DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Koning Michael doet afstand J Drie ministers keren Zondag terug; Neher blijft m Van Meegeren overleden UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL AMEBSFOOÜT, ;l „Politie-apparaat noodzakelijk" In Januari actie voor Indonesië JANUARI Middenstand slaat FEBRUARI: f.™d£ru,j. AUGUSTUS!- -tfkkers OCTOBER: BeaprWc.de ff'' -v N0VEMBER V/e b I lezen ui f- ROEMEENSE REGERING ROEPT „VOLKSREPUBLIEK" UIT Proces knakte hem Margarine en kaas Girooummei 510330 Bank; R'damsche Bank Postbua 9 Abonnementsprijs: 0.31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 ct. Woensdag 31 December 1947 Nr. 836 6e jaarg. Red. eo Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER VOLGENS FRANS PERSBUREAU ZIJN LAATSTE VOORSTELLEN VAN COMMISSIE VAN DRIE TE WACHTEN Zondag 4 Januari keren drie Nederlandse ministers, die in Indonesië vertoeven, per vliegtuig naar Nederland terug. De heer Neher blijft voor lopig nog in Batavia Officiële mededelingen over de resultaten van het bezoek aan Indonesië en het te Batavia gehouden overleg zullen, naar men mag verwachten, eerst voor het forum van het parlement in de vorm van een verklaring geschieden. Het is vrijwel zeker, aldus A.F.P., dat de Nederlanders de „Van Mook-linie'' zullen aanvaarden, maar he': valt te betwijfelen of zij de geleidelijke evacuatie van de voormalige republikeinse gebieden door de Nederlandse troepen zullen aannemen. In kringen, welke in nauw con tact staat met de Commissie van Drie is men het er over eens, dat deze voorstellen de laatste zijn, die zullen beslissen of er al dan niet een oploss: ïg van het conflict zal gevonden worden zonder opnieuw bloed te vergieten. VAM MAAND TOT MAAND, In Batavia is een communiqué van de Regeringsvoorlichtings dienst uitgegeven, dat in de aanhef verzekert: „Het is gewenst het standpunt van de Nederlandse re gering ten aanzien van het geschil met de republiek nogmaals duide lijk te stellen." Na deze aanhef volgt dan een overzicht van de ge voerde handelingen en de gewis selde nota's. Bovendien meldt de verklaring, dat de politionele actie werd on dernomen, ten einde orde, veilig heid en vrede op Java, Sumatra en Madoera te herstellen. Samenwerking Vervolgens wordt geconsta teerd, dat, ondanks het feit, dat van de zijde der Nederlandse re gering aan geen enkele bepaalde partij andere steun is verleend dan bescherming tegen de voort durende openlijke en bedekte bedreigingen van Djogja, bewe gingen, die op basis van Ling- gadjati willen medewerken zich organiseren, en snel in omvang toenemen. De verklaring noemt hierbij de Oostkust van Sumatra, West-Java cn Madoera. De Ne derlandse regering aanvaardt vanzelfsprekend deze samenwer king, aldus het communiqué, doch daarbij is het noodzakelijk, dat Z'a snel mogelijk een deugde lijk politie-apparaat wordt ge vormd. „De politietaak van de Nederlandse strijdkrachten is steeds als een tijdelijke taak gezien". Naar het Franse persbureau A.F.P. uit gezaghebbende bron te Batavia verneemt, zouden de nieu we voorstellen van de Commissie voor Goede Diensten een regeling- militair en politiek van het conflict inhouden. De commissie zou voorstellen als de demarcatie lijn de z.g. „Van Mooklijn" te aan vaarden. De Nederlanders zouden dan als tegenwicht du gebieden, welke na 20 Juli zijn bezet, tijdens een periode van drie maanden moeten ontruimen in afwachting van de nadere regeling van het conflict. De handhaving van orde en rust in deze gebieden zou wor den verzekerd door de Indonesi sche burgerlijke politie. Voorts zal de commissie beide partijen voorstellen de order tot het staken van het vuren op 1 Jan. 1948 af te kondigen. Geen liefdadigheid, maar wederzijdse good-will Het kort geleden opgerichte „Ne derlands-Indonesisch vrigndschaps- en opbouwfonds" (Nivo) beoogt langs particuliere, cultureel-sociale