DAGBLAD VOOR AMERSFOORT MICHAEL: tweemaal koning, maar nooit gezag West-Java's politiek is een strijd van twee families Sneltrein greep autobus op onbewaakte overgang Onze handel op Noord-Europa UITGAVE VAN DE STICHTING HET PAROOL De tijd is rijp! Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 031 per week of 1— per kwartaal Losse nummers 10 at. Zaterdag 3 Januari 1948 Nr. 838 6e jaargang Red. en Adm.t Soouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDSR Michael van Hohenzollern-Sigmaringen, die zich op 26-jarige leeftijd voor de tweede maal ex-koning kan noemen, heeft in de korte periode van zijn regering geleerd dat geen Balkanvorst kan regeren zonder de steun van een buitenlandse mogendheid. De Balkan is strategisch te belangrijk en dit is een van de voor naamste oorzaken van de spreekwoordelijk geworden onrust, die in deze hoek van de wereld tot de traditie behoort. Nergens kan men minder van nationale onafhankelijkheid spreken. Michaels regering, begonnen onder Duitse, geëindigd onder Russische overheersing, is er een sprekend ^oorbeeld van. rijk TWEEMAAL ANNA verhaal. Hij werd koning, als op volger van zijn grootvader, toen hij zes jaar was. Zijn vader. Carol, had zijn maitresse meer lief dan de troon en vertrok met de gevierde Helena Loepescoe naar het buiten land. Een regentschapsraad nam de teugels van het bewind in handen in naam van de jonge koning, die zich nog voornamelijk met knikke ren, paardrijden (op een pony) en mecano-bouwen bezig hield, en verzot was op de sprookjes die zijn verzorgster hem vertelde. In deze tijd trachtte dr. Manioe, die nu onlangs uit de Roemeense politiek is verwijderd, een geordend democratisch bewind in te voeren. Hij strandde echter op binnenlandse tegenwerking en drie jaar later was het getij gekeerd: de reactie kwam aan de macht, kroonprins Carol (met vriendin) keerde uit balling schap terug en beklom de troon als Carol II. 'Autoritair bewind Wat volgde was een periode van binnenlandse strijd, waarin de moord een erkend politiek middel was, en in het verloop waarvan het regime steeds meer autoritair werd. Carols bewind was een soort half- fascisme met alle eigenschappen van dien, tot anti-semitisme toe, maar zijn meest verbitterde tegen standers waren de volledige fascis ten van de IJzeren Garde. Zijn positie werd zeer zwak toen de Duitsers in Oost-Europa heer en roester waren, en als laatste red middel benoemde Carol de leider van de garde, Antonescoe, als pre mier. Maar twee dagen later werd Carol tot afstanddoen genoodzaakt. Hij vertrok, opnieuw met Helena Loepescoe, uit Boekarest, en Mi chael, nu 19 jaar oud, was opnieuw kpning. Het was een sombere tijd voor Michael. Antonescoe heerste over Roemenië met ijzeren hand en de koning was een nutteloos sieraad Michael had een sterke voorkeur voor de geallieerden, die men wel heeft trachten te verklaren uit zijn liefhebberij voor vliegtuigen. Als de enorme eskaders Amerikaanse liberators, vliegende forten of superforten over Sinaia, het zomer verblijf van de koning in de Kar- pathen, vlogen, waar zij linksaf naar Boekarest of rechtsaf naar de olievelden van Ploesti gingen, was de koning niet weg te krijgen, en stond hij naar de lucht te turen zolang de vliegtuigen zichtbaar waren. Maar in de korte regerings periode heeft Michael één grote daad verricht. Het was zijn staats greep tegen de tijd van de Duitse nederlaag in het Oosten. Zijn grote daad Toen de Russen door de Ooste lijke verdedigingslinies van