DAGBLAD VOOR AMERSFOORT NYLON Begroting van O.G leverde een stormachtig einde op „Staakt het vuren" houdt gemoederen nog bezig Mijnopruimingsdienst in Januari1 opgeheven Grenzen van Duitse zones scherper bewaakt Axxoord, maar hij moet hier komen, zegt Truman Minister ManshoWs secretaris op de wipplank Grote meerderheid voor splitsing Kerstpuzzle in bonnenlijst Meer stakingen in Italië gemeld Meer dan 6000 mijnenvelden „Wij streven naar samenwerking" Gironummer 510330 Bank: R'damschc Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAV^ VAN DE STICHTING HET PAROOL Vrijdag 19 December 1947 Nr. 828 6e jaarg. ReA en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Het is wel gebleken, dat de injectie, welke prof. Romme de Kamer toe diende in de zitting van Woensdag, haar uitwerking niet heeft gemist. Maakten wij reeds melding van de moties Romme en De Groot, ook mr. Vonk wilde niet achterblijven en diende als klap op de i uurpcil een motie in tegen 's ministers salaris. Scherpere vorm van afkeuring van. het ministeriële beleid had men zich moeilijk kunnen voorstellen! Daarbij kwamen nog een motie van do heer Schouten om de behandeling van de begroting uit te stellen en een van mr. De Kort over de financiële gelijk stelling van bijzonder en openbaar onderwijs in de West. Dat was het omotionêle slot van een Kamerzitting, die, aanvankelijk dor begonnen, toch nog zeer vruchtbaar eindigde. de begroting. Als de functie van staatssecretaris was ingevoerd, zou het bezwaar*niet gemaakt zrjn. Het gaat hier om een bepaalde functie. Deze politieke adviseur adviseert niet over de landbouwpolitiek, maar in zaken waar deze geraakt wordt door de economische, sociale, bin nenlandse en buitenlandse politiek. Sjir. wijst er voorts op. dat geen bezwaar gemaakt wordt tegen een politiek secretaris van de minister president. De heer Hoogcarspel (C.P.N.) sluit zich hierbij aan, doch acht de bespreking ietwat voorbarig. Z.i. dient eerst het antwoord van de minister te worden afgewacht. Nadat minister Mansholt nog eens betoogd heeft, dat dc functie van secretaris een absoluut nood zakelijke is en dat dc heren Romme en Stapelkamp er werkelijk meer achter zoeken dan het in werkelijk heid is, wordt besloten over de be streden post vandaag tc stemmen. MOTIE-ROMME AANGENOMEN Landbouwbegroting De West-Indië motie van prof. Romme werd cloor alle fracties overgenomen behalve door de C.P.N. De motie-De Groot inzake het optreden van Nederlandse mili tairen bij Bondowoso achtte de Ka-, mer blijkbaar overfjodig, evenals de motie-Schouten. Dejnotie-De Kort werd tot nader datum uitgesteld, terwijl de heer Vonk ook geen suc ces had, al was het verschil maar klein C4-132). Dc begroting werd hierna aangenonfen. Landbouwbegroting Na dit stormachtige einde van de begroting voor O.G. ruimden de ministers Jonkman en Götzen het veld en werd hun plaats ingenomen door minister Mansholt, teneinde de begroting van landbouw en vis serij voort te zetten. Een lange rij van sprekers, allen deskundigen op landbouwgebied voerden het woord. Over het alge meen leverden deze redevoeringen niet veel nieuwe gezichtspunten, zij waren een getrouwe afspiegeling van wat reeds zo vele keren eerder werd gezegd: meer en beter onder wijs, herziening van de productie en uitbreiding van dc cultuurgrond. Speciaal de heer Vondeling (Arb.) legde op deze factoren nog eens dc nadruk. In zijn beantwoording zei minis ter