DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Collegiaal orgaan" oefent landvoogdij uit Nieuwe ontwikkeling in bestandskwestie Geen ontslag van personeel bij de Spoorwegen Wanhoop maakt zich meester van West-Duitsland Leden zullen alle vraagstukken van algemeen bestuur behandelen Als leden genoemd: minister Neher en Van Vredenburch „VAN MOOK"-LIJN GEACCEPTEERD Eigen accoord met Oost-Indonesië, meer Negara's op Sumatra Kerkdienst eindigde in handgemeen KONING LEOPOLD NAAR HAVANNA Wel minder nieuw personeel Regeringsverklaring schetst structuur „Ver. Staten van Indonesië" Abdoelkadir c.s. geïnstalleerd „WIJ BLIJVEN IN BERLIJN" ALLEEN SNELLE HULP HELPT... Dinsdag 13 Januari 1948 'AcHtste jaargang No. 917 Opgericht door de Stichting ,.Het Parool - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Regeringsverklaring in de Tweede Kamer: m Het eerste deel van de regeringsverklaring, die minister-pre sident Beel vanmiddag in de Kamer aflegde handelt voorname lijk over de instelling van het „Collegiaal Orgaan," dat de land voogdij in Indonesië zal Uitoefenen. Voorts roert de verklaring de personeelsvoorziening in Overzeese gebiedsdelen aan, terwijl zij tenslotte aandacht wijdt aan de situatie op economisch en financieel gebied, die zij gematigd optmiistisch noemt. ling ontwerpen, op de voet waarvan detachering kan plaats vinden. Voorts dienen in deze regeling de nodige zekerheden en garanties op genomen te worden. Vervolgens gaf dr. Beel een over zicht van de situatie op economisch en financieel gebied, die h\j gema tigd optimistisch noemde. Het vraagstuk van de devlezenpositie baart, In verband met de recon structie, nog ernstige zorg. Er is reden te verwachten, dat da voor deze reconstructie onontbeerlijke buitenlandse credieten niet zullen uitblijven. Naar de mening van de minister president kan de goede, bestaande verstandhouding tussen Den Haag en Batavia nog worden verbeterd door de instelling van het „Colle giaal orgaan", dat de landvoogdij zal uitoefenen. In dit o»gaan zul len de vraagstukken van algemeen bestuur, voorzover zij de algemene belangen van het Koninkrijk tevens raken, collegiale behandeling vin den. „Bij Koninklijk besluit zal worden ingesteld een college, bestaande uit de luitenant-gou verneur-generaal als voorzit ter en twee leden te benoemen door de Kroon. De luitenant gouverneur-generaal zal dit college hebben te raadplegen over alle aangelegenheden, welke de algemene belangen van het Koninkrijk raken. Als zodanig zullen o.m. gelden de staatkundige, militaire, eco nomische, financiële en cultu rele verhoudingen van Indone sië tot Nederland, Suriname en Curasao. Beroep op de Kroon Voorts de staatkundige hervor ming van Indonesië, de economi sche en financiële reconstructie van deze gewesten en de buitenlandse betrekkingen voorzover zij in Indo nesië worden behandeld. Het college zal tenslotte zelf kunnen beslissen, welke zaken nog meer moeten worden geacht de algemene belan gen van het Koninkrijk te raken. Over al deze zaken zal de lt.-gou- verncur-generaal in overeenstem ming met zijn medeleden van het college hebben te beslissen. Wordt in het college geen overeenstem ming bereikt, dat heeft elk lid het recht de beslissing van de Kroon in te roepen. De lt.