DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Republiek neemt stelling tegen Beel's „laatste beroep" Johann Schweiger, correct man met zwart verleden Een lange muur met namen, gedenkteken in Vught Leiding Duitse C.D.U. door Sovjetbestuur afgezet UITGAVE VAN DE STICHTING HET EARÖOD Nederland handelt op eigen houtje Een aardig cadeau, alleen vreemd Weerbericht De Gaulle's pogen gestrand Minder chocolade Iwan de Verschrikkelijke'.monteur in Beieren, sadist in Scheveningen Oranje-hotel werd een ware hel Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbuj 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week oi 4.— per kwartaal Losse nummer» 10 et Maandag 22 December 1947 Nr. 830 6e jaarg. Red. en Adm.T Snouclcaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER De Republiek Indonesië heeft in een Zaterdag uitgegeven communiqué stelling genomen tegen het „laatste beroep" dat dr Beel op haar heeft gedaan. De Republiek is wel be reid. een federale regering voor Indonesië te bespreken, maar alleen via de UNO-commissie. Dr Beel heeft met zijn „laatste beroep" (dat inderdaad rechtstreeks tot Djogja was gericht), de UNO-commissie gepasseerd, zegt de repu blikeinse verklaring. Het verwijt dat de Nederlandse re gering op eigen houtje handelt wordt ook in verband gebracht met de tweede West-Java-conferentic. De gedelegeerden op deze conferentie zijn. aldus de verklaring, hoofdza kelijk ambtenaren die door Neder land zijn aangesteld en die dus niet geacht kunnen worden, namens de bevolking te spreken. De beweging om een federale regering voor West- Java in het leven te roepen, is van buiten af. op touw gezet door een aantal mensen op instigatie «ran het comité voor een Indonesische fede ratie (Komite Indonesia Serikat) maar het programma is kennelijk af komstig van de Nederlandse rege ring. zo zegt de republikeinse ver klaring. Protest tegen militaire actie Zondag kwam er weer een protestverklaring uit Djogja: het republikeinse ministerie van voorlichting maakte bekend dat 300 burgers zijn omgekomen en 209 gewond bij Nederlandse ..zui veringsacties," in bet gebied van Krawang, ongeveer 70 kilometer ten Oosten van Batavia. In dc republikeinse verklaring wordt een Nederlands militair commu niqué geciteerd, waarin wordt gezegd, dat bij Rawa Gedeh in het Krawangse „drastische maat regelen" zün genomen. Dit is ge beurd tussen 9 en 12 December. „Troepen kunnen niet weg" Dr. van Mook heeft zich uitgespro ken tegen terugtrekking der Neder landse troepen. Hij deed dit op een lunch bij gelegenheid van de West- Java conferentie, waar hij zei. dat terugtrekking der troepen onmoge lijk was. zolang do Republiek „wei gert een eind te maken aan haar ter reur." Van Mook uitte zich ook sceptisch ten opzichte van de be sprekingen op de Renville, doch zei: dat Nederland wel bereid was. deze onder auspiciën van de Commissie van Goede Diensten voort te zet ten. Over de West-Java conferentie zelf zei de lt.-G.-G„ dat hij het stre ven van de conferentie naar vor ming van een onafhankelijke staat toejuichte en dat hij hoopte, dat de derde West-Javaconferentie (tot vor ming van die staat) spoedig zou kunnen worden gehouden." De „Giornale Delia Sera" heeft een lijst gepubliceerd van de 54 Italiaanse oorlogsschepen en van de 43 hulpschepen, die op bevel van de geallieerde marine-experts over Frankrijk, Joego-Slavië, Rus land en Griekenland verdeeld moe ten worden krachtens de bepalin gen van het vredesverdrag met Italië. Het grootste schip, het slagschip „Giulio Cesare", (23.000 ton) is aan de Sowjet-Unie toegewezen. Twee van