DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Met een gematigd optimisme de toekomst tegemoet Omwenteling op allerlei gebieden Joodse nederzetting door Arabieren aangevallen Beslissende besprekingen te Djogja verwacht „Een kapitein van een loodsboot" Postauto gestolen Boterprijs moest omhoogook melk moest duurder Klagen onredelijk! s- Engeland moet exporteren De bevolking werkt mee; er is begrip voor de toestand Uit de Pinakotheek naar Rijksmuseum /.aterdag 10 Januari 1948 Achtste jaorgang No. 915 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaau Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R Poseur Chrisiansen komt in Februari voor Christiansen, eens de oppermach tige, zelfvoldane „Wehrmachtbe- fehlshaber", is na bijna drie jaren gevangenisstraf ineengeschrompeld tot een „slappeling", een man, die op alle mogelijke manieren probeert aan de tegen hem ingebrachte be schuldigingen te ontkomen. Evenals zijn rotgenoot Rauter heeft hij een pose aangenomen. Niet als correct aanhanger van het „Krieg tot Krieg. Befehl ist BefeJil", maar als de eerlijke, rondborstige zee.man, die door toevallir-» omstandigheden in het leger is terecht gekomen. En het lukt hem ten volle! Christian sen acteert zo goed. dat een buiten staander hem zou houden voor een brave kapitein van de een of andere loodsboot H\j zegt nu tegen zijn ondervra gers: „Mijnheer, ik weet van niets. Ik nam nooit beslissingen maar ging af op het oordeel van mijn staf officieren en als zij, eerlijke, goede en „anstandige" mannen mij advi seren: Zo en zo moet het gebeuren, wat moet ik dan, ik. een eenvoudige zeeman Ik kon het allemaal niet zo overzien." De dagvaarding tegen de voor malige „Wehrmachtbefehlshaber" is nog niet uitgebracht, maar de instructie is vrijwel gesloten. Zij stelt Christiansen verantwoor delijk voor de verwoesting van Put ten, het wegvoeren van de manne lijke bevolking en het vermoorden van vijf Nederlanders in St. Michielsgestel op 15 Augustus 1942. Het proces zal waarschijnlijk in Februari te Arnhem beginnen. IN NOORD-CAROL1NA (USA) scheepten volledig uitgeruste ma riniers zich in, met bestemming Middellandse Zee. De troepen kregen tanks, vlammenwerpers, geweren, jeeps, trucks en vlieg tuigen mee op reis Met f 20.000 aan geldzendingen Autodieven hebben te Nijmegen een PTT-postauto gestolen. Toen de beide beambten in het laatste postagentschap, dat zij die avond moesten bezoeken waren afgestapt, sprongen de dieven in de auto en reden er mee weg in de richting van Groesbeek. Volgens schattin gen hebben zij aan geldzendingen in de auto een bedrag van onge veer f 20.000 aangetroffen. Verliezen in Indonesië In de afgelopen week zijn de vol gende verliezen gerapporteerd: Koninklijke MarineVliegtuig maker 3e kl. W. A. Honig uit Vled- der; telgr. 2e kl. O.V.W., F. Matte- man uit Amsterdam. Koninklijke Landmacht: sold. Ie kl. P. Niehuis uit Rotterdam; serg. D. Miedema uit Minnertsga (gem. Barradeel, Fr.); korp. H. L. J. El- senburg uit Rotterdam; sold. J. C. L. Meijer uit Stokkum (gem. Bergh); sold. M. C. Kristelyn uit Ellemeet (Z.sold. Ie kl. J. Noel uit Maastricht; sold. Ie kl. G. Dia mant uit Rotterdam. Kon. Ned.-Ind. Leger: Tor. sold. 2e kl. Sibaroe; Man. sold. 2e kl. 13. Ransoen, beiden uit Indonesië. Minister Mansholt over de voedselvoorziening: Aan het slot van zijn radiorede over prijzen en voedingsmid delen deed minister Mansholt een dringend beroep op het Neder landse publiek, om zich niet te laten verleiden zwarte prijzen te betalen voor een schaars artikel. ,,Laat ieder zich houden aan de vastgestelde prijzen, want alleen dan kan het prijspeil ge handhaafd blijven," merkte de minister op. Jonge Palestijnse Arabieren, die in Syrië een militaire opleiding hgbben gehad, zijn Vrijdagochtend over de Syrische grens getrokken en hebben