DAGBLAD VOOR AMERSFOORT c Engeland gaat zijn buitenlandse politiek grondig herzien Luc van Dam temde de „duivel" Vandaag... Prof. Romme verlevendigde duffe sfeer enigszins BONNENLIJST „Geen wijziging in bestandsorder" Er is toch wel wat gedokterd aan de „Zuiderkruis" Fractieleider K.V.P. trok van leer tegen links en rechts Moet Europa georganiseerd worden als statenbond of bondsstaat? Overwinning, die onze kampioen het recht geeft Cerdan uit te dagen Geen ronde voor Robert Charron Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Posthui 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummert 10 ct. UITGAVE VAN DE STICHTING H E T P A ROOD Donderdag 18 December *47 Nr. 827 6e jaarg. Red. en Adm>t Snoackaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER j Meer in de koers der V.S. Amerika neemt driekwart der kosten voor Bi zon ia op zich Vandaag komt het Engelse kabinet bijeen om een volledige herziening van de Britse buitenlandse politiek te overwegen nu de conferentie van Londen mislukt is en de kloof tussen Rusland en het Westen steeds groter wordt. Op deze zitting zullen waar schijnlijk beslissingen worden genomen, aldus A.P., die de toe komst van Groot-Brittannië nog meer aan die van Amerika zullen vastkoppelen. Bevin zal rapport uitbrengen over de mislukte minister-confe rentie en het is aannemelijk dat hij zich voorstander zal verklaren van een samenvoeging der drie zones in West-Duitsland, nu de éénwording van geheel Duitsland van de baan Is. Bidault, die giste ren zowel met Bevin alt met Mars hall geconfereerd heeft de Ame rikaan vliegt Vandaag terug naar Washington schijnt nu ook, met de Britten en Amerikanen, het Geldig tot en met 3 Jan. a.s. BONKAARTEN KA, KB, KC 713 061 Melk: 4 liter melk. 064 Melk: 6 liter melk. 065 Melk: 6V2 liter melk. 066 Vlees: 100 gram vlees. 067 Vlees: 300 gram vlees. 068 Boter: 125 gram boter of mar garine of 100 gram vet. 069 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet. 080 Algemeen: 120 gram spijsolie. 081 Algemeen: 250 gram marga rine of 200 gram vet. 082 Algemeen: 1 ei. 083 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. 084 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel enz., óf 1000 gram jam, stroop enz., óf 500 gram versnaperingen. 085 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel. 086 Algemeen: 50 gram cacao. 087 Algemeen: 225 gram huishoud zeep of 180 gram toiletzeep. 088 Algemeen: 2000 gram brood (geldig t/m 27 Dec.). 089 Algemeen: 500 gram sinaas appelen (voorinlevering). 073 Reserve: 800 gram brood (gel dig t/m 27 Dec.). 075 Reserve: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 076 Reserve: 400 gram brood (gel dig t/m 27 Dee.). 080 Algemeen: 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., óf 400' gram jam, stroop enz., óf 200 gram versnaperingen. BONKAARTEN KD, KE 713 564 Melk: 10 liter melk. 565 Melk: 11 liter melk. 566,567 Vlees: 100 gram vlees. 568 Boter: 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet. 569 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet. 580 Algemeen: 120 gram spijsolie. 582 Algemeen: 1 ei. 583,584 Algemeen: 250 gram sui ker of boterhamstrooisel enz., óf 500 gram jam, stroop enz., óf 250 gram versnaperingen. 585 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel. 586 Algemeen: 50 gram cacao. 587 Algemeen: 450 gram huishoud zeep of 360 gram toiletzeep. 588 Algemeen: 800 gram brood (geldig t/m 27 Dec.). 589 Algemeen: 1 kg. sinaasappelen voorinlcvering). 