-gouverneur-gene raal zal tenslotte onder zijn uitein delijke verantwoordelijkheid be paalde delen van z\jn taak aan een der leden kunnen overdragen, wan neer hij zulks in het belang van een goede vervulling van deze taak no dig oordeelt", deelde de minister president mede. Bovendien verklaarde hjj, dat. zo dra het betreffende Koninklijk Be sluit is verschonen do heren L. Neher, thans minister van Weder opbouw cn Volkshuisvesting en jhr. mr. H. van Vredenburch, chef der directie politieke zaken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, worden voorgedragen voor benoe ming tot leden van dit college. Personeelsvoorziening Als een der punten van bespre king te Batavia noemt de rege ringsverklaring de voorziening van het overheidsapparaat in Indonesië met personeel uit Nederland. Bin nenkort zal een commissie worden ingesteld, die het gehele vraagstuk der personeelsvoorziening in Indo nesië zal onderzoeken en een rege- Met waardering sprak de minis ter in zijn verklaring over de werkzaamheid van de Commissie voor Goede Diensten en ging na der in op de door deze commissie gedane voorstellen met betrekking tot het staken der vijandelijkheden. De minister verklaarde: „Bij de gedachtenwisseling, welke reeds eerder over de basis v?n een wa- penstilstan 'saccoord was gevoerd, was jnzerzijds gesteld, dat wij geen gebied, dat effectief onder onze controle stond, zouden ontrui men. Daarom konden wij geen an dere demarcatielijn dan de zg. Van MooLlijn, le lijn op 29 Aug. van verleden jaar, uitgestippeld in eep proclamatie van de luit.-gouver neur-generaal, accepteren." „In het ontwerp van de commis sie voor goede diensten werd in derdaad de Van Mook-Iijn als de marcatielijn voor de wapenstil stand voorgesteld; aan weerskanten van deze lijn zou een gedemilitari seerde zone worden gevormd, die zich aan beide zijden zou uitstrek ken tot de lijn, die de verst voor uitgeschoven posten van elke partij onderling verbindt: het wederzijd se patrouilli-gebied. Wij hebben gemeénd een voorstel in deze geest te mogen aanvaarden." Een tweede groep onderwer pen en problemen, die de minis ters in Batavia hebben bespro ken, noemt dr Beel in zijn rege ringsverklaring die, welke be trekking heeft op „onze verhou ding tot de onderscheidene delen van het eilandenrijk." Ten aanzien van de staatkundige structuur van Sumatra verklaar de de minister-president: „Het is op Sumatra duidelijk geworden, dat de verwezenlij king van de federatieve staat niet geheel zal plaats vinden in de vorm, zoals die op de confe rentie van Malino voor ogen stond. Men zal zich herinneren, dat deze federatieve staat zou worden gevormd door vier grote deelstaten, vier Negara's, die ieder op zich weer zouden kunnen bestaan uit zogenaamde Daerahs. Zo zou het eiland Sumatra in zijn geheel een deelstaat worden. Onze contacten nu op Sumatra hebben ons tot de overtuiging ge bracht, dat het van een verkeerd inzicht zou blijk geven, indien ge streefd verd naar eenheden, die door de bevolking der betrokken gebieden zelf als kunstmatig wor den aangevoeld. Met name immers op Sumatra zijn de tegenstellingen tussen de verschillende gebieden groot. Mitsdien moet worden verwacht, dat Sumatra meer Negara's zal tellen. Oost-Indoncsië „Meer in het bijzonder moge ik ingaan op onze contacten met de deelstaat Oost-Indonesië, die heeft aangedrongen op een eigen over eenkomst, die de grondbeginselen der nieuwe structuur zou veranke ren. Uitvoerige besprekingen met de vertegenwoordigers van deze deel staat hebben geleid tot een voor lopig ontwerp. Zodra overeenstem ming zal zijn verkregen, zal dc tekst der ontwerp-overeenkomst aan de kamer worden voorgelegd," aldus dr. Beel. Overgaande op de bespreking van de contacten met de Republiek verklaarde de minister-president: „Het probleem van onze verhou ding tot de republiek is voor de uiteindelijke oplossing van het Indonesische vraagstuk uiteraard van grote betekenis". Dr. Beel wees er echter op, dat hoewel de republiek een