DAGBLAD VOOR AMERSFOORT VLIEGTUIG TEGEN FRIESE TOREN GEBOTST Nog voor Nieuwjaar wapenstilstand? Mysteries rond het vergaan van de „Skoghaug" Vijf Nijkerkers schoten een Je zagkiimje1 wild zwijn Ex-koning Victor Emanuel van Italië overleden Vleugel knapte af, doch piloot voerde noodlanding uit Geen paniek, geen slachtoffers Hoog water in Twente Gunstige wending in Indonesië Lichtsignalen Politiek van Joods Bureau is fout> Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 4.~ per kwartaal Losse nummers 10 ct UITGAVE VAN DE STICHTING HET EARQOD Maandag 29 December 1947 Nr. 834 6e jaarg. Red. en A dm.! Snouclcaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER Een KLM-toestel van de lijn AmsterdamLeeuwarden heeft Zaterdagmiddag in de omgeving van de Friese hoofdstad een noodlanding gemaakt. Het toestel, de DC 3 „PHTCV" werd beschadigd, de tien passagiers, allen Nederlanders, en de leden der bemanning bleven ongedeerd. Zij zetten hun reis per auto bus voort. Op het moment van het ongeluk vloog de tweede piloot, de Canadees Fred Kroon de machine. Hij voerde de landing met ingetrokken wielen uit. Door laaghangende wolken zou de landing op de daarvoor bestemde baan van het vliegterrein Leeuwar den, met behulp van de gebruike lijke radio-peilingen gedaan wor den. Toen de vlieger echter daarbij het vliegterrein niet tijdig voor zich kreeg, trok hij de wielen in en be sloot door te vliegen met de bedoe ling een nieuwe landing voor te be reiden. Hierbij raakte de machine met de linker-vleugelpunt de onge veer tachtig meter hoge toren van de Sint Bonifaciuskerk te Leeuwar den. welke op ongeveer drie kilo meter van het vliegterrein ver wijderd is. Een stuk van de vleugel ter leng te van ongeveer drie meter knapte af en viel naar beneden op het Kerkplein, zonder iemand te raken. De piloot zag kans het toestel in de lucht te houden, doch slaagde er niet in het vliegveld te bereiken. De gekortwiekte vogel scheerde over de huizen, bereikte de buiten wijken van Huizum en verloor toen vaart. Tot tweemaal sprong het vliegtuig over een sloot, waarbij de berm. gezien de diepe sporen, werd geraakt. Op de weg naar Boxum wist de bestuurder een uitstekend ge slaagde buiklanding uit te voeren. Hevige schok De tien passagiers, die zich in het toestel bevonden, schrokken weliswaar hevig van de flinke schok, die het toestel kreeg op het moment waarop de vleugel af knapte, maar hielden zich overi gens allen naar omstandigheden kalm. Er ontstond geen paniek, aldus verklaarde één der passa giers. mr Maas uit Deri Haag. Het toestel moest om 11.55 uur van Schiphol naar Leeuwarden vertrekken, maar startte iets te laat. De vlucht werd met zeer weinig zicht en voor het grootste gedeelte in de wolken gemaakt. Boven Friesland verkreeg de mar- Voortdurende teas dwingt tot waakzaamheid De vele regens, die gedurende de afgelopen dagen zijn gevallen hebben het water In de verschillende Overijs selse beken, rivieren cn kanalen zeer sterk doen stijgen. Hier en daar waren de stijgingen zelfs zo groot, dat het water over de oevers en dijken ging, waardoor nabijgelegen landerijen blank kwamen te staan. In de gehele provincie stijgt het water voortdurend. De toestand is op het ogenblik nog niet direct ver ontrustend, hoewel waakzaamheid geboden is. De oorzaak van het hoge water is behalve de voortdu rende regenval de hoge waterstand in Duitsland, waar verschillende stuwen en sluizen het water reeds niet meer in toom kunnen houden. De waterstand van de beken, rivieren en kanalen is in de loop van Zondag nog vrij sterk toegenomen. Bij Vriezen- veen in de buurtschap ..De Pallen" moesten verschillende boerderijen wor den ontruimd, terwijl andere door het water werden geïsoleerd. Het