573 Reserve: 400 gram brood (gel dig t/m 27 Dec.). 575 Reserve: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. 578 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits. 530 Algemeen: 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., óf 400 gram jam, stroop enz., óf 200 gram versnaperingen. BONKAARTEN MA, MB, MC, MD, MF, MG, MH 713 (B\jz. arbeid, a.s. en jonge moeders, zieken). 1023 Brood: 800 gram brood. 1028 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet. 1022 Margarine: 250 gram marga rine of 200 gram vet. 1024 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 1021: Vlees: 300 gram vlees. 1026 Vlees: 200 gram vlees. 1027 Melk: 5 liter melk. 1029 Eieren: 5 eieren. 1025 Suiker: 250 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., óf 500 gram jam, stroop enz., óf 250 gram versnaperingen. TABAK- EN VERSNAPE- RINGENKAARTEN QB, QC 711 U-01 Versnaperingen: 200 gr. ver snaperingen, óf 200 gram suiker, boterhapistrooisel enz., óf 400 gram jam, stroop enz. U-03 Versnaperingen: 100 gr. ver snaperingen, óf 100 gram sui ker. boterhamstrooisel, óf 200 gram jam, stroop enz. De bonnen voor sinaasappelen 089 en 589 Algemeen moeten uiter lijk op 29 December in het bezit van de handelaar in groente en/of fruit worden gesteld. Men houde er rekening mede, dat voor suiker en versnaperingen eerst op 8 Januari a.s. (dus over drie weken) bonnen zullen wor den aangewezen. idee van een fusie der drie zones toe te juichen, mits het scheppen van dit „Trizonia" Frankrijks vei ligheid voldoende zou verzekeren. Hoever de samensmelting zal gaan is intussen nog onzeker. In de Amerikaanse delegatie is men het er b.v. nog niet over eens of naast de economische unificatie ook een voorlopige politieke eenheid tot stand moet worden gebracht. Engeland spaart dollars BU een Woensdagavond gesloten accoord hebben de V.S. de circa 400 millioen dollar bezettingskos- ten voor 1948 voor de Brits-Ame rikaanse zone voor hun rekening genomen. Engeland zal voortaan de bezettingskosten slechts in pon den betalen: de nieuwe overeen komst zal Engeland in het volgen de jaar vermoedelijk 256 millioen dollar besparen. De overeenkomst betekent, dat Amerika driekwart van de kosten der bezetting op zich zal nemen. Het streven van de politieke lei ders in West-Duitsland tot het op richten van één bondsstaat heeft reeds in de Oostelijke helft van het gesplitste land tweeërlei reactie ge wekt: de communisten in de Russi sche zone slam alarm tegen deze plannen, die zij brandmerken als pogingen om Duitsland definitief te verdelen; en van de Berlijnse bevolking maakt zich reeds de angst meester, dal zij door de Wes telijke mogendheden „in de steek" zal werden gelaten. Velen bereiden dan ook reeds hun vlucht naar het Westen voor. TRUMAN TEKENT NOODHULPWET President Truman heeft Woensdag de wet op de nood hulp aan Frankrijk, Italië. Oos tenrijk en China ondertekend. Hierdoor wordt voor deze lan- len 597 millioen dollar be- schikbaar gesteld. Honderd vijf tig millioen dollar hiervan komt reeds onmiddellijk beschikbaar voor Frankrijk, Italië en Oosten rijk. Verwacht wordt dat Truman Vry'dag het Congres zal verzoeken een toewijzing goed te keuren van 17 milliard dollar ten behoeve van Europa voor de komende vier jaar. Republiek tegen voorstel der Nederlanders De Republiek heeft naar Reuter uit betrouwbare bron verneemt het Nederlandse voorstel om enige verandering aan te brengen In de order staakt het vuren, verwor pen. De republikeinse technische com missie wil alleen