DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nederlands aandeel verhoogd tot 659 millioen Han van Meegeren: een goede broer Russen willen wijziging in status van Berlijn Amir Sjarifoeddin c.s. naar Djogja vertrokken Engeland krijgt ruim 0.7 milliard' minder dan gevraagd was Weer thuis en aan 't werk Nieuwe Arabische aanvallen Het was Stalin niet, zegt prof. Berven Mijnramp, scheeps- en vliegtuigongelukken „IJzeren Poort" wordt electrische centrale Fantast-schilder door „relatie" bedreigd Hoe zijn zieke zuster ons de schilder beschreef Zijn drang naar erkenning Drie ton als losprijs Deens schip gestrand bij Schiermonnikoog Zaterdag Januari 1948 Achtste jaorgang No. 915 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. oft P- kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe P( s Redactie en Administratie: Snouckaertlaan Amersfoort* Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Europees herstelplan drastisch verlaagd, maar. Nederlands aandeel in het Marshall-plan is voor de eerste vijftien maanden verhoogd van bijna 630 millioen tot 659 mil lioen dollar. Deze wijziging is gedeeltelijk aangebracht in ver band met de kosten die het Nederlands-Indonesische geschil met zich meebrengt. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft het Europees herstelprogramma herzien, nadat op grond van de ver kregen cijfers nauwkeuriger schattingen waren gemaakt, en nadat men zich had gerealiseerd dat er niet voldoende goederen zouden zijn om aan de Europese behoeften, vooral wat graan betreft, te voldoen. Voor een aantal landen werd het bedrag van de hulpverlening aanzienlijk verlaagd. Het door Engeland gevraagde bedrag van 2,630 millioen doll&r werd verlaagd tot 1,923 millioen, de door Frankrijk gevraagde 1,888 millioen werden 1,090 millioen dol lar, West-Duitsland ging terug van 1,150 tot 750 millioen dollar, Italië van 930 tot 780 millioen, Grieken land van 510 tot 157 millióen, Zwe den van 150 tot 65 millioen, Dene marken van 210 tot 162 millioen. Behalve voor Nederland werd ook voor België, Luxemburg en Noorwegen de toewijzing verhoogd. België, en Luxemburg gingen samen van 320.000.000 tot 439.000.000. Noorwegen van 50.000.000 tot 76.000.000. Nieuwe conferentie der 16? Hervé Alphand, het hoofd van de economische afdeling van het Franse ministerie van buitenlandse zaken, die voor zitter was van de conferentie van Parys, is naar Londen ver trokken om besprekingen te voeren over een tweede confe rentie der zestien landen. Men venvacht dat de conferentie in Februari gehouden zou worden. Het plan bevindt zich echter nog in een stadium van voorbereiding. De uitnodiging van de conferentie zou opnieuw uitgaan van de regeringen van Groot-Brittannië en Frankrijk, maar tevoren zouden de overige Veertien landen gehoord worden. Argentinië wil meedoen In Buenos Aires verluidt dat de Argentijnse regering de wens te kennen heeft gegeven als markt in het Marshall-plan te worden inge schakeld. De tarwe-oogst die thans wordt binnengehaald bereikt recordcijfers. Hierdoor zou het mogelijk zgn dat DE eerste groep gedemobiliseer. den uit Indonesië is Zaterdag in het vaderland teruggekeerd. Wij hopen, dat deze groep spoedig door andere groepen gevolgd zal worden, liefst onder omstandighe den. die én voor Nederland én voor Indonesië de mogelijkheid scheppen tot vruchtdragend sa menwerken. Dan zijn de offers, die onze jongens, en niet te vergeten hun gezinnen en verwanten, ge bracht hebben, niet vergeefs ge weest. Wij twijfelen er niet aan, of de gedemobiliseerden zijn in Neder land met open armen ontvangen, al mochten de kranten daar geen getuigen van zijn, dank zij de stuntelige wijze, waarop de be trokken instanties dergelijke za ken behandelen. Als het aankomt op contact met het volk schijnt men in Den