DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Elf donkerrode urnen bijgezet in Nationaal Monument Vandaag... mssm Sovjet-Unie saneert haar geldwezen Onlusten in Palestina duren nog steeds voort Nieuwe Sovjet-protestnota aan Frankrijk UITGAVE VAN DE STICHTING HET KARDOL Zij waren gevuld met aarde van plaatsen, herinnerend aan leed Bijeenkomst in Amsterdam BEEL ZATERDAG VERTROKKEN Neher had gesprek met Sjarifoeddin Bloedig drama in Rotterdam-Noord bij Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbua 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et. Maandag 15 December 1947'Nr. 824 6e jaarg. c Red. en A dm.! Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef, administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER Elf urnen, gevuld met aarde van de plaatsen, waar verzets strijders het leven lieten, zijn Zaterdagmiddag door de com missarissen der Koningin in het tijdelijk monument op de Dam te Arasterdam bijgezet. Tevoren hadden vertegenwoordigers van vrijwel alle maatschappelijke geledingen - regering, leger, vloot, geestelijkheid, bedrijfsleven, landbouw, scheepvaart - een dienst in de Nieuwe Kerk bijgewoond. Ook Prins Bernhard was aan wezig. het daardoor ook maar enigszins een specifiek Amsterdams karakter zal dragen. Integendeel, het zal verrijzen op nationale grond. Uit ieder onzer elf provinciën zal voor de grondlegging van het monu ment een pot met aarde worden aangebracht, opgegraven uit een plek in die provincie waaraan bij zondere herinneringen uit de oor logsdagen zijn verbonden. Toen de ongeveer duizend ge nodigden een plaats in de kerk hadden gevonden, hield de minis ter van Staat, Jhr. F. Beelaerts van Blokland, een toespraak, waar in hij zeide: Wij herinneren ons allen, hoe zich in tal van plaatsen in ons vaderland het verlangen heeft ge- opbenbaard naar het oprichten van een gedenkteken ter herinnering aan hetgeen daar tijdens de bezet ting en in de strijd voor onze vrij heid was beleefd. Zo groot was het verlangen, en zo uiteenlopend waren de denk beelden die tot uiting kwamen, dat alras de wenselijkheid naar voren trad, aan de verwezenlijking daar. van enige leiding te geven. Het is deze taak welke de natio nale monumenten commissie, ii} nauw overleg met onze regering en onder de hoge bescherming van de Koningin, op zich heeft geno men. Als eerste verwezenlijking van die taak zullen wij vandaag getui ge zijn van de grondlegging van het nationale monument, het ge denkteken dat aan het nageslacht zal overdragen de herinnering aan al hetgeen het Nederlandse volk heeft doorgemaakt, gedurende de vijf jaren van vijandelijke tyrannie en sadistische onderdrukking. Nu de commissie zich gesteld zag voor het geven van materiele vorm aan deze gedachte, deed zich aanstonds de vraag voor, welke plaats in Nederland voor dit natio nale monument de meest aange wezene zou zijn. Het kan tenslotte niemand ver wonderen, dat de keuze hier voor op 's Rijks hoofdstad is ge vallen. Het monument zal op het cen trale punt van de hoofdstad wor den opgericht, maar zonder dat De journalisten die Zater dag naar Schiphol waren ge- togei) om de belangrijke mede deling te horen die minister president B e e 1 bij zijn vertrek naar Indonesië zou afleggen, werden in zoverre teleurgesteld, dat de eerste minister zei: ..Be langrijk nieuws heb ik niet. Mijn reis heeft niets te maken met personen, zij draagt uitsluitend een zakelijk karakter. Af en toe is het noodzakelijk, dat enige ministers naar Indonesië gaan, omdat direct contact niet gemist kan worden voor de uitoefening van het bewind." Dr. Beel legde er de nadruk op, dat het Indonesische probleem niet alleen een probleem van Nederland en de Republiek is, doch een inter nationaal karakter heeft. Zijn reis heeft ten doel in contact te treden met prominente figuren in Indone sië zelf, door wie de gedachte aan federatie naar voren wordt ge bracht. De minister-president ontkende ten stelligste, dat zijn reis het ge volg zou zijn, van een conflict tus sen de landvoogd en de regering. Hij sprak met nadruk het gerucht tegen, als zou er sprake zijn van verwisseling van personen die een leidende functie bekleden. Nederlandse verliezen op 12 De cember: acht gewonden. HOGE PRIJZEN STAATS LOTERIJ f 1000.