DAGBLAD VOOR AMERSFOORT BIJNA HAD EEN KERSTVLOED GOUDA GESLAGEN China vlagt: de grondwet is in werking getreden Bethlehem een legerkamp Markos'. troepen vallen aan bij Konitza Dijk van de Gouw? in klei weggezakt Lichting '45 met groot verlof Bruiloft eindigde in vechtpartij Slechts critiek op C.P.N.-congres Hevige strijd woedt in Kasjmir Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbua 9 Abonnementsprijs: 031 per week of L— per kwartaal Losse nummer» 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Zaterdag 27 December 1947 Nr. 833 6e jaarg. Red. en Adm.r Snouckaèrtlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Aan de oplettendheid van een arbeider van de Provinciale Waterstaat uit Gouda hebben de inwoners van deze stad het te danken, dat de straten en de kelders op de Tweede Kerstdag niet onder water zijn gelopen. Deze man ontdekte een hevige verzakking in de dijk aan de Oostzijde van de Gouwe, het kanaal, dat vlak ten Zuid-Oosten van het lager gelegen Gouda door de Julianasluis in verbinding staat met de Hollandsche IJssel en naar het Noorden lopend via Boskoop bij Gouwsluis uitloopt in de Oude Rijn. Vijftig arbeiders sjouwden zand Met man en macht is daarop gistermiddag een ploeg van om streeks 50 arbeiders van de provin ciale waterstaat begonnen de drei gende dijkdoorbraak met behulp van zakken zand en stenen te voor komen. Bovendien liet de hoofd ingenieur de keersluis te Gouwsluis onmiddellijk sluiten, zodat bij een eventuele doorbraak het water van de Oude Rijn niet in het kanaal kop strpmen. Tenslotte is men met een ge maal begonnen het water uit de Gouwe in de IJssel te pompen. Ge hoopt wordt, het waterpeil in het kanaal op deze wjjze een meter te verlagen, hetgeen de arbeiders bij de verzakte dijk enig respijt geeft. De dijk van de Gouwe is groten deels aangelegd op grasland. Vijf honderd meter ten Noorden van de Julianasluis, daar waar het kanaal het dichtst de stad Gouda nadert, is een gedeelte aan de buitenzijde bijna volkomen in de klei wegge zakt. Aan de waterzijde is de dijk echter nog in tact gebleven. Thans wordt getracht dit nog niet verzak te gedeelte dusdanig te stutten, dat het niet tot een overstroming- komt. Om half zes gisteravond sprak de hoofdingenieur van de provinciale waterstaat in Zuid- Holland zijn vertrouwên hierin uit. Intussen wordt aan binnenschip pers officieel medegedeeld, dat de keersluis in de Gouwe bij Gouw sluis is gesloten. Dientengevolge is de scheepvaart van Amsterdam naar Rotterdam via Gouwsluis tot nader order gestremd. Zestig centimeter! Nadat in de loop van de avond het gemaal Mr. Peijnacker-Hordijk bij Gouda zoveel water uit de afge sloten Gouwe naar de Hollandse IJssel had gemalen, dat het peil in het kanaal bijna 60 cm was gezakt cn de arbeiders de verzakte dyk dusdanig hadden gestut, dat verder gevaar van een doorbraak uitge sloten geacht kon worden, zijn de werkzaamheden aan de dyk tot vanmorgen gestaakt. Het gemaal blyft voorlopig nog pompen. De minister van Oorlog heeft be paald, dat in verband roet de door voering van de gewijzigde vredes organisatie. roet ingang van I Januari 1948, dienstplichtigen van de lichting 1945. met inachtneming van de volgende normen met groot verlof dienen te w orden gezonden. De dienstplichtige moet ten min ste. hetzij aaneengesloten, hetzy met onderbreking, vijftien maanden voor eerste oefening in werkelijke dienst zijn geweest. Vrijwillige dienst wordt hierbij buiten beschou wing gelaten. Zij, die vijftien maanden of lan-- crer voor eerste oefening in werke lijke dienst zijn geweest, worden bin nen tien dagen met groot verlof huiswaarts gezonden, of. indien naar het oordeel van de korpscom mandant de dienstbelangen dit niet toelaten, zo spoedig mogelijk daar na, doch uiterlijk 28 Februari 1948. De overigen gaan met igroot ver lof. zodra de vijftien maanden zijn verstreken. Voor de dienstplichtigen van de luchtstrijdkrachten geldt niet de datum van 28 Februari 1948. maar 30 April 1948. Aan de dienstplichtige, die daar toe de wens te kennen geeft, kan door de korpscommandant, of de gene. die als zodanig wordt be schouwd. worden vergund in wer kelijke dienst te blijven gedurende nog ten hoogste zes weken. Voor groot verlof komen nog niet in aanmerking: 1. Kaderleden (korporaals inbe grepen). die een opleiding aan een kaderschool of een school voor re serve-officieren hebben genoten. 