de voorstellen ac cepteren die door de Commissie van Goede Diensten zijn gedaan: deze acht zij rechtvaardig en uitvoer baar. De Nederlandse voorstellen wil den o.m. de republikeinse troepen uit de „zakken" achter de Neder landse linies evacueren. ,Voor klachten geen reden meer 55 Het s.s. „Zuiderkruis'' is Woens dagavond met 1500 man troepen het infanleriebataljon Schalkhaar en enkele detachementen mariniers aan boord naar Indonesië ver trokken. Om half twaalf arriveerden de troepentreinen, volgens gebruik be kalkt met opschriften als: „Leve de rijst" en ..'t kan ons niks verd aan de Merwehaven en via de loods met Cadi-koffie sprits en ad- ministratiedienst werd de loopplank beklommen. Op de kade speelde de de band van het regt. Stoottroepen uit Den Bosch en tante Els kwam benen te kort om al haar pleegkin deren een laatste groet of verrassing te brengen. De leiding van de inscheping be. rustte bij de gen. A. H. Nijhoff, directeur verkeerswezen van de dienst van de kwartiermeester-gene raal. Voorts was cr een belangrijk aan tal inschenings-, voorlichtings-, trans- porlofficieren en marine-deskundi gen aanwezig om de pers te woord te staan, die een ongebruikelijke nieuwsgierigheid aan de dag legde voor dit zoveelste transport. Men zal zich herinneren, dat na de eerste reis van de „Zuiderkruis'' bij de achtergebleven betrekkingen grote onrust is gewekt door publi caties in dc dagbladen over gebre ken in accommodatie en ventilatie, die vooral op het traject Roode Zee Golf van Aden aan de dag waren getreden en weinig bevorderlik wa ren geweest voor de juiste stemming onder de opvarenden. Wat daarvan waar is geweest, of ficiële instanties hebben deze be richten niet ten volle kunnen ont. zenuwen en het lag dus voor de hand, dat bij de aanvang van deze twéede reis enige vragen in deze richting werden gesteld èn beant woord. De „Zuiderkruis", zo vertelde men ons, is een Amerikaans troepentrans portschip, in 1944 gebouwd, overge nomen door de Nederlandse regering en in beheer bij de Kon. R'damse Lloyd. Hoewel het schip dus naar moderne eisen is gebouwd, meende de regering, dat het schip voor de transporten naar Indonesië nog enige verbouwingen en vernieuwin gen diende te ondergaan. Deze waren nog niet voltooid, toen het schip z'n eerste reis aanving. Sedertdien heeft het ongeveer 4 maanden bij Wilton gelegen voor enige „finishing tou. ches". STAATSLOTERIJ 502e Staatsloterij, 5e klasse, 16e lijst. 12438 f 1.000,met de premie van f 30.000. 4 prijzen van f 1.000,6548, 14803, 15038, 19497. Prijzen van f 400.—: 1182, 16805, 16900, 17695, 18414, 18833, 21060. prijzen van f 200.—: 8078, 10768, 18655. Prijzen van f 100.1018, 3303, 5537, 6109, 7157, 8593, 8997, 10418, 11372, 13919, 15547, 13643, 20355. Het ministerie van oorlog en dat van scheepvaart heeft een nauw keurig onderzoek doen instellen naar de ventilatie en air-conditioning, waar de voornaamste klachten over gingen. Deze is verder geperfection- neerd, er zijn patrijsooorten gemaakt in de eetzalen van officieren en man schappen. het aantal kooien in do officiers-hutten is verminderd, het ijzeren scheepsdek is voorzien van een zware isolerende laag en op dit dek kunnen van boeg tot achterste ven zonnetenten gespannen worden. Tenslotte is een vroeger laadruim omgetoverd in een aardig zaaltje voor ontspannings-, culturele en re ligieuze, doeleinden er is zelfs een echte vleugel te vinden. Kortom, onze rondleiders waren ervan overtuigd, dat voor ernstige klachten thans geen grond