DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 In Frankrijk wordt het werk heden hervat Vandaag... Overleg afhankelijk gesteld van militaire toestand? Nachtelijk Kamerdebat over onderwij s-problemen Moskou breekt besprekingen met Frankrijk af C.G.T. aanvaardt loonvoorstellen der regering „Londen" ploetert verder Zoeken naar C-47 wordt gestaakt Het was 5 voor 12 in Wenen Een noodkreet Onderzoek tegen Rauter gesloten Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbua 9 Abonnementsprijs: 031 per week of A-per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HETPAROOL Woensdag 10 December 1947 No. 820 6e jaarg. Re<L en Adm-t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De CGT, de Franse vakvereniging, heeft Dinsdagavond de regeringsvoorstellen met betrekking tot de lonen aanvaard en haar leden bevel gegeven, vandaag. Woensdagmorgen, het werk te hervatten. Dit besluit werd genomen na een noodbijeenkomst van het nationale stakingscomité, waarin de leiders van twintig vakbonden zitting hebben. Het stakingscomité wenst allen die aan de strijd hebben deelgenomen of deze hebben gesteund, geluk en uit zich ook verder in bewoordin gen. die voldoening suggereren over de behaalde successen. Zo worden er fondsen ter beschikking gesteld voor de families van „helden, die tijdens de strijd gevallen of gearres teerd zijn". Nadat geconstateerd is dat op „de dag van heden" 9 December anderhalf millioen arbeiders staak ten. en mijnen en havens stillagen, wordt evenwel verklaard, dat „de reactie erin geslaagd is ons front op verscheidene plaatsen aan te tasten". Het stakingscomité heeft besloten, zichzelf te ontbinden. Thans zal dus het verhoogde minimumloon (10.000 francs) in gaan, voorts krijgen de arbeiders met grote gezinnen grotere fami lietoeslagen dan tot dusver, alle arbeiders krijgen een duurtetoe- slag van 1500 francs per maand met ingang van 24 November en de algemene economische politiek inzake de verhouding lonenprij zen zal worden vastgesteld met behulp van afgevaardigden van de arbeiders en de employé's. Nog sabotage De stakingen waren gisteren reeds aan het verlopen. Op enige spoorlij nen werden nog pogingen tot sabo tage gepleegd, die echter meren deels mislukten door de waakzaam heid van enige spoorwegarbeiders. Wel ontspoorde de sneltrein Genève Lyon doordat de rails waren los- geschoefd; drie personen werden ge wond en er was geringe schade. In Arles werd nog een lid van de garde Républicaine gedood bij botsingen tussen stakers en politie. Parijs: weer normaal Voor het eerst na drie weken Js in Parijs de druk van het gas prac- tisch weer normaal. Ook op de bo venste verdiepingen van de huizen blokken, waar men tijdens de sta dingen zeer "weinig water kon af tappen, kon men hedenmorgen weer water krijgen. Tevens wordt een begin gemaakt met de verwij dering van grote hoeveelheden straat- en huisvuil, die zich in de straten en boulevards hadden opge hoopt. De raad van ministers van bui tenlandse zaken heeft Dinsdag te Londen algemene overeenstemming bereikt over een Brits voorstel voor het ontwerpen van een geza menlijk in- en uitvoerprogramma voor Duitsland (als onderdeel van een plan ter bereiking van de Duit se economische eenheid) maar over de „pooling" van alle Duitse hulp bronnen werd men het niet eens, omdat Frankrijk zich verzette, ter wijl ook de kwestie van terugbeta ling der door de bezetters voorge schoten geldsommen (ten behoeve van de invoer voor de Duitse bevol king) een struikelblok bleek. Het Britse voorstel om de hulp bronnen die in alle zones aanwezig zijn te gebruiken voor Duitsland als geheel werd door Molotof aan vaard, mits Duitsland aan zijn her stelbetalingen zal hebben voldaan. De