Roemenië heenbraken, ontbood Michael Antonescoe in het ko ninklijke paleis in Boekarest en gaf hem de keus een wa penstilstand te arrangeren of af te treden. Antonescoe ge raakte buiten zichzelf van razernij en werd prompt opgesloten in de brandkluis. die gebouwd was als bewaar plaats voor de koninklijke post zegelverzameling. Kort daarop werd zijn lijfwacht door een krijgslist overmand en ontwa pend. De koning verklaarde officieel het bondgenootschap met Duitsland als beëindigd, gaf zich over aan Rusland en Rusland's bondgenoten en beval zijn leger de strijd tegen de Duitsers aan te binden. Dienten gevolge werd zijn paleis speciaal zwaar door de Duitsers gebombar deerd en acht dagen lang was hij een opgejaagd vorst. Dank zij de staatsgreep stond Michael aanvankelijk bij de Russen zeer in de gratie. Hij kreeg de hoogste militaire onderscheiding der Sowjet-Unie, de Orde van de Overwinning, en in het protocol stond vermeld dat Michael „door zijn buitengemeen scherp oordeel, zijn moedig optreden, zijn uitne mend karakter en zijn persoonlijk leiderschap een eminente bijdrage heeft geleverd voor de zaak van vrijheid en democratie". Maar al spoedig bleek dat noch Weerbericht ZACHT Weersverwachting, geldig van Zaterdagochtend tot Zaterdagavond: Meest zwaar bewolkt met tijdelijk regen of mot- regen. Matige, nu en dan vrij krachtige Z.-Weste- lijke wind Zeer zacht voor dc tijd van het Jaar. Twee vrouwen hadden een belangrijke rol in de ge beurtenissen die leidden tot de abdicatie van Michael: Anna Pauker, de „sterke vrouw" van de Roemeense communistische partij (boven), en prinses Anna van Parma, zün aanstaande vrouw. Van Anna Pauker wordt gezegd dat zij heeft tegenge werkt dat de regering toestem ming zou verlenen voor het hu welijk van de koning. Van prinses Anna kan alleen worden gezegd dat zij niets heeft gedaan om de koning te beïnvloeden, en alleen hoogst gelukkig was toen zij vernam dat Michael afstand had gedaan. J de vrijheid, noch de democratie aan Roemenië zou worden toebedeeld, en opnieuw werd Michaels positie een farce. Michael is een rijzige blonde jongeman met blauwe ogen. Hij houdt niet van grote lichamelijke inspanningen en heeft nu reeds aanleg tot corpulentie. Hij is een liefhebber van autoraces en een bedreven, maar roekeloos chauf feur. Moeders invloed De ex-koning hield veel van zijn moeder, die in 1928 van Carol was gescheiden, en hechtte veel waarde aan haar adviezen. Het schijnt dat zij Michaels abdicatie heeft doorge dreven. Michael zelf had de ont wikkeling in Roemenië nog enige tijd willen aanzien. Voor zijn vader had Michael een grote, enigszins droefgeestige be wondering. Toen Carol in 1940 vluchtte schreide hij bittere tranen en riep luid dat hij nooit meer koning wilde worden. Hij duldde niet, dat iemand in zijn bijzijn een woord ten nadele van zijn vader zei. Dit hebben ette lijke Roemeense politici tot hun nadeel ondervonden, als zij hem kwamen raden en zich in minder gunstige zin over Carol uit lieten. Zij werden onmiddellijk van het hof verbannen. Reis naar Londen 's Konings bezoek aan Londen ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Elizabeth was een gebeur tenis met grote gevolgen. Hij ont moette er in het Claridge-hotel prinses Anna van Parma. „De men sen vertellen dat het liefde op het eerste gezicht was," vertelde de prinses enkele dagen geleden aan een Engelse journalist. „Ik heb nooit geloofd dat zoiets bestond". In Londen wilde Michaels moe der al dat hij niet meer