2. Zij. die een speciale opleiding hebben genoten en uit hoofde van dieü in een bijzondere functie zijn tewerkgesteld (b.v chauffeurs) en voor wie geen vervangers uit jon gere lichting beschikbaar zijn. of beschikbaar kilnnen worden gesteld. Zodra zii echter kunnen worden ge mist of zodra vervangers beschik baar zijn. behoren ook zii met groot verlof te worden gezonden. 3. Zij. die in de overzeese ge biedsdelen verblijven, of tijdelijk uit Indië in Nederland met verlof zijn. Weerbericht' TIJDELIJK AFNEMENDE 15. y/ffr, WIND Weersverwachting, tot Za terdagavond. Tijdelijk ^inemende wind russen Zuid-West en Zuid, Meest zwaar bewolkt mei regen. Weinig verandering in temperatuur. 28 Dec Zon op 8 48 uur. onder 16 34 uur Maan op 16 58 uur. onder 9.55 uur. 29 Dec.: Zon od 8.48 uur. onder 16.35 uur. Maan op 18.23 uur, onder 10.45 u. Bonnen voor extra vlees Voor het tijdvak van heden tot 4 Januari zijn de bonnen 060 meen en 581 algemeen aangewezen voor het kopen vgn 50 gram vlees. Chocolaclt-biscuits alleen op snoep- of suikerbon Met chocolade gccouveerde. be dekte of samengestelde biscuits kunnen alleen op versnapering, of suikerbon gekocht worden. Per bon voor 200 gram versnapering, of sui ker zijn 200 gram van deze biscuits verkrijgbaar. Deze biscuits zijn niet verkrijgbaar op de na 1 Januari aan te wijzen keuze-bon voor ge bak. "Bioscopen gesloten op Oudejaarsavond- Het hoofdbestuur van de Neder landse Bioscoopbond heeft aan de ondernemingen in het film- en bios coopbedrijf geadviseerd op Oude jaarsavond, na afloop van de. laat ste middagvoorstelling, te sluiten, opdat het personeel deze avond in de familiekring kan doorbrengen. Nieuwjaarsbrief van het Humanistisch Verbond Het Humanistisch Verbond heeft zich door middel van een nieuw jaarsbrief tot het Nederlandse volk gericht. Uitvoerig wordt de drei ging van deze tyd besproken. Ge wezen wordt op de medeverant woordelijkheid, die een ieder voor het geheel heeft. Waar het om gaat is wil tot samenwerking en bereid heid tot offer. Er ligt, aldus de brief, ccn adembenemende ernst opgesloten in de mening voor ona geslacht. Eén wereld of geen we reld. „Willem Ruys" had een voorspoedige reis Feestelijke ontvangst aan de kaden van Batavia Woensdagmorgen om acht uur kwam de „Willem Ruys", na een voorspoedige reis, te Batavia aan. Daarmee is de eerste helft van de maidentrip van het 21.300 tons vlaggescliip van de Kon. Rotter damse Lloyd volbracht. De ontvangst te Batavia was fantas'tisch. De torpedojager „Bankert" voer het nieuwe schip tot het eiland Edam tegemoet en vuurde een salvo saluutschoten af bij het binnenvaren van de haven van Tandjong Priok. Een esca drille vliegtuigen cirkelde over het schip, loen het statig en fiér voor de eerste maal de kust van Java naderde. Zodra het schip in de haven was, begonnen alle schepen, die feeste lijk gepavoiseerd waren, een fluit concert, dat een kwartier duurde. Nauwelijks lag de „Willem Ruys" voor de wal of enige muziekcorpsen op de kade zetten het volkslied in. Langs de kade stond een enthou siast publiek' te juichen en te zwaaien. Kortom, de „Willem Ruys". het grootste schip, dat ooit de verbinding tussen het moeder land en de overzeese gebiedsdelen onderhield, viel te Batavia een vorr stelijke ontvangst ten deel. De offi cier van piket heette