weg, direct contact tot stand 1e brengen tussen de bevolkingen van Nederland cn Indonesië in een geest van wederkerig begrip en. waarde ring. Iedere Nederlander en Indo nesiër kan ongeacht zijn godsdien stige of politieke overtuiging aan deze goodwill actie medewerken. De Nivo zal in de eerste week van Januari over geheel Nederland een actie inzetten om gelden en allerlei onderwijsbenodigdheden m te za melen voor de wederopbouw van het onderwijs in Indonesië, dat thans in zeer moeilijke omstandig heden verkeert. In verband met het karakter van de Nivo-actic. die niet bedoelt te zijn een liefdadigheidscampagne, wordt de mogelijkheid overwogen van Indonesië uit specerijen en an dere artikelen naar Nederland te zenden. Betuigingen van waardering en instemming met de Nivo-actie wer den reeds ontvangen o.m. van Ra den Abdoelkadir, Widjojoatmodjo, dr Soetan Sjahrir, Tjokorde Gde Rake Soekawati, dr A. K. Gani, sul tan Hamid II. mevrouw dr Soeban- drio. Hier te lande hebben vele leiden de figuren uit het culturele en so ciale leven, vertegenwoordigers van alle groepen van het onderwijs en medici, zich achter de beweging ge. plaatst en zich verenigd tot een landelijk comité van aanbeveling. Ieder Nederlands gezin zal in de gelegenheid worden gesteld aan deze actie mede te werken, door maandelijks een bedrag van tien cent in het fonds te storten. De Rvjksconferentie met de dele gaties van de overzeese gebiedsde len op het westelijk halfrond zal op 21 Januari in 's-Gravenhage begin nen. Weerbericht STIJGING VAN TEMPERATUUR Weersverwachting, geldig van Woensdag avond tot Donderdag avond. Toenemende wind tussen Zuid en Zuid- West. Tijdelijk sneeuw overgaand in regen en vooral na vannacht weer een aanzienlijke stijging van temperatuur. Linden meen MAART Woningultreth'hjjen beginnen- Extra treinen rijden het nieuwe jaar in Op Donderdag 1 en Vrijdag 2 Ja nuari zullen de Nederlandse Spoor wegen een groot aantal extra rij tuigen inlassen om het te verwach ten drukke vervoer te kunnen ver werken. Tevens zullen op Donder dag 1 Januari voortreinen rijden op de onderstaande baanvakken: ZwolleDen Haag-SS/Rottcrdam- Maas; Gouda—Zwolle: Apeldoorn Amsterdam CS. Op Vrijdag 2 Januari rijden extra tremen op de onderstaande baan. vakken: Amsterdam CS—Eindhoven; Zwol leDen Haag-SS.'Rotterdam-Maas; GoudaZwolle; ApeldoornAm sterdam CS; Utrecht CSDen Haag- SS/RotterdamMaas. Bovendien rijden op Donderdag 1 Januari in het W e s t e n des lands nog extra treinen op de lijnen: Rotterdam-DP—Amsterdam CS: Amsterdam-CS Rotterdam-DP; Amsterdam-CSDordrecht. Op Vrijdag 2 Januari rijden extra treinen op de baanvakken: Rotter dam DPDordrecht; Dordrecht Rotterdam DP; Amsterdam CS— Dordrecht; DordrechtDen Haag HS. Makassar wenst geen adoptie De gemeenteraad van Makassar heeft gisteravond het Amsterdams Rotterdams adoptie-aanbod bespro ken. Het bleek dat het college van burgemeester en wethouders zich met meerderheid van stemmen te gen de culturele adoptie had uitge sproken. De gemeenteraad keurde de cul turele samenwerking tussen Am sterdam en Rotterdam enerzijds cn Makassar anderzijds af omdat men een eenzijdige oriëntering op enige Nederlandse stad onjuist achtte. Bovendien heeft men de indruk dat het adoptieplan uitgaat van een par. ticuliere instelling; een overheids orgaan kan daarop niet ingaan. Republiek in Washington vertegenwoordigd? Van doorgaans welingelichte zijde verneemt, naar Aneta uit Batavia meldt, de politieke verslaggever van „Merdeka". dat de Republikeinse regering binnenkort een officiële vertegenwoordiging zal openen in Washington. Het is echter nog niet bekend wie deze vertegenwoordiging zal voorzitten, doch verklaard wordt dat de voorbereidingen bijna beëin digd zijn. Oodcrj-van- dajen- tochfc. JULI" ke'sen bezoeken de oude veshe. - oH> raad de begrormg van de hihhe- Bonhe N iwin-roai-k.b DECEMBER^fci den ex.posi lies- Na 5 Aug. 332 doden Volgens officiële gegevens be droegen de Nederlandse verliezen over de periode van 5 Augustus tot 13 December, dus na het stopzetten van de politionele actie: 332 ge sneuvelden. 