— 14300, 17078, 20171 f 400.— 1913 f 200.— 5437, 14639,16793,19113, 21569. f 100.— 2490, 3698, 8706, 9070, 11638, 15182, 15339, 20843, 20931. 21701. Weerbericht 16 Dec.: 'S NACHTS MINDER KOUD Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond: Meest zwaar bewolkt met plaatselijk enige lichte regen of motregen en in de nacht hier en daar vorming van nevel of mist Zwakke tot matige wind tassen West en Noord-West. Minder koud. vooral des nachts. Zon op 8.42 uur, onder 16.29 uur. Maan op 12.01 uur, onder 19.53 uur. In het plantsoen Na de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk begraven zich de genodigden naar het plantsoen, waar het tij delijk monument is gebouwd. In spanning wachtte een grote schare hier op de komst van de Koningin, die klokslag drie uur het paleis verliet, vergezeld van het Prinse lijk paar en de elf commissarissen. In de volgorde, zoals de wet die vuorschrijft, plaatsten de vertegen woordigers der provinciën vervol gens de donkerrode urnen in de nissen van het monument: Noord- Brabant, Gelderland. Zuid-Hol land. Noord-Holland, Zeeland, Utrecht Friesland, Overijsel, Gro ningen, Drente en Limburg. Na de bijzetting hesen twee ma riniers onder de klanken van het Wilhelmus de vlag in een voor het gedenkteken opgerichte mast. De Koningin legde een krans met wijnrode cn oranje (de kleu ren van het verzetskruis) en oranje met blauwe (Militaire Willems orde) linten, ook het prinselijk paar en de vertegenwoordiger der regering, minister Witteman plaat sten een krans tegen het monu ment. Overdracht. Jhr. dr. M. L. van Holthe tot Echten droeg de aarde over aan de burgemeester van Amsterdam, met enkele woorden en een gedicht, waarvan de laatste regels luiden: Laat hun dit land, zolang Uw zon zal schijnen, God, doe het ons ontvangen uit hun hand. Laat ons slechts, wat zij wonnen door hun pijnen herboren worden tot één vaderland 9 Dit teken, dat ons een nationale cenotaaf wil zijn, draag ik over aan de zorg van het gemeentebe stuur van Amsterdam. Amsterdam is waardig hoedster te zijn van dit nationale pand." Burgemeester d'Ailly verklaarde hierna, „dat de hoofdstad de thans plechtig in dit monument bijgezet te urnen zal bewaren en bescher men ter ere van en ter herinnering aan hen, die in de jaren 1940 1945 voor het vaderland vielen." „Voor geen stuiver," zegt Marshall „Geen stuiver van de opbrengst van de uitvoer van steenkool en hout uit Duitsland is ten goede ge komen aan de Anglo-Amerikaanse bezettingsmogendheden". aldus luidt de inhoud van een formele verklaring, die minister Marshall de Raad van Ministers te Londen heeft doen toekomen naar aanleiding van Mólotofs beschuldigingen op dit gebied. De vier ministers hebben Zater dag geen zitting gehouden. Vandaag komen zij weer bijeen. Waarnemers zijn van mening, dat de Grote Vier op een „wegkruising" staan en voor zien een volledige mislukking der conferentie, als zij het niet eens worden over de herstelbetalingen. Regering de Gasperi wordt uitgebreid De Italiaanse eerste minister, de Gasperi, heeft president Enrico de Nicola bezocht en hem bij die ge legenheid meegedeeld, dat de door hern gevoerde besprekingen ter verbreding van de basis zijner re gering gunstig zijn verlopen, aldus de Zwitserse radio-omroep. De radio voegde er aan toe dat de socialistische (minderheids) partij van Giuseppo Saragat en de Republikeinse partij aan de coali tie zullen