DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nederland moet export verhogen, zegt State Department Hospitaalschip „Grote Beer" in Amsterdam gemeerd Engeland levert wapens... tegen Engeland? Voorlopig geen terugkeer tot peil van voor de oorlog Republiek accoord met voorstellen? Vliegveld in Afrika voor Amerika Hoge gasten aan de Java-kade Koejemans gewipt als hoofdredacteur van „De Waarheid" Herstelplan voor de St. Laurens GROOT ZOON VAN KLEIN LAND KOMT OP BEZOEK BONNENLIJST Donderdag 15 Januari 1948 Achtste jaargang, No. 919 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: RotterdamschelBank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Hoewel Nederland duidelijk de invloed van het plan-Marshall op zijn economische leven zal ondervinden, zal het ook tijdens het programma een nadelige betalingsbalans houden, heeft het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken gisteravond meegedeeld. Nederland moet de productie ten behoeve van de export aanzienlijk verhogen en het binnenlands verbruik blijven beperken. Ofschoon het levensmiddelenverbruik door de Ame- rikaanse hulp zal toenemen is een terugkeer tot het voor-oor- logse peil de eerste jaren niet waarschijnlijk. Het State Department meent, dat toenemende controle van de regering op de binnenlandse economie noodzakelijk zal zijn. Terugkeer naar een stelsel dat wijde mogelijkheden biedt aan het particuliere initiatief zou leiden tot vergroting der politieke spanning. Naar A.P. uit betrouwbare bron verneemt, heeft de Indo nesische Republiek vandaag de voorstellen van de Commissie van Drie, inzake het staken van het vuren, zoals deze van Ne derlandse zijde geamendeerd waren, aangenomen. Jhr. H. L. K. van Vredenburgh, de vice-voorzitter van de Neder landse delegatie, welke onderhan delingen voert met de Republiek, is gisteren op uitnodiging van de Commissie van Drie, welke daar met de hoogste leiders van de Re publiek besprekingen voert over de jongste voorstellen betreffende het staken van het vuren, per vliegtuig naar Djogjakarta ver trokken. PLAN-MOLOTOF IN DE MAAK Hulpverlening voor landen van Oost-Europa - Van diplomatieke zijde werd gis teren in Warschau verklaard, dat mogelijkerwijze op de Pools-Rus- sische conferentie, die dezer dagen in Moskou begint een plan ter tafel gebracht zou worden, waarbij de Sowjet-Unie haar eigen hulp programma zal opstellen voor lan den, die in haar invloedssfeer liggen. Sedert de verwerping van de uitnodiging, om aan het plan- Marshall deel te nemen, hebben de Russen leningen verstrekt en grote hoeveelheden graan verschaft aan de Oost-Europese landen, om hen te helpen bij hun wederopbouw- programma's. Stappen tot herstel van de industrieën zijn ook onder nomen door het zenden van Russi sche ingenieurs en technische des kundigen naar Polen en andere landen. Communistisch offensief in het Ruhrgebied De Duitse communisten trach ten de vöëdselci'isis te gebrui ken als aanleiding voor een sta- kingscampagne die tot doel heeft, met het oog op het Mars hall-plan de economie van het Ruhrgebied te verlammen, zei den Britse autoriteiten in Dus- seldorf gisteren. Tussen het Britse bestuur en de Duitse vakverenigingsleiders znn thans besprekingen over voedsel- vraagstukken geopend. JDe vakbond leiders stellen voor: 1. Levering van Ruhr-kolen aan Nederland en Bel gië in ruil voor voedsel; 2. Mede zeggenschap der vakverenigingen in distributiekwesties: 3. De voor waarde dat de andere delen 'van Duitsland die Ruhrkolen ontvangen daarvoor levensmiddelen zullen le veren. Het Franse persbureau A.F.P meldt dat de Duitse communistische partij haar functionnarissen op dracht heeft gegeven een algemene staking te organiseren in Februari en Maart. FAMILIELEDEN EN VRIENDEN van de militairen, die uit Indonesië terugkeerden met het hospitaalschip „Grofe Beer" stonden langs het kanaal om dc soldaten een Welkom thuis" toe tc roepen. De commissies die het