belangrijke uiting blijft van het nationalisme, het een fout zou zijn te menen, dat dit nationalisme alleen in het streven van de republiek tot uiting zou komen. Vervolgens beschouwde hij het als een denkfout de republiek te vereenzelvigen met iedere rege ring van de republiek. „De ontwikkel'ng in de laatste maanden, aldus'gaat de verklaring verder, hebben bovendien aan het vraagstuk van onze verhouding tot de republiek, hoe belangrijk ook op zichzelf, zijn overheersend karak ter in het Indonesisch beleid ont nomen." De regering heeft, naar minister Beel vaststelde, tegenover de repu bliek onveranderlijk vastgehouden aan het standpunt, dat van enige vruchtbare politieke onderhande ling geen sprake zal kunnen zijn, zolang het staken van het vuren en van de andere vijandelijkheden niet is verwezt.ilijkt. In de overvolle Herst. Evang. Luth. Kerk te Amsterdam aan de Kloveniers burgwal heeft ds B. E J. Bik Zondag morgen het Woord bediend Buiten zijn medeweten hebben zijn vrienden en medestanders de leden der gemeente in tegenwoordigheid van een notaris het oordeel gevraagd over de huidige situatie Daarbij bleek, dat zeker 80';- zich achter ds Bik stelt. Van de ver klaringen der gemeenteleden Is een notariële acte h la minute opgemaakt, die aan de Algemene Kerkelijke Ver gadering der H E.L K. zal worden aan geboden. Bij het uitgaan van de dienst ont stonden twee incidenten. Een kerk ganger. die tot de tegenstanders van ds. Bik behoort, gaf één der aanh'an- gers van deze predikant, die hem ver zocht zich ordelijk te gedragen, in het kerkportaal een vuistslag In het ge zicht. die dusdanig aankwam, dat de tanden hem door de mond geslagen werden. Op de binnenplaats van het kerkgebouw troffen medestanders van ds Bik de voorzitter van het afgezette college van ouderlingen aan met een klewang onder de jas Zij waarschuw den onmiddellijk de politie, die zowel man als klewang meenam. De betrok kene gaf voor dat hij deze klewang aan een zendeling moest brengen Gisteravond werd wederom een telling van kerkgangers gehouden. Aangezien tegenstanders van ds Bik door valse opgave het kerkgebouw van telefonische verbinding hebben beroofd wordt het wederom dag cn nacht door aanhangers van ds. Bik bewaakt Prinses Anna van Bourbon-Parma is met haar moeder uit Kopenhagen naar Lausanne vertrokken om zich bij ex-koning Michael te voegen maar dat is dan ook het enige concrete nieuws dat er over de officieuze ver loving te weten te komen is. Majoor Vcrgotti. dc adjudant van de verdre ven koning, zei. dat een ..romantische geschiedenis" onmiddellijk na het af treden ongunstige zou zijn. omdat hierdoor de communisten argumenten in handen zouden worden gegeven voor hun propaganda-campagne, die be- oogt aan te tonen dat Michael alleen maar is afgetreden om van de last af (e zijn en zich te gaan amuseren. Dc ex-koning schijnt, echter nog steeds te hopen, eens op de Roemeense troon te zullen terugkeren. Passage besproken op schip van H.A.L. Naar het ANP uit gezagheb bende bron verneemt, heeft koning Leopold van België pas sage besproken op 't m.s. „Som- melsdijk" van de Holland-Arae- rika-lijn, dat op 17 dezer uit Rotterdam vertrekt. Op 20 Ja nuari zal de koning scheep gaan in Lissabon, om vandaar de reis naar Havanna te ondernemen. De „Sominelsdljk" is schip met aecomodatle passagiers een motor voor twaalf Judea krijgt een regering Aan het eind van deze maand zul len tot in bijzonderheden de plan nen bekend zijn voor een voorlopige regering van Judea, de Joodse staat in Palestina. De regering zal bestaan uit vijftien ministeries, met een gezamenlijk budget van twaalf millioen