DAGBLAD VOOR AMERSFOORT TRUMAN VRAAGT VOOR EUROPA 17 MILLIARD DOLLAR Slechts vijf procent der oorlogskosten Marshall's tien geboden Kamer keurt wijziging wet Enquête-commissie goed VOORWAARDEN: „Vrede zal moeten wachten" Rechts maakte nogal bezwaren Nieuwe vakbond in Frankrijk Kras voorstel van Franse minister Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 20 December 1947 Nr. 829 6e jaarg. c Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER PLAN-MARSHALL VOOR AMERIKA'S CONGRES In een tienduizend woorden tellende boodschap heeft presi dent Truman Vrijdag het Amerikaanse Congres verzocht zijn goedkeuring te hechten aan het plan-Marshall. Wanneer aan de wensen van de president - die in zijn boodschap het plan- Marshall als ultimum remedium tegen totalitarisme in Europa voorstelde - wordt voldaan zal Europa in 4% jaar (van 1 April 1948 tot 30 Juni 1952) zeventien milliard dollar krijgen. Truman verzocht om speciale toewijzing van 6,8 milliard dollar voor de eerste vijftien maanden- Het plan zal in totaal slechts 5 kosten van wat in de laatste oorlog besteed werd, en minder dan 3 van het nationale inkomen tijdens vier-en-een-kwart jaar van de „Marshall- periode". Hoe de gelden over de zestien verschillende landen zullen worden verdeeld, gaf Truman niet aan; de gedétailleerde cijfers zullen waarschijnlijk in Januari worden bekend gemaakt. Aan ieder hulp-ontvangend land zal worden gevraagd, aan zeven basisvoorwaarden te voldoen: 1) bevordering: van de industriële en landbouwproductie. teneinde de deelnemende landen weer in staat te stellen onafhankelijk te worden van buitengewone economische steun van buiten: 2) het nemen van financiële en monetaire maatrege len tot stabilisatie van de lands- valuta of handhaving van een juist te achten wisselkoers en herstel of handhaving van het vertrouwen in het monetaire systeem van elk land; 3) samenwerking met andere deelnemende landen tot verminde ring van de handelsbelemmeringen; 4) het op efficiënte wijze gebrui ken van de hulpbronnen van ieder deelnemend land en het nemen van noodzakelijke maatregelen, tenein de een doelmatig gebruik van alle goederen en diensten, welke door de V.S. beschikbaar worden ge steld, te verzekeren; 5) bevordering der productie van bepaalde grond stoffen, waarbij de aanschaffing van deze grondstoffen door de V.S. ter voorraad vorming moet worden vergemakkelijkt; 6) op een speciale rekening moét in de valuta van het betreffende land het equivalent worden gestort van het bedrag, dat gemoeid is met de hulpverlening in de vorm van schenkingen. Dit be drag mag alleen worden gebruikt op een wijze zoals tussen de betref fende regering en de V.S. wordt overeengekomen; 7) inlichtingen omtrent het gebruik van de gebo den steun moeten in het binnenland worden gepubliceerd en aan de V.S. worden verstrekt, terwijl ook op gave moet worden gedaan van de vorderingen, welke zijn gemaakt door overeenkomsten met andere deelnemende landen en met de V.S. Voorschot Het door president Truman inge diende voorstel houdt een bepaling in betreffende het ontvangen van een voorschot van 500 millioen dol lars van de Reconstruction Finance Corp., welk bedrag kan worden be nut voordat overeenkomsten zijn tot stand gekomen, mits de voor hulpverlening in aanmerking ko mende landen reeds formeel hebben te kennen gegeven, dat zij zich aan de bovengenoemde voorwaarden zullen houaen. Ook schepen Voorts dringt president Truman er op aan, dat tijdelijk in de oorlog gebouwde Amerikaanse schepen aan Europese landen zullen