DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Joods emigrantenschip landt op Palestijnse kust De Engelsman gromt, maar werkt „De weg terug!", ontworpen door minister Fiévez Roemeens corps diplomatique wordt drastisch gezuiverd UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL Pan Crescent" en „Pan York naar Cyprus Het wpter wast. Arbeidsbemiddeling En houdt zich aan de regels OPNIEUW AAN DE SLAG Weerbericht Gironummer 510330 Banki R'damsche Bank Postbiu 9 Abonnementsprijs: 031 per week o< 4.— per kwartaal Losse nummerm 10 CL Vrijdag 2 Januari 1948 Nr. 837 6e jaargang Rei en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefe redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DB BOORDER Vertegemvoordigers Rijksconferentie Als Nederlandse vertegenwoordi gers voor de rijksconferentie-West, die 21 Januari in Den Haag wordt gehouden, zijn op voordracht van de ministerraad benoemd: 1. it J. W. Albarda, 2. prof. dr. J. R. M, van den Brink, 3. J. C. Heldring, 4. dr. W. L. P. M. de Kort, 5. prof. dr. J. H. A. Logcmann, 6. H. J. W. A. Meyerink, 7. prof. mr. C. P. M. Rommc, 8. mr. D. U. Stik ker, 9. H. W. Tilanus, 10. mevr. dr. E. F. Verkade-Cartier van Dissel. De vervulling van de elfde en twaalfde plaats kan dezer dagen worden verwacht. De Staten van Suriname en Cu rasao hebben ieder acht vertegen woordigers aangewezen, die bij Ko ninklijk Besluit benoemd zjjn ver klaard. Als voorzitter van de conferentie, met raadgevende stem, werd aan gewezen de minister van Overzeese Gebiedsdelen, die zal worden bijge staan door drie adviseurs, eveneens met raadgevende stem, te weten: J. A. Brielman, dr. W. Ch. de la Try Ellis en mr. H. W. van Hcls- dingen. Bovendien is de minister van Ov&vzeese Gebiedsdelen ge machtigd o min 't belang der con ferentie andere adviseurs daaraan toe te voegen en waarnemers uit Indonesië uit te nodigen tot de by- eenkomsten. Willem Landré overleden Willem Landré, een bekende Ne derlandse componist is op Nieuw jaarsdag in zijn woning te Eindho ven overleden. Hij werd 73 jaar. Willem Landré kreeg zijn muzi kale opleiding van Bernard Zweers. Achtereenvolgens was hij muziek criticus van de „Oprechte Haar lemmer Courant", van 1900 tot 1906 van de „Nieuwe Courant" te 's-Gravenhage en van 1906 af mu ziekredacteur van de N.R.C. In 1938 verliet hij deze functie met pensioen. Voorts was hij vele jaren leraar aan het toonkunst conserva torium te Rotterdam. Tien jaar voor Goedhuys Het Amstferdamse Bijzonder Ge rechtshof veroordeelde de ex- hoofdredacteur van het voormalige dagblad „Het Volk", drs. W. Goed huys, tot een gevangenisstraf van tien jaar. Voorts is Goedhuys voor de duur van het leven ontzet uit beide kiesrechten en het recht een journalistieke functie te bekleden. Terwijl de Britse marine in de Palestijnse wateren bezig was de „Pan Crescent" en de „Pan York"., de twee schepen van het grote transport van 15.000 illegale emigranten, naar Cyprus op te brengen, is een kleiner schip, „De Verenigde Naties", er in geslaagd ongemerkt op de kust van Palestina te landen. Er waren zevenhonderd emigranten aan boord. Zij werden ont scheept op dezelfde plaats waar maanden geleden een ander schip van de Haganah aan land heeft weten te komen: Naharia, ten noorden van Haifa, in het gebied dat na de verdeling tot de Arabische staat zal behoren. Het gebied werd onmiddellijk door de Britse troepen afgezet. toen uitkiikposten ongeveer twee honderd Joden opmerkten, die naar de kust waadden. Zij werden om singeld en aangehouden, maar de landing bleek 'n afleidingsmanoeu vre. Alle tweehonderd waren Pa lestijnse staatsburgers. De opva renden van „De Verenigde Naties" hadden in het binnenland al een veilig onderkomen