pond sterling. De hoofdstad van Judea zal ver moedelijk Tel Aviv worden. Een persoon uit de omgeving van ex-koning Michael heeft ver klaard, dat Michael Zwitserland niet zal verlaten, voordat een over eenkomst is bereikt tussen dr. Po- pescu, die belast is met de beharti ging van de belangen van Michael in Roemenië, en de Roemeense regering, over de bezittingen van de ex-koning. Er zijn de laatste dagen ge ruchten verspreid dat de direc tie van de Spoorwegen het plan zou hebben verscheidene per soneelsleden te ontslaan. Twee commissies zouden een onder zoek instellen of er op alle afde lingen wel doelmatig wordt ge werkt. Dit onderzoek zou tot overplaatsingen en ontslagen leiden. De directie zou overcom pleet personeel werk bij de in dustrie willen bezorgen. Deze geruchten, die op essentiële punten absoluut onjuist zün, heb ben bij de spoorinenscn onnodige onrust gewekt. De waarheid is, dat de directie er niet over denkt per soneel te ontslaan of over te heve len naar de Industrie. Het is bekend dat de Spoorwegen hun bedrijf grondig gaan moderni seren. De stoomtractie zal geheel verdwijnen en plaats maken voor electrische en diesel-elcctrische tractie. Ook het seinwezen zal een algehele vernieuwing ondergaan: daarbij wil men de meest geocr- fcctionneerde clectrisch-automati- sche systemen toepassen. Wanneer deze plannen verwezenlijkt kunnen worden is niet precies te zeggen, de directie hoopt, dat zij in de loop der vijftiger iaren de stoom-loco- motieven ,,op stal" kan zetten. Dan zal ongetwijfeld een deel van het personeel overbodig zijn. Tenslotte bespreekt de rege ringsverklaring verschillende zaken en problemen, die betrek king hebben op de staatkundige hervorming van Indonesië en van het Koninkrijk in hun ge heel. Zij schetst de grondtrek ken der nieuwe staatkundige erde „zoals deze zich ontwikkel den uit het overleg, dat tot dus verre met de vertegenwoordi gers der volken van Indonesië met inbegrip van de vertegen woordigers der republiek werd gepleegd." Met betrekking tot de Neder lands-Indonesische Unie verklaar de minister Beel: „In de plaats van bet ene soOVereine koninkrijk der Nederlanden treedt een Neder lands-Indonesische Unie, gevormd door twee souvereine staten, te we len: het Koninkrijk der Nederlan den, gedacht als omvattende Ne derland, Suriname en Curacao, de Verenigde Staten van Indonesië, omvattend een aantal deelstaten (Negara's), die ieder voor zich weer kunnen zijn onderverdeeld in Daerah's met autonome bevoegd heden. De Negara's zullen juri disch gelijkwaardig en gelijkge rechtigd zijn. Beide souvereine staten zijn ge lijkwaardig, zij zullen beide bij de organisatie der U.N.O. zijn aange sloten. De Nederlands-Indonesische Unie zal een reële gemeenschap vormen, aan welks hoofd het huis van Oranje staat. Zij beschikt over eigen organen, die in naam des ko- nings handelen en die de gemeen schappelijke belangen der beide staten behartigen met name op het gebied der buitenlandse betrekkin gen, der defensie der financiën en der economische en culturele aan gelegenheden. En de republiek Over de plaats van de republiek in het geheel van de Verenigde staten van Indonesië zeide minister Beel: „Wij hebben ons bereid ver klaard de republiek als Negara te betrekken zowel in het overleg no pens de inrichting van unie en fe deratie als in de vorming der pre- federale regering van Indonesië, mits de republiek zich bereid ver klaart de beginselen der nieuwe staatkundige vormgeving te '•aan vaarden." Als een van deze beginselen noemde dr. Beel de vrije wilsuiting der bevolking. Uit dit beginsel vloeit volgens de minister-presi dent