terug zou gaan. De koning aarzelde lang, maar stelde zijn besluit nog enige tjjd uit. Toen hij naar Roemenië terug keerde wisten zij dat men druk op hem zou uitoefenen, zo vertelde prinses Anna verder, maar niemand heeft getracht hem ervan te weer houden. Toen hij in Roemenië was, kon den wij geen contact met hem krij gen. De telefoonlijnen waren ge blokkeerd werd ons verteld. Toen heb ik geprobeerd familieleden en vrienden van Michael op te bellen, maar ook dat lukte niet. Ik lisd in het geheel geen nieuws van hem, totdat wij over de radio het bericht van zijn aftreden vei namen W__ zaten aan tafel. Het kwam als een vclkomen verrass.-ng. Michael Zondag naar Zwitserland Ex-konin<* Michael zal Zon dag Roemenië verlaten. Hij reist per trein over Hongarije naar Zwitserland. Volgens de Weense correspon dent van de „Dailv Herald" is Mi chael tot dusver in Boekarest ge bleven voor onderhandelingen met de regering, om zo veel mogelijk bloedverwanten en personen uit zijn omgeving mee te kunnen nemen als hij kan. Hij heeft 35 Zwitserse visa aangevraagd. De Zwitserse re gering beraadslaagt echter nog over het verzoek, omdat men ze kerheid wil hebben dat het gezel schap over voldoende middelen zal beschikken. Van 5 Januari af wordt door de distributiediensten wederom ge legenheid gegeven voor het collec tief aanvragen van werkkleding. HET SCHOON GELEGEN KUST SLOT van-koning Michael te Sinaia. Het weed indertijd ingericht door dc koningin-dichteres Carmen Sylva. dc tante van Michael's grootvader. Hier stond de jonge koning tijdens dc oor log naar de Amerikaanse bommenwerpers te kijken. FEODALE VERHOUDINGEN BEPALEN DE MENING VAN HET VOLK Volgens het op Java verschijnende Chinese blad „Keng Po" is de stryd over de politieke status van West-Java, zoals die tot uiting is gekomen op de mislukte West-Java-conferentie en andere mani festaties de strijd tussen de families Wiranata Koesoema en Dja- jadinigrat. Door de nog altijd feodale verhoudingen op West-Java hebben deze families een zeer grote invloed. Hun houding bepaalt de mening van het volk. Als er op West-Java een volksstemming zou worden gehouden zou het er om gaan welke van de beide families het over wicht krijgt. De Republiek zou hierbij geen kans hebben, want de intellectuelen waar zij op steunt hebben weinig Invloed. ment zullen volgens hem geen suc ces hebben, want het resultaat van een plebisciet zou een stemming voor Soekarno en tegen Djajadini- grat zjjn. Een ander Chinees-Indonesisch blad, de „Sin Po", reageert op de hernieuwde geruchten over een mars naar Djogja. Het blad acht een tweede militaire actie volko men onnodig. Economisch is zjj niet noodzakelijk en militair is cr geen reden voor, omdat de Republiek al by de vorige actie geslagen is. Verder wijst het blad er op dat een mars naar Djogja een voor de Ncdcrlandors ongunstige reactie zou wekken bij de aanhang van het Komite Indonesia Serikat. Men is daar wel voor samenwerking met Nederland, maar niet tegen de Re publiek. Ook het buitenland zou trouwens een woord meespreken. Wel is de waardering voor het Ne derlandse streven gegroeid, maar daarmee is geen volmacht gegeven voor het liquideren van de Repu bliek. Beide families willen een auto noom West-Java, maar de Djajadi- nigrats willen een zelfstandige staat, dat wil dus zeggen onder Nederlandse invloed, terwijl de Koesoema's een staat verlangen binnen het kader van de Republiek. De standpunten schijnen overi gens naar de situatie te wisselen. Adjeng Djajadinigrat althans steunde het manifest tegen de be sluiten van de West-Java-conferen tie. Z\jn tegenstander, Male Wira nata Koesoema. behoorde tot de meerderheidsg.oep, die de besluiten doordreef. Een familielid van de laatste, R. A.