DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Licht in donkere dagen Plan tot uitvoering bestandsorder door C.v.G.D. bekendgemaakt Mayers anti-inflatiewet in Assemblée aanvaard Voorlopig geen stopzetting der troepenuitzendingen Amersfoortse Kerstcadeau jongen kreeg uit Amerika IJzeren en stalen platen voor Nederland Onze Kerstplaten Memoranda van twee zijden Tal van artikelen tegen lager prijs Of vermicelli of beschuit Glroaummci 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of i.-— per kwartaal Losse nummers 10 cl Na een zeer uitvoerig antwoord van minister Fiévez, heeft de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Oorlog goedgekeurd. Dj» minister merkte op, dat een nieuw aflossings schema is opgesteld en aan de legercommandant voorgelegd. De aflossing is inmiddels begonnen; de 3e divisie lost het K.N.I.L. af. Vervolgens somde de minister de globale inhoud van de demobilisatie-bepalingen op. Behandel de soldaten niet als psychopathen In de eerste plaats krijgt de uit Indonesië repatriërende militair ongeveer een maand verlof als mi litair, dus met behoud van zyn mi litaire inkomsten. Verder krijgt hij een bonus van f 100,Voorts een premie, wanneer hij zijn dienst goed heeft gedaan, van f 10,per maand in de tropen doorgebracht tot een maximum van f 300, Hij mag een aantal militaire kle dingstukken behouden en ontvangt een burgercostuum. of een bedrag tot aanschaffing daarvan met de benodigde textielpunten en boven dien nog 130 punten. Vervolgens is er een overbrug gingstoelage: voor gehuwden 1 jaar, voor ongehuwden Vz jaar een aflopend percentage van hun mili tair inkomen. Dit kan ook in voorschot ineens worden verleend. Desgewenst kan gebruik worden gemaakt van beroepskeuzevoorlich ting. De gedemobiliseerden genie ten prioriteit bij arbeidsbemidde ling, terwijl ook de mogelijkheid is opengesteld van scholing en om scholing, waarbij prioriteit wordt verleend. Bovendien is er een regeling voor zakelijke bedrijfssteun, be ogende bedrijven weer op de been te helpen. Tenslotte wees de minister er op, dat men vooral geen pro bleem van de demobilisatie moet maken, alsof het hier psychopathen gold. De militai ren komen inderdaad anders terug: ze zijn flinker gewor den. Maar laat men gewoon Er zullen velen onder onze lezers zijn, die de mooie Kerst- ploten, welke voorkomen in dit nummer zouden willen bezitten. De platen zijn het inderdaad vol komen waard om op beter papier dan dat der krant te worden af gedrukt en te worden bewon derd en bewaard als een artis tieke herinnering aan het Kerst feest van dit jaar. Zowel de gevoelige tekening van Fedde Weidema op de voor pagina als het roerend Kerstver haal Lucas II: 1-20, zo schoon en eenvoudig geïllustreerd door An toinette Gispen (op pag. 3) stellen wij ter beschikking van onze lezers tegen 25 cent per stuk, af gehaald aan ons kantoor. De oplage is zeer beperkt en men haaste zich dus. doen tegenover hen, die ook ge woon zijn. In antwoord op desbetreffende vragen deelde lt.-kol. Fiévez mee, dat de troepenuitzendingen naar Indonesië de eerste jaren niet zul len worden gestaakt, omdat orde en veiligheid moeten worden verze kerd. Gevraagd is vaders van vijf kin deren niet naar Indonesië uit te zenden. Het valt echter moeilijk nog meer concessies te doen, om dat de encadrering van de uit te zenden troepen reeds de grootste moeilijkheden oplevert. Voorzich tigheid moet betracht worden bU het nog verder verminderen dezer krachten. Een regeling is in voorbereiding, om broers van gesneuvelde mili tairen of verzetslieden, te beginnen in 1948, te bestemmen als buiten gewoon dienstplichtige. De vragen van de heer Fokkcma, of de echtgenote van de chef van de generale staf als lid van het V.H.K. een salaris van f 3000,ge niet, een kwartje vergoeding voor het slapen buiten de kazerne tou cheert en in het genot is van Cadi- rantsoenen beantwoordde de minis ter bevestigend. De bepalingen ten aanzien van de gehuwde ambtena ren zijn