DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Marshall tegen Molotofs eis tot Duitse herstelbetalingen Vandaag... Spaak krijgt de meerderheid BONNENLIJST „Wij verknoeien onze tijd als wij nu geen besluit nemen Renville-overleg toch voortgezet STAKING LEGT ROME LAM Suriname vraagt „welvaartfonds" HET ZELFBESTUUR MISKEND? y Arabieren illegaal naar Palestina Maar koningskwestie is nog onopgelost V ir^ VrlJda Gironummer 510330 Bank; R'damschc Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 1— per kwartaal Losse nummert 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HET RAROOD Donderdag 11 December '47 Nr. 821 óejaarg. Rei en Adm.: Snouckaertlaan 7# Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Londen" in Kritiek stadium Geen minuut Als we niet in staat zijn, nu dit economische besluit te nemen, zei Marshall, doelende op zijn voorstel, verknoeien we onze tiid op een ogenblik, dat er geen minuut verlo ren mag gaan. Ik vind, dat wij nu direct recht hebben op een positief antwoord van de heer Molotof over het Britse voorstel, het herstel en de economische onafhankelijkheid van Duitsland voorrang te verlenen boven de kwestie van herstelbeta lingen uit de Duitse productie. Molotofs reactie is nog niet be kend gemaakt. Vermoedelijk zal men vandaag aan de behandeling van Marshalls voorstel toekomen. Suiker, zeep en een ei Voor het tijdvak van 14 t.m. 27 December '47 geeft elk der volgen de bonnen recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 713 055 Algemeen: 750 gr. suiker bo terhamstrooisel of 1500 gr. jam, stroop enz., of 750 gr. versna peringen. 053 Algemeen: 250 gr. zachte zeep 052 Algemeen: 2000 gram brood (geldig t.m. 20 December). 050 Algemeen: 1 ei. 044 Reserve: 800 gram brood (geldig t.m. 20 December). 045 Reserve: 250 gram citroenen (reeds aangew. voorinl. bon). 047 Reserve: 400 gram brood (geldig t.m. 20 December). Bonkaarten KD, KE 713 555, 556, 557 Algemeen: 250 gram suiker, boterhamstrooisel of 500 gr. jam, stroop enz., of 250 gr. versnaperingen. 553 Algemeen: 500 gr. zachte zeep 552 Algemeen: 800 gram brood. (geldig t.m. 20 December). 550 Algemeen: 1 ei. 544 Reserve: 400 gram brood. (geldig t.m. 20 December). 546 Reserve: 500 gr. bloem of zelf- rijzendbakmeel of kindermeel of kinderbiscuits. Bonkaarten IVIA. MB, MC, MD, MH 713 (bljz. arb., a.s. moeders en zieken) 1015 Suiker: 250 gr. suiker, boter hamstrooisel enz., of 500 gr. jam, stroop enz., of 250 gr. versnaperingen. Tabaks- en versnaperingenkaarten enz. QA. QB, QC 711 T-01, T-02 Tabak: 1 rantsoen si garetten of kerftabak. T-03 Tabak: 2 rantsoenen sigaret ten of kerftabak. T-01 Versnaperingen: 200 gr. verT snaperingen of 200 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gr. jam, stroop enz. T-03 Versnaperingen: 100 gr. ver snaperingen of 100 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gr. jam. stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 12 December wor den gebruikt. De reeds aangewezen bon 045 Reserve voor citroenen moet uiterlijk op 13 Dec. bij een handelaar in citroenen worden in geleverd. De niet aangewezen bon nen van serie R van de bonkaarten 711 kunnen worden vernietigd. Voorts zijn niet aangewezen en -kunnen worden vernietigd van de bonkaarten 713 de bonnen: 029, 526 t.m. 529 Algemeen, 010 t.m. 012, 018, 517, 18 Reserve, 002, 003, 503 Melk. De conferentie der vier ministers van buitenlandse zaken te Londen is Woensdag in haar critiekste stadium gekomen met een eis van Amerika, die in feite neerkomt op een ultimatum aan Molotof over de kwestie der Duitse herstelbetalingen. Marshall, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken heeft zich vierkant tegenover zijn Russische collega gesteld door te verklaren, dat Amerika niet bereid is accoord te gaan met een programma van Duitse herstelbetalingen