999 gewonden en 25 vermisten. Gisteren bcdi'oegen de verliezen: 6 gesneuvelden en 16 ge wonden. Het oorspronkelijke exemplaar van de Amerikaanse anti-inflatie- wet is zoekgeraakt. Dit werd giste ren meegedeeld als verklaring van het feit dat Truman de wet nog niet getekend heeft. De koerier is per vliegtuig de voorzitter van het Huis van Afge vaardigden. Joseph Martin, naar Noord-Attleboro in Massachusetts nagereisd om op een afschrift op nieuw zijn handtekening te krijgen. Vandenberg, die voor de Senaat moet tekenen, woont gelukkig in Washington. Michael, de 26-jarige koning van Roemenië, is afgetreden. Hij heeft ,,in het belang van het volk" afstand gedaan voor zichzelf en zijn nakomelingen van de troon. Hij blijft Roemeens staatsburger onder een zelf te kiezen naam, en is vrij om in het land te blijven of het te verlaten. De Roemeense regering heeft de „volks-republick" uitgeroe pen. Er zal een constituerende vergadering worden bijeengeroe pen. Voor de invoering van een nieuwe grondwet zal de uit voerende macht in handen zijn van een Raad van State. Han van Meegeren is gisteravond omstreeks zeven uur in de Valerius- kliniek overleden. De gebeurtenissen van de jongste tijd in het bijzon der het proces hadden zijn ze nuwgestel zo ernstig aangetast, dat verpleging in een kliniek noodzake lijk bleek. Toch kwam het einde onverwacht. De schilder werd 58 jaar oud. Lang nog zal de kunstwereld zich bezig houden met de vraag, of Van Meegeren slechts een ordinaire schilderijenvervalser of een geniaal kunstenaar was. die door zijn tijd genoten werd miskend. Wij wilHn, en kunnen, ten aanzien van deze vraag geen stelling nemen. Eén ding weten wij echter zeker: Han van Meegeren had de officiële kunst- critiek een gevoelige slag kunnen geven als hij niets anders dan zijn valse? ..Emmaus-gangers" had ge schilderd Doch de zucht naar geld heeft hem te ver gevoerd. En in dit laatste ligt waarschijnlijk de hele tragiek, die van de kunstenaar Han van Meegeren, voor het oog van de wereld, een vervalser maakte. Waarschijnlijk heeft Van Mee geren dat zelf ook zo gevoeld, want zijn enige positieve reactie op het vonnis luidde: „Ik heb het nu een maal gedaan, ik zal daarvoor moe ten boeten." Verder had hij slechts één wens: „Ik wil rust." En die heeft deze fel omstreden schilder thans eindelijk gekregen. Zijn levensloop Hendrikus Anthonius van Mee geren werd in 1889 te Deventer ge- borep, studeerde in Delft waar hij de aandacht trok met een bekroon de interiêurschets van de St. Pie terskerk te Rome. De studie voor ingenieur verliet hij echter voor de kunstschildersloopbaan. Hij haalt met zijn gemakkelijke wijze van tekenen spelenderwijs de acte middelbaar tekenen en wordt gevraagd leraar te worden aan de academie van beeldende kunsten te Den Haag. Hij begint een rol te vervullen in het Haagse kunst leven, portretteert verschillende vooraanstaande Hagenaars en geeft les. Maar hij wil nog meer: het voor zitterschap van de Haagse kunst kring en een internationale be kendheid. In zijn eigen land echter vindt hij die waardering niet. Ver bitterd jaat hij naar Parijs. Dan kondigt dr. Bredius, de opzienbare ontdekking aan van de Emmaüs gangers van „Joh. Vermeer", die in hetzelfde jaar 1937 voor het museum Boymans. te Rotterdam aangekocht wordt. Meer ontdek kingen en aankopen volgen, avond maal, Christuskop. een overspelige vrouw, de voetwassing, de zege ningen Zij ruimden de weg De goed gelukte Emmaüsgangers hebben voor al deze vervalsingen van Van Meegeren de weg ge ruimd. Onderwijl komt do oorlog. Van Meegeren is schatrijk, vestigt zich in Laren, waar hij een deel van deze