DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nieuwe Joodse staat zal neutraal zijn Plan-Marshall komt morgen aan de orde in Amerika Jeugd van een misleid volk gaat ten onder MAAR MET EEN LEGER VAN TIENDUIZEND MAN Positie van Spaaks kabinet wankel Doodstraf geëist tegen S.S.-leider r Havana-conferentie wil orde scheppen in internationale handel „Breskens I" met vijf man vermist Dinsdag 6 Januari 1948 Zesde jaargang, Nr. 84Q Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of f 4— p. kw. Losse nummers 10 cent_ Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaati 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Dr. Nahum Goldman, lid van de uitvoerende raad van het Joodse Bureau, heeft in een exclusief interview meegedeeld, dat Judea - de voorgestelde naam voor Joods Palestina - in een mogelijke oorlog een strikte neutraliteit in acht zal nemen, in de trant van de politiek van Zwitserland. Joodse juristen die een grondwet voor Judea voorbereiden, hebben daarbij in een spe ciale neutraliteits-paragraaf voorzien, op het principe: Vriend schap tegenover ieder, vijandschap tegenover niemand. Een leger van ten minste tienduizend man zal echter in stand worden gehouden om weerstand te bieden aan eventuele onder nemingen van Arabieren die de verdeling van Palestina vijandig gezind zijn. Het leger zal de nieuwe staat ongeveer pond sterling per week kosten. 125.000 Judea wenst zo spoedig mogelijk lid van de U.N.O. te worden, aldus dr. Goldman. Het zal trachten ge hoord te worden bij een mogelijke vredesconferentie over Duitsland. De ideale man om president van de Joodse republiek te worden acht dr. Goldman de Zionistische veteraan dr. Chaim Weizman. Voor de post van minister-presi dent komt David Ben Goerion het meest in aanmerking en voor de portefeuille van buitenlandse za ken de voornaamste politieke on derhandelaar van het Joodse Bu reau, Mosje Sjertok. De eerste regering van het land zal voorlopig zijn tot verkiezingen zfjn gehouden voor een constitu erende Nationale Vergadering. Amerikaanse steun Dr. Goldman was in Londen op doorreis van Amerika naar Pales tina, waar hij de Algemene Zionis tische Vergadering zal bijwonen. Hij deed nog de volgende mede delingen: Judea zoekt financiële steun in de Verenigde Staten. Een delegatie voor economische en defensieve aangelegenheden, bestaande uit vijftig Ameri kaanse Joden zal in Februari naar Palestina vertrekken om de financiële behoeften van de nieuwe staat te bestuderen. Aan de Amerikaanse Joden zal worden gevraagd in te tekenen op een lening van 250 millioen dol lars, waarvan 146 millioen bestemd is voor verdedigings-doeleinden. Tussen de honderd- en twee honderdduizend immigranten zul len tegen het einde van 1950 naar Palestina worden gebracht. Hier voor zal wellicht aan de Verenigde Staten worden gevraagd schepen te verkopen of in leen-pacht te geven. Zij die zijn ondergebracht in Europese V.P.-kampen krijgen voorrang. Binnen Britse rijk? Judea zal waarschijnlijk de voorkeur geven aan de status van een onafhankelijke repu bliek. Het is echter mogelijk dat men zal besluiten binnen het Britse rijk te blijven. Nieuw katholiek voorstel in Koningskwestie? (Van onze correspondent) BRUSSEL. 5 Januari. In de laatste maand van het jaar stond de Belgische regering tweemaal op springen. Tweemaal heeft Spaak gezegd: Zo kan het niet verder. Eerst in de koningskwestie, daarna bij de behandeling van het vraagstuk der structuurhervorming in de steenkolenmijnen Beide vraagstuk ken blijven voorlopig onopgelost. Koningskwestie, structuurhervor ming. fiscale vereenvoudiging met strenge bestraffing van bedrog, vrouwenstemrecht, zoveel punten, zoveel struikelblokken. Daarbij ko men nog onenigheden onder minis ters voor over zuivering, schoolpoli tiek, e.d Kortom, het botert niet. Weer is er sprake aan katholieke zijde van een nieuw voorstel met betrekking tot Leopold III. Het