gezagvoerder en bemanning officieel welkom na mens admiraal Pinke. Ook in de aanloophavens Bcla- wan en Singapore werd de „Willem Ruys" feestelijk ingehaald. De jongeman, die op de uitreis ter hoogte van Malta in de nieuwe operatiezaal werd geopereerd aan de blindedarm, heeft het schip te Batavia volkomen gezond verlaten. Overeenstemming inzake lerarensalarissen De commissie van advies in zake de salarissen van directeuren, rec toren cn leraren bij het voorberei dend hoger en middelbaar onderwijs is erin geslaagd, een oplossing te vinden voor de salariëring der do centen bd deze tak van onderwijs. Zij heeft ccn eenstemmig advies aan de minister van Onderwijs'uit gebracht. Dit advies biedt de moge lijkheid voorlopig de bestaande moeilijkheden te ondervangen. aan: gezien de minister zich ermede kan verenigen. De inhoud van het ad vies zal binnenkort bekend worden gemaakt. Tc oordeten naar de uitdrukking op zijn gezicht voelt Ernest Bcvin. dc Engelse minister van buitenlandse zaken, zich tussen circusartistcn beter op zijn gemak dan zoals dc vorige week toen hij,, nog met Molotof aan 't kibbelen was over de Duitse herstelbetalingen. Dit plaatje werd gemaakt tijdens een uurtje vrij af' van Be vin, die de openingsvoorstelling van Mills Circus, Olympia. Londen, bijwoonde. Ontstemde zoon gedood, vader gewond Woensdagavond vierde het echt paar H. den D.-T. zijn 45-jarig bruiloftsfeest in een perceel aan de Rotterdamsestraat te Scheveningen. In de loop van de avond vervoegde de oudste zoon van het echtpaar, de 44-jarige J. den D., zich in be schonken toestand aan de woning en trachtte toegang te verkrijgen. J. den D., die met ae gehele familie in onmin leeft, was ontstemd om dat een advertentie waarin het bruiloftsfeest werd aangekondigd, door hem had moeten worden ge plaatst en niet zoals nu door een der overige familieleden. Toen J. den D. zich omstreeks half elf weer aan de woninè ver voegde lukte het nein binnen te dringen. Toen hij eenmaal binnen was ontstond een vechtpartij tussen hem en o.m. zijn 32-jarige broer H den D., zijn zwager, de 33-jarige P K. uit de Dirk Hogeraadt :traat en zijn 69-jarige vader. Bij deze vechtpartij werd de vader vrij ern stig gewond door ecu messteek in zijn rechter ^rm. Hij" werd naar het ziekenhuis aan de Zuidwal ver voerd, vvaar hij werd opgenomen. J den D. werd tijdens de vecht partij neergeslagen en overleed ter plaatse. Door de politie werden gear resteerd dé 32-jarige H. den D., de zwager P. K., de 28-jarige JVI. G. uit de Van Tuylstraat, de 27-jarige W. den H. uit de Lijnstraat en de 50-jarige A. van der L. uit Delft. Zij allen werden echter, na ver hoord te zijn, weer op vrije voeten gesteld. Als er een transport Duitse krijgsge- vangenen uit Rusland repatrieert., trachten ouders en vrouwen van niet- teruggekeerde soldaten inlichtingen in te winnen over zoons o[ echtgenoten. Levenslang voor Dahmen von Buchholz Tot levenslange gevangenisstraf is door het Amsterdams Bijzonder Gerechtshof veroordeeld de 59-jari- ge voormalige commissaris van po litie, Rudolph Wilhelm Dahmen von Buchholz uit Den Haag, die gedu rende de bezetting enige tijd com missaris van politie te Amsterdam en chef van het bureau Joodse za ken is geweest. Op 12 December requireerde de advocaat-fiscaal de doodstraf tegen deze verdachte. Aangezien de verdachte geduren de de laatste jaren van de bezetting odk wel landgenoten heeft onttrok ken aan de Duitse greep, legde het Hof hem niet de zwaarste straf op. Pater Borromeus de Greeve overleden Eerste Kerstdag 's morgens over leed vrij plotseling in het St. Fran- ciscus-gasthuis te Rotterdam de be kende kanselredenaar pater Borro- maeus de Greeve O.F.M. op 72-ja- rige 'leeftijd» 0 Mobilisatieslachtoffers 1914-18 krijgen voorschot Het ligt in de bedoeling over 1947 ook een voorschot te verstrekken aan hen, die