DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Truman vraagt Congres goedkeuring voor plan-Marshall Nieuw ontwerp voor Bizonië Radicaal binnenlands programma wekt ergernis der republikeinen op Verhoging basisloon voorgesteld Nog meer vrij gunstig water-nieuws ZESTIEN DODEN BIJ VLIEGRAMP IN USA RICHARD TAUBER OVERLEDEN Mijn schip is mijn leven Drie ministers aangekomen Min. Spaak naar Nederland V. Russisch schip zinkend op Grote Oceaan Mirin Dajo wel ongevoelig maar niet onkwetsbaar tot elke graad Drie maanden voor dr .K. te Zeist Szabo wint Hastings- tournooi Van Scheltinga neemt de leiding Olymp. Winterspelen in gevaar Voor en tegen! BONNENLIJST Weerbericht Donderdag 8 Januari 1948 Achtste jaargang No. 913 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. Nv. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaau Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. President Truman heeft giste ren het Amerikaanse Congres zijn jaarlijkse „State of the Union"-boodschap voorgelezen. Zijn voornaamste onderwerp was het plan-Marshall: hij vroeg het Congres zijn goedkeuring aan dit plan te hechten teneinde de door de oorlog ontwrichtte wereldeconomie te herstellen. Op binnenlands-politiek gebied was zün voornaamste plan het \Toorkomen van inflatie, hetgeen hfj wil bereiken door verlaging der belastingen voor natuurlijke per sonen doch door die voor rechts personen te verhogen. Truman stelde verder voor Hawaii en Alaska tot staten van de Unie te proclameren en vroeg voorts uit breiding en verscherping van de controle op de huurprijzen, terwijl hij tenslotte, zün afkeuring te ken nen gevend over de Taft-Hartley wet, voorstelde, het minimumloon te verhogen tot 75 dollarcents per uur. Voor Nederland De steun die Nederland vol gens het door het plan-Marshall beoogde zal krijgen bedraagt voor de periode gedurende welke het plan geprojecteerd is (vier en een kwart jaar, lopende van 1 April 1948 tot 30 Juni 1952) voor de vol gende artikel*1 de daarachter ver melde hoeveelheden of de waarde in dollars: broodgraan 1.270.000 ton, grofkorrelig graan: 1.215.000 ton, kolen: 3.402.000 ton, staal- 1.273.000 ton, olie: 4.697.000 ton, machines voor landbouw: 26.200.000 dollar, machines voor mijnbouw: 9.900.000 dollar. Reacties Trumans boodschap is over het algemeen door zijn partijgenoten de demoeraten gunstig ontvangen. Senator Glen Taylor sprak van een „krachtige en oprechte boodschap", die echter mijn diepgewortelde vrees, dat Truman's politiek ons naar een oorlog leidt, niet vermin dert. Taylor's naam wordt ge noemd in verband met een moge lijke tweede candidatuur van Hen ry Wallaces „derde partij". De reactie der republikeinen was min- Van het waterfront: Gestadig daalt het IJsselwater- peil. Volgens mededelingen van de Rijkswaterstaat te Arnhem kan de eerstvolgende dagen een steeds voortgaande val worden verwacht. De Baakse overlaat is nog steeds in werking, hoewel het water bij Steenderen 20 cm is gevallen, het geen dus inhoudt, dat ook het ge vaar voor de gemeente Steenderen thans is geweken. Ofschoon Borgharen gisteren de eerste val meldde bereikte de stand van de Maas te Venlo een hoogte punt. De losplaats aan de haven kwam geheel onder water te staan en alleen de geloste goederen sta ken er hier en daar nog boven uit. In de kelders van vele woningen in de lager gelegen gedeelten der stad is het water binnengedrongen. Sinds Zondag is de stand van het water in de Waal voor Nijmegen langzaam gedaald. De toestand voor de kade bleef echter vrijwel onveranderd. De kelders aan de kade staan alle onder water en het verkeer blijft gestremd. De steenfabrieken langs Waal en Rijn, waar dag en nacht wordt ge werkt om de schutdijkjes om de fa brieksterreinen te versterken, heb ben toch nog veel schade geleden van het hoge water. Zeer veel verse