DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Gevraagd: Spoedige vorming van een interimregering Snel stijgt het water in de rivieren Hooggeleerd radio - debat Als plan-Marshall uitblijft: een nieuwe begroting Berechting worde krachtig voortgezet J Mede-zeggenschap verlangd over het gebruik der strijdkrachten Engeland leider van „Derde Macht"? Schoolklas werd met TBC besmet Gironummer 510330 Bank: R'damsche Bank Postbus 9 Abonnementsprijs: 0-31 per week of 4.— per kwartaal Losse nummers 10 et UITGAVE VAN DE STICHTING HET PARQOL Maandag 5 Januari 1948 Nr. 839 6e jaargang Red. en Adm.: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telef. redactie 4291 Telef. administratie 6235 Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER NEGARA'S DAERAHS CONFEREERDEN MET MINISTERS De bijeenkomst die Zondag tussen de vier ministers, dr Van Mook en de vertegenwoordigers van de negara's en dacrahs is gehouden, heeft een motie aangenomen, opgesteld door de ver tegenwoordigers van Oost-Indonesië, Oost-Borneo, Groot- Dajak, West-Borneo, Banka, Riouw, Oost-Sumatra, het voor lopige comité van West-Sumatra en West-Java, Madoera en het Komite Indonesia Serikat, waarin wordt aangedrongen met de meeste spoed stappen te ondernemen tot: 1. de instelling van een interimregering ter voorbereiding van de Verenigde Staten van Indonesië; 2. medezeggenschap van de interim-regering in het gebruik van de strijdkrachten; 3. herziening van de Nederlandse grondwet. UITERSTE DATUM: Dp bijeenkomst besloot een af schrift van de resolutie aan de Re publikeinse regering: te zenden. Dr. Beel, die de bijeenkomst presideerde, kon na een uitvoe rige gedachtenwisseling ziin in stemming met de resolutie be tuigen. Republiek staat zwak De resolutie beoogt, dat niet tot een overeenkomst met de Renu- bliek wordt geacht met de instel ling van een interim-regering. Zij houdt echter tegelijkertijd de deur open voor de Republiek, zii het als partner met geliike rechten. Dit druist nog altijd in tegen de Repu blikeinse opvattingen, volgens wel ke de Republiek moet worden ge zien als de belichaming bij uitstek van het nationalistische streven der Indonesiërs, in een vorm waar toe ook de minder ontwikkelde bui tenbezittingen eens zullen geraken. De positie van de Republiek ia echter sedert de politionele actie aanmerkelijk verzwakt. De oorza ken hiervan ziin de militaire neder laag. die haar invloed op het mo reel niet heeft gemist, het verlies van de belangrijkste productie-cen tra en de vorming van nieuwe sta ten in het voormalige Republikein se gebied. Neutrale waarnemers ziin echter van mening, dat. hoewel de Neder landse tactiek van de laatste maan den de Nederlandse positie voor het ogenblik aanmerkelijk heeft ver sterkt. de vorming van kleine sta ten. waar niet de nationalistische intellectuelen maar de oude feodale families de toon aangeven, belang rijke gevaren voor de toekomst met zich meebrengt. Naar direct contact? De Republiek schijnt in deze situatie geneigd te zijn om bui ten de U.N.O.-commissïe om contact te zoeken met de Ne derlandse delegatie. De Neder landse delegatie heeft hierop min of meer aangestuurd. Het zou een bewijs van zwakheid van de Republiek ziin. dat de positie van het. ogenblik bijzon der accentueert. De volledige Indonesische delega tie en de militaire commissie ziin Zondagmorgen naar Djogja ver trokken om het kabinet op de hoog te te stellen van het verloor» der be sprekingen op de ..Renville". Attlee: Onze plaats is in het midden Clement. Attlee. de Britse minister president. heeft in een radiorede de So>^et/Unie er van beschuldigd een politiek tc volgen, die de andere landen van Europa bedreigt met een nieuwe vorm van imperialisme, zo wel ideologisch als economisch en strategisch. Als tegenhanger noemde hij de Verenigde Staten, waarvan