c D Gered door het bloed van medeburgers DE WEG NAAR DE HEMEL Uit Amersfoort Amersfoort telt honderden donors Noteert U even Crematie van dr. Havinga B. van 't Eind overleden Nutsspaarbank telt nu 35.000 spaarders Zuivere religieuze film Ordonnans-duiven exposeerden Lacht U ook mee? „Oude kunst tussen oude muren" Drie nikkertjes Dollars voor bunkeren van kolen „Silvia Onorato" nog steeds aan de grond HOESTDRUIVEN Nieuwspalet Vera Bondam als zangeres Beurs van. New York Regeringsverklaring volgende week Djogja aanvaardt voor stellen der C.v.G.D. Amsterdamse Effectenbeurs 2 Dinsdag 6 Januari 1948 Tachtig procent der bloedtransfusies hebben een gunstig resultaat j pp ENIGE honderden cm3 bloed, om niet geschonken, zijn voor menige i Js landgenoot reeds het behoud geweest en redden hem het leven. Patiënt 1 en bloedgever zijn tot elkaar gebracht door de Bloedtransfusiedienst van het Roode Kruis, welke een uitvoerig register van donores bijhoudt. En toch is de lijst van hen die zich bereid hebben verklaard bloed te geven niet lang genoegWat is de oorzaak, dat er zoveel meer behoefte is aan bloed dan vroeger? Wij hebben deze vraag voorgelegd aan dr. L. A. Hulst, de medi sche leider van de bloedtransfusiedienst in het rayon Utrecht, waaronder ook Amersfoort ressorteert, die ons ook een en ander vertelde over de omvang en de practischc werking van deze dienst. Moeilijkheden HET oproepen van donerres brengt tegenwoordig grote moeilijkheden mee omdat er letterlijk aan alles een te kort is. Er zijn te weiryg te lefoons, het net is overbelast, er zijn te weinig rijwielen enz. De politie helpt altijd zoveel mogelijk. De moeilijkheden kunnen alleen overwonnen worden door een ma ximum aan ambitie en toewijding en als iedereen zich persoonlijk verantwoordelijk gevoelt. Er wordt naar gestreefd de do nores ieder halfjaar te keuren. Dat vraagt een uitgebreid laboratorium werk. Iedere dag worden er 15 op geroepen, maar de praclijk leert dat die lang niet allemaal komen. Dat geeft weer extra moeilijkheden evenals 't tekort aan analysten en aan glaswerk. Dat alles is ook oor zaak dat donores die zich nieuw melden niet altijd dadelijk een op roep voor de keuring krijgen. Op het ogenblik zijn er in Utrecht 1600 donores ingeschreven. Als men nagaat hoeveel transfusies er nodig zijn is dat veel te weinig, te meer wanneer men bedenkt, dat er een voortdurend verloop is door ziekte, overplaatsing en verschui ving in leeftijd (de geschikte leef tijd ligt tussen 20 en 60 jaar). Aanmelden Men kan zich voor donor aanmel den bij de administratie van de bloed transfusiedienst van het Ncd. Roode Kruis. Rayon Utrecht, Maliebaan 15. Utrecht, op werkdagen van 912 uur en 14—17 uur. tel. 21150 (b.g.g. 12295) of bij de afdeling Amersfoort. Korte Beekstraat 2. tel 4174. Bij schriftelijke aanmelding behalve naam, voornamen en adres, te vermelden: geboortedatum, geslacht, gehuwd of ongehuwd, aantal kinderen, beroep en waar telefonisch te bereiken tijdens en na de werkuren. Hoewel de dienst geheel op cha ritatieve leest is geschoeid zal toch ook financiële steun zeer welkom zijn. Voor een goed functionneren wordt een uitgebreid apparaat in stand gehouden en door honoraria voor hen die daarin hun beroep vinden, voor administratie, druk werk, telefoon- en andere kosten komt elk" oproep voor een donatie de dienst op f 5.Deze onkosten v/orden hoofdzakelijk door het Ro de Kruis gedragen, maar het is de bedoeling dat de dienst zichzelf be druipt. Financiële bijdragen wor den daarom gaarne ingewacht op postrek. nr. 239577 (afd. Utrecht, Ned. Roode Kruis, Maliebaan 15, Utrecht, vermelden Bloedtrans fusiedienst, of op postrekening no. 182372 ten name van de afdeling Amersfoort van het Ned. Roode Kruis, mevr. J. G. van de Pol Nonkes). Laten velen op één van beide of beide wijzen de dienst steunen. Het is geen verdienste, als men gezond is, zyn bloed te geven voor zijn medemensen, het is slechts nalatig heid en gebrek aan sociaal gevoel als men het niet doet! IN 1945 werden in ons land 18.000 door de centrale bloedtransfu siedienst in Den Haag geregistreer de transfusies verricht en daarbij