stenen gingen verloren. Ook Tiel meldde een langzame val. Een Dakota van een Ameri kaanse luchtlijn is neergestort in een moeras, 13 km. ten Zuidoosten van Savannah (Georgië). Zestien personen zijn gedood, waaronder de eer ste piloot; tien gewond, waar onder de tweede piloot. Het toestel was gecharterd door 25 inwoners van Porto Rico (Ame rikaans Antillen-eiland), die uit Philadelphia kwamen en naar hun vaderland gingen. De tweede piloot heeft meege deeld dat het vliegtuig op negen honderd meter hoogte plotseling onbestuurbaar werd. Het viel neer en vloog in brand. De overlevenden hebben hun behoud te danken aan het feit dat zij uit het toestel ge- slingevd werden. Nederlandse verliezen van 6 Ja nuari: 2 gesneuvelden, 4 gewonden. der enthousiast. Een der afgevaar digden brandmerkte de boodschap als ,,":en zuiver politiek document, bestemd 'om Wallace eruit te wer ken. De boodschap druipt van de magogie. Indien alles wat Truman vraagt, wordt ingewilligd, zouden de uitgaven van de regering met milliarden dollars stijgen". Carrol Reece, (republikein) uitte zich nog een beetje scherper. Hij zei: „Tru man had net zo goed een briefje aan Wallace kunnen schrijven met de inhoud: „Beste Henry, kom te rug, alles is vergeven en vergeten: alles wat je wilt, zal gebeuren."" Richard Tauber is Donderdag morgen op 56-jarige leeftijd in een ziekenhuis te Londen overleden. Tauber was reeds geruime tijd ziek. Richard Tauber. Oostenrijker van geboorte bracht een belangrijk deel van zijn leven in Duitsland door. Daar. o.a. aan het conserva torium in Frankfort am Main ont ving hij zijn opleiding. In de eerste periode van zijn zangersloopbaan vervulde hij belangrijke rollen in bekende opera's, o.a. van Mozart, Verdi en Richard Strauss. Later ho ren wij hem vooral in operettes, waarin hij ook in ons land door zijn optreden bij het gezelschap van Fritz Hirsch in Den Haag ver maardheid verkreeg. Men herin nert hem zich uit Lehar's operettes, als „Paganini", en „Friederike" met het vermaard geworden „O, Madchen, mein Madchen". Bij de operette vond hij ook ge legenheid om zijn kwaliteiten van dirigent te tonen. Van zijn composi ties zijn buiten de symphonieën en liederen vooral te noemen de mu ziek van de operette „Der singen- de Traum". Later speelde hij ook voor de film. Met de komst van Hitier werd Tauber Engels staatsburger en trad hij ook geregeld in New York op. (AP.) Meer steun voor Griekse regering Na de mededeling van Griswold, de leider van de Amerikaanse mis sie in Griekenland, dat meer dol lars ter beschikking zullen komen voor de bestrijding van de guerilla, wijzen verdere berichten erop dat de positie van de Griekse regering met man en macht yersterkt zal worden. In Londen wordt verwacht dat de Britse regering, in overeen stemming met haar gewijzigde po litiek in Griekenland, zal voorstel len de evacuatie van de nog in Griekenland gestationneerde troe pen uit te stellen. Minister-President Sofoelis van Griekenland heeL bericht, dat het oorlogsmateriaal, dat het Engelse leger in Griekenland bezit, ter be schikking van de Griekse regering zal worden gesteld. Engeland had dit materiaal weer van de USA ontvangen, op grond van de leen- en achtwet. In diplomatieke kringen te Lon den wordt grote betekenis gehecht aan de berichten, dat duizend voor de strijd uitgeruste Amerikaanse mariniers thans op weg zijn naar Griekenland. Waarnemers ver wachten, dat de mariniers zich niet meer in de strijd zullen mengen dan de Britse troepen, die nog in Griekenland zijn. Niettemin wordt de kwestie als een belangrijke nieuwe diplomatieke wending be schouwd. ..Mijn schip is mijn leven; als het vergaat, verga ik ook", riep de kapi tein van het Italiaanse stoomschip SILVIA ONORATO uit. toen de reddingsboot langs kwam om hem en zijn bemanning van 28 koppen op te