de econo mie echter is gebaseerd op het ka pitalisme met zijn karakteristieke uiterste verschillen tussen rijkdom en armoede. Groot-Brittannië ligt. evenals overig West-Europa, zowel geogra fisch als uit een oogpunt van econo mische en politieke theorie, tussen de twee in. Onze taak is het. aldus Attlee. een nieuw systeem uit te werken, waarbij de individuele vrij heid wordt gecombineerd met ge leide-economie en democratie met sociale rechtvaardigheid. Britse regering bereid? In Labour-kringen vestigt men er de aandacht op dat Attlee zinspeelt op het streven naar een ..Derde Macht" in de wereld politiek. Hoewel hij de term niet gebruikte acht men zijn rede een aanwijzing dat de Britse regering bereid is om de leiding te nemen van een Europees blok. Minder gezaghebbende woordvoer ders van de Labour-party hebben dit denkbeeld reeds dikwijls naar voren gebracht. Het is echter een heel andere zaak wanneer de pre mier zelf voor de Labour-party aan spraak maakt op het leiderschap over de internationale „Derde Macht" Men neemt aan dat Attlee met deze verklaring heeft willen wachten tot de regering door haar beleid hem daartoe het recht heett gegeven. 1 JANUARI '49 Dr. Beel heeft op een persconferen tie in Batavia verklaard dat 1 Ja nuari 1919 nog steeds de datum ts waarop de Nederlandse regering de Verenigde Staten van Indonesië ge vormd wil zien. Hij betreurde bet dat dnnr zijn lan ger verblijf in Indonesië dan ooi- snronkelijk het plan was. hét hem deze keer onmogelijk is geweest, de uitnodiging van de Australische re gering om een bezoek aan Australië te brengen, aan te nemen Hij zal Dinsdag met de ministers Drees en Jonkman naar Nederland terugke ren. Volgens welingelichte niet-Repu- blikeinse Indonesische, woordvoer ders. zal dr. Van Mook zeer binnen kort'zes vertegenwoordigers benoe men uit onder Nederlandse controle staande Indonesische gebieden om advies uit te brengen op de vor ming van een nieuwe interim-rege ring. Zij zouden tevens lid worden van het eerste kabinet van de interim regering als hoofd van zes van de ne gen regeringsdepartementen. Dr. Van Mook zal tot aan de vor ming van een federatieve Verenigde Staten van Indonesië hoofd blijven van de interim-regering. „Oranje", het vlaggeschip van de Mij. Nederland", vertrok Zater dagmorgen naar Batavia. Republiek Birma werd Zaterdag geboren Tijdens een plechtigheid te Rangoon, twee uur voor de dageraad, is Zaterdagochtend de republiek Birma geboren. De Britse vlag werd van het ge bouw der constituerende vergade ring neergehaald en de met sterren bezette driekleur van de nieuwe republiek gehesen. President Sao Sj ve Thaik aan vaardde zijn ambt en proclameerde de constitutie van het vrije Birma. Hij benoemde Thakin Noe als pre mier en het nieuwe kabinet werd beëdigd. Het parlement aanvaardde met grote meerderheid het Brits-Bir- mese verdrag. Alleen de commu nisten waren tegen. Zij betoogden dat Birma daarmee nog steeds on der het Britse juk zou blijven. Nieuwe maximumprijzen voor mie In het voedselvoorzieningsblad is afgekondigd een „wijziging V van de prijzenverordening vermicelli en macaroni." waarbij de maximumprij zen voor mie in principe gelijkge steld zijn aan die voor macaroni (consumentenprijs 0.75 per kg los en 0 90 per kg. verpakt product!. Aan een aantal producenten, die mie vervaardigen welke in belang rijke mate van vermicelli en maca roni afwijkt en onder andere een kookbewerking heeft ondergaan, is een individuele hogere prijsvaststel ling verleend. Voor dit geval is een consumentenprijs gesteld op 1.60 per kg. Handelaren in ijzerwaren organiseren zich Dezer dagen werd te Utrecht een vergadering gehouden, waarbij ongeveer 150 handelaren in ijzer waren en gereedschappen uit alle delen des lands tezamen waren ge komen. Men besloot ln deze bijeenkomst een landelilke