Italië's modernste slag schepen, de „Italia" en de „Vitto- rio Veneto", die respectievelijk aan de U.S.A. en aan Engeland toege wezen zijn, zullen waarschijnlijk door deze beide landen aan Italië worden teruggegeven, om ze te slo pen en het ijzer te gebruiken. De „Giornale Delia Sera" meldt, dat Engeland bij het afstand doen van de aan dit land toekomende schepen Italië verzocht had drie motortorpedoboten aan Nederland aan te bieden, als erkenning voor het aandeel van Nederland in de geallieerde oorlogvoering in de Middellandse Zee. Het blad voegt hieraan toe: „Een bescheiden cadeautje, doch zoals men ziet ten koste van iemand anderseen eigenaardige opvat ting van hoffelijkheid en dank baarheid." CHOLERA IN SYRIË In Mahajjah (Syrië) aan de lijn Damascus-Haifa, is aan het eind van de vorige week cholera uitge broken. In een naburig dorp zijn reeds zeven mensen overleden. Zondagmorgen zijn de autoritei ten begonnen met verplichte inen ting en in de loop van de dag zijn alle luchtverbindingen tussen Irak, Syrië en de Libanon stopgezet. Twee Egyptische vliegtuigen zijn op weg naar Syrië met 1 millioen eenheden vaccin aan boord. TIJDELIJK MINDER WIND tot 23 Dec.: Weersverwachting Dinsdagavond. Wisselende bewolking met enkele buien. Iets kouder, vooral des nachts in het Oosten van het land. Aan de kust tijde lijk krachtige, overigens meest matige Noordwest- telijke tot Westelijke wind. Zon op 8.47 uur. onder 16.31 uur. Maan op 13.46 uur, onder 3.08 uur. Z.O. Borneo wil vorming van verenigde staten De raad van Zuid-Oost-Borneo. op 15 December in vergadering bijeen, heeft besloten er bij de re gering op aan te dringen, dat de Verenigde Staten van Indonesië spoedig zullen worden gevormd, aldus meldt Aneta. KLM breidt haar diensten uit Naar Aneta-Batavia van de KLM verneemt, zal omstreeks April een ljjn AmsterdamBangkokKan tonSjanghai worden geopend. In dien een overeenkomst daaromtrent zal worden bereikt, zal bovendien de route AmsterdamBatavia een maal per week naar Sydney wor den verlengd. Tevens bestaan er plannen om de Indië-route eenmaal per week met Constellations te vliegen, die met „sleepers" zijn uit gerust. Franse Kamer is 114 Gaullisten rijk (Van onze correspondent) Parijs, 22 December. De po ging van de R.P.F. om de Natio nale Vergadering le doen besluiten zich te ontbinden voordat de anti- mflatie maatregelen van de rege ring in behandeling komen, heeft schipbreuk geleden. Door een tech nische onhandigheid van de verte genwoordigers van generaal De Gaulle in het parlement is hun voorstel tot kamerontbinding niet in behandeling genomen. De préa- labele vraag die de R.P.F. had wil len stellen n.l. of de regeringsvoor stellen op de agenda moesten ko men werd door de in de parlemen taire techniek bekwamere commu nisten opgeworpen. De Gaullisten besloten zich van stemming te Ont houden om op deze wijze hun aan hang te kunnen tellen. De commu nistische motie werd verworpen met 311 tegen 183 stemmen en 114 De stijging van de prijzen van cacaobonen op de wereldmarkt maakt het voor Nederland onmoge lijk dc huidige omvang van zijn aankopen te handhaven, aldus een mededeling van het Ministerie van Landbouw. Visserij en Voedselvoor ziening Het gevolg hiervan zal zijn, dat in het nieuwe jaar minder chocolade op de versnapcringenbon zal worden verstrekt. Het publiek zal voor het grootste deel deze bon aan suikerwerken moeten besteden. Daar de stiiging van de wereld marktprijs een evenredige verho ging van dc priis in het binnenland ten gevolge zal hebben, zullen ook de nriizen voor de consument een verhoging