DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Streven naar één West-Duitsland krijgt vastere vormen WAT NU? Vandaag... Tweede Kamer hekelt het gebeurde in Bondowoso Rapport-Vorrink over Rode Kruis lokt protest uit UITGAVE .VAN DE STICHTING HET EAROOE Woensdag 17 December '47. Nr, 826 6e jaarg. Plan-Marshall voor West-Duitsland, Zeerovers maakten 'n millioen Straits dollars buit Weerbericht Haganah: „Succes voor onze troep" Over enkele weken wordt in Amsterdam de eerste zet gedaan Beschuldigingen tendentieus en niet bewezen geacht Joe Louis naar Nederland? De nieuwe partij Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummer» 10 CL Re<L en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER Na de mislukking van „Londen" Uitbreiding van Bizonia tot Trizonia? De mislukte Londense conferentie had in de eerste 24 uur tot gevolg: dat de Verenigde Staten informele besprekingen begonnen met Frank rijk over een samensmelting van de Westelijke bezettingszones van Duisland; dat voor het eerst na de oorlog de Duitse politiek heftig in beroering werd gebracht, toep Duitse politieke leiders de vorming van één West- Duitsland met Frankfort als hoofdstad in discussie brachten; dat Molotof terugvloog naar Moskou, om aan Stalin en het politburo rapport uit te brengen, hetgeen naar verwacht wordt, wel aanleiding zal zün voor een snelle actie in Oost-Europa. Gisteravond zijn politieke leiders in „Bizonia0, de BritsAmerikaan se zone van West-Duitsland, het eens geworden over een basisplan om ie komen tot West-Duitsland. Op deze wijze zullen, naar zij ho pen. zeventien millioen Duitsers in de Russische zone aan het commu nisme worden onttrokken. Hun plannen zullen zij, zoals gemeld, aan het eind dezer week voorleg gen a^n de Amerikaanse resp. Brit se bevelhebbers Clay en Robertson. Aan Bidault is te Londen op een persconferentie de vraag gesteld of de Franse zone zich nu zou aanslui ten bij de Brits-Amerikaanse, zodat Bizonia Trizonia zou worden. Dit was wel mogelijk, zei de Franse minister, maar hij noemde het niet onvermijdelijk of noodzakelijk. Hij sprak ook over een eventuele her vorming van een viermogendheden- pact tegen Duitse aggressie (Byr nes' idee) tot een driemogcndhe- denpact, maar hield zich ook over dit onderwerp op de vlakte: zo'n pact zou sléchts een van de garan ties zijn die Frankrijk nodig acht. De andere zijn: economische inlij ving van de Saai-, een speciale re geling voor het Rijnland en inter nationale controle op het Ruhrge- bied. Bcnclux-reactie Hoewel het mislukken van de conferentie in Londen ook op het Nederlandse ministerie van buiten landse zaken grote teleurstelling heeft verwekt, is de aandacht thans eens te meer gevestigd op de stap pen, die de drie Westerse mogend heden zullen ondernemen. In Den Haag voelt men, dat bij de diepgewortelde meningsverschil len, die op de conferentie nog eens weer tot uitdrukking kwamen, wei nig aandacht kon worden geschon ken aan öe opinie der kleine wes terse landen. Mm hoopt hier althans, dat de drie westerse mogendheden van nu aC aan meer belangstelling zullen tonen voor de gezichtspunten der Benelux-landen op het Duitse pro bleem. Plan-Molotof voor 't Oosten? In Londen neemt men in gezag hebbende kringen aan. dat, nu de conferentie der Grote Vier mislukt is, er in de nabije toekomst het vol gende zal gebeuren: 1. Waarschijnlijk zullen er door de drie mogendheden besprekingen worden gehouden over de economi sche samensmelting van de zones van West-Duitsland, hetgeen prac- tisch betekent toevoeging van de Franse zone aan de Anglo-Ameri- kaanse. 