zou spoedig ter sprake komen. Wat het precies is. lekte nog niet uit. Op het ogenblik ziet het ernaar uit. dat het op de kabinetsvergadering van aan staande Vrijdag wel rumoerig zou kunnen zijn De socialisten, die voe len. dat de C V P het gunstige ogen blik afwacht om tot kamerontbin- ling te stuwen, dreigen met uitstel van het vrouwenstemrecht, zolang de koningskwestie niet is opgelost. De dingen nemen allengs de schijn aan dat de socialisten zelf een einde zouden willen maken aan de war boel en dadelijk nieuwe verkiezin gen zouden wensen. Wat er ook van zij. iedereen geeft toe. dat deze regering het niet lang meer zal uit houden. In Hamburg is Maandag een staking uitgebroken onder enkele honderdtallen havenarbeiders, die loonsverhoging eisten en voorts voedselleveranties ter honorering van !.un bonnen. Weerbericht minder wind Weersverwachting tot Dinsdagavond. Verder afnemende en inter weer naar Zuid- West krimpende wind. Wisselende bewolking. Vrijwel overal droog weer. Later weer Iets op lopende temperatuur. 7 Januari. Hoogwater te Rotterdam: le tij 1.39 uur; 2e tij 13.54 uur. Dc. CHAIM WEIZMANN President van Judea? Politiek ligt er een belangrijk probleem in de verhouding tussen het volk van Judea en het Zionis me. Theoretisch zijn de Palestijnse Joden volledig vrij in de verkie zing van hun eigen parlementaire vertegenwoordigers. Maar de staat zal zeer afhankelijk zijn van de financiële steun der Zionisten in de hele wereld, en hierin liggen potentiële moeilijkheden. De Joden van Palestina zijn na melijk in hoofdzaak socialistisch georienteerd, in tegenstelling tot velen van de voornaamste aanhan gers van het Zionisme daarbuiten. Deze verschillen zullen wel tot uit drukking komen als een gereorga niseerd Zionistisch bureau wordt gevormd. De rechten der Arabieren binnen Judea zullen nauwgezet worden beschermd. De Joden wensen de wereld een voorbeeld te geven in de behandeling van de minderheid in hun eigen staat, zo besloot dr. Goldman. (Copyright A.P. Nadruk verboden) Beleefdheidsbezoek gaat niet zo gehaast" Er hangt nog steeds een geheim zinnige waas over het bezoek dat de Zweedse kankerspecialist prof. Elis Berven plotseling aan Rusland brengt. Prof. Berven's assistent, dr. Hultberg, heeft gezegd, dat de ge leerde door vier Russische collega's telegrafisch was ontboden. Hij nam enkele zeer bijzondere instrumen ten mee. Een massa werk liet hij liggen. Bij een beleefdheidsbezoek heeft men niet zo'n haast, zei Hult berg. „Een der gevaarlijksten uit de oorlogsjaren" Voor de oorlog was de 37-jarige scheikundeleraar J. P. Wolffram uit Valkenburg reserve-officier b\j de Nederlandse luchtmacht, maar reeds in de zomer van 1940 ver klaarde hij zich bereid in Neder land de S.S. te organiseren. Hij werd belast met de oprichting van deze organisatie in de drie Noorde lijke provinciën (Groningen, Fries land en Drenthe), waarna h\j belast werd met de leiding van de gehele S.S. in Nederland. Na een kort ver blijf als militair in Duitsland kreeg W. vervolgens voor de groep Gel derland, Overijssel en tenslotte voor de groep Zuid-Holland, de lei ding van de S.S. Hij bekleedde in de leiding van de S.S. een zo hoge post. dat alleen Feldmeyer en Rauter boven hem stonden. Deze functies brachten hem gis termiddag als verdachte voor het Bijzonder Gerechtshof in Maas tricht. In zijn requisitoir karakte riseerde de advocaat-fiscaal, mr. F. Baron van Voorst tot Voorst deze S.S.