DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Acht hectare van „Birkhoven" wordt dierenpark Verklaring uit Djogja lokt Nederlands protest uit De Arbeid der vrouw in ons volksleven UITGAVE VAN DE STICHTING HET PA RO OU Vogels, apen, beren en andere dieren, zullen zich er thuis voelen Dierenkenners uit Wassenaar nemen de leiding Felle brand in de hoofdstad Rome rustig, ondanks staking ACCOORD IN LONDEN Duitse staalproductie vastgesteld Weer prijsverlaging: thans koek en gebak Spoedig: danswet, die leraren beschermt Weerbericht Anak Agoeng formateur in Oost-Indonesië DOLLARHULP VOOR FRANKRIJK, ITALIë Vier ministers naar „Renville" Grote en grootse tentoonstelling in Den Haag in voorbereiding Let op! Scheerzeepbon ongeldig Gironummer 510330 Bank: R'damiehe Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per of 1— per kwartaal Losse nummer» Bank j weak I 10 CL I Vrijdag 12 December 1947 Nr. 822 6e jaarg. Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER (Van een eigen verslaggever) Iedere Amersfoorter, die wel eens verder kijkt dan in het voor- of achtertuintje van zijn woning kent het mulle zandpad wel. dat rechts van de halte Vlasakkers naar het bos Birkhoven leidt. Het is een wat verloren stuk grond, dat langs de spoorlijn naar Utrecht ligt. Het bos is daar in het laatste oorlogsjaar door Duitsers en brandstofarme burgers sterk uitgedund. Toch gaat er niettemin van deze ruigbegroeide strook heide grond. met hier en daar een grillige den, een sterke bekoring uit. Een uitverkoren stukje grond om iets te beginnen een dierenpark bijvoorbeeld. Zo dachten U en wij wel eens, maar het bleef bij denken. Bij twee Nederlanders werd de gedachte, daad! Zij maakten Amersfoorts gemeentebestuur gevoelig voor een plan, dat binnenkort in de raad wordt besproken en naar wij van harte hopen bekrachtigd zal worden. Dan is Amersfoort een dierenpark rijk! „Boslust" aan de Barchman Wuy- tierslaan te Amersfoort, waar met- tertijd de ingang van bet dieren- park zal komen(Archifoto) Het is niet zo slecht gezien van de heren P. J. Knoester en W. G. Tertoolen uit Wassenaar oni op dat verloren plekje Amersfoortse grond van 8 ha een wandel- en die renpark te beginnen. De ingang komt aan de Soestse kant van de Barchman Wuytierslaan ter hoogte van de theetuin „Boslust". In een gesprek, dat een onzer re dacteuren vandaag met de heren Knoester en Tertoolen had, werd het een en ander verteld, dat niet blijkt uit het ambtelijk gestelde raads voorstel. dat elders op deze pagina te lezen is. De beide heren zijn, wat men noemt, in hun vak grijs geworden. Al tien jaren zijn ze compagnons en voeren zij de directie van de Stich ting Wandel-, Dieren- en Vogelpark Wassenaai-, een der geliefkoosde uit gaanscentra der Haagse dagjesmen sen. Wie dat dierenpark op een regenachtige Decemberdag binnen stapt, £oals onze redacteur, zoekt tevergeefs naar brullende tijgers en kronkelende slangen. De vriende lijke cassière komt achter haar pot kacheltje vandaan, als er op de ruit van haar cassa wordt getikt en kijkt een beetje angstig naar de man, die in December een dierenpark be zoeken wil.... „Meneer Knoester? O. die zal wel ergens in de tuin rondlopen, zoals altijd. Probeert u maar eens of U hem kunt vinden. Hij is een beetje grijs aan de slapen", zegt ze, als het tot haar doordringt, dat de be zoeker niet om de dieren, maar om de „baas" komt. Paden en nog eens paden, vol met plassen en afgevallen bladen en ein delijk een gebouwtje, dat er uitziet als een winterverblijf voor apen. Een man, een beetje grijs aan de slapen, staat in de deuropening en praat met een andere man. Dit zijn de heren