2. De drie mogendheden zullen waarschijnlijk een soort beveili gingsverdrag voor West-Europa gaan bestuderen, dat misschien min of meer de vorm zal aannemen van het oude Amerikaanse voorstel voor een viermogendheden overeen komst van 40 jaar ter waarborging van de Duitse demilitarisatie, voor stel indert\jd door Byrnes inge diend. Het pact zou zonder Rusland kunnen worden afgesloten, voorna melijk om de Fransen met betrek king tot Duitsland gerust te stel len. 3. In Washington. Londen en Pary's zullen waarschijnlijk plannen worden opgesteld voor West-Dults- land op federale gedecentraliseerde grondslag. 4. Rusland zal waarschijnlijk stappen doen om de maatregelen van de Westelijke mogendheden te compenseren. De Russische zone zal naar Westerse diplomaten aan nemen. opgenomen worden in het economische en politieke systeem, dat in alle randstaten van de Sow- jet-Unie wordt doorgevoerd en be kend staat als het plan-Molotof. „Van Heutsz" maakte reis zonder bewaking De roofoverval die op het passa giersschip „Van Heutsz" werd ge pleegd, blijkt het werk geweest te zijn van een goed georganiseerde bende. De chef vjan de Engelse opspo ringsdienst te Hongkong, heeft de bemanning van de Van Heutsz bij terugkeer aldaar ondervraagd en de kapitein Klaas Flin heeft hier bij verklaard, dat toen de Van Heutsz op 14 December 's middags om 4 uur buiten Hongkong was een paar passagiers kwamen op dagen die de officieren met revol vers in bedwang hielden. Ze lieten de kapitein en de officieren onder bewaking van gewapende mannen achter en onderzochten het schip. Bij de landtong Chi Leng requi- reerden de zeerovers jonken, om hun buit weg te voeren en ze ont kwamen op 15 December met de kapitein en de officieren als gijze laars in de motorboot van de Van' Heutsz en in een roeiboot. Volgens een schatting van de directie van de koninklijke JavaChinaPakket lü* be droeg de roof een millioen Straits dollars. De zeerovers hadden Amerikaan se kleren aan. „Gaat U maar zitten" De derde officier, Nederkoorn, verklaarde, dat hij Zaterdag om 4 uur 's middags in de buurt van de Riasbaai het beroemde schuil oord van zeerovers op de brug stond met de vierde, toen twee Chinezen hen dwongen de handen in de lucht te steken en hen ge lastten naar het kwartier van de officieren te gaan. Vijf minuten daarna kwam de eerste machinist die niet wist, wat er aan de hand v/as, uit zijn hut. Een van de rovers begon de ringen van mijn vingers te halen, vertelde Nederkoorn, maar een tweede, vermoedelijk hun aanvoer- WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond: Zwaar bewolkt met enkele opklaringen en plaatselijk enige regen. TUdelljk wat toenemende en Noorde lijke wind. Voornamelijk in het Oosten van het land iets koudere nacht met hier cn daar nevel- of mistbanken. Overigens weinig ver andering van temperatuur. 18 Dec.: Zon op 8.44 uur. onder 16.29 uur. Maan op 12.41 uur. onder 22.16 uur. der. gelastte hem ze terug té geven. Daarop kreeg de kapitein op dracht voor meer ammunitie te zorgen. Pas toen de eerste machi nist de deur openmaakte en ons meedeelde dat de kapitein, de eer ste officier en enkele leden van de bemanning door de piraten waren meegenomen, hoorden we, dat de zeeschuimers vertrokken waren. De motorboot hebben we niet weerom gezien". Speciaal te hulp geroepen politie stelt op het ogenblik een onderzoek in rond Hongkong, teneinde de zeerovers te vinden, die