water staat hier op de wegen, evenals in de Vriezenveense wijk, waar het over de verkeersweg Almelo—Ommen stroomt. Bij de Dinkel wordt dag en nacht wacht gehouden om zo mogelijk direct in te grijpen wanneer gevaar dreigt. Het w|- terschap de Regge tracht zoveel moge lijk goede afstromingen te bevorderen. Gouwe weer geopend Nadat de hoofdingenieur van de pro vinciale waterstaat van Zuid-Holland zich op de tweede Kerstdag wegens een dreigende dijkdoorbraak in de Gouwe bij Gouda genoodzaakt had gezien dit kanaal af te sluiten, wordt thans ten behoeve van de binnenscheepvaart jc- kend gemaakt, dat de keersluis bij Gouwsluis weer is geopend en dc Gou we al» belangrijke verbinding voor het scheepvaartverkeer Amsterdam—Rot terdam weer is opengesteld. De ver zakking in de dijk van de Gouwe, 500 meter ten noorden van de Julianasluis bl) de Hollandsche IJssel, is na een ar beid van 2 dagen verholpen. Handelsovereenkomst van Engeland en Rusland Een Brits-Russische handelsover eenkomst op korte termijn is in Moskou ondertekend. Groot-Brit- tannië zal 750.000 ton graan ontvan gen in ruil voor machinerieën en werktuigen. De overeenkomst regelt tevens de aflossing van het in 1941 door de Britten verleende oorlogs- crediet. In Mei zullen besprekingen wor den gevoerd over een overeenkomst op lange termijn. conist radiografisch contact met het vliegveld. Naar mr Maas meende, was het ongeluk te wijten aan een minder goed functionneren van de hoogte meter. Het zicht boven Leeuwarden was bijzonder slecht. Zonder het te weten verloor de piloot met zijn machine enige hoogte en zag plot seling dc kerktoren voor zich op doemen. Hij zwenkte onmiddellijk, maar kon met meer vermijden, dat de tip van de vleugel de toren raakte. Hachelijk avontuur „Wij schrokken allen danig." zo zeide mr Maas, „van de hevige schok, die we voelden. Maar het toestel vloog door. hetgeen ons al len enigszins gerust stelde." Dat de rest van de vlucht een hachelijk avontuur is geweest, mag blijken uit het feit, dat de machine rakelings onder de draden van een hoogspanningsnet is doorgevlogen Naar aanleiding van de noodlan ding heeft een commissie van de Rijksluchtvaartdienst officieel het volgende medegedeeld: In tegenstelling tot geuite ver onderstellingen is gebleken, dat de hoogetemeter niet heeft gefaald. Het vliegveld van Leeuwarden ligt betrekkelijk dicht bij de stad zelf, zodat aan een landing op dit vliegveld andere eisen worden ge steld dan op een luchthaven als bijv. Schiphol. Het terrein ligt Westelijk van de stad en er stond een Westenwind, zodat het toestel over de stad heen op het vliegveld moest landen. De piloot heeft hier bij kennelijk te weinig hoogte aan gehouden, waardoor hij de toren heeft geraakt. Autopark van N.S. en particuliere bedrijven Na de bevrijding zijn door de N.V Nederlandse Spoorwegen ten be hoeve van haar zelve (voor vervan gend en aanvullend spoorwegver voer) een van de aan haar gelieer de ondernemingen, in totaal 150 complete autobussen en 1475 auto- buschassis besteld. Hiervan waren op 1 December jl. 455 bussen in dienst gesteld. De financiering van deze bestel ling, waarmede naar schatting een bedrag van rond 40.000.000 ge moeid is, geschiedt uit de bij de N.S. hiervoor beschikbare fondsen, met dien verstande, dat de aan schaffing van in bovenstaand totaal begrepen 240 trekkers met hier te lande geconstrueerde opleggerbus sen is gefinancierd uit door de staat verstrekte voorschotten op de oor logsschade-afrekening, aldus de mi nister in zijn memorie van ant woord op de begroting Verkeer en Waterstaat. De particuliere bedrij ven, die geen dochterondernemin gen van de N.S. zijn, hebben sedert de bevrijding toegewezen gekregen 950 complete autobussen en 