hier inderdaad van toepas sing, maar zij zjjn er niet mee in strijd. Bij de replieken diende de heer Schoonenberg (Comm.) de volgen de motie in: „De Kamer, van oordeel, dat het aangekondigde en het aan de dienstplichtigen in Indonesië be kend geworden demobilisatie schema dient te worden gehand haafd, verzoekt de minister daar toe strekkende maatregelen te treffen". Deze motie werd evenwel ver worpen met 55 tegen 7 stemmen, vóór alleen de C.P.N. Hierna keur de de Tweede Kamer de begroting z.h.s. goed. Eindexamens in Mei In het jaar 1948 zal het schrifte lijk gedeelte van de eindexamens der openbare en de aangewezen bij zondere gvmnasia en afdelingen gymnasia van lvcea gehouden wor den op 25 en 26 Mei. Het schrifte lijk gedeelte van de eindexamens der aangewezen bijzondere hogere burgerscholen met vijfjarige en vierjarige cursus en van de eind examens der afdelingen hogere bur gerschool der lvcea zal worden ge houden op 28 en 31 Mei en 1. 2. 3 en 4 Juni. Dat der middelbare scho len voor meisjes zal worden gehou den op 31 Mei en 1. 2 en 3 Juni en het schriftelijk gedeelte van de eindexamens der handelscholen met vierjarige cursus op 28 en 31 Mei en 1, 2. 3 en 4 Juni. De Nood-Voedselraad heeft aan Nederland voor de eerste helft van 1948 5000 ton rijst toegewezen. De toewijzing is bestemd voor kinder voeding en ziekenhuisgebruik. Komt, gij, koningen en heren. U hier spieglen in dit licht; Jezus zal u ootmoed leren, Die zijn hof in stallen slicht. Ziet de Moeder, ziet den Zoon. Kust de windsels, kust de doekén. Buigt uw hoofden, buigt uw kroon Zwijgt, vernuftigen en kloeken. Engten, daalt van 't Paradijs: Zingt den hemel eer en prijs, En met vree de harten kroont, Daar een goede wil in woont. JOOST v. d VONDEL De commissie van goede diensten heeft haar plan om de resolutie „staakt het vuren" effectief te maken, bekend gemaakt. Het houdt o.m. jyjrvp \TFFR nOnF\ RIT In, dat elke partij door middel van een kaart aan de C.v.G.D. moet mede- iuLLa L/UJJ]ji> nLJ DUITSE TREINRAMP? delen, nat, volgens haar, gedemilitariseerde zones moeten z\jn. Bij de argumenten voor de definities van deze zones moet inbegrepen z(jn een opgave van de militaire posities op 4 Augustus. Indien de partijen met het plan aecoord gaan moeten zij het „slaakt het vuren" en het „plaats rust" in de huidige posities afkondigen. Zodra de gedemilitariseerde zones aan\aard zijn, moeten beide partijen de normale handel en het normale \erkeor tussen de gedemilitariseerde zones, alle Nederlandse en alle republikeinse bezette gebieden hervatten en moeten alle strijdkrachten van beide partijen onder toezicht van waar nemers der U.N.O.-commissie evacueren naar hun eigen gebieden. republikeinse technische commis sie: „uitbreiding van gebied na deze datum (4 Augustcs) welke ge schiedde door wapengeweld, kan niet als argument dienen bij het vaststellen der zones Het repu blikeinse memorandum is vergezeld van een aanhangsel over de Neder landse operaties in het Krawangse. De Nederlandse technische com missie heeft zich bereid verklaard, het plan te aanvaarden als werk basis voor de uitvoering van ..staakt het vuren": zij vindt cchter dat men o.a. overeenstemming moet bereiken over de term „bezette ge- bicden" als zodanig wordt door de Nederlanders beschouwd het ge bied dat werkelijk onder gezag van de bezettende macht staat ver der moet de z.g. „Van Mook-hin" de demarcatielijn worden en Ma- doera moet geheel onder Neder lands gezag worden beschouwd. In de aan beide kanten der demarca tielijn vast te stellen gedemilitairi- secrde zone moeten rust en orde worden gehandhaafd. (De Neder landse technische commissie vindt dat met het oog op de republikein se terreur, dit voorlopig door Ne derlandse troepen moet geschieden. In een republikeins memorandum van de C.v.G.D. wordt de Neder landse bereidheid tot bespreking van het C v.G.D.