Rus stelde dus. evenals Maan dag, het slechten van de belemme ringen tussen de zones weer afhan kelijk van het verrichten van de herstelbetalingen. Bidault wilde eerst zekerheid hebben over de economische inschakeling van het Saargebied bij Frankrijk voordat hij z\jn zegen aan dit voorstel gaf. Aan het eind van de zitting vuur de Molotof een lange tirade af over de steenkoolprijzen in Bizonië (de gecombineerde Brits-Amerikaanse zone) deze lieten een te hoge winstmarge voor de tussenhandel, zei hij hetgeen de van zijn ziekte herstelde Bevin de opmerking ont lokte: „Molotof heeft nu hierover al zoveel kolenstof doen opwaaien dat wij de zaak niet helder meer kunnen zien. Ik hoop dat dit stof morgen gezakt is". Toen ging men uiteen, tot Woensdag. STAATSLOTEHM Hoge prijzen: 50.000: 1457. 10.000: 9226. 1500: 10795. 1000: 10535,16655. 1GÏU9. 21725 400: 2824, 4176. 16127. 21185. 200: 11527. 15696. 100: 8047. 8448. 13107, 14872, 15340, 16035, 17762, 18156, 19420, 20270, 21145. Weerbericht RUSTIG WEER Weersverwachting, gel dig van Woensdagavond tot Donderdagavond. Over het gehele land geleidelijk afnemende bewolking, maar In de avond en nacht op vele plaatsen vorming van nevel of mist. Weinig wind. Iets koudtr met hier en daar lichte vorst. 11 Dec Zon op 8 37 uur. onder 16.29 uur. Maan op 7.37 uur, onder 15.35 uur. Machine van zelfde type in Griekenland verongelukt De nasporingen naar de vermiste Amerikaanse C-47 die met 20 pas sagiers aan boord reeds 11 dagen vermist wordt, zullen vermoedelijk met een of twee dagen gestaakt worden. Men verwacht echter dat vliegtuigen die vaste routes vliegen zouden blijven uitkijken. De piloot van een andere Ameri kaanse C-47, die gisteravond uit Rome gekomen niet op het vlieg veld te Athene kon landen wegens slecht zicht, heeft te middernacht per radio geseind, dat^de uit drie leden bestaande bemanning en ko lonel Howard, de enige passagier, zich per parachute in veiligheid zouden trachten te brengen, daar het toestel in een storm geraakt was. ledereen betaalde oude schulden Wenen was Dinsdag een stad, waar niemand particuliere schul den meer heeft en de bevolking deed op het laatste ogenblik wan hopige pogingen haar laatste schel lingen kwijt te raken, voordat de nieuwe muntwet in werking treedt om 12 uur middernacht. De winkeliers zeiden schamper, dat zelfs hun slechtst betalende klanten hun oudste rekeningen be taald hadden en de belastingambte naren verklaarden, dat velen gepro beerd hadden hun belasting vooruit te betalen, voordat de schilling met 66'r gedevalueerd zou zijn. De werkelijke conversie in de nieuwe munteenheid begint Donder dagmorgen, de conversie-periode eindigt 14 December en gedurende die tijd zal de oude schilling slechts een derde van ztjn normale waarde hebben. Voor de ban.ken van lening was het de Zwarte Dinsdag en de men sen stonden er in lange rijen. De Amerikaanse cigaretten zijn vrijwel uit de circulatie of liever van de zwarte markt verdwenen en de beurs was slap voor Amerikaanse dollars, hoewel ze tot 250 schilling opliepen (de genoteerde prijs is 10 schilling). Dc Weners hebben slechts één ambitie: Donderdagmorgen op te staan met niet meer dan 150 schil ling op zak dat is het maximum, dat ze tegen de volle waarde kun nen inwisselen. „U was niet geestig, juffrouw Klessebes!" Het was doodstil in de zaal van het Godise Tribunaal toen de voor zitter hedenmorgen het wonder mooie gedicht uit het Geuzenlied boek voorlas over het kleine Jood se meisje, wachtend op haar vader aan het station en voor de groene tafel stond een enigszins spichtige vrouw, Ceesje Speenhof, alias juf frouw Klessebes van het beruchte Zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter. Enkele