ondergaan. Door de nog aanwezige voorraden te verwerken met de duurdere zal deze prijsstij ging echter zeer matig zijn. Teneinde dc nieuwe prijs en de beperkte bevoorrading van de han del in te voeren, is van 21 Decem ber af een verbod tot aflevering en vervoer van alle cacao- en choco lade-artikelen van kracht gewor den. Langzaam-aan-actie op Schiphol De arbeiders, die momenteel werkzaam zijn bij de grote uitbrei- dings- cn herstelwerkzaamheden op Schiphól, hebben besloten over te gaan tot een z.g. langzaam aan-ac- tie, die circa 800 arbeiders omvat. L'ici dii itgcu jloo oitiiuwcii v;»i ui onthoudingen. Men wist nu dus Deze actie is een gevolg van een dat de Nationale Vergadering 114 Gaullisten rijk is. De Assemblée, die Zaterdag en Zondag over de regeringsvoorstellen heeft gedebat teerd, heeft de anti-inflatie maat regelen nog niet beëindigd. Men mag voorspellen dat zij de voor stellen zal aanvaarden. De onlbii^- dingsplannen van De Gaulle ko men eerst aan de orde indien bij de uitvoering van de maatregelen de gewenste resultaten achterwege blijven. „Zij wezen ons de tveg, die als een spoor voor ons ligtPrinses Juliana Duizenden aanwezig bij de onthulling ,,Wij gedenken op deze ge wijde plek in kamp Vught. hen. die de dood vonden, in het bij zonder hen. die bij het naderen der bevrijders op deze plaats het leven lieten. Dit gedenkteken is bij leven en sterven als een sym bool voor ons en de geslachten, die na ons komen. Hun levens werden afgesneden, opdat wij zouden leven. Zij wezen ons de weg, die als een lichtend spoor voor ons ligt. Zij eindigden hun leven als overwinnaars over de machten van den boze." Deze woorden sprak prinses Ju liana Zaterdagmiddag op de fusille- ringsplaats „Lunet II" in het voor malige concentratiekamp Vught. Zij onthulde daar een monument, een lange, hoge muur, opgericht voor het front van de kogelvanger. Een muur in natuursteen, waarin de namen zijn gebeiteld van 310 Nederlanders, die vermoord wer den, kort voor de bevrijding van het kamp. Links van het monument wapper de flauw in de najaarswind de Ne derlandse vlag. rechts de Eelgische driekleur, ter ere van de omgeko men Belgen, voor wier namen nog plaatsen op de gedenkmuur zijn opengelaten. De Prinses legde een krans aan de voet van het monu ment. Na een minuut stilte weerklon ken het „Wilhelmus" en de „Bra- bangonne" als een eregroet en zichtbare ontroering overmeesterde velen. In de stromende regen defi leerden de duizenden aanwezi gen tenslotte langs de muur. Zij legden kransen en bloemen: bloemen, die reikten tot de versregel: „Den Vaderlant ghe- trouwe, blijf ick tot in den doet." Geen ruilaccoord met Argentinië c Naar aanleiding van het recente bericht betreffende een ruilover eenkomst tussen Nederland en Ar gentinië, deelt men ons van be voegde zijde mede dat dit bericht prématuur is. De gevoerde onder handelingen hebben tot dusverre niet tot een definitief resultaat ge leid. door het arbeidsbureau in de afge lopen weken op de lonen toegepaste correctie. Tot dusverre kon een prestatietoeslag van maximaal 25% worden toegekend, die in de prac- tijk echter als norm werd aanvaard. Bovendien werden aan de werkne mers, ongeacht de plaats van her komst 7 reisuren vergoed. Het on derzoek van het Arbeidsbureau bracht bovendien nog aan 't licht, dat meermalen lonen werden uit betaald, die ver boven het maxi mum lagen. De arbeiders voelden zich door de maatregelen van het arbeidsbureau ten zeerste gedu peerd en besloten tot de bovenver melde actie. Ook de weigering van de aannemers om een tegemoetko ming te verstrekken, zolang het