955 chassis, bestemd voor de opbouw van autobussen. Bovendien zijn onlangs 110 stuks complete bussen, deel uitmakende van bovenvermel de bestellingen der NS door de NS ter beschikking gesteld voor toewij. zing aan de particuliere bedrijven. Particulier karakter N.S. De door verscheidene kamer-le den geuite wens, dat de Staat een zodanige zeggenschap in het spoor- wegbeleid on -beheer zou krijgen, dat de Spoorwegen hun huidige particuliere karakter zouden verlie zen en rechtstreeks onder controle van de volksvertegenwoordiging zouden komen te staan, is niet die van de minister. Hij schaart zich aan de zijde van die leden, die de tegenwoordige, als het ware histo risch gegroeide beheersvorm van de Spoorwegen een zeer goede ach ten. Dc situatie nadat de piloot het toestel met grote behendigheid en koelbloe- digheid had neergezetDe inzet toont de zwaar beschadigde vleugel Zowel uit Nederlandse als Republikeinse bron wordt vernomen, dat er een goede kans bestaat, dat de ondertekening van de Wapenstilstands overeenkomst nog voor de aanvang van het nieuwe jaar zal plaats heb ben. Beide partijen zouden bereid zjjn de nieuwe voorstellen van dg Com missie van Goede Diensten te aanvaarden. Vermoedelijk zullen de Neder landse plannen tot vorming van 'n federale interimregering enigszins worden gewijzigd, als men inder daad voor het nieuwe jaar tot een overeenkomst komt. De politieke onderhandelingen op de „Renville" zullen dan voortgang vinden. De Republiek heeft aan de Com missie van Goede Diensten verzocht een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen in het Krawangse, waar volgens Republikeinse bewe ringen 300 doden en 200 gewonden onder de burgerbevolking te be treuren vielen als gevolg van Ne derlandse zuiveringsacties. De Amerikaanse gedelegeerde van de Commissie van Goede Dien sten, Frank Graham, keerde uit Djogja terug om aan de rondvaart van de „Willem Ruys" te kunnen deelnemen. Over zijn leis naar Djogja verklaarde Graham, dat deze „zeer belangwekkend" was geweest. Het Republikeinse kabinet had over de nieuwe voorstellen tot staking van het vuren reeds verga derd. De Nederlandse delegatie be raadslaagde over dit onderwerp aan boord van de „Willem Ruys". tezamen met vele vooraanstaande genodigden uit Batavia. Heden zul len Sjarifoeddin en de Republikein se delegatie waarschijnlijk naar Batavia terugkeren. Soekarno verklaarde in een inter view met het weekblad „Siasot": „Als de nationalisten in de Mjtlino- Personenauto contra trein; drie gewonden Op de onbewaakte spoorweg overgang bij het station Vries- Zuidlaren (Dr.) is Zaterdagmorgen een personenauto tegen de snel trein, die om 10.11 uur in Gronin gen arriveert, gebotst. De auto werd aan de voorzijde gegrepen en zwaar beschadigd. De drie inzit tenden liepen verwondingen op. gebieden een strjjdtactiek overeen komstig de feiten voeren en zich te gen de invloed van het kolonialisme verzetten, zij als kameraden in de strijd zullen worden beschouwd. Zy zyn werkelijk onze broeders een in vlees en bloed. Zy hebben waar schijnlijk een andere mening dan de Republikeinse regering, maar het verschil kan onderling worden ge regeld". OM DE STAATSZORGEN voor een ogenblik te vergeten ging de Britse premier Attlez met ztjn dochter Allison naar het kerstcircus in Olgm- pia te Londen. Ook Ernest Bcvin was van dc partijMen ziet dc drie Titer, geamuseerd kijkend naar de capriolen van de clowns. KETEL ONTPLOFFING NIET WAARSCHIJNLIJK Er blijven nog steeds veel onop gehelderde vragen over de scheeps ramp, waarbij het Noorse stoom schip „Skoghaug" in de golven van de Noordzee ten onder ging. Voor lopig kan slechts worden gemeld, dat men na berekeningen over wind- en stroomsterkte, rekening houdend met