op het pas sagiersschip Van Heutsz. passagiers en bemanning hebben beroofd van juwelen en van geld tot een waar de van een millioen Straits dollars. De politie deelde mede, dat dit de eersle reis was, welke het schip maakte zonder speciale bewaking tegen zeerovers. De gebruikelijke wachten hadden het schip verlaten voor dit uit Belawan in Indonesië vertrok, aangezien men een aanval van zeerovers onwaarschijnlijk achtte. Men meent dat de piraten zes passagiers vasthouden om losgeld te krijgen. Voor zover bekend is geen van deze passagiers Euro peaan. BEEL TE BATAVIA AANGEKOMEN Steun voor liet Komité Indonesia Serikat Minister Becl is vandaag: in Ba tavia aangekomen. Op het vlieg veld deelde hij mede dat een van de doeleinden van zijn bezoek was hulp te verlenen bij de bespoedi ging van de oprichting van een fe derale regering voor Indonesië. Wqt betreft de oproep van de KIS, (Ko mité Indonesia Serikat, organisatie van vooraanstaande, niet-republi- keinsc Indonesiërs, die een spoedige vorming van een federale verenig de staat van Indonesië nastreeft), zei hü: »,Ik hoop hen bij het verwe zenlijken van hun doel te kunnen helpen". (A.P.) Drees en Jonkman nog deze week naar Indonesië Naar wij vernemen zal minister Drees Dondefdag naar Indonesië vertrekken. Minister Jonkman die dan vermoedelijk nog niet gereed zal zijn met zijn arbeid in de Twee de Kamer zal hem waarschijnlijk Vrjjdag of Zaterdag volgen. EéN LICHTPUNT Handelsrelaties goed tussen Oost en West Eén lichtpunt is er te constate ren na al het sombere nieuws over de breuk tussen de Grote Vier te Londen: de economische betrek kingen tussen Oost- en West-Eu ropa, met name tussen de Sovjet- Unie en Engeland, wijzen op goede samenwerking. Alle voorname kwesties voor een handelsverdrag tussen beide ge noemde landen zijn in de afgelo pen week geregeld en op het ogen blik voert de Britse ambassadeur in Moskou besprekingen met de Russen om d? documenten uit te werken. Men wil ze nog voor 1948 gereed hebben voor ondertekening. In Moskou bevindt zich verder een Zweedse delegatie om met de Russen te onderhandelen over handelsbetrekkingen tussen de bei de landen in 1948. Ook een Noorse delegatie is voor dezelfde doelein den in Moskou, terwijl verder een Belgisch-Luxemburgse delegatie in de Russische hoofdstad vertoeft: deze onderhandelt over staalpro- ducten en tarwe. Deze vorderingen wat betreft de relaties met de landen die bij het plan-Marshall betrokken zijn, gaan gepaard met dergelijke goede be trekkingen met de Oost-Europese landen: zo sloot Moskou de afgelo pen week verdragen met Tsjecho- Slowakije. Finland en Hongarije. Kleine Vier gaan door De plaatsvervangers der vier niet geslaagde ministers van bui tenlandse zaken gaan door met hun werk. Zij zullen een laatste poging doen, een vredesverdrag voor Oostenrijk op te stellen. Zij zullen de moeilijke kwestie der Duitse ac tiva moeten behandelen. Molotof heeft op het laatste ogenblik nog een concessie gedaan dóór nl. in plaats van 90^. 66?