meer is. „hoewel er altüd wel zullen zijn, die hun hevige verontwaardiging zullen uiten over het feit, dat de thee lauw en het brood droog is". Tenslotte werd nog meegedeeld, dat de opvarenden tijdens de reis ieder een Niwin-kerstpakkct ont. vangen en dat zij in Port-Said post kunnen ontvangen, mits deze uiter lijk 19 December a.s. gepost is. Voor uitreiking bij aankomst in Batavia dient men uiterlijk 4 Jan. te posten. Amerikaanse legertractorcn worden thans ook voor vredesdoeleinden ge- bruikt. Hier is een bulldozer aan het werkdie terreinen ontruimt voor de bouw van woningen. Christenheid en democra tie faalden, zegt Wallace „De Christenheid faalt en de mate waarin zij gefaald heeft, kan worden afgemeten aan de ontzag lijkheid van de oorlogen van dez^. eeuw", zo verklaart Henry Wallace, de Amerikaanse oud-minister van handel, die thans hoofdredacteur is van het progressieve weekblad „New Republiek". Ook de democratie faalt, zo ver volgt hij, in welk verband hij wijst op het nog steeds bestaande ras senonderscheid in het grootste laud, dat zegt democratisch te zijn. Jesajah, Christus en Jefferson hebben niet gefaald. Maar wij heb ben gefaald, omdat wy hun leer stellingen niet rechtvaardig en zon der vrees hebben toegepast. Ik be twijfel het ten zeerste, of iemand een ware Christen of een ware de mocraat kan zijn, indien hij lid is van een kerk of enige andere groep, die mensen van het lidmaatschap op willekeurige gronden uitsluit, zo besluit Wallace. Stakingen op Sicilië In Palermo en Catania, de twee grootste sleden van Sicilië, heeft hel bestuur van de Liga van plaatselijke arbeidsraden Woensdag een staking uitgeroepen. Deze liga is gelieerd aan de notionale en onder commu nistische invloed staande algemene vakbeweging. Ook in de Zuidelijke provincies was het weer onrustig. Het communistische blad „Unita" heeft medegedeeld, dat de stakin gen waren uitgeroepen om op deze wijze hulp aan werklozen te eisen (A.P.) Argentinië wenst plan „M" beperkt te steunen Op de internationale handelseon- ferentic van Havanna heeft de lei der der Argentijnse delegatie ver klaard. dat Argentinië vijf milliard dollar voor het plan Marshall be schikbaar wilde stellen. „Dit bedrag is echter niet bestemd voor hiilp- verleninig aan Europa, doch uitslui tend voor de economische ontwik keling van Zuid-Amerika, mits daardoor de wereldvrede kan wor den bereikt, zo 'lichtte hij zijn voor stel toe. Paul van Zeeland is vandaag in Indonesië teruggekeerd om zijn functie als lid van de commissie van goede diensten weer op te vatten, meldt A.P. De Belgische gevolmachtigde, mi nister Hermans, blijft in Batavia als Van Zeelands voornaamste me- dewerker. Zware uren-toeslag voor de bakkers Het College van Ryksbemidde- laars heeft zijn goedkeuring gehecht aan een regeling, waarbij' voor de zogenaamde zware uren van het binnenpersoneel in het bakkersbe drijf - de uren, dat gewerkt wordt vóór zes uur 's morgens een toe slag wordt verleend van twee gul den per week, wanneer men op alle werkdagen zware uren maakt en van één gulden per week, wanneer het drie dagen betreft. In de loon- wyziging van 2 Juni werd de oor spronkelijke vergoeding voor zware uren verrekend in het loon, zodat voor de zware uren niets extra's werd vergoed. (Volkskrant) Handels-ruilaccoord met Argentinië Argentinië en Nederland hebben een ruilovereenkomst voor vijf jaar gesloten. Argentinië zal tar we, leer en wol leveren tegen 30 schepen, waarvan 3 passagiers schepen, 3 tankboten en de rest