de gemiddelde kruis snelheid van de „Skoghaug". tot de conclusie is gekomen, dat de over levende stoker zich in het tijdstip van dc ontploffing 3J/£ uur moet hebben vergist: niet om 2 uur des nachts, doch om hal# elf op Woens dagavond reet de ejqMosie het schip open. Binnen 5 minuten tyds verdween het vaartuig in de diepte. Voorts is men er thans van over tuigd, dat oe plaats van de ramp ver benoorden IJmuiden ligt, vermoedelijk ten westen van de kuststrook tussen Egmond en Schoorl. Men acht tenslotte een ketelontploffing onwaarschijnlijk en schriift de ramp toe aan een mijn. Duitse C.D.LT. vergadert over Kaisers ontslag In de BuSojCchê sector is gisteren een congres begonnen van partij leiders der Christelijk-Democra- tische Unie uit alle zones van Duitsland over de verwijdering van Jakob Kaiser, die zich nog altijd als partijvoorzitter beschouwt. Van een vergadering kwam ech ter niet veel, toen bij de opening bleek dat twee Russiscke officieren zich in de zaal betonden, die wei gerden weg te gaan. Het bestuur verzocht daarop het militaire be stuur van de andere geallieerden in Berlijn eveneens waarnemers te sturen. Twee Britten en een Frans man kwamen; de Amerikanen wensten zich niet te mengen in in terne Duitse aange^genheden. In de vergadering werd gezegd dat men Kaiser en Lemmer als voorzitter en viee-voorzitter van de partij wil handhaven. Koffie- en theebon Voor het tijdvak van 4 tot en met 17 Januari is bon 118 Algemeen aangewezen voor 125 gram koffie en bon 119 Algemeen voor 50 gram thee. In verband met de feestdagen kan men reeds van Dinsdag 30 De cember af op bovenstaande bonnen kopen. In India is een vliegtuig met 19 passagiers neergestort. Volgens de eerste berichten zijn er geen overlevenden. Bij brand aan boord van een Chinese rivierboot op de Yangtse zijn vijfhonderd personen om het leven gekomen. Een der vraagtekens wordt ge vormd door groene lichtsignalen, die de schipper van de reddings boot Dorus Rijkers Donderdag avond heeft o^-emerkt. Nadat Rokka des middags in zijn sloep bii Camperduin was aangespoeld, trokken de Doris Rijkers en de Neellie Jacoba de zee op. De mel ding was vrij laat gekomen, zodat de beide reddingsboten eerst na het invallen der duisternis hun ver geefse speurtocht begonnen. Uit de richting van de kust bij Petten za gen de mannen van de Dorus Rij kers plotseling groene lichtkogels een wijde bocht door het luchtruim maken. Onmiddellijk wijzigde de reddingsboot haar richting en koerste naar de kust. Maar na enig heen en weer varen vlak langs de branding van de golven op het strand, gaf de schipper het zoeken op. Voor zover bekend zijn tot dus verre de lichamen van 10 der slachtoffers aangespoeld. Enkele stoffelijke overschotten vertonen deerlijke verminkingen. Re-evacutie van z"g. „Indië-gewortelden" De directeur van sociale zaken te Batavia maakt bekend, dat van de regering machtiging is ontvan gen over te gaan tot re-evacuatie uit Nederland van personen, die na de capitulatie van Japan daar heen geëvacueerd zijn, doch wier positie in Nederlan-' moeilijkheden oplevert, als gevolg van het feit dat hun belangen te zeer met Indië zijn verweven. Elk geval wordt op zich zelf be zien, alvorens toestemming tot re- evacuatie wordt verleend. Dit on derzoek geschiedt in eerste aanleg door de afdeling b3 (socialezaken) van het commissariaat voor Indi sche zaken bij het ministerie van overzeese gebiedsdelen, v. Speyk- straat 54 te 's-Gravenhage. Met nadruk wordt hierbij de aandacht gevestigd op het feit, dat de bovengenoemde re-evacuatie re geling uitsluitend ten doel heeft een oplossing te bungen voor eva cuaties, welke in het verleden op oniuiste gronden, plaats vonden. Voor de re evacuatie van niet- verlofgerechtigde