DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Deventer schipbrug ligt en... blijft liggen nog Europa's vraag naar staal te hoog zegt Amerikaans rapport Geruchten over watersnood wat overdreven Nederlanders in Rusland? Eis doodstraf veranderd in twintig jaar Vliegtuigongeluk bij Parijs eist vijftien doden Gedevalueerde franc voor de buitenlandse handel? Het water kwam plotseling, maar de boer kent moeder Natuurs grillen Leed is vrijwel geleden Bijna halvering van het programma voor scheepsbouw verlangd Voorwaarden van plan-Marshall Rauter herinnert zich wel iets Geen spoor van „Breskens I" Republiek bereid tot deelneming? Woensdag 7 Januari 1948 'Achtste jaargang No. 912 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. rv. of t p. lew. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. (Van een speciale verslaggever) DEVENTER, Dinsdag Het is jammer dat die oude „leugenbank" aan de voet van de Schipbrug in de oorlogsjaren is weggebroken. Juist in deze dagen zou zij haar naam weer eens met ere hebben kunnen dragen; zouden al die vriendelijke diakenhuismannetjes die hier plachten samen te komen om krijgsraad te houden, misschien hebben gefantaseerd, dat de dijkwacht alarm had geslagen en dat de noodtoestand was inge treden. Dan was tevens met aan zekerheid grenzende waarschijn lijkheid de bron hekend geweest van al die alarmerende berichten over het hoge water, die gisteren en eergisteren via de radio en pers onze huiskamers binnendrong. Van waar ook de berichten mo gen komen, zij zijn voor wat deze omgeving betreft, overdreven. Waarom niet nuchter verteld dat de IJssel voor de zoveelste maal een van haar dolle capriolen ver toont? Waarom niet gewacht met het be richt dat de Schipbrug is wegge haald wat tevens impliceert, dat werkelijk een allereerst begin van een noodtoestand zou zijn ingetre den alvorens het weghalen ook inderdaad is geschied? Terwijl wij dit schrijven is de brug nog steeds op haar plaats en als de voortekenen niet bedriegen gaat zij er niet uit ook. Het water stijgt weliswaar nog enkele centimeters, maar uit Keu len en ook uit Lobith komen goede berichten. Ergste leed geleden Deskundigen verwachten, dat het ergste leed in deze hoogwater- periode al weer is geleden. Hoe vaak al veranderde deze grillige bochtige rivierarm van moeder Rijn in slechts luttele weken van een lief, schilderachtig stroompje in een woest kolkende en wild bruisende watermassa, die, in to meloze vaart, langs door mensen hand gelegde banen een weg zocht naar het IJsselmeer? Hoe vaak gebeurde dit, zonder dat een kip verdronk en een boer alleen maar wat narigheid had over een paar natte voeten, omdat hij zijn voorzorgen allang had ge nomen. De boer kent dit grapje van moeder Natuur; hij heeft vaker met dit bijltje gehakt en al zijn de watermassa's deze keer wel heel plotseling van boven af gekomen en spreekt het grote verschil tus sen de waterstand der laatste dagen en die van twee maanden geleden wel heel sterk tot de verbeeldings kracht van de mensen, toch zijn er op dit moment allerminst redenen voor het luiden van de noodklok. Onverwachts Het kwam te onverwacht deze keer. Met onze gedachten waren wij nog in de voorbije, snikhete en angstig droge zomer. De IJssel was een f onbetekenend boerenbeekje, van Arnhem tot Deventer practisch droog. Geen schip kon er in varen en op vele plaatsen kon je er doorheen lopen zonder dat het wa ter tot je lippen kwam. Het om ringende land verdroogde en ver schroeide. Het vee had niets te grazen. De boeren waren wanhopig. Zo was het de hele zomer, maar zo was het ook nog in November. Er was waternood. En nu? Van waternood tot watersnood il n'y a q'un pas. De grillen en grollen van moeder natuur zijn dwaas en onberekenbaar. Op een abnormale zomer en abnormale herfst, is een even abnormale winter gevolgd. Vandaag is het 6 Januari en er is nog geen vorst van enige bete kenis