Haag nu eenmaal con. stant met de handen in het haar te zitten en volgt men de tactiek van splendid isolation. Dit voorbeeld moge niet gevolgd worden door allen, bij wie de ge- demobiliseerden om werk komen aankloppen. Er zullen er zijn, die nu zij kennis gemaakt hebben met Indonesië, daarheen terug willen. Er zullen er ook zijn, die in Neder land weer normale arbeid willen gaan doen. Er wordt vaak ge klaagd over gebrek aan arbeids krachten voor de wederopbouw, met name over gebrek aan men sen, die durf, initiatief en doorzet, tinasvermogen hebben. Onder de gedemobiliseerden zullen er velen zijn, die deze eigenschappen be zitten. Daarom spreken wij de ver wachting uit, dat allen, die in de gelegenheid zijn deze gedemobili seerden in het productie-proces op te nemen, deze kans met beide handen zullen aangrijpen. (S.) Voorstel aan Trygve Lie als de UNO komt In de ministerraad van 19 Janua ri zal een plan worden besproken dat beoogt aan de heer Trygve Lie bij zijn bezoek aan Den Haag op 22 Januari de mogelijkheden voor te leggen, welke er hier te lande zijn voor een ontvangst van de Al gemene Vergadering van de Ver enigde Naties, welke dit jaar in Europa wordt gehouden. Het gemeentebestuur van Den Haag heeft te kennen gegeven gaarne als gastvrouw te willen op treden wanneer de zittingen in Den Haag zouden worden gehouden, Argentinië van alle Latijns-Ameri kaanse-landen de grootste bijdrage tot het Marshall-plan levert, zo zegt men in regeringskringen. De achtergrond van de wens van Perons regering is echter het dol lartekort van het land. Argentinië kan z\jn tarwe niet kwijt aan de vroegere Europese afnemers, die geen deviezen hebben, en het kan geen fabrieksproducten in de Ver enigde Staten kopen omdat het geen dollars heeft. Over een maand groot offensief op til Britse troepen moesten Zondag opnieuw te hulp komen, toen Ara bische sluipschutters hun aanvallen op Joodse nederzettingen nabij Dan aan de Palestjjns-Syrische grens hervatten. In de buitenwijken van Jeruzalem beperkte de gevechts activiteit zich tot enkele vuurge vechten op lange afstand tussen Joodse en Arabische sluipschutters. Een speciale correspondent van Reuter meldt, dat men op het hoofdkwartier van de Arabische guerilla-strijdkrachten in Palestina, dat zich ergens in de bergen be vindt. heeft meegedeeld, dat duizen den Arabieren zich bij de guerilla- strijdkrachten hebben aangemeld en nu een intensieve training on dergaan. Over een maand zou een gedisciplineerde strijdmacht tot actie gereed zijn. Deze actie zou te vens het sein zijn voor groot scheepse gevechten om het bezit van Palestina. 's Werelds goedkoopste auto kost f 1600 Een auto-fabriek in Califor- nië is begonnen met de produc tie van 's werelds goedkoopste luxe-wagen. Zij wordt onder de naam „The Town Shopper" (de boodschappenwagen) in de handel gebracht en kost onge veer 1600 gulden. De auto heeft een benzinever bruik van een liter op twintig kilometer. Behalve de assen, kogellagers, veren, bumpers een stuurstang wordt de wagen ge heel van alluminium vervaar digd. Prof. Elis Berven. de Zweedse kankerspecialist, die de vorige week onverwacht naar Moskou werd ge roepen voor een consult, heeft mee gedeeld. dat het niet Stalin was. die hij behandeld heeft. Hij heeft advies uitgebracht over het ziektegeval van een patiënt, wiens naam hij niet wilde noemen. Van officiële zijde werd in Mos kou verklaard, dat Stalin in goede gezondheid verkeert. Hij is van een lange vacantic terugggekeerd en doet als gewoonlijk zijn zaken af. Een mijn-ontploffing in Frankrijk, scheepsrampen, neergestorte vlieg tuigen, vormen de ongelukkenlijst van het afgelopen week-einde. Een mijn te Metz (Noord-Frank rijk) is verwoest door een mijngas- ontploffing in een van de gangen. Negen mijnwerkers zijn gedood