voort: „vooreerst, dat het aan deze vrije wilsuiting wordt overge laten, welke deelstaten er tenslotte zullen zijn en in welke gevallen daarbinnen autonome gebieden zullen worden gevormd en vervol gens, dat ter verkrijging van een zuivere uitspraak omtrent de wil der bevolking orde en veiligheid moeten zijn gevestigd en gewaar borgd door een deugdelijk politie apparaat." De directie heeft besloten dat de inkrimping- van perso neel niet zal geschieden ten koste van hen. die op het ogen blik bij de N.S. in dienst zijn. Van een vervroegde -pension- nering. waardoor velen gedu peerd zouden worden, is geen sprake. De vermindering wordt over een periode van ongeveer tien jaar „uitgestreken", de kraan van de personeel-toe- vloeiirtg enigszins dicht ge draaid. De directie zal dus min der ambtenaren aanstellen dan er door normale omstandighe den (pensioen, overlijden, e.d.) afvloeien. Zelfs het tijdelijke personeel wil men bij voorkeur geen ontslag geven. Om te kunnen vaststellen, welke afdelingen een overschot, of een toekomstig teveel, aan arbeids krachten hebben en welke met een onderbezetting werken, zün twee z.g. kadercommissies aan de arbeid, die do directie adviezen zullen ge ven over de wijze, waarop het hui dige personeel zo goed mogelijk ge bruikt kan worden. Doet men dit niet. gaat men voort met de thans gevolgde personeelspolitiek dan ziin over tien jaar inderdaad vele spoor- mannen (en -vrouwen) overcom pleet en zou een massaal ontslag moeten volgen. Dat wil de directie per se niet. Daarom heeft zij een nieuwe methode bij het werven van personeel ontworpen, die rekening houdt met de behoeften in een ver dere toekomst. Tegenstrijdig nieutvs uit Indonesië Republiek krijgt uitstel Dr. van Mook zet Nederlands standpunt uiteen „Er bestaat niet zoiets als een uiterste termijn voor het repu blikeinse antwoord" heeft dr Van Mook gisteren op een pers conferentie te Batavia medegedeeld. In lijnrechte tegenspraak daarmee zijn persberichten uit Bata via die melden, dat de UNO-commissie de Nederlandse auto riteiten verzocht heeft, het tijdstip waarop van de republikeinse regering een antwoord werd verlangd, uit te stellen tot Donder dag 12 uur in plaats van Dinsdag. Ook Reuter meldt, dat er een „nieuwe ontwikkeling" is ont staan in de bestandskwestfe. Er zou hierdoor binnenkort een compromis kunnen worden bereikt. Nieuwe voorstellen zouden reeds naar Den Haag zijn gezonden. is. De militaire gouverneur Van Mook herinnerde op de persconferentie weer aan het Ne_ derlandse standpunt, dat het sta ken van het vuren een absolute noodzaak is, voordat een gedetail leerde politieke overeenkomst kan worden bereikt. Tegelijkertijd zei hij echter: „Indien de Republiek niet zou instemmen met staking der vijandelijkheden, behoeft her vatting der politionele actie niet noodzakelijkerwijs het gevolg te zijn." De It. G.G. antwoordde op de vraag of de Verenigde Staten van Indonesië zonder de Republiek een succes zouden zijn: „Niet op de lange duur. Wij zullen voortgaan cn zien hoe de zaken zich ontwikke len". Wachten op C.v.G.D. Wat de berichten over uitstel van de uiterste termijn betreft, van of ficiële Nederlandse zijde weigert men dit nieuws te bevestigen of te ontkennen, maar volgens een be trouwbare blijkbaar echter niet officiële bron zou aan het ver zoek tot uitstel van de limiet ge volg zijn gegeven. Men zou nu wil len wachten totdat de C. v. G. D. uit Djogja is teruggekeerd. Na- rayan, secretaris van de UNO- commissie, heeft het verzoek uit Djogja naar Batavia overgebracht. Over de besprekingen te Djogja tussen de UNO-commissie en de republikeinse delegatie is