DAGBLAD VOOR AMERSFOORT ENGELAND EN 'T NABIJE OOSTEN Minister dr. Huysmans vraagt ontslag Utrecht zou een goede kans maken Moskou zal geen breuk in Duitsland riskeren Amerikaans geschenk: Schip met 1000 ton kolen Keuze van nieuwe opvolger zal moeilijkheden opleveren Bedrijfsleider verduisterde f. 33.000 Londens kansen zijn goed Acht Indonesiërs en dr. Van Mook „Op last van..." Woensdag 14 Januari 1948 Achtste jaargang No. 918 Opgericht door de Stichting ,iHet Parool" Giro. 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertiaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Op medisch advies heeft de minister van Economische Zaken, dr. G. W. M. Huysmans ontheffing van zijn ambt verzocht. In Augustus 1946 volgde hij ir. H. Vqs op, doch van September 1947 af viel het hem reeds moeilijk zijn ambt waar te nemen. Als reden werd opgegeven een operatie. Later bleek de minister te lijden aan ischias. Het verzoek om ontslag bereikte ons na de Kamerzitting, waarin dr Beel de regeringsverklaring over Indonesië voorlas. Dr Huismans was de enige minister, die de zitting niet bij woonde Minister Huysmans' vertrek heeft opnieuw een wijziging van het Ka binet Beel tengevolge, die ditmaal ongetwijfeld enige moeilijkheden zal baren. Want ..Economische Za ken" is in de afgelopen anderhalf jaar steeds een twistpunt gebleven, tussen de regeringspartijen K.V.P. en P. v. d. A. Zelfs heeft minister Mansholt, die het beleid voert over een verwant departement, enkele malen in het openbaar heftig critiek geleverd op ziin ambtgenoot, die zich een tegen stander toonde van de politiek van minister Vos, die in het Kabinet- SchermerhornDrees „Economi sche Zaken" beheerde. Het zal daarom spannen bij het kiezen van een opvolger, want deze zal of het spoor van Vos of dat van Huysmans moeten volgen, geleide economie of niet. De nu vertrek kende minister liet Vos' vooront werp over de publiekrechtelijke be drijfsorganisatie los. Verder stond hij herhaaldelijk bloot aan critiek van velen, die hem verweten geen juiste oplossing te geven van het loon- en prijsvraagstuk. Zij merk ten in dit verband op, dat Huys mans de loonstop doorvoerde, ter wijl een contróle op de winsten vrij wel geheel achterwege bleef. Op de tweesprong Hoe het ook zij, of men instemt met de huidige'gang van zaken of niet, minister-president Beel ziet zich bij het kiezen van een opvol ger op een tweesprong geplaatst. Zal hij de weg „Vos" bewandelen met de daaraan verbonden progres sieve politiek of zal hii daarente gen de weg „Huysmans" inslaan. Dit laatste zou ongetwijfeld een voortzetting betekenen van het be leid van de nu scheidende functio naris, dat in opponenten- kringen wel eens „liberalistisch-getint" werd genoemd. Een derde mogelijkheid, een mid denweg. bestaat nu eenmaal niet... Opvolgers genoemd Naar wij uit Den Haag ver nemen worden als opvolger van minister Huysmans ge- Bij de algemene verbruiks- en productievereniging „Helder" U.A. te Den Helder is aan het licht ge komen, dat de 33-jarige bedrijfslei- del- J. W. van de Vijver zich van 1 December 1945 af tot 1 November 1947 heeft bezig gehouden met knoeierij op grote schaal. Deze man genoot het onbeperkt vertrouwen van het bestuur en maakte daarvan schromelijk misbruik door vooral in 1947 busgelden ten eigen bate aan te wenden en deze door gefingeerde belegstukken te verantwoorden. Hij creëerde de koekfabriek „Co- pa", waar hij gebak liet vervaardi gen, dat in de zwarte handel- werd