DAGBLAD VOOR AMERSFOORT MOLOTOF: Duitse staalproductie moet verhoogd worden Parijse metrostaking mislukt Half Mei overdracht Brits mandaat over Palestina Ruhrgebiedhome ondercontrole der vier grote mogendheden Procedure-impasse doorbroken Bloedbad in Nancy op 5 December r De nieuwe partij Kabinet Warouw ten val gebracht Gironummer 510330 Bank; R'dainsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of Lper kwartaal Losse nummers 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING HET EARD.QL Dinsdag 9 December 1947 Nr. 819 6e jaarg. Rei en Adm-t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Tclcf. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Ruslands plannen voor Duitsland Molotof heeft Maandag ln Londen de Russische plannen ten aan zien van Duitsland bekendgemaakt, wat betreft de economische structuur. Dezo houden onder nicer In: verhoging van de Duitse staalproductie tot 10 of 12 mlllloen ton per jaar; Instelling (door de bestuursraad) van centrale Duitse bestuurs departementen, daarna opheffing der zonegrenzen; gemeenschappeiyke contróle der Grote Vier op het Ruhrgebied; hervorming van het muntstelsel ln het gehele land; overdracht van de eigendom der trusts en kartels aan de Duitse staat; ongeldlgverklarlng van de economische fusie der Brlts-Amerl- kaanse zone. Lord Pakenham Bevin was gis teren ziek verklaarde de Russi sche eis voor Engeland onaan vaardbaar en Marshall vroeg, of de aanvaarding van de Russische eis inzake de herstelbetalingen een voorwaarde is voor de oprichting van centrale Duitse organen en de afschaffing der zonegrenzen. Bi- dault had geen standpunt wat de 10 milliard dollar betreft, zei hjj. Molotof antwoordde dat er van deze voorwaarde geen sprake was maar stond er intussen op, dat de kwesties van de economische een heid en der herstelbetalingen samen behandeld worden. Deze kwestie moest dan maar aan een speciale commissie of aan de plaatsvervan gers worden gegeven. Verder eiste de Russische minis ter een schadevergoeding van 10 milliard dollar voor Rjjsland en Po len; betaling door ontmanteling van fabrieken die niet noodzakelijk zijn voor de Duitse vredeseconomie, met goederen, Duitse activa in de vreemde en in diensten; de ont manteling van de Westelijke zones, zoals te Potsdam bepaald, moet eind 1948 zijn voltooid. De rede die Molotof bij het indie nen van deze voorstellen hield, was weer doorspekt met beschuldi gingen aan het adres der Westelijke mogendheden: het eigenmachtig optreden der. Westelijke mogend heden. in strijd mt de overeenkomst van Potsdam, had het economische herstel geremd. De impasse wat betreft de procedure werd echter door broken: nien kwam namelijk overeen, het Russische voor stel te bespreken tezamen met het Britse ontwerp, dat In Maart in Moskou werd inge diend en een economisch onaf hankelijk Duitsland beoogde. Over de kwestie der herstelbeta lingen was men het echter oneens. Kirby naar Australië geroepen Dc Australische minister—pre sident. Joseph Chifley, heeft het Australische lid van de commissie voor goede diensten, rechter Kirby, verzocht on middellijk voor een tijdelijk bezoek naar Australië terug te keren. Plan van Amerikaanse progressieven De Amerikaanse organisatie voor democratische actie heeft een plan gepubliceerd voor een vooruitstre vende Amerikaanse politiek, die de volgende punten zou moeten om vatten: Bespoediging van het plan- Marshall. ondersteuning van de niet-communistische linkerzijde in Europa, economische sancties tegen het Spanje van Franco door mid del van de UNO, stopzetting vnn alle