DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Dr. Weizmann verwacht geen heilige oorlog in Palestina Vandaag... r Zeer geprikkelde stemming op Londense conferentie dr. max eüwe:„Ik zal mijn huid duur verkopen" D UITGAVE VAN DE STICHTING HET P.ARÖOU Zionistenleider voorstander van an ti-geweldpolitiek „HET WAS IN '36 ERGER DAN NU" BegrotingOKenW goedgekeurd Vier ministers naar ..Renville" Wórdt minister Neher gguverneur-generaal? Huiseigenaar mag huur verhogen Tegen ..Scherts-figuur" doodstraf geëist WERELDTITEL SCHAKEN STAAT VAN 1 MAART AF OP HET SPEL Moskou hèt toneel van de strijd STAKING TE ROME TEN EINDE Boven dit bericht... Weerbericht Gironummer 510330 Bank; R'damschè Bank Postbus 9 Abonnementsprijs; 031 per week of 4per kwartaal Losse nummer» 10 et Zaterdag 13 December 1947 Nr. 823 6e jaarg. Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER 2000 JAAR OUDE DROOM GAAT IN VERVULLING Dr. Chaim Weizmann, de 74-jarige Zionistische "leider die, naar algemeen wordt aangenomen, de eerste president zal wor den van de nieuwe Joodse staat in Palestina, heeft in een ex clusief interview met Associated Press verklaard, niet te ge loven. dat het. huidige conflict in het'Heilige Land zich tot een ..Heilige Oorlog" tussen Joden, en Arabieren zal ontwikkelen. Ofschoon hij toegaf, dat er nog vele moeilijkhedei/. gepaard gaande met groot leed. overwonnen zullen moeten worden, voor dat de 200Ö jaar oude 'droom van een Joods Vaderland in ver vulling zal zijn gegaan, toonde hij zich optimistisch. ..Door met wijsheid en tact op te treden," zo sprak hij, ,,zal een echte1 oorlog vermeden kunnen worden." Gelijk Mahatma Gandhi, pleit hij voor een anti-geweld poli tiek. Hij geeft de Joden de raad, zich te verdedigen, maar geen represailles te nemen. Zulk een politiek acht hij nood zakelijk om humanitaire redenen. Dr. Weizmann herinnerde aan de Arabisch-Joodse botsingen in 1936 '37, toen de situatie in Palestina veel erger was dan nu. Wij wer den toen links en rechts aangeval len, zo sprak hij, honderden en nog eens nonderden Joden werden gedood, maar tenslotte kwamen wij in een gunstige positie door het anti-geweld principe te volgen. Ditzelfde principe moeteii wij ook nu trouw blijven. Woede begrijpelijk Dr. Weizmann vindt de woe de der Arabieren over de ver deling van Palistina heel be grijpelijk. Vier jaren lang heeft men de Arabieren willen doen geloven, dat de Joden altijd een minderheid in Palestina zouden blijven. Daarom is het feit van de verdeling een vre selijke schok voor hen geweest. Ik ben dan ook niet zo buiten gewoon verrast door de rampzali ge omstandigheden, die op het ogenblik in Palestina heersen. De chaos daar is evenwel niets verge leken met die in Pakistan. Beide zijn het gevolg van de Arabische geestestoestand. Dr. Weizmann, die zich 17 De cember per schifr naar Londen wil begeven en dan tegen 25 Januari v/éer naar Palistina vliegen, verklaarde, dat een diep gevoel van nederigheid hem had bevan gen en dat hij met ontzag vervuld was voor de kansen die de Joden nu worden geboden en de giganti sche taak die zijn in Palestina moe ten verrichten. Als hoofddoel van de Joodse natres zag hij het ver krijgen van goodwill en het ves tigen van goede betrekkingen met haar naburen. Ons allereerste programmapunt moet zijn het herstel van de goede betrekkingen tussen de Joden en de Britten. Dit is een essentieel deel van dit goodwill program. De Britten hebben veel gedaan om de stichting van een Joods tehuis mo gelijk \e maken. Zou ik iets kun nen doen om hiertoe bij te dragen, dan zou ik mij de gelukkigste mens op deze aarde voelen. I Dr. CHAIM WEIZMANN is een genaturaliseerd Brits onder- daan. Hij behoorde bij het uit- f boeken ran de eerste wereldoor- lop tot de wetenschappelijke staf g van de universiteit van Man- 1 II chcster. Gedurende de eerste wc- 1 reldoorlog kreep hij de gelegen- a heid. bij de hoge autoriteiten de zaak van het Zionisme te be- pleiten. Groof was zijn aandeel in de totstandkoming van de Bal- four-decluratie van 1917. waar- bij de Joden in Palestina een Joods Vaderland werd beloofd. 