deelnemen. Beide par tijen zullen een vice-premier aan wijzen. De Socialisten van Saragat zouden voorts de portefeuille van industrie en nog een portefeuille krijgen, terwijl de Republikeinen de portefeuille van landsverdedi ging zouden ontvangen. Tot dusver waren deze portefeuilles in handen van Christen-Democraten (Kath.) Nader wordt gemeld dat de socialistische minderheidspartij haar leider, Saragat, heeft aange wezen als vicepremier en Roberto Tremelloni als minister van indus trie. Weer verklaring van Djogja over bestandsorder Zondagmiddag hebben in Batavia minister Neher en mr. Sjarifoeddin een onderhoud gehad, dat plaats had op verzoek van laatstgenoemde. De republikeinse premier wilde geen nadere mededelingen doen over dit gesprek: dit veroorloofde de „delicate situatie" hun niet, zei hü. Zaterdag heeft het Indonesische ministerie van voorlichting een verklaring van 6 punten uitge geven „om een waar beeld te geven van de situatie betreffen de de besprekingen inzake de cease fire" order". In de verklaring wordt o.m. ge zegd: „De Republiek heeft zich steeds accoord verklaard met het nieuwe plan van de commissie voor goede diensten en zij acht dit plan zeer rechtvaardig en uitvoerbaar. Het is niet juist, te zeggen, dat de Nederlanders dit nieuwe plan heb ben aanvaai^d of verworpen. Zij hebben een aantal voorstellen naar voren gebracht, welke in feite een deel zijn van het plan van de com. missie voor goede diensten. De Ne derlanders voorgesteld om het vu ren onmiddellijk te staken in de, zoals zij het noemen, vooruitgescho ven posten, waarom zijn zij dan niet genegen om de order in alle gebie den op te volgen, inclusief in de zo genaamde zakken en frontposities, welke thans het punt van dispuut vormen. Juist in deze zakken vin den de meeste gevechten plaats, aangezien de Nederlanders doorgaan met te trachten deze zakken te zui veren. Indien de Nederlanders wer kelijk een sfeer van goede wil wil. len scheppen, waarom gaan zij dan niet accoord met het algeheel sta ken van het vuren? Nieuw kabinet voor Oost-Indonesië Na een zeer intensief overleg is de nieuwe formateur Anak Agoeng Gde Agoeng er in geslaagd een coalitiekabinet voor Oost-Indone sië samen te stellen. Om een even redige deelneming van de parle- mentsfracties te verkrijgen was de formateur genoodzaakt het aantal portefeuilles met drie uit te brei den, zodat de nieuwe ministerraad 16 leden telt. Minister-president, tevens minister van binnenlandse zaken is. Anak Agoeng Gde Agoeng: vice-minister van binnen landse zaken: mr. S. Binol; finan ciën blijft Hamelink. Gesloten zwemseizoen Ingaande 15 December zal er een maand rust gehouden, wor den voor de zwemsters en zwemmers. In deze maand mo gen er geen zwem- en water- polowedstrijden worden georga niseerd. /v adat de ucncn in het tijdelijk monu ment op de Dam zijn geplaatst, legt de Koningin een keans. Dinsdag wordt de distributie afgeschaft; nieuwe roebels komen in omloop Radio Moskou heeft Zondag bekend gemaakt, dat de Sowjet-Unle Dinsdag nieuw geld zal uitgeven om inflatie tegen te gaan en dat tegelijkertijd de rantsoenering van levensmiddelen en industriële artikelen zal worden opgeheven. Voor alle consumptiegoederen zul len eenheidsprijzen worden vastgesteld. Het onderscheid tussen „dis tributiewinkels" en „handelswinkels" (waar men gerantsoeneerde artikelen zonder bon doch tegen een hogere prijs kon kopen) komt dus te vervallen. Deposito's worden aldus behan deld: voor de eerste drieduizend oude roebels ontvangt men de no minale waarde in nieuw geld terug. Voor de volgende zevenduizend roe bels kr(jgt men tweederde van de nominale waarde in nieuwe roebels. Overschrijdt het deposito een be drag van 10.000 roebel, dan kr\jgt men nieuw geld voor de helft van het boven de tienduizend roebel liggende bedrag. Het geld der