Knoester en Tertoolen. Even later schuiven zij drie stoe len bij een tafeltje op het verlaten terras van een restaurant. Mistroos tig dropt de regen op het door be schietingen beschadigde dak. Altijd weer.materiaal! „Ja. zoals U het zegt. komt het in derdaad, meneer. Dat wil zeggen, als alles vlot verloopt. Het hangt natuurlijk af van hetgeen er in de Amersfoortse gemeenteraad wordt beslist, maar we geloven wel, dat alles naar wens zal verlopen. Het Amersfoortse dierenpark komt in derdaad in het bos langs de Barch man Wuytierslaan. We hopen vol gend voorjaar te beginnen met de bouw. nietwaar Tertoolen?", zegt de heer Knoester. En de heer Tertoolen beaamt het. Hij heeft echter ook iets te vertel len en het is niet minder belangrijk en interessant. Een dierenpark bou wen en inrichten blijkt niet zo een voudig. In de eerste plaats is er ma teriaal voor nodig en in de iweede Een felle brand heeft Donderdag avond de meubelfabriek ..Frisia" aan de Grasweg in Amsterdam- Noord geheel verwoest. De gebou wen en de gehele inboedel gingen verloren. Om half zeven werd het vuur. dat de lucht van het deel van de hoofdstad rood kleurde, ontdekt. „Brand b\i de Bataafse!" Op dit gerucht spoedden drom men Amsterdammers zich naar de IJkant. Ook de brandweer rukte bij het alarm van grote brand met veel materiaal uit. De post aan de Ruy- terkade wachtte, zelfs een nadere melding niet af en de drijvende brandspuit, de Jason. begaf zich eveneens onmiddellijk naar de over zijde. Het bleek, dat de brand woed de in een 120 meter lang complex houten gebouwen waar een meubel fabriek is ondergebracht. Een vloed van blussingswater werd over de in lichter laaie staan de fabriek uitgestort. Met 13 stra len. waarbij zich die van het water kanon voegde, werd de brand, die even later naar het kantoorgebouw oversloeg, aangepakt. Gelukkig stond de fabriek geheel vrij, zodat de olie-tanks van de B.P.M. geen gevaar liepen. Wel deden zich enige explosies voor van vaten cellulose, die echter geen persoonlijke onge lukken veroorzaakten. Om half 9 kon met de nablussing van de brand, waarvan de oorzaak onbe kend is worden begonnen. Bij deze brand bleek duidelijk hoezeer Amsterdam een vaste ver binding tussen de belde oevers ont beert. Immers, ondanks de mede werking die het personeel van de gemeente-veren verleende, duurde het. toch nog enige tijd voor de brandspuit ter plaatse aankwam. plaats zijn vergunningen voor dit en vergunningen voor dat vereist. Har monicagaas. dat bij vrachtauto's vol nodig is. was vorig jaar met een beetje moeite wel te kopen, maar op het ogenblik is er niets. Geen leeuwen „Maar vertelt U Uw lezers ook. dat ze niet moeten denken al meteen olifanten en leeuwen en weet ik wat in Amersfoort te zien", zegt de heer Knoester glimlachend. „We beginnen in het klein. We zullen wat beren, herten, kamelen, vogels (papagaaien) en apen heb ben. Misschien nog wat andere klei ne roofdieren zelfs, maar het grote wild als leei.v/en en tijgers en kro kodillen en olifanten komt later pas Weet U, het is zo moeilijk om nu aan die dieren te komen. Je hebt er heel veel deviezen voor nodig. Vroe ger kocht je wat je wilde hebben. In Duitsland woonden heel veel temmers, die er zelf op uit trokken om de beesten te vangen. Wc koch ten vroeger veel van Hagenbeek. Als je tegenwoordig wat koopt kom je bij circussen terecht. En dan is er veel ruilhandel. België neemt nu de plaats van Duitsland in. We hebben connecties met verscheidene Bel gische handelaren en die hebben misschien wel wat voor onze Amers foortse dierentuin. Maar in de Bel- gique weten ze ook van wanten. De dieren kosten twintig maal zo veel