worden overgedragen. In verband met het wereldtekort aan staal dient deze verkoop of overdracht van schepen gepaard te gaan met een vermin dering van het aantal nieuw te bou wen schepen in de huipon tv an gende landen. De kosten voor het econo misch herstel van Duitsland zijn in GEORGE C. MARSHALL componist van het plan Weerbericht WISSELENDE '/l\ BEWOLKING Weersverwachting, geldig van Zaterdagochtend tot Zaterdagavond: Wisselende bewolking y met plaatselijk enkele re- r f genbuien. Meest matige, tijdelijk nog vrij krachti ge Noordelijke wind. In het Noorden van het land ongeveer dezelfde tempe ratuur als gisteren; in het Zuiden nog iets zachter. 21 Dec.: Zon op 8.46 uur. onder 16 30 uur. Maan op 13.20 uur. onder 0.40 uur 22 Dec.: Zon op 8.46 uur, onder 16.30 uur. Maan op 13.32 uur, onder 1.52 uur. HARRY S. TRUMAN „nodig voor Europa's redding het plan opgenomen, behalve voor de eerste 15 maanden van het plan, voor welke periode afzonderlijke middelen tot een totaal bedrag van 800 millioen dollars door het leger bij het congres zullen worden aan gevraagd. Het thans ingediende programma is gebaseerd op het vertrouwen, dat over enkele jaren het normale han delsverkeer geleidelijk zal worden hersteld. Zodra dit herstel is tot stand gekomen, zal de abnormale vraag ten laste van het westelijk halfrond kunnen worden vermin derd. Uit de door het ministerie van buitenlandse zaken opgestelde aankoopschema's is gebleken, dat bijna de helft van de aangevraagde middelen waarschijnlijk zal worden gebruikt voor aankopen buiten de V.S. Wat de hulpverlening aan China betreft, deelde Truman mede, dat hierover in de volgende zitting van het congres voorstellen zullen worden gedaan. De leningen zullen worden ver- De details van het programma, dat de definitieve versie van het plan-MarshalJ behelst, luiden zoals het in de boodschap van Tru man en in het 250 bladzijden tellend documentatiewerk van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken is vastgelegd, als volgt: 1. Het programma geldt voor het tjjdperk van 1 April 1918 tot 30 Juni 1952. 2. Verdeling van het grootste gedeelte der gelden in de vorm van schenkingen, de rest in de vorm van credieten. Het bedrag der toewijzingen steeds kleiner doen worden; in het laatste jaar slechts 1.6 milliard dollar. Rekenen op een aanvullende hulp van 2.2 milliard dollar van de Wereldbank en particuliere beleggers en 1.7 milliard van Canada en Latijns Amerika. Aanstelling van een administrateur, die de administratie van het plan-Marshall zal voeren en in overleg met de nationale adviesraad voor de financiële politiek over de verdeling van de schenkingen en credieten zou moeten beslissen. Benoeming van een „algemeen ambassadeur" in Europa, die geaccrediteerd zou worden bij de permanente organisatie der 16 landen. Voor aangelegenheden, die verband houden met de buiten landse politiek, moeten instructies van het ministerie van buitenlandse zaken worden afgewacht. Andere landen, die bereid zijn aan de noodzakelijke voorwaar den te voldoen, moeten in de gelegenheid worden gesteld bij het programma te worden ingeschakeld. Landen, die in strijd met dc voorschriften handelen, moeten van hulp worden uitgesloten. De ontvangende landen moeten worden verplicht, deviezen- winst, uit de verkoop van goederen, in het kader van het plan- Marshall ontvangen, te storten in een fonds, dat onder gedeel telijk Amerikaanse leiding gebruikt zal worden voor herstel doeleinden. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. strekt door bemiddeling van de ex- importbank door de bovengenoemde administrateur, die de verantwoor delijkheid zal dragen voor de hier over te nemen beslissingen. Concessies Reuter's correspondent schrijft, dat het niet vermelden van gede tailleerde bedragen voor elk land apart waarschijnlijk zijn grond vindt in de overweging dat de eco nomische situatie, van maand tot maand verandert, en verder ten doel heeft, dat Amerika het hoofd kan bieden aan mogelijke politieke factoren, die bij de uitvoering van het plan naar voren zullen treden. Vele passages uit Trumans boodschap aldus Reuter zullen in Europa weinig bijval ontmoeten en door de tegen standers van het plan-Marshall worden uitgebuit: zoals de voorwaarden die aan de deel nemende landen zullen worden opgelegd „ter juiste aanwen ding" van de geboden hulp. Concurrentieplan? Al deze passages zijn evenzovele concessies aan het Congres, dat. met een meerderheid van republi keinse tegenstanders van de hui dige regering, niet al te sympathiek cegenover het plan staan. De New York Daily News wist zelfs melding te maken van het bestaan van een compleet republi keins „concurrentieplan" een ontwerp van Vandenbcrg en Herter dat zou afwijken van het plan- Marshall en waarmee veel minder grote bedragen zouden zijn gemoeid. Nederland op de vijfde plaats Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft aan de pers verklaard, dat Enge land. Frankrijk. Italië, bezet Duitsland en Nederland naar verwachting de voornaamste landen zijn. die voor toewijzing volgens het plan-Marshall in aanmerking zullen komen. Meer "dan de helft van het to taal der toewijzingen zou naar verwachting uit directe schen kingen bestaan. Marshall over Londen „Mij dunkt dat U goed werk ge daan hebt," zei Truman tegen Marshall toen deze Vrijdag in Washington uit zijn vliegtuig stap te. Truman bedoelde ditmaal niet het plan-Marshall maar de Londen- se conferentie, vanwaar de minister van buitenlandse zaken terugkeer de. Enkele uren later °"af Marshall voor de radio het Amerikaanse volk een verslag van ..Londen". Hij zei, dat met een vredesregeling door dc Grote Vier waarschijnlijk zal moeten worden gewacht, totdat West-Europa bewezen heeft, vol doende levenskracht te bezitten om zijn na-oorlogse economie te her stellen. Het Londens beleid Het Londens beleid is. naar het oordeel van velen, in onze parlemen taire geschiedenis een zwak punt. Veel is reeds over deze materie ge schreven en evenveel fantastische voorspellingen omtrent de uitslag van een eventueel te houden onderzoek, werden reeds gedaan. Wat is er dan tijdens die Londense periods. wel gebeurd en hoe was speciaal het financiële beleid? Het desbetreffende voorstel van wet van de enquete-commissie regeringsbeleid 19401945 tot wijziging van enige bepalingen der „wet van 5 Aug. 1850 tot regeling van het regt van onderzoek" maakte gistermiddag deel uit van de Kamerdebatten. En wel speciaal trad hier de principiële vraag naar voren in hoeverre de commissie bevoegd is enig verhoor af te nemen inzake het besprokene in de Ministerraad. Namens de minderheid der com missie verdedigde de heer Algera (A.R.) een amendement dat beoog de vast te leggen dat geen verhoor geoorloofd is met betrekking tot de beraadslagingen in de ministerraad. Hij is van mening dat de enquete- commissie niet meer rechten dient te hebben dan waarover de Kamer beschikt door middel van de inter pellatie. Zijn fractiegenoot, de heer De Wilde ging nog verder en betoogde, dat door de wijziging van de wet de rechtsstaat ondermijnd wordt. Het moet niet