verkocht en dat een kas-tekort zou moeten aanvullen. Melk, glucose stroop, tientallen balen bloem en twintig duizend eieren werden het vorig jaar zwart gekocht en in het gebak verwerkt. Toen de grond hem te heet onder de voeten werd, dacht van de V. de wijk te nemen naar Indonesië. Te rechter tijd deed het bestuur van de coöperatie aangifte van vermoe delijke verduistering. Het tekort be draagt ongeveer 33000 gld. Voorlo pig zijn 14 processen-verbaal opge maakt tegen leveranciers van de grondstoffen en tegen het personeel, dat van de V. in zijn practijken as sisteerde. Een vleermuis vloog naar Engeland Een vleermuis die in Nederland was geringd, is in Langford bij Bristol gevangen. Het dier heeft een afstand van driehonderd kilometer afgelegd. Het was tot dusver niet bekend dat vleermuizen zo ver konden vliegen. Joliot-Curie vindt nieuw radio-actief lichaam Dr. Frédéric Joliot-Curie, schoon zoon van het beroemde echtpaar Curie, heeft aan de Franse Acade mie van Wetenschappen bekend ge maakt dat hij eep nieuw radio-ac tief lichaam heeft ontdekt, dat een vollediger deling van het atoom mogelijk maakt. Trygve Lie, secretaris-gene raal der UNO, is Maandagavond te Bern aangekomen, waar hij giste ren met Zwitsersè autoriteiten be sprekingen heeft gevoerd over de mogelijkheid, de volgende Assem blee (September) in Genève te houden. noemd prof. dr. J. R. M. van den Brink, hoogleraar aan de Universiteit te Nijmegen en lid van de Eerste Kamer en mr. M. P. L. Steenberghe. Het be sluit van dr. Huysmans om af te treden is evenwel zo onver wachts gekomen, dat het kabi net nog geen gelegenheid heeft gehad deze zaak te regelen. Zo is er thans opnieuw een vaca ture in het kabinet ontstaan, die het aantal tot 3 gebracht heeft, wanneer men minister Neher meerekent. Als opvolger van deze laatste wordt thans Dr. G. W. M. HUYSMANS opnieuw in sommige politieke kringen de naam genoemd van de Amsterdamse deskundige op huisvestingsgebied J. Bommer. Een beslissing in dezen zal ech ter evenmin op korte termijn te verwachten zijn. Bij een vorige gelegenheid is de heer Bommer ook reeds gepolst, doch toen is men niet tot over eenstemming kunnen komen, waarna de benoeming van de heer Neher is gevolgd. Twee vliegtuigongelukken Vijf personen kwamen om en vier werden gewond, toen een Ameri kaans vliegtuig in storm en regen op het vliegveld van Washington trachtte te landen, doch neerstortte. In Yorkshire (Eng.) is een Wel lingtonvliegtuig van de RAF neer gestort en in brand gevlogen. Alleen de tweede piloot wist zich per pa rachute te redden, de andere drie inzittenden kwamen om het leven. Britse kringen menen: Vermoedelijk slechts gedetailleerd protest tegen activiteit in Bizonië Er is kans dat het Sowjetbcstuur in Duitsland tegenover de Brits- Amerikaanse geldsancringsplannen voor geheel Duitsland niet een geheel afwijzende houding zal aannemen. Ook schjjnen de Russen niet het plan te hebben, op de eerstvolgende zitting van de vier- rnogendheden-contröleraad te Berlijn reeds in den brede tegenmaat regelen aan te kondigen tegen de Brits-Amerikaanse besluiten van Frankfort. Men verwacht dat Sokolofsky, t°®t verwachten naar aanleiding de Russische opperbevelhebber in van ..Frankfort", maar Moskou zal Duitsland, alleen een gedetailleerd waarschijnlijk geen volledige breuk protest zal indienen tegen de confe- *n. ^et viermogendhedenbestuur rentie die zijn Britse en Ameri- willen riskeren, kaanse collega's Robertson en