College van Rijksbemiddelaars het verzoek tot verhoging van de pres tatie-toeslag voor Schiphol-arbei- ders van 25 tot 40% in behande ling heeft, is mede oorzaak dat de arbeiders tot deze actie besloten. „Ik collecteer voor onze kleine Adolf!" ..SPECIALE MISSIE, ik collec- teer voor Hitler's zoonHet is voor de nationale trots van groot belang, dat liet kind, dat in het geheim in een kasteel in Saksen wordt opgevoed, naar 't Westen wordt overgebracht!", sprak een Maagdenburgs han delsreiziger in mottenballen tot zijn „volksgenoten". Hij toonde hen een truc-foto van Eva Braun, die in haar armen een kleine jongen droeg, legde een intekenlijst over en nam het "ge offerde geld in ontvangst. Op deze wijze verzamelde hij meer dan een half millioen mark Kerstfeest ts behalve wijding toch ook féést. Waarom zou deze kleuter dan wachten tot 25 DecemberEn als de boom versierd moet worden, dan mag hij toch ook wel een feesthoed opzetten? KAISER BLIJFT ZICH BESCHOUWEN ALS LEIDER VAN DE PARTIJ Het verwachte ingrijpen der Russen in de Duitse Christelijk- Democratische Unie is gekomen: Jakob Kaiser en Ernst Lemmer, resp- voorzitter en vice-voorzitter van deze partij, hebben van de militaire Sovjet-regering in de Russische zone van Duitsland te horen gekregen dat zij niet langer door die regering als_partij- leiders worden erkend. „Tot nader order" zullen de Russen L. Lobedanz en H. Hickmann erkennen als partijleiders. Verder hebben zij de hoofdredacteur Wilhelm Gries van het partijblad Neue Zeit der CDU afgezet. Lodedanz cn Hickmann zijn af komstig uit het „centrale comité" der partij. Het partijblad verscheen Zondag voor het eerst onder nieuwe lei ding en zette onmiddellijk een pro- paganda-actie op voor het „Duitse Volkscongres" door de commu nisten geïnspireerd, doch waaraan de CDU had geweigerd deel te ne men. Uit de inhoud van het blad blijkt, dat de nieuwe richting nauw samengaat met de SED, de (communistische) „socialistische eenheidspartij". Kaiser heeft intussen verklaard, dat hij zich als partijleider blijft beschouwen zolang niet de Sovjets hem direct hebben ontslagen of het partijcongres hem het vertrou wen opzegt. Hij zal waarschijnlijk ziin politieke activiteiten in het Berlijnse verband van de partij voortzetten. Tezelfdertijd is de SED een ac tie begonnen voor een volksstem ming onder de Duitsers ter bepa ling van Duitslands lot. In Neues Deutschland, het blad van de SED wordt stelling genomen tegen het „sociaaldemocratische streven, Ber lijn te veranderen in een brugge- hoofd voor het Westerse monopo lie-kapitaal". Micliaël en Anne zullen elkaar weer ontmoeten Koning Michaël en koningin-moe der Helena zij^ per speciale trein uit Zwitserland in Boekarest gear riveerd. Toen de trein te Weenen stopte, verklaarde de aide de camp van de koning, majoor Vergotti, aan de journalisten., dat leden van de Roe meense regering aan de koning hadden gezegd dat hij tijdens zjjn verblijf in het buitenland iemand moest vinden om mee te huwen. Vergotti zei voorts, dat de koning de Deense prinses Anne van Bour- bon-Parma reeds van vroeger ken de cn dat de koning spoedig weer naar het buitenland zou gaan om haar te ontmoeten. A.R.) Eens commandant van het Oranje-hotel: Montgomery, op bezoek aan de Goud kust, droeg niet zoals gewoonlijk de acht rijen lintjes op zijn uniform. Hij zei, geboord te hebben, dat men die vele lintjes fruitsaladenoemt! Kerstpakketten naar Zwitserland Ten behoeve van 28 Nederlandse militairen, die gewond in sanatoria te Davos (Zwitserland) verblijven, heeft de Nationale Inspanning Wel- ztinsverzorging Indië (Niwin) met de speciale Rode Kruistrein (zg. gewondentrein). die vandaag is vertrokken. 