-topfiguur als volgt: ,,Deze man is een principiële tegenstander van de geestesstro mingen, zoals die in de oorlog door het gehele Nederlandse volk In nationaal opzicht werden gevoeld. Hg is een van de meest gevaarlijke figuren uit de oor logsjaren, omdat hij met zijn in tellect en zijn leidlngsgavcn een grote invloed ten kwade heeft uitgeoefend". Tenslotte eiste hy tegen Wolf fram de doodstraf. Het Hof zal op 19 Januari uitspraak doen. SCHUMAN KRIJGT 306 STEMMEN Plan-Mayer aangenomen De Franse Nationale Verga dering liceft het wetsontwerp- Mayer voor een bijzondere hef fing met 315268 stemmen aangenomen. Het wetsontwerp waarbij de mogelijkheid werd opengesteld vrijstelling van de heffing te verkrijgen door voor een gelijk bedrag voor de staatslening in te schrijven werd daarna met handopsteken aanvaard. Het is een overwinning voor de regering, maar opnieuw een morele nederlaag voor de Nationale Ver gadering. Een kortzichtige belan- genpolitiek vierde hoogtij in deze zitting, waarbij het bestaan van de regering werd geriskeerd om het de kiezers naar de zin te maken. De communisten, de Gaullisten en de boeren-unie weigerden de re gering elke medewerking. Een deel van radicalen bleef onwillig: 30 tot 35 afgevaardigden onthielden zich van stemming. De vijf amendementen waarbij de motie van vertrouwen was geste'd werden verworpen met een kleine meerderheid. De regering kreeg 306 tot 309 stemmen, de oppositie vergaarde ér 269 tot 277. Maar in elk geval heeft de re- gering-Schuman nu een basis om op verder te werkeneen parlemen taire van 306 stemmen en een fi nanciële van 125 milliard francs. Hond in blik retour afzender Nadat hij Maandag uit Amsterdam op het Londcnse vliegveld aange komen was, werd een Cocker spa niel, die in een biscuit-blik verzon den werd aan iemand in Stoke on Trent, in Quarantaine genomen en vervolgens naar Nederland terug gestuurd. omdat er voor hem geen invoervergunning verstrekt was. V J Vijf millioen dollar schade na de typhoon, die de Philippijnen teisterde. Een moment tijdens dc storm in Manilla. OVER OMVANG VAN HET STEUNBEDRAG ZAL NIET GESTEMD WORDEN De dag van morgen is belangrijk voor Amerika en Europa, want dan begint het Congres der Verenigde Staten de zit ting. waarin de behandeling van het plan Marshall steun van 17 milliard dollar voor Europa in vier-en-een-kwart jaar aan de orde komt. In verband met de belangrijkheid van de „State of the Union boodschap" zal president Truman deze dit jaar persoonlijk aan het Congres voorlezen. Over het bedrag van 17 milliard dollar heerst nog geen eenstemmig heid. Voornamelijk uit het republi keinse kamp komt verzet tegen dit hoge bedrag („Amerika gaat zijn laatste hemd weggeven" zei een re publikeinse afgevaardigde), en se nator Arthur Vandenberg heeft gisteren op een persconferentie me degedeeld, dat Truman erin heeft toegestemd dat het Congres niet hoeft te stemmen over het bedrag omdat het niet mogelijk is vier jaar van te voren te bepalen, hoeveel er op dat tijdstip nodig zal zijn, om dat men niet weet hoe de wereld er dan zal uitzie^ Men herinnerde zich dat de republikein Vandenberg onlangs door een New Yorks blad genoemd werd in verband met een republikeins „concurrentieplan", dat voor Amerika goedkoper zou uitkomen dan het door Marshall ontworpen hulpverleningsprogram ma voor Europa. Zestien weer bijeen? Bij de zestien Europese landen die volgens het plan Marshall steun zullen ontvangen is de ge dachte aan een nieuwe overeen komst, waarschijnlijk weer in Fa- rijs, gerezen. Men zou op deze con ferentie zich bezighouden met de voorwaarden aan de Amerikaanse steun verbonden, en met practische economische samenwerking tussen de betrokken landen. Wat Nederland betreft, is er zo als gezegd reeds sprake van een nieuwe begroting indien het „plan- M" uitblijft en een dergelijk bericht komt uit Engeland, waar economen werken aan een herstelprogramma voor het land, voor het geval het plan-M in gebreke blijft, want eind Maart zal Engeland de laatste dol lar van de Amerikaanse lening hebben opgebruikt. In sommige kringen in Londen heerst dan ook oppositie tegen het denkbeeld, een bijeenkomst der zestien landen te organiseren voordat het Ameri kaanse Congres zijn beslissing ge nomen heeft en ook van Franse zijde is ontkend dat er over een Frans-Brits optreden in deze enig overleg was gepleegd. „Kleine