vrachtschepen, die op Nederlandse scheepswerven zullen worden ge bouwd. (A.P.). Westelijk-elftal voor Tweede Kerstdag Het Westelijk voetbalelftal, dat 26 December, 2e Kerstdag, op het Be Quick-terrein te Groningen zal uitkomen tegen het Noordelijk elf tal, werd heden als volgt samen gesteld: Kraak (Stormvogels). T assc" üt (EDO) en Advocaat (DFC); ""of- felen (Ajax), De Vries (VSV) en Van Meerwijk (SW); J. v. d. Gijp (Emma), Beun (Xerxes), Roozen (Haarlem), Van Dijk (Ajax) en Drager (Ajax). Ttveede Kamer Na de toespraak van de heer Joekes in de Tweede Kamer ging do belangstelling uiteraard gisteren uit naar Prof. Romme. de fractieleider der K.V.P.. van wie men verwachten kon, dat hij de duffe sfeer, die het debat de vorige dag kenmerkte, enigszins zou verluchten. En tot op zekere hoogte is hem dat ook gelukt, want naast een uitgesproken af keuring van het regeringsbeleid, wat overigens niet zo erg vriendelijk Is tegenover zijn mede partügenoten-ministers, kregen ook dc P.v.d.A. en de oppositie een lik uit de pan. waarop de heren Goedhart (P.v.d.A.) en Schouten betrekkelijk ztoak reageerden. Goedhart en Schouten antwoorden Na eerst de woorden van zijn fractiegenoten Ruys de Beeren- brouck en dr De Kort te hebben be klemtoond prof. Romme vroeg de regering of ze er wat op tegen kon hebben, wanneer de Kamer zich van haar kant eens uitsprak ten gunste van de gelijkstelling aller Neder landse onderdanen in de West: hij stelde dus een motie in het vooruit zicht maakte hij een ministeriele voorstelling van zaken belachelijk, volgens welke de Kamer in October al een voorgevoelen diende gehad te hebben van wat er in Indonesië na 18 November gebeurd is. Linggadjatie een jaar Vervolgens herinnerde hij aan twee dingen. Een jaar geleden be gon het Linggadjati-debat, dat ein digde met de opstelling van een „politiek program", waarin ruim baan gegeven werd. zowel aan het Indonesische als aan het Neder landse nationalisme Een tweede zaak was de reis der ministers naar Indonesië. Kunnen wij op nadere medede lingen rekenen als hunne excellen ties weer thuisgekomen zijn en hun ervaringen in de ministerraad zullen hebben uitgewisseld? En als het thans gaat om het „nader bepalen van het regeringsbeleid", kunnen we er dan ten stelligste vnn op aan, dat niets gewijzigd wordt of ver anderd in de doelstelling van het beleid buiten de Kamer om? Ondanks het feit, dat de resultaten van verleden jaar verre van roos kleurig zijn, vindt spr. bij één ding rust en dat is Linggadjati. dat spr. betitelde als een goed saldo voor het wereldforum. Prof Romme keerde zich scherp tegen de oppositie, die. dat wordt toegegeven, de plicht heeft, om de regering haar mening te zeggen. Ondermijning is echter uit de boze. Het gebruikelijke procédé van oppo sitie-voeren is in deze omstandig heden niet doelmatig Er wordt „defaitisme" in dc hand gewerkt, binnen het parlement even goed als buiten het parlement, waar de af schuwelijke prent van ,.de gebro ken Kroon" is aangeplakt. Vervolgens wendde spreker zich tot de Partij van de Arbeid. Drie en twintig leden daarvan hebben on langs een brochure ondertekend onder de titel: Na militaire actie wat nu9 En vijf van die leden heb ben in Juli van dit jaar als Kamer leden hun stem gegeven aan de po- VIER GROEPEN GAAN SAMENWERKEN Diverse organisaties die streven naar eenheid van Europa ontplooien op het ogenblik nieuwe activiteit In Parijs is deze week het Internatio nale Comité voor de Bewegingen voor Europese Eenheid opgericht. Dit lichaam, waarvan Duncan Sandys, de schoonzoon van Churchill, voor zitter is, coördineert de werkzaam heden van vier organisaties, name- lijk van de Beweging voor een Ver- (Van onze speciale verslaggever) In het R.A.I.