DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 MEN KIBBELDE IN LISSABON SCHIEP ELLENDIGE SFEER EN GEEN OPLOSSING VOOR PROBLEEM DUITSLAND Van Harinxma niet de enige schuldige Rapport Cleveringa zegt: Honderdduizend viel op 13765 HET ULTIMUM REMEDIUM LONDEN MISLUKT: GROTE VIER ZONDER RESULTAAT UITEEN Rangeerlocomotief uit de rails Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbu» 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummer» 10 CL UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Dinsdag 16 December 1947 Nr. 825 6e jaarg. Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft thans vergunning gegeven over te gaan tot publicatie van het eerste rapport der „Commissie tot onderzoek naar de houding van Nederlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren tegenover Nederlandse uitgewekenen." (Commissi e-Cleveringa). Dit eerste rapport raakt de huidige ambassadeur te Brussel, mr. B. Ph. Baron v. Harinxma thoe Slooten, wiens optreden zoveel stof heeft doen opwaaien. De commissie zegt zich niet te vleien met de gedachte, dat zij volledigheid heeft bereikt. Zij is er integendeel steeds meer van overtuigd geworden, dat een onderzoek als het hare steeds grote leemtes zal blijven vertonen. Het drama der uitgewekenen is ei een geweest met honderden, zo niet duizenden medespelers, waarvan noodzakelijkerwijze de meesten onverhoord moeten blijven en waarvan trouwens menigeen niet meer in leven is. DE AANKLACHT VAN „TROUW" Het is uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk uit te maken aan wiens kant het gelijk is. De commissie heeft zich ook niet aan de indruk kunnen onttrekken, dat een enkele kleine vriendelijkheid of stroef heid wel eens een stemming heeft gekweekt, waarin een ontvanke lijkheid ten goede of ten kwade feiten van gelijke zakelijke waarde licht of donker heeft gekleurd. Voorts is de commissie gestuit op verschillende gegevens, die haar hebben doen blijken, dat ook het gedrag der uitgewekenen niet steeds vlekkeloos is geweest, dat het daarom goed is voorzichtig te zijn met een al te gerede aanvaar ding van wat uit hun kringen stamt. Nadat aanvankelijk in de zomer van 1940 de gezantschapssecretaris Van Vredenburgh belast was ge weest met de zorg voor de zich destijds in het Zuiden van Frank rijk ophopende vluchtelingen, stel. de de minister van buitenlandse zaken de 16e Augustus aan H.M. de Koningin voor dit werk tijdelijk op te dragen aan de heer Van Ha rinxma Thoe Slooten, wiens benoe ming tot vertegenwoordiger van de te Londen zetelende regeringscom missaris Van Lidt de Jeude volgde op 24 Augustus. In 1942 werd de heer Van Ha rinxma ontboden naar Londen voor een andere betrekking, waardoor zijn vluchtelingenwerk een einde nam. Omtrent de arbeid van de heer Van Harinxma zijn een aantal klachten Ingekomen, waarvan de belangrijkste voorkomen in een aan de commissie ingezonden „rap port over het beleid van enige Ne derlandse diplomatieke en con sulaire ambtenaren tijdens de oor log op grond van een onderzoek, ingesteld vanwege het dagblad „Trouw"". Het zijn deze klachten, die allereerst een bespreking ver dienen. In het bovengenoemde rap port worden zij als volgt geformu leerd: „Baron van Harinxma Thoe Slooten zetelde te Lissabon als „hoge commissaris voor de vluchtelingen aangelegenhe den." De grote aanklacht tegen hem is eveneens: wat heeft deze functionaris wel gedaan ter vervulling van zün taak? In het bijzonder komen voor zijn rekening: a. Het zenden \ran pakketjes aan N.S.B.