-plan toegejuicht. Wat de te demilitariseren zones be treft, zegt het memorandum van de Jan Kaljcc. een 16-jarige te Amersfoort (Copcmicusstraat 5) wonende scholier, heeft van een correspondentie-vriend uit Amerika een splinternieuwe fiets als Kerstgeschenk gekregn. Hij had aan Stratford Carter te Marshficld Massachusettsgeschreven, dat hij elke dag anderhalve kilometer met een zware boekentas lopen moest om naar school tc gaan. Het lijkt niet zo veel. maar is wel veel voor een jongen die nog niet zo lang geleden in het ziekenhuis lag wegens ondervoeding. De jongens van Carter's school hielden een inzameling en van de opbrengst kochten zij een fiets. De American Airlines zorgden voor gratis vervoer. En zo zal cc bij Jan thuis een Amerikaanse fiets onder de boom staan Op onze foto zien we Strafford Cacler. die de bijnaam draagt van ..Skippy" meat zijn medescholieren de fiets (en wét voor één) in het vliegtuig beuren. Kerst-extra tje voor de Berlijrters De inwoners van Berlijn hebben deze week voor het eerst sedert de capitulatie koffie ontvangen. De koffie, genoeg voor twee of drie koppen, behoorde tót een speciale kersttoewijzing, die ook vijf klon tjes suiker, twee eetlepels jam, vijf snoepjes, en vier biscuits in hield. Vrouwen en kinderen kregen een dubbele toewijzing, mannen cn fles schnaps en mannen boven de vijftig bovendien een fles wijn. De Paus heeft bij de Spaanse re gering stappen gedaan om de le vens te redden van 23 leden van de Spaanse verzetsbeweging waar onder zeven vrouwen, die ter dood veroordeeld zijn. De mogelijkheid dat hel treinon_ geluk bij Neuwied in Duitsland een der beide treinen schijnt door een onveilig signaal te zijn gere den behalve de tot nu toe be kende 39 doden nog meer slacht offers heeft geëist, wordt veron dersteld door de reddingsploegen, die van mening zijn dat twee wa gons van een der treinen, die op de oprit van een brug op elkaar in reden, in de Rijn gevallen zijn. De wereldkampioen vedercé- wicht Willie Pep heeft gisteravond een gemakkelijke puntenoverwin- ning in tien rónden behaald op de Mexicaan Alvara Estrada. Ertsverscheping via Rotterdam De trustmaatschappij voor de handel van Nederland met het bui tenland N.V. heeft, zo vernemen w(j, een overeenkomst gesloten met de geallieerde autoriteiten in de Brits-Amerikaanse zone, volgens welke Duitsland 105.000 ton wal- seryproducten aan Nederland zal leveren, waartegenover Nederland voor dc hierxoor benodigde grond stoffen zorg draagt. Door deze transactie zal onze ge hele behoefte aan walsproducten, hetgeen dus alles omvat op" het ge bied van ijzeren en stalen platen en daarvan vervaardigde artikelen voor 1948 worden gedekt. De waar de van de door ons te ontvangen eindproducten bedraagt 10.570.000 dollar. Voor een overeenkomstige waarde aan grondstoffen zal door ons geleverd worden 255.000 ton ijzererts, 80.000 ton stookolie. 100.000 ton Amerikaanse kolen. Voor Mei 19-18 zullfen de ertsen uit Zweden, Noorwegen. Spanje, Frans Marokko en Brazilië worden ge kocht en de Amerikaanse industrie- kolen en de stookolie welke reeds in Nederland aanwezig zijn in het Roergebied afgeleverd zijn. Binnen twee maanden daarna arriveren de goederen in Nederland. Rotterdam za| van dit contract profiteren, daar het yzererts via deze haven verscheept zal worden. Ook de binnenscheepvaart zal hier van ongetwijfeld de voordelen on dervinden. v» De kolen en de olie worden ech ter via Hamburg verscheept. Het erts en de kolen moeten voor een groot deel in dollars betaald wor den, hetgeen mede mogelyk is ge worden door het annuleren van de orders voor walserijproducten in de Verenigde Staten. Dit is de eerste maal na de oorlog, dat een trans actie van een dergelijke omvang met Duitsland tot stand is geko men. Regering zal honderdv ijftigduizend man uit genationaliseerde bedrijven ontslaan Met 300 tegen 268 stemmen heeft dc Franse Assemblée de anti-lnfla- tiewet van minister Rcné Mayer aangenomen. Tevoren had dc vergade ring het plan echter danig geamputeerd. De kleine boeren, troetelkinde ren van radicalen, rechtse partijen en