als voor de oorlog". In het voorjaar? „Wanneer denkt u in Amersfoort te openen", vroeg onze redacteur, toen het leek of de heren Knoester en Terlooren uitgepraat waren. „Ja, dat is zo maar niet te zeggen. Dat weten we zelf nog niet, want het hangt van zoveel factoren af, ziet u. Maar wel zo spoedig moge lijk. U moet weten, dat we al twaalf jaar met het plan rondlopen". Het is juist zo mooi, dat de plan nen van burgemeester Molendijk zo prachtig aansluiten aan onze gedach ten over de aanleg van een dieren park in Amersfoort. „Waarom heeft u juist Amersfoort uitgekozen?" Tc heer Terlooren zegt. dat Amers foort een welvarende stad zich snel uitbreif t en gunstig gelegen is. „Amersfoort ook noodlijdend?" vraagt de heer Knoester. „Maar me neer? welke stad is dat nu niet?" Het lijkt er dus inderdaad op, dat hier in Amersfoort binnen afzien bare tijd, misschien wel in het voor jaar, een heus dierenpark zal ver- rijzeni Omdat er ook een speeltuin geprojecteerd is, zal het een aardig ontspanningscentrum worden voor de bewoners van onze stad, die er hun kinderen in vacantietijd kunnen laten ravotten en spelen en samen met hun kinderen kunnen lachen om de grollen van apen en om 't gekakel van papegaaien. Maar nog belangrij ker is 't.dat vele dagjesmensen uit den lande naar Amersfoort zullen trek ken en dat vele toeristen, in onze stad zullen komen. Dat zou meehelpen om Amersfoort nog iets welvarender te maken! In Rome was het gisteren rustig. De staking duurt voort, want de arbeidskamer heeft de regerings voorstellen van de hand gewezen: deze gaan niet ver genoeg om aan de werkloosheid een eind te maken. Op de Piazza Golonna had zich gisteren een menigte verzameld, die zich echter rustig gedroeg. Niettemin kwamen plotseling poli- tiejeeps opdagen, die de mensen uiteen trachtten te drijven. Tegen dit optreden van de politie is in de Kamer door de communisten ge protesteerd. Dank zij een 'concessie van Bidault zijn de vier ministers te Londen er Donderdag in ge slaagd overeenstemming te be reiken op het punt van de Duit^ se staalproductie: deze zal per jaar elf en een half millioen ton moeten bedragen om als basis te dienen voor de Duitse industrie. Voorts zijn de Grote Vier het eens geworden over een Brits voor stel tot vernietiging van Duitse monopolies, en tenslotte bereikte men nog een accoord over een Frans voorstel om de distributie van grondstoffen voor de Duitse sleutelindustrieën onder toezicht van de geallieerde bestuursraad te plaatsen. De rest van de bespreking was gewijd aan het economische deel van het Britse ontwerp, maar hier werd geen resultaat bereikt. De veelomstreden kwestie der herstelbetalingen kwamen gisteren niet ter sprake. Nabij Bourges (Midden Frank rijk) is de exprestrein Parijs Montlugon op een goederentrein gereden. Het aantal slachtoffers bedraagt een dode en 10 gewon den. De oorzaak van het ongeluk Sjarifoeddin roept Sjahrir naar Batavia Het Indonesische republikeinse ministerie van voorlichting heeft een verklaring over de onderhandelingen op de Renville uitgegeven waartegen van Nederlandse zijde protest is aangetekend. Djogja heeft namelijk medegedeeld, dat de besprekingen omtrent de order „staakt het vuren" nog niet bevredigend waren verlopen en dat de voorstellen van de C.v.G.D. door de Nederlandse delegatie waren verworpen, terwijl de Nederlanders wisten dat van Indonesische zijde met deze voorstellen accoord was gegaan. Verder wordt gezegd in deze ver- HIERBOVEN een Duitse reactie naliet bekend worden van dc lijst dec te ontmantelen fabriekenOp de muur staat: „Is demontage wederopbouw Neen, honger'\ Van 12 December af zullen de