en 28 liggen met brandwonden of gasvergiftiging in een ziekenhuis. Er moeten nog vijf man onder de grond zijn. Men stelt alles in het werk om hen te redden. Een Noors schip, de „Veni", 2982 ton, op weg van Leith naar Schot land. bevindt zich in zinkende toe stand ten westen van de Schotse plaats Colomsey. Een Brits weer- schip is er in geslaagd de gehele be manning van 28 koppen te redden. Een Portugees schip, de ..Colo nial", 8.309 ten. op weg van Portu gees Oost-Afrika naar Kaapstad, maakte een gevaarlijke reis toen aan boord brand uitbrak. De gehele tocht is de bemanning in de weer geweest om het vuur in bedwang te houden Met tien graden slagzij kwam het in Kaapstad aan. Waar schijnlijk moet een gat in de romp worden gehakt om de brand te blussen. De 780 passagiers van het Russi sche schip Dwina, dat bij de Noord oostkust van Japan in nood ver keerde, zijn veilig aan land ge bracht. Een Italiaans vliegtuig van de luchtmacht is bij Florence neerge stort. De bemanning van vier per sonen kwam om het leven. Een Frans vliegtuig van de lucht macht stortte brandend neer bij Pa rijs. De enige inzittende wist zich met de parachute te redden. Hij is gewond aan hoofd en benen. De bouw van een electrische cen trale aan de „IJzeren Poort" in de Donau, die in samenwerking met Roemenië en Joegoslavië zal wor den uitgevoerd, is een van de pun ten van het nieuwe Bulgaarse re geringsprogram. Verder vermeldt het program: socialisatie van de bouwgrond, na tionalisatie van banken, verzeke ringsmaatschappijen, buitenlandse handel en binnenlands verkeer en van de bossen. Het onderwijs zal in overeenstemming worden gebracht met de „huidige vooruitstrevende wetenschap, de volksdemocratie en de Slavische solidariteit" en de par ticuliere en confessionele scholen zullen worden gesloten. De poli tieke vrijheid en de vrijheid van godsdienst moeten worden gewaar borgd. HET EERSTE BENZINESTA TION OP DE RIJKSWEG DEN HAAGUTRECHT. Des nachts vindt de gestrande automobilist in de telefooncel van dit station een aantal bussen benzine, waaruit hij kan tan ken. Aan de bussen zit een label, waarop hij verzocht wordt, de kosten te gireren en dct bus te laten staan. Zal het experiment slagen? Dat hangt van de eerlijkheid der auto mobilisten afl Schilder Peters, „vluchteling Uit Rusland", heeft toegegeven niet verder dan Frankrijk te zijn ge weest. Hij verbleef daar bij familie, tot hij in November zijn broer ont moette, die hem verzocht ter wille van zijn verontruste familie naar de huiselijke haard terug te keren. Om zijn langdurige afwezigheid te verklaren en een vrij bedenkelijk particulier gedrag h\j was in 1941 vrijwillig naar Duitsland ge gaan te bemanteleft, verzon hij een verhaal, dat helaas door velen werd geloofd. In groten getale kreeg hij bezoek van mensen die nog steeds op de terugkeer van ver miste familieleden hoopten. Zelfs geraakte Peters in moeilijk heden, omdat een zijner relaties uit Rotterdam, die de ware toedracht van zijn belevenissen kende, dreigde hem te zullen verraden indien h\j niet een som gelds voor geleverde diensten overhandigde. De Nederlandse verliezen op 9 Januari: één gesneuvelde en vier gewonden. Door de aanhoudende val van de rivier de Waal is het van mor gen af weer mogelijk, dat rij- en voertuigen te Tiel door de veer dienst worden overgezet. Inlijving van stadssector bij Sovjetzone als tegenzet De spanning in Duitsland neemt toe. Uit Berlijn komt het bericht, dat de Russen het plan zouden hebben, de Sovjetsector van Berlijn in te lijven bij de Russische zone. als tegenzet tegen de Brits-Ame rikaanse plannen om Bizonie tegen 1 Februari een feit te doen wor den, althans wat economisch en financieel beleid betreft. Deze „gecamoufleerde West-Duitse regering" zou het onderwerp worden van een belangrijke