*\k. Wiranata Koesoe ma, toonde zich echter weer een tegenstander van een vergaand se paratisme. Hij verklaarde in Djogja dat hy de Nederlandse verdeel-poli- tiek afkeurde. Een plebisciet leek hem de aangewezen oplossing. Hij zou naar het presidentschap dingen als het volk ten gunste van een autonoom West-Java binnen de Republiek zou beslissen. Als de vertegenwoordiging voor de derde West-Java-conferentie in derdaad de stromingen in het land weerspiegelt, zal zij zich ongetwij feld uitspreken tegen de Neder landse politiek, aldus R. A. A. Wi ranata Koesoema. Voor Soekarno Mr. Koesoema Atadja heeft zich ook zeer beslist ten nadele van het Nederlandse streven op West-Java uitgesproken. Hij beschouwt de verhouding van West-Java tot de Republiek als een exclusief Indo nesische kwestie, waarbij de Neder landers buitenstaanders zijn. De krachtige machinaties van het Nederlands-Indische gouverne- BUS TIENTALLEN METERS MEEGESLEURD, DRIE DODEN EN ENIGE ZWAARGEWONDEN Een Naco-bus van de dienst Den Helder-Wieringen is gister avond op de onbewaakte spoorwegovergang te Breezand door een uit Den Helder komende trein gegrepen, tientallen meters meegesleurd over de spoorbaan en ten slotte van de dijk ge kanteld. Drie van de zeventien buspassagiers liepen zware ver wondingen op: zij overleden ter plaatse. Enkele andere inzit tenden werden zeer zwaar gewond. Gewonden moesten erg lang wachten... Op normale tijd was de bus ver trokken. De chauffeur, die slechts lichte verwondingen opliep, reed het traject dageliiks. zodat hij met de gevaarlijke toestand ter plaatse op de hoogte was. Toen de autobus de overgang passeerde, brandden de lichten in de wagen nog hon derd meter voor de kruising was een passagier uitgestapt en men vermoedt, dat de chauffeur een mo ment verblind in geweest. De slachtoffers zijn de 50-iarige heer W. Hoep uit Anna Paulowna. de 19-jarige mei. M. van Oosten uit Breezand, die door de schok uit de bus werd geslingerd en de 19- jarigo mej. N. van Dalen. De con ductrice is later met een schedcl- baslsfractuur onder de resten van de bus gevonden. Het duurde ongeveer anderhalf uur voor de eerste ziekenauto arri veerde. medische hulp was echter direct ter plaatse. De gewonden ziin naar het ziekenhuis te Bree zand en naar de St. Lidwinastich- ting in Den Helder overgebracht. Snerpend gefluit De machinist van de trein zag het ongeluk aankomen, toen de bus de overgang passeerde. Amerikaanse hulp is begonnen Tussen Frankrijk. Oostenrijk cn Italië enerzijds en de Verenigde Staten anderzijds zijn gisteren de overeenkomsten getekend voor dc tussentijdse hulp. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft reeds de eerste toewijzingen bekend ge maakt. Frankrijk krijgt steenkool en graan ter waarde van 69.300.0d0 dollar. Aan Oostenrijk zijn 45.000 ton graan en 24.000 ton steenkool toe gewezen. Mistbanken dwongen „Promotor" te landen „Promotor" Het nieuwste Fokkervliegtuig F 25 heeft gis teren. tegen het vallen van de avond een noodlanding gemaakt op een weiland in de omgeving van Pijnacker. P-- luchttaxi was om streeks half drie gestart van het vliegveld „Twenthe" met bestem ming Ypenburg. Mistbanken belem merden het uitzicht, zodat de pi loot, die liet landingsterrein met kon vinden, het