werd, naar men mag aannemen 7200 liter bloed gegeven. De prac- tijk heeft uitgewezen dat 80% van de patiënten die geholpen werden herstelden. Het is zeker dat het aantal transfusies sterk zal gaan toenemen. In 1946 hebben alleen in Amersfoort 508 mensen bloed ge geven. Het aantal transfusies in 1946 bedroeg voor Amersfoort 155. Er werd 62 liter bloed geofferd. De cijfers over 1947 nog niet defini tief vastgesteld zullen ongetwij feld hoger liggen. Wat is nu de oorzaak, dat dit aan tal zo toegenomen is? Het is een gevolg van het feit. dat het aantal indicaties voor transfu sie sterk is uitgebreid en men het grotere belang ervan is gaan in zien. Voor de oorlog was een aan zienlijk bloedverlies of een bepaal de bloedziekte de voornaamste aan wijzing, de grote toeneming in de laatste jaren komt vooral op reke ning van de choc-bestrijding. De choc-toestand ontstaat of wel door grof mechanisch geweld onder in vloed van een zeer ernstige ziekte of onder invloed van vergiftiging uit het lichaam zelf voortkomende of van buiten komend. De mogelijkheden van de chirur gie zijn belangrijk toegenomen. „Technisch" is het bijv. mogelijk dat een long of een groot stuk darm wordt weggeriomen. Nu leidt elke grote operatie gemakkelijk tot een choc. Daarom wordt tegenwoordig vrijwel voor, tijdens of na iedere grote operatie een transfusie toege past. En in grotere hoeveelheid dan men vroeger meende dat nuttig was wordt het bloed overgebracht. Zo gebeurt het, dat men bij een patiënt in enkele dagen 14 liter bloed druppeltje voor druppeltje laat toevloeien. Daarvoor zijn na tuurlijk meer donores nodig en in zo'n geval worden er enkele opge roepen. Het kan dan voorkomen dat zij enige tijd moeten wachten en tenslotte toch niet allen bloed hoeven te geven. Zij vinden dat soms erg, maar eigenlijk moesten zij er blij om zijn, want het is een teken, dat het den patiënt goed gaat. GRAND; M(jn onbekende echtge noot". Zo. 14, 16.15, 18.45 en 21 uur. Overige dagen: 14.30, 18.45 en 21 uur. CITY: „Jack London". Zo.: 14, 16.15, 18.45 en 21 uur. Overige dagen: 14.30, 18.45 en 21 uur. REMBRANDT; „Spionnage in New York". Zo 14, 16.15, 18.45 en 21 u. Zat.: 14.30, 19 en 21 u. Overi ge dagen 14.30 en 20 uur. 6 JAN. Kernavond Hum. Verb. Kleine Spui 6, A. Hendriks, ,,De Waarde v. d. menselijke arbeid", 20 uur. -T JAN.: Vergadering B.H.G.M., 10 uur v.m., d'Oranjeboom. 7 en 8 JAN. Grand: Himlaspelet (De weg naar de Hemel) Dag. 14.30, 18.45 en 21 uur. 8 JAN. Amicitia „The Ramblers", 20 uur. 9 JAN.: St. Joseph K.A.B., de heer A. Conijn (H'sum): „De totale mens bedreigd door valse totale stelsels", 20 uur. 10 JAN.: Amicitia, toneelavond T. en O., 20 uur. Huldiging jubilarissen „Patria", d'Oranjeboom, 20 uur. 11 JAN.: Hum. Verbond. Spr. de heer Bovenkerk (Haarlem): „De rechten van de mens". Volksge bouw, 10.30 uur. 12 JAN.: Inst. v. Volksontw. Beet- hovenavond. Acad. de Danse, 20 uur. 13 JAN.: „Candida", Comedia. Amicitia, 20 uur. OPENB LEESZAAL EN BIBL dage lijks ruilen v boeken 1417 u. Di Vrijd. avond ook van 19—21 a Leesz. geopend dagelijks lü—12.30 u. en 1417 u. Dl en Vrijd. ook 19—22 uur. „STICHTSE HEUVEL": Wo Za. en Zondagavond en Zondagmid dag dansen (Black-White Band, „de Spotvogels"). Dancing van t hul: zat, Zon en Woensd. dansen. 20 23 uur Znn mid 15 18 n (Orkest „The Rhythme Specials"). DANCING d OKAl\JEBUUMZat.. Zon en Wounsd riansen. TOT 12 JAN.: Expositie Middel eeuwse schilder- en beeldhouw kunst. d' Oude Lanteern, 1012, 14—17 u. Zo. 14—17 uur. Wie is er aan de beurt? Voor uitreiking bonkaarten K802 tabak- en versnaperingskaarten zijn Woensdag stamkaartenhouders 4900152000 aan de beurt. Mede brengen T.D. en inwisselingsbon van bonkaart 713. Uitreikingsuren 911.30 en 1415.30 in Kamer 3. Maandag is het stoffelijk over schot van de op Oudejaarsdag te Amersfoort overleden dr. J. C. A. Havinga, oud-leraar aan de Rijks H.B.S. hier ter stede, in het Cre matorium te Westerveld bijgezet. Vele belangtellenden, onder wie leraren, waren 's middags in de aula verenigd om de baar, die met bloemen was bedekt. In de aula voerde de zwager van de overledene de heer H. H. Holt huis, het