Mansholt, dat het prijsbeleid in het algemeen onjuist geacht wordt. Iedere groep klaagt cn ook de boe ren doen dat. Uit de algemene klacht blijkt, dat wel gerealiseerd wordt de armoede, waarin Neder land verkeert. Z.i. is de levens standaard nog tq hoog; d.eze zal vermoedelijk nog terug moeten gaan. Er is een te grote consumptie van niet-essentiële goederen. De regering streeft er naar de armoede zo goed mogelijk te verde len. Hjj herinnert in dit verband aan^de herziening der lonen en de bet^e sociale zorg. Wanneer men ontevreden is over de bedrijfsuit- komsten dan moet men z.i. niet het jaar 1947 als uitgangspunt nemen, omdat dit eèn jaar was zoals er één in de honderd voorkomen. Eeter lykt het hem 1946 te vergelijken met de uitkomsten van voor de oor- log. Een systeem van vaste prijzen voor de tuinbouwproducten, zoals de heer Vondeling wilde, acht spr. buitengewoon moeilijk. Misschien is er een andere bevredigende rege ling te bedenken. In verband met de vragen over het weer op de bon brengen van enige artikelen zegt spr., dat do ro den daarvan is hetJEoit, dat de tar- we-voorziening ongunstig is. Daar bij zijn de vooruitzichten onzeker. Spr. wil geen onnodige risico's ne men cn meent beter nu wijziging aan te kunnen brengen. De tarwe- positie is thans verzekerd tot 1 April. Bij de voortgezette behandeling brachten de heren Stapelkamp en Rommel weer enig léven in de brou werij door bezwaren tc maken te gen de post voor salaris .van de se cretaris van de minister. De heer Van der Goes van Na- ters (Arb.) merkt op, dat deze post niet uit de lucht is komen vallen;, de post stond verleden jaar al op De crisis der C.G.T. In de gisteren gehouden natio nale conferentie van do Force Ou- \rière, het n iet-communistische deel van de CGT, heeft 85 der sprekers zich uitgesproken voor afscheiding van dit vakverbond. Men verdacht dat vandaag een dienovereenkomstige resolutie zal worden aangenomen. Uit de besprekingen van gisteren bleek dat het verzet tegen de com munistische invloed in de gelederen der CGT snel in kracht is toegeno men. Velen die tot voor kort voor stander waren van een „democrati sering van binnen-uit" der CGT, zijn nu tot de overtuiging gekomen dat een splitsing <le enige oplossing is. Weerbericht VEEL ZACHTER DES NACHTS Weersverwachting, geldig van Vrijdag avond tot Zaterdag avond Wisselende bewol king met enkele re genbuien. Veel zach ter des nachts. Over dag in het Noorden van het land onge veer dezelfde tempe ratuur als vandaag. In het Zuiden nog iets zachter. Meest matige wind tussen Noord-West cn Noord. 20 Dec.: Zon op 8.45 uur, onder 16.30 uur. Maan op 13.08 uur. andere artikelen zal spr. overbren gen aan de minister van economi sche zaken. Het wetsontwerp wordt hierna z.h.st. aangenomen. Eveneens wordt aldus goedge keurd het wetsontwerp wijziging landbouwcrisiswet 1933, voedse!- voorzieningsbesluit en besluit tucht rechtspraak, voedselvoorziening, alsmede verlening van de bevoegd heid tot vaststellen, wijzigen en in trekken van de reglementen der commerciële lichamen bij de be drijfschappen van de minister van landbouw, visserij en vocdselvoor- ziehing. Even na middernacht is dc ver gadering verdaagd tot Vrijdagmid dag. Gemeente-pensioenen worden verhoogd De minister van Binnenlandse Zaken heeft aan dc Eremeentebestu- ren medegedeeld, dat er zijnerzijds geen bezwaar tegen bestaat om pensioenen, welke ten laste van dc gemeenten komen voor 25 Decem ber met 25 proeent te verhogen. ..Bon 030 van dc bonkaarten KA. KB en KC 713 is aangewezen voor 200 gram suiker of versnape ringen. maardit bon bestaai nict.