dat ten laste zou komen van de lopende productie, als voorwaarde voor de econo mische eenheid van Duitsland. Marshall verwierp dan ook de Russische eis tot 10 milliard dollar schadevergoeding. Wij moeten hier en thans beslis sen, aldus Marshall, dat behalve de overeengekomen herstelbetalingen ln kapitaalsgoederen niets uit Duitsland zal worden gehaald, uit gezonderd de tegenwaarde van de voor Duitslands levensonderhoud noodzakelijke import. Slechts dóór- toe werd in Potsdam besloten, maar de uitlegging van deze para graaf is ten onrechte gewijzigd. Marshall vroeg de raad van ministers dan ook een besluit te nemen waarbij na 1 Januari 1948 niets meer uit Duitsland zal worden gehaald behalve te gen een billijke economische geldswaarde of tegen goederen die kunnen dienen om Duits lands economische leven in stand te houden. Twee kwaden Herstelbetalingen uit de lopende productie wat Rusland wil achtte hij uit den boze: want hier voor staan slechts twee wegen open, aldus de Amerikaan, name lijk: de Verenigde Staten zouden dergelijke herstelbetalingen in we zen te bekostigen krijgen (en daar voelen de Verenigde Staten niets voor), óf: de Duitse levensstan daard zou zodanig omlaag gedrukt moeten worden dat Duitsland in het centrum van Europa een blij vende haard van onrust zou wor den. Amerika wenst ook zö'n prijs niet te betalen voor de economische eenheid van Duitsland. Nederlanders willen geen verstek laten gaan De verklaring die Abdoelkadlr als hoofd van de Nederlandse dele gatie aan boord van de Renville gisteren heeft afgelegd, heeft in derdaad de verwachte strekking gehad: politieke besprekingen kun nen geen succes hebben, voordat het staken van het vuren een feit geworden ls. De Nederlanders zullen ech ter geen verstek laten gaan bij de politieke onderhandelingen en aan deze concessie is het te danken, dat de commissie van goede diensten de zaak niet, zoals bij een pertinente weige ring der Nederlanders ver wacht werd, teruggeeft aan de Veiligheidsraad. Vandaag zal de C.v.G.D. infor mele besprekingen voeren met de beide delegaties, maar de datum van de volgende vergadering der drie delegaties samen werd niet bekend gemaakt. Kan Australië blijven in de C.v.G.D.? In verband met de omstandigheid dat Australië na 1 Januari a.s. geen lid meer zal zijn van de Veiligheids raad. heeft dit college zich gister avond beraden over de vraag, of genoemd land lid kan blijven van de Veiligheidsraad-commissie van goe de diensten voor Indonesië. De meeste leden hadden hier tegen geen bezwaar: Gromyko wilde de kwes tie graag nog even bestuderen of schoon hij niet dacht, bezwaren te zullen hebben en daarom werd de beslissing tot de volgende zit ting uitgesteld. De Gasperi verbreedt v zijn kabinet In Rome is de afgelopen nacht om 12 uur een algemene staking af gekondigd omdat de regering ge weigerd heeft, de werklozen van de stad een Kerstgratificatie te ver lenen op de overweging dat dit dan in het gehele land zou moeten ge schieden. De energie-bedrijven zul len op beperkte schaal functionne- ren, maar voor het overige ligt alles stil: treinen, trams, bussen, biosco pen, theaters, restaurants, de beurs, banken en alje winkels behalve le vensmiddelenwinkels. De staking valt samen met de po gingen die de christ.