coöperaties en col lectieve boerderijen wordt voor viervijfde van de nominale waarde vergoed. De geldsaneringsmap.tregel wordt in het officiële decreet van de mi nisterraad en het centrale comité van de communistische partij ge motiveerd met de overweging dat tijdens de oorlog de geldcirculatie onder andere doordat de Duit sers valse roebels in omloop brach ten steeg, terwijl de productie van consumptiegoederen kleiner werd. De verplichtingen van de Sowjet- Unie tegenover het buitenland blij ven, aldus het decreet, op de oude voet voortbestaan. De algemene staking In Rome, die 48 uur geduurd heeft, is ten einde. Het aantal doden tengevolge van de onlusten in Palestina was Zater dagavond bij zonsondergang gestegen tot 215, t.w. 108 Arabieren, 107 Joden, 7 Britse militairen en 2 Armeniërs., doordat in de loop van Zater dag weer 14 Arabieren en 3 Joden het slachtoffer waren geworden van tal van botsingen en geweldplegingen. Nog geen twaalf uur later was het aantal al weer gestegen tot 225 en nog steeds komen berichten binnen van nieuwe aanslagen en schietpar tijen. Het optreden aan beide zijden wordt steeds duisterder. weken volledig uitgerust naar Pa lestina zullen vertrekken. Zondag werd in Cairo de groot ste demonstratie tegen de verde ling gehouden, waaraan volgens schatting van de politie 100.000 mensen hebben deelgenomen. Aantal doden gestegen Zo werden te Jeruzalem uit 2 taxi's bommen geworpen naar een rij Arabieren, die op een bus ston den te wachten. Zes personen werden gedood, terwijl ongeveer dertig gewonden werden geteld o.w. verscheidene vrouwen en kin deren. Te Jaffa werd door Joden een bomaanslag gepleegd op een koffiehuis. Zes Arabieren werden gedood en veertig gewond. In Hai fa was het Zaterdag voor het eerst na zes dagen rustig. Ten Oosten van de Palestijnse plaats Lydda werden 14 Joden ge dood en 10 gewond tijdens een vuurgevecht tussen het Transjor- daans-Arabisch legioen en een Joods convooy. Andere berichten vermelden nog een vuurgevecht tussen Britse Coldstreamguards en Arabieren, waarbij een Brits officier werd ge wond, nadat Arabieren een politie bureau hadden overrompeld en munitie hadden buitgemaakt. Het United Jewish Appeal in Amerika zal trachten 250.000.000 dollar bijeen te krijgen voor steun aan de Joodse-Palestijnse staat, de Joodse immigranten naar Amerika en de verzorging van gedeporteer de en behoeftige Joden. De Indonesische jongemannen vereniging in Beiroeth heeft haar steun toegezegd bij de strijd tegen de verdeling van Palestina. Bekend werd gemaakt, dat een regiment van Indonesiërs in het Midden Oosten in Irak zal worden opge leid. De vroegere chef-staf van het leger van Irak heeft bekend ge maakt, dat verscheidene duizenden officieren en manschappen, die hun ontslag genomen hebben uit het leger van Irak, binnen twee Schietende kellner slaat oude dame neer Rotterdam-Noord was Zaterdag avond getuige van een bloedig dra ma, dat aan een 79-jarige weduwe het leven kostte. Zij werd neerge slagen door een kellner, die in be schonken toestand als een dolle wildeman te keer ging. Deze kellner. de 31-jarige Bakker, had tevoren reeds bij een ruzie een enorm pistool getrokken en een niets vermoedende metselaar in de buik geschoten. In de algemene op winding zag- hij echter kans te vluchten Onderweg loste hij nog een schot, ditmaal op de eigenaar van een bestelauto, waarmee Bak ker wilde ontvluchten. De kogel trof gelukkig geen doel. Tenslotte poogde Bakker zich aan een achtervolging te onttrekken. Hij belde aan een willekeurig huis in de Willibrordstraat aan en sloeg de weduwe, die de deur opendeed en weigerde hem binnen te laten, met de kolf van zijn pistool de schedel in. De dame was op slag dood. In de late avonduren meldde Bakker zich bij de politie aan. Hij verklaarde zich niets meer van de moord en de aanslag