Clay in Frankfort met Duitse politieke leiders hebben gehouden over het financieel-economische bestuur van Bizonië. Sokolofsky is verleden week naar Moskou gevlogen om z\jn regering van zijn standpunt in kennis te stellen. Voordat de geallieerde bestuurs raad te Berlijn het college dus waarin de vier bezettingsmogend- heden zitting hebben bijeenkomt, zullen wellicht de drie Westelijke mogendheden te Berlijn samenko men. De Franse regering zou hier op de hoogte worden gesteld van de huidige praktijk der administra tie in de Brits-Amerikaanse zone (die nu fundamenteel verschilt van die der Franse) en van de politiek, welke voor de toekomst is uitge stippeld. De suggestie in de communisti sche pers over een ontruiming van Berljjn door de Westelijke mogend heden wordt in Britse kringen in Duitsland als bluf beschouwd. Men meent daar dat de Sowjet-Unie zich wel zal wachten om stappen te nemen die de Westelijke, mogendhe den zouden dwingen tot een ontrui ming; Moskou zou zich eerder con centreren op het winnen van'bond genoten onder de Duitsers en het „elimineren" van degenen, die sa menwerking weigeren. Wel is een op prestige-redenen gebaseerd pro- Extra'tje voor bijna 5000 gezinnen Het Nederl. stoomschip „Bien ville" zal omstreeks 15 Januari in Rotterdam aankomen met duizend ton steenkolen, verzonden door mid del van de Care, de instelling, die zich belast met het verzenden van goederen naar Europa. Holland zal het eerste land .zUn, dat een derge lijke kolenzending ontvangt. Dit was wel de belangrijkste me dedeling. die de heer Charles C. Cotter, hoofd van de Nederlandse missie der Care, gistermiddag op een persconferentie te Den Haag deed. Deze kelen zijn door verschillende Amerikanen besteld voor hun vrien den en békenden in Nederland. Deze begunstigden ontvangen elk twee en een half hectoliter anthraciet geheel gratis. Ook het vervoer, dat ver zorgd wordt door de Steenkolen Handelsvereniging is voor rekening van de Care. Circa vijfduizend ge zinnen zullen op deze wijze aan het einde van deze maand een dergelijk extra'tje ontvangen. Bij deze gelegenheid gaf de heer Cotter tevens een overzicht van het door de Care op ander gebied ver richte werk ten gunste van Neder land. Zoals men weet, was de oor spronkelijke opzet om de twee mil- lioen pakketten, die voor een even tuele invasie in Japan bestemd, doch niet gebruikt werden, in Europa te verdelen. Toen dit echter geschied was, zette men het werk voort. Elke Amerikaan kon daarna door tussen komst van de Care en haar neven- organisaties tegen betaling van tien dollar .pakjes verzenden, naar door hen opgegeven adressen in Europa. In het afgelopen jaar werden op deze wijze alleen in Nederland ruim 25.000 pakjes uitgereikt en voor dit jaar bedraagt het aantal reeds onge veer duizend per week. De inhoud van de pakketten bestaat zowel uit voedsel als kleding. Voor de ont vangers is alles geheel gratis. Voor de instelling bestaat jn Ame rika zeer grote belangstelling. Kwa men bij de oprichting 600 bestellin gen per dag voor heel Europa bin nen. thans is dit aantal reeds 20 000. De Care is echter terdege voor haar taak bêrekend: ook wanneer het aantal orders nog eens .verdubbeld wordt zal zij de stroom kunnen ver werken. Behalve de zendingen van Ame rikanen aan Nederlanders beschikt de Care ook zelf over een fonds, waaruit zij pakketten verstrekt aan behoeftigen en instellingen, zoals kinder- en weeshuizen. Het adres van de Nederlandse missie