geweest. In de plaats daar- Twijfel over verhaal van Brabander In t vSle, Putte"se gezinnen her leefde de hoop toen de Nederlandse pers meldde, dat in het Brabantse dorpje Berlicum de doodgewaande Peters was teruggekeerd, naar hij zeide uit een Russisch arbeidskamp. U* het. dan toch mogelijk zijn. dat achter het ijzeren gordijn Neder landers. die hier als vermist geboekt staan, hunkeren naar het ogenblik, dat zij zich naar hun vaderland Kunnen begeven'' Volgens Peters zouden er nog vijftienhonderd Ne derlanders zijn. Inmiddels wordt er een ander ge luid uit het Brabantse dorpje ver nomen Peters zou altiid een fan- last zijn geweest en zijn verhaal over zijn gevaarlijke tocht wordt nu S 7 getrokken ^2' dle er een verre reis voor over hadden om van Peters te vernemen of hij die en die ook had ontmoet, Kwamen bedrogen uit. De man hult zich in stilzwijgen en houdt zich niet thuis. Er is wrevel ontsfaan over dc houding van deze Brabander. De overheid gaat zich met de zaak be moeien en mettertijd zal dus wel blijken of hier een verhaal is op gedist om andere zaken te beman telen óf, dat er waarheid is gespro ken. van zware slagregens; dikke grijze regengordijnen zwiepten over de lage landen, sloegen neer op West en Zuid-Duitsland, maar geselden ook de gebieden van de boven-Rijn in Zwitserland en Oost-Frankrijk. Zij gingen gepaard met onbegrijpe lijk hoge temperaturen en wat ge beurde er? Tot zelfs op hoogten van 3000 meter smolt de sneeuw, wat in deze streken en in dit jaargetijde al even ongewoon is als bij ons een zomer zonder regen. Zo was het tot voor enkele dagen. Eti al die watermassa's stortten zich als een lawine in de Rijn, stroomden in tomeloze vaart naar het lage land van de Rijndelta en zoeken thans haar weg langs Rijn, Waal en IJssel naar de zee. Zij werden geremd door een ste vige Noord-Westen wind, die in de afgelopen dagen af en toe de sterk te van een storm had. Zij hoopten zich op. overstroomden uiterwaar den en stortten zich in de veilig heidskleppen, die wij overlaten noemen. Vuurproef doorstaan De wakkere mannen van de Rijkswaterstaat stellen zij voor een vuurproef, die tot nu toe glansrijk is doorstaan. Honderden ha., voor al in de gebieden van Zutphen en Doesburg, zijn tijdelijk verdronken, opdat duizenden anderen voor de woede der elementen gespaard zul len blijven. De boeren, wier land en erf door al dit water is over spoeld en wier huizen en schuren zijn geïsoleerd, mopperen niet. Zij wachten de komende gebeurtenis sen gelaten af, draaien 'snachts, 'smorgens, 'smiddags en 'savonds BURGEROORLOG IN GRIEKEN LAND. Een eenzame houten uitkijk posteen der voornaamste waarnc- mmgspunten aan dc Grieks-Joegosla- vische grens Langzaam verbetering Van het waterfront: Bij Steenderen is het gevaar na de val van het water vrijwel geweken. De Zuid-Westenwind nam Dinsdag in hevigheid af; de Baakse overlaat werkt echter nog steeds. De Maas bij Maastricht zakt langzaam. Gemeld wordt een val van 10 cm. in zes uren. De stremming van de veerdienst RhenenKesteren is geheel opge heven. Hervatting veerdienst RHENEN Het Rhenense veer over de Rjjn, richting Kesteren en Tiel, is weer voor het verkeer, tot een maximum van 10 ton. geopend. De nachtdienst zal voorlopig nog niet worden hervat. aan hun radio en luisteren met spanning naar de nieuwsberichten. Vandaag is er goed nieuws. Keu len meldt 21 val, Lobith 33 en De venter had vandaag nog voor het laatst enige centimeters was. De- venter's havenmeester lacht. Hij is niet te optimistisch geweest. Zijn Schipbrug ligt er nog en hij is er wat trots op. Deze beidé opnamen zijn van hetzellde punt genomen nl. de schipbrug in Deven ter. De tijd van op name verschilt even wel. De foto rechts is gemaakt op 5 Ja nuari 1948. Inder daad, de IJssel heelt een hoge waterstand! De. foto links laat de stand van de IJssel zien precies twee maanden geleden. Toen was er sprake van waternood. Men