toestel op een wei land aan de grond zette. Het lan dingsgestel wérd licht beschadigd. Griekenland twintig jaar achteron Het herstel van Griekenland, dat door de bezetting door Italianen cn Duitsers reeds zwaar heeft geleden, zal. als de guerilla is beëindigd, twintig jaar vergen, heeft de Griek se gezant in Nederland, N. G. Lelv. verklaard. Op het ogenblik bereikt de strijd een climax. De toestand is zeer ern stig. Tengevolge van de guerilla hebben 350.000 mensen hun wonin gen in het noorden van het land moeten verlaten. Prof. P. Geyl voor de B.B.C. Morgen Zondagavond orn 9.20 wordt voor het derde program ma van de B.B.C. een discussie ge voerd tussen orof. dr. P. Gcvl en A. Toynbce. schrijver van het zes delige werk: „Study of Historv". Over de betekenis van de studie der geschiedenis caat ook de discussie tussen de beide historici. Nieuw instituut dat ons contact met gindse gebieden doeltreffend kan bevorderen Met ingang van het nieuwe jaar vormt een nieuwe instelling een speciale schakel in de handelsbetrekkingen met de Noord-Europese landen (Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, IJsland). I'it de Sectie Noordse landen namely k van het Ned. Overzee Instituut is een zelfstandige Stichting NederlandNoord Europa Instituut voortgeko men, ook gevestigd te Rotterdam. De Raad uit het bcdryfsleven bpkendc industriëlen over het gehele land verspreid welke bedoelde Sectie adviseerde zal als Curatorium optreden van het nieuwe Instituut. President is de heer W. F. Dutilh, lid van de Fa. Burger en Zoon te Rotterdam. Initiatiefnemer was naast de Di rectie van het Ned Overzee-Insti tuut (prof. W. E. Boerman) het Bestuur van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Zuid- Holland. In het Curatorium is ook een be kende Utrechtse onderneming ver tegenwoordigd, de Ver. Chemische Fabrieken in de persoon van de heer E. Vasseur. Deze onderneming heeft bij de handel op genoemde landen een bij uitstek groot belang. Nog uit anderen hoofde zijn er banden met Utrecht. Wij denken aan de Jaarbeurs, die aan do handel op N.-Europa haar stimulans zal verlenen, maar ook Mn hrt feit, dat als Directeur van het nieuwe Instituut zal optreden de heer H. D. Baars, die de laatste Md leider was van de Sectie Noord se landen van liet Overzee-Instituut, \nor(l>en ambtenaar op de I t rechtse Secretarie. Hij en zijn vrouw Greta Eaars— Jelgersma, de bekende translatricc hebben het in de verlevendiging van onze relaties met de Skandina- vische landen economisch, cultu reel en toeristisch aan doortas tende initiatieven niet laten ontbre ken. Toen wij een dezer dagen hun gast waren, raakten wij opnieuw doordrongen van de overtuiging, dat juist in Noordelijke richting nog perspectieven plenty liggen. In de Catharinahoeve Het echtpaar woont tegenwoordig in de Catharinahoeve te Rhoon, on geveer evenver van Rotterdam in Z.W. richting (voorbij het vlieg veld Waalhaven) als Maarssen van Utrecht. Vraagt men in de buurt naar de Catharinahoeve, dan kijken de mensen vragend terug, maar spreek je over de villa van Kool hoven dan wijst iedereen terstond de weg. Het huis is namelijk ge bouwd op aanwijzing van deze be kende vliegtuigconstructeur, die er een aantal jaren heeft ge woond. 