van de Care is Paleisstraat 1, Den Haag, telefoon 110073. Dit kaartje geeft een overzicht van de ligging der vier bezettmgs- zones in Duitsland, waarvan de drie Westelijke indien er tussen de Britten en Amerikanen enerzijds en de Fransen anderzijds overeen stemming kan worden bereikt waarschijnlijk zullen worden sa mengevoegd tot Trizonië. Kasteel cn landgoed Sterkcnburg nabij Driebergen wordt de plaats van een uitermate belangrijke gebeurtenis op het gebied van onderwijs en op voeding. Hier zal het zijn dat dan voor het eerst een begin wordt ge maakt met de zoveel besproken on derwijsvernieuwingVolgens dc plan nen van de ondcrwijsspccialist, de heer Brinkerink. zal in Jeugdland Phaido". op dit landgoed worden gesticht, een ..staat" in de staat, waar de synthese zal worden gezocht en naar wij hopen, gevonden tussen onderwijs cn op voeding. Elders in dit blad geven wij een uitvoerige beschouwing over de orga nisatie van het nieuwe onderwijs- en opvoedingsinstituut. Nat. kampioenschappen hoofdklasse 45/1 Voor de nationale kampioen schappen hoofdklasse 45/1, die op 29, 30 en 31 Januari en 1 Februari in Tilburg wordt verspeeld, heb ben ingeschreven Jacobs, Kobus, De Leeuw, Lubach, Metz, v. d. Pol, De Ruyter en J. Sweering. U.NO.-Assemblee naar Nederland? I (Van onze Haagse correspondent) De kansen van Nederland om de UNO-assemblée in September, October en November te huisvesten, zijn moeilijk te schatten. België zal waarschijnlijk onze ernstigste concurrent zijn. aangezien de onzekere toestand in Frankrijk en de dure Zwitserse francs mogelijk punten in het nadeel van deze landen zullen blijken. Voor Nederland hangen de kansen uiteraard nauw samen met al hetgeen wij kunnen bicden op het terrein van vergaderruimte, logies- en ontspanningsmogelijkheden; ook de transportkwestie speelt een rol. Op 19 Januari zal in de ministerraad deze zaak uitvoerig besproken worden. De Economische Voorlichtingsdienst heeft zich belast met het onderzoek naar alle hiermee samenhangende kwesties. Jaarbeursgebouw zeer geschikt Wat deze mogelijkheden aan gaat hebben wij ons licht opgesto ken bij de Alg. Ned. Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Men dient dan in de eerste plaats, te be denken, dat een plenaire zitting betekent, dat 4000 mensen tegelij kertijd moeten vergaderen. Dit be perkt de keuze onmiddellijk tot gebouwen met een capaciteit van het Jaarbeursgebouw in Utrecht, het R.A.I.-gebouw in Amsterdam, de Rotterdamse Rivièrahal of de Houtrusthallen. Naar ons toeschijnt is Utrecht ongetwijfeld het gunstigste. In de benedenhal zou een derge lijke vergadering inderdaad gehouden kunnen worden, het gebouw heeft dan nog zeer veel ruimte op de bovenver diepingen voor het onderbren gen van het veelsoortig admi nistratief personeel. Utrecht ligt centraal. Men zou de leden der delegaties en hun aan hang van naar schatting 12.000 mensen kunnen onderbrengen in de drie grote steden van het Wes ten, in het Gooi, Noordwijk en tal van kleinere plaatsen, waarbij de afstand, die dagelijks afgelegd moet worden, toch altijd nog klei ner is dan de afstand van New- York naar Lake Success of Flushing Meadows. Een moeilijkheid, die dan opgelost dient te worden, is, dat de Najaarsbeurs :n dezelf de tijd valt. Een voordeel is weer, dat de bijeenkomst na het zomerseizoen valt, zodat de nodige hotelruimte wel te vin den zal zijn. De 4000 kopstuk ken dienen ongetwijfeld in eerste klas hotels onderge bracht U. v orden. Voor