DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 1 „Wij zullen Berlijn niet ontruimen" Amerikaans Congres gaat de publieke opinie peilen Mayer verlaagt de uitgaven met tien procent Kamerleden over wel en wee van de soldaten Opnieuw invoerrechten op diverse artikelen Herstelleveringen aan Brood en tabak Treinramp in Franse bezettingszone Zesendertig doden Rusland stop Geen pressie op Kaiser? „Geen wreedheden bij Krawang" NIEUWE GRONDWET IN ITALIë Parijs én Genève de favorieten Fiscale jacht op nachtclubs Zo 't een en ander over demobilisatie en uitzending Levenslang voor drie Haagse rechercheurs Nederlanders krijgen Amerikaanse kolen Van Klaveren daagt van Dam uit Graag, of niet, Walcott! Gironummer 510330 Bank: R'damiche Bank Postbua 9 Abonnementsprijs: (131 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 CL UITGAVE YAN DE STICHTING HEI RARQQB Dinsdag 23 December 1947, Nr, 831 6e jaarg. Red. en Adm.t Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER Britse en Amerikaanse gouverneurs tegen directe vorming van Trizonia Zowel sir Brian Robertson, de Britse militaire gouverneur in Duitsland als zijn Amerikaanse collega generaal Clay, hebben er gisteren in persconferenties te Berlijn de nadruk op gelegd, dat de Westelijke mogendheden er niet aan denken, Berlijn te ontruimen. Zij verklaarden zulks naar aanleiding van een bericht in het door de Russen gecon troleerde blad „Tagliche Rundschau" waarin gezinspeeld werd op een desbetreffend Russisch verzoek aan Engeland en Amerika, voor het geval deze landen zouden besluiten tot vorming van een regering voor West-Duitsland. Robertson achtte de plannen voor een afzonderlijke regering in West- Duitsland „niet verstandig." Het in voeren van hervormingen op munt- gebied zou, hoewel misschien geen onoverkomelijke hinderpaal voor de uiteindelijke eenheid, vermeden moeten worden. De Engelsen zou den nooit toestaan dat in hun zone een politieke partij zonder hun goedkeuring een beslissing zou ne men over ae vorming van een West- Duitse regering. Een bevredigende oplossing die vrede en veiligheid in Europa garandeert, is alleen te be reiken door overeenstemming tus sen de bezettingsmachten, aldus de Britse generaal, die. nogmaals zin spelend op het Russische bericht over Berlijn, zei dat hij niet kon geloven, dat een der geallieerden zo onverstandig zou zijn, het viermo- gendhedenbestuur van Berlijn „deze brug tussen Oost en West" op te heffen. Enige uren later heeft generaal Clay ongeveer hetzelfde gezegd. Wel beramen de Britten en Ameri kanen maatregelen om de economi sche vereniging van hun zones te bevorderen, maar de politieke één wording zou moeten wachten op de goedkeuring van het Duitse volk. Na Kerstmis zullen Clay en Robert son de dringendste economische pro blemen bespreken. Deze zijn o.a mo netaire hervormingen, uitwisseling van goederen via de banken en de kwestie of de mark een binnenland se wisselkoers zal krijgen Daarna zullen plannen in de .geallieerde contróleraad aan de Russen en de Fransen worden voorgelegd. ..Wor den zi> niet aanvaard, dan zullen Engelsen en Amerikanen hun eigen weg gaan" besloot Clay. Nieuwe bonnen zullen morgen geldig zijn Voor de week van 28 December tot en met 3 Januari zyn de volgen de bonnen aangewezen voor het ko pen van brood: 079 Algemeen: 2000 gram brood 074 Reserve: 800 gram brood 078 Reserve400 gram brood 579 Algemeen: 800 gjam brood 574 Reserve: 400 gram brood. Voor het tijdvak van 28 Decem ber tot en met 10 Januari zyn voorts do bonnen Tabak U 01 en U 03 aangewezen voor het kopen van 2 rantsoenen tabak of sigaret ten. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op 24 December worden ge bruikt Maandagavond is bii Fahr-Irlich in de Franse bezettingszone, een verschrikkelijk treinongeluk ge beurd. De expres-trein Keulen München botste in volle snelheid tegen de trein, die uit Frankfort onderweg was naar Keulen. By het ongeluk werden 36 per sonen gedood, terwijl het aantal ge wonden meer dan 300 bedraagt. Tot nu toe zyn 98 zwaar gewonden naar de ziekenhuizen van het na bijgelegen Neuwied overgebracht. In verband met de Kerstdrukte waren de treinen overbezet, hetgeen de reden is. dat het aantal slacht offers zo hoog is. Neuwied ligt aan de Rijn. niet ver van Koblenz. Voorlopig geen verhoging van het kaasrantsoen Hoewel eind September werd aangekondigd, dat bij normale vleesdistributie 200 gram per week het verlaagde kaasrant soen zou worden teruggebracht op het normale peil, kan het herstel van dit rantsoen voorlopig geen doorgang vinden, gezien de slechte melkpositie. De verhoging van het kaasrantsoen moest dezer dagen onder ogen worden gezien, omdat het vleesrantsoen deze week op zijn vroegere basis werd gebracht. PRIJS TOMATENSAP In het berichtje over de prijs van tomatensap in ons blad van Zater dag 13 Dec. werd abusievelijk ver meld dat de verkoopsprijs van de flesjes met een inhoud van 270 280 c.c, 38 cent bedroeg. De pry's bedraagt echter 39 cent. Weerbericht VRIJ ZACHT m. v/i/t, Weersverwachting Woensdagavond. Zwaar bewolkt met en kele tijdelijke opklaringen. Flaatselljk enige regen of motregen. Nu en dan krachtige geleidelijk weer naar Zuid-West krimpen de wind. Weinig verande ring van temperatuur. 24 Dec.: Zon op 8.47 uur. onder 16.32 uur. Maan op 14.03 uur, onder 4.29 uur. Amerika heeft besloten, geen her stelleveringen meer uit de Ameri kaanse zone aan Rusland te doen. Of Engeland een zelfde besluit zou nemen, was Maandag in Londen niet gewaar te worden; het schijnt dat men daar niet voelt voor stopzetting van de herstelleveranties uit de Britse zone aan Rusland, omdat daardoor de tegenstelling Oost- West in de geallieerde contróle-raad nog gróter zou worden en deze raad zijn practische betekenis zou verlie zen. Een vooraanstaand lid van de Duitse C.D.U. heeft aan het Ber- lijnse avondblad „Nacht-Express" verklaard, dat de Sowjetrussische autoriteiten geen order hebben gegeven tot het afzetten van dr. Jakob Kaiser als voorzitter van de partij. Volgens deze zegsman zou den van de zijde der Sowjetrussi sche autoriteiten de woorden ge bruikt zyn: „Wij geven geen enkel bevel, wij verklaren slechts, dat wij geen vertrouwen hebben in Kaiser, doch gy hebt geheel vrye keuze". Vandaag zouden Kaiser en Lem mer waarschijnlijk zelf een verkla ring afleggen. Tot dusver hebben slechts twee provinciale organisa ties in Mecklenburg en Branden burg de door de Russen gepous seerde figuren Lobedans en Hick- mann erkend. Het interzonale con gres der C.D.U., dat tussen Kerst mis en Nieuwjaar zal worden ge houden, zal door Kaiser en Lemmer warden bijgewoond. Te Tilburg is, tengevolge van een hartaandoening, op 67-jarige leeftijd overleden het Eerste Ka merlid en oud-burgemeester van Tilburg, mr. J. C. A. M. van den Mortel. Nederlandse verklaring Over het gebeurde bij Krawang is vandaag een Nederlandse offi- viële toelichting uitgegeven, waar in gezegd wordt dat een organisa tie van republikeinse elementen terreur uitoefende in dit gebied, zodat afsluiting van dit gebied noodzakelijk werd. Degenen die niet met de benden wensten mede te werken, liepen gevaar te worden afgemaakt. Ve len werden onthoofd de lijken werden in een kali geworpen. Zo werden uit de Tjitaroem reeds 28 onthoofde lijken opgehaald. In* de Nederlandse tegenactie werd de kampong Rawagedeh om singeld waarbij de Nederlandse troepen 150 verzetslieden „neer legden" (aldus de Nederlandse verklaring). In latere gevechten de actie is nog niet ten volle be ëindigd, zegt de verklaring le den de vijandelijke benden nog meer verliezen, meestal ter grootte van ongeveer vijf man. Wanneer zij in de kampongs vluchtten, staakten de Nederlandse troepen het vuren om geen onschuldigen te treffen. Dat dit toch