-ers, b. Instructies, om Engeland vaarders niet te helpen, c. Het ontvangen van gere gelde remises uit bezet Neder land en, wellicht in verband daarmede, verdachte manipu laties met deviezen, d. Ontoelaatbaar optreden in een spionnagezaak. waarin zijn secretaris de hoofdfiguur was, f. Het persoonlijk weigeren van hulp aan Engelandvaar ders. Pakketten aan NSB'ers Al dadelijk raakt eigenlijk de onder a geformuleerde klacht geenszins de kern van de zaak, daar zij niet de uitgewekenen be treft. Dat zij overigens betrekking heeft op voorvallen, die geen smet kunnen werpen op de naam van de heer Van Harinxma, is bij het on derzoek der commissie voldoende gebleken. Toen de heer Van Harinxma pakjes naar Nederland begon te zenden, deed hij dit, naar hij heeft verteld, aan de hand van een lijst, die hij uit Londen had ge- Weerbericht WISSELENDE BEWOLKING Weersverwachting, geldig tot Woensdag avond: Wisselende bewol king met hier en 'daar een enkel licht bultje. Zwakke tot matige wind uit Noordelijke richtin gen. Enige daling van temperatuur met voornamelijk ln het Oostelijk gedeelte van het land. In de nacht plaatselijk lichte vorst en enkele nevel- of mistbanken. 17 Dec.: waterstanden Rotterdam: le tb 7.06, 2e tij 199.34. kregen. Hij nam aan, dat hij hier op kon vertrouwen. Toen de heer Maas Geesteranus aan de hand van het Lissabonse kaartsysteem van vergissingen merkte, heeft hij dit aan Londen gerapporteerd. De slechte verstandhouding tussen de neren Maas Geestera nus en Van Harinxma en die tenslotte gelijk uit liet voorgaan de blijkt, de samenwerKing vol komen onmogelijk maakte, is de commissie slag op slag gebleken: alle berichten en getuigenverkla ringen zijn het hier zo volkomen over eens, dat een reeks aanha lingen overbodig mag heten. Illegale emigratie niet bevorderd De commissie concludeert te dien aanzien, dat de heer Van Harinx ma, belast met legale evacuatie, zich beijverd heeft zo lang moge lijk legale wegen te blijven bewan delen en dit heeft bevorderd. Hij heeft eerst moeizaam toegestaan tot illegale middelen zijn toevlucht te nemen en heeft dit zelf ook slechts schoorvoetend gedaan. Een der dossiers over de evacuatie van een aantal jongelieden met Spaanse schepen naar Curagaó en elders over Gibraltar illustreert dit nog nader, doch gunt ook een blik in de talloze en soms onverwachte moeilijkheden van het werk. Tot een afkeuring va.i het be leid van de heer Van Harinxipa zou aanleiding zijn, als hU ge toond had volkomen ontoeganke lijk te zijn gebleven voor de illegale eisen van de tijd. Doch dat dit niet het geval is geweest, bewijst zijn medewerking aau verschillende door hemzelf reeds genoemde en van elders beves tigde illegale stappen. Van rede nen om te spreken van een „er gerlijk gemis aan hulp aan En gelandvaarders is niet gebleken- Dat het „de gebruikelijke prac- tijk was" om geen enkele Enge landvaarder te helpen, kan van de heer Van Harinxma niet wor den gezegd. Al moet worden aangenomen, dat de heer Van Harinxma de ille gale evacuatie niet heeft tegenge werkt, (dan alleen dat hij voor de legale zover mogelijk de voorrang heeft opgeëist) heeft hij de grens van dit mogelijke misschien iets verder gelegd dan anderen. Klaarblijkelijk heeft hij voor illegale emigratie geen warme belangstelling gehad. Geldzendingen uit bezet Nederland De derde klacht raakt al weer de opdracht van de commissie niet. Desalniettemin meent zij goed te doen er iets van te zeggen, omdat er in wordt gesuggereerd, dat van Duitse zijde het verblijf van de heer Van Harinxma te Lissabon Staatsloterij. Hoge prijzen: f 100.000: 13765 f 25.000: 18932 f 1.000: 5906, 6527 f 400: 2836, 11307, 14016, 18425 f 200: 3128. 3971, 8397, 14101, 15821, 17105, 20231 f 100: 4263. 