de Joodse nederzetting Kfarszold in Boven-Galilea aange vallen. Britse troepen kwamen te hulp en raakten met de Arabie ren slaags. Een vuurgevecht duurde twee uur, maar veroorzaakte, zoals in Palestina gebruikelijk, minder verliezen dan lawaai en op gewondenheid. Volgens sommige berichten zijn er enkele gewonden onder de Joden, volgens andere ook enkele doden. De waterleiding werd door de Arabieren afgesneden. sitzky is gekozen als voorzitter Vijftienhonderd Joden die in het - oude Jeruzalem wonen, worden nog steeds door Arabieren belegerd. Zij kunnen hun wijk niet in of uit, maar Britse militairen hebben gis teren met legerwagens een voor raad levensmiddelen aangevoerd. De Arabieren wilden het convooi doorlaten, onder voorwaarde dat het door soldaten werd binnenge bracht. Van Britse militaire zijde is mee gedeeld dat men de overtuiging heeft dat er voldoende voorraden in de stad aanwezig zijn. De Joodse leiders zouden echter trachten poli tieke munt te slaan uit de situatie, door te eisen dat de Britten voedsel door de blokkade brengen. Bedreigingen De Stern-groep, de felste der Zio nistische verzetsorganisaties, heeft een verklaring uitgegeven, waarin alle buitenlandse correspondenten, die perskaarten accepteren van het „fascistische door de Engelsen be taalde Arabische Hoge Bestuur", worden bedreigd met represailles. Het Arabische nationale comité heeft telegrafisch een beroep ge daan om onmiddellijke hulp op de landen der Arabische Liga, in ver band met de recente bomaanvallen op Arabieren. De Tsjechoslowaak dr. Karei Li- Prins neemt weer de leiding in Velsen Voor de zevende ronde van het Hoogoven Schaak-tournooi werden vandaag dc volgende partijen ge speeld: Van Steenis-O'Kelly 0-1; Kott- nauer-Henneberke 0-1; Van Schel- tinga-Rossolimo Cortlever- Prins afgebroken;" Kramer-Wood De stand luidt thans: 1. Prins 4Vz P- en 1 afgebroken partij. 2. Van Scheltinga 4 p. en 1 afgebro ken partij. 3. Van Steenis Z]/2 p. en 1 afgebroken partij. 4. 5 "en 6 O'Kelly, Rossolimo en Henneberke 3l/$ p. 7 en 8 Kottnauer en Wood 3 p. 9. Kramer 2\'2 p. 10. Cortlever 2 p. en 1 afgebroken partij. In de dames-zeskamp heeft mevr. Roodzant thans de leiding met 2l/2 punt. van de vijflandencommissie voor de verdeling van Palestina. De com missie besloot in haar eerste bijeen komst onmiddellijk contact te zoe ken met Britten, Joden en Arabie ren. Nederland is een eiland van goed koopte in een dure wereld. Bij het bepalen van de prijzen der voe dingsmiddelen moet rekening wor den gehouden met het internatio nale prijspeil, dat sinds 1939 aan zienlijk is gestegen. De regering streeft er naar lonen en prijzen in de hand te hcuden, opdat zij niet op een te hoog niveau komen te liggen. Dit beleid heeft o.m. gun stige concurrentiemogelijkheden op de buitenlandse markt ten ge volge. Om de prijzen van de levens middelen zo laag mogelijk te hou den, past de regering het verschil tussen de wereldmarktprijs en de binnenlandse consumentenprijs bij I uit het landbouwegalisatiefonds. Dit kost de schatkist jaarlijks honderden millioenen, een subsi die, die wij verantwoord achten, om de spanningen tussen lonen en prijzen niet te versterken. Indien bij ^lengte van tijd de we reldmarktprijzen dalen, vermin dert de subsidie automatisch, wanneer evenwel mocht blijken, dat het prijsverschil tussen de binnenlandse markt en de we reldmarkt stationnair wordt, zou de overheid zich genoodzaakt zien de subsidieregeling te her zien. Zouden de prijzen op de wereldmarkt stijgen, dan ka» de regering de subsidie zeker niet blijven verhogen, omdat een te ver doorgevoerde subsidiepoli tiek toch ook weer de tendenz tot inflatie in zich bergt. Melk en boter Voorts sprak de minister over de verhoging, die nogal wat gerucht heeft doen ontstaan: de prijs van de melk en van de zuivelproduc