is gebeurd, is nergens geconstateerd en de be schuldigingen dat de Nederlandse troepen roof en wreedheden heb ben bedreven, worden „volkomen onwaar" genoemd. De officiële mededeling besluit met te vermelden, dat ten behoeve van schootveld rond bivaks van Nederlandse troepen, enige kam ponghuizen moesten worden in brand gestoken of afgebroken. Verkiezingen in April De Italiaanse wetgevende verga dering heeft giste- en met 453 tegen 62 stemmen de nieuwe grondwet voor Italië aangenomen; zeventien maanden geleden was aan de op stelling daarvan begonnen. De nieuwe grondwet zal per 1 Januari in werking trede Enrico de Nico la, die nu nog voorlopig president van Italië is, zal dan officieel pre sident van de nieuwe Italiaanse republiek zijn. Men verwacht in April verkie zingen voor een parlement ter ver vanging van de huidige constitue rende vergadering. De dan gekozen Senaat van 28", leder, zal zes jaar. de Kamer van zeshonderd afge vaardigden, vijf jaar zitting heb ben. In de nieuwe grondwet is ook opgenomen het verdrag van Late- ranen, waarbij de Vaticaanse staat werd erkend en een concordaat met de Heilige Stoel werd aange gaan. PLAN-MARSHALL IS WELBEGREPEN EIGENBELANG, ZEGT VANDENBERG By de behandeling van het Marshall-plan zal het Amerikaanse Con gres een onderzoek instellen naar de openbare mening in wyde kringen der Amerikaanse samenleving. Zeven Januari zal de Senaatscommissie voor buitenlandse zaken het onderzoek beginnen. Zij zal de voornaamste ministers horen, en verder vele oud-ministers, ambassadeurs, leiders van vakbonden en vertegenwoordigers van iedere belangrijke economische goep. Het plan hiertoe is uitgegaan var) de voorzitter der commissie, de Republikense senator Vandenberg, die aldus een tegenwicht wil schep pen tegen de oppositie. Proefstemmingen hebben uitgewezen dat de open bare mening beslist gunstig gestemd is. Arthur Vandenberg zei Maandag dat hij zich beslist gebon den acht aan het beginsel van eco nomische hulpverlening op lange termvin. maar hii had zich geen voorstelling gevormd over de me thoden, het bedrac en de procedure. Hulpverlening is onvermijdelijk uit een oogpunt van welbegrepen eigen belang, zei hii. Robert Patterson, voorma lig minister van oorlog en voorzit ter van de commissie voor het plan heeft het rapport van de commissie bekend gemaakt. Het is vervat In vier eisen: 1. Effectieve hulp is volledige hulp; 2. Effectieve hulp is prompte hulp: 3. Effectieve hulp is gebaseerd op wederzijds respect: 4. Effectieve hult» is de hulp die Europa in staat zal stellen zich zélf te bedruipen en geen hope loze schuldenlast zal nalaten. Het is niet voldoende. Europa's moeilijkheden te verlichten; wü moeten het weer op gang helpen, aldus Patterson. Binnen 90 dagen Dean Acheson, de vroegere onder-minister van buitenlandse zaken, verklaarde, gisteren: Als niet binnen negentig dagen gelden beschikbaat zyn voor het plan- Marshall zou dat cat, strophaal zyn Wy moeten gereed ziin op het ogen blik dat de gelden voor de tussen tydse hulp zijn opgeraakt. Ernest Be vin sprak Maan dag voor de vereniging van Ameri kaanse journalisten te Londen. Ik hoop dat het Congres de gelden voor het Plan-Marshall niet za) verminderen. Een nieuwe oorlog zou duizendmaal zoveel kosten. Zonder Rusland met name te noemen, zei hij verder: Zelfs nu kunnen wil niet begrijpen waarom de propaganda wordt voortgezet, die van deze weldaad een middel maakt om de wereld in twee kampen te verde len. Nederlandse verliezen van Maan dag: één gesneuvelde, vier gewon den. Vóór Maart keuze voor de UN O-vergadering Parijs en Genève maken de beste kans voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De overige candidaten zyn Den Haag, Brussel en Praag. Voor Maart zal een keuze worden gedaan. Secretaris-generaal Trygve Lie vertrekt 8 Januari naar Europa. Na zyn. inspectiereis gaat hy over leggen