woord. Spreker noemde dr. Havinga een eenvoudige en op rechte man, die alles wat hij aan pakte correct en degelijk met inzet van zijn gehele persoonlijkheid volbracht. In het maatschappelijke leven was hij de eenvoudige mens, die zich geheel aan de arbeid wijd de en hierbij viel vooral zijn grote gedegenheid en grote eenvoud op. Zelfs na zijn pensionnering had de overledene nog een omvangrijk ar beidsveld, aldus de heer Holthuis. De oudste zoon van de oud leraar, de heer E. Havinga bracht de aanwezigen dank. Bij het ver laten van de aula speelde het or gel de „Credo Spiritum Sanctium" van Mozart. Verkeersregels zijn er 0111 na te leven Verkeersheuvels zijn er om rechts gepasseerd te worden. Nog steeds zijn er echtjsr mensen die er aan de nadere kant om heen rijden. Voor deze overtreding werden 'er gisteren weer enige personen bekeurd. En kele chauffeurs, die door de ver keerspolitie werden gecontroleerd, konden geen rijbewijs tonen, ande ren geen werkboekje. Uit armoede of winzucht? Weer zijn er personen aangehou den, die hun distributiebescheiden verhandelden en zodoende de on rechtvaardige verdeling der goede ren in de hand werkten. Een bekend stadgenoot, de heer B. van 't Eind is Maandag 5 Janua ri te dezer stede op 83-jarige leef tijd overleden. Vooral in midden standskringen en in het bijzonder in de kruideniersbranche was de ont slapene een bekende figuur. Met kennis van zaken leidde hij .jaren lang een in Amersfoort en omge ving gewaardeerde grossierderij in koloniale waren. De overledene be zat wel zeer het spreekwoordelijke Hollandse doorzettingsvermogen, hetgeen ook de opbloei van zijn zaak, die hij later met zijn zoon dreef, ten goede kwam. In de voor Nederland zo rampza lige oorlogstijd stond de heer Van 't Eind aan de zijde van de goede vaderlanders en steunde waar dit mogelijk was. Vlak voor de bevrij ding trof hem het vreselijke lot, dat zijn zoon en kleinzoon door de be zetter werden vermoord. Het stoffelijk overschot van de overledene zal op Donderdagmor gen te 11.15 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Soesterweg worden ter aarde besteld. Gisteren schreef de Nutsspaarbank te Amersfoort haar 35000 spaarder in. Deze bijzondere gebeurtenis werd m het spaarbankboekje van de betreffende inlegger vermeld, terwiil daarop tevens een bedrag van f 10.als extra inleg door de Spaarbank werd gestort. Voor een juiste beoordeling van dit inleggcrsaantal zij vermeld, dat dit aantal tien jaar geleden 20.000 bedroeg. Gemiddeld werden dus sindsdien per jaar 1500 nieuwe in leggers ingeschreven. Het jaar van de geldsanering. 1945, bracht een toeloop, toen wel haast ieder, die nog geen spaar bankboekje bezat, gedwongen was zich bij een of andere spaarinstel- ling te laten inschriiven. Zeer ver heugend is echter dat van die vele gedwongen inleggers het overgrote deel spaarder is gebleven en ook dat na 1945 het aantal nieuw uit gegeven spaarbankboekjes dat der geheel afbetaalde steeds blijft over treffen: in 1947 alleen werden 3026 nieuwe spaarders ingeschreven en 1752 afgeboekt, een netto vermeer dering derhalve van 1274. Zo blijkt, ondanks de in brode la gen der bevolking bestaande on macht om te sparen, in die kringen waar de geldelijke toestand dat w*l mogelijk maakt, nog steeds daad werkelijk te worden gespaard. Dit streven om te blijven sparen wordt ook gedemonstreerd door de resul taten van de onlangs door de spaar banken gevoerde campagne voor de gezinsbegroting. Zoals overal in den lande zijn daardoor ook in Amersfoort en omgeving velen er toe gebracht zich een eenvoudige handleiding te verschaffen voor het verkriigen van een inzicht in de wijze van besteding van het inko men. Moge dit tot resultaat hebben dat zii langs deze weg het doel be reiken dat het motto aangeeft waaronder de campagne werd ge voerd: „Rondkomen met uw inko men". Oplichting aan lopende band Op het bureau van politie is in gesloten zekere v. d. W., zonder woonplaats, die kans heeft gezien in de maand November 47 personen op te* lichten, waarvan drie in Amers foort. Deze persoon vervoegde zich aan de huizen van zijn slachtoffers en diste er