+ls dat geen vergissing?" zo werd ons van verschillende zijden gc'vraagd. Tcr geruststelling van vele huismoeders zij vermeld, dat deze L>on wel bestaat, maar op een plaats zit. waar a men hem niet vrewachten zou. namelijk hele maal bovenaan dc kaart, ongeveer in het midden. Helaas is er geen prijs uitgeloofd voor het oplossen van deze puzzle Prinses Anne vertrokken Prinses Am.e van Bourbon-Par- ma is Donderdagmorgen per spoor uit Lausanne naar Denemarken vertrokken. Koning Michaël van Roemenië bracht haar naar het station. Het vertrek vond plaats, zonder dat een eventuele, op handen zijn de verloving officieel was gepubli ceerd. Visserij Na dit kort£ intermezzo kwam weer een lange rij sprekers aan het woord, die -de belangen der vissers op alle wateren bepleiten en aan dringen op bescherming van de vis stand. Veel nieuwe gezichtspunten levert dit onderwerp trouwens niet op, of het moest zijn, dat dc minis ter in zijn repliek ongevraagd nog even de „Willem Barendsz" aan sneed en mededeelde, dat het Min. van Sociale Zaken doende is met de positie der bemanning. Het hoofdstuk „visserij" werd hierna z.h.st. aangenomen. Egalisatie-fonds voor de landbouw Om half twaalf werd nog een aanvang .gemaakt met de behande ling van het wetsontwerp tot vast stelling van de begroting van het landbouw-egalisaticfonds. De heer Droesen (K.V.P.) be toogt. dat de last van f 500 milliocn een der ernstigste obstakels is om tot sanering der rijksbegroting te geraken. Spr. bestempelt het beeld, dat de minister van de landbouw heeft gegeven als scheef. Er zijn boeren, die minder inkomen hebben dan do landarbeiders. Tenslotte vraagt hij geen premieheffing voor bedrijfspensioen ten behoeve van kleine tuinders in tc voeren zonder tevens een kinderbyslagregeling af te kondigen. De heer Borst (C.P.N.) betoogt o.m., dat de minst draagkrachtigen niet geholpen zijn. De prijzen zijn voor de consument te hoog. Z.ijigt hier een terrein voor sanering. De heer Vondeling (Arb.) bepleit de wenselijkheid nog andere artike len in «aanmerking tc doen komen voor afroming van exportwinst. Minister Mansholt merkt op, dat in de toekomst het fonds ook van belang zal kunnen zyn om de pro ducenten te steunen. De kwestie van afroming van exportwinsten op Minister Drecs vertrok gistermiddag per K.L M.-Constellation naar Indo- ncsië. Op het ylf&gvcld Schiphol ruim hij van zijn ambtgenoot minister Vos hartelijk afscheid Communiqué van de C.v.G.D. De commissie voor goede dien sten liecfl gisteravond een com muniqué uitgegeven, waaruit blijkt, dat gisteren op de Renville een vergadering heeft plaats gehad van de technische commissies tot uitvoering van de order tot het staken van het vuren met verte genwoordigers van de commissie voor goede diensten. Het uitgangspunt van de bespre kingen was het plan van com missie voor goede diensten, dat diende om de order onmiddellijk effectief te maken. Over dit plan zijn Inmiddels reeds memoranda van Nederlandse en Republikeinse zijde gepubliceerd. Het communi qué van gisteravond zegt," dat na de laatste vergadering besprekin gen zijn gevoerd met hpt Neder landse opperbevel, waarop de na dere verklaringen, waarom werd verzocht, zijn gegeven. De Neder landse commissie heeft medege deeld, dat een