een uitkering ontvan gen als mobilisatieslachtoffer 1914- 1918 krachtens de wet van 3 De cember 1931 dan wel als niet pen sioengerechtigde weduwe of als gepasporteerd militair. De betaal baarstelling van dit voorschot zal in de.tweede helft van Januari 1948 geschieden. MAAR DE COMMUNISTISCHE TROEPEN DRINGEN MOEKDEN BINNEN In de steden van Regerings-China hangen de vlaggen uit ter viering van het van kracht worden van de nieuwe grondwet. De regering heeft bekend gemaakt dat op 29 Maart de nieuwe Nationale Vergadering voor het eerst bijeen zal komen, die in November is gekozen. Het parlement telt thans 2.042 afgevaardigden; de overige zetels zijn bestemd voor de districten die door de communistische troepen worden bezet. De Politieke Volksraad zal op de datum van de eerste bijeenkomst der langs democratische weg gekozen Nationale Vergadering worden ont bonden. De nieuwe grondwet geeft de 160 millioen Chinezen die in het gebied van de regering van Nanking wo nen vele rechten die zij tot dusver niet bezaten. Zij bepaalt dat om de zes jaar een Nationale Vergadering moet worden gekozen die de presi dent en de vice-president van de re publiek zal moeten kiezen. Zij waarborgt gelijkheid voor de wet van alle burgers, burgerlyke vrij heden, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en het stem recht. De staatsinrichting van de repu bliek wordt meer gedecentraliseerd, waardoor vijf joeans (afdelin gen) meer bevoegdheden krijgen. Er zullen verkiezingen worden gehou den voor provuujfc^e.couvcrneurs en raden. De grondwet verbiedt het ge bruik van het leger voor politieke doeleinden en schrijft voor dat de buitenlandse politiek gericht moet zijn op wereldvrede, bevordering van internationale samenwerking en internationale rechtspraak. Verder is voorzien in enige agrarische, her vormingen en sociale zekerheid voor zieken, invaliden en ouden van da gen. Communistisch offensief Een nieuw communistisch of- - fensief heeft terzelfdertijd de positie van de regering in Mandsjoerije ernstig in gevaar gebracht. Twee beweeglijke co lonnes der communistische strijdkrachten hebben in een snelle aanval uit het Noord- Westen de buitenwijken van Moekden, de hoofdstad van Mandsjoerije. bereikt, aldus melden te Nanking ontvangen berichten van neutrale zijde. Andere colonnes liggen binnen een straal van 50 kilometer om de stad. Paul de Groot laakt USA, regering en PvdA Op het Kerstcongres van de C.P N.. De Waarheid heeft Paul de Groot, de partij-secretaris, Donderdagmorgen felle critiek geleverd op de politiek der U.S.A. De Amerikaanse groot kapitalisten, zo merkte hij op, stre ven naar een nieuwe oorlog, gericht tegen de Sowjet-Unie en de arbei dersklasse. Voorts laakte hij het plan-Marshall, dat hy een econo mische voortzetting van de reaction naire Amerikaanse politiek noemde. Ook hekelde Paul de Groot de Ne. derlandse politiek in Indonesië, die volgens hem geen ander resultaat zal hebben dan een definitieve verbre king van alle banden tussen de Re publiek en Nederland. „De Amerika nen," zo zeide hy, „zullen hiervan het voordeel hebben, want zij zullen zowel Indonesië als Nederland vol komen in hun macht krijgen. Wy eisen een onmiddellijke staking van het vuren en de party zal met groter kracht dan voorheen hiervoor aan drang op de regering uitoefenen." Ten val gebracht Het beleid van de ministeries Schermerhorn en Beel heeft, volgens spreker, Nederland ten val gebracht. „Zo slecht is de toestand hier," ver volgde hy, „dat aan de ministeries in Den Haag in het geheim gewerkt wordt aan 'n „catastrophe-plan". Hft deelde het congres voorts mede, dat de C.P.N. in contact zal trederi met het onlangs door 9 grote communis tische partijen opgerichte internatio naal informatiebureau, de Komin- form. Ernstig waarschuwde Paul de Groot het congres voor de P. v. d. A., die naar zijn