Assemblee" voor het eerst bijeen De interim-commissie voor vrede en veiligheid van de Algemene Ver gadering der U.N.O. (de „Kleine Assemblée") is Maandag voor het eerst bijeengekomen, zonder de Sowjet-Unie en de andere Slavische landen, die de instelling blijven boycotten. Als voorzitter werd de Mexicaan dr. Luis Padilla Nervo gekozen. Trygve Lie, die de eerste verga dering presideerde, zei dat <le com missie het veto-recht zou kunnen bëspreken. Het enige politieke pro bleem waaraan dc commissie op 't ogenblik zou kunnen werken is de kwestie-Korea. Twee voor wie Churchill ontzag heeft Op zijn reis naar Marokko heeft Winston Churchill een koude gevat, die in bronchitis ontaardde en hem dwong te Marrakesj het bed te houden. Volgens de laatste berich ten is hij weer aan de betere hand. Een dag of wat geleden werd ech ter ongerustheid omtrent zijn toe stand gewekt door het bericht, dat zijn echtgenote en zijn huisdokter. Lord Moran, zich naar Marrakesj begaven. De tFrance Soir" weet te vertel len. dat mevrouw Churchill en de dokter de reis ondernamen na een telefoontje van Churchill's dochter Sarah, dat als volgt geluid zou heb ben: ..Vader is ziek. Hij verkeert niet in levensgevaar, maar weigert zich in acht te nemen en wil niet luisteren naar de Franse dokters. Laat Lord Moran met u meekomen. Hii is de enige dokter, aan wie va der gehoorzaamt en u bent de enige, die hem naar rede kan doen luiste ren NOODKREETlaat ons niet verhongeren Duitse cultuur niet te verwarren met Hitiers bombarie-kitsch Een onzer verslaggevers heeft vorig jaar tijdens zijn reis door Duitsland verschillende con tacten gelegd tussen intellec tuele Duitsers, die hem nu en dan verhalen van de toestand in hun land. Een der brieven, van een vrouwelijke arts. is be langwekkend genoeg om hem te publiceren. We doen dit zonder commentaar, opdat de lezer zelf oordele. Een brief die te denken geeft Na lange strijd is het mij gelukt, eindelijk een eigen kamer te krijgen, juist naast het zo zwaar getroffen huis van mijn broer. Er ontbreekt een verfje aan, maar ik woon nu wat menselijker na twee jaar te hebben doorgebracht in een bedompte kelder. Ik heb me er zo behaaglijk mogelijk geïnstalleerd. Dat wij in Duitsland honger lij den, weet de hele wereld; dat men en men moet dat doen met opzij-zetten van eigen wensen en belangstelling, ieder werk aan grijpt, dat hem over de ergste hon- gertoestand heenzet. ligt voor de hand. De drang tot zelfbehoud spoort daartoe aan. Maar lang zal dit niet meer kunnen duren. Niemand heeft het recht, een volk, daat fout is geweest, echter bereid is om te boeten en we zijn heus daartoe bereid op een lage levensstandaard te houden, alleen omdat men zijn weer groeiende kracht vreest. Een Engelsman sprak via de radio, drie dagen na de overgave: Wanneer wij de Duitsers vrij laten, dan zul. len zij binnen 10 jaar in staat zijn een nog verschrikkelijker oorlog te entketenen. Maar in de eerste plaats wij willen geen oorlog en ten tweede, wij hebben onder Hitier genoeg geleden. Wij willen weer leven, zoals ieder door God geschapen mens daartoe gerechtigd is. We wil len de grootheid van de Duitse uitvinders aan de wereld open baren; anderen moeten zich in onze Kunst verheugen; wij willen met andere volkeren onze krachten meten, om het even in welk verband dan ook (doch niet in oorlog). En liet men ons de vrije hand, dan geloof ik stellig, dat wij in het verworden Europa zeer veel zouden kunnen goedma ken. Door Hitier moet de wereld heb ben ingezien, hoe verschrikkelijk bet is, als een mens, en met hem het hele volk naar de macht grijpt. Ons volk is er door ont nuchterd en het is bereid te beta len voor het onrecht dat het de wereld aandeed, maar nimmer mag men gedogen, dat het gekeeld wordt door een ander onmenselijk regiem. Iedere eeu\v heeft zijn omwen telingen en de ene natie na de andere maakt die evolutie door (en wordt er soms de