het verhaal op, dat er bij de Spoorwegen een zending goe deren was aangekomen, welke moest worden betaald vóór de aflevering plaats vond. De oplichter toonde daarbij een vervalste vrachtbrief. In Utrecht is hij tenslotte tegen de lamp gelopen. Wie kan politie inlichten? Naast de school in de Heerestraat werden Maandagmiddag omstreeks 3 15 u. twee huilende kinderen aan getroffen. Uit het verhaal dat een dezer kinderen de politie deed. maakt zij op dat een onbekend per soon waarschijnlijk oneerbare han delingen met de kinderen heeft ver richt." De commissaris van politie, verzoekt allen, die nadere inlich tingen kunnen verschaffen, zich op het politiebureau te melden. Buit was niet groot Uit een kleedhokje in het Sport- fondsenbad werd een portenionnaie ontvreemd, inhoudende - zeventig cents. Het Grand Theatre gaat Donder dagavond a s. twee speciale voor stellingen geven van de veelbespro ken Zweedse film Himlaspelet (spel van de weg naar de Hemel). Na het afschuwelijke misverstand van verleden jaar de film werd toen aanvankelijk door de keurings commissie verboden lijkt het wel dienstig de toeschouwer in spé iets te vertellen over dit wonderlijke mysteriespel, omdat iemand, die het onvoorbereid en zonder kennis van zaken ziet, gemakkelijk in verwar ring kan worden gebracht omtrent wezen en bedoeling van dit zo uit zonderlijke filmwerk In het Zweedse landschap Dale- carlië leeft een primitieve boeren bevolking, zeer godsdienstige men sen, die zó met de bijbelse verhalen vertrouwd zijn, dat zij alle gewijde figuren uit het Boek zich voorstel len als mensen uit eigen tijd en land Rondtrekkende schilders beschil deren de wanden der hoerenkamers daar sinds jaar en dag met bijbel se taferelen, waarin zij dan de per sonen voorstellen als Dalecarliërs op hun Zondags. De Zweedse schrijver Rune Lind- ström heeft nu zes van deze tafe relen beschreven, er eerst een toneelspel van gemaakt en later, samen met de regisseur Alf Sjóberg, het scenario voor deze film. Dit dient men dus te bedenken als men zich zet tot het genieten van deze verheven geschiedenis. Dan zal men zich minder verwonderen de bijbelse figuren als land- en tijdge noten tegen te komen, gekleed als Zweedse boeren en zelfs" God de Vader te zien verschijnen als een deftig heer met bril en hoge hoed. Kijken wij dus „gelijk de kinder- kens" naar het symbolische verhaal van de man. die God rekenschap wil gaan vragen voor een vermeende onrechtvaardigheid, door Hem be gaan; en op weg naar de Hemel ver doold raakt in verleidingen en zon den, in handen valt van de Duivel, maar tenslotte genadiglijk verlost wordt. Alf Sjöberg als regisseur, met Gosta Roosling aan de camera, heeft met ongewone eerlijke middelen een reine, zuivere sfeer weten te schep pen. waarin zowel de religieuze verbeelding als de eenvoudige dage lijksheid uitstekend tot hun^ recht komen. Prachtig van fotografie is de film en wie de diepe zin van dit christe lijk kunstwerk vermogen te door gronden en aan de naïeve visie dezer simpclen deel kunnen hebben, mogen zich gelukkig prijzen, want hun cn hun alleen wordt in deze de weg naar de Hemel gewezen. Zaterdag en Zondag hield de A.P.V. „Dc Ordonnans" haar jaar lijkse clubtentoonstelling waarvoor 236 duiven werden ingeschreven, verdeeld in 14 klasse en gekeurd door de heer Van der Meiiden uit Rotterdam. De mooiste duif der gehele ten toonstelling behoorde aan de heer J. Le^enhorst. De mooiste oude duif eigenaar Jac. Haas. De mooiste jonge doffer, eig. H. Heideveld: de mooiste jonge duif. eig.: J. van Noorst. De verdere eerste prijzen werden toegekend in klas 1: S. Vis- scher; klas 2: Jac. Haas: klas '6: M. Dekker; klas 4 J. Jagtenberg. klas 5: -J. Levenhorst; klas 6: H. Kollen; klas 7: G. ten Kulve; klas 8 Th. Peerenboom klas 9: G. de Valk; klas 10: G. de Valk; klas 11: H. Heideveld; klas 12 H. Kollen, klas 13 S. Visscher; klas 14: J. van Voorst. Voortrekkers van de Wim Leng- tonstam en pioniersters van het Heleha Vendel gaven Maandag avond in Amicitia de eerste op voering van hun revue „Lach mee!" Hetzelfde programma wordt he denavond cn Woensdagavond nog maals voor het voetlicht