gevonden. Volgens een woordvoerder van dc Haganah zy'n alle immigranten in het land ondergebracht. Vijftienduizend emigranten De gezagvoerders van de „Pan Crescent" en de „Pan York" hebben, toen zi1 door de Britse marine werden aange houden, zonder protest naar Cyprus koers gezet. Er waren naar schatting 15.009 emigranten aan boord van de twee schepen, waaronder 4000 jongeren onder de 17 jaar, zonder geleide. De opvarenden zullen tot 15 Mei op Cyprus worden geïnterneerd. Daar na. als Groot-Brittannië het man daat over Palestina neerlegt, kun nen zij ongehinderd het land bin nengaan. Op Cyprus worden op het ogen blik meer dan 28.000 illegale immi granten vastgehouden. Het is gebleken dat de beide schepen ten onrechte de Panamese vlag voerden. Wraak en weerwraak Het dodelijk spel van wraak en weerwraak gaat in Palestina onge hinderd voort. Als antwoord op de Arabische aa'ivej m Haifa, die weer het antwoord was op het werpen van een bom naar een queue Ara bieren, heeft een Joodse colonne buiten de stad een heuvel bezet en de stad gedurende een half uur beschoten. Vier Arabieren werden gedood, 31 gewond. De Arabieren beantwoordden het vuur: twee Jo den werden gedood. Een half uur later brak verder Zuideliik aan de kust. waar de Ha ganah een Arabisch dorp aanviel, een twee uur lang gevecht uit. In Jeruzalem trachtte een groep Arabieren een Britse politiewagen tot staan te brengen. Een van de Arabische militaire leiders in de stad werd gedood. Geen telefoongesprek per 3 minuten meer Het ligt in <le bedoeling een nieuw tarief voor telefoongesprek ken in te voeren, waarbij de auto matisch tot stand gebrachte ge sprekken. niet meer met eenheden van 3 minuten, doeh in overeen stemming met do werkelyke gc- spreksduur zullen worden berekend. Verwacht wordt, dat de duur van de gesprekken daardoor in het al gemeen zal worden bekort, doch dat het aantal zal toenemen. Ter vereenvoudiging van do technische apparatuur zal dan te gelijkertijd het aantal zones van 5 op 3 worden gebracht. Bovendien zal in verband met de prijspolitiek der regering naar posttarlefsveria- ging worden gestreefd: Het port der interlocal briefkaarten zal in- gaando 1 Februari worden gebracht van 7',op 6 cent. Het ligt niet lil dc bedoeling do telegramtarieven te verhogen. Gedemobiliseerden in Indonesië ontvangen een demobilisatie-bonus en een premie, tevens geld en punten voor kleding en studie In een toespraak tot de man schappen van landmacht en marine heeft de minister van Oorlog en Marine a.i., Fiévez, de demobilisa tie-voorzieningen aangekondigd, die binnenkort in werking treden. Minister Fiévez kondigde een ver lof aan voor iedere gedemobiliseer de, die in Nederland aankomt, van 14 dagen per vol ïaar in de tropen waarbij een periode van ruim een half jaar voor een iaar zal gelden. Voorts ontvangt ieder een demobi- Iisatiebonus van f 100.— alsmede 10 gulden premie voor iedere maand tropenverblijf met een maxi mum van 30 maanden. Bovendien krygt de gedemobili seerde uit Indonesië f 70 plus pun ten voor kleding cn 130 textielpun ten voor aankoop van ondergoed, sokken c.d. Op grond van verkre gen inlichtingen worden de vraag stukken van arbeidsbemiddeling, scholing herscholing of omscho ling aangepakt. De arbeids bemiddeling geschiedt via de ar- beidsbureaux. Scholing Er is een regeling getroffen voor de financiële voorziening tijdens scholing. Bovendien staat de moge lijkheid open voor hen, die niet da delijk in het arbeidsproces worden opgenomen, om in een overbrug gingsregeling te vallen. Kostwin ners kunnen uiterlijk 6 maanden 80 procent en daarna nog 6 maanden 60 procent van him militair inko men ontvangen. Niet-kostwinners krijgen dezelfde rechten voor 2 maal 3 maanden. Per