dupe van). Zo hebben wij het ongeluk gehad een Hitier op te kweken, die een steen aan het rollen bracht, die vandaag aan de dag helaas nog niet stil ligt. Men verwijt ons Duitsers er geen begrip van te hebben wat cultuur eigenlijk is en welke rechten en plichten deze een volk oplegt. La ten al degenen die dit zeggen, naar ons komen en we zullen bewijzen, dat we wel degelijk ons bewust zijn van onze scheppingskracht en ens rijk historische verleden. Maar men moet niet willen zien in het cultuurspiegeltje, dat Hitier de wereld heeft voorgehouden en waarin men slechts bombarie-kitsch kon ontdekken. Als ieder \rolk, dat onder de Nazi-regering heeft geleden, be reid zou zijn ons te helpen wij, die ook Nazi-slachtoffers te noe men zijn, dan zou het heel Europa beter gaan. De nood der vrouwen en kinderen Op Uw vraag wil ik nu nog even over de Duitse vrouw schrijven. De moeders vechten voor het leven van hun kinderen; ze bedelen bij de boeren om wat eten en kennen van zorgen overdag noch des nachts enige rust. Onder de jonge vrouwen zijn er die zich aan de zijde van hun man nen scharei om met hen hand in hand alle moeilijkheden te over winnen. Een heel groot deel echter zoekt vandaag aan de dag wat an ders en verslingert zich aan de buitenlanders, die nog van alles hebben. Hun kracht is gebroken en zij hebben door de lange oorlog geen herinneringen meer. Vooral de 16-, 17-jarigen. die van thuis uit niet genoeg bescher ming en voorlichting genieten staan op de rand van de- afgrond en wie niet zelf de kracht heeft gehoor te geven aan innerlijke reinheid, gaat ten onder. En dat gaat vaak om een paar sigaretten, wat chocolade, koffie, soms ook om kousen. De vrouwen over het algemeen zijn niet meer zo sterk om een man te weerstaan. Door de ontberingen zijn de lichamen ver zwakt en daardoor wint de harts tocht terrein. Ga heden door de straten van een grote stad en zie naar de holle gezichten, afzichte lijk opgemaakt en lees daarin de wanhoop waaraan ons volk ten prooi is. Onze kinderen zijp er het ergste aan toe. Geen kousen, schoenen en kleding. Honger staat in dc ogen: zij bedelen en doen kattekwaad, handelen zwart of worden door hun ouders de boer opgestuurd. Veel te vroeg rijp. worden zij van het schoonste in een mensenleven: de jeugd, beroofd. Ze hebben niets anders gekend, dan dood en nood, bommen eri vijanden. Geloof mij. hen zo te laten leven L een mis daad die zich iu de toekomst moet wreken Contrast tussen industrieel ontwikkelde en achterlijkelanden Dat de Internationale Conferentie voor Handel en Werkgelegenheid, die op het ogenblik in dc Cubaanse hoofdstad Havana bijeen is om het handvest van de Internationale Handelsorganisatie (ITO International Trade Organization) vast te stellen, met enorme moeilijkheden te kam pen heeft, daarvan heeft Maandagmiddag dra. A. B. Speekenbrink tij dens een persconferentie wel een duidelijk inzicht gegeven. Drs. Speeken brink, die directeur-gen. voor de buitenlandse economische betrekkin gen is, woont voor de Nederlandse regering deze conferentie bij. Om het populair te zeggen is het doel van de I.T.O.: orde scheppen in de schier onoverzichtelijke chaos der internationale handelsbetrekkingen en „spelregels" daarvoor op te stellen. de Skandinavische landen. Met Zwe den is een overeenkomst gesloten die een invoer van ongeveer *^)0 millioen en een export van rond f 215 millioen garandeert. Zweden zal ons grote hoeveelheden ruw hout. papier en grondstoffen voor papier leveren. Verder iizererts. tri plex. houtplaten en 10.000 ton oud papier. Ook met Denemarken. Noorwe-" gen en Finland onderhoudt ons land handelsbetrekkingen, waarvan die met Noorwegen de grootste bezwa ren opleveren (dit land zit ook met enorme economische moeilijkheden) terwijl het handelsverkeer met Fin land een verheugende groei ver toont. Tn totaal zal de invoer uit geheel Skandlnavië dit iaar onge veer 350 millioen