ten. Naar aanleiding hiervan merk te minister Mansholt op, dat of de verhoging van dezè prijzen ten laste moest komen van de consu ment of ten laste van de staat, die de subsidie uit het landbouwegali satiefonds zou moeten verhogen me^ vele millioenen. Dit laatste bleek niet mogelijk. Tegelijkertijd werd besloten op de boterbon desgewenst margarine beschikbaar te stellen. Toen stak de storm op. Van vele kanten stroomdn de klachten binnen. „U dwingt de minder welgestel- den om een minderwaardig pro duct als margarine te eten en ae welgestelden geeft u boter" schreef men: „U stuurt onze boter naar het buitenland en laat het Nederland se volk margarine eten", was een andere klacht. Deze beweringen zijn niet waar. „Velen onder u geven de voor keur aan boter boven margarine, omdat boter nu eenmaal beter smaakt. Nu het evenwel noodzake lijk was de boterprijs te verhogen, zodat er dus meer margarine ge consumeerd worut. uil ik er toch op wijzen, dat voor de vetbchoeftc van de mens de \oedingswaarde aan vetten in margarine en boter gelijk is. Ook hel verschil in vita mine-gehalte hebben wij kunnen ondervangen door de margarine te vitamineren met vitamine A. Eerst wanneer onze levensstan daard weer omhoog gaat zal er op ruimer schaal boter kunnen wor den geconsumeerd. Hier wil ik nog bij opmerken, dat er momenteel evenveel boter in ons land wordt gegeten air voor de oorlog. Het zou onverantwoordelijk zijn geweest, wanneer wij dj verho ging van de melkprijs voor de vee houders hadden doorberekend in de consumentenprijs van de boter, indien dit een onontkoombare ver hoging van de kosten van het le vensonderhoud zou hebben bete kend. Gelukkig is echter de grond- stoffenpositie voor de fabricatie van margarine van di l aard, dat het mogelijk is aan het publiek de vrije keuze te laten, om zelf te be slissen of men op de boterbon bo ter dan wel margarine wil kopen. Bij de beoordeling der groente- prijzen verliest men nog te veel uit het oog, dat deze prijzen voor de oorlog voor een groot aantal tuin ders te laag waren. Deze wantoe stand behoort nu tot het verleden, hoewel het verschil tussen de prijs, die de tuinder ontvangt en die de consument betaalt in sommige ge vallen nog te groot moet worden geacht. Er zijn echter maatregelen getroffen, dat de wintergroenten in voldoende hoeveelheid tegen lage prijs verkrijgb';-/ zullen zijn. Na de cacaopositie, die over de gehele wereld moeilijk is en in Ne derland verlaging van het rantsoen veroorzaakte, belichtte de minister het kaasvraagstuk met de verkla ring: „Indien het kaasrantsoen zou zijn verhoogd, zou het melkrantsoen onvermijdelijk verlaagd moeten zijn en dit achtte ik beslist niet verantwoord". De slechte graanpositie heeft het noodzakelijk gemaakt meelproduc- ten, t ie zonder bon verkrijgbaar waren, weer in de distributie te betrekken, doch doordat de rege ring reeds einde September de con sequenties getrokken heeft uit de zorgelijke graansituatie, kon wer kelijk ingrijpende achteruitgang voorkomen worden. Minister Mansholt besloot zijn rede met de verzekering, dat de toekomst, wat betreft dc voedsel voorziening, met gematigd optimis me tegemoet kan worden gezien. Reden tot ernstige ongerustheid bestaat er niet. Gelukkig konden de noodzakelij ke prijsverhogingen in de voe dingssector worden opgevangen door prijsverlaging in de andere sectoren van het economische leven. Kamerleden dreigden met revolvers Een Zuid-Amerikaanse poli tieke traditie herleefde tijdens een verhit debat over een anti communistisch voorstel in de Braziliaanse Kamer van Afge vaardigden, toen het kamerlid Pareira Silva zijn revolver trok en zei dat hij de communist Gregorio Bezerra zou neer schieten. De zitting werd voor enige tijd onderbroken, terwijl men Silva trachtte tot rede te bren gen. Tegelijkertijd kwam