memorandum zal worden opgesteld, waarin de Ne derlandse zienswijze inzake het plan van de commissie voor goede diensten, aangevuld met'de thans gegeven ï.aderc verklaringen, zal worden uiteengezet. De Republi keinse commissie verklaarde het plan aangevuld met de thans gege ven verduidelijking te zullen aan vaarden als basis voor besprekin gen. Het communiqué zegt tevens dat de Nederlandse voorstellen op het oorspronkelijk plan dus voordat dc verklaring was gege ven en gepubliceerd in het Neder landse memorandum zijn be sproken. De Republikeinse com missie kon deze voorstellen als af zonderlijk plan niet accepteren, omdat zij slechts een deel van het plan der commissie voor goede diensten bevatten. De Nederlandse commissie is echter van mening, dat de Nederlandse voorstellen punten bevatten, die onmiddellijk effectief zouden kunnen zijn en heeft de commissie voor goede diensten verzocht cle voorstellen te willen ondersteunen. Na Rome, Catanië en Palermo is ook in Caltanisetta, een Stad van 50.000 inwoners op Sicilië, de alge mene staking afgekondigd. In Pa lermo werden Donderdag bij ge vechten tussen de politie en de monstranten vijf agenten en vijf burgers gewond. De reden van de demonstratie was. dat de politie de stakers toen de staking geëin digd was dwong de barricades in de hoofdstraat op te ruimen. In Catania verwacht men eveneens relletjes." In alle plaatsen op Sicilië func- tionneren de openbare diensten normaal, met uitzondering van de verkeersmiddelen in dt steden en de buslijnen rond de Etna. Uit Gela, Genua en Prescara, wordt gemeld, dat ook daar wan ordelijkheden zijn uitgebroken. Een heftige aanval van Togliat- ti, de leider van de Italiaanse communisten, die in het parle ment premier de Gasperi „volko men onderhorigheid aan de U.S.A." verweet, leidde tot een handgemeen in de constituerende vergadering Meer dan de helft van de afgevaardigden stond op en mengde zich in het conflict. De Communistische voorzitter der .vergadei ing zag zich ten slotte genoodzaakt de zitting te schorsen. Duizenden projectielen werden geruimd Met ingang van 1 Januari a.s. zal cle myn- en munitieopruimings dienst (1VÜMOD) der Koninklijke Landmacht van zjjn taak ontheven wor den en in liquidatie gaan. Nederland zal dan zo goed nis geheel bevrijd zijn van de door de bezetter, en in mindere mate tijdens de oorlogshan delingen ook door de geallieerden, gelegde mijnenvelden en van de des tijds verspreid en in opslagplaatsen achtergelaten munitie, met inbegrip van onontplofte bommen. De gebieden die in dit opzicht het meest dankbaar gestemd zullen zijn. zijn b.v. de Betuwe, de omge ving van- Grocsbeck. Noord Lim burg. Walcheren, de duinstreek er enkele Zuid Hollandse eilanden. Van Engelse zijde werd indertijd geschat, dat 4 .of 5 iaar nodig zou- dn zijn, om ons land in dit onzlcht te zuiveren. 7 jaar zelfs met inbe grip van de achtergebleven muni tie. doch dank zij een energieke ar beid van alle-leden van de M.M.O.D. is reeds na anderhalf iaar ruim 95 procent van deze dodelijke bedrei ging \ycggenonien. 