/3 van de productie der Zisterdorfse olievel den te eisen. Vrouw pleegde verraad in Japans kamp Voor het eerst in de geschiedenis der bijzondere rechtspleging 73l Za terdag 20 December a.s. hier te lan de een verraadzaak worden berecht, die zich in de 2 laatste jaren voor de Japanse ineenstorting heeft af gespeeld binnen de versperrineen van een interneringskamp voor vrouwen op Java. De verdachte is de 48-jarige mevr. Hermine A. Rouffaer-Knllewijn. die met talloze andere vrouwen gedurende de Ja panse bezetting van Nederlands Oost-Indië geïnterneerd werd in het vrouwenkamp ..Tiideng"' bij Ba tavia. Haar wordt thans ten laste celegd. dat zij gedurende 1944 en 1945 in dit kamp gefungeerd heeft als V-vrouw van de Jaoanse kamp commandant Sonei. Zij zou deze commandant op de hoogte hebben gesteld van verschillende overtre dingen. die haar mode-geïnterneer den begingen. Op last van Sonei werden deze daarop gestraft Som migen- onder hen werden mishan deld. anderen kaal geknipt. Na de Japanse capitulatie werden de meeste dezer vrouwen bevrijd en naar ons iand gerepatrieerd, waaronder de verdachte en een ,ran h?ar slachtoffers, mevr. M. Tol- hoek-Maliepaard. Deze laatste zal de kroongetuige zijn in de komende rechtszaak. De Arabische leiders van Libië, Syric, Arabië, Egypte, Irak en Transjordanië en Jemen hebben in Cairo een bijeenkomst gehouden om hun houding te bepalen ten aanzien van de beslissing van de Uno inzake de verdeling van Palestina. Tijdens de conferentie - „Times" ontving een duidelijk geschrift Mannen van de Haganah hebben ten Noorden van Tel Aviv een zwaar gewapende, geüniformeerde groep Arabieren aangevallen, te ruggedreven en omsingeld, meldt het hoofdkwartier van de Haganah. Een woordvoerder van deze orga nisatie deelde mede, dat de groep „een flinke strijdmacht", naar men meende een vooruitgeschoven troep uit de Arabisch? stad Toelkarm, voor het grootste deel uit elkaar was geslagen. De Londense Times heeft een circulaire ontvangen, die afkomstig zou zijn van de Irgoen Zwai Leoe- mi en waarin wordt beweerd, dat de Britse regering het aanlegt op een bloedige strijd tussen Joden en Arabieren om daardoor opnieuw de macht in Palestina te krijgen. In de circulaire wordt verder blijkens aanhalingen van de Times gezegd, dat de Engelsen en niet de Arabieren de werkelijke vijanden van de Joden zijn en dat de Joodse tegenaanvallen op de Engelsen bui ten Palestina zullen worden uitge breid. De evacuatie van de Britse troe pen,zou, naar in de circulaire wordt gezegd, op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de Joodse gebieden onder bestuur van het leger gouden blijven, terwijl de Arabische gebie den vrij zouden zijn aanvallen op de Joden tè organiseren. Als de Joden dan Engelse hulp zouden vragen zo zegt nog steeds de circulaire zou hun worden medegedeeld, dat die zou worden verleend op voorwaarde, dat Pa lestina de facto onder Brits bestuur blijft. In het voorjaar weer sinaasappelen In het begin van het volgende jaar zal de distributie van verse zuidvruchten weer een aanvang nemen. De bonnenl\jst van Donder dag a.s. bevat voor alle consumen ten een voor-inlcveringsbon, die te vens koopbon is. Personen van 5 jaar en ouder zullen t.z.t. op deze bon 500 gram en kinderen van 0 tot 5 jaar 1000 gram sinaasappelen kunnen betrekken. Joekes: Götzen mag optreden onder leiding van Jonkman" De Tweede Kamer maakte gisteren een begin met de Algemene Be schouwingen over de begrotfhg van Overzeese Gebiedsdelen. Het was welhaast vooruit te bezien, dat de besprekingen, nu niet minder dan vier ministers afwezig zijn, een weinig spannend karakter zouden krijgen en de enige pittige noot, die er dan ook gedurende de gehele zitting gebracht werd was wel die van de heer Joekes, die ministers Götzen liet weten, dat tegen zijn optreden voor de Kamer geen enkel bezwaar beétond. maar dat de uiteindelijke supervisie toch bij minister Jonkman bleef be rusten. Zulks waarschijnlijk als antwoord op de uitval van de heer