te kunnen herinneren. Vrijdagmiddag is een Frans mili tair vliegtuig van de luchtbasis Vil- lacoublav in de omgeving van Dour- dan dichtbij Rambouillet brandend neergestort. Zés onderofficieren, dié de bemanning van het toestel vorm den, kwamen om het leven. Laatste Amerikanen verlieten Italië Maar Truman blijft tcaakzaam De laatste 1600 man Amerikaan se bezettingstroepen in Italië zijn met het transportschip Admiral Sims vertrokken. Gen. Majoor Jaynes, de Amerikaanse comman dant in Italië, was de laatste man, die aan boord ging. In het vrije gebied van Triest zijn vijf duizend Amerikaanse mi litairen, tezamen met een even grote Britse en Joego-Slavische troepenmacht achtergebleven. In een verklaring heeft President Truman gezegd: „Ofschoon Amerika zijn troepen uit Italië terugtrekt, behoudt dit land zijn belangstelling in het doen voortbestaan van een vrij en on- arhankelijk Italië. Indien uit de loop der ge beurtenissen zou blijken, dat de vrijheid en de onafhanke lijkheid van Italië, waarop het vredesverdrag gebaseerd is, direct of indirect bedreigd worden, dan zullen de V.S., overwegen, welke maatregelen geschikt zouden zijn om de vrede en veiligheid te handha ven". Volgens onbevestigde berichten wil de Amerikaanse regering mo derne wapens leveren aan het Ita liaanse leger dat volgens de voor waarden beperkt moet blijven tot 185.000 man soldaten en 65.000 man politietroepen. Koning George 52 jaar Dc Engelse koning George vierde gisteren in familiekring op Windsor Castle zijn 52-ste verjaardag. Prinses Elisabeth en Prins Philip keerden daartoe van Birkhall, waar de drie wittebroodsweken werden doorge bracht. terug. Zo men weet geeft deze verjaardag geen aanleiding tot openbare feestelijk heden, daar de verjaardag officieel in Juni wordt gevierd. Vandaag ging Prins Philip weer aan de slag bij de Marine, terwijl de Prin ses toezicht zal houden op de moder nisering van Clarence-housc, waar het jonge paar komt te wonen. In Par\js en Marseille z.jjn tijdens het weekend zeven Sovjetburger» gearresteerd wegens tegen do Franse regering gerichte activiteit. Een nieuwe Russische protestnota aan de Franse Regering eist de „onmid dellijke lnvrljheldsstelllng" van deze Sovjetburgers, onder wie zich do vroegere commandant van het Russische repatrlerlngskamp te Beaure gard bevindt. De Franse regering heeft Vrij dagavond een verklaring afgelegd over de uitwijzing van 19 Sovjet burgers waarin ontkend wordt dat tegen de uitgewezenen geweld is gebruikt. In deze verklaring, die het Franse ministerie van buiten landse zaken als nota aan de Rus sische ambassade te Parijs heeft gezonden, wordt betoogd dat Frankrijk alle recht heeft om Sov jetburgers uit te wijzen zonder overleg te plegen met de Russische ambassade. Er is niemand gevan gen gezet of veryolgd, zij zijn een voudig uitgewezen. Inspecteurs van de staatspolitie hebben de missie naar de grens van de Russische zone in Duitsland geleid, nadat zij geweigerd hadden, vrijwillig te vertrekken. Het aantal Russen dat sinds 25 November Frankrijk heeft moeten verlaten, is gestegen is 56. Ehrenburg in 't geweer De bekende Russische schrijver Ilja Ehrenburg heeft in de Prawda een stuk gepubliceerd tegen de Franse regering. Nota's worden geschreven in Washington; in Pa rijs worden zij vertaald, schrijft hij. Hij richt zich tegen „het ver- raad van de socialistisch-katholie- ke coalitie" en zegt: „Het Franse volk heeft een groot verleden cn de Amerikaanse geciviliseerde wilden zullen er nooit in slagen de erfge namen van Voltaire te laten door gaan voor afhankelijke kinderen. Vaststelling huurprijzen onderverhuur Wanneer de hoofdhuurder gele genheid tot inede-inwoning aan derden verschaft, kan de huiseige naar op grond van intensiever ge bruik van de woning bij de Prij- zenbureaux voor Onroerende Za ken