met een commissie van ne gen, die door de Assemblée van 1947 werd ingesteld, zodra de keuze gedaan is, opent de U.N.O. bureaux in de uitverkoren stad om de voor bereidingen te treffen voor de ver gadering, die op 21 September be gint en zes acht weken zal duren. Deze voorbereidende werkzaamhe den zullen onder leiding staan van óf de Nederlander Adriaan Pelt, tweede secretaris-generaal, óf van de Amerikaan David Vaughen, di recteur van conferenties en alge mene diensten. De kosten van de zitting worden geschat op 1.863.554 dollar wanneer zy in Genève wordt gehouden en op 2.009.554 dollar voor Parijs of een van de andere steden. De kosten zouden in New York of Lake Suc cess 961.679 dollar hebben bedra gen. De zitting van 1949 zal weer in de U.S.A. worden gehouden. Men hoopt dan het permanente huis van de U.N.O. althans gedeeltelijk ge reed te hebben. Bij het aanleggen van het vliegveld I Op het ogenblik zijn arbeidersweer Havelte. lieten de Duitsers het Hun- I aan dc slag gegaan om de stenen op- neb'ed in een grote kuil verdwijnen. J nieuw naat dc oppervlakte te brengen. „REDT-FRANKRIJK"-PLAN GEWIJZIGD RENé MAYER, Frankrrjks minister van Financiën, heeft een amende ment van de financiële commissie der Assemblée op zyn voorstellen aan vaard, en aangekondigd dat de regering de uitgaven op de gewone civiele begroting met tien procent zal verlagen. Hy deelde mee nieuwe belas tingvoorstellen te zullen doen, voor een aanslag van 400.000 francs per jaar aan nachtclubs, en nieuwe heffingen op gasoline, edele metalen, alcohol, specerijen en andere luxe-artikelen. Het plan-Mayer, dat met deze maatregelen waarschijnlijk nog niet Is voltooid, maakt op deze wyze ernst met het voornemen om ten bate van het nationale budget het geldoverschot in de handen van de groep be voorrechten aan te tasten. Vele vermaaksgelegenheden, die na de bevrijding, toen Parijs leave centre voor de geallieerde troepen werd, als paddenstoelen uit de grond rezen, zullen aan Mayers fis cale 'maatregelen ten offer vallen. Na 1 Januari zullen geen nieuwe nachtclubs geopend mogen worden. De verlaging van tien procent op de civiele begroting zal de totale uitgaven voor 1948 op 1.086 mil liard francs brengen. In het land heeft het pfan-Mayer reeds een scherpe reactie geoogst. Het verbond van kleine nering doenden heeft gedreigd met een proteststaking p 6 Januari tegen de byzondere heffing op handels winsten. Het verbond, dat zegt een millioen winkeliers, handwerkslie den en kleine industriëlen te verte genwoordigen. heeft verder ge dreigd by de volgende verkiezingen alle afgevaardigden te boycotten die voor het wetsontwerp zuilen stemmen. De bespreking van Mayers voorstellen bracht Maandag avond communisten en Gaul listen op hetzelfde front. Zij waren beiden tegen een onmid dellijk debat over het plan. Dit samengaan lokte een smalend geroep uit van d© regerings aanhangers. De macht van het regeringsblok volstond echter om deze wonder lijke coalitie te torpederen. Met 312 tegen 265 stemmen werd besloten onmiddellijk tot het debat over te gaan. En hiermee begon een lang durige nachtzitting; vandaag wordt stemming over de voorstellen ver wacht. Te vermelden Is nog een toespe- Verwacht wordt dat de Ronde- tafelconferentiè met de overzeese gebiedsdelen in de West op 21 Jan. geopend zal worden. Minister Jonkman te Batavia Minister Jonkman is vanmor gen te Batavia aangekomen. Hij werd begroet door dr. Van Mook. de ministers Beel. Neher en Drees en vele autoriteiten. In een kort gesprek met de pers zet minister Jonkman, dat de wen selijkheid van overleg ter plaatse en persoonlnk contact de aanleiding was van ziin reis Hij deelde mee. dat zijn bezoek slechts van korte duur zou zijn. Een uit zes personen bestaande delegatie uit de twintig onderteke naars van het manifest tegen de be sluiten der tweede West-Javacon- ferentie overhandigde