kon door de IJssel waden, zonder dat het water aan de lip pen kwam. Maar om op dit tijdstip van watersnood te spre ken Europa heeft om teveel staal gevraagd en het zal zijn scheepsbouwprogramma drastisch moeten besnoeien. Zie daar de twee voornaamste conclusies uit een rapport dat de „executieve afdeling" van de Amerikaanse regering heeft opgesteld met betrekking tot het plan-Marshall. Het rap port. dat Donderdag in de Senaatscommissie voor buiten landse betrekkingen komt (waarvan Vandenberg leider is) vreest een herleving van het Europese internationale staal- kartel, dat met steun van Engeland, Frankrijk. België, Nederland en Luxemburg opnieuw zou kunnen op duiken in de gedaante van een „coöperatieve staalcom- De regering der V.S. neemt aan, aldus het rapport, dat alle overeen- Wilde de SD-er Swagers zijn vader redden? Op 14 Februari 1947 eiste mr. L. I>1. M. Drabbe, de doodstraf tegen B. M. Swagers, een SD-er, die deel heeft uitgemaakt van executie- peletons. Deze zaak is destijds te rug verwezen naar instructie ten einde enige verklaringen van ver dachte te onderzoeken. Swagers beweerde nl., dat hij bij de S. D. in dienst is getreden om zijn vader, die wegens spionnage ter dood was veroordeeld, te red den. Hij heeft zegt hij hier over met Rauter gesproken. Deze zou hem toegezegd hebben, dat zi.in vader gespaard zou worden, ais S. wilde tekenen voor dienst- name aan het Oostfront. In een schriftelijke verklarinng verklaarde Rauter, dat hij zich over een dergelijk 'geval wel iets herinnert. Hij gelooft echter niet persoonlijk de man te hebben ge sproken. Ter zitting werden nog verkla ringen voorgelezen van Nederlan ders, die door S. in het huis van bewaring te Amsterdam bewaakt zijn. Dr. Salomonson uit Amsterdam heeft verklaard, dat S. een van de meest gehate bewakers is geweest. „Hij was een domme ij dele man, die zich verongelijkt voelde omdat de Duitsers hem niet waarderden. Zelfs Lages mocht hem niet." Later heeft S. deelgenomen aan massa-executies in Weesperkar- spel, Limmen en Haarlem. Mr. Drabbe zeide wel te geloven, dat er enige waarheid schuilt in de affaire met Rauter en zijn vader, zoals S. die heeft geschilderd. „Ik geloof aldus mr. Drabbe dat uw vader de dood voor het execu- tie-peleton geprefereerd zou heb ben, indien hem ter ore was geko men welke prijs voor zijn leven moest worden betaald." Mr. Drabbe zag echter wel aan leiding zijn eis te wijzigen en re- quireerde thans een gevangenis straf van twintig jaar met aftrek van voorarrest. De Veiligheidsraad heeft beslo ten de behandeling van de klacht van India tegen Pakistan inzake Kasjmir uit të stellen tot 12 of 13 Februari, om de aankomst van Za- froellan Chan, minister van buiten landse zaken van Pakistan, af te wachten. komsten, die door de commissie aangegaan worden, tot ln details aan Amerika bekend gemaakt zul len worden en dat zfó, op verzoek van Amerika, gewijzigd zullen wor den om enigerlei uitwerking, die te- genovergesteld is aan de bedoelin gen van het Europese herstelpro gramma, te vermijden. Een drastische verlaging van de aanvragen van Europa om staal en van de plannen voor de bouw van nieuwe schepen vormen de hoofd schotel in de uit elf hoofdstukken bestaande analyse van het rapport van de Parijse conferentie. „Te hoog" In het rapport werd ver klaard, dat het Europese scheepsbouwprogramma van 15.7 millioen ton drastisch be snoeid moet worden door tot 1952 of later 6.2 millioen ton, waarvan de constructie nog niet begonnen is, uit te stellen. Opmerkend, dat het scheeps bouwprogramma 60 van het staal zou gebruiken, dat van Ame rika gevraagd wordt, werd in het rapport gemeld, dat Amerika ge noopt wordt de vraag naar voren te brengen of sommige van de ma terialen, diè aldus gebruikt worden voordeliger gebruikt zouden kunnen worden voor de opbouw van drin gender objecten. In het rapport werd'gezegd, dat de beste manier om aan de Euro