vervalsingen maakt. De Duitsers komen in ons land: met hen Miedl, de beruchte kunstkoper, die voor Göring werkt. Spoedig heeft hij de weg naar Van Meege ren gevonden die hem voor 1 mil- lioen 650 duizend gulden een mooie Vermeer voor Göring afstaat. Ech ter deze transactie zou Van Mee- ren noodlottig worden. Na de oor log wordt de Miedl-affaire uitge plozen en men stuit op Van Meege ren. De zaak gaat aan het rollen en Van Meegeren bekent zijn verval singen. Plet wordt d e grote sensa tie van het jaar. Men kent het ver loop van het proces in Amsterdam in 1947 en de veroordeling op 12 November tot 1 jaar gevangenis straf. Schijnbaar heeft dit proces, internationaal befaamd. Van Mee geren tot grote financiële voorde len gebracht en de bekendheid waar naar hij steeds streefde. Het heeft hem echter ook de dood ge bracht. In zijn proclamatie zegt Michael: „In cle loop van de laatste jaren zijn er ingrijpende politieke, econo mische en sociale wijzigingen opge treden in de Roemeense staat, waar door nieuwe verhoudingen tussen de voornaamste factoren van het open bare leven zijn ontstaan. Deze ver houdingen passen thans niet meer in de omstandigheden zoals die ge schapen zijn door de grondwet van het land en maken een snelle en fundamentele wijziging noodzake lijk. Gezien deze feiten, in volkomen overeenstemming met de verant woordelijke krachten van het land en mij bewust van mijn eigen ver antwoordelijkheid, meen ik, dat het instituut van de monarchie niet lan ger past in de levensomstandig heden van onze staat, daar het een ernstige hindernis betekent op de weg van Roemenië's ontwikkeling." De abdicatie schijnt niet veroor zaakt te zijn door de onwillige hou ding van de Roemeense regering in zake Michaels trouwplannen. Men meent dat de directe aanleiding was Michaels weigering om een decreet te tekenen, waarbij Emile Bodina- ras, de voormalige chef van de ge heime politie, benoemd werd als minister van oorlog. Michael is gisteravond met onbe kende bestemming uit Boekarest vertrokken. Men neemt aan dat hij naar Ankara zal gaan, en later naar Zwitserland of Engeland. Geen verrassing Michaels troonsafstand heeft wei nig verrassing gewekt. In diploma tieke kringen beschouwde men deze ontwikkeling als vrijwel onvermij delijk. gezien de evolutie naar de oprichting van een federatie van Balkanstaten. Griekenland en Roemenië waren nog de enige monarchieën in de Balkan. Sedert het einde van de EX-KONING MICHAEL Geen plaats meer voor een monarchic oorlog zijn 5 Zuid-Europese vorsten afgetreden of verwijderd. In 1946 werd Albanië een republiek (koning Zog). Koning Peter II van Joego slavië werd in 1945 afgezet, terwijl koning Simeon II van Bulgarije af trad na een referendum, dat in het voordeel van een republiek was uit gevallen. Italië zag in 1946 twee ko ningen gaan: Victor Emanuel trad af ten gunste van zijn zoon, en het koningschap van Umberto eindigde bij een referendum, waarbij de meerderheid van het volk zich voor de republiek uitsprak. Bom te Haifa in queue geworpen In Haifa is een bom geworpen in een rij wachtende Arabieren bij een bushalte. De Arabieren namen wraak op Joodse arbeiders die in de nabijheid aan het werk waren. Bij de aanslag en de wraakneming wer den 6 Arabieren cn 41 Joden ge dood; 42 Arabieren en 7 Joden wer den gewond. Bij een represaille-aanval op het Arabische dorp Lifta zegt de Haga- nah twee Arabieren gedood en een huis verwoest te hebben. Een Britse politieagent werd op de Agrippaweg te Jeruzalem gedood tijdens een overval met handgrana ten en mitrailleurvuur. (Geldig van 4 t/m 17 Januari 1948) Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB. KC 713 091 Melk: 3V2 liler melk. 094 Melk: 6 liter melk. 095 Melk: 6' liter melk. 09G Vlees: 10Ö gram vlees. 097 Vlees: 300 gram vlees. 