organisatie op te richten. Er werd een tijdelijk be stuur gevormd waarin zoveel mo gelijk iedere provincie vertegen woordigd is. Het voorlopig secre tariaat is gevestigd te 's-Graven- hage. Van Hovtemastraat 87. Professoren Geyl en Toynhee over het wezen der geschiedenis Luisteraars, die Zondagavond om 21.20 uur hun radio hebben af gestemd op het Derde programma van de B.B.C. om naar de discussie tussen de professoren Geyl en Toynbee te luisteren, zullen zich het eerste ogenblik wellicht ver baasd hebben afgevraagd, of dit debat in operavorm werd opge voerd. Degenen onder hen, die, toen zij tot de ontdekking kwamen, dat zij inderdaad in operafragmenten terecht waren gekomen, zij het dan ook, dat de beide historici in kwes tie hier volkomen onschuldig aan waren, teleurgesteld een andere golflengte hebben opgezocht en met by het Derde programma vol hard hebben tot 21.45 kunnen wij verzekeren, dat zy een bijzonder in teressante discussie hebben gemist. Want dit debat, dat het langzamer hand ver buiten de kring van de vakgenoten bekende werk van prof. A. J. Toynbee ,,A study of history" (er zijn al of pas 6 delen van verschenen: D. C. Sommerwell heeft ze bovendien in één deel sa mengevat) tot uitgangspunt had, raakte ten slotte meer dan dit ma gistrale boek: het wezen van de ge schiedenis stond ter discussie. Het is ons volslagen onmogelijk om in het korte bestek van dit ver slag recht te doen aan deze bijzon der belangwekkende en nu en dan zeer diepgaande openhartige dis cussie. Laten wij mogen vaststellen, dat prof. Geyl bijzonder goed op dreef was, zyn gedachten scherp en to the point heeft geformuleerd, dat prof. Toynbee, die niet van dema gogische handigheid gespeend is, tevergeefs getracht heeft om de aandacht van prof. Geyls hoofdar gumenten af te leiden naar bijzaken en dat het hem ook niet gelukt is om zijn tegenstander blijvend in te delen bij de categorie voor wie het wezen der historie „nonsense" (d.i. zonder zin) is. Prof. Geyl daarentegen heeft aan prof. Toynbee twee zeer be langrijke principiële verklaringen ontlokt, welke voor de lezer van „A study of history" zeker niet zonder meer vanzelfsprekend zyn, n.l.: 1° dat Toynbee niet 'heeft bedoeld Binnenkort scheerzeep W'ü vernemen, dat zeer waar schijnlijk op 8 Januari een bon voor scheerzeep zal worden aangewezen. Breezand: vier doden Het ongeluk op de onbewaakte overweg bij Breezand heeft vier mensenlevens geëist. Een vrouw, wier identiteit nog niet kon worden vastgesteld, is in het ziekenhuis te Den Helder aan haar verwondingen overleden. te betogen, dat onze beschaving per se in de faze van de niet meer te keren ondergang is ge komen; 2° dat de „wetten", welke Toynbee in de historie heeft gevonden hem niet in staat stellen voor de toekomstige ontwikkeling met enige zekerheid te voorspellen. Naar onze bescheiden mening komt aan prof. Geyl de palm der overwinning toe in dit spirituele duel, al willen wij gaarne de moge lijkheid openlaten, dat ons oordeel mede beïnvloed is door de omstan digheid. dat zyn Engels zoveel be ter te volgen was dan dat van zijn tegenstander. Mede hierom, maar in de eerste plaats om de intrin sieke waarde van deze discussie zouden wij haar gaarne nog eens in gedrukte vorm voor ons zien. Toen de Baaksc overlaat bij Zullen in werking werd gesteldeen onaf zienbaar watervlak, met als gevolg vernietiging dcc te veld staande ge wassen. VEERPONTEN UIT DE VAART GENOMEN, DIJKft'ACHTEN INGESTELD, BOERDERIJEN GEÏSOLEERD, MEER BIJ ZUTFEN Schipbrug bij Deventer nog steeds in dienst Nog steeds wast het water en de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel en de oevers bieden een merkwaardig beeld. Bij Deventer stroomt het water, opgezweept door een hevige wind, met zulk een kracht, dat een geladen motorschip op een krib werd geworpen, waar de