pese scheepsbehoeften tegemoet te komen is opgelegde Liberty sche pen te charteren of te verkopen. Het rapport vermeldde, dat de verzoeken voor bjjna 1.4 millioen metrieke tonnen yzer en staalschroot voor het ko mende jaar en grotere hoeveel heden nadien, volledig verwor pen moeten worden. De verscheping van giet ijzer moet met 80 vermin derd worden en dat van ruw half bewerkt staal tot 2/3. Ter gedeeltelijke compensatie zou de voorgestelde uitvoer van geheel bewerkt staal verdrievoudigd wor den tot 61 millioen ton over vier jaren. Wat spoorwagons betreft, werd in het rapport voorgesteld dat Amerika er 20.000 in 1949 en 6.000 in 1950 zou zenden, niettegenstaan de het verzoek van de Parijse con ferentie voor een groter aantal al leen al in 1948. Aan de verzoeken voor electri- sche uitrustingen en die voor kolen mijnen, kolen en timmerhout kan voor het grootste deel voldaan wor den, maar die voor spoorwegwa gons en landbouwmachines moeten verlaagd worden. Aan de aanvragen voor nitrogeen kunstmest kan op 100.000 ton na voldaan worden, maar daaraan zal later tegemoet gekomen worden. België, Zwitserland en Italië kunnen in Februari, behalve de normale hoeveelheid Amerikaanse exportkolen een extra kwantum krijgen uit voorraden, die o.m. door Nederland zijn geweigerd. In 1951 minder eten dan voor de oorlog Sombere vooruitzichten De Europeanen zullen in 1951 minder te eten hebben dan voor de oorlog, zelfs wanneer het plan Marshall Europa economisch weer zal doen herleven, aldus een Ame rikaanse schatting, gericht aan het Congres, als onderdeel van 15 toe gevoegde rapporten, waarin een uiteenzetting gegeven wordt van de verwachte vloed van voedsel, grondstoffen en machines geduren de de komende vier jaar. In een rapport werd zelfs ge meld, dat het gemiddelde rantsoen in de lr Europese landen die deel nemen aan het herstelprogramma minder brood en andere belangrij ke voedingsmiddelen zal bevatten dan in de jaren van 1934 en 1938. Alleen wanneer er „een aantal goede oogsten zullen zijn" zal het voor de Europese landen mogelijk zijn om de voedseltotalen te ver krijgen, die zij in Parijs vastgesteld hebben. Lijn toestel uit Brussel even buiten Franse hoofdsiad verbrand Een vliegtuig van de lijn Brussel Parijs is gisteravond kort voor de landing in de Franse hoofdstad, enige kilometers buiten het vlieg veld Le Bourget neergestort. Bij deze ramp zijn van de inzittenden veer tien personen op slag om het leven gekomen; naderhand is nog een der passagiers overleden. Een gewonde wordt nog verpleegd. Het vliegtuig, een Douglas DC 3, had om 19 uur op het Parijse vlieg veld moeten landen. De weersge stelheid was zo slecht, dat Le Bour get een landingsverbod had uitge vaardigd. want kort te voren was een particulier Algerijns vliegtuig eveneens neergestort, bij welk on geluk echter de piloot slechts licht gewond werd. De machine uit Brus sel verloor om half acht het radio contact met zijn basis. Op dat ogenblik gebeurde het ongeluk Het toestel vloog vol gens een ooggetuige zo laag dat het bijna de bomen raakte. De piloot scheen de weg te zoeken. Plotseling weerklonk er een lui de klap, waarna vlammen door de mist heen zichtbaar werden. De brandweer van Parijs arriveer de een kwartier na het ongeval. Zij kon nog twee personen uit het bran dende wrak bevrijden maar een van dezen overleed, zoals gemeld, later. Tot de omgekomen passagiers be hoorden twee Belgen, een Frans man. twee Engelsen, drie Amerika nen en een Pool. Een dode bij Northolt Ook in Engeland gebeurde giste ren een vliegtuigongeluk: het lijn- toestel Glasgow—Londen stortte- neer bij een wegkruising, niet ver van het vliegveld Northolt. De piloot werd gedood, van de rest der uit vier koppen bestaande bemanning werden er twee gewond en van de tien pas sagiers liepen er vijf verwondingen op Tenslotte kwamen in Margate en Ramsgate, aan de Engelse Noordzee kust gisteravond berichten