6368, 6924, 11028, 12809, 14365, 16140, 16830. Noodhulp-ontwerp in V.S. aanvaard Het wetsontwerp tot tussentijdse hulpverlening van 597 millioen dol lar voor Frankrijk, Italië, Oosten- werd bevorderd, omdat zijn lijde lijke houding de vijand wel paste. Dit laatste Is op zichzelf reeds weinig aannemelijk: de Duitsers zouden hebben gemeend met het doorlaten van f 200.per maand te bewerken, dat de heer Van Ha rinxma te Lissabon bleef, hetgeen overigens niet eenS alleen van hemzelf afhing. Wat niervan ook zij, van enige Duitse welwillendheid is hier ken nelijk geen sprake geweest en ook niet van een zaak met een geheim zinnig tintje. Spionnagcaffaire Hieromtrent heeft de heer Van Harinxma staande gehouden, dat hij, toen .hij in kennis was gesteld van de vermoedens, die tegen <e heer Van der Woude waren gere zen zich terstond bereid heeft ver klaard er aan mede te weuken hem met een zoet lijntje naar Engeland te krijgen, opdat daar een nader onderzoek zou kunnen worden in gesteld. De heer van Harinxma heeft het onderzoek niet tegengewerkt, doch eraan medegewerkt, dat het plaats kon vinden. De heer Van der Wou de is naar Engeland gegaan, is daar gevangen genomen en gehou den tot het einde van de oorlog, vervolgens overgebracht naar Ne derland en daar ontslagen van rechtsvervolging. Weigering van hulp .aan Engelandvaarders De commissie zegt te dien aan zien, dat zij zich door de uiteenzet tingen van getuigen niet ten volle gerustgesteld acht, doch zij ziet evenmin reden voor een afkeuring van het beleid van de heer Harinx ma. Zich indenkend in zijn toenma lige positie acht zij zijn verklarin gen aannemelijk, al moet het haar wel van het hart, dat zij liever had gezien, dat de ontdekking omtrent de mogelijkheid, die zich in Maart 1942 openbaarde, de heer Van Ha rinxma eerder endirceter had be reikt. Nochtans is er niet gebleken dat hemzelf in deze enig verwijt treft. Eindoordeel commissie Tracht de commissie haar oor deel omtrent de heer van Harinx ma samen te vatten, dan meent zij, dat het als volgt moet luiden: van gegronde redenen voor ernstige klachten is haar niets gebleken. De heer van Harinxma heeft in uiterst moeilijke omstandigheden stellig werk verricht, dat gewaardeerd dient te worden. Dat hij hier of daar een steek heeft laten vallen is mogelijk, gelijk wel niemand in zün omstandigheden de volmaaktheid had kunnen bereiken. Doch er is haar niets gebleken van enige aanleiding de staf over zijn werk te breken. Wellicht is het mogelijk, dat hü op twee, mogelijk met elkaar samenhangende punten van bükomstigc, doch in de gege ten omstandigheden toch wel van belangrijke aard te kort is gescho ten. Deze twee punten zijn de beje gening van uitgewekenen te Lissa bon, waarin wellicht soms een toon van wat meer geduldige vriende lijkheid en bereidheid tot uitleg ging, wat meer hartelükheid en menselükc belangstelling door had kunnen klinken, en zün gebrek aan goede samenwerking met andere te Lissabon gestatinoneerde ambtena ren. Dit neemt niet weg, dat de com missie onaangenaam is getroffen door de kennelijk nijdige en krib bige sfeer, die er te Lissabon heers te en die af en toe de indruk van kleinzieligheid maakt. Deze bedorven, soms kinder achtige sfeer heeft stellig kwaad gedaan. Goedhuys komt morgen voor het B.G. Woensdag 17 December zal voor het Bijzonder Gerechtshof te Am sterdam terecht staan W. Goed huys, voormalig hoofdredacteur van „Het Volk", die in het gebouw van de „Arbeiderspers" van 1 Juli tot 15 November 1942 toezicht hield op de berichtgeving van het blad. Hem wordt onder meer ten laste gelegd, dat hij tal van hoofdartike len ln natloneal-socialistische geest heeft geschreven en met de N.S.B. sympathiserende personen tot re dacteur heeft benoemd. Bovendien, aldus de ten laste leg ging, schreef verdachte 4 jaar lang sterk nationaal-socialistisch ge tinte artikelen in het weekblad „De Waag" en na 1943 in het maandblad „De