Zondagavond op de ..Renville" dit manifest aan de commissie van goede diensten. Prof. Graham, die de delegatie, ont ving. zegde toe. het manifest even eens ter kennis te zullen brengen van de Belgische en Australische vertegenwoordigers in de commissie van goede diensten. Mr Amir Sjanfoeddjn. die sedert het begin der onderhandelingen op de ..Renville" zijn intrek aan boord van het schip heeft genomen, zal zich morgen naar Djogjakarta be geven, waar hij het kerstfeest bij zijn gezin zal doorbrengen. Sjari- foeddm, die streng protestant is. is gehuwd en vader van drie kinde ren. Flick krijgt zeven jaar Friedrich Flick, 64 jaar, leider van de grootste particuliere kolen- ijzer- en staalonderneming, is door het tribunaal te Neurenberg schul dig bevonden inzake medewerking aan de wèrving van slaven-arbei- ders en het plunderen van bezette gebieden. Hij werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf, met aftrek van 2y2 jaar voorarrest. Zijn voornaamste medewerker, Otto Steinbrinck, lid van de S.S., kreeg 5 jaar, Bernhard Weiss, neef van Flick. 2y2 jaar. „Derde Macht" heeft program gereed Maandag heeft een vergadering van de groepen die tot de Franse „Partij van de Arbeid" willen fuse ren, vergaderd over het onderwerp- programma van Guy Mollet. Op de vergadering waren afge vaardigden van de SFIO, de MRP, toehoorders uit de Radicaal-Socia listische Partij en van de ..Jonge Republiek" (een organisatie van het verzet, waarvan, bij evenals de M.R.P., een deel naar het gaullisti sche kamp is overgelopen), verte genwoordigers- wan. de.. „Force Óuvriêre" en enkele „dakloze" in tellectuelen. De vergadering werd het eens over het program. Het zal waar schijnlijk vandaag worden gepubli ceerd. ling van premier Schuman op de groeiende animositeit tussen re gering en Gaullisten. Hij sprak van ,,een sabotage, ernstiger dan bij de behandeling van de wet tot verde diging van de vrijheid tot arbeid". De Franse Nationale Vergadering heeft het eerste artikel van een wet goedgekeurd, welke beoogt commu nistische afgevaardigden het voor zitterschap van parlementaire com missies te ontnemen, evenals het vice-presidentschap. Dc Tweede Kamer heeft gisteren de begroting van het minis terie van Oorlog onder de loupe genomen. Tal van sprekers voerden het woord en vooral de troepen in Indonesië stonden in het centrum der belangstelling. Als eerste vestigde de heer Vorrink de aandacht op de demobilisatie. Volgens hem is de toestand in Indonesië niet meer zo spannend, dat de hoogste militaire paraatheid gehandhaafd moet blijven. Integendeel, de heer Vorrink bleek van mening, dat elk contin gent, dat naar Indonesië wordt uit gezonden, voor aflossing kan wor den gebruikt. Op het voorstel van de minister ook in de toekomst dienstplichtigen uit te zenden le verde hij critiek. Overleg met de Verenigde Staten van Indonesië acht de heer Vorrink gewenst. De vertraging van de terugkeer verbaast de heer Vorrink, merkte de heer Tilanus (C.H.) op, maar hij en zijn geestverwanten zijn verant woordelijk voor het staken der po litionele actie. Spreker drong er op aan, dat positieve regelen ten aan zien van de mobilisatie worden ge steld. Nadat de heer Bruins Slot (A.R.) had gewezen op de geestelijke en materiële noden van de soldaten overzee en verbetering verlangde, wees de heer Vermeer (Arb.) op de voorlichting, die nog tal van ge breken kent, Als voorbeeld noem de hij het voorlichten door de he ren Welter, Meyer, Ranneft en Gerpetson. Voorts maakte hij be zwaar tegen het strijdkrachtenpro gramma. Ten slotte bepleitte hij de opne ming van dienstweigeraars in kam pen en niet in jeugdgevangenissen. Het beleid van de minister bleek over het algemeen de instemming te hebben van de heer Roosjen, doch deze afgevaardigde kon het standpunt ten aanzien van de on dergedoken reserve-officieren aller minst waarderen. De