-democratische (katholieke) premier De Gasperi doet om de basis van zijn kabinet te verbreden: hij voert onderhande lingen met de rechtse socialisten (de indertijd van Nenni's partij afgescheiden groep-Saragat) ei. de republikeinen. Men verwacht bin nenkort de benoemingsaankondi ging van de nieuwe ministers. Mussolini's schatten gevonden Carabinieri te Bologna hebben een deel van de schat gevonden, die is gestolen uit het vacantie- verblijf van Mussolini te Rocca del le Caminate in de provincie For li. De voorwerpen waren in het bezit van bewoners van de streek, die de aandacht van de politie op zich hebben gevestigd toen zij gin gen proberen ze te verkopen. Onder de teruggevonden voor werpen zou zich een zilverenbeeld van een paard bevinden, dat de „Duce" van Hitler ten geschenke had ontvangen benevens een in leder gebonden album met de handtekeningen van vele persoon lijkheden van politieke betekenis in het Europa van de laatste twin tig jaar. VARIATIE IN HET MENU can de soldaten in Indonesië tenminste een dag per wfek trekken de verschillende onderdelen in het Buitcnzorgse op de zwijnenjacht met een tweeledig doel n.l. de voor de gewassen schadelijke zwijnen, die de sawahs omwroeten, te verdelgen en ten tweede om wat va riatie in de soldatenpot te brengen. Onze jongens op zoek naar een ge schikt jachtterrein. Dr. Pos in Den Haag Dezer dagen is in Nederland gearriveerd mr. dr. Raymond H. Pos, die door de Staten van Suriname is benoemd tot ver tegenwoordiger van Suriname in Den Haag. Het doel van zijn verblijf hier wordt het best gekenschetst door de woorden die hij tot de Staten bij zijn vertrek uit Suriname sprak: „Mijn taak is 't te helpen tot het verkrijgen van een zelf bestuur voor Suriname, niet alleen op papier, maar ook in werkelijkheid." In hotel „De Oude Doelen" gaf de heer Pos een nadere uiteenzet ting. „Suriname heeft een belang rijk aandeel gehad in de Geallieer de oorlogsvoering", aldus mr. dr. R. H.' Pos, „niet alleen door het leveren van de zo nodige bauxiet voor de vliegtuigindustrie, maar ook door het geven van soldaten en op andere manieren. In overleg met de Londense Regering werd in de oorlog besloten dat Suriname een zelfbestuur zou krijgen. Het heeft grote indruk gemaakt op de Surinamers en toen na de oorlog alles op dr oude vooroorlogse voet doorging, was de teleurstelling groot en het wantrouwen geboren. Ruim twee jaar zijn nu verstre ken en veel zijn wij niet gevor derd". De heer Pos kon moeilijk ent- housiast zijn over de Nederlandse invloed op de Surinaamse ontwik keling. Hij vertelde dat de hoogste vorm van onderwijs een Mulo- school was; binnen de Surinaamse grenzen kon men niet verder leren. Daarin moet ook volgens de heer Pos de .oorzaak worden gezocht, dat Suriname thans zelf niet over voldoende deskundigen en experts beschikt om een gefundeerd plan op de Nederlandse tafel te depo neren. Bij het verkrijgen van zelfstan digheid zal Nederlandse hulp on ontbeerlijk zijn en deze wordt dan ook in de eerste plaats door een „welvaartsfonds" van veertig mil- lioen gulden gegeven. „Het is niet voldoende," betoogde mr. Pos, „dat de Nederlandse regering alleen met geld helpt: wat Suriname wil is klare taal over de voornemens der Nederlandse regering met Su riname. De koloniale realiteit be staat nog steeds en Suriname heeft zich steeds met uitermate weinig belangstelling van Nederlandse zijde tevreden moeten stellen. An dere landen beoordelen Suriname klaarblijkelijk anders, want Ame rika verzocht om waarnemers te zenden naar de Pan-Amerikaanse conferentie." De tweede West-Java-confe- rentie, zal naar Aneta verneemt, Dinsdag worden geopend en tot Za terdag duren. Anti-revolutlonnaire bedrijfsorganisatie door mr. dr. A. A. van Rhijn drijfsleven meer dan vroeger be paalde aanwijzingen van de ztfde der Overheid in acht zal hebben te nemen. Er zal zyn meer leiding van bovenaf op grond van de grote structurele sociale en economlscho veranderingen, welke de wereld ln de laatste kwart eeuw vertoont. Links op deze foto staat John Foster Dulles. Deze, adviseur van de Ameri kaanse Minister van buitenlandse zaken. Marshall, wilde eens in Parijs een kijkje nemen. Dat kon. zei zijn chef. Dulles ging. maar zijn reis werd door zoveel fanfare en publiciteit omgeven hij bezocht o.a. De Gaulle dat hij bij zijn terugkeer in Londen een standje van Marshall