mihuten eerder had de voorzitter mr. Van Loon andere versjes voorgelezen. walgelijke anti-semitische gedichtjes over dood aan de Jood. zij Uw leus ka meraden en dergelijke. Waarom deed U aan dergelijke smerigheid mee?' vroegt mr. Van Loon. Het was niet eens geestig, het was smakeloos en zouteloos. Mijn Sinterklaasversjes zijn beter. En Ceesje Speenhoff vertelt be rouwvol waarom zij in 1940 bij de N.S.B. kwam. „Wij moesten kie zen tussen het vaderland en de partij, zoals je soms moet kiezen lussen je man en je kinderen, maar U hebt gelijk, aan dit cabaret ont breekt iedere kunstuiting." „Het is treurig", vindt de presi dent, „U hebt niet eens een fana tiek NSB-gezicht. U moet begrij pen, wij zitten hier niet om U zo spoedig mogelijk in een kamp te rug te duwen. Wij ziften hier om U te doen begrijpen hoe verkeerd U deed." En Ceesje knikt be rouwvol. Het verzet vond zij mooi, maar ik dacht, zegt zij, dat ik aan die kant van ons volk nooit meer zou kunnen komen. Tenslotte komt ook haar man. Piet Rienks naar voren, eveneens geïnterneerde. Dat Ceesje hier staat, is mijn schuld zegt hij. Zij was als een gramofoonplaat, zegt de verdedi ger mr. O verbosch. Geef haar te rug aan haar kinderen. Het tribunaal zal er over veer tien dagen over oordelen. Onderscheidingen op Vrijthof uitgereikt Grote belangstelling trok de plechtigheid op het Vrijthof te Maastricht, waar Prins Bernhard vanmiddag aan leden der Neder landse Strijdkrachten, der Kooo- vaardij en van het KNIL onder scheidingen uitreikte voor betoon de dapperheid. Voor het front der opgestelde troepen las de prins na de inspectie het Koninklijk Besluit voor, waarin de benoeming werd bekend gemaakt van ir. A Paulcn de „redder der mijn streek" tot ridder 4e klasse der Mil. Willemsorde. Het Kruis van Verdienste werd toegekend aan de Koopvaardij-ko- piteins Boutkam, Ten Tijd en Knop uit Schiedam. Van der Tol en Vo gelaar uit Rotterdam en de ma chinist Van der Minnen uit Rotter dam. Ook de Utrechter A. M. Rni- vink van het KNIL kreeg deze on derscheiding. Bronzen Kruis: P. W. van Hat- tum, res. off. te Culemborg en met hem 42 leden van het Nederlandse leger. Negen leden van de Land macht ontvingen de Bronzen Leeuw, drie burgers het Kruis van Verdienste. SCHEPEN IN DE MIST. Als vreemde kolossen, grijs en vaag, doemen de schepen op in dc sluizen van IJmuid en. Als sluipende dieren schuiven zij voort in dc dichte mist. die hangt tussen schip en kade en de forse lijnen verdoezelt. Onhoorbaar manoeuvreren de sleepbotendie hun vracht behou- den thuis trachten te brengen. Iedereen is op zijn hoede, want elk ogenblik kan een reus opduiken uit de nevel, ongemerkt cn onverwachtondanks het eentonige klagen van de misthoorn Prijsverlaging te wachten Prof. Brouwers, dir.-gen. van de Prijzen-contróledienst, verwacht in de naaste toekomst nog enige ver lagingen der kosten van het levens onderhoud. Hij ziet echter daarna geen mogelijkheid meer om van re geringswege vermindering der han delsmarges tot sland te brengen. Dit betekent evenwel niet. dat het bedrijfsleven zelf, als gevolg van onderlinge concurrentie, prijs verlaging niet zou kunnen doorvoe ren. Geld op kolenbonnen Dezer dagen zal een bon van de brandstoffenkaart bekend gemaakt worden, waarop terugbetaling van het op huisbrandstoffen te veel be taalde in verband met de tussen tijdse verhoging van de kolenprijs zal kunnen worden verkregen. Pindakaas voor de jeugd Aan fabrikanten van pindakaas zal binnenkort 350 ton giondnoten worden toegewezen, waarvan zij voor het eerst sinds 1940 dit voe dingsmiddel kunnen produceren De pindakaas zal aan de rijpere jeugd houders van levensmidde lenkaarten b worden verstrekt. De hoeveelheid bedraagt