verklaring van de Russische maarschalk Sokolofskl, binnenkort af te leggen. Wanneer de Russen inderdaad het plan hebben, hun Berlijnse sec tor bij hun zone in te lijven, zou dit kunnen leiden tot ontbinding van de Berlijnse gemeenteraad en ver wijdering van de Sovjetvertegen- woordigers uit de geallieerde Kom- mandantura van die stad. Ook de door de Russen gecontroleerde „Tagliche Rundschau" zinspeelt op een wijziging in de status van Ber lijn, als gevolg van de „grove schending" van de overeenkomst van Potsdam, doir de Engelsen en Amerikanen begaan door het be sluit, het bestuur over de beide Westelijke zones samen te voegen. Critieke zitting De eerstvolgende samenkomst van de geallieerde bestuurs raad in Berlijn moet 20 Jan. plaats hebben, en met grote spanning wordt deze zitting tegemoetgezien omdat daar aan de Russen gevraagd zal wor den, deel te nemen aan een geldsaneringsplan voor geheel Duitsland. Weigeren zij deel te nemen, dan wordt hiermee de voorlopige verdeling van Duits land bekrachtigd. Een Brits woordvoerder heeft echter de mogelijkheid dat de conferentie wordt uitgesteld reeds laten doorschemeren. In de Westelijke zones is groot lumoer ontstaan door een uitlating van dr. Semler. Deze is leider van de économische afdeling van het bizonale bestuur en heeft gezegd, dat van de Engelse en Amerikaanse Een stille kamer vol herinneringen: aan de ene wand tientallen por tretten- mannen en vrouwen in kledij, die veertig jaar geleden misschien modern was; jonge mensen, die met vrolijke gezichten het leven inzien; kleuters die hun eerste wankele pasjes doen; familie, vrienden en vriendinnen. Rechts bovenaan een grote foto van een schilder vol aan dacht voor zijn doek, een penseel in de hand. Aan de andere wand enkele originele litho's en een reproductie van een bekend schilderij: „De Em maüsgangers" van Han van Meegeren. Dan een erker, die uitzicht geeft op de stille Munnikenweg in Veenendaal. Aan de voordeur een émaille- plaat: Wed. G. W. van Kessel, expeditie-bedrijf. niet van mijn ziekbed week als ik weer een hevige aanval had. Acht maal reeds ben ik geopereerd, Han was het altijd weer die mij in mijn moeilijkste uren opzocht. Het vori ge jaar nog moest ik een levensge vaarlijke operatie ondergaan in het Diaconessenhuis te Utrecht^ Han kwam mij iedere dag opzoeken, on geveer vier weken lang. Er zullen Hier leeft, reeds vele jaren aan haar bed gekluisterd, mej. Wille- mien van Meegeren, één van de drie zusters van de schilder, die enkele dagen geleden in de Vale- rius-kliniek te Amsterdam plotse ling is overleden. Lichamelijk naast deze rumoerige wereld, maar geestelijk intens daarin levend, doordroomt deze ernstig zieke vrouw alle heerlijke herinneringen, die zij van haar broer heeft behou den. Als zij vertelt, en dat met een geestdrift, die kwalijk schijnt te passen bij dit5uiterst broze lichaam, leeft voor ons op de mens Han van Meegeren, zoals slechts weini gen hem zullen hebben gekend. „Hij was de liefste broer, die U zich voorstellen kunt. Nadat ik mijn eind-examen H.B.S. had ge daan openbaarde zich een ernstige maagkwaal, die het mij onmogelijk maakte een werkkring te zoeken. Later kwam daar een hartziekte bij, al vele jaren kan ik niet meer lopen.Als ik Han niet had ge had zou ik misschien daaraan geestelijten onder zijn gegaan. Han zorgde voor alles, wat ik nodig had, Han regelde al mijn zaken, Han was het, die soms dagenlang Han van Meegeren, schilderend voor zjjn ezel maar weinige broers en zusters zo intiem met elkaar zijn als Han en ik dat waren." Het wordt stil in deze toch al rustige kamer. Felle regendruppels tekkeren op het zinken dakje van de erker. De gure wind giert om het huis. Herinneringen worden levend Twintig jaar reeds ligt mej. Van Meegeren in bed, twintig jaar