maximumprijzen van diVerse soor ten gebak en suikerwerken voor zover de banketbakker deze pro ducten zelf vervaardigt met 10 procent worden verlaagd. Ook de fabrieken zullen een overeenkom stige prijsverlaging invoeren. On der genoemde categorie kunnen gerangschikt worden: boterletters, groot- en klein gebak, luxe gevulde koekjes, cake, speculaas, gevulde en eierkoeken, amandelbroodjes, appelbollen van bladerdeeg, borst plaat, fondant, suikerbeestjes en schuimpjes. Ook de maximumprijzen van ontbijtkoek, vruchtenkoek, taai taai en andere koeksoorten worden, eveneens met ingang van 12 De- cmeber in prijs verlaagd. Deze ver mindering hangt af van het gewicht van de koek en het percentage verwerkte honing/kunsthoning en varieert van een tot zes procent. Consumentenprijs en gewicht moe ten op de verpakking worden ver sneld. Binnenkort komt in de Tweede Kamer een danswet in behandeling, die o.m. het beroep van dansleraar zal beschermen. Een commissie, die de minister in deze materie moet adviseren, is reeds samengesteld. Als overgangsmaatregel hebben de burgemeesters een circulaire ontvangen, waarin de uitgifte van een Rijkserkenning wordt aange kondigd, terwyi voorts de aandacht wordt gevestigd op het feit. dat de leraren, die voor een erkenning in. aanmerking wensen te komen 1n het bezit moeten zijn van een door de minister van O. K. en W. ge waarmerkt diploma. Tal van leraren zullen om deze erkenning te kunnen verkregen, her-examen moeten doen. Oud-Gouverneur Generaal uit diplomatieke dienst (Van onze Haagse redacteur) Naar wU vernemen, zou de Ne derlandse ambassadeur te Parijs, jhr. Tjarda van Starkenborch Stachouwer, die een kort bezoek aan Den Haag brengt, het voorne men hebben om zodra de omstan digheden zulks toelaten, zijn ambt neer te leggen. Volgens onze inlichtingen zou jhr. van Starkenborch zich dan ge heel uit de diplomatieke dienst terugtrekken en zich in de Ver enigde Staten gaan vestigen. Het is echter waarschijnlijk, dat nog eni ge maanden zullen verlopen, alvo rens de ambassadeur aan dit voor nemen gevolg zal geven. Driejarig meisje verbrand Gistermiddag is te Numansdorp door nog onbekende oorzaak brand ontstaan in de keuken van het door de garagehouder A. Bijl, bewoonde huis. Het 3-jarig dochtertje, dat zich alleen in de keuken bevond, kon slechts met grote moeite door haar vader uit 't brandende vertrek worden gered. Het kind liep echter zulke ernsti ge brandwonden op dat het van nacht aan de gevolgen,is overle den. IETS ZACHTER Weersverwachting tot Vrijdagavond. Overdrijvende wolken velden en overwegend droog weer. Zwakke tot matige Westelijke wind. Iets zachter dan gisteren, 13 Dec.: Zon op 8.39 uur. onder 16.28 uur. Maan op 9.55 uur, onder 16.48 uur. klaring, dat er geen tekenen zijn die wijzen op een spoedige overeen stemming. Van gezaghebbende Nederlandse zijde is volgens Aneta tegen deze verklaring protest aangetekend: het zou niet juist zijn dat de voorstel len van de CvGD door de Neder landers zijn verworpen en verder neemt men van Nederlandse zijde de republikeinen het uitgeven van een verklaring kwalijk, omdat overeengekomen schijnt te zijn, dat communiqué's over deze aangele genheden eerst slechts na gemeen schappelijk overleg met de voorzit ters der beide delegaties door de commissie van goede diensten zou den worden uitgegeven. Sjarifoeddin heeft tot Sjahrir het verzoek gericht, voor een confe rentie naar Batavia te komen. Sjah rir, die te Singapore de gast is van lord Killearn, zou aanvankelijk naar. Australië gaan, Vaar hij een rondreis zou maken met het doel, goodwill te kweken voor de Repu bliek. Volgens Sjarifoeddin zal Sjahrir