pikken. Hij. de gepassion- neerde Italiaan verbood zelfs zijn mensen het schip te verlaten. Het moest er uiteindelijk toch van komen, doch niet dan nadat hij met behulp van vier sterke zeeslepers had getracht zijn schip uit het zand van de verrader lijke Goodwin gronden los te wrikken. Toen het bericht kwam van een nieuwe storm, werd het de kapitein duidelijk, dat redding niet meer moge lijk was en aan boord blijven zelf moord zou kunnen betekenen. Deze luchtfoto werd 'genomen bij eb en geeft een juiste indruk van de gevaarlijke positie van het schip, dat met lood geladen op weg was naar een Nederlandse haven. Wil het schip behouden blijven, dan zal men de lading overboord moeten zetten. Vandaag ministerraad De ministers Beel, Drees en Jonkman zijn gisteravond met een KLM-toestelop Schiphol gearri veerd. Behalve tal van autoriteiten waren journalisten ter begroeting aanwezig. Tot deze laatsten sprak de minister-president optimistisch gestemd te zijn over de verdere ontwikkeling in Indonesië. Voorts merkte hij op, dat het Antara-be- richt, waarin de Republiek bereid zou zijn toe te treden tot de Fede ratie, hem niet ter ore was geko men, evenmin het bericht, dat Oost-Indonesië zijn toetreding tot de federatie afhankelijk .zou stellen van de deelneming der Republiek. Tenslotte deelde hij nog mede, dat ministex Neher voorlopig niet zal terugkeren. Vandaag is de ministerraad om twee uur bijeengekomen. Op uitnodiging van het comité voor Nederl.-Belg.-Luxemburgse samenwerking, zal de minister president van België, de heer P. H. Spaak Maandag voor een bezoek aan Nederland, te Rotterdam arri veren. Nog dezelfde dag zal de heer Spaak doorreizen naar Den Haag, waar hij ten huize van de Belgi sche ambassadeur zal overnachten. Verder zal hij zich naar Amster dam begeven waar hij een lezing ■voor studenten zal houden. r~ In Voorhout zag een hyacinthen- kweker zich genoodzaakt het win- terdek van zijn bloembollcnvelden te verwijderen, omdat enkele varië teiten hun koppen reeds boven de grond hebben gestoken. In Voor hout heeft de lente haar intrede dus gedaan, zij het op een ongemeen vroeg tijdstip Een Russisch schip, de 1773 ton metende „Dwina" met achthonderd passagiers aan boord, is op de Grote Oceaan, 500 km. van de Japanse kust, zinkende. Er woedt een hevige storm. Een niet met name genoemd schip was vanmorgen aan het pro beren een lijn aan boord van het zinkende schip te brengen. Ook een Russische torpedoboot jager snelde ter hulp. Verder is een Ja pans repatriëringsschip, de „Oen zen Maroe" naar de plaats van de ramp gedirigeerd. In een SÖS-boodschap werd ge zegd. dat er reeds vijf voet water in het ruim stond, dat de machines niet werkten en dat onmiddellijke ontscheping van de passagiers noodzakelijk was. Van Amerikaanse zijde zou men trachten door middel van vliegende superforten reddingsvlotten en an dere materialen bij het schip te brengen. Scheuring in Amerikaanse Labour-party Vertegenwoordigers van de vere nigde arbeiders in de kleding- en auto-industrie zijn uit de Ameri kaanse Labour-Partij getreden na dat het bestuur van de partij te kennen had gegeven, dat het de candidatuur van Henry Wallace voor de presidentsverkiezingen zal steunen. De vakvereniging maakt deel uit van het C.I.O. (Congress of Industrial Organisations) en vormde de financiële ruggegraat van de Labour-Partij. Ook een groot deel van de leden der partij behoort tot de vakvereniging. De Labour-Partij, een groepe ring van ondergeschikt belang werd in 1936 opgericht om Roose- velts tweede campagne voor het presidentschap te steunen en telde 100.000 leden. De te Den Haag gespeelde partij kader 45/2 tussen de kam pioen van Nederland, Van Vliét en de oud-wereld-kampioen, de Belg Moons over 500 caramboles, werd door Van Vliet in 15 beurten ge wonnen. Moons stootte er 256 bij