kreeg en er aan herinnerd werd dat hij geen minister van buitenlandse zaken was. Maar daarvan had Dulles nog geen idee. toen hij gemoedelijk stond te praten met de Franse premier Schuman middenen zijn landgenoot Jefferson Caf- fcry (rechts), die ambassadeur der V.S. in Parijs is. Oog om oog! De jongens van de middelbare school te Byron (Illinois) vonden het niets leuk. dat de meisjes meer en meer lange broeken gingen dragen. Ze besloten „vergeldingsmaat regelen" te nemen en kwamen de zer dagen op school in gebloemde jurken, rokken met jumpertjes en dergelijke kledingstukken van het schone geslacht. Met wapens en munitie Uit Arabische bron wordt vernomen, dat tenminste 15.00 Arabieren, die in het Svrische leger een" opleiding hadden ont vangen, Palestina clandestien zijn binnengekomen en zich over strategische punten van het land verspreid hebben. Te vens zijn enkele vrachtwagens met wapens en munitie voor de Arabieren via Transjordanië in Zuid-Palestina aangekomen. - Britse troepen hebben zlcli van morgen naar de weg van Jeruzalem naar Jaffa begeven. Zij zijn gereed het hoofd te bieden aan iedere po ging om het verkeer uit een hin derlaag te overvallen. Voorts is er een cordon gelegd om het grensge bied van JaffaTel Aviv. Dr Hoessein Chalidi, de secretaris van het Arabische Hoge Comité, heeft verklaard, dat elke invasie van joodse verplaatste personen uit Europa, zal worden gevolgd door een Arabische tegeninvasie uit de naburige landen. Toen men hem op een persconferentie vroeg, of hij kennis droeg van een internationale vrijwilligersbrigade, die onder lei ding van de Britse kapitein Rov Alexander Farran zou worden ge vormd om aan Arabische zijde te vechten, antwoordde Hoessein Cha lidi: „Wij willen hier geen tweede Spanje." Op verschillende plaatsen zijn weer mensen fydood en gewond. Het aantal slachtoffers sedert de verdeling bedraagt 112 doden en ongeveer 600 gewonden. Arabische leiders menen, dat de Britse terug tocht uit Palestina het volgend jaar wel eens het signaal zou kunnen zijn voor de „Heilige oorlog". In gezaghebbende kringen in Londen werd verklaard, dat Groot- Brittannië in overweging heeft ge nomen, om in verband met de be dreiging der Arabieren de levering van wapens, militaire uitrusting en munitie aan bepaalde landen in het Midden-Oosten stop te zetten. Groot-Brittannië is de voornaam ste leverancier van wapens en uit rusting aan Egypte. Irak, Trans jordanië en Jemen. Syrië en Saoe- die Arabië betrekken ook oorlogs materiaal van Engeland. LUCHTVAART EIST WEER ZIJN TOL De Amerikaanse C-47, die dezer dagen op een vlucht van Rome naar Athene per radio mededeelde, een noodlanding te moeten maken, is in Turkije neergestort. De vier inzittenden hebben zich per para chute kunnen redden. Op het vliegveld Andrews Field bil Washington is een Amerikaanse Dakota aan het eind van de lan dingsbaan neergestort. Een inzit tende werd gedood, een andere ge wond, vijf anderen konden ontsnap pen. In New Foundland is een Skv- master van de Amerikaanse lucht macht in een ontoegankelijk ge bied neergestort. Er is een helicop ter naar de plaats van de ramp vertrokken omdat aanvankelijk werd bericht dat er nog overleven den waren, maar later werd ge meld, dat alle inzittenden om het leven waren gekomen. Hoeveel er dit precies zijn. is niet duidelijk uit de diverse berichten op te maken, hun aantal bedraagt echter onge veer dertig. Het in Duitsland nu al 12 dagen vermiste Amerikaanse C-47 toestel blijft zoek. „Aardig geschenk" Een dienstbode in Breda kreeg Woensdagmorgen een postpakket uit Oosterhout, dat zij wanirou- wend ongeopend bij de politie heeft aangeboden. De agenten maakten het pakje open en von den een handgranaat, die ge makkelijk had kunnen ontploffen Zij hebben inmiddels iemand aan gehouden, die zjj ervan verdenken het „geschenk" te hebben verzon den. Toch publicatie van rapport „Cleveringa" Het rapport. „Cleveringa". dat de houding van Nederlandse diploma tieke \ertegenwoordigors in de neu trale landen tijdens de bezetting aan de kaak stelt, zal binnenkort worden gcpublieeord. Doch niet, voordat de minister op de desbe treffende schriftelijke vragen van het Eerste-Ka mor lid mr. G. J. van Heuven Goedhart, heeft geant woord. Inlandse sigaar krijgt een eigen bandje (Van een correspondent) Sigaren, vervaardigd' uit inlandse tabak zullen volgens een nieuwe regeling die 1 Januari ingaat van aparte banderolles worden voorzien. De desbetreffende instan ties hebben, in overleg met de vak groep Sigaren-industrie, dit besluit genomen om te voorkomen, dat in landse sigaren niet te onderschei den zijn van gewone sigaren en als zodanig zouden worden aangebo den en verkocht. Let op! Kolenbon ongeldig Bon 75 BV der brandstoffenkaart TA 707 is na 13 December a.s. niet meer geldig. Deze bon is destijds aangewezen voor drie eenheden vaste brandstoffen. Aardappelen worden geïnventariseerd In de periode van omstreeks 10' tot 20 December zullen de provin ciale voedselcommissarissen een inventarisatie houden van de nog bij de telers aanwezige hoeveelhe den consumptie-aardappelen. Deze maatregel beoogt een zo goed mo gelijk overzicht van de aardappel positie te verzekeren. HET vraagstuk der Publiek rechtelijke Bedrijfsorganisatie is aan de orde van de dag. Vry al gemeen leeft de mening, dat een spoedige wettelijke regeling ge wenst is. De meningsverschillen gaan vooral over de vraag hoe een wettelijke regeling er moet uit zien. Van Antl-Revolutionnaire zijde is dezer dagen over de Bedrijfsorga nisatie het rapport verschenen van een commissie, waarin de kopstuk ken der party zitting hadden. Men mag dus aan de inhoud een bijzon dere betekenis toekennen. Boven dien verdient het ook onze aan dacht, omdat het op zeer beknopte en duidelijke wijze een bepaald standpunt inneemt. Op enkele punten vertoont het rapport een gelukkige yooruitgang. Zo wanneer op pagina 8 wordt ge constateerd, dat de anti-revolution- nairen noch vóór- noch tegenstan ders zijn van geleide, zelfs van blij vende geleide economie, maar al leen bezwaar hebben tegen de op vatting, die uit beginsel een van overheidswege geleide econo mie voorstaat. Er komt hiermede ruimte voor oen beoordeling der ge leide economie naar haar doelma tigheid en dat maakt gemakkelij ker overeenstemming mogelijk. Op andere punten evenwel roept het rapport ernstige bedenkingen op. Dit geldt met name waar het gaat om het vaststellen van de ver houding van de Overheid tot de be drijfsorganen. Wij leven sociaal en economisch op dit ogenblik in een periode van geweldige veranderin gen. De vrye economie, die .in de 19e en in het begin der 20ste eeuw oppermachtig heerste, is bezig af te sterven, maar de nieuwe maat schappij. die een meer gebonden ka rakter zal dragen, is nog in ontwik keling. Wel staat vast, dat het be- Betekenis van zelfbestuur Hoe moet nu de verhouding van de Overheid tot do publiekrechtelij ke bedrijfsorganen worden? Het is gewenst deze vraag te be zien in het licht van ons gehele systeem van staatsbestuur. Wij ken nen immers reeds een bepaalde ver houding van het Rijk tegenover la gere publiekrechtelijke organen als provincie en gemeente. De verhouding van het Rijk te genover de lagere organen is ln verschillende landen verschillend geregeld. Engeland is van ouds het land van het zelfbestuur. Dat wil zeggen, dat daar de lagere orga nen, door de bewoners ter plaatse samengesteld, op intense wyze aan de uitvoering der Rijkstaak deelne men. Precies het tegenovergestelde systeem kent Frankrijk. Hier Is niet gedecentraliseerd, maar gecen traliseerd. De uitvoering van do Rijkstaak geschiedt daar vooral door ambtenaren, door