officieren, die in krijgsgevan genschap gingen krijgen salaris, de reserve-officieren, die onderdoken krijgen niets. Dat bevredigt het rechtsgevoel niet, merkte hij op. De heer Fokk^iGa vroeg inlich tingen over de juistheid van wat hem ter ore is gekomen ten aanzien van de echtgenote van generaal Kruis. Deze is kapitein bij het V.H.K. Als zodanig geniet zij een salaris van f 3000. Met haar man samen ontvangt zij de militaire rantsoenen en bovendien met haar man 25 cent vergoeding voor sla pen buiten de kazerne. Spreker was van mening, dat de regelen ten aanzien der huwende ambtenaren hier toegepast zouden behoren te worden. Evenals de leden van andere fracties stelde de heer Beernink (C.H.) de vraag of de minister be reid is een duidelijke regeling voor gaan. De omvang moet overschat v/orden. In de eerste plaats immers worden op tal van goederen, n.l. grondstoffen en halffabrikaten geen of slechts zeer lage rechten geheven. Voor zover voor die goe deren bovendien België en Luxem burg als leveranciers optreden (en dit is in zeer belangrijke en nog steeds toenemende mate het geval) blijft heffing van invoerrecht ge heel achterwege. Voor alle van deze goederen vervaardigde pro ducten komt in de prijs dus geen of geen noemenswaardige wijzi ging. Slechts voor goederen, die voor een zeer belangrijk deel uit geïmporteerde onderdelen zijn samengesteld of die geheel gereed uit het buitenland wor den ingvoerd, zal de prijsver hoging van groter betekenis zijn. In het budget van de grote massa der consumenten is de relatieve betekenis van deze goederen echter niet groot. Tenslotte moet nog rekening ge houden worden met de waarschijn lijkheid. dat de verhoging van het invoerrecht niet tot prijsstijging zal leiden, omdat uit anderen hoof de de prijs gedrukt kan worden. Op cteze gronden is het aanneme lijk, daat de invloed van het tarief op het prijsniveau voor de consu ment normaliter slechts weinig voelbaar zal zijn. In Den Haag wordt gewezen op de belangrijke voordelen, die deze douane-unie op de duur voor ons land zal opleveren, voordelen, die ook voor de consument voelbaar zullen zijn. Hakimi premier in Iran De 75-jarige Ibrahim Hakimi is benoemd tot opvolger van Ghavan es. Soeltaneh, de om kwesties van binnenlands beleid vorige week af getreden premier van Iran. Hakimi was de man die het initiatief nam tot het lidmaatschap van Iran in de UNO. Geen onrustbarende prijsverhoging Met ingang van 1 Januari 1948 gaat Nederland weer invoerrechten heffen. Ongetwijfeld zullen de prijzen van verschillende con sumptie-goederen een zekere ver hoging ondergaan. De omvang hiervan dient men echter niet te overschatten. Ruime grondstoffen zullen als regel onbelast zijn, iets meer bewerkte grondstoffen en halffabrikaten worden door een laag recht getroffen. Op producten in vergevorderd stadium en op eindproducten zullen hogere rech ten geheven worden. Dat thans tót de heffing wordt overgegaan is een gevolg van de inwerkingtreding van het gemeen schappelijk tareif van invoerrech ten voor België, Nederland en Lu xemburg. Het zou echter onjuist zijn aldus wordt in Den Haag opge merkt deze prijsverhoging uit sluitend als veroorzaakt door de Benelux-overeenkomst te zien. Im mers de thans bestaande toestand, dat hier te lande in het geheel geen invoerrecht wordt geheven, is ab normaal en moet als een zeer bij zondere maatregel van-slechts tij delijke aard worden gezien. De Benelux-overeenkomst is dus hier alleen in zoverre van invloed geweest, dat het tijdstip van we- derinstellen van invoerrechten nu samenvalt met het in werking tre den van de overeenkomst, dat bij de vaststelling van het nieuwe ta rief ook met Belgisch-Luxemburg se rekening moest worden gehou den, waardoor de hoogte van de rechten werd beïnvloed. Kosten-factor Uiteraard dient het invoerrecht als kostenfactor beschouwd te wor den. In de meeste