bemanning moet afwachteh, tot wegslepen weer mogelijk wordt geacht. Ook de veerpont ten Noorden van Deventer is uit de vaart geno men. Een vlet. die van dijk tot dijk vaart over ondergelopen landerijen en uiterwaarden, brengt voetgan gers over. Bij Wijhe gebeurt het zelfde. Roeiboten voorzien de bewoners van geïsoleerde boerderijen en steenfabrieken van het hoognodige. Gemeentewerken van Deven ter hebban dot nog toe de schip brug voor voetgangers intact kunnen houden, hoewel het IJssel water een centimeter per uur stijgt: de stand bleek gister avond te zijn opgelopen tot 6.09 meter NAP. De weg Deventer-Zutfen is nog vrij van water, de weg van Deven ter naar Terwolde staat echter blank, evenals de kade aan de stadskant langs de IJssel te Deven ter. In deze stad baart de beveiliging van de Bergweidepolder veel zorg, omdat hier de industrie-terreinen, twee grote arbeiderswijken en de gasfabriek liggen. De polder staat in open verbinding met de IJssel en is thans van de rivier afgeslo ten met een ijzeren scherm, dat met ijlings uit Rotterdam ontboden duikershulp is geplaatst. Toestand precair Bij Steenderen noemt men de toestan/ précair. Nog twee delen van deze gemeente Emmer en De Luur liepen Zondag onder en het water beukt nu tegen de dijk, die rond de dorpskom loopt. Wanneer het water nog 30 centi meter stijgt, zal de dijk. die met zandzakken is versterkt, bezwijken. De busdienst Zutfen-Steenderen is gestaakt. In de aal stond het water- Zaterdag zo hoog, dat de beide „coupures", die toegang tot de stad Nijn.egen verlenen, moesten wor den gesloten. Bij Tiel wees de peil schaal Zaterdag 9.30 aan tegen een normaal gemiddelde van 5 meter. Dijkwacht ingesteld Het p olderdisti iet Tielerwaard heeft een dijkwacht ingesteld, die de Waaldijk van Tiel tot Gorin- chem dag -»n nacht bewaakt en controleert. Ook de polder-distric ten Neder- en Boven Betuwe heb ben soortgelijke maatregelen ge nomen. Volgens deskundigen dreigt hier echter voorlopig nog geen overstromings-'evaar. Het water bij Nijmegen steeg Zondag 20 centimeter. Bij Beusichem is de veerdienst voor alle verkeer geopend van 7 tot 18 uur. Meer bij Zutfen Later werd gemeld, dat de Baak- se overlaat ten Zuiden van Zutfen in werking is getreden. Kalm stroomt het water over de Emme- rikse weg en geleidelijk krijgt het landschap het aspect van een groot meer. De kruinen van de bomen, die boven het water uitsteken, ge ven enigszins de scheiding aan tus sen het land en de rivier. Bergen op Zoom begint het carnaval Het Bergen op Zoomse carnavals comité is begonnen met de voor bereiding van een uitgebreid carna valsfeest voor het Scheldestadje Dit jaar begint het op 10 Januari. Dan wordt het officiële openings bal, ofwel „Euzenbal" gegeven. Het gemeentebestuur heeft beslist, dat er dit jaar „strastcamaval" mag wor den gevierd, hetgeen betekent, dat de Bergen op Zoomenaars voor het eerst sinds 1940 dit jaar verkleed en gemaskerd over straat mogen lopen tijdens de carnavalsdagen. Prins Nil. les 1. de Bergse Carnavalsprins, zal dit jaar per „ezelskarriewrs" worden ingehaald. Voorts wordt een optocht voorbereid, waarin ook de „blauwe schuijt" zal meetrekken. MONETAIRE MOEILIJKHEDEN TE WACHTEN BIJ LAGE CREDIETEN; NETELIGE TEGEN- STELLING WEST-EUROPA—U.S.A. (Van onze Haagse redacteur) Ambtenaren bij het ministerie van Financiën werken aan een interim-begroting, die ingediend zal moeten worden bij het par lement, wanneer de hulp van Amerika te laat zou komen of lager zou uitvallen dan de minister van financiën verwacht. Het begrotingstekort zou inderdaad gevaarlijk worden voor het mone taire evenwicht in ons land, indien de buitenlandse crcdieten of de .grants in aid" van het plan-Marshall sterk zouden achter blijven bij wat in 1947 uit die bron is gevloeid, aldus vernamen wij van minister Lieftinck. staat