elkaar. Zwitserse geleerden concluderen: MIRIN DAJO, de man die zich zonder letsel op te lopen door zijn lichaam,liet steken, is in Ne derland alweer bijna in het ver geetboek geraakt, maar buiten de grenzen worden de wonderlijke prestaties van onze landgenoot met de nodige ernst .bestudeerd. Mirin Dajo vertoeft in Zwitserland en heeft in Bern voor een aantal me dici zijn kunnen gedemonstreerd. Prof. Massirii een prof. Undritz, twee Zwitserse geleerden geven in het Zwitserse Medische Weekblad een verslag over de gaven van de man. Uit dit verslag het eerste officiële, toegelicht met foto's lezen wij in de Neue Zürcher Zei- tung een uittreksel: Mirin Dajo's pols maakt norma liter 108 slagen per minuut, het geen schijnt te wijzen op een lich te beschadiging van de hartspier, die bij vroegere doorstekingen ge troffen schijnt te zijn. Wanneer een floret gedurende veertig minuten in Mirin Dajo's lichaam wordt ge stoken, daalt de pols tot 60 slagen, maar van verdere gevolgen, afge zien van sterke zweetafscheidin- gen, is niets te merken. De naald waarmee Mirin Dajo zich laat priemen is 70 centimeter lang en heeft een scherpe punt, doch geen snijdende kanten. Het deel van het floret dat het weefsel doorklieft heeft een doorsnee van MIRIN DAJO Geen bovennatuurlijke, alleen buitengewone eigenschappen ten hoogste een tiende millimeter. Met zo'n instrument kan men or ganen doorstoten, zonder dat gro tere bloedingen optreden, want het weefsel wordt hoogstens vanéén gedrongen; bloedvaten, zenuwen en organen met een rond, glad opper vlak, hebben het vermogen, uit te wijken, vooral wanneer er (be trekkelijk) langzaam gestoten wordt. Eventueel scheurende bloed vaten worden direct getamponeerd en hebben gedurende de tijd dat het wapen in het lichaam zit, ge legenheid, zich te sluiten. Na het experiment drukt Mirin Dajo, samen met zijn assistent de steekwond onmiddellijk met, zijn vingers dicht. Desondanks verto nen zich daar soms enkele bloed druppels, die evenwel bij micros copisch onderzoek geen weefsel- delen blijken te bevatten. Het verslag komt tot de conclu sie, dat Mirin Dajo geen boven natuurlijke doch buitengewone eigenschappen bezit, en wel onge voeligheid voor pijn, en een grote mate van immuniteit voor infec ties (het instrument was vóór het experiment door de handen van vele toeschouwers gegaan en werd nadien niet gedesinfecteerd). Voorts valt op, dat het medium tijdens het experiment een slappe houding aanneemt. De sterke wis seling in de polsslagfrequentie wijst waarschijnlijk op een vermo gen, het vegetatieve systeem be- wugt te beinvloeden. Over de ge voelloosheid meent het verslag, dat suggestie of hypnose hieraan niet vreemd is, waarbij assistent Otter vermoedelijk een belangrijke rol speelt. Mirin Dajo's bewering omtrent zijn onkwetsbaarheid wordt dan ook afgewezen. Hij is niet onkwets baar: slechts moeilijk' kwetsbaar. Hem wordt in het verslag ook aan geraden, zich niet verder met deze experimenten bezig te houden, om dat men hier ongetwijfeld te doen heeft met het toebrengen van let sel dat zo het al niet plotseling de dood tengevolge heeft, dan toch op den duur chronisch lijden met zich mee kan brengen. Maar de Duitsers willen geen West-Duitse staat De Britse en Amerikaanse militai re gouverneurs van de Brits-Ameri kaanse zóne van Duitsland hebben in een conferentie met de eerste-mi- nlsters der afzonderiyke staten van West-Duitsland voorstellen voorge legd die een versterking van de Bi- zonale regeringsvorm beogen. De voorstellen zijn: 1.) De grootte van de Bizonale economische raad moet van 52 op J04 leden worden gebracht, die even als voorheen door de politieke par tijen worden benoemd. 