binnen over een particulier vliegtuig dat bij „Kolengeld" terug (Van onze Haagse redacteur) Op 19 Januari zal een aanvang worden gemaakt met de terugbeta ling van de bedragen, die men te veel betaald heeft voor de kolen voor huisbrand De terugbetaling zal geschieden coor de P.T.T. kan toren. Tegen die datum zal een lijst gepubliceerd wOrden met de data. waarop de letters van het alphabet aan de beurt zijn voor terugbeta ling. Van de brandstoffenkaart voor ge zinnen TA 707 wordt een bon aange wezen voor f 2 40 en een bon voor f 1 60 Op de kaart voor kamerbewoners TB 707 komt de bon voor waarop f 2,40 zal worden terugbetaald. STALIN LOOPT OP KRUKKEN. zegt ex-ambassadeur Een overwinning voor Leon Jouhaux De Franse regering is voornemens om binnen twee weken een (gede valueerde) export-franc in het leven te roepen om de uitvoer tc stimu leren. Washington heeft doen weten dat men thans welwillender tegenover deze stap staat dan toen de vorige week het plan werd ge opperd. omdat nu de anti-inflatiewet van Mayer is aangenomen. (De Raad der Republiek en de Nationale Vergadering in tweede lezing hebben de wet thans definitief aanvaard). Volgens Franse financiële kringen zün er in Washington reeds onder handelingen begonnen met dc autoriteiten van het internationale monetaire fonds. Terwijl het parlement tot 13 Januari op reces is gegaan is het kabinet begonnen aan de voorbe reiding van de tweede fase van het plan-Mayer. Een van Mayers voor naamste voorstellen is de vergrote invoer van levensmiddelen hoofdzakelijk tarwe, vlees, eieren en zuivelproducten om het prijs peil omlaag te brengen. Voor de invoer zal de oude koers van de franc gehandhaafd blijven. Jouhaux herkozen De verkiezing van een voorzitter van de economische raad. het offi- ciële adviserende lichaam waarin alle belangrijke vakverenigingen zijn vertegenwoordigd, is een over winning geworden voor de leider van de „Force Ouvrière". Ondanks de sterke oppositie van de commu nisten werd Léon Jouhaux in deze functie herkozen. Uit protest besloten de vertegen woordigers van de C.G.T. te weige ren dit jaar enige functie in het be stuur van de raad te bekleden. Deze verkiezing draagt het karakter van een manifestatie van vijandschap tegen de C.G.T., zeiden zij- Er werd een resolutie aangeno men waarin werd geprotesteerd te gen het feit dat de Nationale Ver gadering wetsvoorstellen heelt be handeld van economisch en sociaal karakter zonder de raad te horen. Weerbericht NU EN DAN BUIEN tot Weersverwachting: Donderdagavond. Aanvankelijk zwakke tot matige verander lijke wind. doch reeds spoedig meer toenemend uit richtingen tassen Noord en West en op- I Inieuw daling van tem peratuur. Meest zwaar bewolkt, met nu en dan buien. Prof. Berven, de Zweedse kankerspecialist, wiens ge ruchtmakende reis uaar Mos kou werd onderbroken omdat het vliegtuig door het slechte weer niet verder kon, is Dins dag per trein in de Russische hoofdstad gearriveerd. Hij er kende ditmaal dat hij kwam om geraadpleegd te worden over een geval van kanker, maar zei nog niet iweten wie de patiënt was. Mario Pimentel Brandao, die, voordat Brazilië de betrekkingen met de Sowjet-Unie verbrak, ge durende anderhalf jaar ambassa deur in Moskou geweest is. heeft in Rio de Janeiro erklaard, dat Stalin lijdt aan verlamming aan de rechterkant. Brandao zei. dat Stalin ernstig ziek is en dat het buiten twijfel is, dat Molotof hem zal opvolgen. Hij voegde hieraan toe, dat Stalin bij een bezoek dat hij onlangs aan het Mausoleum van Lenin bracht, met krukken liep en dat hij door twee mensen geholpen moest worden om de trapper, te bestijgen. Trygve Lie komt naar Nederland Trygve Lie, UNO's secretaris generaal, wordt 22 Januari in Ne derland verwacht op zijn reis door Europa op zoek naar een geschikte vergaderplaats voor; de komende Algemene Vergadering van de UNO. gebrek aan brandstof in moeilijkhe den zat en