een netelige tegenwerking tussen de Europese landen, die wil len deelnemen aan het plan-Mar shall en de U.S.A. over het scheeps- bouwplan van Europa dat de Ame rikanen als veel te ambitieus be schouwen. Bij de heersende schaarste aan ijzer en staal vindt men het beter om Europa 200 tij dens de oorlog gebouwde en slechts gedeeltelijk gebruikte schepen over te doen en 300 in charter aan Euro pa af te staan. Engeland, Frankrijk, Noorwegen, Nederland, Italië en Griekenland zouden daarentegen in 1951 graag hun vloot weer op hot peil van voor de oorlog willen hebben, bij voor keur door de aanbouw van schepen op Europese werven. De Amerika nen willen de oude schepen opge bruikt zien. De Europese reders willen liever een hyper-moderne vloot opbouwen: daarbij komt dan nog het Amerikaanse probleem in hoeverre de vloot eer grotere po sitie zal moeten bekleden in ver- band met hetgeen Amerika tjjdens de oorlog heeft moeten presteren. Spanning Op 7 Januari zal het Ameri kaanse congres een begin maken met de behandeling van het wets ontwerp van minister Marshall. Heel West-Europa wacht gespan nen af hoe het resultaat van die behandeling zal zijn. Verwerping is niet te verwachten. Het is evenwel mogelijk, dat het con gres veranderingen in het ont werp aanbrengt cn wanneer deze aanzienlijke verlagingen zouden betekenen, zal menig land in grote monetaire moeilijkheden komen, doch.. Europa ."sal bereid moeten zijn offer.-, te brengen ea verplichtingen te aanvaarden voor zover deze niet in strjjd zijn met de nationale zelfstandig heid. Zoals het ontwerp thans bij het congres ligt. bestaat voor dit laatste geen gevaar. Komt de hulp op tijd? Het is de bedoeling dat het Amerikaanse wetsontwerp op 1 April in werking zal treden. Na de aanneming is er nog een aparte wet nodig om de begrotingspost goed te keuren. Om te zorgen dat dit geen vertraging zal geven, is in de wet een machti ging opgenomen voor de president om op het moment dat zij goedge keurd wordt, een voorschot van 500 millioen op tc nemen om het plan in werking te laten treden. Verschil van mening over scheepsbouw Nederland is niet alleen aan het werk aan een plan voor het gebrui ken van de Amerikaanse hulp on der het Marshall-plan. doch er wordt zelfs een alternatief schema voorbereid, omdat wij thans nog niet weten, welk deel van de Ame rikaanse hulp ons zal toevallen. Voor de oorlog had Nederland in komsten uit scheepvaart, kapitaal- beleggingen uit het buitenland en uit het transitoverkeer met Duits land, Willen wjj dus thans een gro ter deel van onze invoer door ex port gedekt zien, dan moeten wfl industrialiseren. Indonesië In de tweede plaats zyn wij aan gewezen op economische samen werking met Indonesië, dat ook onder het Marshall-plan zal kunnen komen. Een derde bron van herstel moet het achterland zijn. Er be- MAARSSEN Aan de R K Jon gensschool te Maarssen is dezer da gen in de eerste klasse, die ca. 35 leerlingen telt. een vrijwel massale t b c.-besmetting uitgebroken. De ziekte werd het eerst gecon stateerd bij de onderwijzer, die tij dens het lesgeven onwel werd en in een ziekenhuis moest worden opge nomen. De kinderen werden daarop de volgende «lagen gecontroleerd en het bleek,dat 1ie - jongens even eens besmet waren. Toen nog meer leerlingen ziek werden, besloot men. een maand nadat de klasse voor de eerste maal onderzocht was. dit on derzoek te herhalen en nu bleek tot ontzetting df>r behandelende genees, heren, dat de ziekte zich zeer ver spreid had. Er zyn thans 27 kinderen van 6 en 7 jaar oud ziek. waarvan er reeds enkelen In het St. Antonius zieken huis te Utrecht ziin opeennmen. Dat devo ziektegevallen een zeer acuut karakter dragen blijkt wel uit het feit. dat de onderwijzer enkele maanden geleden is gecontroleerd en er toen geen spoor van t.bc. bij hem is waargenomen, terwijl