te Bata via slechts bekend geworden, dat Graham, het Amerikaanse lid van dc commissie, een onderhoud heeft gehad met dr. Soekiman, de voor zitter der Masjoemipartij, en enige van diens medewerkers, van wie er een gezegd zou hebben dat de situatie voor de Republiek kritiek Vliegramp.eist 31 doden Een passagiersvliegtuig is in de Dominicaanse Republiek neerge stort. Alle inzittenden 28 passa giers en de uit drie koppen be staande bemanning kwamen om het leven. De meeste passagiers waren baseballspelers die van een wedstrijd terugkeerden. Weerbericht REGEN EN WIND ecrsverwachtinc, gel- g van Dinsdagavond Woensdagavond: Op vele plaatsen op nieuw aanzienlijke re genval bij tijdelijk storm achtlge winden tussen Zuid-West cn West. La ter wat afnemende wind en enige daling van temperatuur. 14 Jan.: Zon op 8 43 uur 'onder 16 55 uur. Maan op 10.47 uur. onder 20 04 uur Rantsoenverlaging aangekondigd; boeren leveren te weinig In geheel West-Duitsland hcorsen onrust en wanhoop door berichten uit officiële bron, waarin gewaarschuwd wordt voor dreigende verlagin gen van het voedselrantsoen in de Britse en Amerikaanse zones, indien er geen plotselinge verbetering komt in de productie en distributie. De omvang van de beperkingen wordt niet officieel vermeld, maar volgens onbevestigde berichten zou dc dagelijkse toewijzing van 1550 tot 1200 calorieën worden terugge bracht. Uit geallieerde bron te Ber lijn wordt vernomen, dat de voor gestelde verlaging van de rantsoe nen in dc eerste plaats nodig is wegens de nog steeds onvoldoende leveringen van de boeren, die eeri deel van hun producten liever od de zwarte markt verkopen. „De fout ligt hier in Duitsland en in Duitsland zal zij ook moeten wor den opgelost", aldus deze bron. Berlijn zou van deze maatregel worden uitgezonderd met het oog op het viermogendhedenbestuur en de grotere moeilijkheden van de Berlijners bü het verkrijgen van ex tra voedsel. De betogingen en protesten tegen de voedselcrisis in het Ruhrgebied en het Rijnland du ren voort ondanks de oppositie van het merendeel der vakver enigingsleiders. Max Reiioann. voorzitter van de communistische partij in de Britse zone verklaarde tijdens een inter view. dat de huidige stakingsgolf slechts een eerste beweging bete kende. „De stakingen zullen voort duren zolang de voedseltoestand niet normaal wordt. De communis ten." aldus Reimann. ..zijn niet ver antwoordelijk voor de huidige chaos Deze is doelbewust geschapen door de Duitsers, die door de militair-* regeringen aan het hoofd van het bestuur zün gesteld, ten einde de vorming vin een regering voor West-Duits'ynd te iechtvaardigcn." De minister van voedselvoorzie ning van de provincie Noordriin- Westfalen (Britse zone) Lübke. heeft de minister van voedselvoor ziening van alle staten der dubbel zone. alsmede vertegenwoordigers van vakverenigingen en van de in dustrie. uitgenodigd voor een op Donderdag te DUsseldórf te houden conferentie, waarop de middelen zullen worden besproken om de huidige voedselcrisis. die stakingen in het Ruhrgebied tot gevolg heeft gehad, te boven te komen. De heer H. Nijgh, die gedurende 37 jaren, tot 1 Januari 1941, directeur was van de Nieuwe Rotterdamse Courant, is te Rotterdam overleden. Hij had een niet gering aandeel m de ontwikkeling van het dagblad wezen en vervulde tal van functies. Djogja heeft wederom de avond klok ingesteld. In interimregering vier zetels voor Republiek De acht nlet-Republlkcinse leden van de interim-regering voor de toekomstige Verenigde Staten van Indonesië worden vandaag in Bata via door dr Van Mook geïnstalleerd. Het Nederlands-Indische gouver