Pionier". Tenslotte wordt hij ervan beschuldigd als hoofd van de afd. economie en sta tistiek van de Nederlandse Oost Compagnie propaganda te hebben gemaakt voor de „Oostinzet". Fraude op rijksbureau ontdekt Bü een onderzoek op het rijks bureau voor genees- en verband middelen te Amsterdam is komen vast te staan, dat een ex-ambtenaar van dit bureau zich aan omkoping en verduistering van schrüfbureaux en een Röntgên-apparaat heeft schuldig gemaakt. De man heeft thans een groothan del in verplegingsartikelen. Hij werd bü de import-vergunn in gen- affaire geholpen door een collega van het rijksbureau. Deze is in ar rest geweest, omdat hij steekpennin gen zou hebben aangenomen, doch inmiddels in vrijheid gesteld. Tegen een aantal handelaren zal proces-verbaal worden opgemaakt wegens omkoping terzake van im portvergunningen. Fins jacht in nood, doch gratis gered en gemaakt Elf Finnen twee vrouwen, vier mannen en v(jf kinderen verlie ten begin November met een klein jacht hun vaderland met bestem ming Florida. Hun daad sproot voort, naar zjj beweerden, uit angst voor een mogelijke Russische inval. Donderdag werd te Vlissingen ge meld. dat het scheepje voor West- Kapelle in moeilijkheden verkeerde. De zeesleepboot „Blankenburgh" voer uit en bracht het jacht veilig in de haven van Vlissingen. De be zittingen van de kapitein, een ex- groen tebocr, en zijn passagiers la gen in een paar koffers op dek. Daar de emigranten slechts 2500 Finse kronen en 50 dollars by zich hadden, werden voor de sleepreis en motorreparatie geen kosten in rekening gebracht. Bewoners van Vlissingen tracteerden de kinderen aan boord op appels en chocolade. Soldaten in Indonesië zullen opbellen Gedurende de beide Kerstdagen op 28 December en Nieuwjaarsdag, zal een aantal militairen in Indo nesië in de gelegenheid worden gesteld met hun familieleden Nederland een telefoongesprek te voeren. Hiervoor komen alleen in aan merking: militairen die in hospita len verpleegd worden en in her stellingsoorden vertoeven, alsmede zij, die op afgelegen posten verblij ven. De gesprekken kunnen uitslui tend van Indonesië uit worden gevoerd. Van Zeeland weer op weg naar Indonesië Paul van Zeeland, de Belgische vertegenwoordiger in de commissie van goede diensten is na zijn Euro pese verblijf hij bezocht o.a. ook Parijs vanmorgen om 11 uur per K.L.M. van Schiphol weer naar In donesië vertrokken. Nederlandse verliezen gedu rende het afgelopen weekend: een gesneuvelde, vier gewonden. door prof. dr. G. van der Leeuw daarmede tot een stryd, niet om inwilliging van bepaalde eisen, maar om de macht. Dit alles zal alle prospectieve stakers, maar vooral ook elke rege ring tot de uiterste voorzichtigheid nopen, waar het de aanwending van dit middel, de repressie of beter de voorkoming er van betreft. Maar dit alles neemt niet weg, dat staking als ultimum remedium, als laatste middel in een als recht vaardig gevoelde strijd, een der meest hechte bolwerken is in ons democratisch bestel. Ik herinner mü, dat Schermer- horn toen indertijd stakingen dreigden, begon met de grote waarde en het onvervreemdbaar recht van staking als strüdmiddel in een democratische maatschappij voorop te stellen. En zo is het. Wij hebben allen als een der ergste dingen tijdens het Duitse schrikbe wind hoe spoedig weer verge ten gevoeld, dat het recht tot staking (of tot het nemen van col lectief ontslag) ons werd ontzegd. Het is verbijsterend, dat zo velen vergeten schijnen te zijn, dat het beste van ons verzet zijn uiting gevonden heeft in stakingen: de Amsterdamse en later die in het Noorden en Oosten van ons land. En dat in deze stakingen bloedige en kostbare offers zün gebracht. HET begrotingsdebat in de Tweede Kamer heeft wel