plan- Marshall voorbereiden hebben be sloten voorlopig de hulp aan Grie kenland en Oostenrijk alleen in de vorm van subsidies, en aan Frank rijk, Italië, Nederland, België, Lu xemburg, Denemarken, Groot- Brittannië en IJsland gedeeltelijk in subsidies, gedeeltelijk in credie- ten te verstrekken. Ierland, Zwe den en Noorwegen krijgen alleen leningen; Zwitserland, Portugal en Turkije zullen voor de toe te wjj- zen goederen contant moeten be talen. Weer beroep van Truman Truman heeft in zijn econo misch verslag opnieuw een be roep gedaan op het Congres om zijn anti-inflatieprogram ma te aanvaarden. Wanneer niet onmiddellijk maatregelen worden genomen om de prijs stijging tegen te gaan is een depressie zeker, aldus Truman. De inflatorische tendens neemt in de Verenigde Staten dreigende vormen aan. De prijzen stijgen voortdurend en in een tempo dat door de eveneens stijgende lonen niet kan worden bijgehouden. Wanneer het plan-Marshall in werking treedt zal dit nog erger worden, omdat de verhoogde ex port naar de hulpbehoevende lan den enige goederenschaarste in het binnenland veroorzaken zal. Reeds in de^ herfst van het vo rige jaar heeft Truman de strijd tegen de inflatie aangebonden, maar hij stuitte daarbij op de te genstand der zakenlieden. Terwfjl in Londen Britse en Franse vertegenwoordigers voort durend vergaderen over het bij eenroepen van een nieuwe confe rentie der zestien bij het Marshall plan betrokken landen, heeft Ro bert Lovett, de Amerikaanse on derminister van buitenlandse za ken, meegedeeld dat de regering der Verenigde Staten gekant is te gen een tweede Parijse conferen tie. Het heeft 8een zin de zestien landen bijeen te roepen zo lang niet vast staat in welke vorm het plan-Marshall ten slotte zal wor den goedgekeurd. Kort tevoren was uit Londen het beticht gekomen dat vandaag of morgen een beslissing zou wor den genomen. Commentaar op Lovett's uitlating is hier nog niet geleverd. Steunpunt op luchtweg naar Nabije Oosten De Engelse regering heeft toege staan dat het vliegveld te Mellaha bij Tripolis wordt heropend om het te gebruiken voor Amerikaanse transportvliegtuigen. Hiermee is voor Amerika de verbinding door de lucht met landen als Griekenland en Palestina gegarandeerd, voor het geval Amerikaanse troepen betrok ken zouden worden in de strijd om deze gebieden. De verlening der vergunning is echter nog afhankelijk van de uit eindelijke beslissing over de verde ling van de voormalige Italiaanse koloniën. Deze beslissing zal dit jaar worden genomen, hetzij door de vier ministers van buitenlandse zaken, hetzij door de Assemblee der UNO. Uitbreiding vrijstelling voor broederdienst Dienstplichtigen voor de lichting 1948, die reeds twee broers in dienst hebben of twee broers, die dienst hebben gedaan, kunnen in aanmerking komen voor bestem ming buitengewoon dienstplichtige. Zij moeten daartoe voor 1 Februari een aanvraag indienen bü dè bur gemeester van de gemeente waar zij voor de dienstplicht zijn inge schreven. Van fien, die reeds zijn ingelijfd of een oproeping ter in schrijving, hebben ontvangen, kan geen aanvraag in behandeling wor den genomen. Nederlandse verliezen van 13 Jan.: Tien gewonden. (Van onze correspondent) Bij het vertrek uit Batavia noemde gezagvoerder Hemmes van het hospitaalschip ,,De Gro te Beer" precies de dag en het uur, waarop hij in Amsterdam zou aankomen. Tussen een paar stormen door heeft het schip in drie weken zijn eerste thuisreis volbracht. Om half 6 lag het aan de Java-kade gemeerd en stonden er soldaten uit Indo nesië na drie jaar van afwezig heid te luisteren naar de wel komstwoorden van de minister van oorlog. Fiévez. Zij hoorden hoe hun uithou dingsvermogen, zowel geestelijk als lichamelijk werd geprezen en hoe hun.prestaties werden gewaar deerd. Even 'later kwam prinses Juliana zich van de toestand der zieken er waren op de „Grote Beer" ongeveer 650 passagiers, waaronder een detachement mari niers en