nement heeft in de interim-regering benoemd: Raden Abdoelkadir, Wl- saksono Wirjodihardjo (burgemees ter van Buitenzorg), prof. Hoessein Djajadiningrat (voorzitter van het Komité Indonesia Serlkat), Pange- ran Kartanegara (voorzitter van de raad van zclfbestuurders in Oost- Borneo), een lid van de voorlopige raad van Sumatra's Oostkust en mr Teungkoe Dzoelkarnain. Oost-Tndoncsic benoemde ex-mi nister Semawi en dr Karamoy uit Minahassa. De Nederlands-Indische regering is voorlopig van plan om de Repu bliek vier plaatsen te geven in de uit 12 leden bestaande raad. Zolang niet de niéuwe Nederlandse grond wet gereed is. zal de wetgeving bij decreet van dr Van Mook worden uitgevaardigd. „De Verenigde Staten zullen Ber lijn altijd als de hoofdstad van Duitsland beschouwen en zij zullen er blijven zetelen in het kader van het viermogendhedenbestuur, tot dat een verenigd Duitsland met Berlijn als hoofdstad werkelijkheid is geworden". Deze woorden zijn van gen.-majoor George P. Hays, de Amerikaanse plaatsvervangende gouverneur in Duitsland en zijn verklaring wordt geschouwd als een antwoord op de berichten in het door de Russen gecontroleerde orgaan Tagliche Rundschau Marshall tot Congres: Opnieuw hooft Marshall In hot Amerikaanse Congros een beroep gedaan om in te stommen met hefc voorgestelde Europese hulpplan. Alleen als wü volledige cn tijdige hulp bieden heeft liet plan zin, zet hij; als wj| op de cijfers gaan af dingen kunnen wij er beter hele maal niet aan beginnen. Als de Verenigde Staten niet ter-f stond het Europese probleem aan vatten. zal het tc zijner tijd op Amerika afkomen, en onder veel ongunstiger omstandigheden. Marshall toonde zich bereid een compromis tc overwegen met hen die een afzonderlijke administratie voor de hulpverlening wensen. De verantwoordelijkheid zou echter by één persoon moeten berusten en niet bij een commissie en de buiten landse politieke aangelegenheden zouden onder de bevoegdheid van de minister van buitenlandse zaken moeten blijven. Hjj waarschuwde met klem tegen de ontzaglijke reactie ten nadele van de Verenigde Staten als het congres terug zou krabbelen. Als 't plan niet zou doorgaan, zou dat een zware terugslag op de geest en de inspanningen in Europa hebben. Geschatte dollartekorten 1948 Juni '49 Vetten en oliën 3.000 13.000 Oliekoeken en meel8 000 30.000 Vlees 1.000 2.000 Gedroogde melk 3.000 5.000 Gedroogd fruit 5.000 10.000 Vers fruit 2.000 25.000 Tabak 4.000 18.000 Rijst 1.000 Katoen 8.000 22.000 Stikstof 10.000 Phosphaat 4.000 17.000 Hout (in kubieke m.)~ 25.000 98.000 Vrachtauto's (in stuks) 1.800 7.250 Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft de offi ciële cijfers gepubliceerd van de geschatte dollartekorten. Het grootste tekort heeft Groot-Brit- tannië (5.348 millioen). Dan vol gen Frankrijk en de Franse zone met 3.701. Italië met 2.913, Neder land met 2.512 en België en Luxem burg met 1.474 millioen. De overige landen hebben tekorten van hoogs tens enkele honderden millioen. Overschotten hebben Zweden, Zwitserland en dc overzeese ge biedsdelen van Groot-B.rittannië Nederland, België en Portugal. Nederland krijgt volgens het ont werpprogramma behalve de reeds gemelde hoeveelheden graan, steen- kool, staal, machines en olie (cjj- I fers in metrieke tonnen): April-Juni Juli '48- Juli '49- Juli '50- Juli '51- Juni '50 Juni '51 Juni '52 14.000 16.000 16.000 40.000 40.000 50.000 2.000 2.000 2.000 25.000 40.000 40.000 19.000 16.000 16.000 1.000 1.000 2.000 33.000 35.000 36.000 17.000 17.000 17.000 81.000 67.000 64.000 6.000 6.000 7.000

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1