de mindere goden denkt de A.N.V.V. aan huisvesting bij parti culieren. Men is echter bevreesd, dat de huisvestingsbureaux van het tijdelijk afstaan van ruimte waarvoor men dus een zeker onge mak voor zijn rekening neemt gebruik zal maken en die ruimten zal vorderen na afloop van het buitenlandse bezoek. Het zou nuttig zijn de buitenlan ders voor hun maaltijden niet te binden aan ons bonnensysteem. Voor andere aankopen zou dit evenzeer aanbeveling verdienen. In Engeland gaat men er van uit, dat alles wat een tourist daar koopt een bijzonder winstgevende vorm van export is. Daar kan hij ook zonder bonnen of punten alles krijgen. Nederland, dat veel devie zen put uit de export van levens middelen, mag bedenken, dat er meer verdiend wordt als een eitje in dollars betaald wordt en hier ter plaatse wordt opgegeten, dan wanneer men ditzelfde eitje gaat uitvoeren en zelf de kosten van transport en risicodekking moet nemen. De propagandistische waarde van een goede ontvangst en verzorging van een dergelijk aantal buitenlan ders is moeilijk te overschatten. Zij zal ons zonder twijfel een groot aantal touristen \oor het volgende zomerseizoen opleveren. Maar dan is het ook nodig, dat een persfoto- T-T ET Nabije Oosten is voor Enge- x x land altijd van bijzonder poli tiek en strategisch belang geweest, vanwege zijn verbindingen met In dia in de eerste plaats. Nu de ver houding van India ten opzichte van Engeland is veranderd en er voor de ene kolonie twee dominions in de plaats zijn gekomen, is die politico- strategische positie van het Nabije Oosten niet veranderd, in wezen eerder nog belangrijker geworden dan zü al was. Wat wel is veranderd, is de verhouding tus sen Engeland en de Arabische staten en Turkije en Iran, die te zamen dit Na bije Oosten vor men. Na de eer ste Wereldoor log behoorden deze eenvoudig tot de Engelse (beter gezegd: Engels-Franse) invloedssfeer, waar Londen het meer of minder voor het zeggen had. Dit is nu anders gewor den. de staten van het Nabije Oosten zijn een eind verder gekomen op de weg der zelf standigheid (zeker wat hun gevoe lens betreft) en bovendien zijn er twee kapers op de kust. waarvan er althans één, de Sowjetunie, poten- Vriendschap. geer. imperialisme door prof. dr. C. D. J. Brand tieel veel gevaarlijker voor Enge land is dan Frankrijk na 1918 ooit is geweest. Dit potentiële gevaar van de kant van Moskou bestond niet in de laat ste plaats hierin, dat de Sowjetunie het nationale verzet in de staten uit het Nabije Oosten tegen de lang jarige Angelsaksische invloed in deze streken ten eigen bate zou weten uit te buiten. Ongetwijfeld had» Moskou na de laatste oorlog veel vóór in dit gebied, genoeg in ieder geval om er een grote good will op te bouwen. "T)EZE trein hebben de heren in •"-^het Kremlin gemist. Eerlijk ge zegd begrijpen wij niet, hoe dat ge komen is, maar een feit is het. Zij hebben vergissing op vergissing gemaakt. Eerst hebben zij het verbruid bij Turkije, dat was nog niet zo erg. Toen kwam het Russische fiasco in Iran, wat veel erger was. omdat het zo duide lijk zowel de Russische hebzucht als de zwakte van de Sowjetunie de monstreerde. En tenslotte heeft Mos kou de kroon op dit verkeerde werk gezet door inzake Palestina dwars tegen de verlangens van de Arabi sche Liga in te gaan. Ook de Amerikanen hebben, zij het op een heel andere manier de Engelsen in het Nabije Oosten onbe doeld in de kaart gespeeld. Dit was in zoverre niet zo belangrijk