098 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet. 099 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet. 114 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. 116 Algemeen: 1800 gram brood (geldig t/m 10 Jan. a.s.). 117 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. (gel dig t/m 10 Jan. a.s.). 118 Algemeen: 125 gram koffie (reeds aangewezen). 119 Algemeen: 50 gram thee (reeds aangewezen). 103 Reserve: 800 gram brood (gel dig t/m 10 Jan. a.s.). 106 Reserve: 400 gram brood (gel dig t/m 10 Jan. a.s.). BONKAARTEN KD. KE 713 594 Melk: 10 liter melk. 595 Melk: 11 liter melk. 596, 597 Vlees: 100 gram vlees. 598 Boter: 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet. 599 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vel. 616 Algemeen: 400 gram brood (geldig t/m 10 Jan. a.s.). 617 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. (gel dig t/m 10 Jan. a.s.). 618 Algemeen: 200 gram brood (geldig t/m 10 Jan. a.s.). 603 Reserve: 400 gram brood (gel dig t/m 10 Jan. a.s.). 605 Reserve: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. BONKAARTEN MA. MB. MC. MD, MF, MG. Mil. (Bijz. arbeid, a.s. cn jonge moeders, zieken). 1033 Brood: 800 gram brood. 1038 Boter: 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet. 1032 Margarine: 250 gram marga rine of 200 gram vet. 1034 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 1039 Eieren: 5 eieren. 1037 Melk: 5 liter melk. 1031 Vlees: 300 gram vlees. 1036 Vlees: 200 gram vlees. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 2 Januari worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor 'C'k, waarop en r> Maandag 5 Januari mag women gekocht. Een rantsoen vermicelli e.d. bedraagt: 300 gram vermicelli, macaroni, spaghetti, noedels, mie, mai- zena, aardappelmeel, geoxy- deerd aardappelmeel, tarwe- zetmeel, aardappelsago, aard- appeltapioca, puddingpoeder, custard, tarwegriesmeel of 400 gram vermicellisoep (d. i. droge soep, waarvan tenminste 75% uit vermicelli bestaat of de vermicellivorm heeft). Men doet verstandig boven staande opgave uit te knippen en te bewaren. Een ei voor allen In dc bonnenlijst, die op 8 Ja nuari gepubliceerd wordt, zal een bon worden bekend ge maakt. die voor alle leeftijds groepen recht geeft op het kopen van een ei. Twintig textielpunten Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat wederom twintig punten van de textielkaart VA 705 worden aangewezen. Met ingang van 1 Januari worden geldig ver klaard de bonnen gemerkt textiel G 1 punt, textiel G 5 punten, tex tiel H 1 punt en textiel H 5 punten. Dc bonnen „Textiel G reserve" en „Textiel H reserve" zijn niet aange wezen. Bonnen voor fietsbanden Met ingang van 1 Januari zijn voor het kopen van een buiten- en een binnenband geldig de inschrij- vingsbewijzen A 04. A 19 en A 23, alsmede B 04, B ID, B 23. Boven dien is bon D 46 van het inschrij- vingsbewijs BI 701 met ingang van 1 Januari geldig voor het kopen van een binnenband. De bonnen blijven geldig t/m 29 Februari. Ook Zuid-Afrika heeft nog fascisten Oswald Pirow, ex-minister van defensie van Zuid-Afrika, leider van ..New Order", een beweging, die de beginselen van het nationaal-socia- lisme aanhangt, heeft bekend ge. maakt, dat hij met Sir Oswald Mos- ley, leider van de Britse fascisten, vriendschappelijke betrekkingen heeft aangeknoopt. Pirow heeft het door Moslev ge schreven boek „The Alternative" „een van de belangrijkste produc ten van een van de helderste heden daagse politieke donkers" genoemd. Volgens Pirow staat de „New Or. der"-be\veging in verbinding met verwante organisaties over de ge hele wereld. Knut Hamsun in beroep De Noorse Nobelprijswinnaar, de auteur Knut Hamsun, zal in beroep gaan tegen het vonnis, waarbij hem wegens het schrijven van pro-nazi artikelen in de bezettingstijd kort geleden een boete van 425.000 kro nen is opgelegd.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1947 | | pagina 1