gevallen laten de voor importeurs bestaande prijs, regelingen automatisch toe de ver koopsprijzen met het invoerrecht te verhogen. Ongetwijfeld zullen de prijzen van verschillende consumptiegoe deren een zekere verhoging ónder- de demobilisatie en de aflossing te treffen met opgave van data. Een bittere ontgoocheling bracht de ra diorede van generaal Spoor. Waar blijft het vertrouwen als de rege ring haar beloften niet houdt, aldus de heer Beernink. Tegen half twaalf verdaagde de voorzitter de vergadering. Drie voormalige rechercheurs der Haagse politie. Leemhuis, Victor en Pegcis, die tijdens de bezetting had den gewerkt In dienst van de S.D.. zyn door het Bijzonder Gerechtshof tot levenslange gevangenisstraf ver oordeeld. In zijn uitspraak overwoog het hof o.m., dat de verdachten bij hun op treden beïnvloed zijn door de lei ding van anderen en dat het optre den van de verdachten over het al gemeen correct is geweest, ter on derscheiding van het beestachtige optreden van andere handlangers van de vijand. De proc.-fisc. had tegen de drie beschuldigden de doodstraf geëist. Paul Comly French, directeur van „Care" (Cooperative for Ame rican remittances to Europe inc.) heeft bekend gemaakt, dat voor Amerikaanse ingezetenen de mo gelijkheid is geopend aan adressen in Nederland steenkolen te laten zenden. De Amerikanen zullen een heden van ongeveer twee en een half mud steenkool voor tien dollar kunnen kopen van „Care". Deze or ganisatie zendt dc steenkool naar een door de koper opgegeven adres in Nederland. Aan één adres zal maximaal tien of twaalf mud wor den gezonden. De steenkool wordt vervoerd met het stoomschip „Bien Ville" van de „Waterman Steamship Company", dat 2 Januari vertrekt. Vervolgens zullen de kolen per trein en vracht auto van Rotterdam uit worden af geleverd. Volgens de manager van Bep van Klaveren heeft de laatste een of ficiële uitdaging gericht aan Luc van Dam voor het middengewicht- kampioenschap van Nederland. De twee vorige wedstrijden, zijn, aar men weet, in de 8e en 9e ron de gestaakt wegens een oogblessu re. Een definitieve beslissing is toen niet bereikt en het is de be doeling van Van Klaveren, dat deze in de derde ontmoeting wel bereikt wordt. Van Klaveren hoopt vóór de titelwedstrijd tegen van Dam nog enkele internationale ontmoetingen te kunnen boksen. Voor een returnmatch tegen Joe Louis eist Walcott meer dan 20 van de recette, maar men betwij felt of hij dat zal krijgen. Promotor Sol Strauss heeft nl. gezegd: „Indien 20 procent vol doende was voor de andere bok sers die een rcturnwedstrijd tegen Louis gebokst hebben, dan is het ook voldoende voor Walcott. Hij heeft de keuze; 20 procent of thuis blijven." „Nooit, nooit en nog eens nooit", barstte hij los, toen hem gevraagd werd of er kans was. dat hij zou toegeven en Walcott en Louis bei de 30 zal willen betalen. Waar om denkt Walcott dat hij meer waard is dan twintig. Dat kreeg Billy Conn ook toen hij voor de tweede maal tegen Louis uitkwam. Schmeling, gewezen wereldkampi oen, eveneens. Denkt Walcott dat hij meer waard is dan die beiden. Doet Walcott het niet, dan zijn er nog anderen. Louis heeft zelf Gus Lesnevich ge ïoemd, maar die is niet de enige. We hebben Olie Tandberg nog, en Ezzard Channy en Joe Baksi. Beulen van Auschwitz ter dood veroordeeld Drie-en-twintig beulen van het voormalige concentratiekamp Auschwitz, onder wie de directrice van het v.ouwenkamp, Maria Mandl, zijn door het Poolse hoge gerechtshof te Krakau ter dood veroordeeld. Zes anderen kregen levenslang, en tien beschuldigden werden ver oordeeld tot gevangenisstraffen, variërende van 15 tot 5 jaar. Een der verdachten werd vrij gespro ken. De Koningin zal zich Woensdag 24 December naar Soestdijk begeven om de Kerstdagen door te brengen in de kring van het Prinselijk ge zin.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1