's Zomers is het. ook dank zij de prachtige vruchtentuin, een sprookje, maar 's winters biedt d*- ze woning evenzeer bijzondere ge neugten. Over de Noordelijke landen, waar het echtpaar bij bekende auteurs een fantastisch verblijf heeft geno ten. raken zij moeilijk uitgepraat. Ons gesprek gaat echter niet al leen over wat Noord-Europa gees telijk en recreatief te bieden heeft, maar ook over wat er commercieel en economisch te bereiken valt. Of schoon de deelneming aan de Con ferentie van Oslo onzerztids meer een demonstratief gebaar dan een reëel belang is geweest, bestonden er toch reeds voor de oorlog han delsrelaties van enige betekenis. Tezamen kwam 4li van onze in voer uit de 5 genoemde landen en ging 6 pet. van onze uitvoer daar heen. Deze verhouding is na 1945 relatief sterk ten gunste van de Noords-Nederlandse handel gewij zigd. In 1947 namen de Noordse landen op de ranglijst van onze im port de 4e plaats in (na de Ver. Staten, België en Engeland) en op die van de export de tweede! (na België-Luxemburg). Van onze invoer komt thans 7% der totale waarde van gindse streken en van onze uitvoer gaat 14% daarheen. (Het totaal bedrag aan in- en uit voer samen is 500 millioen gulden). Zweden speciaal heeft door de ver strekking van wederopbouw-eredie- ten tot die ontwikkeling een be langrijke stoot gegeven. Hoewel wij na '45 weinig cokes aan Zweden meer te verzenden over hadden, zo als vóór de oorlog, leverde dat land toch ziin goederen ..op zien komen" aan ons. tot tijd en wijle onze cokes leverantie weer in normale banen zou komen. In 1948 zullen wij op de basis van een recent handelsver drag met onze aflossingen gaan be ginnen. Moeilijkheden „Biedt onze handel met de Noor delijke landen geen speciale moei lijkheden?"' vroegen wij. „Natuurlijk", kwam prompt het antwoord. ..maar er staan ook bii- zondere attracties tegenover. Het Instituut is er juist op uit om de moeilijkheden te overwinnen. Moei lijkheden. die voortspruiten uit de betrekkelijk grote afstanden, het wederzijds gemis aan kennis van de taal, het land, de gewoonten, de be hoeften. Die onbekendheid heeft anderziids weer oen zekere beko ring. De orde en betrekkelijke wel vaart in de Noordelijke landen heb ben voor ons zakenleven onmisken baar veel aantrekkelijks: misbruik van vertrouwen komt zelden voor. Men komt z'n verplichtingen gaar ne na zie o.a. naar Finland! Dan is er het feit. dat deze volkeren zich met het onze verwant voelen, en dat wij economisch elkaar tot op zekere hoogte aanvullen. De Noor delijke landen kunnen ons hout en houtproducten leveren, die wjj voor onze opbouw zo broodnodig hebben, dan hebben zij papier en cellulose, textiel en chemische producten, tal van mineralen, kogellagers en ma chines (Zweedse rekenmachines b.v.). Wij kunnen daartegenover pro ducten aistaan, die voor hun land bouw onmisbaar zyn, zoals suiker bietenzaad, groenten, bloembollen en niet te vergeten superfosfaten voor ae bemesting. Ook onze cokes- export komt allengs weer op gang en ik denk ook aan dc wederzijdse scheepsbouworders. Dan is er nog een practische kant aan dit con tact: wij vermijden het uitgeven van kostbare dollars. Ook de Noor delijke landen beginnen gebrek aan dollars te krijgen, waardoor zij zelfs genoopt worden, bestaande contac ten met de Zuid-Amerikaanse lan den op te geven. De tijd is dus rijp voor ons. Dat is duidelijk gebleken toen een aantal Nederlandse fir ma's deelnam aan de Zweedse Jaar beurs. Zij hebben uitstekende zaken gedaan. Maar nogmaals: wij heb ben hout nodig. Een volk dat niet wonen kan. kan ook niet werken. Hout is voor ons belangrijker en onmisbaarder dan b.v. horloges, al wil ik het nut daar van zeker niet betwisten." Toeristenverkeer „Ik meende dat u zo straks