heeft zij in stille afzondering nage dacht over dat merkwaardige „ding" dat leven heet. Er is haar over de zin daarvan waarschijnlijk meer geopenbaard dan aan ons, ge zonde mensen, die in de jacht van alledag geen tijd vinden voor be zinning. Haar oordeel over de dik wijls vreemde handelingen der mensen is mild, natuurlijk ook over de verkeerde daden van haar broer. Goedpraten wil zij die niet, doch zi. heeft voor zichzelf een verklaring trachten te vinden waarom Han zijn toevlucht nam tot afkeurenswaardige middelen om tot roem te komen. Gevoelsmens „Han was in iedere vezel van zijn lichaam gevoelsmens. En een kunstenaar! Dat zegt de gewone mens dikwijls weinig, maar mij, die hem zo door en door gekend heeft, ontzaglijk veel. Hij was heftig en uitermate critisch. De weinige waardering, die Han van de officiële Nederlandse kunst- critiek ondervond, heeft hem zwaar gekrenkt. Dat moet hem er toe gedreven hebben „De Emmaüsgangers" te schilderen. Het kan mij persoonlijk niets schelen, en ik geloof vele Neder landers met mij, hoe sommige cri tici, nü over dit doek spreken en schrijven. Voor mij is het nog altijd het mooiste dat Han geschilderd heeft. Iedere keer, als ik er naar kijk en dat is tientallen malen per dag denk ik: „Ja, zo was Han, zoals de man rechts op het schilderij, die vol gespannen ver bazing het wonder aanschouwt. Zo ook heeft Han het ondoorgronde lijke mysterie, dat leven heet, be keken." De schier doorzichtige handen beloften met betrekking tot de im port in 1947 slechts tien percent is uitgevoerd. Als „gemene leugens" heeft het Amerikaanse bestuur deze uitlatingen bestempeld, maar het is koren op de molen van de commu nistische propaganda. Semler zit intussen nog steeds op zijn post, de belangrijkste in het economische leven van „Bizonie". De CDU, welker leider, Jakob Kaiser, door de Russen niet langer wordt erkend, heeft een poging ge daan, de eenheid van Duitsland alsnog te realiseren en wil de geal lieerde bestuursraad in Berlijn ver zoeken, toestemming te verlenen tot het bijeenroepen van een natio nale vergadering. Het militaire Sov- jetbestuur heeft zich echter in deze zaak gemeld en terugtrekking van het gedane voorstel bevolen. Tegenspraak der oorlogsgerlichten, maar spanning en ongeduld blijven Amir Sjarifoeddin. de republikeinse eerste minister, is Zondag met Sjahrir en Mohammed Hatta per vliegtuig uit Batavia naar Djokja vertrokken en gezabhebbende Neder landse kringen hebben gezegd, dat de berichten over een hervatting van de politionele actie ,,uit de lucht gegrepen" zijn. Wel verneemt Ancta echter uit andere bron dat aan de Républiek t duidelijk antwoord op korte termijn gevraagd is. doch of. zoals twee persbureaux Zaterdag meld den, de toestemming voor Sjarifoed- dins reis hiervan afhankelijk was gesteld, kan niet worden nagegaan. Zowel Sjahrir als Sjarifoed- f:idin hebben zich echter tijdens hun oponthoud te Batavia pes simistisch uitgelaten. Sjahrir zei dat dit bij hem door gebrek aan feitenkennis kwam, maar Sjarifoeddin, die tijdens een linterview te Singapore gezegd had te geloven, dat er in Fe bruari oorlog in Indonesië zou uitbreken, bevestigde deze ver klaring in Batavia. Nederlands ongeduld Van Nederlandse zijde werd er tegenover Aneta op gewezen, dat het nu reeds vijf weken Ngeleden is dat de Renville voor de rede van Priok aankwam en dat aan boord van het schip sinds 10 December geen ontmoeting der delegaties meer heeft plaatsgehad. Ass-Press. citeert gezaghebbende Nederlandse kringen, die wijzen op de mening van Nederlandse militaire leiders, die bij eventueel afbreken der on derhandelingen toch een bezetting van Djogja „als enigp middel" aan bevelen, om het verzet tegen de Ne derlanders in de kiem te smoren. Djogja beraadt zich Het republikeinse kabinet en de