-gebouw te Amsterdam, waarvoor zich gisteravond duizen den verdringen om te worden toegelaten, heeft onze middcngewichtkam- pioen Luc van Dam in een gevecht over tien ronden de Fransman Robert Charron verslagen op eep wijze, die aan geen duidelijkheid te wensen overlaat. Charron wist geen ronde op zyn naam te brengen en als cr één bokser op het Europese continent thans het recht heeft om Cerdan uit te dagen voor de Europese titel, dan is het Luc van Dam. genstanders behoort. Hij behoort tot de „sprinters onder de boksers":*na elke ronde zat hij als het ware te popelen om er weer erop los te gaan en zodra de gong had geklon ken. sprong hij uit z'n hoek over eind om als een tank op z'n tegen stander in te rammen. Een punten- overwinning heeft voor de Frans man weinig waarde, wat hij zoekt is een opening om z'n dodelijk ge vaarlijke linkse hoek te kunnen plaatsen. Geen kans Luc van Dam heeft hem geen schijn van kans gegeven. Door de felle agressieve stijl van zijn te genstander kon hij z'n geliefkoos de countertactiek toepassen op vangen en bliksemsnel met linkse en rechtse directeu terugstoten, maar toch kan men ook niet zeg gen, dat hij zuiver en alleen maar defensief gebokst heeft. Vrijwel in elke ronde waren cr momenten, dat hij counters liet volgen met vinnige uitvallen, en meer dan eens slaagde hy er in de hoge, solide dekking van Charron tc doorbreken. Tot die uiterst spannende zesde ronde, toen beiden ook na de gong slag bleven verder boksen, zo waren zij in de strijd verdiept, hing steeds Toen de laatste gongslag had ge klonken en er in de mamrnouthzaal. waarin duizenden het gevecht met spanning hadden gevolgd, een ge juich losbrak zo was ieder ervan overtuigd, dat onze middengewicht- kampioen tot winnaar zou worden uitgeroepen, had „de duivel" zo als in Frankrijk zijn bijnaam is weinig schrikaanjagends meer over zich. Hij bloedde uit z'n neus, zijn rechteroog was half dicht geslagen en Charron was kennelijk blij. dat de afstraffing voorbij was. Van Dam heeft op Charron ge wroken, v/at hij zich destijds door diens landgenoot Dauthuille heeft moeten laten welgevallen en wij zijn ervan overtuigd, dat ook laatstge noemde thans weinig kans zou heb ben om Van Dam in moeilijkheden te brengen. Charron mag dan niet meer de gevreesde bokser zijn, die hij eens geweest is de jaren (hij is 36) beginnen hier ook een woordje mee te spreken een ieder, die hem gisteravond in aetie gezien heeft, zal het met ons eens "zijn, dat hij nog steeds tot de gevaarlijkste te- de sensatie in de lucht, dat het ge vecht onverwacht een einde zou kunnen nemen. Want de Fransman stormde er elke keer maar weer op in, met "de vinnige rechtse openin gen zoekend voor de gevaarlijke linkse, doch Van Dam bleef koel bloedig de toestand meester. Elke aanval liep dood op z'n solide dek king: geèn stoot van de Fransman kwam zuiver door en ook het rechts voorstaan van Charron bracht hem geen ogenblik van de wijs. In de eerste ronde was Charron reeds be ducht voor de vinnige counters van Van Dam en kreeg hii een paar waarschuwingen van scheidsrechter Sanders voor „afklemmen" Na de zesde ronde zag men ge leidelijk het vuur in de Fransman doven. Hij werd minder agressief, probeerde Van Dam er toe te ver leiden de aanval over te nemen, doch