particulier^ werknemers, behorende tot boven bedoelde groep, welke in het ver leden werden geëvacueerd, werd met de Indische ondernemersbond een speciale regeling getroffen. De ze regeling komt hierop neer, dat bij oproep door de werkgever, na genomen gun :.ge beslissing hier te lande, de re-evacuatie van de werknemer en eventueel die van het gezin geschiedde op kosten van de overheid. was I—ET is zo'n beetje afgelopen A -met het melden van wilde zwijnen op alle mogelijke plaatsen van ons land. Maar daarom zijn ze er nog wel. Zeker zijn ze er nog op de Veluwe; daar zij ze trouwens altijd geweest. Toen ik van de week over de Veluwe zwierf in de buurt van Nij kerk. kwam ik daar een jager tegen, die er met enkele vrienden falie- maal mensen, tussen de bossen en met 't jachtgeweer opgegroeid) pas een had geschoten. Zu'n echt woest exemplaar, uit de Duitse bossen naar ons land uitgeweken. Trots liet de jager mij een foto zien. waarop het jachtgezelschap stond afgebeeld. Die moest u eigenlijk in de krant zétten, zei hij. En daarom staat hij er nu in. Het zwijn was het eerst gezien tussen Nijkerk en Bunschoten, maar toen de jagers er eenmaal achteraan gingen moesten ze het dier eerst nog opsporen. Ze ontdekten tenslotte sporen van het zwijn in het gras. die ze een eindweegs konden volgen het bos in. Toen werden de drie honden los gelaten en stelden „de geweren" zich aan de randen van liet bos op. Het zwijn kwam niet te voorschijn. maar wel kwamen even later de honden jankend uit het bos terug. Inplaats van het zwijn op te jagen waren zij er blijkbaar voor aan de haal gegaan. In ieder geval wisten de jagers nu waar het monster zat. Maar het varken liet zich niet zien. De jongste van de jagers, een jonge man van zeventien jaar. wilde nu toch eens even gaan kijken, maar spoedig kwam hij lijkwit en vol ontzetting terug rennen uit de strui ken. Hij had ineens vlak voor het ongedierte gestaan en was het bijna op de slagtanden gelopen. Daar komt-ie De honden gingen nog eens op- njeuw 't bos in. kwamen weer terug en toen plotselingdaar kwam ook 't varken voor de dag. Je zag het zo, het was een kwaje Het beest nam een sprong en pang! Een schot knalde. Eén schot, maar van een ervaren jager. En het zwijn, midden in de sprong getrof fen. lag geveld met een kogel vóór in de kop De jagers hebben er een goede bout aan gehad. Dat snapt u. zwijnevlees smaakt lekker. Jammer, dat de hond. die zich bij deze jacht het dapperst had ge- geweerd, enige dagen later verdwe nen was. Verdwaald? Gestolen? Wie zal het zeggen. De heer v.d. Veen in Nijkerk. die de zwijnenjacht leidde, is nu echter zijn Hertha kwijt. Heeft een onzer lezers het dier misschien gezien? Het staat geheel links op de foto, naast zijn baas. Het is een Duitse sfaande jachthond, bruin ge spikkeld en met bruine schouderbla den en kop Het is te hopen dat zijn baas hem terug krijgt. Men hecht aan z'n hond En bovendien: er zijn nog meer wilde zwijnen op te spo ren op de Veluwe. ITALIAANSE REGERING ZOU ZIJN VERZEKERINGSPOLISSEN OPEISEN Victor Emanuel, ex-koning van Italië, ls 78 jaar oud in Alexandria overleden. Sinds Mei 1946 leefde hij in ballingschap in Egypte. Hij kwam in 1900 op de troon en droeg op vijf Juni 1944 z\jn ko ninklijke bevoegdheden over aan kroonprins Umberto, die het ambt van luitenant-generaal van het ryk aanvaardde. Victor Emanuel heeft geen afstand gedaan van de troon. Hjj bleef in ballingschap de statie van koning van Italië voeren en bleef hoofd van het huis van Savoye. Victor Emanuel was de man. die Mussolini aan de macht heeft ge holpen. Na c5e bekende parademars naar Rome benoemde hij de „Duce" als minister-president en gaf hem daarmee de bevoegdheden om het fascistische