gebracht eri het is te hopen dat deze jon gens cn meisjes dan bij deze voor stellingen meer publiek trekken dan gisteren. De netto opbrengst zal nl. worden afgedragen aan de Stich ting „Het vierde Prinsenkind". De ze organisatie heeft de afgelopen zomer 6000 kinderen in haar tehui zen een prettige vacantie bezorgd. Hiervoor is veel geld nodig en daarom verdient het werk van de Amersfoortse padvinders en pad- vindsters ieders belangstelling. Een uitgesproken padivindersrevue is het niet geworden, evenmin zijn de samenstellers steeds origineel ge bleven. Niettemin herkent men in de tekst telkens weer de fantasie en de humor van de dragers dezer re vue, Wim Hendriks, die met zijn wat boertige geestigheden het pu bliek wel vermaakt. Muzikale me dewerking verleent. Henk Meester, die ook enkele aardige composities schreef. Hier zijn jongens en meis jes aan het werk die met beschei den middelen hun goede daad wil len verrichten. Er is voor de exposities in onze. stad een meer dan gewone belang stelling. Ook de expositie van „Ou de Kunst tussen oude muren" in öe'Oude Lanteern aan de Muur huizen mag zich in een groot be zoek verheugen. De leider van dit kunstcentrum vond daarin aanlei ding de duur van de tentoonstel ling te verlengen tot 18 Januari Drie nikkertjes. Drie dikkerdjes. Die zaten op een hek. Ze zongen daar het hoogste lied Van tra-la-la en pierewiet, En hadden grote pret. Een stier, dis in dc weide stond. En 't zingen zeker lelijk vond. Dis hief zijn kop en loeide luid; Dat is zoveel als „Schei toch uit!" Drie nikkertjes. Drie dikkerdjes. Die zaten op een hek. Ze stoorden zich aan 't loeien niet. Maar zongen nu een ander lied, En hadden grote pret. Toen werd ds stier verschrikkelijk kwaad. Zoals dat mesr met stieren gaat. Hij rende met gekromde nek En wierp dc nikkers van het hek. Drie nikkertjes. Drie, dikkerdjes. Die rolden in het gras, Z: huilden luid van hi-hi-hi. ..Wie zag er ooit, ja wie, wie, wie Een stier, die zo venijnig was." Amersfoort. H. J. LIMPER Gevonden voorwerpen 2 t/m 5 Januari 1948 Benz. of Radiateur Dop. Br. cein tuur. Bougie in doosje. Br. gevlekte Postduif. Bankbiljet. Wit plaatje met 2 sleutels. Witkwast. Twee honden (gevl. Hazewind en een soort spaniel). Enige Wanten en handschoenen. Gebr. klompen,. Port. met ritssluiting; inh. 47 cent. Wan delstok. Rijwiel handkap. Zilveren Ring. Gouden dames horloge (An- tonie Frerichs). Port. inh. f 2.42. Zwt. Damestas t n M. Koudijs. Port. inh. f. 4.Huissleutel. Inlegvel No. 56383. Burgerlijke stand Maandag 5 Januari 1948 Geboren: Jacoba, d. v. J. Kool en G. Vernes; Thomas Hendrikus. z. v. T. H. Greive en E. van Diggele; Johanna Hendrlca. d. v. W. Top en J. H Schok; Alexander, z. v. J. Meerding en W. de Boer; Anneke, d. v. A. van der Meulen en J. H. Hauer: Mariike, d. v. A. van der Meulen en J. H. Hauer: Olga Alexandra, d. v. J. G. Fontein en C. D. Krooze; Maria Marijke, d. v. J. T. F. Brugman en M. H. Visser; Hendrica Cornelia Jacoba Johanna, d. v. H. P. L. Bartels en J. M. M. Plomp; Adriaan Johan, z. v. J. Schipper en O. Nieuwenhuijs; Jan Hendrik Albertus, z. v. H. van den Berg en C. E. van de Baan. Overleden: Jan Wolswinkel, oud 59 jaar, ongehuwd: Theodorus van 't klooster, oud 70 jaar. weduwn. van D. van Westerlaak; Wilhelmus Rutgerus van Daatselaar. oud 1 maand, zoon van R. A. van Daatse laar en E. W. Wantenaar; Hendrik Jan Bakker, oud 41 jaar, echtge noot van A. Fuchs; Margrietha van den Ham, oud 79 jaar, echtgenote van G. Maten. Naar aanleiding van een be richt, waarin gemeld wordt, dat buitenlandse schepen voortaan dol lars voor bunkerkolen moeten be talen. werd door de Nederlandse Bank de volgende officiële verkla ring verstrekt: „Buitenlandse schepen, die Ne derlandse zeehavens aandoen, wor den in deze havens regelmatig van bunkerkolen voorzien. De hiermede gemoeide hoeveel heden kunnen niet aan de productie van de Nederlandse mijnen worden onttrokken, zodat Nederland hier toe de nodige kolen moet importe ren, voor welke import met U.S.A. dollars moet worden betaald. Tot nog toe werden deze geïm porteerde voorraden aan buiten landse zeeschepen verkocht, welis