deze bleef de koele, bedacht zame vechter, die de situatie be heerste en zo moest Charron, of hij wilde of niet. wel weer het initia tief nemen. Wij hadden nog even verwacht, dat Charron in de tiende ronde alles op alles zou zetten, -maar de „duivel" had toen kennelijk, alle aansporingen van z'n vrouw ten spijt, de moed reeds opgegeven om uit Amsterdam nog met een over winning naar Parijs terug te keren. De uitslagen van de overige par tijen zijn: De Groninger Venema moest wegens een blessure de stryd sta ken tegen de Rotterdammer Rie- ger en de Rotterdammer Elten on derging hetzelfde lot tegen de Enschedeër Rudi Quentemeyer. De Amsterdammer Poppers zegevierde op punten over Jacobus Swevels uit Valkenswaard, enigd Europa (voorzitter Winston Churchill», de Franse Raad voor een Verenigd Europa (voorzitter Edouard Herriot), de Onafhankelijke Liga voor Europese Samenwerking (voor. zitter Paul van Zeeland) en de Unie van Europese Federalisten (voorzit ter dr. Henk Brugmans). In Den Haag Den Haag zal in de komende lente het toneel zijn van een conferentie voor de eenheid van Europa. Of Churchill hierbij tegenwoordig zal zijn, staat nog niet vast. Zeker tachtig procent van de be woners van Europa is voorstander van dc federalistische idee, ver klaarde een woordvoerder van de beweging van Churchill. Het belangrijkste verschil in opvatting tussen de diverse be wegingen die in Parijs bijeen kwamen heerst over do vraag of Europa een federatie van staten dan wel een Verenigd Europa moet worden, met andere woor den, een statenbond of één bondsstaat. (Van het laatste is Zwitserland een voorbeeld). Eén beweging staat nog los van de in dit bericht gesignaleerde groe pen: het is de „Parlementaire Unie", de beweging van graaf Coudenhove- Kalergi. Deze organisatie is het af gelopen weekend weer in Gstaad (Zwits.) bijeen geweest en heeft daar besloten, in September 1948 te Interlaken men hecht er zeker symbolische betekenis aan, de bij eenkomsten steeds in het federatief geconstrueerde Zwitserland te hou den een plenaire vergadering van de unie te houden, onder de naam „Parlementair Congres voor de stichting van de Verenigde Staten vaij, Europa". Op dit cöngres zullen de verschillende landen naar ver houding van hun aantal inwoners vertegenwoordigd zijn. Laatstgenoemde beweging heeft reeds een vlag voor het geünificeer de Europa ontworpen: een rood kruis op een gouden zon in 'n blauw veld. TOENEMENDE BEWOLKING Weersverwachting, gel dig van Donderdag avond tot Vrijdag avond: Geleidelijk van het Noorden uit toenemen de bewolking met later plaatselijk enige sneeuw of regen. In de nacht, voornamelijk in het Zuidoosten van het land, op vele plaatsen lichte vorst, morgen overdag enige stijging van temperatuur. Later opnieuw wat toe nemende wind uit Noordelijke rich tingen. 19 Dec.: Zon op 8.44 uur, onder 16.29 uur. Maan op 12.55 uur, onder 23.27 uur. litionele actie, waarvan zij zich nu wars verklaren. Zulk een manier van doen ondermijnt 't vertrouwen in het regeringsbeleid en derzelve stabiliteit, aldus prof. Romme. Prof. Romme kwam tot de slot conclusie. dat wij na een jaar nog geen stap verder zijn gekomen, noch in staatkundig, noch in financieel opzicht. Het sprak vanzelf, dat degenen, die door prof. Romme waren aan gevallen. van zich afbeten: de heer Goedhart (PvdA) deed het nadat hij eerst, gedeeltelijk terecht, een betoog gehouden had over corruptie in alle (koloniale) kringen niet erg sterk. Hij betoogde, dat ook prof. Romme wel eens van