kunnen voorkomen, dat een Nederlands burger achter af beroofd wordt van de bescher ming. die hij in een bepaalde positie genoot. Ook de heer Sassen (K.V.P wenst niet zover te gaan als de commissie voor wat betreft het on derzoek naar de gevoelens, geuit in de Ministerraad. Ten aanzien van het verschoningsrecht is z.i. de Kroon de enige autoriteit, die be slissen kan. De heren Korthals fVrijh.) en Schmal (C.H.) hebben ongeveer de zelfde bezwaren. Ook zij zijn van mening, dat de beraadslagingen in de Ministerraad vertrouwelijk die nen te blijven. De heer Le Poole Arb.) daaren tegen betoogt, dat de Kamer, die het enquete-voorstel heeft aanvaard ook dit voorstel dient aan te nemen. De heer Donker (Arb.) beant woordt de spreker in een uitvoerig betoog. Hjj toont aan de hand van verschillende voorbeelden aan, dat de vertrouwelijkheid van de minis terraad in het verleden dikwijls is opgeheven, wanneer het algemeen belang dit eiste. Z.i. moet het be lang der vertrouwelijlcheid wijken voor het grootere belang der en- quete. Hierna dient de heer Sassen een amendement in, volgens hetwelk ministers en gewezen ministers slechts mogen worden verhoord, of ondervraagd over in de raad van ministers gevallen beslissingen en de gronden waarop deze rusten. De heer Algera (Arb.) verklaart zich hierop bereid zijn amendement m te trekken ten behoeve van dat van de heer Sassen. De reactie op dit amendement is, dat de heer Le Poole (Arb.) een sub-amendement indient beogende een uitzondering te maken voor de periode gedurende welke de Staten Generaal niet hebben kunnen func- tionneren. Het sub-amendement-Le Poole wordt aangenomen met "5 tegen 30 stemmen. Het amende ment-Sassen wordt verworpen met 38 tegen 27 stemmen, waarna hei betrokken artikel wordt goedge keurd met 36 tegen 29 stemmen. Een motie van de heer Romme om de leden der enquete-commissie een vergoeding voor reis- en ver blijfkosten toe te kennen, gemaaut bij hun werkzaamheden ten behoe ve van dc commissie wordt z.h.st. aangenomen. De zitting werd hierna verdaagd tot Maandagmiddag 1 uur. De huidige stand van de woningbouw Met betrekking tot de woning bouw en de bedragen welke het rijk daartoe bijdraagt, zijn de vol gende cijfers bekend geworden: Het totaal aantal toegewezen wo ningen bedraagt 29.424 stuks. Per 31 October 1947 was voor 29.525 woningwetwoningen machtiging tot gunning verstrekt. Tot 1 Novem ber 1947 zijn in totaal voor 3073 woningen, die gebouwd worden volgens de financiëringsregeling 1947, jaarlijkse bedragen toegezegd tot een totaal bedrag van 1.082.115,— of gemiddeld 352,— per woning, terwijl in totaal aan bouwvoorschotten werd toegezegd een bedrag van 124.662,be treffende 63 woningen. Voor de bouw van woningwetwoningen is van 1 October 1946 tot 1 Novem ber 1947 in totaal toegezegd een bedrag van 351.788.233,betref fende 29.931 arbeiderswoningen, 458 middenstandswoningen en 371 bungalows. Het totaal aantal gegunde bunga lows was tot eind October 1947 ge stegen tot 962 stuks, terwijl op dat tijdstip in het geheel 145 Oosten rijkse woningen in ons land waren gearriveerd. De stand van de montagebouw per 30 November 1947 luidt als volgt: 1450 woningen zijn in voor bereiding en 890 in vergevorderd stadium van voorbereiding. Voor 3829 woningen is prijsovereenstem- ming bereikt, waarvan in aanbouw zijn 1588 woningen, terwijl op het zelfde tijdstip 130 montage-wonin gen gereed zijn gekomen. Inclusief dit laatste aantal zijn 6169 monta- gewoningen in aanbouw. Beel's laatste beroep op de republiek Minister-president