het in de Kamer en op de galerij tot een handgemeen, waardoor tussen komst van de po" 'ie noodzake lijk werd. Twee andere afgevaardigden trokken hun revolvers, maar het kwam niet tot schieten. Na een onderbreking nam de Kamer de wet aan om de com munisten uit alle regeringsfunc ties të zetten. Jeugdige dieven De Venlose recherche is er in ge slaagd een bende van jeugdige boefjes, die zich aan verschillende inbraken had schuldig gemaakt, op te rollen. Zo werden aangehouden een 14-jarige en twee 15-jarige jon gens, die uit een kiosk voor f 500 aan rookwaren, uit woningen dis tributiebescheiden en sieraden, als mede geld hadden gestolen. Het on derzoek duurt nog voort. Vier he lers, onder wie drie vrouwen, zgn eveneens ingesloten. Amerikaanse onderzeeërs voor Turkije De Verenigde Staten zullen vier onderzeeërs aan Turkije zenden. Zij vormen een onderdeel van de vijftien marine-schepen die inge volge Trumans hulpverleningspro gramma aan Turkije zijn toegewe zen. Spaak zal met de koning contact zoeken Het Belgische kabinet heeft pre mier Spaak gemachtigd zich recht streeks met Leopold in verbinding te stellen om een oplossing te vin den voor de koningskwestie. Professor Constantin Parhon, 84 jaar, is benoemd als president van het uit vijf leden bestaande natio nale presidium der Roemeense volksrepubliek. Hij krijgt hiermee de functies die vroeger bij de koning berustten. UNO-commissie zal Zondag leidende figuren der Republiek ontmoeten Toestand lijkt op die van midden-Juli Een gisteren uitgegeven commu niqué van de commissie van drie zegt, dat de commissie Zondag ochtend 11 Januari een bespreking met Soekarno, Moh. Ilatta, Sjarl- oeddln, Sjahrir en leden van de republikeinse regering te Djogja zal hebben. Verder meldt dit com muniqué, dat een Amerikaanse Da kota thans Moh. Hatta en Sjahrir ophaalt. Ten aanzien van de activiteit der commissie in de laatste dagen wordt gezegd, dat in antwoord op de informele suggesties, welke de commissie van drie aan beide par tijen gedaan heeft, de Nederlandse delegatie kortgeleden haar laatste amendementen op de voorstellen inzake het cease fire" heeft aan geboden en een aantal „richtlijnen" als een basis voor een politiek ver gelijk heeft geformuleerd. Deze zijn informeel door de commissie van drie met de Nederlandse mi nisters en met beide delegaties te Batavia en op de „Renville" be sproken. De ontmoeting van de commissie met de republikeinse re gering op Zondag a.s. zal deze be sprekingen completeren. Onze Haagse redacteur meldt: Men mag thans wel aannemen dat het juist is dat inderdaad Ne derland verklaard heeft zijn vrij heid van handelen voor te behou den, wanneer het niet binnenkort tot een staking van de vijandelijk heden komt. De verantwoordelijk heid, zoals de Nederlandse regering die ziet, zou een ogenblik kunnen meebrengen dat de regering tot be paalde maatregelen zal moeten be sluiten, al zou dit niet direct tot een opmars naar Djogja behoeven te leiden. Een hervatting van de politio nele actie is thans echter blijkbaar van uiterste tot alleruiterste mid del geworden. Men meent dat bij een aanwending van de strijdmacht in alleruiterste noodzaak de situa tie anders zou zijn dan in Juli van het vorige jaar. want nu zou dit, meent de regering, geschieden met medewerking van de federalen in Indonesië. In regeringskringen heerst de opvatting dat de toestand gelijkt op die van 15 Juli. toen men ook meende iets bereikt te hebben doch toen bleek dat de onderhan delaars te Batavia de regering van Djogja niet achter zich hadden. Ook thans evenwel is Sjarifoeddln uit Djogja teruggekeerd, zonder een antwoord op de voorstellen van de commissie van drie die voor Ne derland. naar verluidt, aanvaard baar waren. In deze omstandigheden acht men de bespreking van Zondag te Djogja tussen de commissie