communisten, werden vrijgesteld van elke speciale winstbelasting. Ook de grote gezinnen, de kleine zaken lieden en dc personen die oorlogsschade hebben geleden komen er beter af dan Mayers bedoeling was De regering heeft er verder in moeten toe stemmen, dat honderdvijftigduizend ambtenaren en arbeiders bjj de ge nationaliseerde industrieën zullen worden ontslagen. Half Frankrijk wenst Mayer had het niet gemakkelijk in de vergadering van gisteren. De behandeling van het wetsontwerp, dat zoveel onpopulaire maatregelen bevat, verliep traag en stuitte op veel verzet. De meeste artikelen werden met zeer kleine meerder heid aangenomen, waarbii wel dui delijk werd dat de „Derde Macht" dc'.Kamer op niet veel meer dan 300 stemmen zal moeten bouwen en alleen voor dc amendementen die bij bepaalde groepen van dc bevol king in goede aarde zullen vallen was een behoorlijk aantal afgevaar digden te vinden. Zij werden door gedreven. ondanks het feit dat Mayer er zijn reddingsplan voor do franc moe in gevaar gebracht zag. Voor het wetsontwerp in zijn ge heel stemden de socialisten, de M. R.P.. de meerderheid van de ï'adi- calcn en een aantal gematigden. De communisten lieten geen gelegen heid voorbii caan om hun mis noegen over lmt wetsontwerp te tonen, en ook de gaullisten, van wie dc regering zich reeds duidelijk heeft gedistancieerd. cn die overi gens nog hun populariteit moeten verdienen, waren compleet tegen. jTHumanitc" verboden De minister voor dc strijd krachten heeft de'verspreiding en de lezing van het commu nistische dagblad ..l'Humanité" In de kazernes verboden. Ook van het vakbewegingsfront is er nieuws. De arbeiders van de Pariise métro hebben het besluit goedgekeurd om uit de C.G T. re treden. Het verbond van P.T.T.- nersoneel heeft besloten een onaf hankelijke vakcentrale op te rich ten. Men verwacht in leringen vnn de vakbeweging dat dit verbond zich binnenkort zal aansluiten bij de „Force Ouvrière". verbod der C.P. Het Franse instituut voor opinie» onderzoek heeft een enquête ge houden naar de politieke inzichten van het volk. Hier zijn de resul taten: Acht u ontbinding van het par lement gewenst? Ja: 40 Neen: 33 Weet niet: 27 Wilt u dat de communistische partij zal worden verboden? Ja: 52 Neen 32 Weet niet: 16 Wenst u eon „sterke staat"? Ja: 33 Neen 46 Weet niet: 21 Verlangt u een „wantrouwende" politiek ten opzichte van de Sow- jet-Unie? Ja: 54 Neen: 27 Weet niet: 19 Bestaat er volgens u een Frans- Amerikaanse belangengemeen schap? Ja: 54 Neen: 18 Weet niet: 27 Binnenkort zal de prijs van ver schillende artikelen worden ver laagd. Nieuwe prijzen tussen haakjes ziin de tot nog toe gelden de vermeld toiletzeep van 90 gram per stuk 26 ct (27) en 24 (25): wasooeder per pak van 250 gram 21 (22). pak van 500 tram 38 (50); hleekwater per literfles 24 (25): schoensmeer maximumprijs per doosje van 36 gram 22 (23). schoen smeer van 20 cent per doosje blijft eveneens in dc handel: asperineta- bletten 25 (35) Met ingang van 1 Februari: toerbuitenbanden 3 60 (3.85), binnenbanden 1.35 (1 50); zwavelzuur 66% 60 gulden (72) per ton. Eau dc Cologne zal met 10 a 22 procent in prijs worden ver laagd, azijnzuur in procent, carbid 6 procent, insuline 10 procent. Ook de prijs van geneesmiddelen voor suikerzieken wordt verlaagd, dank zij de medewerking der fabri kanten. Dit geldt tevens voor elec- trisjche geleidingen; prijsverlaging 10 tot 27 orocent. Spanning tussen VS en Panama Het Panamese parlement heeft geweigerd.de Verenigde Staten nog langer het gebruik van 14 mi litaire bases langs het Panama kanaal toe te staan en als reactie daarop heeft Albert J. Engel, een lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, reeds de suggestie aan de hand gedaan, eenvoudig een nieuw „Panamakanaal" te gra ven, door het gebied van een ande re Midden-Amerikaanse staat. (De naam van Nicaragua wordt reeds genoémd) Het gebruik van mili taire bases door Amerika is vast gelegd in een uit 1942 daterende