2.) De economische raad dient te worden aangevuld met een tweede wetgevende kamer, die uit 16 le den zou moeten bestaan, n.l. twee uit elke der acht staten van de ge combineerde zónes. Deze leden moe ten worden gekozen door de rege ringen der staten, die ook de be voegdheden van de kamer moeten vaststellen. 3.) Er moet een uitvoerende com missie worden gevormd, waarvan de functie te vergelijken is met die van een kabinet. Da voorzitter moet door de economische raad worden geko zen. Hij zal bevoegd zijn zes mede werkers te kiezen, die resp. zullen fungeren als minister van finan ciën. voedsel en landbouw, econo mische zaken, communicaties, open bare diensten cn vervoer. De voor zitter van de uitvoerende commissie zal de hoogste Duitse bestuursambte naar en gezagsdrager zijn en worden bijgestaan door oudere ambtenaren, die geschikt zijn de verschillende de partementen te leiden. De Duitsers zullen met hun kabi netten de voorstellen bespreken en Donderdag de generaals opnieuw ontmoeten. Gereserveerde ontvangst Kriedemann, sociaal-democratisch lid van de voornaamste commissie van de Duitse economische raad, heeft verklaard, dat zijn partij Donderdag eigen voorstellen zal indienen. De sociaal-democratische minis ter-president van Sleeswijk-Hol- stein, Luedermann, zei, dat de De arts N. K. uit Zeist, werd in beroep van cassatie wegens het verwijderen van het bloedgroepte ken bij een SS-er tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld. De procureur-fiscaal concludeer de op 10 December vier maanden. Dr. K. werd door het Bijzonder Gerechtshof te Utrecht tot een jaar voorwaardelijk veroordeeld met een proeftijd van 3 jaar met de bij zondere voorwaarde dat hij gedu rende 1 y2 jaar geen praktijk zou mogen uitoefenen. ministers-presidenten van de Duit se staten in geen geval iets zouden aanvaaiden, dat zou lijken op de stichting van een souvereine West- Duitse staat. Kaufmann, christelijk-democra- tisch afgevaardigde in de economi sche raad verklaarde, dat zijn par tij 'in geen geval de Brits-Ameri kaanse voorstellen zou aanvaarden. Slechts de liberaal-democrati sche voorzitter der voornaamste commissie van de economische raad, Euler, verwelkomde de voor stellen. Verplichte plaatsing van minder-valide arbeiders Werkgevers, die meer dan 20 werknemers in dienst hebben, zijn volgens dc wet „Plaatsing minder- valide arbeidskrachten" bij het aannemen van nieuw personeel verplicht minder-validen in dienst te nemen tot maximaal 2 van het totaal aantal werknemers. Minder-valide arbeidskrachten kunnen zich bij het gewestelijk ar beidsbureau, waaronder hun woon plaats ressorteert, als zodanig la ten inschrijven. In verband met de aard van hun mindere validiteit zal niet steeds onmiddellijk een passende werkkring voor hen ge vonden kunnen worden. Dan be staat echter de mogelijkheid de minder-validen door omscholing en vakopleiding wederom arbeids geschikt te maken, opdat betrok kenen daar tewerkgesteld kunnen worden, waar zij een volwaardige arbeidsprestatie kunnen leveren. Broers van gesneuvelden bijzonder dienstplichtig Ingeschrevenen voor de lichting 1948 kunnen door tussenkomst van de burgemeester van hun gemeente een verzoek indienen om als buiten gewoon dienstplichtige le worden beschouwd. Deze regeling, die dezer dagen in werking is getreden, geldt uitsluitend voor hen. die een wet tige broer of half-broer tijdens de krijgsverrichtingen of in militaire dienst verloren, dan wel een broer of wettige halfbroer, terwijl zij als lid van een verzets-organisatie tij dens het plegen van actief verzet werden gedood of overleden aan verwondingen opgelopen tijdens het plegen van actief werk. De directeur-generaal der PT en T maakt bekend, dat houders van een radio-ontvangtoestel of van een af takking hiervan, die in het bezit zijn van een luistervergunning met serieletter G. deze vergunning in het tijdvak van 5 tot en met 16 Januari 1948 op een postinrichting (geen postagentschap) moeten