'Het resterende werk* wordt voortgezet door dc hulpverleningsdienst, ressorterende onder het ministerie van Binnen landse Zaken, behoudens een klein WESTELIJKE ZONES VERWACHTEN GROTE STROOM VLUCHTELINGEN Do Britse en Amerikaanse militaire regeringen hebben de contrölo langs de 1120 kilometer Jange grens tussen de Westelijke zones en het door de Russen bezette gebied van Duitsland verscherpt, daar zij i" ver band met de verdaging van de conferentie van Londen een groter toe vloed van vluchtelingen van het Oosten naar het Wpsten verwachten. Er worden schikkingen getroffen om zo nodig een aanzienlijk groter aantal illegale immigranten te ontvangen en de grenswachten zyn op dubbele sterkte gebracht. Naar de vluchtelingenkampen aan de Britse zijde van de grens zijn noodvoorraden levensmiddelen ver zonden en de organisaties voor de contrólc op vluchtelingen zijn pa raat. Het Duitse bestuur van Slees- wijk—Holstein heeft bekend ge maakt, dat uitgewekenen, die geen contrólekamp passeren, geen levens middelenkaarten zullen ontvangen cn dat hun geen onderdak zal wor den verstrekt en dat zij naar de Russische zone zullen worden terug gezonden. „Blijft het eens, of er komen geen dollars" Griekse crisis dreigt In Griekenland broeit een .nieuwe kabinetscrisis door pogingen van rechts (dc royalisten) om het coa litiekabinet waarvan de liberaal Sofoelis pfemicr is, ten val te bren gen. Vrezend echter de consequen ties van nieuwe onrust in Grieken land en de onzekerheid over de vraag, welk soort bewind zou vol gen op de eventuele val van de hui dige regering, heeft Karl Rankin, de Amerikaanse zaakgelastigde in Athene, een bezoek aan Sofoelis ge bracht. waarbij h(j hem verteld heeft, dat een kabinetscrisis in Griekenland de Amerikaanse hulp verlening „niet anders dan ongun stig zou kunnen beinvloeden". Op 1 Jan. 1947 telde Zweden 2462 bioscopen. Elke avond werden de bioscopen door een half millioen mensen bezocht, die daarvoor 50.000 kronen uitgaven. KOUSEN-PROBLEMEN Van katoen, via zij ert kunstzij naar STEEDS DUNNER SCHAARSER EN DUURDER - MAAR NEDERLANDSE ""N bedrijfsleider van een Utrechtse modezaak: „De dames klagen er over dat de kousen steeds slechter van kwaliteit worden. Ik geloof, dat het een beet je haar eigen schuld is, want ze vragen steeds fijnere, steeds door zichtiger kousen. Het gevolg is ech alleen voor de „sjiek". Daarom ble ven de winkeliers met de sterke katoenen kousen zitten en koenten hun klanten zijden of kunstzijden. Hoe langer hoe dunner is de mode. hoe langer hoe slechter het gevolg daarvan!" Alweer: deviezen! Enkele heren van het departement van Economische Zaken: „Of er spoedig meer kousen in de handel zullen komen? Kwestie van deviezen! Alleen al daarom zouden de dames meer belangstelling moe tenten koesteren voor het Marshall plan. De Nederlandse kousenfabrie- ken we hebben cr zeven in ons DEGELIJKER KOUSEN lanc< - k°n<!fn ?c hc'e bin- nenlandse behoefte dekken. We wa- ZTTN OP KOMST ren altijd gedeeltelijk aangewezen ULjiy \jl ïwivxox op import 0p grond van handcis- verdragen hébben wij vrij grote ljoe- veelheden Italiaanse cn Spaanse dameskousen ingevoerd. Eerlijk ge zegd. de kwaliteit viel niet mee. Maar onze vrouwen kochten ze, omdat ze (de kousen) zo „heerlijk dun" waren en duur! Duurkoop was in dit geval zeker geen goedkoop! Wij geloven niet, dat de Ne derlandse kousen van nü slech ter zijn dan voor de oorlog. De on-soliditeit valt echter meer op, omdat de dames niet zoveel kousen kunnen kopen als voor 1940. Geld en puntengebtek! Daarbij komt, dat de Neder landse productie nog niet op het vooroorlogse peil is. Oorzaken? Kunt beter aan een fabrikant vragen. (Dat hebben we gedaan, die krijgt dadelijk het woord). Nylon! Het toverwoord voor alle op kousen beluste dames. De nylon kousen zijn inderdaad