onbevoegde militaire hulp aan de regering van Tsjang Kai Sjek in China. De voornaamste ondertekenaars van het plan zijn: mevrouw Elea nor Roosevelt, Graham Sumner Welles, voormalig onder-minister van buitenlandse Zaken. Paul Porf ier, voormalig kabinetsminister en leider, van de Amerikaanse econo mische missie in Griekenland, Ar chibald Macleish. voormalig toege voegd minister van buitenlandse zaken en Herbert Lehmann. ex- directeur-ger.eraal van de UNRRA. Het plan verwerpt zowel het voorstel van Wallace om het ver zet tegen communistische expan sie te staken, als een politiek, die uitsluitend berust op de theorie van het alternatief: kwaadwillig heid of welwillendheid der Sovjet- Unie. Ook wordt ernstig gewaar schuwd tegen elke poging, de hulp der USA afhankelijk te stellen van de economische politiek der andere landen. Proces-Krupp begonnen Gisteren ls voor het Amerikaan se gerechtshof voor oorlogsmisda den te Neurenberg het proces tegen Alfred Krupp von Bohlen und Hal- bach en elf van z'jn medewerkers begonnen. De verdachten worden beschul digd van misdaden tegen de vrede, roof, deportatie van arbeiders, ex ploitatie en misbruik van gedwon gen arbeidskrachten en samenzwe ring om deze misdaden te kunnen verrichten. Behalve von Buelow en Loeser waren allen lid van de N.S.D.A.P. Weerbericht OVERDRIJVENDE WOLKENBANKEN Weersverwachting tot Woensdagavond. l A-t"> Overdrijvende wol- NfVV kenbanken met hier C en daar in dc nacht cn ochtend nevel of mist cn matige tot zwakke wind uit Noordoostelijke rich ting. Koude nacht met plaatselijk lich te vorst. Morgen overdag ongeveer dezelfde tempera tuur als vandaag. 10 Dec.: Zon op 8.36 uur. onder 16.29 uur. Maan op 6.20 uur, onder 15.11 uur. Oud-militaif doodt bijna zijn gehele familie Op Sint Nicolaasavond heeft zich te Nancy een ontstellend drama af gespeeld Een oud-militair, van zijn vrouw gescheiden levend, kwam bij het huis van zijn schoonouders, waar ook zijn vrouw vertoefde, met de armen vol geschenken voor zijn twee kinderen. De schoonvader weigerde hem de toegang, waarop de afge wezene zich verdekt opstelde op de- binnenplaats van het huis. Toen de familie aan tafel ging klonk opeens een schot, gelost door de oud-mili*5»ic.- Dc schoonmoeder werd door de kogel dodeliik getrof fen. de schoonvader rende de bin nenplaats op en werd door een tweede schot geveld. Vervolgens drong de oud-militaire het huis bin nen en verwondde zijn vrouw, die met haar lichaam haar baby trachtte te beschermen Hij achtervolgde haar. toen zjï vluchtte, en doodde haar zowel als de baby Het oudste der twee kinderen, dat zich achter ccn meubelstuk had verstopt, ont kwam aan het bloedbad. De moorde naar ging zich. na het volvoeren van zijn vreselijke daad. bij de politie aangeven Vliegende Kerstman Een vliegend Kerstmannetje, dat jaarlijks vuurtorenwachters cn af' gezorderde gezinnen aan dc kust van Florida verrast met Kerst pakjes. zal dit jaar ook een bezoek aan Canada brengen. Edward Rowe Snow, die reeds sinds 1936 dc bestuurder van het rode l wee-motor ige vliegtuig op zijn Kerstv^chten is. heeft een route van 4.750 mijl tussen Florida en het Canadese Sable eiland uit gestippeld. Hij heeft 1000 mensen ^op zijn lijst staan voor een bezoek. Charlie Chaplin verklaart Hollywood de oorlog In een artikel gepubliceerd in hot Engelse weekblad ..Reynolds News", verklaart Charlie Chaplin te hebben besloten, om Hollywood en zijn be woners de oorlog te verklaren cn wellicht binnen afzienbare tijd de Verenigde Staten te gaan verlaten. Hollywood aldus Chaplin gaat te gronde, omdat het