het centraal gezag samengesteld, cn niet door organen, door de bewoners ter plaatse gekozen. In Nederland was men in het eerste deel der vorige eeuw weinig op het beginsel van het zelfbestuur gesteld. Eerst later is het in de Grondwet opgenomen. Op dit ogenblik wordt zowel aan de provincies als aan de gemeenten een belangrijke taak ln het zelfbe stuur toegekend. (Vervolg op pag. 3) Churchill misschien naar Den Haag Activiteit der Europese federalisten Churchill vertoeft op het ogen blik in Parijs cn zal misschien in Mei naar Den llaag komen. Zijn verblijf in de Franse hoofdstad houdt verband met de plannen van de beweging voor een Verenigd Europa, die op het ogenblik grote activiteit ontplooit. Deze beweging, die tot doel heeft, Europa te reorganiseren tot een geheel van federatieve structuur („Verenigde Staten van Europa") wil zich gaarne stabiliseren, vooral met het oog op de Sovjet-houding ten opzichte van de toekomst van Duitsland. In Mei zal het congres van Euro pese federalisten in Den Haag bijeenkomen en men denkt, dat Churchill een uitnodiging, dit con gres bij te wonen, in overweging heeft genomen. Op het ogenblik is de Britse oud premier op doorreis naar Marokko, waar hij enige rustige weken aan zijn hobby, het schilderen, wil wijden. Er ls nog geen klaarheid geko men in de Belgische Koningskwes tie. In de Kamer bleef ieder bü zijn houding, maar de regering bleef aan. Spaak kreeg het vertrouwen van 152 leden. Tegen de motie van vertrou wen stemden 32 liberalen en de communisten. Toen om twee uur de Kamer-ver gadering begon konden honderden belangstellenden geen plaats krij gen. Het publiek had al van half twaalf af in de rij gestaan. Na een uur vergaderen werden plotseling oud-minister van «Glab- beke en een C.v.P.-cr handgemeen. De vergadering werd geschorst cn de twee vechtersbazen moesten zich verwijderen. De interpellant, Buset. voorzitter van de B.S.P.. zei dat zelfs als de eer van de koning onbevlekt is ..nog voor ons de vraag riist om trent zijn houding op politiek ge bied." Spaak komt daarna aan het woord. Hij herinnert aan het rege- ringspakt. waarin het heet dat de partijen naar een oplossing zullen zoeken. De premier heeft zich aan die taak gezet. In een persoonlijke brief aan de koning schreef hij dat de uitslag van zijn overleg geen op lossing mogelijk maakte Het ant woord van Leopold gaf hem niet Koning Gustaaf reikt Nobelprijzen uit In aanwezigheid van 2000 gasten, o.w. de Zweedse koninklijke fami lie, buitenlandse diplomaten en coryphaeën van de Zweedse we tenschap en kunst heeft koning Gustaaf van Zweden gisteren in 't Stockholmse concertgebouw de Nobelprijzen uitgereikt aan de vijf winnaars, sir E. V. Apleton, sir Robert Robinson, dr. en mevrouw Cory (Arg.) en dr. Bernardo A. Houssaye (Arg.), resp. voor phy- sica, scheikunde, physiologie en medicijnen. De literatuuprijs voor André Gida, die zelf verhinderd was te komen, werd in ontvangst geno men door de Franse ambassadeur in Zweden. veel hoop. De koningskwestie heeft zo zeide Spaak niets te maken met de eer van de koning. Wat de Bel gen verdeelt, voegde hij toe, is een vraagstuk van politieke aard: de koning heeft niet de gewenste op vatting over onze buitenlandse be trekkingen. De voorzitter van de C.V.P., de heer de Schrijver, zei dat 's konings eer en goede inzich ten van de vorst door niemand meer worden betwist De communisten en liberalen bevestigden vervolgens hun anti-Leopold gezindheid Frankrijk ademt weer, zegt Schuman Robert Schuman heeft gister avond voor de Franse radio een overzicht gegeven van de schade die de stakingen Frankrijk gekost hebben: meer dan twee millioen ton steenkool en 400.000 ton staal. Voorts was het lossen der schepen geheel stilgelegd. Schuman wees op de ernst van de toestand en gaf drie middelen ter oplossing