republikeinse delegaties voor politie ke en militaire onderhandelingen Twintig beschuldigingen tegen Van Geelkerken Van Geelkerken, plaatsvervanger van Mussert, zal voorlopig nog niet terecht staan, omdat het onderzoek in deze zaak twee drie maanden vergt. Tenminste twintig zeer be zwarende punten zijn tegen de be schuldigde aangevoerd; o.a. het lei derschap van de Jeugdstorm en de functie inspecteur-generaal van de Landwacht. De zaak Van Geelkt^;- ken zal door het Amsterdams Bij zonder Gerechtshof worden behan deld. „Ja. zo was Han, zoals de man rechts op het schilderij, die vol gespannen verbazing het wonder aanschouwt." aldus mej. Wilhelmina van Meegeren, voor wie de „Emmaüsgangers" het schoonste is. dat haar broer heeft ge schilderd. schikken het sierlijke--' gekamde haar wat op, de fijne, tere treïcken van deze veel-beproefde vrouw, die zich boven haar leed wist te verheffen en zich nu niet meer ongelukkig voelt, krijgen een dro merige expressie. „Vreemd is het toch, dat, als je meent van geen enkel nut meer te zijn voor de mensen, God je een taak oplegt die je verlangen, om te blijven leven, aanwakkert". Haar geschiedenis En mej. Van Meegeren vertelt, hoe zij in het eenvoudige arbeids- gezin terecht kwam. Mevr. Van Kessel war huishoudster bij een tante van haar. Dertien jaar gele den trad zij in het huwelijk. Mej. Van Meegeren woonde toen bij een verpleegster, die haar als een „ding" behandelde. Het jonge echt paar vroeg haar bij hen in te ko men, de vrouw wist, hoe de zieke verpleegd moest worden. Zo kwam mej. Van Meegeren bij de Van Kessels. Zes jaar later overleed de man, na een kort ziekbed. En nu is „tante Mien" het, die de drie kinderen opvoedt. Moeder Kessel drijft de zaak, mej. Van Meegeren ir de boekhoudster en de corres pondente, voor zover haar steeds slechter wordende ogen dat toela ten. „Vroeger heb ik veel gehand werkt, ik weet, dat ik mooie din gen heb gemaakt. Ik heb er niets meer van over. Steeds, als ik naar een ziekenhuis moest en mij op het ergste voorbereidde, gaf ik alles weg. De laatste tijd echter kan ik nauwelijks meer de kousjes van de kinderen stoppen." Dan komt het gesprek weer op Han, op zijn plotselinge overlijden. „Ik heb hem niet meer gezien, maar enkele dagen geleden zag ik een eerste afdruk van e*-n foto, die na zijn sterven is gemaakt. Niet te geloven, hoe mooi! Han leek veel jonger geworden, dan hij de laat ste tijd er uit zag, een onaardse glimlach om zijn mond. Hij moet in die laatste seconden een prach tig visioen hebben gehad." Han van Meegeren is niet meer, het is de meesten van ons niet ge geven te oordelen over de grootte van zijn kunstenaarschap. Wij kunnen niet die geestelijke afstand scheppen die nodig is om ons daar over een objectief oordeel te vor men. Ieder mens faalt op belang rijke punten van zijn leven, hoe groter de mer.s, des te grover zijn fouten. En schier iedere mens draagt in zich de drang zich te doen gelden, hij verlangt succes al is het maar een weinig. Deze drang naar erkenning en roem is Han van Meegeren .e machtig geworden, hij was er op het laatst door bezeten. En hij heeft verkeerd gehandeld. Dat erkent hij zelf, dat erkent ook zijn zuster, die zo zielsveel van hem hield. Zullen latere geslachten tot de erkenning komen, dat hij alleen zó kon falen omdat hij toch een groot kunstenaar was9 Als eens een waarlijk goede bio grafie over Han van Meegeren wordt geschreven moet daarin ook klaar belicht worden, dat hij, naast vele zwakke menselijke eigen- .«chappen, minstens één heel goede had: hij was een liefdevolle, zorg- jame broer voor een hulpeloze, altijd zieke zuster. hebben Zondag in tegenwoordigheid van Soekarno en vice-president Moh. Hatta besprekingen gevoerd. De?e besprekingen werden vooraf gegaan door een onderhoud van twee uur tussen Soekarno, Moh. Hatta, Sjarifoeddin. de republikeinse mi nister van buitenlandse zaken Hadji Agoes Salim. Soetan Sjahrir en de voorzitter van de commissie voor militaire onderhandelingen, dr. Lei- mena. Protest uit Oost-Sumatra t De .