geen films van artistieke waarde meer maakt. Hollywood vervaardigt slechts kilometers filmband. Hollywood is bezig de laatste slag te verliezen als het niet gaat be seffen, dat meesterwerken onmoge lijk aan de lopende band geprodu ceerd kunnen worden. De Amerikaanse luchtmacht heeft een beloning van tien levens middelenpakketten uitgeloofd voor de niet-Amerikaan die hst eerst meldt, waar de vermiste C-47 ligt. Duits protest tegen gebiedseisen „Nederlands standpunt is kortzichtig In de gebieden waarvan de Nederlandse regering annexa tie heeft geëist, en waarvan In het Nederlandse memorandum het Inwoneraantal op twaalf duizend wordt geschat, hebben zich ruim veertigduizend vluch telingen gevestigd, zo wordt ln een memorandum van het Duit se grenscomlté meegedeeld. Het comité werd in het begin van dit jaar door vertegenwoordigers van achttien langs de Nederlandse grens gelegen Landkroise gesticht. In het memorandum wordt het Nederlandse recht op schadever goeding erkend, maar dit moet niet ten koste van de levensbelangen van Duitsland gaan. Bovendien, al dus het memorandum, staat het voordeel dat Nederland uit de grenscorrecties zal kunnen trekken in geen verhouding tot de schade die daarbij aatr de Europese econo mie wordt toegebracht. Het Nederlandse standpunt in zake Duitse zeehavens en kanalen acht het comité kortzichtig, omdat de Nederlandse economie veel be lang heeft juist bii een goed func tion nerend stelsel van waterwegen in het achterland. Ook Canada heeft Nazi's Evenals in Engeland is ook in Canada de voor de oorlog bestaan de fascistische organisatie weer op het tapijt verschenen. De partij heet hier: Nationale Eenheidspartij, en de leider: Adrien Arcand. Arcand, een lange schrale man, die tijdens de oorlog natuurlyk ge- interheerd is geweest, heeft dezer dagen m een geheime vergadering voor het eerst weer zijn volgelingen toegesproken. ZWARTE ARMOEDE heerst in Duitsland. Vrouwen, slecht gekleed en slecht gevoed, staan in de rij voor een paar stukjes textiel, die door het Leger des Heils worden gedistribueerd. „Een eerlijk man, maar zijn straf is verdiend" Jan Hollander, redacteur van Volk en Vaderland, schrijver van anti-Joodse en anti-,.Londen" artikelen en propagandist voor Ra dio-Nederland. was door het Bn- zonder Gerechtshof veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Tegen dit vonnis kwam hü echter in beroep en voor de Raad van Cassatie ver klaarde hij in opdracht van Mub- sert naar Duitsland te zijn gereisd om het „annexionistische streven der S.S." te berftriiden tot de Duit sers deze pogingen echter verijdel den. In zijn requisitoir merkte de proc fiscaal op. dat hü Hollander be schouwde als een eerlijk man met een verkeerd ideaal, maar dat zij. die verantwoordelijk zijn voor de vijandelijke propaganda, zwaar ge straft moeten worden. ..Want deze geestelijke collaboratie die velen oo de verkeerde weg bracht, is erger dan economische collaboratie en zij behoort met de opgelegde straf te worden vergolden." Spreker vroeg verwerping van het beroep. ONDERHANDELINGEN REGERING—C.G.T. OPNIEUW AFGEBROKEN De 48-urige „waarschuwingsstaking" bij de metro en de Parijse bus diensten, die Maandagmorgen zou beginnen, is mislukt en afgelast. Er waren maar enkele diensten uitgevallen. Wel was er gisteren een grote opstopping op de stations, maar dat kwam doordat het reizigersverkeer naar het centrum van de stad zeer intens was in verband met de requium- mis voor generaal Leclerc. Maandagavond zijn opnieuw onderhandelingen gevoerd tussen de regering en de C.G.T. Zij zijn echter weer afgebroken, omdat de C.G.T. blijft vasthouden aan de eis voor een variabele loonschaal in verhouding met de kosten voor het levensonderhoud, waar de regering niet aanwil, .omdat hierdoor het loonpeil te veel buiten de contróle zou vallen. De voorstellen van de regering wegmannen een nieuwe vak- komen op het volgende neer: 1. Geen betaling van loon over de dagen waarop gestaakt is. 2. Een toeslag op het loon van 1500 francs met terugwerkende kracht tot 24 November. 