ook doelde op meer onderling toeristen verkeer". „Inderdaad Ook dit is m.i. aller minst een utopie. Ons buitenlands toerisme was wel wat erg eenzijdig op Duitsland gericht, het Rijnland, de Harz etc. Nu Duitsland als toe ristengebied voor ons nog jaren lang zal zijn uitgesloten om allerlei redenen, ligt het voor de hand te denken aan de Noordelijke landen als recreatie-terrein. De tarieven van spoorwegen en vliegverkeer zullen zich hebben aan te passen, maar de afstanden behoeven niet meer af te schrikken. De Skandi- navië-express, die 9 uur 's ochtends van Utrecht vertrekt, is al de vol gende ochtend 7 uur in Kopenha gen; naar Oslo kost het van hieruit 36 uur. Een vliegtuig brengt ons in ruim 2 uur naar Kopenhagen, in 5 uur naar Oslo en in 5% uur naar Stockholm. Het Instituut is bezig ook cultureel de afstand te verkor ten door de oprichting van een flink tijd (maand-)schrift van 32 pagina's met voor 't overgrote deel artike len in de Nederlandse taal. Het is gebleken van hoeveel nut het ook voor zakenmensen kan zijn, wan neer zij blijk geven van de toestan den en de cultuur der volken oo de hoogte te zijn. waarmee zij in han delscontact treden. Dat vergemak kelijkt de zakenreis en schept veel hchler een sleer van vertrouwen. Ik besef heel goed, dat het han delsverkeer met Duitsland ook weer op gang zal moeten komen. Maar ik ben absoluut overtuigd, dat de kleinere landen van Europa ook in de toekomst „bij elkaar in de win kel" zullen blijven gaan." Hoe het Instituut werkt „Werkt het Instituut geheel los van anderen en kan het dit alles belangeloos doen?" „Het Instituut denkt er niet aan in de bevoegdheden te treden van reeds bestaande instellingen wel wil het gaarite coördinerend wer ken. Maar. daar de handel gebaat is bij onze voorlichting cn bij de stu die. die wij maken van markt- en structurele verhoudingen, vraagt het van de firma's, die zich aan sluiten. een bijdrage, welke in haar minimum zo laag is, dat zij voor niemand een bezwaar kan zijn al hoopt men. dat de bedrijven met een belangrijke handel zich niet tot het minimum beperken en als meer directe deelnemers van het Insti tuut zullen willen optreden." Zuidafrikaanse basis op Edward-eiland Een kleine Zuid-Afrikaanse legerafdeling heeft het Prins Edward-eiland. 1400 mijl ten Zuid-Oosten van de Kaap bezet melden de bladen in de Unie. Het fregat „Transvaal" was op 21 December uit Kaapstad vertrok ken en heeft op 26 December een groep officieren en manschappen op het eiland afgezet, die er de Zuid-Afrikaanse vlag hebben ge plant. Volgens de Rand Daily Mail zal het eiland een luchtbasis wor den. Het Prins Edward-eiland was Brits bezit. Het schijnt dat veld maarschalk Montgomery, die on langs een bezoek aan Zuid-Afrika bracht, de overdracht van het eiland geregeld heeft. Kort geleden bezetten de Australiërs het Heard- eiland, eveneens een Britse bezit ting in het zuiden van de Indische Oceaan. HU gaf onmlddelliik signaal, hetgeen evenwel niet meer mocht baten. Onder snerpend gefluit greep de locomotief do bus, c.ven voor de achterwielen. Door de hevige schok draaide de bus een slag om. dc rechterzijde werd vervolgens weggeslagen. Een gehele familie vier Per sonen kwam er betrekkelijk goed af: een klein meisje brak een been, terwijl de overige familieleden slechts onbeduidende schrammen en schaafwonden opliepen. Links cn rechts liggen brokstuk ken van de autobus in het rond. De zware wielen zijn naar binnen ge drongen. maar de motor is vrijwel onbeschadigd. Er