1 I In het hierbij afgedrukte inter- view geeft dr. Weizmann zijn mening weer over de toekomst f van Palestina, dat bij het UNO- J bestuit van 29 November ver- deeld wordt in een Joodse en een Arabische staat. f Er zijn tweS Soorten immigranten, zette di-r Weizmann uiteen. De ene soort bestaat uit mensen zonder hulpbronnen, zwak en onervaren en ongeschoold, de tweede uit diege nen. zoals fabriekseigenaren en an dere werkgevers, die plaats scheppen voor andere immigranten. Hij verheelde zich de moeilijkhe den niet. omdat op het ogenblik dc meeste immigranten tot de ..displa ced persons" behoren, die letterlijk van alles beroofd zijn. Niettemin moeten we aan een soort voorrang vasthouden en allereerst die oerso- nen toelaten, die de economische ab sorbering mogelijk zullen maken van lien die volgen, sprak hij. Hulp van buiten De nieuwe Joodse staat zal zijn deel bijdragen in de financiering van de enorme kosten verbonden aan het vervoer, het voeden en onder dak brengen van de nieuw aange- komcn«m, zei hii. maar hij kan on mogelijk de gehele immigratie uit eigen middelen bekostigen. Deze extra financiële lasten zullen gedra gen moeten worden door dc joden buiten Palestina vooral de Joodse kringen in Amerika en de Britse do minions. Zich verder in de toekomst bepe- vend. verklaarde dr. Weizmann dat de nieuwe staat natuurliik gefinan cierd moet worden door belastingen Hierna, wanneer de nieuwe staat eenmaal op eang is een zekere mate van goodwill heeft verworven en goede betrekkingen met ziin nabu ren heeft gevestigd, kan hii. indien de noodzaak daartoe bestaat, lenin gen op de internationale markt op nemen. Geen verschil Tn het algemeen gesproken, besloot hij. zal er in de nieuwe staat geen verschil bestaan tussen de Arabische en de Joodse burgers. Hoe de Ara bieren behandeld zullen worden, hangt geheel af van hun Geneigd heid tot .samenwerking. die zieh. naar ik hoop. geleideliik zal ontwik kelen. 'Zouden de Arabieren uitslui tend een soort vijfde colonne wor den ten behoev» van buitenlands orgaan, dan zal de situ^+ie moeilijk worden voor beide partijen. •f» Een expedltje-bediiff in 's Her togenbosch heeft een reus van een aanhangwagen besteld. Enige cij fers: laadvermogen 40.000 kilo, lengte 12 meter, breedte 2.75 meter, aantal wielen 24, gewicht (vol be last) 53 ton. •s» Over de nieuwe telefoonkabel tussen Aldeburgh, (Eng.) en Dom burg zijn Donderdagmiddag de eer ste gesprekken gevoerd. Recente foto van koning Leopold en zijn gezin, dat nog steeds in Prcgny Zwitserlandvertoeft, doch door de jongste debatten in de Belgische Kamer weer in de belangstelling is komen tc staan Twee onderwerpen van <le be groting voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen vormden de hoofdschotel der Kamerdebatten: Radio en Vorming buiten sch» c-1- verband. Het radiobestel leed weer veel stof opwaaien en de heer Van der Zaal (AR) greep de gelegen heid aan om critiek te leveren op een eenheidsomroep. Mevrouw Fortanier-de Wit (Vrijh.) eistfc een verklaring voor het feit, dat 12 millioen gulden als bijdrage aan de radio-omroep op de begroting was uitgetrokken, terwijl de heer Wa genaar (Comrrv) aandrong op zendtijd voor „Raclio Werkend Ne derland". Ook de heer Van Sleen (Arb.) luchtte zijn hart. Hij wees op het verschijnsel, dat de uitzendingen dikwijls lijnrecht ingaan tegen het