3. Geen toepassing van de „wet op de bescherming van de vrijheid van arbeid". 4. Werkhervatting op Woensdag uiterlijk. De gebruikelijke gezinstoeslagen zullen ook aan de stakers worden doorbetaald. Verder heeft de rege ring aangekondigd dat onmiddellijk een begin zal worden gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkhe den om lonen en prijzen te stabili seren, teneinde een gewaarborgd minimum-loon vast te stellen dat met terugwerkende kracht tot 1 December in werking zou treden. De vakbonden zouden bij de vast stelling van dit minimum-loon worden gekend. De mislukte metro-staking heeft nog tot enige ongeregeldheden ge leid. Stakers trachtten enkele sta tions te bezetten, maar werden door de politie verdreven. De onderchef van het station Mairie d'Ivry werd door stakers gekneveld en van zijn sleutels beroofd. Autobussen wer den bekogeld met stenen, en voor enige autobusstations waren de straten met spijkers bestrooid. Onafhankelijke metaal-bond De beginnende scheuring in de C.G.T. zet door. Maandag avond hebben vertegenwoor digers van zestig metaalfabrie- ken in Parijs en omgeving op initiatief van een groep spoor- BOV EN STAAN DE FOTO toont de ..Renville"het door dc Amerikaanse regering ter beschikking gestelde mari nevaartuig. waarop in dc wateren bui ten Batavia zulks om het terrein der onderhandelingen neutraal te doen zijn de Maandag hervatte Ned crlands-Indonesische onderhandelingen plaats hebben wegmannen bond gesticht, los van de Con federatie. De nieuwe bond zal in contact treden met de onafhankelijke vak bond van het spoorwegpersoneel, die Zondagavond werd opgericht. Het is niet mogelijk een schatting te maken over de .sterkte van de nieuwe organisaties. In een groot aantal kolenmijnen in het Noorden is nu ook het werk hervat. Tienduizend soldaten wa ren in het geweer geroepen om de posters te verdrijven. De ambtenaren zijn weer allen aan het werk. De Parijse vuilnis mannen en de arbeiders bij de gas- en electriciteitsbedrijven staken nog, en ook bij het Middellandse- zeeneet van de spoorwegen gaat de staking door. Bevrijder van Parijs herdacht Een millioen Parijzenaars was gisteren op de been om gene raal Leclerc de laatste eer te bewijzen. In de Notre Dame. waar de Re quiemmis werd opgedragen, be vonden zich de generaals De Lat- tre de Tassignv en Giraud en ad miraal Thierry d'Argenlieu, die zijn klooster voor deze erelegenheid ver laten had. De Gaulle was er niet; hij had Zaterdag al het stoffelijk overschot zijn eer bewezen. Pierre de Gaulle, broer van de generaal en voor de regering mi nister Teitgen. spraken. Op de schouders van soldaten van het tweede leeer werd de kist later naar Frankrijks nationale mauso leum gedragen. Protest van Walcott afgewezen Het protest dat de manager van Walcott, Joe Webster, bij de athle- tiek-commissie van de staat New York indiende tegen de beslissing van de jury-leden in de titel- match Joe Louis-Joe Walcott, is afgewezen. Zoals reeds werd ver meld ging het protest tegen het feit dat een der jury-leden, die meer ronden had toegekend aan Louis, in totaal meer punten had toege wezen aan diens tegenstander Wal cott, volgens Webster had dit jury lid dan ook voor Walcott moeten stemmen. Minister Vos zal het beheer van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting waarnemen, tot de heer Neher uit Indonesië zal zijn teruggekeerd. Dr. D. P. van der Kooy zal prof. dr. P Kuin als secr.