bodragen, de export paar onze Noordelijke buren rond 340 millioen. Over de handel met de Oost- Eurooese landen, die voor ons land van buitengewoon groot belang Is omdat deze staten ons uiterst waar de volle goederen kunnen leveren (ijzer, staal, kolen, graanproducten, mais, hout zonnebloem-olie. enz.) gaf drs. D. P. Spierenburg, plaatsvervangend dir. gen. voor de buitenlandse economische betrek kingen. een overzicht. Daarbij legde hij er de klemtoon or> dat de be trekkin "en met Tsiccho-Slowakife in het bijzonder al onze aandacht verdienen, omdat wij voor'.cilt land ook veel transito-diensten verrich ten. De handel met. Polen. Honga rije. Roemenië. Yoeeo-Slavië en Oostenrijk dient krachtig gestimu leerd te worden. Strijd om vrije handel Daarbij doemt' al dadelijk de te genstelling tussen de industrieel hoog ontwikkelde landen en de re latief achterlijke staten op. Deze laatste zijn bevreesd dat. bii vol komen vrije handel, hun nauwelijks gestichte of nog te stichten indu strieën van de markt zelfs van de binnenlandse, verdrongen worden, omdat de nijverheid in de ontwik kelde landen een enorme voor sprong heeft. Zij trachten zich daar tegen te beschermen door allerlei beschermende maatregelen, waar van hun tegenspelers op de confe rentie, die deze beperkingen de meest moordende wapens tegen de wereldhandel noemen. uiteraard scherpe tegenstanders zijn. Daarover voeren de 59 landen van de UNO, die hun vertegen woordigers naar Havana hebben gestuurd (van de Oost-Eurooese staten zijn alleen Polen en Tsiecho Slowakije aanwezig. Rusland heeft verstek laten gaan!) een harde strijd. „Vindt men geen behoorlijke oplossing voor deze moeilijkheid dan bestaat de kans. dat de indu strieel minder ontwikkelde landen (waaronder bijna alle Zuid- en Mid den-Amerikaanse staten) er uit lo pen. Ondanks dit sombere beeld ben ik optimistisch t.a.v. een rede lijke regeling, die voor de wereld handel van niet te schatten belang zal zijn," zei drs. Speekenbrink. Inderdaad ziet het er naar uit dat een compromis gevonden wordt want de voorstanders van vrije han del hebben een open oog voor de moeilijkheden hunner industrieel zwakkere broeders, ook voor die van de landen, die door de oorlog zwaar getroffen zijn en in deviezen- nood verkeren. Verheugend is ook de mede deling van drs. Speekenbrink, dat de Benelux-landen in Ha vana zo hecht samenwerken. Voor het onderzoek der vele problemen zijn 26 sub-commis sies in het leven geroepen. Ne derland en België konden bei de in dc helft der commissies vertegenwoordigers laten benoe men. Men heeft het nu zo uit gezocht dat in geen enkele commissie twee Benelux-ver- tegenwoordigers zitten, waar door dus in iedere commis sie een vertegenwoordiger van België of Nederland zitting heeft. Drs. Speekenbrink heeft de stel lige zekerheid, dat, als de conferen tie in Hanvana onverhoopt op een mislukking zou uitlopen, de acht tien landen, die van het begin af voorstanders van de I.T.O. waren (Nederland en België behoren daar bij) toch doorgaan. Mr. S. Th. .1. Teppema. direc teur van de buitenlandse economi sche betrekkingen, deed mededelin gen over de econ. betrekkingen met In Breskens heerst grote onge rustheid over het lot van het vis sersvaartuig „Breskens I". Het schip is Zaterdagmiddag ter ha ringvangst uitgevaren en Zondag morgen nog gesignaleerd. Sindsdien werd niets meer van schip en be manning schipper Van den Heu vel, zjjn drie zoons en de matroos de Badts vernomen. Een te Vbssingen binnengevaren loods heeft Maandagmiddag gerap porteerd, dat ten Westen van Blan kenberghe (België), in de nabijheid van het wrak van het stoomschip „Maciver" bjj eb een mast boven water uitsteekt, welke vermoede lijk toebehoort aan de „Bres kens I". De toestand in de omgeving van het wrak van de „Maciver" heet buitengewoon gevaarlijk, te meer daar de lichtboei in het ongerede is geraakt. Men vermoedt dan ook, dat de Breskens