Vonk (P.v.d.A.) die het beleid van de heer Jonkman „onzakelijk en zwak" noemde. De eerste spreker was Jhr. Ruys de Bcerenbrouck. die fel protest aan tekende tegen het feit. dat bii het transport te Bondowoso 46 inheem sen om het leven zijn gekomen Hij eiste in deze zaak een scherp onder zoek en voorbeeldige bestraffing Dezelfde mening was de; heer P. de Groot fC.P.N.) toegedaan, die een motie indiende, waarin hii bin nen vier weken een bevredigend rapport verwachtte. De heer Vonk (Vrijheid! betoog de dat het thans voor iedereen duidelijk is. dat het Koninkrijk in ternationaal onder curatele is ge steld. De minister tracht z i. in ziin memorie van antwoord hetzelfde te doen tegenover de kamer Spreker vindt dit nic-t te verwonderen, om dat ..de minister van OG te veel in zijn verantwoordelijkheid is be perkt door het optreden van de mi- Wereldkampioenschap schaken Schaaklievend Nederland brengt geld bijeen voor garantiefonds A MSTERDAMMOSKOU... Nog maar enkele maanden en de stryd op de 64 velden tussen de zes beste schaakmeesters ter wereld gaat beginnen." Zo schreef onze speciale verslaggever in zijn Interview, dat hfl, voor ons blad. met dr. Euwe mocht hebben. Nog maar enkele maanden... om precies te zgn 1 Maart 1948, dan zal in Amsterdam de eerste partij gespeeld worden, waarna er nog vele in ons land zullen volgen, alvorens de schaakreuzen voor de tweede helft van het tournooi naar Moskou vertrekken. Organisatie kost hoofdbrekens De zes deelnemers zullen met hun echtgenoten gedurende langer dan een maand in Amsterdam ver toeven. Zii moeten behoorlijk onder dak worden gebracht, evenals de wedstrijdleiding, bestaande uit een neutrale scheidsrechter, geassis teerd door een Amerikaan, een Rus en een Nederlander. Verder moet een reglement gemaakt worden. Zjin wil wel Ingelicht, dan zal iedere deelnemer drie partijen per week spelen, en wel op Maandag. Woensdag en Donderdag, waarbil op Dinsdag de hangpartilen afge speeld kunnen worden. Vrijdags. Zaterdags en Zondags zal er niet geschaakt worden. Kort "dag Nog maar luttele weken en het Is 1 Maart. Gelukkig dat het plan van de organisatoren om in de eer ste plaats gelden uit schaakkringen voor een garantiefonds bijeen te krijgen in goede aarde is gevallen. Waar ook reeds enkele grote bedrij ven daadwerkelijke blijken van hun belangstelling gaven, ziet men, wat het fonds betreft, met vertrouwen de toekomst tegemoet. Schakend Nederland, dat in 1935 en 1937 tiidens de twee kampen tussen Euwe en Alje- chin, zo veel belangstelling toonde, zal voor een gezonde financiële basis dienen te zor gen. Naar men ons mededeelde, is het gebouw, waarin de schakers drie vier dagen per week striid zullen leveren, nog niet definitief aange wezen. Voorlopig heeft Bellevue in de Marnixstraat te Amsterdam, de beste kansen. Daar men op de speeldagen om 5 uur wil beginnen, zodat er tot 10 uur gespeeld kan worden, zal men op een massale opkomst van bezoekers kunnen re kenen. Evenals bij de ontmoetingen tus sen EuweAljechin ligt het in de bedoeling om de speelruimte dus danig van de bezoekers te scheiden dat men de deelnemers aan het tournooi zal kunnen gadeslaan tij dens het speL nisters Götzen en Neher". Spreker hoopt, dat het Neder landse volk zeer spoedig in de ge legenheid zal zijn. zich door verkie zingen over het Indic-beleid uit te spreken. Spreker verklaart, mede namens zijn fractie, dat hij het vertrouwen in het beleid van deze ministers van O.G geheel verloren heeft De positie van minister Götzen is. zi. constitutioneel niet verantwoord en deze dient daarom naar zi)n mening te verdwijnen. In ongeveer gelijke geest sprak de heer Tilanus (C.H.