regeringsbeleid. Ook meende hij dat de omroepbladen te weinig pa pier toegewezen krijgen. Tenslotte achtte hij de salarissen bij dc radio te laag. Hierna merkte de heer Teulings (KVP) op, dat hij het verkeerd achtte, wanneer een al gemeen programma van boven af wordt opgelegd. Bij de behandeling van de 'afde ling „Pers" verzocht de heer Stuf- kens (Arb.) nttiv papier voor de dagbladen. doch de minister maakte hem attent op de slechte pa pier voorziening. Tenslotte kwam de vorming buiten schoolverband ter sprake. De heer Smeenk (AR) achtte de kosten te hoog; de heer Stokman (KVP) merkte op, dat de autono mie der jeugdorganisaties niet mag worden aangetast; dc heer Schoo- nenberg (Comm.) betoogde, dat de confessionele jeugdorganisaties fi nancieel bevoordeeld worden. Ook mevr. Fortanier-dé Wit wenste bi1- 1 ijker verdeling der subsidies. Na het antwoord van de minis ter keurde de Tweede Kamer de begroting z.h.s. goed. De directeur van economische zaken In «Batavia, dr. J. van Hoog straten, heeft medegedeeld, dat de ministers Beel. Droes, Jonkman en Neher, de volgende week bespre kingen zullen voeren met de Indo nesische leiders, teneinde te trach- t»*n de politieke moeilijkheden met de republikeinen op te lossen. Hii zei dat de besprekingen aan boord van de Renville gevoerd zullen wor den. Uit welingelichte Nederlandse bron wordt vernomen dat de onder handelingen tussen Nederlapd en do Republiek, betreffende de uit voering van liet bevel staakt het vuren tot Maandag verdaagd zijn. (A.P.) Nederlandse verliezen op 11 December; drie gesneuvelden, drie gewonden. Russische beschuldigingen bij behandeling van herstelbetalingen De conferentie in Londen Is VrUdag weer uitgelopen op een reek» beschuldigingen van Molqtof aan het adres \an Engeland en Ame rika. A»n dc orde was het befaamde onderwerp der herstelbetalingen en de Russische minister, die do Westelijke mogendheden betichtte 'van „verborgen herstelbetalingen te nemen" sprak in dusdanige be woordingen dat Bevin teleurgesteld zei: „Ik lmd niet.gedroomd dat wU zover van ons onderwerp zouden afdwalen als de beledigingen van vanmiddag hebben bewezen. Het Britse volk zal dit kwalijk nemen". De Westelijke mogendheden trachten de verdeling van Duits land te bestendigen. Dat was het kernpunt van Molotofs betoog. Ge detailleerd kwamen zijn beschuldi gingen op de vier volgende punten neer: het maken van winst uit de verkoop van kolen en hout, het op kopen van firma's met Anglo-Ame- rikaans kapitaal, het opleggen van financiële credioten, die Duitsland „invalide" maken. Amerika deed aan „verborgen herstelbetalingen": het voert in zyn zone goederen in, die in Duitsland zelf gemaakt zouden kunnen wor den. De stemming werd zeer geprik keld toen Marshall Molotof ver zocht, voor Maandag inlichtingen te verstrekken over wat de Sowjet- Unie uit Duitsland aan herstelbeta lingen had weggevoerd. Molotof antwoordde met een vraag: hoeveel' ondernemingen hebben Engeland ep Amerika in de Westelijke zones opgekocht. Dat wil ik graag vóór Maandag weten. „Ik wil niet wachten tot Maan dag, viel Bevin toen uit. Iedere keer dat wij om inlichtingen vragen krij gen wij beledigingen en insinuaties toegeslingerd. Dat wordt men lang zamerhand beu". Naar „Het Parool" meldt wordt in tot oordelen bevoegde kringen ir\ Den Haag verondersteld, dat het in de bedoeling der regering ligt de heer Neher de titel van gouver neur-generaal te verlenen. Doch deze functie^ zal dan in belangrijke mate afwijken van die van de vroe-* gere gouverneur-generaal Zij zal nauwere aansluiting vinden bij de positie, welke de toekomstige ver tegenwoordiger van de Kroon in Indonesië zal hebMn. als de federa tie en de Unie tot stand zullen zijn gekomen. Opslag