week kan hoogstens f 75 worden uitgekeerd. Ten aanzien van schadelijdende ei genaarsvan middenstandsbedrijven of bedrijven in landbouw of visserij zuilen, bij gebleken levensvatbaar- - deze bedrijven een zakelijke ste^em°etkomingcn kunnen verstrekt, bij wijze van aamulhng van inkomens. Studie studiemogelijkheden is ÏÜrnfiJi Taarbli onderscheid wordt gemaakt tussen universitaire stu- cne vakstudie en cursussen. Bui tendien is een regeling voor demo bilisatie m Indonesië zelf gereed. Deze is aangepast aan de in deze streken geldende normen. De de- mobihsatiebonus bedraagt 1 200.— de premie blijft geliik. De behoeften van burgerkleding wordt van riiks- zijde gedekt door een kledingpak- 250°f 6813 k'eclin£rtoelage vtxn De gedemobiliseerde behoudt hot recht tot een jaar na demobilisatie op vrtfe overtocht naar Nederland tenzij hij op andere wijze deze aan spraak verwerft, dan wel op kos ten van het ministerie van Oorlog of dat van Marine, een of meer leden van zy'n gezin deed overko men. Gehuwden zijn hiertoe tot 2 iaar na hun demobilisatie gerechtigd. Na gesproken te hebben over de arbeid en de taak van de nationale demobilisatieraad onder presidium van prins Bernhard. wijdde minis ter Fiévez aandacht aan dc taak die de gedemobiliseerden zelf hebben. Hjj zeide er op te vertrouwen, dat men in de eerste plaats zelf zal aanpakken, omdat hiervan afhangt welke plaats men in de toekomst zal innemen. Hiertoe wordt door de overheid steun, bemiddeling en voorlichting verleend, in dank voor trouwe dienstvervulling onder moeilijke omstandigheden. Een eenzame wegwijzer op de Nieuwe Kade in Ticl, die tenge volge van dc hoge waterstandv geheel blank staat. Zo hoog is op het ogenblik de waterstand, dat de scheepvaart van de snelle stroom grote hinder on dervindt. Ook het verkeer wordt door het hoge water gehandicapt; gisteravond voer de veerpont van de dienst TielWamel voorlopig voor het laatst over met rij- en voertuigen. Van vandaag af kun nen alleen voetgangers van het veer gebruik maken. In New York is een flink pak sneeuw gevallen cn dc fotografen waren er als de kippen bij, om een ..plaatje" te makenvan een schone dame met een lelijke sneeuwpopIn Holland maken wij ze beter! Wrak van „Skoghaug" ontdekt? Het schijnt, dat het wrak van het Noorse stoomschip „Skoghaug" dat de Dinsdagavond voor Kerst mis ten gevolge van een explosie is vergaan, gebonden is. De stoomtrawler YM 58, die gis termiddag van Grimsby terugkeer de naar IJmuidcn, heeft 's middags tien mijl Noord-West half Noord van IJmuiden twee masten boven het zee-oppervlak zien uitsteken. De beide masten, waarvan de voor ste een gaffeltje en de achterste een lantaarn draagt, wijzen de lig ging van het wrak aan, dat onge veer acht mijl uit de rede van Eg- mond aan Zee ligt, circa drie mijl buiten de geveegde route. Premie Ziektewet wordt niet verhoogd De Raad van Arbeid bericht ons: De wettelijke algemene premie van 3% voor de ziekenkassen van do Raden van Arbeid zal, in gevol ge een besluit van de Minister van Sociale Zaken voor het jaar 1948 niet worden verhoogd. Ook de premiën, welke voor be drijven met een hoger dan normaal risico zy'n vastgesteld, blyven onge wijzigd, terwijl een naheffing over 1946 niet zal plaats vinden. Dc bevoegdheid van de Raden van Arbeid om voor afzonderlijke ondernemingen met een hoger risi co een premie vast te stellen, wel ke afwijkt van de normaalpremie, biyft uit de aard der zaak bestaan. Verkenningen in Brittannië II (Van onze speciale verslaggever) „Ja maar", hebben we onze zegsman in Do\vningstrcet op zijn lofrede aangaande de toenemende productie geantwoord,, ..ja maar, neemt het Engelse volk nu al die inperkingen van de Labour-regering? We zien