Ï, die het maar niet moe werd de stopzetting der politionele actie te bejammeren Ten aanzien was West-Inriië wenst spreker meer spoed betracht te zien met de staatkundige hervormingen ..Ook in de West. is er een ont waken en een bewustwording, waar aan alle aandacht moet worden be steed." Spreker geeft de regering het advies geen gevoeligheden in de West te kwetsen door de schijn van koloniale bejegening te wékken. Een ander geluid Mr. Joekes behandelde in het politieke gedeelte van zijn betoog de militaire actie, de inmenging van de Veiligheidsraad en de ontwik keling van de staatkundige ver houdingen buiten de Republiek. In tegenstelling met de heer Ti lanus, die maar sprak over „zekere lieden in Djokja" wees hij er op, dat die zekere lieden de leiders van het nationalisme waren en hij noemde met respect Sjahrir en Sjarifoeddin. Dat uit de Indonesische legers verjaagde krijgers opgenomen worden in het verband van Hare Majesteits Ongeregelde Troepen kon de heer Joekes weinig appre ciëren. Een omvang der politieke actie, nog beperkter dan zij ge weest is, had hij doelmatiger ge vonden. En voor de rest wilde hij zo gauw mogelijk een ronde-tafelconferen tie. Hierbij liet hij een ietwat ander geluid horen dan de heer Meyerink (A.R.), die van oordeel is, dat Su riname en de Nederlandse Antillen onderling te veel verschillen om ze aan één tafel te verenigen. Dienstplichtvoorzieningen Minister Fiévez kreeg wederom de bevoegdheid om voorzieningen te treffen aangaande de dienst plichtwet. De Kamér, die er ver der geen woord over repte, gaf deze bevoegdheid toch niet graag. Do minister moet nu maar eens komen met een geheel nieuw en al lang in uitzicht gesneld wets ontwerp over de dienstplicht. De communisten wilden geacht woe den te hebben tegengestemd. Zes voormalige leden van het dagelijks bestuur van het Rode Kruis» de heren W. J. Baron van Lynden, dr. H. B. Offcrhaus, Maas, J. de Waal, O. Winkel en Lucardle hebben een fel protest gericht tegen het rapport- Vorrlnk, dat verschenen ls onder de naam „Protest van zes voormalige leden van het dagelijks bestuur van het Nederlandse Rode Kruis, Inzake het rapport van de commlsslc-Vorrlnk c.s." Genoemde heren 7j|n van mening, dat de conclusies in het rapport-Vorrink over de houding van het hoofdbestuur van hot Ned. Rode Kruis eenzijdig, lichtvaardig en be vooroordeeld z\jn, tenvyi 7.y het de commissie van onderzoek kwalijk nemen, dat zjj haar plicht verzaakt heeft om in de eerste plaats het hoofdbestuur zelf te horen. In het rapport wordt gewag ge maakt van de zeer grote moeilijk heden, waarmede het'hoofdbestuur gedurende de hele bezetting te kam pen heeft gehad. De Duitsers, die klaarblijkelijk van hun opdrachtge vers uit Berlijp order hadden ge kregen alle gevangen Nederlanders desnoods te laten verhongeren ver hinderden op alle mogelijke wijzen het contact met Duitsland en de Zwitserse Rode Kruis-Centrale in Genève. Desondanks slaagde men er in. zelfs met behulp van ondergrondse arbeid de adressen en namen van meer dan 6000 gevangenen te be- machtigeji. Allengs bleek echter, dat dit werk weinig effectief resul taat had, omdat de bezetter de Ne derlanders mede beschouwde als zwaarste politieke gevangenen en hen daarom van elke hulp versto ken liet. Ondanks de grootste omzichtig heid ontging het de Duitsers niet. dat er ondanks hun