bij 24 leer lingen zich de ziekte in 4 weken tifds over het algemeen in vrij ern stige mate heeft geopenbaard. Fr wordt in sommige gevallen gespro ken over ligtijden van ccn jaar of langer. Aangezien de meeste kinderen thuis niet kunnen worden verpleegd, stellen de schoolartsen in samen werking met de Inspectie voor de Volksgezondheid pogingen in het werk om de kinderen gezamenlijk in één sanatorium-afdeling te doen opnemen, waar dan eventueel het onderwijs min of meer kan worden voortgezet. Indien dit niet gelukt, zal er waarschijnlijk op een gunstige plaats in Maarssen een barak tct nood-sanatonum worden ingericht. Mr. van Beuven Goedhart critiseert gebeurtenissen na bevrijding „Ik breng op deze plaats een ere-saluut aan onze koningin. De be vrijding van het vaderland stond in het midden van haar gedachten. Haar reken ik tot de grootste oranjes van alle tijden. Ik geloof niet. dat er naast prins Willem van Oranje een tweede telg uit het Oranjehuis is aan te wijzen, die met haar kan worden vergeleken. In Londen was zij de krachtigste figuur van de Nederlandse regering, die persoonlijk contact opnam met bijna alle Engelandvaarders, teneinde op de hoogte te blijven van de toestand in bezet gebied". Met deze woorden begon de oud-minister van Justitie, mr. G. J. van Heuven Goedhart, zijn rede op het Amsterdamse congres van de fede ratieve raad der oud-illegaliteit. Gcrbrandy cn Kruis In het vervolg van zijn rede oefende hij critiek op het beleid van de toenmalige premier, prof. Gerbrandy. Maar hij achtte het verkeerd hem te beoordelen naar zijn tekortkomingen. Hij had een rotsvast vertrouwen in de geallieer de overwinning en hij had zijn hard aan het verzet verpand. Er was in Londen geen andere Neder lander, die zijn plaats als premier kon innemen. In zijn dagelijkse po litiek is deze moedige man mis schien klein, maar hij is een groot vaderlander. Mr. van Heuven Goedhart betreurde het, dat de illigali- teit in het Zuiden bij de be vrijding daar niet democra tisch op haar qui vive is ge weest. maar zich door gene raal Kruis en de staf van de B.S. op sleeptouw heeft laten nemen. In het Noorden zou men dat niet geslikt hebben. Verijdeld plan Het plan van de regering om 5 ministers als zg. minister-kwartier makers, waaronder mr. van Heu ven Goedhart, naar bevrijd gebied vooruit te zenden om leiding te geven werd door deze beide staven gedwarsboomd en tijdelijk verij deld. Generaal Kruis maakte er zelfs een portefeuillekwestie van. Daar het M.G. ondergeschikt was aan het geallieerde opperbevel en aan de Nederlandse regering, kon het in feite geen eigen macht uit oefenen en had de post van gene raal Kruis niets gemeen met die van een verantwoordelijk minister. Maar ook de staf van de B.S. raak te op drift. Voor werkelijk bevrij- dingswerk was de B.S. naar spre kers mening niet meer nodig. De otgariisatie werd daarop gebruikt voor het arresteren van landverra ders en heeft in dit opzicht ver dienstelijk werk gedaan. Maar voor de terugkeer van een rechtsstaat achtte mr. van Heuven Goedhart deze toestand een belemmering, omdat de leden der B.S. nu een maal geen arrestatie-bevoegdheid bezaten. „Ik wenste hun deze be voegdheid ook niet te verlenen", aldus de voormalige minister van justitie, „mede omdat zich bij de B.S. vele z.g. September-jongens hadden aangesloten. Ik had met krachtige hand het politiecorps willen ontdoen van alle onzuivere elementen, daarna desgewenst aan vullen met leden van de B.S. en het dan aan de politie willen overla ten reglementaire arrestaties uit te voeren. Maar ik zat in Londen en majoor van Houten verleende toen de B.S. wel arrestatie-bevoegdheid. De illegaliteit drong in die tijd niet op de overeenkomst van civiel ge zag, doch op grotere bevoegdheden van het M.G. en de B.S. aan". Volgens mr. van Heuven