ongeveer 370 gram per persoon. Voortaan zeep naar keuze Op 18 December zullen, in ver band met de komende feestdagen, de bonnen voor twee weken bekend worden gemaakt, Inclusief de ver snaperingen- en de oliebon. Met in gang van Januari zal een keuzebon voor zeep worden aangewezen, zo dat het een ieder vrij staat waspoe- der, harde of zachte zeep te kopen, Bij de PTT in 1950 geen gehuwde wouw meer Gehuwde vrouwen, die als ambte nares of arbeidscontractante werk zaam zijn bij de P.T.T hebben aam zegging gekregen dc dienst voor 1 Januari 1950 te verlaten. Kink in de „Renville"-kabel Heden Nederlandse verklaring verwacht Met de mogelijkheid dat de Nederlandse delegatie op de Ren ville zich op het standpunt zal stellen, dat politieke onderhande lingen met de Republiek niet vruchtbaar zijn, zolang het bevel „Staakt het vuren" niet volledig is uitgevoerd, wordt blijkens berichten uit Batavia ernstig rekening gehouden. Als de Com missie van Goede Diensten dit zou uitleggen als een Nederlandse weigering om verder over politieke onderwerpen te praten zolang de militaire vraagstukken nog niet zijn opgelost, zal de C. v. G. D. naar men verwacht, de zaak aan de Veiligheids raad teruggeven. drie. Kirby was 's morgens voor een tijdelijk verblijf naar Australië vertrokken en Van Zeeland is nog in België: hij wordt eerst om streeks half December terugver wacht. Beide delegaties hebben zich ac- coord verklaard met een voorstel van de -commissie, om afzonderlijk informele besprekingen met deze commissie te voeren, maar Abdoel- kadir, het hoofd van de Nederland se delegatie, heeft gevraagd, van daag een verklaring te mogen af leggen. Sjarifoeddin, de leider der republikeinse delegatie heeft zich daarna eveneens het recht voorbe houden, een verklaring af te leg gen. Over de inhoud van Abdoel- kadirs verklaring wordt uit» be trouwbare bron vernomen dat deze het bovenomschreven afwijzende standpunt zal impliceren. Veiligheidszone Om te komen tot vaststelling van een demarcatielijn en een veilig heidszone, heeft de C.v.G.D. voorge steld, dat beide partijen zullen op geven, hoe hun front liep op 4 Augustus, de datum van het UNO- bevel tot het staken van het vuren. Volgens het voorstel der commissie zal nadat de demarcatielijn getrok ken is, een gedemilitariseerde zone worden ingesteld die onder controle van waarnemers van de Veilig heidsraad zal staan. Op de gistermorgen aan boord van de Renville gehouden zitting was alleen Frank Graham aanwe zig als lid van de commissie van MIN. GIELEN STREEFT NAAR FINANCIëLE GELIJKSTELLING IN ALLE SECTOREN Tot kort voor middernacht hebben de Tweede-Kamerleden dc begroting van het ministerie van O. K. en W. punt voor punt besproken. Tenslotte verdaagde de voorzitter de verga dering. Dr Giclen oogstte lof. doch tal van leden leverden ernstige critiek. Als eerste trad de heer Van Sleen (Arb. op de voor grond met een opmerking over de opleiding der leerkrachten. Voorstel: twee jaar noodopleiding Een twee-iarige noodopleiding achtte hij, gezien het nijpend te kort aan onderwijzend personeel, gewenst. Deze zou later tot een drie-jarige kunnen worden ver lengd. Ook bepleitte de heer Van Sleen de noodzakelijkheid van kleu teronderwijs. De pensioen-leeftijd zou de heer Roosien (A.R.) willen stellen op 60 jaar voor onderwijzers, on 55 iaar voor onderwijzeressen. Evenals de communistische afgevaardigde, me vrouw Van den MuvzenburgWil- iemse, en de heer Tilanus (C.H.), drong hij aan on verbetering van het handwerkonderwijs. Enkele Kamerleden waren van mening, dat op enkele posten de zuinigheid niet voldoende wordt be tracht; de heer Zandt (S.G.P.) snmk zelfs van geldsmijterij en ver spilling. Vernieuwing Naar aanleiding van