Beel heeft Vrij dagavond voor radio-Sumatra een „laatste beroep" op de republiek gedaan. Hij zeide o.m.: „De federatie, waarnaar Indo nesië streeft, zal zo spoedig moge lijk haar vorm moeten vinden. Te recht is aan deze wens uitdrukking gegeven in de proclamatie van het Komite Indonesia Serikat. De Ne derlandse regering vertrouwt met u. dat ook dc republiek Djogja thans daadwerkelijk het bewijs zal willen leveren bereid te zijn. met u cn ons tezamen de voorgenomen staatkun dige opbouw mede te voltooien. Het zal ten zeerste zijn te betreu ren. indien dit appèl, dit laatste ap pèl niet werd verstaan. Ik kan hier aan moeilijk twijfelen tenzij onver antwoordelijke elementen de boven toon zouden voeren, doch dan moet ik als mijn overtuiging uitspreken, dat het de hoogste tijd is. dat deze elementen niet langer in dc Jeiding waarvan zij de hoge verantwoor delijkheid dan blijkbaar niet be seffen hun plaats innemen." Verliezen Nederlandse strijdkrachten Dc,regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week dc navolgende verliezen zijn jyovqnrtortPPVd Koninklijke Marine: mar. G. J. Goossens. uit Apeldoorn; gesneu veld 15 December 1947. Overleden t.g.v. bekomen verwondingen bij auto-ongeval. Koninklijke Landmacht: sold. P. N. van der Hoeven uit Benthuizen: sold. Jr. Pijnenburg uit Tilburg; sold. W. Rietkerk uit Leiderdorp; sergeant J. W. H. Timmermans mt Broekhuizen; sold, lc kl. W. G. Beiier uit Steenderen (Gld.): sold. J. Dijkhuizen uit Seheveningen: korporaal J. Bakker uit gcm. Los ser (Ov); sold. G. van der Woude uit Eindhoven. Kon. Ned. Ind. leger: Soend. sergt. Hamin uit Ned. Indië: Macl. sold. 2e kl. Ifie Sanniman uit Ned. Indië; Mad. sold. 2e kl. Barisan, Matfai uit Ned. Indië; Mad. sold. 2e kl. Barisan. Markiah uit Ned Indië; Mil. sold, le kl. Infie, De Rooze J. G. K. uit Ned. Indië: Man. sold. 2e kl. infie. P. H. Koagouw uit Ned. Indië. Australië blijft lid van C. v. G. D. In Je Veiligheidsraad is gisteren besloten dat Australië (welk land na 1 Januari geen deel meer uit maakt van de Raad) ook na zijn uittreding lid zal blijven van de commissie vai» goede diensten voor Indonesië. Verder heeft de Veiligheidsraad Vrijdag met 9 tegen 2 stemmen een Russische poging, om het punt van het vetorecht van de agenda te houden, teniet gedaan. Drie jaar internering voor Jacq. van Tol Jacques van Tol. leider van het „Zondagmiddagcabaret" van Paulus de Ruvter hoorde het vol gende vonnis over zich uitspreken, drie jaar internering met aftrek van voorarrest en ontzetting uit beide kiesrechten. Het 'Tribunaal nam in aanmerking:, dat hij in 1944 als lid van de N.S.B. bedankte cn enkele personen voorthielp, die door de Duitsers werden gezocht. RUSSEN EISEN BERLIJN OP Indien West-Duitsland één wordt In de Tagliche Rundschau, het blad van de Russen in Berlijn, was gisteren voor de tweede maal in twee dagen de in bedekte termen vervatte waarschuwing te lezen, dat indien in Frankfort een West- Duitse regering zou worden ge vormd voor „Bizonia", de Weste lijke geallieerden het „verzoek" zouden krijgen, Berlijn te ontrui men. Indien het te Jalta overeengeko men viermogendhedenbestuur voor Duitsland fictief wordt, aldus het blad, kan dat vanzelfsprekend niet zonder consequenties blijven voor Berlijn. TRAANGASBOMMEN gooiden po litic-agenten naar een menigte demon stranten in Calcutta, die voor dc re geringsgebouwen een betoging hielden uit protest tegeri de door dc regering uitgevaardigde West-Bengaalse Vei ligheidswet. Force Ouvrière breekt met C.G.T. (Van onze correspondent) PARIJS. 