een groep afgekeurden, op de hoogte te stellen. In de ver schillende hutten heeft de prinses bezoeken afgelegd en zij verheugde zich te vernemen, dat tijdens de toch reeds zovelen in zoverre her steld waren dat zij direct naar hun familie konden terugkeren. Tevreden en blij In deze gunstige omstandigheid verkeerde ook het grootste deel van de 130 psychisch zieke sol daten. Overste Lambert, de com manderende officier van de troe pen gaf zijn tevredenheid te ken nen over de stemming onderweg en de chirurg kon blijmoedig con stateren dat hij slechts een belang rijke operatie-patiënt, een blinde- darmgeval te behandelen had ge kregen. De militaire kapel, bij het weerzien op de kade aanwezig, marcheerde af en de laatste nacht aan boord was aangebroken. Van morgen werd zo spoedig mogelijk met de debarkatie begonnen. Opvoedingsgesticht in Achterhoek verwoest Kortsluiting moet waarschyniyk de oorzaak worden geacht van de felle brand, die gisteravond het op voedingsgesticht Harre veld by Lichtenvoorde in de Achterhoek ge- deelteiyk in as legde. De ongeveer 200 regerlngs- en voogdypupillen konden onder toezicht van het personeel in een gymnastieklo kaal worden ondergebracht. Per- soonlyke ongevallen deden zich niet voor. De brand ontstond in de rechter vleugel van het complex. Dit gedeel te kon evenwel niet behouden blij ven. zodat de brandweren uit Win terswijk, Doetinchem, Groenio, Varsseveld en Lichtenvoorde zich moesten beperken tot het blussen van het vuur in de zijgebouwen. De rechtervleugel brandde geheel uit; het middengedeelte liep zware brandschade op. Het gesticht is eigendom van de Centrale vereniging van Kinderbe scherming in het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Haarlem. Tijdens een kindervoorstelling in de Astoria-bioscoop te Brunssum brak gistermiddag brand uit in de filmcabine. Enkele kinderen storm den onder het geroep van „Brand!" naar buiten, doch de directeur van het theater wist door persoonlijk ingrijpen erger te voorkomen, zo dat de zaal ordelijk en zonder on gelukken werd ontruimd. De opera teur bleef op zijn post; hy kreeg daardoor brandwonden aan zijn ge zicht. Drie machines verbrandden. De inter-league match Schot- land-Ierland is met 30 door de Schotten gewonnen. Rust 10. Er waren 40 a 50.000 toeschouwers. De Amerikaan Button is kam pioen van Europa kunstrijden ge worden. Nederl. ski-kampioen schappen De Nederlandse ski kampioen schappen, welke zoals gebruikelijk wederom te Arosa zullen worden gehouden, zijn vastgesteld op Woendag 4 en Donderdag 5 Fe bruari a.s. Er zal gelopen worden in een ren- en tourklasse, zulks ter beoordeling van de wedstrijdcom missie van de Nederlandse ski bond. Van Vliet naar de Zesdaagse Aangezien Pellenaers en Van der Voort het samen niet eens konden worden over hun deelne ming zullen zeer waarschijnlijk Van Vliet en Pellenaers de derde Nederlandse ploeg voor de zes daagse vormen. De twee andere zijn SchulteBoeyen en Peters Bijster. VRIJWEL HET GEHELE SCHE- VENINGSE STRAND is na dc stor men van dc laatste dagen onder water verdwenen. De golven beuken nu te gen de boulevard en spoelen over de trappen naar het strand. „Kolengeld" terug Van 19 Januari tot en met 25 Februari zal de restitutie op de per 1 Juli 1947 verhoogde kolenprijs aan de houders van een brand- stoffenkaart TA 707 (z.g. gezins- kaarten) of TB 707 Kamerbewo ners) worden uitbetaald. Hiertoe zijn aangewezen de bonnen 78 BV en 81 BV van de brandstoffenkaar- ten TA 707, waarop resp. f 2.40 en f 1..60 zal worden uitgekeerd en de bonnen 78 B.V. van de brandstoffen- kaarten TB 707, waarop f 2.40 zal worden uitgekeerd. De uitbetaling zal geschieden door de PTT-kanto- ren volgens een bepaald letter- schema, waarvoor wordt verwezen naar de betreffende officiële publi catie. Niet langer geschikt geacht als comm. Kamerlid Volgens een verklaring van het partijbestuur der Communistische Partij Nederland in „De Waarheid" van 14 