enkele vra gen gaf minister Gielen vervolgens een overzicht van de onderwijsver nieuwing. Hij merkte op. dat aan de voorbereiding van de toestand in 1950, als de leerverplichting voor het achtste leerjaar mogelijk is ge maakt. hard wordt gewerkt. De daadwerkelijke vernieuwing heeft, volgens de minister, het verst door gewerkt in het kleuter- en buiten gewoon lager onderwijs. Voorts deelde hij mede. een Kon. Besluit te zullen uitlokken, dat een omme keer zal betekenen in de opleiding voor de hoofdacte. Ten aanzien van de kweekschool verklaarde hij. zich een vijfjarige school voor te stellen, beginnende met twee jaar algemeen vormend onderwijs, vervolgens twee iaar al gemeen practisch en tenslotte een jaar uitsluitend practisch onderwijs in het schoolbcdrijf. Wat de textiei- Een verrassing voor de jarige opoe Herfst: Namens haar kleinzoon uit Soe~ kaboemi werd Dinsdag een prachtige b ouquet rozen gebracht. Achter het lieve oudje haar dochter en schoonzoon» behoefte voor het handwerkonder- wijs betreft, betoogde de minister gegronde hoop te hebben binnen kort resultaat te zullen boeken. Tenslotte zeide de Minister te streven naar financiële ge lijkstelling van het onderwijs in alle sectoren. Hii wil consoli deren, wat vrij is ontbloeid: lyceum en nijverheidsschool. Hij zal aandacht besteden aan geo grafische en sociale spreiding van het onderwijs. Weinig resultaat In de avondzitting deelde dr. Gie len mede. dat de onderwijzers-op leiding via H.B.S. of Gymnasium niet voldoende resultaten heeft op geleverd: slecht3 7 procent van de ze categorie bereidde zich op het onderwijzersexamen voor. Vervolgens bracht de heer Roos- jen (A.R.) ter sprake het door de Amsterdamse raad aangenomen voorstel om oer leerling van ciq Kweekschool een studie-toelage van 500 gulden te verlenen, mits de be trokkene zich verplicht vrif iaar in Amsterdam les te geven. Daar deze toelage niet voor de bijzondere scholen geldt, vroeg spreker aan drang uit te oefenen op de beslis sing van Ged. Staten in deze kwes tie. De minister verklaarde, dit ver zoek te zullen overbrengen. Bij de afdeling ..Lager onderwijs" merkte de heer Van Sleen op. dat het onderwijs aan schipperskinde ren nog niet behoorlijk is geregeld. Het aantal scholen voor hen dient te worden vergroot, betoogde hij. Ook bepleitte spreker een vacantie- toeslag voor onderwijzers. De heer Stokman (K.V.P.) hield een uitvoerig betoog, waarin hii te kennen gaf. dat het probleem ..be stuursvorm der openbare school" meer studie vereist. Hri achtte deze studie door deskundigen noodzake lijk. Mevr. Van den Muyzenburg Wfllemse merkte or>. dat het open baar ondcrwils wordt bedreigd. Zij verklaarde de schoolstrijd af te keuren, doch dat deze er is. moet aan het streven van de minister worden geweten, omdat hii de paci ficatie wil doortrekken. In America invoer van rantsoenering... De Amerikaanse regering heeft een wetsontwerp bij het congres in gediend, strekkende tot rantsoene ring van vlees, benzine en andere producten en lot het geven van het recht van aankoop van dc tarwe oogst aan president Truman. Deze maatregelen zouden de schaarste van sommige producten kunnen ondervangen of de prijs verhogingen bestrijden. Door deze wet zouden de vol machten van president Truman voor de regeling van de export, de toewijzingen en de prioriteiten tot 31 Maart 1950 verlengd worden. .afschaffing in Rusland George Malenkof, een lid van het polit-bureau, heeft Dinsdag in zijn rapport aan de Russische commu nistische partij over een bijeen komst, gehouden in September, waaraan de negen partijen van de later gevormde kominform deelna men, meegedeeld, dat de toestand in de Sowjet-Unie zozeer verbe terd was, dat afschaffing van