28 kerstpakketten mee gegeven. (Van een onzer redacteuren) Hij heeft een behoorlijk gezicht, deze Johann Schweiger en hij gedraagt zich correct in zijn gevangenschap. Een een voudige monteur uit Miinchen, een man, die aan de draaibank stond en liefde voor zijn werk had. Hij was 23 jaar, toen Hitier de macht overnam en hij marcheerde met de bruine horden door de straten van Duitsland. Die Fahne hoch, die Reihe fest geschlossen!" Een van de honderdduizenden. Maar een met „aanleg". Een mens, waarin het vervloekte zaad van het nationaal-socialisme diep wortel schoot, een mens, waarin de gruwel van het moderne barbarendom stuk voor stuk de remmen van het fatsoen vernietigde. Een mens, die stap voor stap het hellend pad ging, dat naar de onder gang leidde. Men kan hem vandaag nog nauwelijks een mens noemen. Als straks de Nederlandse rechter over Johann Schweiger, de oorlogsmisdadiger, zal oordelen, zal er een rilling van af grijzen gaan door allen, die in de zaal aanwezig zijn. Want johann Schweiger was een sadist. Een der ergsten. langs de luistergaten als een dief in de nacht, om de gesprekken der gevangenen af te luisteren. Hij had ook zijn eigen vrienden. De gevangenbewaarder Ernst Weicke was een der besten. En sa men vonden ze zo him eigen ma nieren, om domme Hollanders ont zag in te boezemen voor de Kultur van het Herrenvolk. Weicke kon boksen. Soms trok hij zijn boks- handschoenen aan en oefende een beetje op het weerloze lichaam van een gevangene. Schweiger keek toe: de revolver losjes in de hand, gereed om te schieten als het slachtoffer de afgrijselijke moed mocht hebben om de hand op te heffen tegen een Duitser Johann Schweiger had ook zijn bijzondere vijanden. Dat waren vooral vooraanstaande figuren uit de illegaliteit, die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Hij legde hen met kettingen vast aan de muren van hun cel. „Om ontvluchten te Vijf maanden na Seys-Inquart kwam de Beierse monteur naar Ne derland. Hij werd plaatsvervangend commandant van de cellenbarak ken in Scheveningen het „Oran- jehotel". waarin zo talloos velen van de besten onzer mannen en vrouwen de laatste uren van hun leven hebben doorgebracht. De Oostenrijker Joch was toen com mandant. maar die was te behoor lijk voor de slachtoffers van de Hitler-waanzin. In de zomer van 1942 werd hij afgezet. Schweiger kwam in zijn plaats en het „Oran- jehotel" werd een hel. Hij had zo zijn eigen methoden, deze man met het fatsoenlijke ge zicht. Hij bewoog zich zachtjes op een fiets langs de cellen, htf sloop Dit is een korte, nog nim mer gepubliceerde samen vatting van de verschrikke lijke carrière van Johann Schweiger, de man die zich als commandant van de cel lenbarakken te Scheveningen de bijnaam „Iwan de Ver schrikkelijke" verwierf. Bin nen afzienbare tijd zal het Nederlands recht hem oor delen. voorkomen" Soms liet hij hen, voor de verandering een uur lang op één been staan. Honderd diepe kniebuigingen en tegelijk een stoel gestrekt voor zich uithouden was een ander kunstje. Sport Voor de Joodse gevangenen had hij een bijzonder soort sport ont dekt. Men kan niet zeggen, dat Jo hann Schweiger een man was zon der fantasie! In de felsie winterkou moesten de Joden aan sport doen op de binnenplaats. Jawel, op blote voeten. Van de felste kou naar de grootste hitte was in het brein van Johann Schweiger slechts een enkele stap. Dat ging zo: Joden moesten op blote voeten in een zak naar de kachel huppelen, vervol gens met hun blote handen gloeien