toestemming krijgen, de huur met een bepaald percentage te verhogen. Als regel wordt deze toestemming verleend. Ter vereen voudiging van deze, voor de Over heid veel werk en kosten met zich meebrengende regeling, treedt met ingang van 1 I 'ehrua: 1948 een nieuwe regeling,' d.e Kuurprijfcüit- voeringsbeschikking 1948, in wer king, op grond waarvan de huis eigenaar aan de hand van bepaal de richtlijnen zelfstandig deze ver hoging mag toepassen. De in de beschikking vervatte bepalingen zijn in grote lijnen gelijk aan de richtlijnen, welke de Prijzenbu- rcaux tot dusver volgden bij het vaststellen van toelaatbare huur verhoging. Nieuwe loonregeling voor bouwarbeiders verwacht Werkgevers ontwerpen een nieu we tariefregeling voor prestatic- werlc, die ten doel heeft de loon regeling voor de bouwvakarbeiders gunstiger te maken en tevens de bezwaren tegen het opheffen der zwarte lonen te ondervangen. Deze ontwerp-tariefregeling zal afwijken van de nu gangbare vegeling in de collectieve arbeidsovereenkomst. Alvorens in werking te kunnen treden, zal de nieuwe regeling aan de goedkeuring van het college van Rijksbemiddelaars worden onder worpen. Verlaagde jamprijzen De onlangs aangekondigde prijs verlaging voor de tweede soort huishoudjam zal Maandag 15 De cember ingaan. De prijzen voor deze jam in de voornaamste ver pakkingen zijn dan: glazen pot van 450 gram: 53 cent, cartonnen be kers van 450 gram: 55 ct, carton nen bekers van 500 gram: 60 V2, in blik van 500 gram: öO'A ct, los uit gewogen 11 ^2 ct. per 100, gram. Lord Stanley Baldwin overleden Lord Stanley Baldwin, die ten tijde van de troonafstand van ko ning Edward VIII in 1936 minister president was, is Zaterdagnacht tij dens zijn slaap» overleden. Baldwin die 80 jaar oud was, verbleef in zün huis in Stourport in Worces tershire. Baldwin had de laatste drie of vier dagen geleden een lichte kou, maar zijn toestand scheen re delijk goed te zijn, toen hij Zater dagavond naar bed ging. Zondagmorgen trof een bediende hem dood in zijn bed aan. Lord Baldwin trad in 1937 als premier af. In totaal is hij drie keer minis terpresident geweest, terwijl hij van 1923 tot 1937 leider van de conservatieve partij was. De hoogtepunten in zijn carrière waren: de manier waarop hij de ernstige grondwettelijke kwestie behandelde, welke leidde tot het aftreden van koning Edward VIII in 1936 en de manier waarop zijn conservaitieve régering in 1926 de algemene staking aanpakte. Ten tijde van de troonafstand van koning Edward de Achtste werkte Baldwin als minister-pre sident twee weken dag en nacht Mevr. Roosevelt: In één wereld samenleven Mevrouw Roosevelt, die de afgelopen tien dagen te Geneve dc Commissie voor de Rechten van de Mens heeft voorgezeten, heeft op een persconfe rentie de vrees geuit, dat dc Amerika nen het vertrouwen zouden verliezen in de kracht van hun democratie. „Wij zijn geneigd onze toevlucht te nemen tot zekere repressieve maatregelen, die niet nodig zouden zijn, Indien wij vast vertrouwden op ons vermogen om onze democratie te doen functionncren. Er is een duidelijk verschil in de opvattingen van de Sowjets en andere landen met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de staat. Ook zien de Russen er nauwlettend op toe, dat de economi sche en sociale rechten van de mens verder ontwikkeld worden, terwijl an dere naties dc nadruk leggen op dc bur gerlijke en politieke rechten. Wij moe ten leren in dezelfde wereld samen te leven." Tenslotte zeide Mevrouw Roo sevelt, dat de commissie slechts lang zaam vorderde met de opstelling van het statuut van de rechten van de mens. Nederlands schip door piraten beroofd Zeerovers hebben tussen Hong kong en Snaton een aanval gepleegd od de Van Heutsz van de Konink lijke Java-China Paket-Ujn. ZU hadden blijkbaar In Hongkong wa pens aan boord gesmokkeld en