overal vermaningen om geen brood te gebruiken als het niet dringend nodig is, we zien geen bacon en geen eieren, we zien kleine porties vlees, we eten schamele maaltijden bx^GStuurciiitc, wc horen van kleine rantsoenen aard appelen. de austerity gaat toch wel heel ver en het gemopper zal toch wel navenant zijn?" Nauwelijks een zwarte markt Inderdaad, er is veel gemop perd en er wordt nog veel gemop perd. Maar het is toch opmerkelijk, dat Labour geen enkele tussen tijdse Lagerhuisverkiezing heeft verloren. De conservatieven had den al hun hoop op Gravescnd ge vestigd, maar ook daar heeft La bour zijn zetel behouden. Wij zijn er van overtuigd, dat als er over twee jaar algemene verkiezingen zijn Labour de meerderheid zal be houden. Mits: we kunnen door gaan zoals we nu de laatste maan den bezig zijn. Er werden fouten gemaakt, natuurlijk, maar de La bour-regering stond dan ook voor een ongelooflijk moeilijke situatie. Vooral toen het brood gerant soeneerd werd was er veel ge schreeuw. Maar de regering is er in geslaagd de mensen goed aan het verstand te brengen, dat er zonder rantsoenering weldra hele maal geen brood meer zou zijn. Daarom is het tenslotte aanvaard. Niet omdat iemand het prettig vindt, maar omdat men over het algemeen de noodzaak ervan in ziet. En we zijn er nog niet. Er zul len wellicht nog enkele rantsoen verlagingen komen, en gelukkig Tornado teistert stad in Louisiana Een plotseling opstekende torna do heeft de Amerikaanse staat Louisiana geteisterd. Het stadje Cotton Valley is verwoest. Twee honderd mensen zijn gedood of ge wond. Cotton Valley is een petroleum- stadje van vierduizend inwoners. Kort tevoren teisterde de tor nado het dertig kilometer verder gelegen Vanceville. Gedetailleerde berichten ontbre ken nog omdat de verbindingen met het geteisterde gebied zijn ge stoord. Vijfretourkaartenboekjes: minder in de rij staan Met ingang van 1 Januari zal de N.S.-directie vijfretourkaarten boekjes beschikbaar stellen voor o.a. de volgende baanvakken: Amsterdam C. S.Hilversum, ArnhemEde/Wageningen, Baarn Hilversum. HilversumUtrecht, DelftDen Haag, GoudaRotter damMaas, Den Haag H.S.Rot terdam. De coupons van deze boekjes geven ten opzichte van de prijs geen vermindering, doch zij bieden het voordeel, dat de reiziger het telkens in de rij staan voor loket ten kan vermijden. Nederlandse verliezen van 30 De cember: Vier gewonden. MICHAEL VERTOEFT NOG IN ROEMENIE Zeshonderd leden van het Roemeense corps diplomatique vier honderd in Roemenië, tweehonderd in het buitenland zijn door de minister van buitenlandse zaken Anna Pauker ontslagen. Dit is mee gedeeld door Dimancescoe, de afgetreden kanselier van de Roe meense ambassade te Londen. Volgens hem is hiermee het commu nistische program voor de verovering van Roemenië voltooid, dat zou hebben bestaan uit de volgende punten: 1. Verv/ydering van Ta- tarescoe en zijn vrienden; 2. zuivering van de buitenlandse dienst; 3. controle over het leger, dat royalistisch is; 4. verwydering van de koning. Ex-koning Michael verblyft, in tegenstelling tot eerdere berichten, nog in Roemenië. Hij heeft met premier Groza een onderhoud ge had over de financiële aspecten van zijn aftreden. De domeinen waar over de koning het vruchtgebruik had zullen staatsbezit worden, maar Michael zal een aandeel uit de opbrengst van de goederen krij gen. Verder behoudt de ex-koning zijn particulier bezit, dat op tien millioen wordt geschat. De koninklijke familie zal in Roe menië kunnen blijven wonen, maar zy zal daar geen gebruik van ma ken. Zal hem volgen Prinses Anna de Bourbon zei in een interview met een correspon dent van de Londense „Star": Ik zal Michael volgen waarheen hij gaat. 