de kolen uit die kachel halen, de kolen in de zak gooien en terug huppelen. Dat waren zo de ietwat ingewikkelde methoden, waarop deze gevangeniscommandant de Joden aan bevroren of verbrande voeten hielp. Al naar 't geviel. Vergis u niet: daarmee was het inventief vermogen van dit Duitse brein nog lang niet uitgeput. Schweiger was de man, die het systeem der „cel-spionnen" invoer de. Het werkte eenvoudig en goed. Hjj kocht de slechte elementen on der de gevangenen met sigaretten of extra eten om, plaatste hen in de cellen bij mensen, die nog niet hadden bekend en de rest was eigenlijk te eenvoudig om over le praten. Zo kreeg Schweiger een zeer bij zondere reputatie. De gevangenen gaven hem de naam „Iwan de Ver schrikkelijke". Niet ten onrechte. Onze helden, die klaar stonden voor hun laatste gang naar de executie plaats. heeft hij beschimpt en mis handeld. In Vught Toen de geallieerden in Frankrijk waren geland werden de gevange nen uit het Oranjehotel naar Vught gebracht. Johann Schweiger ging mee. Werd er commandant van dc- „bunker" en bleef tegelijk comman dant over dc gevangenen van Sche veningen. Bleef ook dezelfde sadist. De landing van de Airborntroe- pen bij Arnhem schiep grote ver warring bij de kampleiding in Vught. Men wilde de gevangenen eenvoudig aan hun lot overlaten. Maar de eenvoudige monteur uit Miinchen, de man met het behoor lijke gezicht, was het daar niet mee eens. De vijfde en de zesde Sep tember van het jaar 1944 zijn zeer rood gekleurd in het gedenkboek van het Nederlandse verzet. Vijf honderd gevangenen wérden op die dagen in Vught neergeschoten. Er zijn aanwijzingen, dat Schweiger de man was, die dit doordreef. De levenden werden op transport gesteld naar Neuengamme. Twaalf honderd mensen in vijftien goede renwagons. Tachtig in iedere wa gon. En Johann Schweiger ging mee. Zes gevangenen ontsnapten door een gat in een der vloeren. Toen het bemerkt werd, veranderd Schwei ger die thans zo'n keurige in druk maakt in een wild beest. Hij klom in de wagon, trok zijn pistool en schoot het leeg in de op gepakte mensenmassa. Een dode en een gewonde; het lijk moest in de wagen blijven liggenToen heeft deze commandant een rede voering gehouden, waarin hij alles en iedereen vervloekte en zichzelf „Ilerr Jesus" noemde. Drie dagen en drie nachten duur de de t' cht van ellende. Toen open den zich oe poorten van Neuen gamme en beval Schweiger dat z\jn slachtoffers voor hem zouden defi leren Johan Schweiger, voormalig com mandant van het Oranjehotel, is thans gevangene. In het Oranje- hotel. Soms is de geschiedenis rechtvaardig. Johann Schweiger heeft een be hoorlijk gezicht en hjj gedraagt zich correct. Hij ontkent alles. Es ist nicht wahr Noodlanding van Brits vliegtuig Zaterdagmiddag maakte een luchttaxi van een Engelse maat- schappü te Newcastle upon Tyn© op het voormalig vliegveld van Vlissingen een noodlanding. De in zittenden, een Engelse piloot en een Duitse dame, bleven ongedeerd. Het toestel bekwam slechts lichte scha de. Het vliegtuig was op weg van Keulen naar het Engelse vliegveld Lymphc. doch werd door het slech te weer gedwongen de reis te on derbreken. De dame Ring naar En geland om er met een voormalig© soldaat van het Britse bezettings leger te trouwen. De belde inzit tenden zouden zich met de Brits© autoriteiten in verbinding stellen om te beraadslagen over het ver dere deel van do reis. Jarige Stalin: „Ik rook liever een sigaret STALIN, teruggekeerd van zijn jaarlijkse vacantie in de Kaukasus, vierde Zondag in Moskou zijn acht- en-zestigste verjaardag. De genera lissimus ziet