thans voor een kort verblijf naar Batavia komen en daarna naar Singapore teruggaan. Paul van Zeeland, het Belgische lid van de commissie van goede diensten, zal Zondag naar Amster dam reizen, vanwaar hij zich naar Indonesië zal begeven. Anak Agoeng Gde Agoeng heeft van president Soekauati de op dracht ontvangen een nieuw kabi net in Oost-Indoneslë te vormen. Anak Agoeng, die in het pas af getreden kabinet als minister van binnenlandse zaken en vice-premier optrad, is 28 jaar oud. Hy kreeg de opdracht een kabinet te vormen op parlementaire grondslag en men verwacht, dat hij binnen een etmaal zal slagen. Huis van Afgevaardigden aanvaardt ontwerp Het Amerikaanse huis van Afge vaardigden heeft bij acclamatie het wetsontwerp tot het verlenen van tussentijdse hulp aan Frankrijk, Italië. Oostenrijk en China voor een bedrag van 590 millioen dollar aangenomen. Het wetsontwerp gaat nu naar de commissie uit de beide huizen van het Congres, die de ver schillen tussen de beide versies zal bespreken. Terwjjl het Huis van Afgevaar digden van dit bedrag 60 millioen dollar aan China wil toewijzen, wil de Senaat het gehele bedrag voor de drié Europese landen besteden en China niets toewijzen. Een van de voornaamste amende menten van het Huis van Afgevaar digden, die niet in de senaatsversie vervat zijn, is het voorstel om de uitvoerende financiële instantie voor het herstel op te dragen 150 millioen dollar van het totale be drag direct te verstrekken, zodra president Truman de wit getekend heeft zodat met de uitvoering van het programma een begin gemaakt kan worden, voordat de commissie voor de toewijzingen haar goedkeu ring hecht aan het gehele bedrag. De directeur van economische zaken in Batavia, dr. J. van Hoog straten, heeft medegedeeld, dat de ministers Beel, Drees, Jonkman en Neher, de volgende week bespre kingen zullen voeren met de Indo nesische leiders, teneinde te trach ten de politieke moeilijkheden met de republikeinen op te lossen. H\j zei dat de besprekingen aan boord van de Renville gevoerd zullen wor den. Uit welingelichte Nederlandse bron wordt vernomen dat de onder handelingen tussen Nederland en de Republiek, betreffende de uit voering van het bevel staakt het vuren tot Maandag verdaagd zijn. (A.P.) Nog eens prinses Anne van Bourbon- Parma. 't Gerucht dat zij de uitver korene is van koning Michael van Roemenië, laat met af. De secretaris van de nog steeds in Zwitserland ver toevende koning heeft nu weer meege deeld. dat Michael van plan is, zijn regering om toestemming te vragen in het huwelijk te mogen treden met de boven afgebeelde 24-jarige prinses. Jones eritiseert UNO's verdelingsbesluit Creech Jones, de Britse mi nister van koloniën, heeft Don derdag- bp de opening van een tweedaags Lagerhuisdebat over de verdeling van Palestina cri- tiek geleverd op het UNO-be- sluit. Dat men jn Lake Success geen oplossing heeft kunnen vinden voor de tegengestelde belangen van Joden en Arabieren, noemde hy ,.een tragisch feit". De Engelse re gering aanvaardt echter het be sluit, en geenszins met tegenzin. Jones herhaalde het Britse voor nemen tot het overdragen van het mandaat en het terugtrekken der troepen (resp. op 15 Mei en 1 Aug. 1948). Aan.C. J..Minck veroordeeld tot de doodstraf door het Byz. Ge rechtshof te Leeuwarden is bij K.B. gratie verleend. Zijn vonnis werd gewijzigd in levenslange ge vangenisstraf. (Speciale berichtgeving) Toen tijdens haar korte regentschap Prinses Juliana de be noeming van mr Han Hudig tot rechter te Rotterdam moest be krachtigen, pauzeerde zij even; het verheugde haar door haar handtekening voor vrouwen de weg te openen tot het