percentages van vijf tot dertig procent Huiseigenaren mogen met ingang van 1 Februari de huur verhogen, wanneer de hoofdhuurder aan derden de gelegenheid tot inwoning verschaft. Tot nog toe-regelden de Prijzenbureaux deze materie, maar ter vereenvoudiging der administra- tie en ter besparing van kosten, heeft de overheid een' nieuwe regeling gecreëerd: de huurprijsuitvoerings beschikking 1948. De grond hiervan kunnen huis eigenaren volgens bepaalde richtlij nen de huur zelfstandig verhogen- De reeds verkregen toestemmingen tót verhoging voor zover deze be rusten op het verschaffen van ge legenheid tot mede-iwoning -7- zul len met ingang van 1 Februari- ver vallen. In het algemeen bedragen de toe gestane opslagpercentages: Voor een mede-inwonende 5%; voor twee mede-in wonenden 10 voor drie en vier mede-inwonen- den 15%; voor vijf en zes mede-in- wonenden 20%; voor zeven en meer mede-inwonenden 30%; ingeval de hoofdhuurder een pensionhouder of kamerverhuurder is. ingeschreven bij Bedrijfs-Horeca 30 De aandacht wordt echter geves tigd op enige beperkende bepalin gen, waarvan de eerste luidt, dat in gevallen, waar reeds in Mei 1940 in woning plaats-vond; geen huurver hoging mag worden doorgevoerd- Tenslotte zij opgemerkt, dat de hoofdhuurder wiens huur op grond der beschikking wordt verhoogd, slechts onder bepaalde omstandig heden bii uitzondering kan overgaan tot doorberekening aan ziin onder huurders in evenredigheid met de onderverhuurde ruimte. Hoofdhuurders of onderhuurders kunnen desgewenst de Prijzenbu reaux voor onroerende zaken ver zoeken. om vaststelling van een eventuele onderhuurverhoging. Gevraagd naar de eerstvolgende j practische maatregelen, beval dr. i Weizmann aan een gecontroleerde j immigratie die de 75000 personen J I»er jaar niet te boven zou gaan i liefst niet meer dan 50.000 in het 1 eerste jaar en de vorming van een speciaal ministerie, dat zich met de problemen van de Arabi sche minderheid zou moeten bezig houden. Dr. Weizmann achtte 75.000 nieuwe kolonisten de uiterste limiet, welke het land in de eerste twee of drie jaar van zijn bestaan op bevredi gende wijze zou kunnen absorberen. Dr. Weizmann verklaarde ziph ver der voorstander van 'n prioriteits systeem bij de immigratie, dat zou moeten berusten op de economische mogelijkheden van de nieuwe ko lonisten. om te voorkomen, dat de nieuwe natie overstroomd wordt met een massa ongeschoolde daklozen, die over geen cent beschikken. Rudolf Dahmen von Bucholz, ex- 'èommissaris der Amsterdamse po litie, voormalig officier van het Nederlandse'leger, hoorde gister avond na een lange zitting de dood straf tegen zich eisen Een groot aantal getuigen ver klaarde voor of tegen d^. verdach te, doch» hun uiteenzettingen maak ten het mogelijk een beeld te vor men van deze man: fel anti-semiet, „twaalf ambachtep, dertien onge lukken", zonder enige politie-er- varing 111 "de rang van commissaris op een plaats komend, waarvoor hij in het geheel niet geschikt was. Anderen schilderden hem als een ruwe venijnige drinkebroer, die zich eigendommen van Joden toe eigende, waarover hij als hoofd van het bureau „Joodse Zaken" de beschikking kreeg. „Ik heb mij afgevraagd", zo ver volgde rar. Gellnck, of deze scherts-figuur geheel en al verant woordelijk kan worden gesteld voor zijn daden en ben tot een be vredigend antwoord gekomen om drie redenen: liij stamt uit een goe de maatschappelijke klasse, wij moeten hem rekenen tot de intel lectuelen en tenslotte hee^t hij in de bezetting willens en wetens een machtige positie gezocht met hope verantwoordelijkheid. Hij heeft de eer van dat werk destijds voor zich opgeëist. Hij is thans dus ook dc eer van de zwaarste straf waard." f Van onze speciale