-gen van het ministerie van Economische Zaken opvolgen. Wij vernemen dat wat zich tot nu toe heeft aangekondigd op initiatief van mr. Oud als Democratische Volkspartij binnenkort de officiële naam zal krijgen van Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Terug naar Nederland Fenna Witbaard, het Nederland se meisje, dat zich zonder papieren in Engeland bevindt en dientenge volge door de Engelse politie is aangehouden, zal naar Den Haag terugkeren. Hoewel verschillende personen hulp hebben toegezegd, achtte de rechter in Marlborough- street het beter een bevél tot uit wijzing uit te vaai"digen. Een Ne derlands ambtenaar zal h^t meisje bij aankomst naar huis brengen. Post Uw wensen tijdig! Met ingang van 1 Januari zal het mogelijk zijn monsters per lucht post naar Indonesië te verzenden. In de nieuwe serie postzegels zijn twee waarden alsnog verschenen: (je zegels van 7 en van 35 cent. Kerst- cn Nieuwjaarscorrespon dentie zullen de post voor Indone sië aanmerkelijk in omvang doen toenemen. Daarofn verzocht de P.T.T., Kerststukken in de week van 7 tot 13 December, Nieuwjaars stukken in die van 14 tot 20 De cember te posten. Dit schema maakt een uiterst nuttig gebruik van de beperkte laadruimte in de vliegtuigen mogelijk. Distributie-personeel vraagt zekerheid „Voor 't personeel van de P.R.A., dat ten hoogste twee en een half jaar in overheidsdienst is geweest, bestaat een wachtgeldregeling, ter wijl het distributiepersoneel dien aangaande nog steeds in onzeker- hefd leeft", schrijft het hoofdbe stuur van de vereniging van dis tributiepersoneel in een circulaire, gericht aan de ministerraad. Wel zijn pogingen aangewend om een regeling te verkrijgen, maar deze bleven zonder positief resultaat, hoewel tal van ambtenaren reeds acht dienstjaren hebben. Het hoofd bestuur dringt aan op een onver wijlde afkondiging van de toege zegde maatregelen en voorzienin gen, omdat anders ook de goede krachten, die bij het afwikkelen van het apparaat niet gemist kun nen worden, verloren zouden gaan. Op Zaterdag 20 December komen de afgevaardigden van de landelij ke afdelingen der vereniging in Utrecht bijeen, om hun houding nader te bepalen. 1 Operatie aan boord Aan boord van de „Willem Ruys" is een negenjarige jongen aan de blinde darm geopereerd, terwijl het schip nog ongeveer honderd kilometer van Malta was verwij derd. De Maltezer minister van Gezondheid, een assistente en een narcotiseur, die in een vissersboot je waren gearriveerd, woonden de operatie bij. „Militaire"-pakketten vrij van rechten Pakketten, gezonden door militai ren in Indonesië naar hun familie of vrienden in Nederland zullen in het vervolg vrijgesteld zijn van invoer rechten mits aan de volgende voor waarden wordt voldaan: De goederen moeten als ge schenk zijn gezonden: z.ij moeien rechtstreeks uit Indonesië, Surina me of Curacao naar Nederland wor den gestuurd: het gewicht mag maximum 4 kilogram bedragen, de waarde van de inhoud maximum 25 gulden; het bedrag, dat normaal aan invoerrecht of accijns verschuldigd zou zijn mag de 10 gul den niet overschrijden; de zendin gen moeten geschieden onder aus piciën van de Niwin cn uitsluitend via Rotterdam. Amsterdam of Schiphol worden ingevoerd. De litteraire prjjs der „Deux Magols" is tf ogekend aan Yves Malatric, oud 8^/Aav voor z\jn bock. „Histoire d'un jeune negre Ameri cain". ARABIEREN IN JERUZALEM ble ken het niet eens met de verdeling van Palestina. Zij vcroorzaakton gro te ongeregeldheden en staken ccn enorme hoeveelheid Joodse goederen in brand. JOODSE EN ARABISCHE STATEN TWEE WEKEN DAARNA IN LEVEN Engeland wil op 15 Mei 1948 zijn mandaat over Palestina over dragen en het heeft voorgesteld dat de onafhankelijke Joodse en Arabische staten na een overgangsperiode van twee weken, op 1 Juni in het leven worden geroepen. De datum van definitief ver trek der Britse troepen blijft 1 Augustus. Vóór 15 Mei zal Engeland waarschijnlijk de 16.000 illegale Joodse immigranten die op Cyprus worden vastgehouden, naar het Joodse deel van Palestina brengen. Dit Britse plan voor de overdracht van het mandaat zaf nog ter goedkeuring aan een commissie der U.N.O. worden voorgelegd. Veldslag in Tel Aviv Het aantal slachtoffers van de onrust in Palestina is thans tot 91 gestegen: 59 Joden. 29 Arabieren. 2 Armenen en een Brit zijn gedood sinds de verdeling van Palestina be kend wercl. In de wijk Hatikvah van Tel Aviv ontwikkelde zich gisteren een complete veldslag tussen Joden en Arabieren, die met mitrailleurs cn granaten de Joodse wijk aanvielen. Er vielen acht doden, vijf aan Ara bisch en drie aan Joodse zijde. In Haifa is van 's avonds zeven uur tot 's morgens half zes een uit gaansverbod ingesteld. Engeland heeft toestemming ge geven tot het oprichten van Joodse cn Arabische burgerwachten om in de voornaamste gebieden van Pa lestina recht en orde te handhaven, zulks als een voorbereidende maat regel voor de terugtrekking der Britse troepen, die geleidelijk ge concentreerd zullen worden in eva cuatiekampen rond Haifa, vanwaar zij scheep zullen gaan. Twee Arabische landen willen In de zitting van de Veiligheidsraad, die vandaag wordt gehouden, de strijd van de Mohammedaanse we reld tegen de verdeling van Pales tina ter tafel brengen. Egvpte en de Libanon hebben verzocht, aan wezig te mogen zijn bij de zitting, die vanavond begint. Geslaagde noodlanding van onbestuurd vliegtuig In Texas werd de piloot W. B. Myers bij een landing uit het vlieg tuig geslingerd. Het toestel vloog onbemand verder en bleef 2 uur en 20 minuten in de lucht. Wegens benzinegebrek daalde het uit zich zelf en liep bij deze landing slechts geringe beschadigingen op aan het landingsgestel en de vleugels. De piloot, die bij de eerste landing uit het vliegtuig geslingerd werd, brok zijn ruggegraat. Het Oost-Indische parlement heeft vanochtend hot kablnet-\\a- rouw ten val gebracht. De door do minister-president Ingediende motie van vertrouwen word verworpen mot 57 togen 14 stemmen. De volgende parlementsvergade ring zal over drie dagen plaats hebben. Anak Agoeng Gde Agoeng zal hoogstwaarschijnlijk de nieuwe formateur zijn. Ook wordt genoemd de burgemeester van Makassar. Abdoel Hamid. doch deze is slechto gegadigd bii de progressieve frac tie. De val van het kabinet-Warouw is het resultaat van de reeds twee weken durende algemene beschou wingen over het beleid van het ka binet. Direct bij de opening van de zit ting van heden kreeg Warouw het woord. Hij zolde. dat ernstige be studering van de critiek. tijdens de algemene beschouwingen in eerste termjjn op de regering geleverd, de regering niet de overtuiging had geschonken, dat een zodanig groot en algemeen en principieel verschil van inzicht over do voornaamste punten van hot staatkundig en al gemeen beleid tussen regering en parlement aan het licht