in het alge meen uitstekend. Maar 't is ook een tref, net als met de kunstzijden kousen. De een kpopt een paar van Pf.f); die nog steeds dure dingen en kan ze na een paar dagen weggooien, de ander draagt ze maandenlang zon der dat er één gaatje in komt. Geen geld en geen punten! De vrouwen zijn genoodzaakt haar kousen tot in het oneindige tc stoppen. J (Van een eigen verslaggever) Kousen! H.ct probleem van de meeste vrouwen. Bij het vaagste gerucht, dat een manufacturier kousen zal verkopen verdringen zich de dames voor zijn winkel, want schier allen verkeren in kousennood. Er zijn vele klachten over de schaarste, de kwali teit en de prijzen. Waar vrouwen b;;*en komen wordt over kousen gesproken. ,,Zal het tekort nog lang duren, zal de kwali teit beter worden', zullen de prijzen dalen, hoe staat het met de veel gevraagde, m£ar weinig verkrijgbare nylons?" Drie mannen van het^vak hebben solide worden. Vóór de oorlog was wij deze vragen voorgelegd. Zij wa- dat niot zo'n groot bezwaar: waren housen)" De 'een 'kpopt"* een "paar ren graag bereid hun mening te de kousen versleten, voor een paar noê steeds dure dineen en zeggen. .Eerst is het woord aan de kwartjes kocht je nieuwe. Nu zijn bekende ze duur en er moeten bovendien nog vier punten voor worden ingeleverd. Vroeger droegen onze vrouwen katoenen kousen. Verdrongen door de kunstzijden. Och kousen zijn De duurste en de dunste En nu: één van de grootste Neder- geen kledingstukken meer die de landse .kousenfabrikanten: dames aantrekken om zich tegen de „De goedkope Nederlandse kous is ter, dat de kousen steeds ^minder kou te wapenen kousen dragen ze absoluut veel beter dan de dure Ita liaanse en Spaanse. (Dat bleek geen pleidooi voor zijn eigen product, want de andere heren, die hierboven aan het woord waren, gaven dat on omwonden toe!). Maar, de dames kopen liever de duurste en de aller-, allerdunste. Inderdaad heeft de Neder landse kousenproductie nog niet de vooroorlogse omvang bereikt. Wij dat zijn alle binnenlandse kousenfabrikanten willen graag uitbreiden, maar we kun nen geen machines kopen en hebben een aanzienlijk tekort aan geschoold personeel. Ik geef toe, dat de Ned. kousen nog) niet zo sterk z(jn als vóór dc oorlog. Dat zit 'm daarin: dc hielen en teenstukken worden versterkt met gcmcrccriseerile katoen (dat is katoen, die geglansd is). Hiervoor kunnen we niet de juiste kwaliteit katoen kopen. Vroeger betrokken we die uit Engeland, maar onze Britse vrienden hebben zelf niet veel cn dan, ze leveren liever aan landen die over voldoende dollars beschik ken, cn daar behoren w(j helaas niet b(j. Wij willen Natuurlijk kunnen ook wij nylón- kousen breien, „links-geweven" zelfs. En we zouden het graag wil len, omdat we weten dat de dames er verzot op zijn. Overigens terecht! Maar we kunnen geen nylon-garens kopen. De Amerikaanse fabrikanten hebben een monopolie-positie en die geven ze niet graag op. Maar zelfs nylqn-kousen hebben hun fouten: ze zijn nog dunner dan de allerdunste kunstzijden kousen. Verder kunnen ze, in tegenstelling met de verhaal tjes, even goed (of slecht?) ladderen als de kunstzijden Kousen. En dan, ze zijn koud. Nylon is warmtegelei- dend, dus houdt het de warmte niet vast". Conclusie: de kousenvoorraden in de winkels zullen geleidelijk groter worden, dank zij de zich uitbreiden de productie van de Nederlandse kousenfabrieken. De dames moeten zich niet verbeelden,- dat dure kou sen per se ook betere z\jn. De Hol landse zijn de goedkoopste en de beste. Nylons zullen voorlopig nog schaars blijven. De Amerikaanse zone. die meer dan een jaar last hoeft gehad van vele duizenden illegale grensover schrijdingen, heeft haar controle op nieuw verscherpt. De Amerikanen hebben nu langs hun 4CU kilometer lange grens met dc Russische zone een organisatie van grenspolitie, be staande uit 14 bureaux. 