waar tegen betaling in deviezen, doch voor het overgrote deel niet in USA-dollars. Gezien de moeiliike dollarpositie dient Nederland maatregelen te treffen. Met ingang van 10 Januari aanstaande zullen door buitenland schepen in Nederlandse zeeha vens slechts bunkerkolen kunnen worden betrokken indien zii daar voor in USA-dollars betalen. Door de hevige storm, gepaard gaande met regen, die Maandag aan de kust van Groot-Brittannië woedde, moesten de pogingen om het Italiaanse vrachtschip. de ..Silvia Onorato". dat bii de kust van Kent op de Goodwin Sands zit. los te krijgen, worden uitgesteld. De bemanning van het schip, dat van Fiume naar Rotterdam was be stemd, is door een reddingboot van boord gehaald. Soest ii,» Dierenbescherming ver- leende hulp Ten behoeve van honden alleen reeds verleende de inspecteur der Dierenbescherming te Soest in December 1947 veertig maal zijn hulp en bemiddeling. Daar waren bij een groot aantal zwervende honden, maar tevens de nimmer ontbrekende slecht verzorgde ket tinghonden. Zo werd er een hondje aangetroffen aan een ketting van nauwelijks een halve meter lengte; verschillende honden hadden toch tige, natte nachthokken of een uit loop in modder en uitwerpselen. Een jonge bouvier lag in een ga rage, welke alle beschrijving tart. Een hondenliefhebber nam zijn hond bij het nekvel en slingerde hem over de straat, waarvoor hij een zeer ernstige waarschuwing had te incasseren. Bij nacht en on tij wist de inspecteur een hond uit een diepe rioolput, gedeeltelijk met water gevuld, te redden. Een jeugdige schooljongen stop te een kat in een zak en beukte daarna met de zak op de grond. In een geval van hardnekkige weige ring om te voldoen aan het oog kleppenverbod voor paarden werd proces-verbaal opgemaakt. Ir. Penders sprak over bedrij fsvorming In het St. Josephgebouw aan de Sleenhoffstraat, sprak ir. Penders, landbouwconsulent, op uitnodiging van de A.B.T.B., afdeling Soest, over de invloed van het buitenland op de bedrijfsvorming. De eerste 10 jaren, aldus spreker kan niet op invoer van voldoende kracht voer worden gerekend. De vroe gere exporterende landen hebben zich de laatste jaren ook op Vee teelt toegelegd, terwijl de hoge vrachtprijzen ook een belangrijke rol spelen. De toestand in Nederland is zo, dat de boer hier het graan levert voor de helft van de wereldmarkt prijs. Ook ten aanzien van de melkprijzen, doet zich een derge lijk verschijnsel voor. Deze zijn na Denemarken, de laagste van Euro pa. Hierdoor is te verklaren, dat de boeren de helft van het deviezen- bedrag opbrengen en terwijl zij 20 van de bèvolking uitmaken, krijgen zij slechts 13 van het nationale volksinkomen. In Soest, waar 180 boerenbedrij ven zijn, waarvan 80 kleine (1—5 H.A.) kan in dit opzicht iets be reikt worden door minder graan te verbouwen en meer bieten. Daar voeraardappelen per H.A. drie maal zoveel opbrengen als haver en anderhalf maal zoveel als rogge en stoppelknollen, is het van be lang, dat de Soester boeren zich hierop instellen. Hoogland Ingezonden mededelingen HSVVIOS 0—0 Dat plaatselijke wedstrijden in de regel onverwachte uitslagen bren gen is thans weer gebleken. Het was een ieder duidelijk dat H.S.V. op eigen terrein de beste papieren in handen had. Vios wilde hier ech ter niets van weten en heeft in een stug verdedigende en sportieve wedstrijd H.S.V. deze illusie ontno men. Zij heeft de stand blanco we ten te houden een prestatie, waar mede zij eigenlijk iets meer kreeg, doch het zwaar verdiende punt kan zi1 heel goed gebruiken. H.S.V. dat met drie invallers op stelde speelde deze wedstrijd voor het grootste gedeelte op de Vios- helft. Zij nam direct het spel in handen, doch kon het niet verder dan de verdediging van Vios bren gen. In deze wedstrijd bleek daarbij weer de machteloosheid der H.S.V. voorhoede tot het maken van doel punten. Steeds dook weer een ach terspeler van Vios op om het ge vaar te keren. Aan de andere kant had de invaller-keeper niets te doen. Rust 00. In de tweede helft was het wederom dezelfde speelwijze, waaraan H.S.V. niets kon verande ren. Dank zij de Vios-achterhoede bleef de stand ongewijzigd.' Burgerlijke stand Geboren: Margaretha Bernardi- na Maria. d. v. G. C. van 't Klooster en M. J. Penterman: Hendrikus. z. v. J. Hogland en G. Eijbergen; Dirk z. v. B. Ham en P. Versteeg. Overleden: Metie van Dasseler. 