dui delijk aangetoond, dat ook onder onze volksvertegenwoordigers niet weinigen verentrust zijn over de toestand van ons Middelbaar On derwijs. Daarbü is echter ook ge bleken, dat sommigen van hen, die minder verontrust waren, nijn uit lating in dit blad, dat een staking van de leraren niet onwenselijk zou zijn, moeihjk konden verdu wen. Nu zal iedereen het er over eens zijn, dat staking thans iets anders is dan dertig of zelfs twintig jaar geleden. Toen was staking het eni ge strüdmiddel,°dat een bepaalde groep kon aanwenden om zün eisen kracht bij te zetten. In onze tijd is dit anders geworden. Er is georganiseerd overleg, ook opnet gebied van het onderwys. De ver schillende belanghebbenden heb ben alle gelegenheid om elkander te vinden. De strijd kan in de regel binnenskamers worden uitge vochten. Ook zal ieder weldenkend mens geredelijk toegeven, dat niet elke staking kan worden geduld. Wan neer de voorziening van de bevol king met het nodigste in gevaar komt, zullen er zeker repressieve maatregelen moeten worden geno men, al verwacht men van een de mocratische regering, dat zij dit met de uiterste voorzichtigheid zal doen en al zal deze voorzichtig heid in de eerste plaats meebren gen, dat zü zich zelve ten opzichte van redelijke eisen niets te ver wijten heeft. Ten slotte zal ook moeten wor den bedacht, dat, zo goed als elke moderne oorlog in kerte tijd een totalitair aanzien dreigt te krijgen, elke moderne staking zeer spoedig tot algemene staking verwordt, en Daarom willen wü over staking niet lichtvaardig spreken. Maar wanneer redelijk overleg ten enen male faalt, wanneer het rechtsge voel onbevredigd blijft, wanneer bovendien een belangrijk stuk van onze beschaving op het spel staat, dan is het zeker niet onredelijk over staking te spreken. Die blijft als ultimum remedium voor onze samenleving een kostelük goed. Koningin ontvangt de Leuvense promotiebul Een delegatie van de Leuvense universiteit heeft gistermiddag in 't paleis op de Dam aan de Koningin de in wit kalfsleder gebonden pro- motiebul overhandigd, evenals de tekenen van het eredoctoraat: een wit-blauw zijden lint, aan de uit einden afgezet met stroken herme_ lijn. Voor en na de plechtigheid hielden de rector-magnificus en de decaan der rechtsfaculteit een toe spraak, waarin o.m. naar voren kwam, dat het eredoctoraat moet worden beschouwd als een blijk van waarderi if oor de grote ver diensten' der "Koningin ln de ver dediging van recht en rechtvaar digheid tijdens de jongste wereld oorlog. Ruth Neudech, de SS-bewaak- ster van Ravensbrück, is opgepakt De moordenares van honderden vrouwen werkte in een veevoeder fabriek! Bij Reykjavik verging een treiler. Na moeizame reddingspo gingen konden 12 van de 15 man worden gered. „Met leedwezen" - dit waren zijn woorden - heeft Marshall gisteren te Londen het voorstel ingediend, de zitting der ministers van buitenlandse zaken der Grote Vier voor onbe paalde tijd te verdagen. Dit betekent, dat het probleem Duits land voorlopig onopgelost zal blijven en er zal ook geen verdrag van onafhankelijkheid voor Oostenrijk komen, omdat de Grote Vier het over geen van beide onderwerpen eens hebben kunnen worden. Het voornaamste struikelblok was de kwestie van de Duitse herstelbetalingen: Molotof eiste 10 milliard dollar en wilde deze laten opbrengen uit de lopende Duitse productie, hetgeen volgens de Westelijke mogendheden onverantwoord is. omdat in dat geval in feite de bezetters de herstelbetalingen zullen moeten verrichten. WAAROVER SPRAKEN ZIJ Onmiddellijk na de heftige debat- ten van Vrijdag over de Duitse herstelbetalingen ontmoetten Mar shall en Molotof (rechts) elkaar voor een vreedzame dronk. Ge holpen heeft het niet, getuige het