192 posten en 1040 Duitse grens" achten. Tot dusverre hc.UNcu dc Russen medegewerkt door'te "racliteii het vertrek uit hun zone tegen- te gaan cn reizigers tussen dc zones hebben de laatste tijd melding gemaakt van verscherpte waakzaamheid der wachten, aan de Russische zijde van de grens, waar ook de waarschu wing was aangeplakt, dat op illegale grensoverschrijdingen zou worden geschoten. Paul van Zeeland kondigt nieuw congres aan Paul van Zeeland heeft te Bata via, waar hij als Belgisch lid der UNO-cornmissie van goede dien sten vertoeft, medegedeeld, dat vermoedelijk ih Mei, een gemeen schappelijk congres zpl worden ge houden. van de Europese organisa ties, die streven naar het tot stand brengen van een Europese werkge meenschap. De vier deelnemende organisa ties zijn de onafhankelijkeLiga voor Europese samenwerking op economische grondslag, Churchill's comité voor de oprichting der Ver. Staten van Europa, een overeen komstige groep te Parijs, die onder leiding staat van Edouard Hcrriot en de Neder1 andse -federalisten- organisatie, onder leiding van dr. Brugman. Van Zeeland verklaarde, dat hij een „wezenlijke, zo al niet grote" economische verbetering in Europa had waargenomen, „maar," zo zei- de hij, „politiek gesproken zijn de mensen bezorgd en verward. Over al krijgen zij meer en meer genoeg van stakingen en onruststokerij en zij verlangen steeds sterker naar meer normale omstandigheden, die het hun. mogelijk maken te werken en een beter leven te leiden". gedeelte, dat door een speciale groep zal worden geruimd. Ter gelegenheid van de practl- sche voltooiing van het werk cn het ontbinden van de M.M.O.D. werd (lezer dagen in een der localiteiten van de Doelenkazerne te Leiden, waar de staf van de M.M.O.D. se dert Mei 1916 gevestigd is geweest, een expositie ingericht, waar men een indruk kan kriigen van het 'werk van deze dienst, van de resul taten en van de opgedane ervarin gen. De gegevens voor de mijnoprul- ming bestaan uit een zeer uitge breide collectie tekeningen, detail kaarten van mijnenvelden zowel van Duitse als van geallieerde oor sprong die allerlei gegevens over dc mijnenvelden vastleggen. Na cle ruiming^verden de registers aangevuld mct*c aantallen der ge vonden mijnen, en voorts zijn ge karteerd do terreinen, die als ver dacht gebied werden onderzocht naar aanleiding van ingekomen oo- gaven van particulieren en burger- instanties. Het aantal gekarteerde velden bedraagt in totaal ruim 600ft het totaal aantal in ons land geleg de mijnen ongeveer 1.900.000 (van 50 verschillende typenterwijl ln 't geheel sedert April 1945 1.370.00ft mijnen werden teruggevonden. Het verschil tussen gelegde en gevonden mijnen wordt voor het overgrote deel verklaard, omdat een zeker aantal tijdens de oorlogshandelin gen ontplofte of door oprukkende geallieerde militairen is opgeruimd evenals door een compagnie van de B.N.S. en door provinciale commis sariaten van liet militair gezag. De totaio hoeveelheid geruimde munitie bedraagt 65.000 ton. Voorts werden 4500 bommen zwaarder dan 100 k.g. ons.