regime te vestigen en van Italië een dictatuur te maken. Hij was een middelmatig man cn werd in de lange periode van Mus solini's bewind beschouwd als een paradcfiguur. Slechts in twee op zichten vertoonde hij een opmerke lijke vasthoudendheid: zijn gehecht heid aan de troon en zijn droom van een groot nieuw Italië: een nieuw Romeins keizerrijk. Toen Mussolini in 1943 ten val was gebracht, gaf de koning zijn steun aan maarschalk Badoglio. het hoofd van de nieuwe regering, die 'n Sep tember de onvoorwaardelijke capi tulatie aanvaarde en beloofde, ge allieerde troepen te helpen. Hij had Rome verlaten en was er in ge slaagd het door de geallieerden be zette gebied in Zuid-Italië te be reiken. Van het toneel Toen na de bevrijding van Italië bleek, dat het Italiaanse volk de koning volkomen on aanvaardbaar achtte, verdween hij van het toneel. Om de dy nastie te redden droeg hij zijn bevoegdheden over op kroon prins Umberto. Na het referendum van 2 Juni 1946. toen twaalf millioen tegen tien mlllioen Italianen voor de republiek slemden, vertrok ook Umberto: hij leeft thans in ballingschap in Por tugal. Victor Emanuel stierf aan 'n hart kwaal en een longaandoening ITii was reeds twee weken ziek en hield sinds eerste Kerstdag het bed. In Alexandrië. waar nog twee andere ex-koningen verblijven (Albanië en Bulgarije) leefde hij afgezonderd Naar te Rome verluidt, hebben de Italiaanse monarchisten de regering verzocht een openbare rouwbeto- ging te mogen houden. Vele monar chisten dragen rouwbanden en tref fen voorbereidingen voor het lezen van requiem*.,ijwen. De Italiaanse regering, die alle koninklijke eigen dommen in Italië verbeurd ver klaard heeft, zou aanspraak ge maakt hebben op de verzekerings polissen van Victor Emanuel, die bij I Londcnse banken berusten. Deze polissen, waarvan men de waarde niet weet. maken het grootste deel van het vermogen van de over ledene uit. zegt ex-Haganahleider Dr. Mosje Sn lid van het bestuur van het Joods Bureau en voormalig opperbevelheb ber van de H: genah, het Jood se verdedigingsleger, is afge treden als lid van het bestuur van het Bureau. De voornaamste reden voor zijn aftreden, aldus meent men te we ten, was het besluit van het Joods Bureau om het uitvaren van de twee schepen met illegale immi granten, de „Pan York" en „Pan Crescent" te verbieden. Deze sche pen zijn met bijna 16.000 Roe meense illegale immigranten aan boord uit de haven van Boergas (Bulgarije) vertrokken. Naar verluidt was Sneh heftig gekant tegen de huidige oriëntering van het bestuur van het Joods Bu reau op Washington en Londen en was hij een voorstander van Inter nationale neutraliteit. Deze maand verklaarde hij, dat vriendschap met de Sowjet-Unie de grondstel ling moest zijn van de nieuwe Joodse staat. Hij had tevens aan gedrongen op actief verzet tegen de Britse politiek in Palestina. Sneh is Pool van geboorte. Aanvallen over en weer Leden van de Haganah in uni form hebben een langdurige aan val ondernomen op het dorp Sil- wan aan de rand van Jerzalem. Zij doodden een Arabier, wonddep twee Arabische kinderen en lieten vijf huizen in de lucht vliegen. Het was een strafexpeditie voor de overval op een Joodse begrafenis stoet. enkele dagen geleden door Arabische sluipschutters onderno men. In Midden-Palestina hielden Ara bieren twee goederentreinen aan, waaruit zij 96 zakken meel stalen. In Zuid-Palestina overvielen zij een convooi van zes Joodse vracht auto's. Enkele Joden werden ge wond. Het convooi opende het vuur op de aanvallers, waarvan er twee werden gedood en negen ge wond. Bij Haifa hebben Joden een aan val gedaan op een Bedoeïnenkamp. Een Arabisch kind werd gedood, een ander g.ewond. H.M. de Koningin, die de Kerstdagen bij