verslaggever) R. M. EUWE Het staat met witte, cursieve letters op de deur gepenseeld vafi een woning in de Jolian Verliulststraat te Amsterdam. Hier woont de man op wie, van 1 Maart 1948 af, gedurende twee maanden de ogen van geheel Nederland zijn ge richt, de man, die voor de derde maal in zijn carrière als schaak meester, voor de taak staat de Nederlandse kleuren te verdedigen, thans in de strijd om de vacante titel van wereldkampioen. Bbfwlnhik Smislov Reshewsky VX7 EET U het nog van de jaren 1935 en 1937,? Nederland zat 's avonds om de luidspreker ge schaard, benieuwd naar het verloop van de tweekamp Aljechin Eu we. waarbij de titel op 't spel stond. Rus tig en bovenal objectief klonk na afloop van el ke partij Dr. Euwe's stem door de radio. In enke le minutën analy seerde onze favo riet de zo juist gespeelde partij volmondig eigen tekortkomingen schetsend, en vol bewondering de kracht van zijn tegenstander me morerend. In 1935 verover de dr. Euwe na 30 partijen de titel op Aljechin door met 15 V2 14 V2 punten te ze gevieren. Doch twee jaar later kreeg de ont troonde zijn re vanche en was reeds, na 25 par tijen het pleit in zijn voordeel be slist: 1514—9 Tien jaar gele den erkende dr. Euwe grif, dat Al jechin zich op on navolgbare wijze de sterkste had getoondde Ne- derlandse kampi oen vond. de uit slag in overeen stemming met de vorm van de beide tegenstanders. En daarmede uit! En nu Euwe. practisch nog de zelfde als in 1937, ontvangt in de gezellig gemeubi leerde voorkamer Keces van znn woning de bezoeker met diezelfde vriende lijkheid. die hem altijd kenmerkt. De Nederlandse schaakmeester be grijpt flu de grote strijd over enkele maanden gestreden zal wor den dat men nieuwsgierig is naar de wijze waarop hii zich voorbereidt en daarover vilde dr. Euwe ons wel iets mededelen. Een les A RGENTINIë en vooral ook 1 Hilversum zijn 'n les voor me geweest", zegt hii, „een les. wat be treft m'n phvsieke conditie. Ik was overschaakt en nam daarom 't vas te besluit enkele maanden volko men rust te houden. Dèt heeft me goed gedaan, zodat ik op 1 Decern ber j.l. op volle kracht de schaak- technische voorbereidingen ter hand heb kunnen nemen. De laat ste tien jaar heb ik daarvoor te weinig tijd gehad, juist ook door het deelnemen aan diverse tour- nooien en de eisen-, die mijn werk kring mij stelde. Ik heb dus een technische achterstand In te halen, waar- HEEL NEDERLAND ZAL MEELEVEN Op 1 Maart 1948 vangt dc strijd om de wereldtitel schaken aan. De grootmeesters Bot win- nik, Euwe, Fine. Keres, Res hewsky en Smislov zullen el kander té Moskou bekampen. Heeft onze landgenoot dr. Max Euwe kans op de titel? Wij hebben het hem gevraagd, waar op Euwe lachte en ons zijn me ning te kennen gaf. Deze kunt u in bijgaand artikel lezen. Hoe onze landgenoot ook over zijn kansen denkt, wij houden het erop, dat heel schaaklievend Nederland in de komende lente wederom met hem zal meeleven en zich geen nieuws-uitzending zal laten ontgaan om van dc stand op de hoogte te blijven. Onze favoriet. Max Euwe, die van Maart af in Nederland en daar buiten wel weer de^mêest be sproken figuur zal zijn. bii Ik op de sterkste-Neder landse schakers een beroep voor bepaalde onderzoekingen kan doen. Daarmede ben ik nu druk bezig. En wat de andere zijde van de technische voorbereiding betreft, ook het werkelijk spelen zal ik no dig hebben." De tegenstanders WIE de beste kansen heeft op de titel? Euwe lacht. Hij heeft de vraag al enige tijd zien aankomen. En zijn antwoord komt zonder aarzeling: „In Oost Europa noemt men met het grootste ver trouwen de namen van Botwinnik en Keres. Ik voor mii zie ook in de Amerikaan Reshewsky een gevaar lijke concurrent. Wat mijzelf be treft, ik