-hndelijk gemaakt, he nevens meer dan 100 onontplofte V I's. De zwaarste hom, die ge- onden werd woog 4000 Engelse ponden, zij was van Engelse oor- spróng. De gevonden munitie is voor een groot deel gedemonteerd, teneinde het waardevolle materiaal te :-na- rcn. Dit geschiedde bij dc Hembrug en te Muiden. Niet demonteerbare muiiitle werd voor een groot deel ln zee gestort, n.l. ongeveer 17.000 ton. Aan messing werd ongeveer 200 ton verzameld. De personeelssterkte dor M.M.O. D. heeft maximaal bedragen onge veer 2000 Nederlanders cn 3000 Duitsers, die medewerkten ann de opruiming. Bij de werkzaamheden gebeurden uiteraard vele ongeval len. waardoor 50 Nederlanders en 150 Duitsers de dood vonden. Zes tig Nederlanders werden gewónd, waarvan de helft blijvend invalide werd. 175 Duitsers werden 'zwaar en 143 licht gewond. Cacaopositie weinig bemoedigend De cacaopositie van ons land is allengs precair geworden. Naar in vakkringen verluidt, zal de voor raad cacaobonen indien de choco-,- ladeproductie in de huidige om vang j gehandhaafd zal blijven, slechts toereikend zijn tot onge veer half Februari. De wereld- cacaoprijs is sterk gestegen, zodat indien de regering zou besluiten om cacaobonen te kopen, de pro ductie duurder*zal worden. Moge lijk wordt derhalve geacht dat de fabricage gericht zal worden op het z.g. gevulde gced. Prof. dr. Chr. P. Raven ontvangt Brachetprijs De Belgische Kon. Academie van Wetenschappen te Brussel heeft de Biachetprijs toegekend aan prof. dr. Chr. P. Raven, hoogleraar in de zoölogie aan de Rijks-Universiteit te Utrecht, voor zijn wetenschap pelijk werk inzake de embryologie. Dc Brachetprijs, ingesteld in 1931, na het overlijden van de wereldbe roemde Belgische embryoloog Bra- chet, wordt om de 2 a 3 jaar toege kend voor onderzoekingen op 't ge- bied der embryologie. Het is thans de vijfde maal dat deze prijs wordt verleend. Ontmoeting TrumanStalin? Bevin in Lagerhuis: Wij blijven streven naar eenheid van Duitsland" Truman is bereid, een ontmoeting te hebben met Stalin, maar hU wil zich daarvoor niet buiten Amerika begeven. Dc president der Verenigde Staten deelde dit gisteren mee op zijn wekelijkse persconferentie. Van tal van zijden is na de mislukking der Londense conferentie de idee voor een ontmoeting der Grote Drie. Truman, Stalin en Attlee, geopperd. Tru man zei, dat hij zulk een ontmoeting zou toejuichen, maar Stalin moest ervoor naar Washington komen. Truman zei verder, dat hij geens zins ontmoedigd was over de mis lukking van de conferentie. De vre de zou naar zijn mening „mettertijd zegevieren". In het Engelse Lagerhuis heeft gisteren Bevin verslag uitgebracht over de conferentie van de Raad van ministers. Engeland wil'er voor zorgen, dat het Duitse volk van de mislukking geen nadelen onder vindt. Wij zullen trachten de pro ductie op te voeren en het Duitse volk een redelijke levensstandaard te bezorgen zonder het voor te trek ken bij andere bevrijde'volken. Ons streven blijft, van Duitsland een po litieke en economische eenheid te maken onder geallieerd toezicht. Dat was de Jioofdinhoud van de rede van (de Engelse minister, die het parlement aanried, de kwestie na het Kerstreces rustig te bespre ken. Op 22 en «23 Januari zal zulks, naar speaker Morrison aan het slot van de zitting mededeelde, geschie den.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1