wa ren meegereisd tot Blashaai, waar zjj geholpen door een tweede bende, het schip van zijn lading beroofden. Volgens de eerste inlichtingen zou niemand van de passagiers en de bemanning gewond zijn (A.P.). Voor allen één ei Op 18 December zal voor alle leeftijdsgrenzen een bon voor één ei bekend worden gemaakt. achter de schermen. In de middag van de tiende De cember 1936 betrad hij het Lager huis met een boodschap van de koning waarin deze verklaarde, dat hij besloten had af te treden. Alle op het laatste ogenblik onder nomen pogingen hadden gefaald. Een van de weinig bekende ge beurtenissen uit zijn leven was zijn anonieme gift na de eerste wereld oorlog van een vijlde van zijn landgoed voor de vermindering van de nationale schuld. In het begin van de middag la Vrijdag in Chili een zware aard schok gevoeld Volgens de directie der Chileense telegrafie voelde men dé schok van Valparaiso tot Curico. het wederwoord op de bood' schap van de bataljonscommandant van OVW 1-1-5 na dg mededeling van generaal Spoor, dat de demobili- sat ie uitgesteld moest worden. Het is liet wederwoord van een sergeants- vrouw, die niet bepaald geestdriftig Is over dc wijze, waarop de zaken ten aanzien van de soldaten in Indonesië zijn verlopen. Uit haar brief is wel duidelijk geworden, hoezeer de vrou wen en kinderen verlangen naar de terugkeer van haar mannen, hoe ge' zinnen dreigen ontredderd te worden, hoe de moed haar in dc schoenen is gezonken. De maat is vol. schrijft zij, er kan geen druppel meer bij, ons kunnen ze niet meer opbeuren, alles is voor ons bedorven. Het bericht over het uitstel van de demobilisatie is een slagaldus deze jammerklacht, die wc volkomen begrijpen. De brief van deze sergcanfsvrouw heeft ons diep geroerd. Want het is in wezen zo'n dappere brief, al zit hij vol bittere klachten. Zo bitter is zij, dat zij er de boel wel zou kunnen neergooien, dat ze de hoge heren" wel zou kun' nen aanvliegen, maarmaar ze kan al haar eigen leed wel verkroppen, als ze maar zeker wist, dat ze van hier- uit haar man bijtijds een genoegen had kunnen doen. Dat zit haar het meest dwars en dat ontroert ons het diepst. Ze heeft tegen dat hele uitstel van dc demobilisatie ten slotte maar één groot bezwaar en dat is, dat zij en duizenden andere vrouwen daarvoor niet in de gelegenheid waren te zorgen, dat de mannen ginds het pakje krijgen dat zij vorig jaar met Sinterklaas onf- vlngen. „Verleden jaar zorgden wij vrouwen er voor, dat onze mannen met Sinterklaas hun vertrouwde pak- ketje kregen, toen waren wij er zeker van dat zij niet naar huis zouden ko men. En nu. nu hoopten wij, dat ze thuis zouden komen en toen het te laat was hoorden we: ze komen niet. Nu hebben de mannen geen liefdeblijk uit Nederland gekregen en wij hebben het ze niet kunnen zenden." Dat grieft deze vrouw het meestEn dat verwijt zij aan de „hoge heren." Maar het is een dappere vrouw, want ze besluit: „Ten koste varalles zullen wij onze plichten als vrouw en moeder nakomen. Ik zelf schrijf zo dikwijls aan mijn man: alles zal reg- kom; gelukkig weet hij dan niet wat er op dat moment in mij omgaat. Laten de heren er rekening mee houden, dat er achter die OVW-ers vrouwen en kinderen staan, die met verlangen de zo lang verwachte aflossing tegemoet zien We hebben hulde gebracht aan onze jongens in de tropen, die het uit' stel van hun thuisvaart met een zekere wrange humor nemen. Groter hulde, brengen wij aan die duizenden vrou wen. die zoals deze vrouw cn moeder in wezen maar om één ding treuren en om dat ene ding bitter worden, nl. dat een officiële maatregel het haar heeft belet haar mannen tastbaar te doen weten: je vrouw vergeet je niet. Regering, breek door uw besluiten niet het gezegende hart van zulk een dappere Hollandse huisvrouw

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1