van drie en de republikeinse regering van beslissende betekenis. Ontvoerders gegreoen Na enkele uren speuren is de Rotterdamse recherche er in ge slaagd de drie ontvoerders van de tabakshandelaar Van Beek, te ar resteren. Verkenningen in Brittannië (slot) (Van onze speciale verslaggever) Wat thans in Groot Brittannië gaande is, is in wezen een strijd op leven of dood, gepaard gaande met een omwenteling op allerlei gebieden. Hot land kwam, evenals Nederland, straatarm uit de oorlog, beladen met schulden en met een gering bezit aan buitenlandse valuta, met een be volking, die aan vooroorlogse tijden do heugenis had van een goed leven, met een nogal verouderd industrieel apparaat. (Van onze speciale verslaggever) Gedurende de oorlog begonnen zich verschillende veranderingen te voltrekken, waartoe de oorlog Enge land dwong. De vitale verbin dingen verkeerden in gevaar en de scheepvaart moest in de eerste plaats oorlogsdoeleinden die nen. Het gevolg was. dat de land bouw zich moest gaan inrichten op de voorziening in de behoeften van de eigen bevolking. Het industriële apparaat werd eveneens voor oor logsdoeleinden gebruikt en dat ge schiedde op voortreffelijke manier. In geen land ter - wereld heeft de industrie zo hard gewerkt als in Groot Brittannië en in geen land ter wereld is de bevolking in haar geheel zozeer voor de oorlogvoering in touw geweest. Daarbij is gekomen een sociale omwenteling Het getuigt van de ver-ziende staatsmansblik van de oorlogsregering, dat zij midden in de oorlog het Beveridge-plan liet uit werken en aanvaardde. Omschakeling Van een terugkeer tot de vooroor logse toestanden kon in Engeland geen sprake zijn. evenals trouwens in andere landen. Dc industrie moest weliswaar overgeschakeld worden op vredesdoeleinden, maar kreeg veel sterker dan voor de oorlog tot verlangens van de bevolking zijn groter geworden: men kreeg de mensen, die een levenlang in de mijnen hadden gewerkt, moeilijk er toe weer naar hun oude werk terug te keren. De vrouwen, die voor de oorlog en gedurende de oorlog in de textielindustrie zijn daar nu niet meer voor te vinden en zij behoe ven er zich ook niet meer voor te laten vinden, want de lonen van de mannen zijn van die aard, dat vrouwenarbeid uit dien hoofde over bodig is geworden. Vandaar het denkbeeld om weer in een of andere taak voor de export te gaan wer ken. Men hoort in Engeland dezelfde klachten als in Nederland: als men iets moois van de eigen industrie wil kopen, moet men (zo mogelijk) naar het buitenland gaan. De sociale .jsflt- 9HP De maaltijden zijn waarlijk niet overvloedig, maar men verliest de moed niet. nu eenmaal niemand tegen werken, want dan werkt men zichzelf tegen. Dc export plannen van de regering worden door alle groepen der bevolking gesteund; de fabrieks eigenaars mogen van oordeel zijn, dat de kapitaals-investe ringsplannen van Stafford Cripps onjuist zijn, aan de noodzaak van export kunnen ook zij zich niet onttrekken. De gehele economische en sociale ontwikkeling gaat in een bepaalde richting; tegen de stroom op roeien, vooral als het tegen het eigen be lang indruist, is dwaasheid En dat ziet men heel goed in. Op basis van vrijheid Er is een ander hoogst opmerkelijk verschijnsel. Onder de indruk wel licht van Duitse propaganda hebben velen geloofd, dat de banden tussen de delen van het Britse rijk niet alleen veel losser zouden worden, maar dat er zulke excentrische ten- denzen zouden optreden, dat van een uiteenvallen sprake moest zijn. Thans zijn er aanwijzigingen, dat het moderne Britse systeem van samengaan-in-vrijheid meer succes heeft dan het verouderde koloniale stelsel. De banden mogen nog zo los zijn, banden zijn het toch; zij mogen meer van modern-econo mische aard zijn dan militair of vorm tot arbeidsrecrutering over te gaan, ook voor de