20 December - Het grote feit van de dag is de breuk in de C.G.T. Het congres van de Force Ouvrière heeft met over weldigende meerderheid een re solutie aangenomen waarin de arbeiders worden opgeroepen tot het stichten van nieuwe vak bonden. departementale unies van vakbonden en nationale be roepsfederaties. In afwachting van een stichtingscongres zal de nieuwe beweging voorlopig worden geleid 7.oor de centrale groep Force Ouvrière. De nieuwe vakbeweging zal vrij en democratisch zijn, gekant tegen iedere poging tot persoonlijke macht in het binnenland cn wat het buitenland betreft tegen de poli tiek van twee elkaar bestrijdende blokken, die de wereldvrede be dreigen. De vertegenwoordiging van Force Ouvrière in het bestuur van de C.G.T., de secretaris-gene raal Léon Jouhaux cn 4 anderen hebben hun ontslag genomen. BBC gaat buitenlandse dienst beperken De Engelse minister van staat, Hector McNeil, heeft gisteren in het Lagerhuis gezegd, dat de bui tenlandse nieuwsuitzendingen van de B.B.C. met een tiende besnoeid zouden worden, ofschoon Bevin hierin slechts node toestemde. Er werd geen datum genoemd, waarop de verkorte uitzendingen zouden beginnen. De som die de B.B.C. voor bui tenlandse nieuwsuitzendingen van de regering krijgt, is 4.400.000 pond over het jaar dat loopt van 1 April 1947 tot 31 Maart 1948. Steun voor De Gasperi De Gasperi heeft gisteren in de Italiaanse wetgevende vergadering het votum van vertrouwen gekre gen. Hij had nu nl. behalve van zijn partijgenoten de chr.-democraten. ook de steun van de meeste repu blikeinen en rechts-socialisten van de laatste twee partijen heeft hij deze week vijf ministers in zijn kabinet opgenomen en verder van de partij van de gewone man. De Gasperi keerde zich tegen de communisten en zei dat er zonder het plan-Marshall geen hoop voor Italië zou zijn. Vandaag gaan 300.000 arbeiders in de levensmiddelenbranche in sta king. Belastingen op geheel nieuwe leest R e n M a y e r, de Franse mi nister van Financiën, heeft de Na tionale vergadering uiteengezet, dat het tekort op het budget gro tendeels te wijten is aan de onvol doende bezuinigingen op de staats uitgaven. „Teneinde de franc te redden door voorkoming van inflatie," diende hij twee fiscale ontwerpen in. De voornaamste maatregel be treft een buitengewone belasting, die éénmaal zou worden geheven van alle winst, behaald in indus trie, handel en landbouw, voorts van salarissen hoger dan fr. 750.000 per jaar. Mayer verwacht, dat deze bijzondere heffing 43 milliard op zal brengen. De tweede maatregel beoogt het opnieuw invoeren van zekere douanerechten en de verbetering van de loonschaal. Bovendien zullen alle regerings subsidies aan de industrie ophou den. De steenkoolprijs en de spoor wegtarieven voor de eerste en tweede klasse zullen opnieuw ver hoogd worden. De prijzen van steenkool, textielproducten, ertsen en importgoederen zullen aan voorschriften worden gebonden terwijl in overleg met werkgevers organisaties op een bepaalde cate gorie goederen een semi-prijscon- tróle zal worden ingesteld. De be lasting op nachtclubs zal worden verhoogd en de opening van nieu we nachtclubs wordt na 1 Januari verboden. Voor gehuwden met meer dan 1 kind zal de belasting worden ver laagd. Tenslotte maakte minister Mayer bekend, dat een nationaal fonds voor wederopbouw en uitrusting zal worden gevormd, waarvoor de middelen in hoofdzaak zullen wor den verkregen uit een belasting vrije lening met een looptijd van tien jaar en een rentevoet van drie procent. De minister