dwangmetho den werd voortgegaan met hulp aan de gevangenen en daarom wer den in 3914 vier hoofdbestuursleden voor het Krlegsgericht gedaagd, tot geldboeten veroordeeld en daarna ontslagen. De opstellers van het protest vra gen zich af. of de Commissie-Vor- ring een statistiek bezit, waaruit blijkt, dat in verhouding tot de andere buitenlanders in de kamoen meer Nederlanders zijn overleden en zo ia of het dan bewezen is dat deze allen de hongerdood gestorven zijn. De heer Offerhaus gaf op deze vragen zelf het antwoord door te zeggen, dat de commissie-Vorrink deze statistieken niet heeft. Aan het slot wbhlt nogmaals be tuigd. dat de onstellers van het protest de beschuldigingen van de Commissie van Onderzoek „niM bewezen achten, ze als ..tendentieus zo niet erger" beschouwen. Z\j wjjzen dar. ook met diepe verontwaardiging de conclusies van de Commissie-Vorrink af. „Vacantie'-reis levert hem tachtig duizend dollar op Joe Louis zal in het voorjaar een rondreis door Europa maken, gedu rende welke hij waarschijnlijk de monstraties in Engeland. België. Nederland en Zweden zal ge ven. Tevens werd medegedeeld, dat de wereldkampioen waarschijnlijk 19 Februari met de Queen Mary naaj; Engeland zal vertrekken voor een „gezondheids- en vacantiereis" die op 27 Februari begint en die hem. n verluidt. 80 duizend dollar plus vergoeding van onkosten zal ople veren. Louis zal de demonstraties be schouwen als een onderdeel van zijn zware training voor znn laatste wedstrijd, die hij de volgende zo mer zal boksen Acht doden bij de botsing van tankschepen Dinsdag werd bekend gemaakt, dat acht personen zijn omgekomen bij de botsing van twee tanksche pen waarvan het ene geladen was met vliegtuigbenzine in de buurt van Curagao. Van de gezamenlijke bemanningen der beide schepen het Argentijnse tankschip Los Pozos en het Venezolaanse Tucu- pita worden nog 12 personen vermist. Vijftig overlevenden zijn opgenomen door het Shell-tank- schip Bergeland en door haven vaartuigen. De eigenaresse van de Los Pozos heeft in een officiële verklaring de Tucupita voor het ongeval aan sprakelijk gesteld. „Plebisciet als Renville mislukt", zegt Roem In een vandaag uitgegeven com muniqué heeft de republikeinse re gering een verklaring uitgegeven, waarin zij zegt, dat dc vorming van de st'ten Oost-Indonesië en West-Borneo in strijd is met Ling- gadjati, terwijl de vorming van an dere staten en speciale gebieden binnen en buiten het defacto ge- zagsgebied der republiek in striid is met het recht cn met de wet. Mohammed Roem. de Republi keinse minister van Binnenlandse Zaken heeft deze verklaring tiidens een Dersconferentie onderstreept Hij besloot zijn uiteenzetting met de mededeling, dat de republiek bij de Veiligheidsraad een plebisciet voor geheel Indonesië zou aanvra gen. indien de onderhandelingen op de ..Renville" zouden mislukken. Abdoel Ialim, plaatsvervan gend commandant der Indonesi sche luchtmacht is met zijn vlieg tuig in zee gestort en gedood. Mr. Oud: „Pv.d.A. was te socialistisch" In een persconferentie hebben de heren Oud en Stikker enige me dedelingen gedaan naar aanleiding van de aanstaande oprichting van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De heer Stikker herinnerde aan het politieke gesprek, dat hij had met de heer Oud. Toen de Partij van de Vrijheid werd opgericht hadden de vrijzinnig-democraten reeds besloten, zich aan te sluiten bij de Partij van de Arbeid. Mr. Stikker wéés er met klem op, dat de Partij van de Vrijheid geen