laatste beroep, dat haar nog onthouden was. De gedachte, dat de staatsrechtelijke emancipatie van de vrouw zich binnen een halve eeuw voltrekken zou, zal in 1898, toen een vrouw de Nederlandse troon besteeg, wel nauwelijks bij iemand zijn op gekomen. En nu aanvaarden wij die emancipatie reeds als iets dat zo vanzelf spreekt, dat wij niet meer kunnen begrijpen, met welke argumenten men in Zwitserland de vrouwen het stemrecht onthoudt. In 1898 organiseer- den de Nederlandse vrouwen, die zich juist begonnen te roeren, een grote vrouwententoon- stelllng ter ere van het jonge ko ninginnetje. In 1948 komt er ander maal een vrouwententoonstelling ln de Iloutrusthallen in Den Haag, waarop een overzicht gegeven zal worden van de arbeid der vrouw in ons gehele vo!ksle\cn. Mevrouw J. Meihuizen-ter Braa- ke, de vice-presidente van de Stich ting „Tentoonstelling De Nederlandse Vrouw 1898 1 9 4 8", die de leiding van de eigenlijke tentoonstelling heeft, wyst ons in een gesprek vol trots op de schetsen, door Henri Pieck de enige man in dit vrouwenge zelschap! gemaakt. De practi- sche vrouwen hebben verschillende schetsen laten maken, uit te voe ren al naar gelang de geldmidde len zullen vloeien. Geven de Neder landse vrouwen royaal, dan wordt er weinig ruimte voor commerciële doeleinden beschikbaar gesteld: vloeien de gaven trager of stygen de prijzen nog meer, dan verhuurt men een groter oppervlak. Wij hadden een indeling der ver schillende groepen gezien en gecon stateerd. dat „de zaak nogal ram melde" en da* '.iet toch goed te zien was. dat het vrouwenwerk was, want het was niet bepaald evenwichtig". Mevrouw Meihulzen heeft ons menige blos naar de wan gen gejaagd over dat voorbarig oordeel; en dat kwam werkelijk niet alleen, omdat het tentoonstel lingscomité, gedachtig aan het ge brek aan woonruimte, zichzelf heeft opgesloten in een griezelig klein kamertje op een bovenverdie ping van de Haagse Koninginne gracht. Het gezin - de pijler der maatschappij Het comité gaat er van uit, dat het gezin de pijler van de maat schappij is en dus is het eerste, wat de bezoekers straks zien een uit beelding van de taak van de vrouw als echtgenote, moeder en „home- maker". Men zal kunnen zien. hoe de vrouw met 2% kind (statistisch, niet met een doorgezaagde baby!) een werkweek heeft van 100 uur, maar er zal ook worden getoond, hoe zij haar arbeidstijd kan ver korten door doelmatige organisa tie. Via het werk. dat de vrou wen in de oorlog voor haar ge zin en voor* ons volk hebben ge daan, komen wy ongemerkt bij haar plaats in staat en poli tiek, in beroep en bedryf, in onderwijs en kerkelijk werk. De sport krijgt een royale plaats, evenals de mode, waar van de sociologische betekenis zal worden aangetoond. De tentoonstelling zal ten slotte culmineren in een hulde aan de Hulde aan de vrouw, die 50 jaar lang harder heeft gewerkt dan de meesten onzer: Koningin Wilhelmina J Scheerzeepbon „Reserve 5 Ta bak" van de TabakSkaart Q 711 zal na 16 December niet meer geldig zijn. Bon voor spijsolie Volgende week wordt voor alle leeftijdsgroepen een koopbon voor 120 gram s p s o 1 i e aangewezen. Zes overlevenden in Labrador In Memphis (Tennessee) Is Woensdag een militair Dakota- vliegtuig met 20 personen aan boord neergestort en in brand ge vlogen. Men gelooft dat alle inzit tenden zijn omgekomen. Zes personen hebben volgens of ficiële berichten de vliegramp in Labrador overleefd, waarbij 23 mensen zyn omgekomen. Een heli- coptére met medici aan boord, heeft er bijna 24 uur over gedaan om het Dinsdag neergestorte toestel te be reiken. Ten Oosten van Corsica is Woensdag een vliegtuig in zee ge stort, men weet niet waar het toe stel vandaan komt. Een Frans vliegtuig heeft de vijf inzittenden opgepikt. Zij hadden alleen verwon dingen. 