het prinselijk gezin op Paleis Soestdijk doorbracht is vandaag naar de hoofdstad terug gekeerd. Griekse communisten buiten de wet De Griekse regering heeft de wet van 1929, waarbij de com munistische partij buiten de wet werd geplaatst, weer van kracht verklaard. Het decreet is onmiddellijk in werking ge treden. Alle communisten en met de communisten sympathiserenden zullen verder uit het ambtenaren apparaat worden verwijderd. Volgens militaire autoriteiten in Athene hebben de regeringstroe pen bij Konitza, waar de troepen van generaal Markos in het offen sief waren, de- guerillastrijders zware verliezen toegebracht. Griekenland heeft bij de Joego slavische regering geprotesteerd tegen de steeds openlijker steun aan de guerillatroepen. Jn het bij zonder wordt er op gewezen dat generaal Markos de beschikking heeft over het radiostation Belgra do voor het uitzenden van commu- niqué's. New York onder 75 cm. sneeuw Een vijftien uur durende sneeuwstorm heeft vijf staten in het Noordoosten van de Ver enigde Staten op Kerstmis on der een dik pak sneeuw gelegd. Tn de straten van New York lag de sneeuw 75 cm hoog. Er zijn 56 doden gemeld, meren deels personen die te lang tegen de storm hadden ingelopen en een hartverlamming hadden gekregen. Het bovengrondse verkeer ligt practisch stil. Twee duizend auto bussen en een aantal treinen waren ingesneeuwd. Op het vliegveld La- guardia kon geen enkel vliegtuig landen. Het opruimingswerk zal 2V» h 3 millioen kosten. Eerste verjaardag van Oost-Indonesië Op 24 December vond te Makas sar de viering van de eerste ver jaardag van de staat Oost-Indone sië plaats. Als vertegenwoordigers van de centrale regering waren daarbij aanwezig Dr. Beets en de heer Elink Schuurman, benevens generaal Spoor. Voorts vertegen woordigers der Doerah West-Bor neo en van de Groot Dajak-raad. Door de hevige regenval moesten vele feestelijkheden worden afge last. Het centrum der herdenking was het openbaar gehoor door pre sident Soekawati. Te Batavia hiel den de vertegenwoordigers van Oost-Indonesie, minister Soumokii en Wenas, een receptie, waarbij o.a. de Luitenant Gouverneur-ge neraal, Dr. Van Mook aanwezig was. Moord werd eerst 11a dagen ontdekt Buren waarschuwden op Twee de Kerstdag de Apeldoornse ge meentepolitie, dat zij de 49-jarige Tj. F. de Bo, alleenwonend Loe- nenseweg 25 te Beekbergen sinds enkele dagen niet hadden gezien, zodat zij een ongeluk vreesden. Toen de politie zich toegang tot de woning had verschaft, vond zij in de hal het lijk van de man, met wonden aan het hoofd, klaarblij kelijk met opzet toegebracht. De moord moet reeds enige dagen vóór Kerstmis zijn gepleegd. 45 duizend rantsoenen zeep verduisterd Toen de N.V. Hilko zeep- en parfu- meriefabriek te Zaandam de vorige week haar recapitulatie maakte van de bonnenvoorraad, ontdekte men, dat er aan dc voorraad 45.000 rantsoenen zeep ontbraken. Een door de Zaandamse recherche ingesteld onderzoek had tot resultaat, dat een 29-jarige Zaandam mer, die In de expeditie van het bedrijf werkzaam was. aangehouden kon wor den. Deze bekende zich in een tijds verloop van zes maanden de bonnen en opplakvellen te hebben toegeëigend. Hij had de bonnen door zijn broer laten verkopen. De 36-jarige R. uit Koog aan de Zaan bleek eveneens bij deze affaire betrokken te zijn, omdat hij de bonnen te koop had aangeboden. Men kon evenwel niet bewijzen, dat R. de bon nen verkocht had. Weerbericht Weersverwachting, gel dig tot Dinsdagavond: Krachtige, aan de kust nu cn dan stormachtige Westelijke wind. Wlsse- - lend bewolkt met re gen-, hagel- of sneeuw buien. 30 Dec Zon op 8.48 uur. onder 16.38 uur. Maan op 19.54 uur, onder 11.21 u.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1