waarschijnlijk op zee heeft moeten dalen. Reddingsboten uit de beide kustplaatsen zijn naar het toestel gaa.i zoeken. Ondanks de nasporingen van de reddingsboot „M. C. Blankenheim", die Dinsdagmorgen uitvoer naar het wrak van de „Maciver", is nog geen spoor ontdekt van de „Bres kens I". Zelfs een mast, die giste ren bij het wrak boven water stak, bleek verdwenen. Men vreest voor schip en bemanning het ergste. Spoedig vorming van een federatie Het Indonesische persbureau An- tara meldt uit Djogja, dat de Re publikeinse regering een bekend making heeft uitgevaardigd, waar. in zij verklaart bereid tc zijn om deel uit tc maken van de demokra- tischc en souvcrcine Verenigd© Staten van Indonesië. De verklaring zegt verder, dat de republikeinse regering zich ten doel gesteld heeft geheel Indonesië samen te vatten in een onafhanke lijke en souvereine staat en zulks op de vlugst mogelijke wijze, te weten door de vorming van de Ver enigde Staten van Indonesië. „Momenteel is dc Republikeinse regering door middel van haar de legaties en met gebruikmaking van de commissie van goede diensten bezig de positie van de Republi keinse regering cn de Nederlandse regering met betrekking tot de vor ming van de souvereine Verenigde staten van Indonesië vast te stel len, waardoor de Republikeinse re gering niet handelt buiten de com missie van goede diensten. De Re publikeinse regering overweegt, welke maatregelen zij in deze aan gelegenheid zal treffen": aldus de verklaring. C.v.G.D. STELT EEN ONDERZOEK IN IS'auw contact met beide delegaties De Commissie van Goede Diensten heeft meegedeeld dat militaire waarnemers naar Rawal: Gedeh zijn gezonden om een onderzoek in te stellen in verband met een Re publikeinse klacht over de Nederlandse militaire acties in dit gebied. Volgens de Republikeinse rege ring hebben op 21 Dec. bij het optreden van de Nederlandse troe pen in het Krawangse, bij Rawa Gedeh, "0 km. ten oosten van Ba tavia, driehonderd burgers het leven verloren en werden twee honderd burgers gewond. De Commissie voor Goede Dien sten meldt verder, dat sedert da laatst gehouden formele vergade ring met de Nederlandse en de Indonesische delegaties van vóór Kerstmis, er veelvuldig informele bijeenkomsten van de commissie met de beide delegaties hebben plaats gevonden, terwijl ook ver schillende malen met. de Neder landse ministers werd vergaderd. Het tussentijds rapport aan de Vei ligheidsraad, waarin de raad op de hoogte zal worden gesteld van de ontwikkelingen van het Indonesi sche vraagstuk is in voorbereiding. Losprijs gecist voor Van Heutsz passagiers De zeerovers, die op 14 December een aanslag pleegden op de Van Heulz. en zes van de rijkste Chine se passagiers ontvoerden, eisten Dinsdag een losprijs van 100.000 Hongkong dollars voor elk van hun gevangenen. De eisen werden gepubliceerd door het blad Wah Kioe Man Po. dat me dedeelde. dat familieleden van de gevangenen in Swatow briefjes had den ontvangen, waarin om de los prijs werd gevraagd. De briefjes wa ren ondertekend met Ling Ling. Het blad voegde eraan toe. dat Ling Ling waarschijnlijk de leider is van de zeeroversbende, die haar hoofdkwartier heeft bij Bias Bay, dicht bij de plaats waar het schip werd aangevallen. Duitse diplomaten voor het Tribunaal De „zaak-Wilhelmstrasse", het proces tegen 21 leidende Duitse diplomaten, ^misters en financiële autoriteiten Di*~"dag in Neuren berg begon-en. De belangrijkste beschuldigden zijn Ernest von Weizsaecker, Gustav Steengracht, von Moyland en Wilhelm Keppler. Acht beschuldigden, die aan het ministerie van buitenlandse zaken waren verbonden, waro^ met de grootste politieke macht bekleed. Zes anderen, die aan andere mini steries verbonden waren, hadden een belangrijk aandeel in het om vormen van Duitsland tot een af schuwelijke oorlogsmachine, aldus de Amerika:-ïse aanklager Taylor.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1