als wat de Russen deden, omdat Londen en Washington tenslotte aan de zelfde kant staan van de lijn, die de wereld verdeelt. Wat niet weg neemt, dat de Engelsen zonder al te veel bezwaar hebben gezien, hoe ook de Verenigde Staten de sympa thie van de Arabieren verspeelden door hun houding in zake Palestina. Op het ogenblik ligt de zaak zo. dat de kansen voor Engeland in het Nabije Oosten relatief heel gunstig liggen: de voorzichtige en in wezen welwillende politiek van 't Foreign Office ten opzichte van de Arabische staten, die onder andere zo duide lijk gebleken is in de jongste Alge mene Vergadering van de U.N.O. begint vruchten af te werpen. Maar in Londen begrijpt men aan de andere kant heel goed, dat Engeland zijn strategische posi tie in het Nabne Oosten alleen kan handhaven met medewerking van de daar gelegen sta ten; het is nu eenmaal na de oor log niet meer in staat om dit hele gebied door eigen vertoon van kracht te overheersen. Waarbij nog komt, dat een politiek van vriend schap en goede verstandhouding de Labour-regering veel beter ligt dan een imperialistische politiek. Dus is de Britse regering er op uit haar verhouding tot verschillende der Arabische staten in het reine te brengen. Op het ogenblik be vindt de premier van Irak, Saleh Jabr zich in Londen om over een herziening van het Engels-Iraakse verdrag van 1930 te onderhandelen. In het bijzonder gaat het hierbij om de vliegvelden in Irak. die Engeland met eigen personeel en troepen be zet houdt. In de ogen van de natio nalisten in Irak is dit een vlek op de onafhankelijkheid van hun land, die niet langer geduld kan worden. Wij achten het waarschijnlijk, dat Bevin zijn uiterste best zal doen om Irak zover mogelijk tegemoet te komen, mits hij maar de zekerheid krijgt, dat de vliegvelden als het er op aan komt zonder meer ter beschikking van Engeland staan. \JERDER bevindt zich Sir Ronald v Campbell, de Engelse gezant in Cairo, in Londen. Hierbij gaat het om iets heel gewichtigs n.l. om de mogelijkheid van een hervatting der Engels-Egyptische onderhande lingen over de revisie van het ver drag van 1936. Deze zijn. zoals men weet, het vorig jaar vastgelopen op de kwestie van de Soedan en Egyp te heeft de zaak toen. na lange aar zeling overigens, voor dc Veilig heidsraad gebracht; zonder succes. Thans echter hebben officieuze be sprekingen de indruk gewekt, dat de Egyptische regering niet alleen graag een hervatting hiervan zou zien en ook harerzijds de verhouding tot Engeland op een solide basis zou willen brengen, maar dat zij boven dien op het cardinale punt, dat in dertijd de breuk heeft veroorzaakt, de toekomstige status van de Soe dan, tot concessies bereid zou zijn. Voor Engeland zou het veel waard zijn om de kwestie van de ontrui ming van Egypte definitief te re gelen voordat de Britse troepen ook uit Palestina verdwenen zijn. Een van de dingen, die Campbell en Be- vin momenteel met elkaar bespre ken, is of het gewenst en mogelijk is om die onderhandelingen te hervat ten met Nokrasji pasja, die zich bij de vorige gelegenheid zo heeft vast gelegd en of koning Faroek er wel licht zelf ook de voorkeur aan zal geven om zijn tegenwoordige pre mier door een ander te vervangen. Zie verder pag. 3 graaf genoeg films kan krijgen, dat een correspondent de noodza kelijke faciliteiten krijgt wat be treft telofoon en telegraaf, dat geen der 12.000 te klagen heeft over logies of vervoer, en bovenal, dat allen zich op plezierige, zij