opinie veranderd is en daar bleef het bij. Ook de heer Schouten (A R was niet sterk. Nu moet prof. Romme de eindelijk ook bij hem gewekte on tevredenheid niet afreageren op ons, zei hij. maar op zichzelf. En als er niets daadwerkelijks is gebeurd, dan zal dat zijn door de tegenstellingen, welke zich in de boezem van het kabinet openbaren. Uitspraak gedaan in Arbeiderspers-zaak De commissie voor de perszuive ring deed gisteren uitspraak in de zaken tegen voormalige redacteuren van de Arbeiderspers. Zij ontzegt het recht om in een journalistieke of niet-journalistieke leidende functie bij de dagbladpers werkzaam te zijn voor een tijdvak van twintig jaren aan: G. Spaans, R. Visser. J. A. Semeyn, W. Wien- belt, G. J. Zwertbroek, J. W. Strem ming, H. J. Bruning, S. B. Modder man. P. Kaas, A. van Zorge, ir A. M. de Haas van Dorsser, W Goed- huys, H J. Lindt, J. C. van Gerwen, H. J. Kerkmeester, H. J. Wouden berg, mr A. J. Leliveld en B. A, Alofs. Vijftien jaar ontzetting kregen: B. Gevers, W. Smit. C. W. Klaassen, M. F. Franca en H. F. C. Koch. Twaalf jaren: S. J v. d. Molen. Tien jaar: F. J. Wahlen. Verder worden ontzetting bevo len jegens W. Klijn (8 jaar), Th. Ra demakers en B. v. d. Velde (7 jaar), G. P. J. van Overboek. P. A. van Gastel, P. A. Baljct en C. A. de Roo (6 jaar) en jegens vele anderen met straffen van 5 jaar tot schuldig verklaring met verstrekking van het certificaat op dc dag van de uitspraak. Een nader onderzoek is bevolen in de zaken van Tj. de Boorder, J. J. van Grieken, P. A. Donker en A. v. d. Vlies. Eis tegen Gocdhuys tien jaar Tegen de ex-hoofdredacteur van het voormalige dagblad „Het Volk", de heer W. Goedhuys, is voor het Amsterdams Bijzonder Gerechtshof 10 jaar gevangenisstraf geëist. De uitspraak is bepaald op 31 December. PRINS BERNIIARD HEEFT BRONCHITIS Prins Bernhard moet wegens een lichte bronchitis op doktersadvies enige dagen het bed houden. kregen wij een brief van een mi* litair. Hij schrijft: „Er zijn mensen die als ideaal hebben het schoeien van de „Legerluchtmacht Nederland" op veel te grote R.A.F.-leest In een rechtgeaarde luchtmacht be staat natuurlijk een verbindings dienstHet zijn mensen die alles we ten van radio, telefoon en andere communicatiemiddelen. Men vond nu de luchtmacht en daarmee de verbindingsdienst, zo be langrijk, dat er in de begroting-igtf een grote post voor is uitgetrokken. Een bedrag, waarvan verondersteld mocht worden, dat het bestemd was, om onmiddellijk te worden uitgegeven aan radiolampen, scinslcutcls en meer radiotechnisch materiaal. Nu ontdekte men echter kortgele den, dat de dagen die ons nog schei den van 1948, het jaar van alweer een nieuwe begroting, te tellen zijn, terwijl er nog geld „over" is. En het is eigenlijk wel ccn beetje gek, zo dacht men, als in een tijd, waarin iedereen weet wat het woord „devie zen" betekent, men dat geld niet weet te besteden. Het gevolg is dan ook, dat thans iedere radioman bij dc luchtmacht, die iets iveet van die be grotingspost, zijn hersens zit af te pij nigen om tenminste iets tc vinden, dat in de toekomst wellicht nog eens zou kunnen worden gebruikt. Nu is de desbetreffende dienst maar een deeltje van de legerluchtmacht en de legerluchtmacht op haar beurt weer een deeltje van het gehele strijd- krachtenapparaat. Een klein slakje dusmaar aan gezien het zout óók nog een dubbeltje per pond kost, volstaan we voor van daag hiermee. Of zou het soms een symptoom zijn?"

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1