was ge treden, dat nu diende te worden geconcludeerd tot onmogeliikheid van samenwerking tussen het hui dige ministerie en het vertegen woordigend lichaam. Hij verlangde een duidelijke en openbare uit spraak van het parlement omtrent de bex-eidheid tot samenwerking. Warouw stelde de volgende formu lering voor: ..Hot voorlopig verte genwoordigend lichaam van Oost- Indonesië acht. gehoord de namens de Oost-Indonesische uitgesproken regeringsverklaring nopens het al gemeen en staatkundig beleid, sa menwerking met het huidige minis terie mogelijk en verklaart zich in beginsel tot deze samenwerking be reid." Scherpe critiek Warouw was premier gewor den na het verdwijnen van Nadjamoeddin, die wegens fraude door do president ont slagen was. Het kabinet is ver der echter nog hetzelfde als onder hel premierschap van Nadjamoeddin. Eij de algemene beschouwingen over het regeringsbeleid heeft voor al de progressieve fractie scherpe critiek laten horen. Zij verweet het kabinet dat het te weinig rekening hield met de volksvertegenwoordi ging, dat Oost-Indonesië nog te veel van Batavia uit geregeerd wordt en dat het kabinet de poli tionele actie tegen de Republiek heeft goedgekeurd. De algemene beschouwingen wa-» ren feitelijk de eerste confrontatie van de Oost-Indonesische regering met de volksvertegenwoordiging. Twee mannen, 99 vrouwen Twee mannen en 99 vrouwen zijn Zaterdagmiddag, met het passagiers vrachtschip „Kota Gedc," van de Kon Rotterdamse Lloyd van Ant werpen uit naar Batavia sche^ ge gaan. Ook de „Kota Gede" itf inge legd voor de versnelde gezinsher eniging. Het schip was reeds op 30 November naar de Scheldestad ver trokken om daar lading in te nemen. De passagiers zijn per touringcar naar Antwerpen gebracht. Hierdoor was het allen mogelijk St. Nicolaas avond in Nederland te vieren, ter wijl de zeereis met een week werd bekort. Maritiem -spoorwegstation in Vlissingen Er is in principe besloten tot het bouwen van een maritiem spoorweg station te Vlissingen. De voorberei dingen hiervoor verkeren evenwel nog in het eerste stadium. Verwacht mag echter worden, dat het station gereed zal zijn wanneer in 1948 de Mij. Zeeland naar Vlissingen zal te rugkeren. Het overleg tussen de regering, de Nederlandse Spoorwegen cn de Spoorwegmaatschappij Mechelen- Terneuzen ten aanzien van de spoor wegplannen voor Zeeuwsch-Vlaan- deren zijn nog in volle gang. Oud-burgemeester Voute veroordeeld De Bijzondere Raad van Cassatie veroordeelde gister de oud-burge meester van Amsterdam E. J. Vou te tot drie en een half jaar gevan genisstraf met aftrek. De procu reur-fiscaal had geconcludeerd tot vier jaar gevangenisstraf. Voüte was voor het Bijzonder Gerechts hof te Amsterdam tot zes jaar ver oordeeld. Ds. J. A. Bruins f Een der eerste predikanten, die lid werden van de S.D.A.P., ds. J. A. Bruins, is op 73-jarige leeftijd te Oranjewoud (Fr.) overleden. Hij was de grondlegger van het chris- telijk-socialistisch weekblad „De blijde wereld", dat later werd om gezet in het weekblad „Tijd on Taak". De torpedobootjager „Evertsen" die op weg naar Nederland is zal op zijn reis de haven Trincomali (Cey lon) aandoen. Post voor de opva renden kan daar worden uitgereikt, mits deze uiterlijk 11 December wordt gepost. STAATSLOTERIJ Staatsloterij 5e klasse, 10e lijst. Hoge prijzen: f 2000.— 9903 f 1000,—: 3014, 5027, 5986, 12958 f 400,— 2126, 6390, 6614, 19058 f 200.—: 5251. 8243 f 100,—: 1452. 3714, 4221, 4477, 7808. 8099. 8892, 9287, 10059. 15183, 16952, 18586, 18663, 18982, 21006.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1