om wisselen. Mühring deelt tweede plaats met Thomas en Grob Szabo heeft het internationale tournooi van Hastings gewonnen met 7 punten. De tweede, der de en vierde plaats werden gedeeld door Sir George Thomas, H. Grob en Mührihg. Fairhurst werd vijfde met 5 punten, gevolgd door Golom- bek met 4 punten, Alexander 3^ punt, Raizman 3 punten en mr. Spanjaard 1 punt, Kovacs (Oostenryk) won de meesterklasse reserves met 6H punt. In de hoofdklasse was mej. Heemskerk (Amersfoort) derde met 512 punt. Voor de achtste ronde van het internationaal schaaktournooi te Hastings werden nog gespeeld de partijen FairhurstSpanjaard 10 en RaizmanGrob 01. Door de afgebroken partij uit de 5e ronde tegen Wood te winnen heeft Van Scheltinga thans in het Hoogovenschaaktournooi de leiding met 4*fc punt Prins volgt op de tweede plaats met 3% punt. De uitslagen van de partijen, ge speeld in de vijfde ronde van het Hoogovenschaaktournooi z(jn: HenneberkeVan Steenis 01; O'Kellv de GalwayRossolimo V2 V2; KottnauerPrins 1—0; Cort- leverKramer afgebr. Scheltinga wint de afgebroken party van Kra mer. Stand na de vjjfde ronde luidt: 1. Van Scheltinga 412 pnt. en een af gebroken party2. Prins 3% pnt.; 3. Van Steenis 3 pnt. en 1 afgebr. party; 4. Kottnauer 3 pnt.; 5. O'Kelly de Galway 2\'e pnt.; 6. Ros solimo 2 pnt.; 7. en 8. Wood en Gortlever IVz pnt. en 1 afgebr. par ty*; 9. Henneberke IVz pnt.; 10. Kramer 1 pnt. en 1 afgebr. partij. Naar de „Evening News" uit Zwitserland meldt zün de winter sporthotels vrUwel nog verlaten. Het is ln Zwitserland al büna Pre cies zo als hier, de winter is er zo zacht dat de Olympische Spelen gevaar lopen, aangezien er niet voldoende sneeuw is gevallen voor de ski-wedstryden. Het Franse ski team heeft zelfs by gebrek aan sneeuw nog niet kunnen oefenen. Mej. Heemskerk Tram in Haarlem ver dwijnt, in Nijmegen misschien niet Na een beraadslaging van ruim drie uur heeft de gemeenteraad van Haarlem een motie aangenombn, waarin de raad het college van B. en W. uitnodigt maatregelen te treffen, die het afschaffen van de electrische tram voor het locale verkeer tot gevolg zullen hebben. De diensten moeten worden onder houden met autobussen. Ook in Nijmegen besloot de raad reeds in 1937 de electrische tram te liquideren, omdat de ex ploitatie verliezen met zich bracht. Na de bevrijding is echter geble ken, dat de tram ruime batige saldi opleverde. B. en W. onderzoeken derhalve de mogelijkheid het liqui datie-besluit op te heffen. Landmijnen op Italiaan se wegen gelegd Al het verkeer dat vandaag in de vroege ochtend Rome over de Via Aurelia verliet, moest stoppen voor de waarschuwing „mijnengevaar". Politie en sappeurs, die een onder zoek instelden, bliezen twee rijen landmijnen op, die dwars over de weg waren gelegd. Later moest ook het verkeer op de Via Flaminia stoppen, daar ook hier mijnen zouden zijn gelegd. Tot dusver heeft men echter geen mij nen gevonden. voor het tijdvak van 11 t.m. 24 Januari 1948 Elk der volgende bonnen geelt recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 712 1)3 algemeen 750 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 1500 gram iam. stroop enz. of 75U gram versnaperingen. 112 algemeen 250 gram waspoeder. 109 algemeen 1 ei. 110 algemeen 1600 gram brood (geldig tot 17/1 a-s.). 111 algemeen 400 gram brood of 1 rantsoen gebak (geldig t.m. 7 Febr. a.s. 105 reserve 800 gram brood (geldig t.m. 17/1 a-s.). 108 reserve 400 gram brood (geldig t.m. 17/1 a.s.). 115 algemeen 500 gram sinaasap pelen (voorinleveringsbon). Bonkaarten KD, KE 713 613. 614 algemeen 250 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 500 gram jam, stroop enz. of 250 gram versnaperingen. 612 algemeen 500 gram waspoeder. 609 algemeen 1 ei. 610 algemeen 400 gram brood (gel dig t-m. 17/1 a-s.). 