ben de oudste deelnemer en ik weet dat de drie Russén ach ter wie de'Staat toch altijd staat door het grote aantal sterke scha kers in de Sowjet-Unie zich beter dan de andere deelnemers kunnen voorbereiden. Ik hoop wel tijdens de speel dagen 's avonds voor de radio de gespeelde partijen te kunnen toe lichten. Te vermoeiend? Neen, juist in het bespreken der partijen via de aether vind Ik een zekere.rust." Liever een tweekamp Persoönlijk geeft ik overi- x gens de voorkeur aan een tweekamp boven een tournooi, zo als thans is opgezet en waarbij drie dagen per Week gespeeld zal wor den. Aan de andere kant kan ik nu de gelegenheid benutten om zo af en toe een kijkje bij de anderen te nemen. Tijdens de tweekamp met Aljechin ben ik wel eens even van het bord weggelopen om ergens rustig op een stoel te zitten. Ik hoop alleen dat men mij zoveel mo gelijk met rust zal laten. Ik heb tij- dens de wedstrijd in Rusland tus sen Amerika en de Sowjet-Unie als scheidsrechter gefungeerd, na het tournooi in Groningen. De wedstrijd zelf, och, daarbij deden zich geen problemen voor. Maar radiover slaggevers en tientallen anderen zorgden er voor, dat ik geen mi nuut vrij had. Ik heb dat ook in Nederland meer dan eens ondervon den. Handtekeningen-verzamelaars vroegen mij niet alleen om m ii n autogram, maar zij stelden het ook op prijs wanneer ik hun die van an dere spelers bezorgde. Dó.t zal nu niet gaan. Spelen, radiopraatje en korte analyse na de gespeelde par tijen: that's all! Ik ben thans hard aan het werk om op 1 Maart zo fit mogelijk en in de beste physiekc conditie in het strijdperk te treden. Wie er wereldkampioen zal worden weet niemand. En trek vooral geen conclusies uit het feit, dat ik van de in totaal zes gespeelde partijen tegen Bot winnik er vier remise hield on twee won! Want ik voeg er direct aan toe, dat de Russische kampioen vier maal met mi nimaal verschil boven mij eindigde en dat ik hem slechts éénmaal onder me hield." Ziedaar Euwe ten voeten uit! Sportief tot het uiterste en gesloten als een bus. wanneer men het ge sprek op ziin kansen om ie winnen brengt En dat is toch wat wij, Ne derlanders hopen: Dr. Euwe, de ex- wereldkampioen. opnieuw in het bezit van de titel, al is het maar tot 1950. wanneer de nieuwe uitda ger- zich aanmeldt om de houder van de wereldtitel tot een nieuwe strijd te dwingen. Het is mevrouw Euwe, die het gesprek in de ochtenduren ge voerd komt onderbrekep. Mët koffie en mèt de mededeling, dat een nieuwe bezoeker is gearriveerd. Mevrouw schaakt niet LIMLACHEND erkent zij haar onkunde ten aanzien van het schaakspel, al voegt zij er haastig aan toe haar man op de reis naar de Russische hoofdstad te zullen volgen. „Vroeger speelde ik wel eens een partijtje met m'n schoonmoeder, die' dol op schaken was. Ja. ik ken na tuurlijk de loop der stukken! M'n dochters? Ik heb er drie. thans res pectievelijk 20. 19 en 14 jaar oud Maar aan schaken doen zii niet...!" AmsterdamMoskou Nog maar enkele maanden en de strijd op de 64 velden tussen de zes beste schaakmeesters in de wereld gaat beginnen. Nederland vertrouwt ten volle op de man, die zich op 20-jarige leef tijd reeds de sterkste schaker in zijn land mocht noemen cn die zich ruim een kwart eeuw op eenzame hoogte wist te bandhaven. Laat ons hopen, dat dit vertrouwen in onze favoriet hem die stimulans zal ge ven zün vaste besluit „de huid duur te zullen verkopen" voor 100% ten uitvoer te brengen. De algemene staking in Romp, die \48 uur geduurd heeft, is ten einde. Zowel communisten als christen-democraten eisen voor zich dc eer op.een eind er aan te heb ben gemaakt. In een communiqué van de ar beidsraad werd gezegd, dat de toe wijzingen van de gemeente Rome en omgeving voor de hulpverlening aan werklozen, gevoegd bii die, welke reeds eerder door de regering waren bekend gemaakt, voldeden aan dc eis. die door dc raad voor dat de staking werd uitgeroepen aan de regering was gesteld. Men verwacht vandaag een be kendmaking van de wiiziging in het kabinet, waarin Do GasperI .drie rechtse socialisten en twee republi keinen zou opnemen. Twee Chr.