overeenkomst. Amerika wil nu, a'vorens een beslissing te nemen, de in Mei 1948 te houden presi dentsverkiezingen in Panama af wachten: men is van mening dat het besluit van het Panamese par lement „kennelijk" onder commu nistische invloed is genomen. Na 1 Januari keuzebon voor meelproducten Na 1 Januari zullen de meest» meelproducten alleen op bon ver krijgbaar zijn. Elke week zal daar toe een broodbon voor 100 gram (keuzebon) worden aangewezen, waarop desgewenst meelproducten gekocht kunnen worden. De bonaanwijzing zal voor elke vier weken als volgt geschieden: Personen van 21 jaar cn ouder! Ie weck 1800 gram brood plus keuzebon. 2e week 1600 gram brood plus keuzebon. 3e week 1600 gram brood plus kcuzebon, 4e week 1800 gram brood plus keuzebon. Rijpere jeugd (15 tot 20 jaar) t I Ie weck 2600 gr. brood plus keuze bon. 2e weck 2400 gram brood plus keuzebon. 3e week 2400 gram brood plus keuzebon, 4e week 2600 gram brood plus keuzebon. •Teug<l van 414 jaar: lp week 2200 gram brood plus keuzebon. 2e week 2000 gram brood plus keuze bon, 3e week 2000 gram brood plus keuzebon. 4e week 2200 gram brood plus keuzebon. Kinderen van 14 jaar: le week 1000 gram brood plus keuzebon. 2o weck 800 gram brood plus keuze bon. 3e week 800 gram brood plus keuzebon. 4c week 1000 gram brood plus keuzebon. Kinderen van 01 jaar: le week 600 gram brood plus keuzebon. 2e week 400 gram brood plus keuze bon. 3e week 400 gram brood plus keuzebon. 4e week 600 gram brood plus keuzebon. Geven recht op De voor de eerste en derde week aangewezen keuzebonnen geven recht op het kopen van 400 gram brood of 300 gram Vermicelli, ma caroni, spaghetti, z.g.n. noedels, mie. tarwegriesmeel. alle soorten, puddingpoeder, custard, maïzena, tarwczctmeel, aardappelmeel, ge- oxvdeerd aardappelmeel, aardappel- sago, aardapprltapioca, of 400 gram vcrmicelli-soep (droge soe pen, die óf de vermicellivorm heb ben dan wel voor ten minste 75%! uit vermicelli bestaan). De voor dc tweede en vierde week p p i gewezen keuzebonnen ge ven recht op 400 gram brood of ca 280 gram beschuit (2 hele rol len). of 300 gram biscuits, of 300 gram wafels (ongevuld), of 300 gram crackers, of 300 gram mat zes. of 300 gram toast, of 400 gram speculaas, of 400 gram koekjes, of 560 gram ontbijtkoek, óf 560 gram taai-taai. of 560 gram Amsterdam se korstjes, of 600 gram stroopwa fels, dan wel een hoeveelheid ge bak, waarin 280 gram bloem en/of zetmeel is verwerkt. De broodbon- non en de in dc eerste en derde week aangewezen keuzebonnen i "s voo«- vermicelli enz.) zjjn één week geldig. De keuzebonnen voor biscuits enz ziin na de week. waar in ze zijn bekend gemaakt nog vier weken geldig. Vlees in de hotels Tweede Kerstdag zal in hotels, café's en restaurants niet als vlees loze dag worden beschouwd. De omvang van de maaltijden op 24, 25, 26 en 31 December en op 1 Januari blijft evenwel gebonden aan de bestaande voorschriften. Naar wij vernemen zal de wed- strjid BelgiëNederland op 14 Maart 1948 worden gespeeld, en NederlandBelgië op IS April. Waar deze ontmoetingen zullen plaats hebben is nog niet beslist. Weerbericht 2To was dc belangstelling voor de film ,Jict ei en ik" in Grand Acchifoto) VRIJ ZACHT Weersverwachting, geldig van Woensdagmorgen tot Woensdngavond. Zwaar bewolkt met en kele tijdelijke opklaringen Plaatselijk enige regen of motregen. Nu en dan krachtige geleidelijk meer i. naar Znid-Wcst krimpende «Jj XfA** wind. Weinig verandering van temperatuur. 25 Dcc Zon op 8.47 uur. onder 16 32 uur Maan op 14 27 uur. onder 5 54 uur. 26 Dcc Zon op 8.48 uur. onder 16.33 uur. Maan op 15.00 uur. onder 722 uur. 27 Dec Zon op 8.48 uur. onder 16.34 uur. Maan op 15.49 uur, onder 8.45 uur. UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL TV oensdag 24 December 1947 Nr. 832 6e jaarg. Red. eo Adm.: Snouckaertfaan 7. Amersfoort Telef. redactie 429^1 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER >ort 1 235 ER

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1