er gezond uit en ver klaarde lachend: „Ik rook tegen woordig niet zoveel pijpen meer. Ik steek liever een sigaret op!" Voorts worden in vijf republie ken verkiezingen gehouden voor de afgevaardigden van de plaatselijke Sow jets. In Moskou duurde de ver kiezing slechts vijf uren; alle kie zers stemden op Stalin. KNMV herziet schorsingsbesluit Onder zeer grote belangstelling kwam Zaterdag in het jaarbeurs gebouw te Utrecht de Koninklijke Nederlandse motorrijders vereni ging in een bijzondere algemene vergadering bijeen ter behandeling van de kwestie tussen het hoofd bestuur van de KNMV en het be stuur van de Nederlandse renners- bond, gerezen naar aanleiding van de schorsing 7 Sept. j.l. over zeven KNMV-leden uitgesproken. Een vrij heftig debat ontstond tussen de heer Bruinsma, voorzitter van de sport-commi$sie, en de heer Spanjer van de Nederlandse ren- nersbond, waarbij de schorsings kwestie van beide zijden werd be licht. De heer Spanjer verweet het hoofdbestuur: dictatoriaal optre den, de heer Bruinsma de Neder landse rennersbond: naar de macht in het KNMV-bestuur te willen grijpen. Na langdurige discussies werd door de heer van 't Hof een motie ingediend, luidende: „de al gemene vergadering van de KNMV nodigt het hoofdbestuur uit -r- de juistheid van het standpunt van dit college èrkennende de uit gesproken schorsingen in zovere te herzien, dat de heren P. J. W. van Aartsen en P. Knijnenburg per 1 Januari 1948 en de heer J. de Rid der per 1 Mei 1948 weer als lid van de KNMV worden toegelaten." Deze motie werd met 40 tegen 9 stemmen en 3 blanco aangenomen. Nieuwe bruggen te Wade- noyen en Woudrichem De K N.A.C. deelt mede, dat de brug over het kanaal bij Wade- noyen in de weg Tiel-Geldermal- sen begin 1948 zal worden vervan gen door een gewapend beton brug. Het doorgaand verkeer zal gedu rende twee maanden moeten om rijden over Buren. De toegangs- bruggen tot Woudrichem zullen eveneens worden vervangen door gewapend beton bruggen. Het doorgaand verkeer moet hiervoor omrijden over Almkerk en reeds in Sleeuwijk en Rijswijk (N.B.) af buigen. Brug Keizersveer kreeg tweede overspanning Onder een goed getij en een gunstig weerbericht is in enkele uren de^ tweede overspanning van de brug bij Keizersveer op haar pijlers gebracht. Evenals bij de werkzaamheden aan de Moerdijk zag de mens toe, terwijl het water cle taak van de arbeiders overnam. Want cle 90 meter lange overspan ning lag, gemonteerd op zolders- schuiten, bij hoog water boven de pijlers en bij het verlopen van het getij zakte het 1000 ton wegende gevaarte, geholpen door de pom pen, die het water in de schuiten brachten, op de definitieve plaats lussen de pijlers. Binnenkort is de indiening bU dc Tweede Kamer van een ont- werp-werkloosheidswet te ver wachten. Dit ontwerp beoogt invoe ring van een verplichte verzekering van werknemers tegen de gelde lijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid, door respectievelijk een wachtgeldverzekering, gedra gen en uitgevoerd door het bedrijfs leven, en een werkloosheidsverze kering, eveneens uitgevoerd door het bedrijfsleven, maar gedragen door bedrijfsleven en overheid te zamen. Nirmala overleden Zeven jaar lang hebben beken de mensen uit alle delen van de wereld Ghandt's beroemde geit „Nirmala" op de hals geklopt. Alleen Pandit Nehroe heeft zich eens woedend gemaakt, om haar aanhoudend geblaat tijdens een conferentie met de Mahatma. Nu komt uit Ghandi's hoofdkwartier het bericht, dat hij zijn geit heeft verloren; zij is plotseling dood gegaan

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1