vrouwen, die geen gezin hebben. Ook op het gebied van de buiten landse politiek hebben zich diep gaande veranderingen voltrokken. India is onafhankelijk geworden, Palestina wordt verlaten, verschei den andere gebieden kloppen aan om onafhankelijkheid. Meer dan ooit is Engeland een grote werkplaats geworden, inge richt op export, met een gehavende scheepvaart, met een bevolking, die hoge eisen stelt aan het leven, en die op eigen bodem de belangrijkste levensmiddelen moet gaan winnen. Onder die omstandigheden een expe riment te ondernemen als dat van een Labour-regering is stellig een grootse zaak. Of het experiment slagen zal? Onze indruk is, dat ook de oppo sitie niet meer zo zeker is van een mislukking als een half jaar geleden. Alle krachten worden ingespannen en over het geheel genomen werkt de bevolking mee. Zij moet trouwens wel mee werken, al was het alleen maar wijl het om haar eigen leven gaat. Men kan honderdmaal te gen Labour zijn, als het gaat om de aardappelenteelt kan koloniaal, de verhouding moge meer op vrijheid berusten dan die van vroeger, een verhouding is er en blijft er. De uitvoer naar Indië' gaat niet stil staan, nu India vrij is ge worden, integendeel; hij zal de ko mende jaren sterk gaan toenemen, ook als er geen een Engelse soldaat meer in India is. Wat de andere dominions betreft. Canada levert voedsel, op grond van een pas verlengde overeenkomst, Australië gaat tarwe leveren. Aan West-Indië is een voorstel gedaan voor suiker-leveringen, om maar enkele voorbeelden te noemen. Dat zal Groot Brittannië onafhankelijker maken van het dollar-gebied, voor wat zy'n voedselbehoeften betreft. Op industrieel terrein heeft men grote verwachtingen van het Mar shall-plan. Men zal voor de daaruit voortvloeiende gelden in de eerste plaats machines en dergelijke kopen, teneinde het eigen industriële ap paraat te versterken en te vernieu wen. Door gebruik te maken van de dollars hoopt men onafhankelijker te kunnen worden van het dollar- gebied. Met de woorden van Staf ford Cripps: ..Het Marshall-plan is geen vervanging van onze eigen plannen. Het geeft ons alleen de tijd om onze eigen hulpbronnen te ver sterken. evenals die in Europa, en in het sterlmg-gebied in het algemeen; het is in wezen slechts een tijdelijke maatregel." Het probleem van Engeland, ex port. niet sterk verschillend van dat in Nederland, is: te zorgen voor een voortdurende export, een uitvoer, die niet van tijdelijke, maar van veeljarige aard is. En die export- noodzaak in overeenstemming te brengen met de betrekkelijk hoge levensstandaard en de gestegen so ciale verlangens van de bevolking. Dat is ook een van de voornaamste zorgen van Stafford Cripps: door hoge prijzen gaan exportgebieden verloren. Niettemin: in brede kringen heerst de overtuiging, dat men er wel komen zal. al staan er nog veel moeilijkheden te wachten, en al zul len er ook terugslagen van voorbij gaande aard zijn, al zullen er con cessies gedaan moeten worden, wel ke tegen de opvattingen van Labour ingaan. Doch men hoopt de grote lijn vast in het oog te houden. Op al deze terreinen staan Neder land en Engeland er ongeveer ge lijk voor. Er is evenwel één verschil van diepgaande strekking. Dat ligt in dc houding welke men aanneemt te genover dc voorheen koloniale ge bieden. De Britse politiek van thans streeft naar samenwerking-in-vrij- heid. Die politiek schijnt profijtelijk te zijn, voor het gewezen moeder land en voor de gewezen koloniale landen. Ondanks of misschien juist door die vrijheid, helpen zij elkaar. Zou Nederland daar wellicht iets van kunnen leren? Zomertentoonstelling te Amsterdam De Directie van het Rijksmuse um te Amsterdam deelt ons mede: „Dc grote zomertentoonstelling van het Rijksmuseum zal dit jaar worden gevormd door een keuze uit de zeer bclangrijko collectie