zijn geen ooggetuigen van dit vreselijke ongeval, behalve dan de machinist van de trein en de pas sagiers van de bus. die de trein waarschijnlijk op zich hebben zien aankomen. Cacao, bonbons, repen worden duurder Met ingang van 5 Januari zullen de maximumprijzen van cacao cn cacaoproducten worden verhoogd. Nieuwe prijzen per 100 gram: ca caopoeder 24 cent; stukgoed (re pen) ongevuld 36 cent, gevuld 31 cent; wichtgoed (bonbons enz.) ongevuld 45 cent, gevuld 35 cent; chocoladekorrels, los uitgewogen 28 cent. Voorts zullen bjj deze nieuwe prijsregeling voor een beperkt deel van dc productie speciale kwali- teitsartikelcn met uitzondering van repen en ander stukgoed te gen hogere prijzen mogen worden verkocht en wel chocolade aan stukjes voor ten hoogste 60 cent (oude prijs 50 cent) en bonbons enz. voor ten hoogste 63 cent (oude prjjs 60 cent) per 100 gram. In dit geval moeten dc artikelen echter verpakt, dan wel uit „toonbank dozen" worden verkocht met ver melding van de prys en de naam van de fabrikant op de verpakking. Citroenen goedkoper De maximum verkoopsprijs voor citroenen, die thans op de ingelever de bonnen worden verkocht, be draagt 74 cent per kg. (18V? cent per 250 gr.) De oude prijs was 84 cent per kg. Waal wast gestadig Gestadig wast het water in Rijn en in Waal. Nijmegen meldde gis termiddag een was van 30 centime ter; de rivierkade voor de stad staat blank en slechts speciale voorzieningen konden een overstro ming in de benedenstad voorkomen. In de bovenloop van de Waal ver wacht men nog enige was. Bij de Rijkswaterstaat in Arnhem heerst geen ongerustheid; het wa ter steeg aldaar enkele centimeters. Men vermoedt, dat de hoogste stand morgen zal worden bereikt, n.l. 12.50 meter boven N.A.P. (Het record ligt in 1942 met een hoogste stand van 13.36 m. boven N.A.P. Red.) Verliezen in Indonesië In de afgelopen week zijn in In donesië de navolgende verliezen ge rapporteerd Koninklijke Landmacht: Sold. J. Persons uit Oss (N.-Br.); serg.-ma- joor P. van Rooyen uit Leiden; serg. J. Janssen uit Putten; sold. A. Sluiter uit Groningen; sold. H. G. Velthuizen uit Nijmegen; korp. K. Maurick uit Dinxperlo; sold. S. de Jong uit Wymbritseradcel; sold. A. B. Sintenie uit Santpoort; op perwachtmeester H. L. M. Hors man uit Den Helder; korp. W. J. Ouwerkerk uit Amsterdam; sold. J. Pijlman uit Steenwyk; sold. H. A. C. M. de Roorj uit Amsterdam; korp. J. A. P. van der Wielen uit Eindhoven; serg.-majoor T. A. Kra mer uit Groningen; sold. Ie kl. A. van Ouwendyclc uit 's-Gravenhage; korp. F. J. Stegeman uit Weststel lingwerf; sold. C. Jansen uit Los ser; sold. D. Wiersema uit Smilde (Dr.); sold. N. Kuypers uit Esbeek gem. Hilvarenbeek; sold. A. L. Adriaansen uit Gilze-Rijen; sold. C. Magne uit Maastricht; sold. J. C. J. van der Brugge uit Willemstad; sold. C. E. van Gent uit Leerdam; sold. L. J. Paaijmans uit Udenhout; 2e It. D. W. Rookmaker uit Hilver sum. Kon. Ned.-Ind. Leger: Sold. G. Kroos uit Middelharnis; serg. H. T. Krikhoff uit Indonesië; Boeg. sold. 2e kl. Baso; Soend. sold. 2e kl. Wardjoe; Soend. korp. Atim; Mad. sold. 2e kl. Singram; Jav. korp. Madisman; Man. sold. 2e kl. W. M. Rumopa, Jav. sold. Ie kl. Oemar; Jav. sold. Ie kl. Sanrasidi; Jav. sold. 2e kl. Sorip; allen uit Indone sië. Nederlandse verliezen van 31 De cember en I Januari: 3 gesneuvel den, 22 gewonden. In Oost-Java zijn een aantal kwaadwilligen gedood, meldt het Nederlandse legerbericht.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1