zeggen, „geen greintje socialisme meer bezit en de ijverig ste voorvechtster is van de Ameri kaanse machtspolitiek." De politiek van de P v.d.A. noemde spreker „niet progressief, doch schadelijk, antina tionaal en anti-socialistisch." De communisten bereiden in het gebied ten Zuiden van Tsjang- Tsjoen zich met een leger van 30.000 man voor op een grote aan val op de stad Koengtsjoelin, een nationalistisch bolwerk aan de spoorlijn Moekden-Tsjangtsjoeng. Ten Noordwesten van Moekden zou een hevige strijd woeden om het spoorwegknooppunt Tsjang- woe. Volgens andere berichten wordt Fakoe door communistische troepqn ter sterkte van 40.000 man omsingeld. Generaal Tsjeng-Toeng-Koeo, de nationalistische plaatsvervangende bevelhebber in Mandsjoerije,- heeft voor zijn vertrek uit Nanking naar Moekden verklaard, dat het commu nistische offensief gericht was op de ^rnletiging der spoorwegverbindin gen tussen Peking en Moekden. Hij raamde de sterkte der communisti sche strijdkrachten in Mandsjoerije op 500.000 tot 600.000 man en hon derd vliegtuigen. Radicale oplossing voor verkeersprobleem Volgens de memorie van ant woord inzake de begroting van Ver keer en Waterstaat, staat het vol gens de minister vast, dat de capaci teit van de binnenscheepvaart door het verlies van ruim een millioen ton scheepsruimte (ongeveer 20 pet.) belangrijk is verminderd en er bezwaarlijk, zoals sommige Ka merleden deden van een blijvende overcapaciteit kan worden gespro ken. Een wettelijke regeling van het watervervoer is in 'voorbereiding en zal kunnen bijdragen tot het sane ren .van het binnenscheepvaartbe- drijf. Het ligt zeker niet in de bedoe ling van de minister om aan de bin nenscheepvaart of een der andere vervoersvormen, bepaalde vervoe ren toe te wijzen. Dat de spoorwegen er op uit zouden zijn door hun tariefpoli tiek vervoer aan de binnen vaart te onttrekken, is niet juist. Een dergelijke tariefpoli tiek zou al bezwaarlijk te rij men zijn met het grote wagen gebrek, waarmede de N.S. nog bij de voortduring te kampen hebben. Voor de N.S. is de wagensituatie wel bijzonder ongunstig. Beschikte men in 1938 over 28.400 wagens, thans beschikken de N.S. over slechts 15.540 bruikbare wagens. Kerstmis in het Heilige Land STRAATGEVECHTEN IN JERUZALEM, HAIFA EN JAFFA-TEL AVIV Bethlehem geleek de eerste Kerstmorgen op een legerkamp, toen meer dan 4.000 Britse soldaten de Kerst-mis in dé kerk van de heilige Cathe- rina bijwoonden en een bezoek brachten aan de heilige grot. De duizenden die in andere jaren met Kerstmis het dorp plegen te be zoeken, waren ditmaal afwezig: in het gebergte langs de weg naar Beth lehem nestelden dikwijls Arabische cn Joodse terrcurbcnden. In hun met zandzakken beschermde uitkijkposten op dc daken be waakten met geweren gewapende militairen het door electrische lampen verlichte plein, waar pantserwagens cn enige duizenden Britse man schappen met stenguns, geweren en pistolen patfouilleerden, terwijl hon derden anderen boven de roep van Arabische straatverkopers uit Kerst liederen zongen. In de kerk hadden de soldaten hun geweren tegen de muur gezet. De dienst, die verder werd bijge woond door enkele Arabieren, ver tegenwoordigers van buitenlandse consulaten en de commissie voor Palestina, werd voor het eerst sinds 100 jaar door een Christen-Arabier, monseigneur Vincent Gelat van het Latijs patriarchaat te Jeruzalem, ge celebreerd. Voor de dienst hadden de „rode duivels" van de zesde luchtlandings divisie met een verlichte toorts in de hand en de stenguns over de schou ders geknield voor de kribbe in de flauw verlichte grot onder de kerk, waar de stenen tredbn uitgesleten zijn door de voetstappen van mil- lioenen, die voor hen de heilige plaats hebben bezocht. Geweervuur op straat Enkele kilometers naar het Noorden werd te Jeruzalem het aanbreken, van dc eerste Kerst dag