1 vrouw, die vijftig jaar lang harder gewerkt heeft dan de mcesten onzer: Koningin Wilhelmina. Het klinkt zo eenvoudig, als me vrouw Meihuizen enthousiast met haar bril langs de plattegrond wyst, maar eer het zover was, moesten er ettelijke problemen worden opgelost. Die goede, even wichtige indeling moest worden door-gixlachter moest rekening worden gehouden met alle groepen en verenigingen en organisaties, die vrouwen vertegenwoordigen. Soms ook moesten er knopen worden doorgehakt, als twee groepen aan spraak maakten op de uitbeelding van een bepaald onderdeel van vrouwenarbeid. Behoort de gezins zorg bv. thuis by het gezin of b\j de vrouw in beroep? De oude Miete- bct hoort stellig bij het gezin, maar dc moderne gezinsverzorgster is sociaal werkster zo goed als haar collega, die in een fabriek belast is met de sociale zorg. Er waren ook problemen op te lossen met het grote nationale ju bileumcomité, dat soms vond, dat de vrouwen wel wat erg hard lie pen en zo heel veel haast hadden. Maar de problemen, die zich tot nog toe hebben voorgedaan, zyn op gelost en degene, die nóg komen, worden naar de vaste overtuiging van het comité ook opgelost. Op het ogenblik heeft dc geld inzameling de grootste belangstel ling. Er is een plan ontworpen, waardoor alle Nederlandse vrouwen zullen kunnen bijdragen voor de tentoonstelling. Het comité heeft hiervoor alle burgemeestersvrou wen aan het werk gezet en het ver spreidt over het gehele land collec teboekjes met enkele bonnen van tien of vijf gulden en tal van bon netjes van 10 en 25 cent. De reac- tjes zijn tot nog toe zeer hoopge vend: elk collecteboekje bevat voor f 100,aan bonnen; in de provin cie Utrecht was er één gemeente, waar de op verzoek van de burge meester gevormde commissie er 30 aanvroeg. By onderzoek bleek de gemeente 2200 zielen te tellen! HOOFD VAN FRANSE MISSIE ONTSLAGEN Kolonel Marquie, het hoofd van de uit de Sowjet-Unie gewezen Franse repatriëringsmissie, is ont slagen omdat hy gezegd heeft, dat de jongste diplomatieke gebeurte nissen een onderdeel vormen van een algemeen tegen de S.U. gericht plan. Marquie, die communist is, schijnt van plan te zyn, in Rusland te blyven: in Frankrijk zouden hem nog militaire straffen wachten. Of hem dit zal lukken is echter na de scherpe nota van Moskou over de repatriëringsmissie, twijfelachtig. Olympisch vuur naar Wembley In de avond van 28 Juli 1948 zal de fakkel met het Olymnisch vuur een be^in maken met, het afleggen van het laatste gedeelte van de lan ge weg tussen het Griekse dorpje Olympia en het sti*"dperk te Wem bley. waar koning George de vol gende middag de spelen zal openen. 75 lopers van plaatselijke atletiek verenigingen zullen de fakkel in een estafette van Dover naar Wem bley dragen. Verder is besloten dat een schip van de marine het vuur over het Nauw van Calais zal bren gen. REORGANISATIE VAN HET HOGERHUIS Het Britse Lagerhuis heeft het wetsontwerp van de regering tot reorganisatie van het hogerhuis in derde lezing aanvaard met 340 te gen 186 stemmer^. Dit wetsontwerp beknot de tijd, gedurende welke het Hogerhuis bepaalde wetten kan te genhouden, van twee tot een jaar. Eeuw der honderd- jarigen Volgens de voorzitter van de American Medical Association, dr. Edward L. Bortzkan elk kind dat thans wordt geboren 100 jaar worden als het in zijn ieugd op de juiste wijze wordt verzorgd en op volwassen leef tijd volledig profiteert van de moderne medische wetenschap.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1