Goed hart waren de gevolgen niet uitge bleven. In kampen trof men later geïnterneerden aan, van wie geen enkel dossier te vinden was, die zeiden niet te weten waarom of door wie zij gearresteerd waren. In andere gevallen, zoals in dat van de procureur-generaal te Den Bosch uit de bezettingstijd, waren belangrijke dossiers uiterst slordig behandeld. Mr. van Heuven Goedhart be sloot zijn rede met een beschouwing over de „allerbespottelijkste en roe keloze kabinetsformatie van Fe bruari 1945". In dit verband zeide hij, dat de 2 etappes, waarin ons land is bevrijd, een ongeluk voor ons volk zijn geweest. Hij sprak tot slot de hoop uit, dat de parlemen taire commissie er in zal slagen het volle li chtover het Londense kabi net te laten schijnen. Tenslotte nam het congres met algemene stemmen een door mr. Van Heuven Goedhart voorgestelde resolutie aan. In deze resolutie spreekt de vergadering zich als volgt uit: „Het congres, gehoord de be sprekingen over de berechting van het verraad berecht of niet berecht als openbaring van een tegen het vaderland ge richte gezindheid, een gevaar blijft voor de zuiverheid cn de gepstcliiko gezondheid van ons volk. waarschuwt tegen dc ge leidelijke verslapping van nor men waaraan het strafbaar ge stelde verraad wordt getoetst en is van oordeel, dat deze verslap ping niet wordt gerechtvaardigd met een heroen op barmhartig heid en dringt er opnieuw op aan. dat de berechting oo krach tige wijze wordt voortgezet." Zie verder pag. 2 Uit de C.G.T.; in de „Force Ouvrière*' De Franse nationale bond van handels- en kantoorbedienden heeft met 31 tegen 13 stemmen besloten zich af te scheiden van de C.G.T. en zich te voegen bij de „Force Ouvrière". De bond telt ongeveer 200.000 leden. Weerbericht VEEL WIND Weersverwachting tot Maandagavond. Meest krachtige, nu cn dan stormachtige, geleidelijk meer naar West draaiende wind, meest zwaar bewolkt met enkele regenbuien, r Later iets kouder. Opnieuw aanslagen in Palestina Volgens de laatste Britse ge gevens zijn 14 personen gedood (volgens Arabische berichten 70) en 98 gewond bij een explosie in Jaffa, die een bank. het ge bouw van het Arabische natio nale comité, een politiebureau en ongeveer vijftien winkels vernielde. Er hielden voor het gebouw van de Barclays-bank twee jeeps stil. De inzittenden van dc ene naar men aanneemt Joodse verzetslieden stapten snel in de tweede over en reden weg in de richting van Tel Aviv. Enkele minuten later vloog de achtergebleven wagen in de lucht. In Jeruzalem is Zondagnacht het hotel Semiram opgeblazen. Zes lij ken zijn reeds geborgen, maar men vreest dat nog veertien doden on der het Duin liggen. Het hotel was het hoofdkwartier van twee Ara bische jeugdorganisaties. De Tiolitie van de Amerikaanse havenstad Jersey heeft aan boord van een schip een grote lading springstoffen in beslag genomen. De kisten vermeldden als afzender twee New Yorkse firma's cn waren bestemd voor firma's in Tel Aviv en Haifa. Zij droegen het opschrift: gebruikte industriële machinerieën, maar bleken 7400 pond t.n.t. te be vatten. Zweeds kankerspecialist naar Stalin? In Zweden is sensatie ontstaan rond het plotselinge vertrek naar Moskou van prof. Elis Berven, Zwedens eerste kankerspecialist. Men veronderstelt dat hij Stalin moet behandelen, de enige hoogge plaatste Rus waarvan men weet dat hij ziek is. Berven zelf heeft deze geruchten tegengesproken. „Ik breng een te genbezoek aan enige Russische spe cialisten die een jaar geleden Stockholm bezochten," zei hij. Men brengt hier echter tegen in dat hij zijn instrumenten heeft meegenomen. Collega's wijzen erop dat hij zijn patiënten zeer is toege wijd en zijn wrekkring zeker niet overhaast naar Moskou zou zijn vertrokken als de reis niet van be- tekennis zou zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1