aangekondigd door geweer vuur in verschillende delen van de stad; Kogels suisden over de Anglicaanse kerk bij de Damas- cuspoort, waar met het geweer gevochten werd, terwijl de po litie de kerkgangers terughield, die juist na de Kerstnachtdienst uit de kerk stroomden. Tw?e Joden, een Arabier en een Armeniër werden gedood. Sluip schutters van de Hagonah en de Arabieren hebben elkaar de gehele nacht in. de nauwe bochtige straten van de oude stad belaagd en be spied, waarbij af en toe geschoten werd. In het niemandsland tussen Jaffa en Tel Aviv werden twee Ara bieren en twee Joden bij een vuur gevecht gedood. Een aantal perso nen werd gewond door het explo deren van een landmijn in een si- naasappeïboomgnare» U. Tel Aviv. In Haifa werden straatgevechten geleverd tussen Joden en Arabieren, waarbij handgranaten, machinege weren, geweren en revolvers ge bruikt werden. De inwoners brach ten de Kerstdag binnenshuis door en waagden zich liever niet op straat. Volgens de laatste berichten zijn in dé stad en omgeving drie Arabieren en vier Joden om het leven gekomen. Amerikanen wilden de invasie in 1943 Henry Stimson, voormalig Ame rikaans minister van oorlog, heeft onthuld, dat er tussbn dc Britse en Amerikaanse oorlogsleiders gedu_ rende twee jaar onenigheid be stond óver het aanvangstijdstip van het tweede front in West-Europa.- Deze mededeling staat in" het oor logsdagboek van Stimson, dat in gedeelten wordt gepubliceerd in hel Amerikaanse „Ladies Home Journal". Er zou tevens onenigheid hebben bestaan tussen president Roosevelt en zijn staf. Als Stimson of generaal Marshall opperbevel hebber was geweest zou de invasie in Europa een jaar eerder hebben plaats gehad. De Amerikaanse oorlogsleiders hadden in de lente van 1943 het kanaal over willen steken. Roose velt verving dit plan door de in vasie in Noord-Afrika in 1942, het geen slechts een compromis was met de Britse-plannen, aldus Stim son. Generaal Marshall en Stim son werden zo verbitterd door de Britse tegenwerpingen ten aanzien van een landing in Frankrijk, dat zij Roosevelt vroegen de Engelsen de rug toe te keren en de aanval op Japan te beginnen. GRIEKSE REGERING NEEMT MAATREGELEN TEGEN COMMUNISTEN Tweeduizend man van de troepen van de guerillaleider Markos hebben de geregelde Griekse tyoepen by Konitza aangevallen. Na hevige gevechten aan de grens van de stad werden zy volgens Atheense berichten verslagen en naar Albanees grondgebied achter volgd. Andere aanvallen werden afgeslagen by Philiatfcs, eveneens in het Albanese grensgebied, en Agrinion, in Zuid-West Griekenland. De hernieuwde activiteit der guerillatroepen zou samenhangen met de vorming van de opstandelingen-regering. Generaal Markos, de minister president van de regering der op standelingen, heeft het regerings programma bekend gemaakt. Het wil „aan alle democratische krach ten in Griekenland bevrijding bren gen van de imperialistische buiten landers en hun lijfknechten". De re gering wil het gebied dat zij be heerst besturen volgens de „volks- democratische" beginselen, buiten landse ondernemingen, zware in dustrieën en grote banken nationa liseren en landhervormingen invoe ren! Zy wenst vriendschappelijke betrekkingen aan te knopen met alle landen, in het bijzonder met de Sowjet-Unie. Als tegenmaatregel tegen de vorming van de regering-Mar- kos heeft de Griekse regering in Athene en omgeving vijfhon derd communisten doen arres teren. Verder is besloten het bestuur van alle communistische elementen te zuiveren. De minister van justitie bestu deert een wetsontwerp waarby de uitzonderingswet die vroeger door Venizelos is afgekondigd, weer van kracht wordt. Volgens deze wet wordt de communistische partij buiten de wet gesteld en de ontbin ding bevolen van verenigingen en organisaties, die zich bezighouden met „anti-nationale intriges". De striid