71 jr.. wed. van Aalbert de Graat'; Maria Anna Catharina Streppel. 3 mnd. Hinder Uzelf en anderen nietI Stop die blafhoest onmiddellijk met In de tweede helft van April 1949 houdt de Wereldbond van pad- vindsters een conferentie in Neder land. Twee en twintig landen zullen vertegenwoordigd zijn. «f. Vijftien jaar gevangenisstraf is geëist te gen J. Stam uit Meppel; levenslang tegen H. Smit uit Zaandam. Beiden hadden als lid van de Arbeidskon- trolledienst tijdens de bezetting jacht gemaakt op Önderduikers. De mossel-export naar Frank rijk en België bedroeg vorige week 2700 tonnen, «s» Limburg heeft in 1947 meer dan 15 millioen gulden getrokken uit het vreemdelingen verkeer. Zuid-Limburg kreeg het leeuwenaandcol, n.l. 11% millioen. Daar de noodlijdende gemeente Kerkwerve (Zeeland niet kon over gaan tot het kopen van enkele cen timeters Damplantsoen, hebben burgemeester en raadsleden een be drag uit eigen zak bijeengebracht voor dit doel. Omstreeks Maart- April zullen 140 pachters naar hun bedrijf in de Noordoostpolder ver- rrekken, «f* De restaurateur van de „Nachtwacht" is benoemd tot rid der in de Orde van Oranje-Nassau. Generale Synode niet in Utrecht bijeen In tegenstelling met een vorig be richt kunnen wij mededelen, dat de eerstvolgende vergadering der Ge nerale Synode niet gehouden zal worden In het Dienstgebouw te Utrecht, doch op de „Ernst Sillem- hoeve" te Lage Vuursche, en wel op 7 en 8 Januari. Op de agenda staan o.a. de ver kiezing van het Moderamen en de overdracht van het praesidiaat. Voorts de benoeming van een voor zitter van de Werkgroep „Kerk en Gemeenteopbouw" m de vacature prof. dr H. Kraemer. Vera Bondam, wier stem men nog al eens beluistert in radio hoorspelen en die hoopt zo nu en dan weer eens in gastrollen te kunnen optreden zal Woensdag in Den Haag (Pulchri-Studio) debu teren als., zangeres. Zij beoefen de reeds lange tijd de zangstudie als liefhebberij, ~iaar heeft er de laatste tijd meer ernst van ge maakt. Zij maakte onder leiding van Joh. de Hertog een speciale studie van Shakespeare's liederen, die in zijn toneelstukken werden gezongen. Atch. Baltim. Can.Fac. lllin. C. N.Y.Cen. Penns.R. sout.Pac, Un.Pac. All.Ch. Am .Can. Am .Car. A.Smclt. A. en T. Am. Tob. 6S Anac.C. 34 ij 2/1 5/1 969354 13 li 12% 12 li 11', 32 y, 30% 15% 1454 19 yt 19% 51 49 165 163% 129 188% 79 76% 42% 42% 56 54% 152 1515-^ 63% 34% Bethi.S. 103 v, 101% BoeiingA. 23% 23% Chrvclc-r 63'/. 62 Citv B. 39 39% Consoi. E 22% 22»/, Dougias 49 49 Du.F.N, 186 185% Eastm. K 44% 44%; Oen.El. 35% 35% GcnJVlot 58 57% 2/1 Good 43% HudsonM 20% Int. H. 89% in. Nlckc 27 Int. cn 12% Kenn.C. 49 Montg.W Pac.M. Radio C, Rep.St. Scars R. Shell Un. 5/1 42% 19% 89% 26% 12% 48% 53% 52^ 5 4% 9*4 9% 26% 26% 41 40%. 37% 36% loc. Vac. 35 stand Br. 17% 16% St.OllN.J 26% 26% atudegb. 78% 77 Texas C. 21% 20% U. Aircr. 60 58»i Texas C. 23^ 24 Un. Corp. 2% 2% Un. Fruit 55 54% US Rubb. 45% 44% US Stee7776y. West mg 30 29 Woolw. 45% 45 *4 C_. Omzet 1.090.000 Na terugkomst van de minis ters Bcel, Jonkman en Drees uit Indonesië zal zo mogelijk reeds Dinsdag 13 Januari een regeringsverklaring worden gegeven. Daarop volgt het de bat in de Tweede Kamer dat vermoedelijk enige dagen zal duren. Als woordvoerder van de regering zal naar verwacht wordt minister-president Beel optreden. Dr. Soekiman, voorzitter van de „Masjoemi", heeft gisteravond voor radio-Djogja verklaard, dat de laatste voorstellen van de commis sie voor goede diensten (het be treft hier de voorstellen, welke door de commissie tijdens de Kerstdagen zijn uitgewerkt) in principe geheel aanvaard zijn door de Republiek. Het Australische lid der com missie voor goede diensten, Kirby, die heden uit Djogja te Batavia werd verwacht, is niet gearriveerd, omdat "hij wegens ziekte in Djogja moest blijven. Het republikeinse persbureau Antara meldt voorts, dat Sjarifoeddin wellicht morgen naar