611 algemeen 400 gram brood of 1 rantsoen gebak (geldig t.m. 7 Febr. a.s.). 604 reserve 400 gram brood (gel dig t.m. 17/1 a.s.). 608 reserve 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel, of kinder meel. of kinderbiscuits. 615 algemeen 500 gram sinaasap pelen voorinleveringsbon Bonkaarten MA, MB. MC, MD, MH 801 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) 1035 suiker 230 gram suiker, boter hamstrooisel enz., of 500 gram jam. stroop enz., of 250 gram versnaperingen. Tabak- en versnaperingenkaarten enz. QA, QB, QC 711 V-01, V-02 tabak 1 rantsoen siga retten of kerftabak. Y-03 tabak 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak- V-01 versnaperingen 200 gram. ver snaperingen. of 200 gram sui ker. boterhamstrooisel enz., of 400 gram jam. stroop enz. V-03 versnaperingen 100 gram ver snaperingen of 100 gram sui ker, boterhamstrooisel enz. of 200 gram jam. stroop enz. Tabak 4-reserve 50 gram scheer zeep of 100 gram scheercrème of 400 gram snelscheercrème. Bovengenoemde bonnen kunnen, reeds op Vrijdag 9 Januari worden gebruikt. De bonnen 115 en 615 al gemeen voor sinaasappelen moeten, uiterlijk op 17 Januari bij een han delaar in groente en/of fruit wor den ingeleverd. De bon voor scheer zeep blijft voorlopig geldig. Een rantsoen gebak bedi'aagt: ongeveer 280 gram beschuit (2 hele rollenof 300 gram biscuits, ongevulde wafels, crackers, matzes, toast, of 400 gram speculaas, koek jes of 560 gram ontbijtkoek, taai taai, Amsterdamse korstjes of 600 gram stroopwafels of een hoeveel heid gebak, waarin 280 gram bloem en/of zetmeel is verwerkt, met uit zondering van poffertjes, verse Hol* landse en Parijse wafels en oliebol len. Niet aangewezen zijn en vernie* tied kunnen worden de bonnen: 049. 051. 549. 551. 554, algem.. 040, 041, 042. 048. 547. 548. 070. 071, 072, 077, 576. 577. reserve, 0,32, 033, 533, 062, 063. 563 melk- Sinaasappelen in Rotter dam aangekomen In Rotterdam zijn 37.000 kisten Palestijnse sinaasappelen voor Ne derland aangekomen, het eerste deel van de partij van 150.000 kis ten, die in Palestina werden ge kocht. Bovendien verwacht men nog binnenkort 700.000 kisten si naasappelen uit Spanje. Deze sinaasappelen zullen zoals gemeld binnenkort in distributie worden gebracht. De voor-inleve* ringsbonnen 0-89 Algemeen en 5-89 Algemeen, aangewezen op 18 De cember 1947 z\jn tevens koopbon* nen, zodat do groente- en fruit-* handelaren onmiddellijk tot afleve* ring aan hun klanten kunnen over* gaan, zodra zij de zuidvruchten hebben ontvangen. In de bonnenlüst van deze week worden nieuwe voor- inleveringsbonnen van 500 gram sinaasappelen aangewezen. Hierop mag pas worden afgeleverd als alle oude bonnen zijn gehonoreerd. De prjjs^ naar gemeld vastgesteld op 0.76 per k.g„ geldt zowel voor Palestijnse, Spaanse als voor Surl* naamse sinaasappelen. Bananen duurder De maximumprijs van bananen is vastgisteld op f 1,38 per kg. Dit betekent een kleine prijsverhoging de oude prijs was f 1,32 per kg. Overijssel's Beauftragte uitgeleverd Weitlich, voormalig Beauftragte voor Overijssel bevindt zich ónder de honderd oorlogsmisdadigers, die kort geleden aan Nederland wer den uitgeleverd. Hij kan evenwel nog -liet worden gehoord, omdat hij, na door een beroerte te zijn ge troffen, in een ziekenhuis is opge nomen. Wel vertoeft in het Zwolse poli- tie-bureau een zekere O. Schulz, eens beul van Ratenau, het Duitse concentratiekamp, waar honderden Nederlanders werden mishandeld, gemarteld en vermoord. Schulz echter, ontkent. AFNEMENDE WIND Veersverwachting tot Vrijdagavond. Geleidelijk afnemende wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen West en Noord-West. Wisselende bewolking met vooral aanvankelijk nog enkele buien. Iets kouder. Vrijdag 9 Januari: Zon op 8.46; onder 16 46. Maan op 7.47onder 14.55.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1