- domocratische ministers zouden af treden. „Hadden wij wel graag, zoals boven elk ander bericht, een fat soenlijke ,,'kop" gezet. Maar het kon niet. Weet U, wat wij er boven haddén willen zetten? Dit: „Mosgorpriozvodbytkoopinsoyuz". Maar onze kolommen zijn te smal voor dit lange woord als kop. Het v/oord is een voorbeeld van de lot het uiterste gedreven zucht om de naam van een organisatie te verkorten door van de eerste let tergrepen der woorden, waaruit nij bestaat, één woord te maken. Een bekend voorbeeld van zulk een af korting is het woord „politburo". „Mosgorpriozvodbytkoopinsoyuz" betekent: „de coöperatie van inva lide arbeiders van de Moskouse liga van producenten en vitale diensten". De „Literaire Gazet" een Mos kous blad, noemt dit woord als een voorbeeld van overdrijving en vraagt, z.ulke onleesbare namen af te schaffen. Het blad betoogt dat een meedogenloze strijd moet wor den gevoerd voor eenvoud en-dui delijkheid, in de Russische taal. Wij geloven dat ook andere talen bij .eenvoud en zuiverheid gebaat, zijn. t In de Wijlrese bossen b\j Maas tricht hebben enige jagers vjjf wil de zwijnen geschoten. lazen wij een klacht van een Amerikaan. Drw Karl T. Compton. de voorzitter van het Technologische In stituut tc Massachusctte heeft gewag gemaakt van ongerustheid in weten schappelijke kringen- in Amerika: de Verenigde Staten raken achter bij Europa 'óp het stiik 1 an wetenschap pelijke ontdekkingen. Ondanks het feit dat Amerika veel meer laboratorium- faciliteiten ter beschikking heeft, komen de meeste nieuwe wetenschap pelijke ideeën voort uit het brein van Europeanen cn niet gan Amerikanen. Er zit iets verheugends in deze Amerikaanse klacht. Wij hebben er geen leedvermaak over. maar wel voe len wij bij het Tezen van dit bericht een naar ons dunkt gerechtvaardigde trots, voortkomend uit een soort van .'.Euro pees chauvinisme". Europa is twee maal in cén kwart eeuw het voor naamste toneel geweest in een vernie tigende oorlog maar desondanks heeft dc Europese geest zicfi weten te hand haven. Kenmerkend is. ddt in het on derhavige bericht niet gesproken wordt over Engeland apart. Frankrijk apart of Duitsland apart, maar over Europa als geheel met weglating van die Ver ouderende onder schetding-in-grenzen. die wij eens misschien even belachelijk zullen vinden evenals het feit. dat in vroeger eeuwen twee Nederlandse ge westen of zelfs steden elkaar beoor loogden1. Trots alléén is echter onvoldoende, en zelfs gevaarlijk. Laat ons niet: ons Nederlanders-alléén, maar: ons Europeanen uit deze Amerikaanse klacht, die zo'n stil compliment aan ons adres bevat, de opwekking destil leren tot het inspannen van onze krachten voor de wereldvrede. Wan neer het óók een Europees brein zou zijn waaraan een nieuwe, effectieve, idee voor de^vciligstelling van de we reldvrede zou ontspruiten, eerst dan kunnen wij ons hcleméal tevreden voelen. MEER WIND Weersverwachting tot Zaterdagavond. Matige cn vooral langs de waddeneilanden krach tige Noord-Westelijke wind. Meest zwaar be wolkt met plaatselijk eni ge regen. Aanvankelijk weinig verandering van temperatuur, maar later Iets kouder. 14 Dec.: J.on op 3.40 uur. onder 16 28 uur. Maan op 10 49 uur, onder 17 41 uur 15 Dec.: Zon op 8.41 uur, onder 16 28 uur. Maan og 11.31 uur, onder 18.44 uur

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1