aan: verhoging van de productie hij deed een be roep op de boeren tot het beschik baar stellen van hun producten Amerikaanse hulp, en betere ver deling van de hulpmiddelen. De regering zal, zo kondigde hij aan, een snelle actie tegen inflatie in zetten. Het werk wordt hervat, het land ademt weer, aldus de premier. De enige overwinning waarop de re gering eens trots hoopt te zijn, is een overwinning op ellende, on rechtvaardigheid en nood. In de toekomst zullen voor maaltijden in hotels en restaurants weer bonnen worden verlangd. HOGE PRIJZEN STAATS LOTERIJ, 12e LIJST f 1000: 13306, 14628 f 400: 1735. 2088, 5871 f 200: 4002, 4844, 10602. 19643 f 100: 3036. 4313, 5585, 6139, 8018, 10575, 12283, 15880, 18896. zetten we onze Rotterdamse cor respondent. die schuilgaat achter de naam Desiderius. wie denkt daarbij niet aan de vrome humanist, wiens Laus Stultitiae voor zovclen een mild- spottende levensgids werdin het zonnetje. Hij pleit voor meer accolades in de Rotterdamse vernielde gemeen schap. En al is de onze vrijwel on geschonden gebleven, zouden wc ook hier niet een beetje meer hartelijkheid kunnen gebruikenWelaan. Deside rius. steek van wal: „Nu weet ik waarom het in deze dreven zo'n kille en hatelijke boel is. De.mensen houden hun harte lijke gevoelens voor elkander ver borgen. zij genéren zich blijkbaar voor onderlinge dankbaarheidsbe tuigingen: een knikje, een handje, een schouderklopje, een warme blik, dat is alles wat zij elkander schenken. Het manvolk, bedoel ik. Vrouwen, dat weten wij. gedragen zich spontaner jegens elkaar. Zij remmen haar genegenheidsgevoe- lens voor elkander niet zo af. Meid, wat heb je daar een beeld van een nieuwe jurk aan, zeggen zij, zó uit het hart, wat staat-ie je enig, wat kleedt-ie mooi af en wat maakt-ie je slank. En spreekt uit de omhel zing die dan gewoonlijk volgt, niet het hoogstaande karakter der vrou wen, haar edele gevoelshoogte, die de afgunst ver ontstegen ls. Sedert Maandagavond weet ik waar het in onze maatschappij aan schort, hoe het komt dat het hier allemaal zo naar en zo vreugdeloos toegaat: wjj omhelzen elkander te weinig. Toen de meestercellist Cassado daar in de Schouwburg ten aanzien van het opgetogen publiek Eduard Flipse hartelijk omhelsde cn aan het hart drukte, aldeende zyn vreugde en dankbaarheid uitend voor de mooie en kundige begelei ding van het orkest, dacht ik in eens: dót is het, daar heb je de oor zaak van alle narigheid: wy man nen drukken elkaar veel te weinig aan het hart. Wat een zonnig eiland in de kille wereld zouden wij niet van onze goede stad kunnen ma ken, als wij voortaan onze tevre denheidsbetuigingen zo spontaan en op de wijze van Cassado toon den aan elkander. Hoe goed zou het doen të toeven" en zich te be wegen tussen almaar elkander aan het hart drukkende personen. Hoe veel beter zou de geest in de tram b.v. niet onmiddellijk worden, als de conducteur niet langer achteloos aan de pet zou tikken, maar ieder fooitje met een korte omhelzing zou belonen. Ja, laten wij toch de les van Cas sado ter harte nemen en gaan han delen gelijk die hartelijke Zuider ling. De haat en de nyd zouden hier geheel in de verdrukking ko men en vlieden bij gebrek aan ter rein. Wellicht zou het de opbouw van onze geliefde stad iets vertra gen, want omhelzingen vergen nog al wat tijd, maar is het niet ver kieslijker innig te leven in een langzaam verrijzende gemeente, dan elkander koud en onverschillig voorbij te snellen ln een uit de grond vliegende metropolis?" Weerbericht IE' Weer V r Ova IETS ZACHTER eersverwachting tot Vrijdagavond. Overdrijvende wol- "f kenvelden en overwe- gend droog weer. f Zwakke tot matige Westelijke wind. Iets zachter. 12 Dec Zon op 8.38 uur. onder 16 23 uur. Maan op 8.50 uur, onder 16.06 uur

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1