Batavia zal komen. Act. aandelen Amsterdam, 5 Jan. De handel ter beurze van I Amsterdam was van daag over het geheel ge nomen van matige om vang, terwHl de stem ming onregelmatig was, maar de claims en dc aandelen Koninklijke spreidden wederom een grote activiteit ten toon. Voor de claims, waarin het weer zeer druk toe ging, bestond flinke vraag en bü een vorige .slotprijs van 845 gulden .verd vandaag bij de 1 opening afgedaan tegen '365 gulden, terwijl de i prils daarna snel naar 'boven liep tot 900 gul den. 1 Op deze prijs kwam ennig materiaal los. B\j het slo:t werd afgedaan tegen 896 gulden. De aandelen Koninklijke op 295 geopend verbe terde tot 300 pet., ter- .vijl bij het scheiden van le markt togen om streeks 300 pet. werd afgedaan. De claims Dordtsche steden bij een openings- prijs van 697 gulden tot 715 gulden, terwiil de aandelen Dordtsche 258 k 260 pet. werden geno teerd. De scheepvaartpapie ren waren eerder aan de gedrukte kant. Aande len Holland Amerika 'U1n werden Ingezet op 219 pet. en daalden vrjj spoedig tot 200 pet., waarna een herstel in trad tot 215 pet, 104% 157»i 2/1 5/1 Sltk Opk lu5% ri6158 175% 177% 178'% 300 305 118 120 193% 210% 194 157 l'8% 180% 179% 253288'/, 288% 4ÖU N. 1. H.bank Ned. H. MIJ. A.K.U. aand. Bergh's Jurg. v. Berkels pat. Calvé Delft Crt 193% Centrale Suiker 212 Fokker 185 Van Gelder i54 K. Nd. H ovens Lever Cert. Ned. Ford 404 Ned. Kabelfabr. 321 Philips gloell 355 WUton Fyenrd 219% D. Petrol Mij. ^56% Kon. Petr. Ml). 286 A'dam Rubber 154% Band Rbb Mij 140% Dell-Bat. r!'.M 117% Oost Java R.M. 73% Serbadjadi S.R. 37% Holl. Am. Lijn 224' Java-C.-J. LUn 154 K.N S.M li6 Kon Paketv. 162 Sch Unie Rott. Lloyd St. Mij NcderL H VA Jav. Cult Mil Ned Ind. S. U Ver. Vorst C M. Dell-Bat. Dell Tabak Claims Kon. 3581 315 364 218% 260% 299% 258% 145 118 80% 218% 178% 164% 175 224»/, 108 115 57% 150 165 845.- 174 Claims Dordtse 696.— 214% 152% 187 163% 173 165 176% 227% 228 109% 117 58% 59 153% 164% 167% 399.50 714.- Actleve obUg.t Ned. '38 (3%) 3 dito *47 (3%) 3 Ned '37 3 Dollar!. "47 3 NWS 2% Sp. cert. 100 2% N.l. '37 A 3 Niet-actleve obligaties A'dam 1 '37 3% 'sHage i '37 3% R'dara I/II1 '37 3% Pandbrieven Amst. Hypbank Arnh. Hyp B. Fr. Gr a 3% Grav. Hyp. Bk. Nd Hypb. Veendam 3% Rott Hypb 3% Utr Hypb (2% vpl ulti.) West Hypb 3% tndustr. obUg.: A.K.U. obü. 3% Bcrghs en J 3% Levers 3% Werkspoor 3% Bt. Ptr. MU 3% Dell Sprw. 3% Ned.-Ind Sp3% 2/1 5/1 99yt 99% 99% 98 99% 99% 100 99% 81% 81% 101 100% 96 96' 100 100% 100»/, 100% 100% 100 Iw 96 101 100% 98 99 99% 100% 100% 100 100% 102% 102% 102 102 V, 102% 103", 102% 103% 1021 102% 92% 93 52% Ntet-act. aand. A'damse B. 2/1 162 163% 155% 172 181 147 455 377 177% HU. Bank Unie 214% Incasso Rott. Bankver. Tw. Bank. Cert Rott Bel Cons Lever 6% c pr Gist en Sp. fab. Rott. Dr. Mi). I Worksp Serie A I Anlem .led. Ind Gas tnternatlo Amst Ball MIJ Dell Sp Mij. Ned ind Spw. Voorlopig ge doteerde aand.: Lever 4% c, pr. MIJ. Fin N. H. Vredesteln Ned. Walvlsv. Prolongatie Amer fondsen Anaconda Bethl SteeJ Chrysler Gen Motors Intern Kicke) Kennecott Republic Steel U S SteeJ Phillips Shell Union Tidewater Baltimore Pensylvania bieden t laten 5/1 IK* 1 SS 174 182 147 460 177% 1C9 156 63 24% 105% 105% 160% 162 108 110 2% 2% 34% 107 130% 59% 50% 26 yt 80 64% 35% 34% 107% 27% 50% -6% S0% 36% 23% 12% BEURSBERICHTEN De Internationale Vis cose Cy heeft haar Jaar vergadering in Breda ge houden. De balans- en verlies- en winstrekening werden goedgekeurd; over 1946/47 zal geen dividend worden uitgekeerd. In de algemene ver gadering van aandeelhou ders der N.V. Zaandamse Stoomvaart Mij. is het di vidend over het boekjaar 1946 vastgesteld op 8 Opgericht is de N.V. Nederlandse Gereedschap pen Mij. (Negema), ge vestigd' te Bussum, ten doel hebbend het vervaar digen en doen vervaardi gen en verhandelen van gereedschappen, machines en machine-onderdelen. Het maatschappelijk kapi taal bedraagt f 1.250.000 en is verdeeld in 30 aan- leien a en 1220 aandelen b, elk groot f 1000, waar van geplaatst en volge stort 26 aandelen a en 624 aandelen b.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2