kunstwerken uit dc Pinakotheek to Münchcn. Deze tentoonstelling wordt in het voorjaar te Brussel gehouden en komt daarna naar Amsterdam. Het desbetreffende accoord zal binnenkort door de Belgische en Nederlandse autori teiten worden getekend. De tentoonstelling komt tot stand dank zü de medewerking van de Amerikaanse dienst voor Monu menten en Schone kunsten in be zet Duitsland. Verwacht mag wor den, dat dit een kunstmanifestatie zal worden, die de expositie van Wcense kunstschatten zal evena ren." Schilder Peters kwam niet uit Rusland Schilder Peters uit Bcrlicura heeft na langdurige verhoren ein delijk toegegeven, nooit in Rusland te zijn geweest, doch uitsluitend I Frankrijk tc hebben gewerkt. De Nederlandse missie, die ver miste personen in het buitenland opspoort, had uiteraard zeer veel belangstelling voor de ervaringen van de teruggekeerde Nederlander. Zij heeft dan ook de betrokkene gehoord en ontdekte reeds spoedig dat de betrokkene nooit in Rusland was geweest en het verhaal van zijn verblijf aldaar en van zijn avontuurlijke vlucht had verzon nen, om zijn afwezigheid van eni ge jaren te verklaren. Zoals men zich zal herinneren kwam Peters Eerste Kerstdag plot seling thuis, na jarenlange afwe zigheid. Hij diste een groots, fan tastisch ontvluchtingsverhaal op en verklaarde al die tijd in een Rus sisch kamp gevangen gezeten te hebben. Zijn wederwaardigheden gaven tal van Nederlanders nieuwe hoop, dat nog niet opgespoorde va derlanders in Rusland zouden ver blijven. Nieuwe socialistische partij in Frankrijk Zeventien opponerende leden van de Franse socialistische partij hebben een nieuwe partij gesticht: die der Demo cratische Eenheidssocialisten. Leiders van de nieuwe partij zijn G. Nébert (vroegere directeur van de Franse omroep), M. Four- rier (redacteur van het linkse dag blad Franctireur) en P. Stibbe (vroeger lid van de Franse consul tatieve vergadering, onmiddellijk na de bevrijding). Deze oppositiegroep oefende reeds lang critiek op de politiek van de S.F.I.O. Zij stonden samenwerking met de communisten voor, en meenden dat de partij te veel con cessies deed a 1 n de M.R.P. De jongste ontwikkeling, waarbij de scheidingslijn tussen communisten en socialisten scherp werd getrok ken, heeft de tegenstelling acuut gemaakt. Enige van de oprichters van de nieuwe partij stonden op het punt uit de S.F.I.O. geroyeerd te worden. Hoewel geen parlementsleden zich bij hen hebben aangesloten, betekent de oprichting van deze partij een verzwakking van cle „Derde Macht," omdat zij bij ko mende verkiezingen in staat zullen zijn de stemmen op te vangen van die arbeiders, die de noodgedwon gen anti-communistische houding van de S.F.I.O. niet accepteren. Socialisten confereren in Londen De socialistische contact-confe rentie te Londen, de eerste na het SILO-congres te Antwerpen in No vember 1947, is vandaag geopend. De socialistische partijen van achter het ijzeren gordijn zijn ver tegenwoordigd, ondanks het feit dat het blad van de Kominform hen beschuldigd heeft van steun aan rechtse partijen. Zij voeren oppo sitie tegen de aanwezigheid van Kurt Schumacher, de voorzitter van de S.P.D. Het dilemma waarin de conferen tie ten aanzien van Oost-Europa is geplaatst, zal scherp tot uiting ko men bij de bespreking van het voorstel de Roemeense oppositie partij van Petrescu, die zelf in ge vangenschap verkeert, toe te laten. Weerbericht OVERTREKKENDE DEPRESSIE Weersverwach ting tot Zater dagavond. Tijdelijk tot krachtige toene mende en naar richtingen tussen Noord en West draaiende wind. Meest zwaar be wolkt met nu en dan buien. Iets kouder. II Jan Zon op 8 45 uur, onder 16 uur. Maan op 9 29 uur. onder 16.34 uur 12 Jan.: Zon op 845 uur. onder 16.Ü uur. Maan op 10.03 uur, onder 17.42 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1