's Konings abdicatie was voor haar een grote verrassing. De traditionele nieuwjaarsmis in de Roemeense kerk te Parijs liep dit jaar uit in een .royalistische demonstratie. In afwijking van de traditie bad de priester alleen voor het leger en vermeed de naam van de koning te noemen. Een der aan wezigen riep daarom: „Draiasca Regele" (lang leve de koning), wat de titel is van het zojuist afge schafte volkslied. Onmiddellijk be gon bijna de hele kerk het lied te zingen. De Roemeense gezant en enkele andere functionarissen za gen zich genoodzaakt de kerk te verlaten. Van Meegeren's stoffelijke resten worden gecremeerd Het stoffelijk overschot van de te Amsterdam overleden kunst schilder Han van Meegeren zal Za terdagochtend te Westerveld wor den gecremeerd. ook enkele verbeteringen, b.v. wat bacon betreft. De rantsoenering van aardap pelen was ook een slag. Maar de regering kon niet anders. Het ver bruik van aardappelen is toegeno men, ook al tengevolge van de schaarste aan andere levensmidde len; en ofschoon er een eveneens verdubbelde productie aan aardap pelen tegenover staat, toep we het brood moesten gaan rantsoene ren moest de rantsoenering van aardappelen wel volgen; anders zóu er van een eerlijke verdeling van de armoede geen sprake meer geweest zijn. Nu is het waar, dat een bepaalde categorie mensen van deze rant soeneringen de dupe zijn, in deze zin, dat zij zich zeer ernstig moe ten beperken. Doch daar staat dit tegenover: voor de oorlog hadden we in En geland ongeveer drie millioen werklozen; die hadden het niet be paald breed. Hun uitgaven voor levensmiddelen, kleding e. d. wer den automatisch gerantsoeneerd, niet door bonboekjes, maar door dat zij te weinig geld hadden om to kopen wat zij nodig hadden. Deze werklozen zijn er nu niet meer; zij verdienen voldoende om het levensmiddelenpakket te kun nen aanschaffen. Thans worden wellicht drie millioen andere men sen gerantsoeneerd, door middel van bonboekjes, nl. zij, die ge wend v/aren alles te kunnen kopen wat zij wilden. In plaats van een rantsoenering door middel van werkloosheid en Ie geringe inkomsten is er nu een voor iedereen geldende rantsoene ring door middel van bonboekjes, fs daar iets onbillijks in? Volgens da Labour-regering niet. Discipline Gelukkig is het Engelse volk een gedisciplineerd volk. Men klaagt, moppert en kankert, maar: men houdt zich aan de regels van het spel. Er is hier nauwelijks een zwarte markt. En waar zwarte verschijnselen mochten opduiken, zal de regering er stellig maatre gelen tegen nemen. Tot zover de officiële medede lingen, welke men ons deed. De Labour-regering heeft aanvanke lijk dezelfde fouten gemaakt, wel ke de zwart-rode regering in Ne derland heefft begaan. Zij heeft de mensen te veel beloofd. Op dat punt is zij en wordt zij telkens aangevallen door de oppositie. Een opmerking als die van de vroegere minister Shinwell: „Iedereen weet, dat er een ernstige crisis in de kolenindustrie komt, behalve de minister voor Brandstoffen heeft de regering geen goed ge daan. Evenmin als de beloftei van de minister voor Voedselvoorzie ning Strachey: „De huisvrouw en het volk behoeven niet bang te zijn, dat het moeilijk of onmogelijk zal worden om uit het. binnenland of uit het buitenland het voedsel te krijgen, dat we nodig hebben." Deze uitspraken daterend van resp. October 1946 en Juli 1947 zijn niet bepaald bewaarheid geworden. Smdsdien is er immers wel een kolencrisis geweest men zat er destijds al midden in, inderdaad zonder dat Shinwell het blijkbaar wist en sedert Juli 1947 zijn ba con, suiker, vlees, boter, brood en aardappelen op de bon gekomen. Het zijn dezelfde fouten, die men in Nederland heeft kunnen waar nemen. W-- Vl et Nederlandse- volk sedert het optreden van de regeringen Sehermerhorn en Beel al niet beloofd? En ook wij erva ren, dat die beloften niet nageko men konden worden, zij het dan ook door oorzaken van buitenaf. Verschillen Maar er zijn enkele grote ver schillen tussen Nederland en En geland. 