stelde een belasting in uitzicht voor mensen die niet werken. Minister van Marine: men noemt de naam Duyveman (Van onze Haagse redacteur) Sedert enige tijd wordt in ver band met de vacature aan het ministerie van Marine de naam van de hoofd-officier der administratie der tweede klasse van de Konink lijke Nederlandse Marine, S. D. Duyveman. Een benoeming is even wel niet te verwachten voordat dr. Beel in Nederland teruggekeerd zal zijn. Men neemt in kringen van het ministerie aan, dal minister Fiévez toch nog de begroting van Marine in de Kamer zal verdedigen, ofschoon het niet verheeld kan wor den, dat minister Fiévez grote be zwaren heeft tegen de bezuinigin gen die op deze begroting zijn aan gebracht. Locaal grensverkeer met Duitsland hervat Naar Reuter te Keulen verneemt zal ingevolge een overeenkomst tussen de Nederlandse regering en de Britse grensdienst het locale grensverkeer van Nederland naar Duitsland met onmiddellijke ingang worden -hervat. De in de grens streek wonende Nederlanders kun nen de grens oversteken op ver toon van hun pas. een visum of een vergunning van de militaire auto riteiten is niet nodig. De regeling geldt -niet voor Duitsers die naar Nederland willen. Zwaardere postpakketten Met ingang van 12 Januari a.s. wordt het maximum gewicht voor postpakketten in 't binnenland ver hoogd van 5 tot 10 k.g. Hot port voor pakkeren boven 5 k.g t.rn. 10 k.g. bedraagt 1.De maxi mum afmetingen blijven echter voorlopig gehandhaafd. Ook MOD beëindigt werk Evenals de mijn- en munitieop ruimingsdienst van de Koninklijke Landmacht heeft de Mjjnenopruim- dienst (M.O.D.van de Koninklijke Marine, die sinds Augustus 1945 in de Zeevaartschool te Leiden zijn zetel had. zhn gevaarlijk werk vrij wel voltooid en wordt als zodanig aan het eind van het ïaar opgehe ven. Het werk, dat nog te doen valt, en waartoe ongeveer een tien de van dc sterkte in functie blijft, zal de te reorganiseren mijnen- dienst verrichten. Het hoofd van de M.O.D., kapt. luit. ter zee B. C. Mahieu. die deze functie twee en een half jaar heeft bekleed, wordt per 1 Januari daarvan ontheven. Voorbarig bericht Naar aanleiding van persberich ten uit Buenos Aires, dat Neder land en Argentinië een ruilover eenkomst gesloten zouden hebben, wordt van de zijde van het Mi nisterie van Economische Zakén medegedeeld, dat dit bericht voor barig is. Wel voert de handels- en financiële delegatie onder leiding van mr. van Hall reeds geruime tijd besprekingen met de Argen tijnse regering over de afsluiting van een handels- en monetaire overeenkomst, doch deze bespre kingen hebben tot dusver, aldus genoemd departement, niet tot een definitief resultaat geleid. Vier Spaanse communisten tel- dood veroordeeld Tegen vier leiders van de Spaan se illegale communistische partij is de doodstraf geëist. Zij stonden tezamen met 23 andere beschuldig den onder welke zich 7 vrouwen bevonden voor een militair ge rechtshof terecht. Een der beschul digden moest uit de zaal worden verwijderd, omdat hij een politie ke toespraak hield. Allen verklaarden, dat het ge rechtshof niet de competentie be zat hen te veroordelen. In de week van 8 tot en met 13 December 1947 werden in de Ne derlandse steenkoolmijnen in totaal 210.580 ton kolen geproduceerd te gen 178.420 ton in de voorafgaande week. Dit wil zeggen: gemiddeld 35.097 ton per dasr (vorige week 35.684 ton). Roemenië en Joego-Slavië heb ben een verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bij stand getekend.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1