgens het welk voor staking of uitsluiting ge durende de periode van de „gewa pende opstand." levenslange gevan genisstraf of zelfs de doodstraf kan worden geeist. Voor het geval bij een algemene staking ook bij de pers wordt gestaakt zal de publica tie van officiële ochtend- en mid dagbladen gewettigd zijn. Voor het eerst sedert het uitbre ken van de choleraepidemie in Egypte is Zondag in het gehele land geen nieuw ziekte- of sterfgeval ge meld. Als zich tien dagen lang geen nieuw geval voordoet, zal Egypte tot „ongevaarlijke zone" worden ver klaard. laten wij een huisvrouw haat hart uitstorten overpetroleum. Ze klaagt: ,,De olieman zei mij vorige week, dat ik geen tien, maar slechte vier liter per weck kan kopen. In het voorjaar vertelde hij mij met een ver heugd gezicht, dat zijn toewijzing enorm was verhoogd. Ik blij. want dat spaarde gas. Toen het najaar kwam zette ik nu en dan een drie- pitsstel in de huiskamer om dc kilte te verdrijven: zo spaarde ik ons kleine rantsoen kolen. November kwam, de hele dag brandde mijn oliestel in de kamer; het was daar niet echt warm, maar toch beter dan in dc andere kamersDe kinderen konden hun kleu- mige handen behoorlijk warmen, ert ikik spaarde kolenWie weet, hoe het nog vriezen gaafEn juist na ik veel petroleum gebruik is de toe wijzing aan mijn olie-mannetje be langrijk verlaagd. 7k vraag U: was het niet beter geweest als de regering een olie-spaarpot had gemaakt voor het najaar en de winter1"

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1