1. Engeland heeft minister Staf- lord Cripps gekregen, een man die men niet bepaald populair kan noemen, daar heeft hij, zoals een hooggeplaatst Labour-man ons zei, te weinig menselijke zwakheden voor, die tot de verbeelding van de massa spreken. Maar hij is een man met brains, die plannen op lange afstand kan maken en ze ook weet uit te voeren. Na de moeilijk heden, tegenslagen en fouten van de eerste tijd, en nu de plannen van lieverlee beginnen te function- neren, verdwijnen de beloften en vage toezeggingen en gaat men de harde waarheid zeggen en begrij pen. 2. Over het algemeen gespro ken wéét het Engelse volk waar voor het vecht Het kent de harde waarheid nu door en door. Het weet, dat hét opnieuw bloed en tranen en zweet heeft te verduren en dat het er op of er onder is. Er. omdat het een gedisciplineerd en door en door democratisch volk is. aanvaardt het de bittere nood zaak, met grommen vaak. maar het doet het. Volg ns onze indruk weet het Nederlandse volk niet voldoen de, waarvoor het vechten moet. omdat he de ernst van zijn toe stand niet voldoende begrijpt. 3. De oorzaak daarvan is o.a. dat onze regering blijkbaar het vermogen mist om ons volk precies duidelijk te maken waar het om gaat. het een „mokkende geest drift" bij te brengen, als we het paradoxaal mogen uitdrukken. Wij in Nederland weten te weinig en het wordt ons niet goed gezegd. Ons land wemelt van de voorlichtingsdiensten (net als in Engeland rtouwens) en de persconferenties zijn er niet van de lucht (evenmin als in Londen) maar om het ver schil te weten te komen tus sen de officiële voorlichting hier en ginds behoeft men slechts een Engelse krant te vergelijken met een Neder landse, welke ook. De waarheid Samengevat: Engeland heeft thans een regering, die regeert; tamelijk goed volgens haar La- bourvrienden, op vele punten fout volgens de oppositie, niet radicaal genoeg volgens de linkse oppositie, maar: zij regeert en zij vertelt pre cies waarom zij de dingen doet of niet doet. Zij werkt thans volgens een behoorlijk plan; zij maakt de dingen niet mooier meer dan zij zijn; de -trakke Stafford Cripps gaat niet verder dan: „we staan nu voor de worsteling bergopwaarts, maar vechten blijft het" en dan voegt hij er nog somber aan toe: als we niet oppassen verliezen we jaarwisseling is gevierd. \^an het oude jaar hebben wij af scheid genomen. Het is ccn moeilijk jaar geweest voor ons volk, een moeilijk jaar ook voor tallozen onzer persoonlijk. Bittere teleurstellingen heeft 1947 gebracht, laat ons dat niet verhelen. Wij hadden gehoopt, dat de welvaart, die de oorlog ons ontroofde, wat schielijker was terug, gekomen en dat de wereldvrede, na vijf jaar vernieling en vreselijke strijd, wat spoediger zou zijn ge consolideerd. Wij hebben teleurge steld teruggeblikt op het oude jaar. Maar nu ligt een nieuw jaar voor ons. T aat ons het nieuwe jaar ingaan J-' zonder ydele verwachtingen. Ook 1943 zal niet brengen wat de meesten onzer van 1947 hadden ge hoopt. Dc gecompliceerde moderne wereld kan zich niet in enkele jaren van een totale ontwrichting herstel len. Deze les heeft de laatste oorlog ons wel geleerd. Een ingewikkelde machine, die in al zijn onderdelen is kapot gemaakt, wordt minder%snel gerepareerd dan een eenvoudige Ook 1948 zal het volledige herstel niet brengen. Dit betekent dat de moeilijkheden groot zullen blijven, internationaal zowel als nationaal, economisch, sociaal en politiek. Een