de rantsoenering nog in dit jaar moge lijk was. De verklaring is Dinsdag in de Prawda gepubliceerd. Uit protest tegen uitwijzing Sovjetburgers wordt handelsaccoord op zij geschoven Het uitwijzen van negentien Sowjetburgers uit Frankrijk, ten tijde van de hevigste periode der vandaag afgelopen stakingen, heeft tot gevolg gehad, dat de Sowjetregering de terugtrekking van de in Rusland vertoevende Franse repatriëringsmissie heeft geëist en tevens de aan de gang zijnde handelsbesprekingen met Frankrijk heeft afgebroken, „met het oog op de vijandige houding die de Franse regering tegenover de Sowjet-Unie aanneemt", aldus de motivering van Moskou. Het afbreken der onderhandelingen is in Moskou aan de Franse zaakgelastigde in een zeer scherpe nota medegedeeld. In antwoord' hierop heeft de Franse regering de repatriërings missie der Russen die in Frankrijk vertoeft, gelast, het land te verla ten omdat verscheidene leden der missie daden hadden verricht „in strijd met de veiligheid van Frank rijk". Er werd verklaard, dat dit niet bepaald iets met spionnage te maken had, maar wel verband hield met de stakingsgolf cn de door de communisten geleide relletjes. Parijs is door de Russische maat regel verrast: de Sowjet-Unie heeft de kwestie van de handelsbespre kingen gekoppeld aan een daarvan t> geheel losstaande zaak, n.l. die der repatriëringsmissies, zegt men in de Franse hoofdstad. Motief: Beauregard Twee weken geleden heeft de Franse regering 19 Sowjet-burgers uitgewezen wegens inmenging in Franse aangelegenheden en enkele dagen tevoren had de Franse poli tie een overval gedaan op het kamp Beauregard en daar een vrouw en drie kinderen aangetroffen, die niet geregistreerd waren benevens een kleine hoeveelheid wapens. De kinderen werden teruggeven aan de vader, die niet naar Rusland wilde gaan en volgens de kamp autoriteiten waren de wapens on bruikbaar. Niettemin besloten de Franse autoriteiten het kamp over té nemen. Tegen beide maatregelen heeft de Sowjet-Unie thans geprotesteerd. Frankrijk hoopte in Moskou een accoord te sluiten voor de versche ping van 300.000 ton Russisch graan in ruil voor Franse industriepro ducten. ]\/TET ontroering en instemming 1V-L heeft ons volk kennis genomen van de oproep van prinsen Juliana om de medische zorg in Indonesië te vermeerderen. Het is inderdaad schrijnend te weten, dat hier in Ne derland 6000 doktoren zijn op 9 mil lioen mensen, terwijl ginds in Indo nesië 1000 doktoren aan 6070 mil lioen mensen medische -hulp moeten verlenen. De oproep van de prinses tot de artsen om hun collega's in Indonesië te gaan helpen en op zijn minst genomen de overwerkten af te lossen, verdient onverdeelde steun. De hulp, die Nederland aan Indo nesië zou kunnen en zou moeten verlenen, moge zich niet beperken tot die van onze artsen. Van de kant van verpleegsters b.v. is al vaker gevraagd, neen gesmeekt om haar in Indonesië te komen assisteren en te zorgen voor aflossing van de wacht Wat thans een klein groepje vrouwen in de tropen verricht is bovenmenselijk. Een ander terrein, waarop telkens weer om nieuwe krachten wordt ge vraagd is dat van de geestelijke verzorging. Ds. Koningsberger heeft de afgelopen weken in talrijke ver gaderingen een beroep gedaan op zijn collega's om het kleine ploegje predikanten in Indonesië toch niet alleen te laten tobben. Bepaalde groepen stoffen er graag op. dat Nederland in Indië zoveel groots verricht heeft Dat is stellig juist. Maar zijn er thans niet veel meer en misschien nog veel groot ser dingen te verrichten? Wij be doelen nu niet op politiek terrein, al zou ons volk daar stellig een grootser allure hebben kunnen tonen dan het gedaan heeft. Wij be doelen het terrein, waarop