voortzetting is van de Libera le Staatspartij. De nieuwe party wil een beginselpartij zijn, die er van doordrongen is, dat de grond slagen der Nederlandse beschaving wortelen in het Christendom Hierna heeft de heer Oud o.m. herinnerd aan zijn brochure „Houdt koers", welke direct na de bevrijding verscheen. Toen stond hem een* Democratische Volkspartij voor ogen, die op bredere basis zou dienen gevestigd te zijn dan de Vrijz. Dem. Bond was. De oprichting van de Partij van de Arbeid heeft mr. Oud steeds prematuur geacht. Toen stond hem reeds een voorlopige federatieve samenwerking voor ogen, waaruit misschien een nieuwe partij had kunnen ontstaan. Spr. heeft toen niet willen breken met vele poli tieke vrienden en besloot, het te proberen. Hij heeft echter geleerd, dat de opvattingen, die in de Partij van de Arbeid heersen in strijd zijn met de zijne. In de Partij van de Arbeid is alles veel te veel geplaatst aan de socialistische kant. Spr. voelde zich daar dan ook niet thuis en hU stond daarbij niet alleen, wat hem bleek, uit een stroom brieven van oud vrijzinnig democraten. Zo ging hij denken over een nieuwe partij en ontstond het politieke gesprek met mr. Stikker. Aanvankelijk heeft de heer Oud ook de indruk gehad, dat de Partij van de Vrijheid een andere naam was voor de Vrijheidsbond, maar daarin heeft hij zich vergist. In tegenstelling met wat wel beweerd is, kan worden gezegd, dat noch de heer OuJ naar rechts is gegaan, noch de heer Stikker naar links. Het concept-program der nieuwe partij ademt de geest, die spr. altijd als Vrijzinnig-Democraat heeft verkondigd. Natuurlijk, zeide mr. Oud tot slot, zullen er verschillen zijn in de nieuwe partij, maar de reis te voet van de linker- naar de rech tervleugel zal minder tijd kosten, dan dezelfde reis per fiets in de Partij van de Arbeid. De heer Oud verwachtte, dat de nieuwe partij een belangrijke rol zou kunnen gaan spelen, omdat men op samen werking zal zijn aangewezen. Gevraagd of de heer Oud voor nemens is een kamercandidatuur te aanvaarden, antwoordde hij, dat deze vra^g prematuur is, omdat de candidatenlijst zal beantwoorden aan de structuur der partij. laten wij weer één onzer lezers aan het woord. die. terecht, klachten heeft over de huidige broodbonncn. Hij schrijft: ..Op de bonnenkaart komen geen bonnen voor waarop ..brood" staat vermeldDat maakt de lastige bon- nenpertodc weer onnodig moeilijker dan zij toch al is. Groter moeilijkheid is. dat pee persoon per week één bon wordt aangewezen voor 2000 gram brood. Tot nu toe kocht je één of meer broden, voor elk brood gaf je een bon voor 800 gram en de zaak was afgedaan. Niets te onthouden of te noteren! Ging je met één of meer personen een paar dagen met vacantie, je gaf aan x/e gastvrouw naar omstandig' heden één of meer bonnen vooe één brood. Nu zullen we aan onze bakkers 's Maandags per persoon een bon van 2000 gram geven en een lijstje moeten aanleggen waarop dc geleverde broden tvorden afgeboekt. Extra werk voor de broodbezor- gers. briefjes raken zoek en wellicht ook knoeierijen met die briefjes enz. Komt je bakker later dan gewoon (dat komt veel voor} dan kun je nergens brood halen als je bakker ver af woont, want ;c hebt geen bon voor een brood. Is het niet mogelijk weer tot het oude systeem terug te keren. nl. het aanwijzen van drie ..brood"'bonnen, twee van 800 en een van 400 gram?" wij geven dit verzoek gaarne ter overweging aan de distributiedienst.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1