steeds wel voorziene dis mogen wij van 1948 niet verwachten, zo min als een veel grotere mogelijkheid tot aanschaffing van dc vele zaken, die wij in ons persoonlijk en in ons ge meenschapsleven zo node ontberen. De „luxe" van vóór de oorlog komt ook dit jaar niet terug, een „onbe zorgd bestaan" zal ook in 1948 slechts voor betrekkelijk weinigen zijn weggelegd. Harder werken, minder genieten, meer offeren, min der eisen. Dat staat ons ook te wachten in het jaar dat nu juist be gonnen is. ls wij ons daarvan bewust zijn zullen we ons teleurstellingen besparen en kunnen we de taken, waarvoor we gesteld zijn. met meer succes verrichten. Churchill kon het Engelse volk in zijn moeilijkste ogenblik, terwijl hij alle energie eiste, slechts „bloed en tranen" be loven. Het Engelse volk zag de si tuatie helder in en het won de strijd. Laten ook wij de toestand duide lijk zien. Er is geen oorlog cn bom bardementon bedreigen ons niet. maar financiccl-economisch bevindt ons land zich in een zeer moeilijke positie. Alleen door allen heel hard te werken en ons veel te ontzeggen, kunnen wij er toe bijdragen deze toestand te boven te komen. Laat ons dat doen in het jaar dat voor ons ligt en waarin we nu opnieuw „aan de slag" moeten gaan. Dan. zullen nok wij winnen zoals het En- gelse volk lui gewonnen heeft en opnieuw wint. Maar daartoe zullen wij ook hetzelfde geloof, heizelfde vertrouwen moeten hebben in onze eigen kracht. En dan zullen wij moeten bedenken, dat men iets groots slechts ip eendracht tot stand kan brengen. Dan zullen wij in 1948 iets meer samenwerking, iets meer onderling vertrouwen cn wederzijds begrip moeten tonen dan in 1947 wel eens aan de dag is gelegd. Dr. Lovink komt aan Buitenl. Zaken Jhr. A. M. Snouck Hurgronje is met ingang van 1 Janüóri, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als secretaris-generaal van het mini sterie van Buitenlandse Zaken. Hij is benoemd tot adviseur honorair van het departement. Als zijn opvolger zal fungeren dr. A. H. J. Lovink. Nieuws van de „Barentsz" De „Willem Barentsz" heeft op haar tweede tocht naar de Zuide lijke IJszee, tot 20 December 7.256 vaten (1.209 ton) traan en 4.801 vaten (680 ton) spermolie (een vetstof uit de hersenen van de pot vis, waarvan men kaarsen maakt) geproduceerd. Dit heeft de direc tie van ^e Ned. Mij. voor dc Wal visvaart meegedeeld. Strijd bij Konitza zou in vlucht zijn geëindigd Volgens de laatste berichten van het Griekse ministerie van oorlog zijn de guerillatroe- pen die Konitza hebben bele gerd op de vlucht. Sterke afdelingen van de re geringstroepen zouden de stad zijn binnengedrongen. De brug bij Bo- razani, op de voornaamste ont snappingsroute der guerillatroepen, zou door de regeringstroepen zyn veroverd. Generaal Markos zei in zijn nieuwjaarsboodschap: Het jaar 1948 zal het jaar der overwinning zijn voor de partisanen. AANHOUDEND ZEER 7/1 ZACHT Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond: Meest zwaar bewolkt met tijdelijk regen of mot regen. Matige, nu en dan vri| krachtige Zuid-Wcs- telijkc wind. Zeer zacht voor de tijd van het jaar. door onze hoge productiekosten straks exportgebieden. Alsof hij zeggen wil: er komen nog meer tranen en zweetdruppels. Maar: men wéét het. En men ziet kans een volk tot meewerken, mee-zwoegen te krijgen, al doen sommigen dat dan ook mopperend. Die methode: het keihard opdie nen van de bittere waarheid; het niet verbergen of vergoelijken van de nood, het opwekken van een gemeenschappelijke strijdlust die methode missen we in ons iand Als Engeland en zijn rege ring er doorheen komen, komen zij er dank zij deze werkwijze, nl. dia van weten en vechten.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1