de bo- venaangeduide drie oproepen slaan, de zorg voor lichaam on geest, de doodgewone mensenliefde, dc sim pele hulp aan de naaste: moest ons volk, nu eenmaal op politiek gebied verdeeld, niet in dit opzicht althans eendrachtig zijn en zeggen: er zijn mensen in nood, op ons rust de plicht hen, dwars door alle ver deeldheden en gevoeligheden heen, bij te staan? Loopt ons volk geen gevaar gees telijk te verschralen, als het deze simpele plichten niet meer ziet en aanvaardt? Zijn we niet bezig, ook als gevolg van politieke menings verschillen. onszelf tc isoleren van de mensch in Indonesië, doordat de een zegt: eerst moet dit gebeuren en dan zullen we wel. en de ander: eerst moet dat geschieden en dan gaan we.... waardoor er te weinig gebeurt? Indien men werkelijk be gaan is met het lot van de millioe- nen in Indonesië vrage men niet naar eigen gelijk, maar luistere al leen naar de noodkreet, door de prinses en anderen geslaakt. HPeN slotte moeten wij nog een x vraag stellen, nl. deze. Waarom wordt het Nederlandse volk van de zijde der regering niet veel beter, vollediger cn stelselmatiger inge licht over al deze kwesties? Et- zijn nu, indien wij de tel niet zijn kwijt geraakt, drie ministers van Over zeese gebiedsdelen, plus een RVD in Den Haag en een dito in Indonesië. Zij vertellen weinig of niets Wij ziin cr van overtuigd, dat ons volk wel wil, als het maar eerst goed weet waar het om gaat en wat er gedaan moet worden. Maar we we len niets. En dc mogelijkheden om wat te weten te komen zijn schaars en moeilijk. Waarom wordt de pers in de eerste plaats de provin- eiale, die nauw contact heeft met het volk niet in de gelegenheid gesteld te zien cn tc horen wat er in T'^oncsië gebeurt? Ons volk kan warm gemaakt wor den voor deze a-politieke hulpver lening, mits de regering wil. We hopen, dat zij van die wil heel spoe dig blijk zal geven. (Sp.). Het politieonderzoek tegen de gewezen Duitse commissaris-gene raal voor de „openbare veiligheid", Rauter, is thans gesloten. Het wachten op bepaalde documenten uit Duitsland was de oorzaak, dat het onderzoek langer moest duren, dan weri verwacht. Het dossier is in handen gesteld van de procu reur-fiscaal bij het Bijzonder Ge rechtshof te 's-Gravenhage. Nederlandse verliezen op 8 Dec.: 1 gesneuvelde, zes gèwonden. Vice-admiraal Pinke is van morgen op Schiphol gearriveerd. hebben we een boodschap voor alle magen en vrienden van dc jon gens. die tot het OVW bataljon 1-1-5 R.I. behorenDe commandant van dit bataljon schrijft ons. dat hij zijn jon gens. voor een groot deel afkomstig uit Utrecht en Amersfoort en omge ving. is gaan bezoeken op dc dag. na dat generaal Spoor had medegedeeld, dat de demobilisatie moest worden uit gesteld. Hij wilde juist dien dag. die er voor velen uiteraard een van teleur stelling was. bij hen zijn. Bij 1-1-5 R.Ivond hij de stemming weergegeven in een tekening, behelzen de een gekroonde IV. en daarom heen d -■ woorden wegens enorm succes ge prolongeerd." De commandant vond dit typerend voor de geest van de jongens cn gelooft, dat het dc verwan ten in Nederland goed zal doen te weten, dat deze vrijwilligers ook in de tropen met een grap met een wat wrange soldatenhumor wellicht hun teleurstelling weten tc overwinnen. Stellig zal dit de betrekkingen in Ne derland goed doen. zoals het ook ons goed deed Want hoe men ook over het Indone sische vraagstuk moge denken, de jongens daar zijn onze jongens, met wier wel cn wee wij meeleven. We sluiten ons dan ook gaarne aan bij hei slot van dc boodschap. Overigens hoopt het hele bataljon volgend iaar Kerstmis, onvoorziene omstandigheden voorbehoudenthuis te vieren."

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1