fiasco van gisteren. NAAR EENHEID IN WEST-DUITSLAND Duitse partijen projecteren „bondsstaat" De twee belangrükste politieke partüen van Duitsland, namelük de sociaaldemocratische partU en de christelijk-democratische Unie hebben het plan, gezamenlijk een grondwet op te stellen voor een „bondsstaat West-Duitsland" De kans dat de geallieerde mili taire regeringen hiermee zullen in stemmen is des te groter geworden nu de conferentie in Londen op - een fiasco is uitgelopen. Bidault heeft namelijk bij het uiteengaan door de Senaat als door het Huis van Afgevaardigden der Verenigde Staten aanvaard. Het ontwerp wordt wet, zodra Truman het heeft ondertekend en men verwachtte dat dit vandaag nog zou geschie den. Nederlandse verliezen van 5 Aug. tot 6 Dec. in Indonesië: 323 gesneuvelden. 952 gewonden en 25 vermisten. Gisteren bedroegen de verliezen: 1 gesneuvelde, 6 gewon den. der Grote Vier te Londen ook reeds gezinspeeld op een mogelüke sa menvoeging van de Franse zone met de Anglo-Amerikaanse. Aan het eind van deze week zul len de minister-presidenten van acht staten in „Bizonia" (de Ang lo-Amerikaanse gecombineerde zone) te Frankfort bü'eenkomen om het grondwetontwerp te bestuderen én daarna zullen zij hun plannen uiteenzetten aan de generaals Clay en Robertson, resp. Amerikaans en Brits opperbevelhebber. Tot besluiten kwam het natuur lijk in de zitting van gisteravond niet meer. De hoofdschotel werd gevormd door redevoeringen van Bidault, Bevin en Marshall. De woorden van de laatste leken wel een requisitoir: hij stelde de Sow- jet-Unie aansprakelijk voor het mislukken van de conferentie: de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk hadden het over de voornaamste problemen eens kun nen worden, maar men kwam geen stap verder omdat Rusland, als enige van de vier, telkens weer alle voorstellen van de hand had gewe zen. Accoord op één punt De laatste spreker was Bevin. Hij eindigde met zijn collega's te vra gen, wat zy van Marshalls voorstel tot het verdagen der conferentie dachten. En hij keek strak naar Molo tof, toen hy herinnerde aan de regeling dat alle besluiten der Grote Vier unaniem moeten worden genomen. „Als een der ministers tegen is, moeten wy hier eeuwig blijven zitten", zei Bevin. Maar Molotof antwoord de dat hij geen commentaar, noch bezwaren had het enige punt v/aarover de Grote Vier het volledig eens zijn ge worden „Zullen wy nog plaats en datum voor onze volgende bijeenkomst vaststellen?" opperde de Engels man weer. Maar niemand zei iets. Molotof stak een cigarèt op. Bidault draaide zich om en sprak met een van zijn adviseurs. Marshall deed in het ge heel niets. Toen het besluit eenmaal geno men was, heerste er, ondanks de harde woorden die er waren ge sproken, geen sfeer van vertoornd- heid. Men scheen zich neer te leg gen by het feit dat een accoord niet mogelijk was gebleken. Mar shall liep bij het verlaten van de zaal de bar voorbij maar Bevin en Molotof zijn samen in Lancaster House iets gaan drinken. Molotof glimlachte bij het verlaten van het gebouw en heeft nog verscheidene leden der diverse delegaties de hand gedrukt. Molotof is per vliegtuig uit Lon den vertrokken. Hij zal via Berlijn naar Moskou vliegen. Onderhandelingen tussen de Partü van de Vrüheid en het co mité-Oud hebben tot gevolg gehad, dat de volgende maand beide in stanties de Volkspartü voor Vrij heid en Democratie oprichten met mr. Stikker als voorzitter en mr. Oud als ondervoorzitter. Waarschijnlijk door een verkeer de wisselstand is hedenmorgen om ongeveer tien uur een diesel-ran geerlocomotief op het emplacement van het Utrechtse station ontspoord. De achter de locomotief gekoppel de goederenwagen kantelde en bleef dwars over de spoorbaan naar