I" op de „Maciver" is gevaren en gezonken. Over het lot van de uit vjjf koppen bestaan de bemanning is nog niets bekend. McArthur bereid, zich candidaat te stellen Generaal Douglas McArthur heeft zich in een feesttelegram, dat hij ter gelegenheid van de eeuw feesten van Wisconsin naar deze Amerikaanse stad heeft gezonden, bereid verklaard, een republikeinse candidatuur voor de dit jaar te hou den presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten te aanvaarden. Griekse troepen worden versterkt Dwight Griswold, hoofd van de Amerikaanse missie voor hulp aan Griekenland, heeft gezegd dat de Verenigde Staten en Griekenland het eens zijn geworden een natio nale garde van honderd bataljons te vormen en het leger te verster ken met 12.000 man. De Amerikaanse missie onder zoekt wat het Griekse leger nodig heeft voor de strijd in de bergen. Zij stelt vijfhonderdduizend dollar beschikbaar voor het Griekse leger en voor de vluchtelingen uit ,het gevechtsgebied in Epirus. Het wassende water Dijkposten ook in ons gewest betrokken Bij Kon. Besluit van 3 Jan. is de buitengewone rivier correspondentie ingesteld, ook voor de provincie Utrecht, wat inhoudt dat er een bui tengewoon toezicht moet zijn op de dijkbestanden en waterkeringen. De Besturen van de Hoogheemraad, schappen Lekdijk Boven- en Lek dijk Bencdendams hebben de dijk posten betrokken, waar zij nu dag en nacht verblijf houden. De toestand van de rivierdijken geeft overigens geen reden tot bij zondere ongerustheid. Volgens ge gevens van ir Brinkhorst, hoofdin genieur-directeur van de Rijks-Wa terstaat in dit gewest was de water stand in de Grebbe 9 92 boven A.P topstand gistermorgen om 5 u. 9.95. Bij Wijk bij Duurstede was de wa terstand 7.5. Bij Vreeswijk hoogste waterstand 4.63, laagste 4.43. Het veer te Culemborgls uit de vaart genomen. Slechts voetgangers en fietsers worden per roeiboot overgezet. Het verkeer wordt over Vianen ge leid. De veerdienst over de Rijn tussen Amerongen en Eek en Wiel wordt op het ogen blik alleen onderhouden van 7.30 tot 17 uur. De weg ZutfenDoetinchem staat, tengevolge van de hoge waterstand in de IJssel, blank. Theologische faculteit Indonesië Men weet welk prachtig werk er door de Hogere Theologische School te Batavia voor de vorming van predikanten bg de Indonesische Ker ken verricht wordt. Sinds lang be staan er plannen om tot een theo logische faculteit te komen, zodat de opleiding hier op hetzelfde uni versitaire peil komt als in Neder land. Om deze faculteit te kunnen op richten is een conferentie van afge vaardigden van alle Indonesisch© kerken nodig. Maar de kans dat deze conferentie binnen afzienbare tijd bijeengeroepen kan worden is gering. Om nu tegemoet te komen aan de wens van verschillende ker ken heeft het curatorium van de Hogere Theologische School aan de rector, Dr. A. J. Rasker, opdracht gegeven, om te beginnen met Augustus 1948. een leerplan samen te stellen, waarbij, nog steeds bin nen het raam van de Hogere Theo logische School, theologisch onder wijs op universitaire 'grondslag mogelijk is. Om dit onderwijs te kunnen volgen moet men een middelbare opleiding hebben ge noten, en daarbij lessen hebben gehad in Grieks en Hebreeuws. Dit prae-universitaire onderwijs zal gegeven kunnen worden op de Christelijke H.B.S. In Batavia, die volgens het nieuwe onderwijsplan voor Indonesië, waarbij op deze bei de talen gerekend is, zal worden in gericht. Het bestuur van deze H.B.S. is bereid gevonden om op deze wijze met de toekomstige theologische faculteit rekening te houden. De theologische opleiding zelf zal ongeveer 6 jaar in beslag nemen. In de toekomst zal Indone sië dus ook, wat de opleiding van academisch gevormde predikanten betreft, op eigen benen kunnen staan. Nederlandse verliezen van lift afgelopen week-einde: 4 gesneu» velden, 2 gewonden, 4 vermisten.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1