in Kasjmir is Dins dag weer opgelaaid. Troepen van India hebben invallende stammen, die hen ln het gebied van Jhangar. in het Westen, in een massale stormaanval onder de voet trachten te lopen, zwa re verliezen toegebracht. Dui zend aanvallers zouden gedood of gewond zyn. De Invallers hebben versterkin gen gekregen en de strijd duurt voort. Dit is de eerste keer dat de aanvallers in groten getale op open terreinen tussen de heuvels rond Jhangar te voorschijn ziin gekomen. Vliegtuigen van de Indische lucht- maeht hebben zich in dc strijd ge mengd cn voeren bombardementen cn aanvallen met boordwapens en raketten uit. Ook de troepen Van India hebben verliezen geleden, meldt het com muniqué uit Nieuw Delhi. Italiaanse gezant in Zweden vermoord Bellardo RiccI, de Italiaanse ge zant in Zweden, is in ziin woning te Stockholm door een Italiaanse krankzinnige. Capocci. vermoord. Ricci werd. toen h'i aan de Kerst- lunch zat, in de spreekkamer geroe pen om een uitvinder te woord te staan. De bezoeker was Giuseppe Capocci, die een schaar uit zijn zak lmalde en in het wilde weg Ricci steken toebracht. De aanvaller werd door bedienden' gegrepen, maar de gezant was zozeer gewond, dat hij na aankomst in het zieken huis overleed. Ricci was in Zweden zeer gezien. Men vermoedt niet dat er bii do moord politieke motieven ln het spel zijn. Capocci was sinds 1910 in het gesticht Langbro verpleegd. Hij mocht met Kerst verlof, mits zijn vrouw, die in haar en ziin onder houd voorziet door het verkopen van luchtballonnetjes, in de Stoclc- holmsc parken, hem kwam halen cn brengen. Hij wist haar echter te ontvluchten en ging naar de ge zant. vermoedelijk om zich te wre ken voor znn opsluiting. Typhoon teistert Manilla Manilla heeft Tweede Kerstdag te lijden gehad van de hevigste cycloon sinds 1934. Puin ligt op hopen in de straten. Het electrische net is behalve in het centrum van de stad gestoord. In.dc warenhui zen liggen "de goederen blootgesteld aan wind cn regen omdat de daken zijn weggewaaid. Het Deense schip „Kina" is ver gaan. Van de overlevenden is niets bekend. In de stad zijn 56 personen om het leven gekomen. De wind had een snelheid van 200 km. per uur. Tojo voor liet tribunaal Generaal Hideki Tojo, cx-prcmicr van Japan, staat Jerecht voor het tri bunaal te Tokio. „Ik ben ervan overtuigd dat wij het internationale recht niet hebben ge schonden, zei hij op de eerste zitting. „Het was in alle opzichten een zelf verdedigingsoorlog." Tojo verklaarde dat alleen het kabi net en het opperbevel verantwoordelijk zijn voor de oorlog. De keizer had ef geen aandeel tn. Ministers vierden het Kerstfeest met de troepen De in Batavia verblijvende minis, ters hebben het Kerstfeest met de troepen geviérd. De ministers Beel en Neher en dr. Beels secretaris H. Hermans zijn per vliegtuig, taftk en jeep door de streek van Semarang gereisd, waar zij met de troepen op verschillende plaatsen de nachtmis en een protestantse kerkdienst bywoonden en aan het Kerstontbijt aanzaten. De ministers Drces en Jonkman bezochten de Zeven-Decemberdivisie in het Buitenzorgse. De Tweede Kerstdag waren de vier ministers aanwezig op een receptie van het comité Indonesia Serekat. Nederlandse verliezen van 23 De cember: één gesneuvelde, drie ge wonden. Dinsdagochtend is het hospi taalschip „Groote Beer" met gede mobiliseerde mariniers en ongeveer 400 afgekeurde militairen van de Koninklijke Landmacht uit Priok naar Nederland vertrokken., Neiv York: 35 cm. sneeuw Te New York heeft men met de zwaarste sneeuwval sinds 1900 te kampen. Er ligt reeds een laag van 35 cm. en het sneeuwt nog steeds. Men heeft ldOOO man aan het sneeuwruimen gezet, uitgerust met 900 zware en 300 lichtere sneeuw ploegen en ander materiaal. Het voetgangers- en ryverkeer wordt ernstig belemmerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1