-voorlopige raad van Oost-Su matra heeft een telegram gezonden aan zijn vertegenwoordiger te Bata via. waarin geprotesteerd wordt te gen de uitnodiging van dc Repu bliek aan Oost-Indoncsië voor het voeren van afzonderlijke besprekin gen betreffende de oprichting van de Verenigde Staten van Indonesië. De raad deelt in dit telegram mede. dat besprekingen dienen te worden ge houden met alle deelstaten gezamen lijk en niet in Djogja. doch te Bata via. Naar wU vernemen, bedroeg de losprijs, die de gearresteerde ont voerders voor de invriiheidlating van de ontvoerde Rotterdamse ta bakshandelaar hadden willen eisen precies f 300.000. Tussen Schiermonnikoog en Rot- tumeroog strandde gistermiddag een Deens stoomschip „W. Th. Mal ling" op de Lauwergronden. Het voer tijdens hoog water vast on toen de eb intrad, lag het muur vast in het zand. Twee Duitse sleepboten trachtten het schip los te trekken, doch do pogingen zouden vandaag worden voortgezet. De Nederlandse kust- reddingsboot „Insulinde" bleef van nacht in de omgeving van het ge strande schip patrouilleren. Hoe wel de toestand geen direct gevaar oplevert, kan bij ruimende wind een kritieke situatie ontstaan. Volgens de laatste berichten hebben de Duitse sleepboten de „W. Th. Walling" vannacht bij de ken tering van het getij, vlot gesleept. Het schip heeft zijn reis naar Gent voortgezet. Wachtgeldregeling voor distributie-ambtenaren Dezer dagen is voor distributie ambtenaren, zowel van het Cen traal Distributiekantoor als van de Plaatselijke Distributiediensten een nieuwe wachtgeldregeling opge steld. Er wordt onderscheid ge maakt tussen kostwinners en niet- kostwinners. De eerste categorie ambtenaren krijgt, na het ontslag, een uitkering gedurende het tijd vak gelijk aan een zesde deel van hun diensttijd, maar voor ten hoogste twee jaar. De eerste twee maanden ontvangen zij het volle salaris, de twee maanden hierop volgend 85 procent, en de volgende acht maanden 70 procent, de rest van de wachttijd krijgen zij een uitkering van 60 procent van hun salaris. Niet-kostwinners krijgen een uitkering gedurende een twaalfde deel van hun diensttijd maar voor ten hoogste een jaar. Zij ontvangen hun volle salaris ge durende een maand, de volgende maand krijgen zij 85 procent dan nog gedurende 4 maanden 70 pro cent en de rest 60 procent. Voor beide groepen geldt als voorwaarde dat zij tenminste drie jaar in dienst van distributiedienst zijn geweest. Deze regeling geldt alleen voor personen, die geen pensioen ontvangen. Weer eieren De tegenwoordige eierproductie rechtvaardigt de verwachting, dat in de komende periode tot Pasen aan alle leeftijdsgroepen acht eie ren verstrekt kunnen worden. On der voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zal de verstrek king als volgt plaats hebben; op 22 Januari wordt een bon aangewezen voor een ei, op 12 Februari even eens een bon voor een ei, op 26 Fe bruari een voor twee eieren Op 11 Maart wederom een bon voor een ei en tenslotte op 18 Maart (ruim een week voor Pasen) een bon voor drie eieren. In de eerste week van Maart vertrekt de Marinierskapel voor een tournee naar Indonesië. Weerbericht i 13 Jan.: ZACHT MET VEEL WIND Weersverwachting, gel dig tot Dinsdagavond: Opnieuw toenemende wind, aan de kust waar schijnlijk tijdelijk tot volle storm. Meest zwaar bewolkt met en kele tijdelijke opklarin gen en nu en dan regen of motregen. Zacht voor de tijd van het Jaar. Zon op 8.44 uur. onder 16.53 uur. Maan op 10.28 uur, onder 18.52 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1