Am sterdam liggen Hij lag zo ongeluk kig dat er een kraanwagen aan te pas moest komen om hem in het rechte spoor te heffen Dat nam echter enkele uren in beslag. Dit ongeval veroorzaakte vrij veel stagnatie. De treinen uit Gouda (Den Haag en Rotterdam» konden aanvankelijk niet binnenrijden, het treinverkeer anar Amsterdam was geheel onderbroken. De reizigers verlieten de wagons en wandelden langs de rails naar het station. Zij, die naar Amsterdam moesten, kre gen de gelegenheid via Hilversum te reizen. Het verkeer naar het Zui den was ernstig gestoord. Om elf uur was het spoorwegver keer naar Gouda (Rotterdam en Den Haag) hersteld. De passagiers voor de stations tussen Utrecht en Amsterdam vervoerde men met bus sen naar Maarssen. waar zij in een stoptrein naar Amsterdam konden stappen. Voorlopig Olympische poloploeg Door de Waterpolocommissie van de K.N.Z.B. is een voorlopige Olympische ploeg samengesteld be staande uit 16 spelers, die in den vervolge elk weekeinde te Am sterdam zal oefenen in verband met de komende interlandwedstrij den en meer speciaal ter voorbe reiding van de deelneming aan het Olympisch Waterpolotournooi to Londen. De ploeg bestaat uit de volgende spelers. Rohner (Robben, Hilversum), Braasem (Zian, Den Haag), Keetelaar (Robben, Hil versum), van Feggelen (Meeuwen, Amsterdam), Smol (Zian, Den Haag), Van Halm (AZ 1370, Am sterdam), Smael (SVH, Hillegers- berg), Korevaer (Merwede, Dord recht), Mosterd (Amersfoortse Zwem- en Poloclub), Cabout (Goudse Zwemclub), Vis (Goudse Zwemclub), Van Rootselaar (Y, Amsterdam), Roozenkrans (De Watertrappers, Haarlem), Smits- huijzen (AZ 1870, Amsterdam), Salomons (Haagse Zwem- en loclub) en Kniest (Neptunus, Arnhem). De training staat onder leiding van Frans Kuiper. Te zijner tijd zal een selectie plaats vinden, zodat het aantal candidaten tot ongeveer tien zal worden teruggebracht. De waterpolowedstryd tussen Groot-Brittannië en Nederland zal Zaterdag 26 Juni worden gespeeld in het open bad te Wembley (Lon den), de zg. Kingsburypool. De Gasperi, de Italiaanse premier, heeft vijf nieuwe leden in zün kabi net opgenomen. Twee van hen zün leden der republikeinse partij, drlo rechts-socialisten. Van de laatsten is Giuseppe Saragat, de leider van de rechtse socialisten, vice-premier. De Italiaanse regering kan door deze basisverbreding rekenen op grotere steun in het parlement. „Citizen Kane" film van de maand Het Bestuur van de Ned. Film club heeft voor December het praedicaat „Film van de Maand" verleend aan de R.K.O.-film „Citi. zen Kane". De geschiedenis van Charles Forster Kane, Amerikaans kran tenmagnaat, door Orson Welles in filmvorm verbeeld, ontleent haar belangrijkheid aan een voorbeeldig samengaan van vorm en inhoud, De levend geworden vitaliteit, in Amerikaanse zin, ziedaar de essen tie van de film. Elk beeld is zo ge laden door Kane's onstuimigheid, dat het niet langer dan strikt noodzakelijk op het witte doek vcrwylen mag. Zo verloopt de „Story" in korte staccatobeelden. Eindelijk weer een werk, dat de weg wy'st naar de vrije toepassing van de onafhankelijke filmvorm. De film, welke wordt uitgebracht door de M. P. E. A„ beleeft haar piemière op 19 December a.s. in het Kriterion Theater te Amster dam. Laatste wens van dichter vervuld De Sligo Corporation (Ierland) wil de stoffelijke resten van de Ierse dichter, William B. Yeats, die in Frankrijk begraven ligt, over brengen naar Sligo om de dichter, in overeenstemming met de in een van zijn laatste gedichten uitge drukte wens, op het Drumcliffe- kerkhof te Sligo ter aarde te be stellen. Men had dit reeds in 1939 willen doen, doch het uitbreken van de oorlog verhinderde het.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1