het be scheiden, wijze de maag kunnen vullen. Acht Indonesiërs (geen aanhan gers van de Republiek; hiervan zullen er wellicht nog vier bijko men) zullen met dr. Van Mook de voorlopige federale regering van Indonesië voorbereiden; zo wordt de taak van de „voorlopige fede rale raad" omschreven in een decreet van de landvoogd, dat gis teren, de dag van hun beëdiging, in Batavia werd gepubliceerd. Het zijn; Abdoelkadir Widjojoamodjo, 43 jaar, Javaan, die een succesvolle carrière in het Nederlands-Indisch gouvernement achter de rug heeft, in de diplomatieke dienst werk zaam is geweest, regeringsopdrach ten heeft vervuld en tijdens de oorlog adviseur was van de rege ring in Brisbane. Mr. Teungkoe Dzoclkarnaln, veertiger, afstammeling van een sultansgeslacht uit Sumatra's Oost kust, ex-luitenant-kolonel van de T.R.I., maar later van front veran derd en een fel voorstander een zelfstandige negara Oost-Sumatra. Prof. Hoessin Djadjadinigrat, 61 jaar, lid van een aristocratisch regentengeslacht in Bantam (West- Java), hoogleraar aan de rechts hogeschool, die zich weinig met politiek heeft bezig gehouden en eerst na de politionele actie in het openbaar optrad, o.a. als voorzitter van het Komite Indonesia Serikat. Dr. J. E. Karamoy, vijftiger, uit Menado (Noord-Celebes), arts, di recteur van het Koningin Wilhel- mina-ziekenhuis in Menado. Pangeran Karianegara, afstam meling van een sultansgeslacht in Koetei (Oost-Borneo), veertiger, die een belangrijk aandeel had bij de vorming van de daerah Oost- Borneo. Soeria Santosa. Oost-Javaan, die de reputatie heeft de beste artil lerie-officier van het K.N.I.L. te zijn, verzetsstrijder onder de Japanse bezetting, tegenstander van de Republiek. Wisaksono Wirdjodihardjo, bur gemeester van Buitenzorg. Ir. Semawi uit Oost-Indonesië, die nog niet geïnstalleerd kon wor den omdat hij op de boot zit tussen Makassar en Batavia. Last „Luisteraars, er volgt nu een uit zending op last van de „regerings- cimmissaris" Avond na avond klinkt dit on sympathieke zinnetje door de luid spreker van hen. die hebben afge stemd op Hilversum. We weten wel, die enkele woorden zijn alleen maar bedoeld als attentie. Zoiets van; denkt U er toch vooral aan, nu volgt een regeringsuitzending, dus een programma, waarvoor alleen de overheid de volle verantwoordelijk heid draagt. En heus. wij twijfelen aan de noodzaak van zo'n aankondi ging niet. Maar U weet. wij luisteren graag met plezier, voor ons genoegen naar de radio. En. misschien staat het een beetje vreemd, maar een op merking als „op last van" doet ons willekeurig in de houding springen, of en dat is erger zij doet ons denken aan een vijftal jaren, toen wij dikwijls hoorden cn dikwijls lazen: op last van. op bevel van Nu kwam ons gelukkig juist ter ore. dat zelfs de regerings-commis- saris bezwaren maakt tegen de on gelukkige keuze van: „op last van". Misschien, dat daarom binnenkort op last van de regerings-commissg- ris de aanhef „op last van de rege- rings-commissaris" verdwijnt. Dat zou wel prettig zijn. Nederlandse verliezen van 12 Ja nuari: 5 gewonden. Weerbericht WISSELEND BEWOLKT Weersverwachting, geldig van Woens dagavond tot Don derdagavond: Wisselende bewol king met enkele verspreide buien. Aan de kust tijdelijk krachtige, overigens meest matige Weste lijke wind. Iets kou der des nachts. 15 Jan.: Zon op 8 43 uur. onder 16.58 uur. Maan op 11.02 uur, ondèr 21.15 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1