Januari heeft dit bestuur in zijn zitting van 9 en 10 Januari jl het werk van de heer Koeje mans als hoofdredacteur van De Waarheid besproken. Koejemans was in deze zitting aanwezig. Het Partijbestuur kwam hierbij tot de volgende conclusies: 1. Reeds op de Partij conferentie van November 1946 veroordeelde de Partij de wijze, waarop de heer Koejemans De Waarheid redigeer de. Uitgaande van een verkeerde opvatting van neutrale berichtge ving werden de officiële nieuws dienst en de reactionnaire Engelse en Amerikaanse nieuwsagentschap pen in de gelegenheid gesteld de lezers te beïnvloeden. Als gevolg van deze opvatting werden door hem ook tegenstanders van de Communistische Partij als zoge naamde vak-redacteuren aan De Waarheid verbonden. De Partijconferentie wees deze opvatting beslist van de hand en stelde in een resolutie vast, dat de redactie van De Waarheid een uit voerend orgaan van het Partijbe stuur is, dat zijn taak onder onmid dellijke leiding en volgens de aan wijzingen van het Partijbestuur moet vervullen. De Partijconferentie droeg tevens het Partijbestuur op een collectieve redactie te vormen, zodat niet het inzicht van één persoon zou gelden bij de bepaling van de inhoud van de krant, maar dat dit op georga niseerde wijze moest geschieden. Ofschoon de heer Koejemans zich met deze besluiten had eens ver klaard, ging hij door met individu alistisch optreden en bemoeilijkte het collectieve werk in de redactie. 2. In het bijzonder, in de laatste tijd is de heer Koejemans onderhe vig aan wankelmoedige stemmin gen. Hij heeft er blijk van gegeven niet tegen de moeilijkheden van de strijd in de huidige omstandigheden opgewassen te zijn, geen vertrou wen te stellen in de krachten van de arbeidersklasse en in de voor uitzichten van onze strijd. Het Par tijbestuur is van oordeel, dat het gedrag van de heer Koejemans voortkomt uit zijn gebrek aan poli tieke standvastigheid, alsmede uit een neiging tot kleinburgerlijk indi vidualisme, dat onverenigbaar is met de discipline en de organisato rische beginselen van de Commu nistische Partij en de arbeidersbe weging. Het Partijbestuur nam kennis van de betuigingen van trouw aan de Partij van de heer Koejemans en van zijn volledige instemming met de politiek en de besluiten van het Partijcongres, ook ten aanzien van de P.v.d.A.-leiders van Heuven Goedhart, Buskes e.a. Het Partijbestuur acht het ech ter gezien de ervaringen met de heer Koejemans in de laatste tijd, niet verantwoord dat door hem po litiek leidende functies worden ver vuld. In verband hiermede besloot het Partijbestuur hem als hoofd redacteur van De Waarheid te ver vangen en het secretariaat op te dragen hem te verzoeken zijn zetel in de Eerste Kamer en in de Pro vinciale Staten van Noord Holland ter beschikking te stellen. Wy vernomen, dat ue minister van O., K. en W. met medeweten van zyn collega van wederopboiiw zich in een schrijven aan het bestuur van do Ned. Hervormde kerk te Rot terdam, bereid verklaard heeft voor het vervaardigen van een vol ledig herstelplan voor de St. Lau- renskerk, een crediet van f 25000. toe te staan. Tevens wordt een cre diet verleend van f 4000.voor de consolidatie van kerk en toren om verder verval te voorkomen. Vriendschapsverdrag met Irak wordt vandaag te Londen ondertekend Hoeveel waarde Engeland liecht aan zijn betrekkingen met de lan den van het Nabyc Oosten biykt uit het feit, dat minister-president Attlee a«n tal van hoge officiële personen, o.w. Bcvln, Alexander (minister van defensie), Viscount Hall (eerste lord der Admirali teit), Creech Jones (minister van koloniën), de stafchefs en vele anderen opdracht heeft gegeven, do ondertekening by te wonen van het nieuwe Brlts-Iraakso vriendschapsverdrag, die vandaag in Lon den plaats heeft. Een der belangrijkste bepalingen voorziet in het leveren van wa pens cn militaire uitrusting door Engeland aan Irak, dat echter tot de staten van de Arabische Liga be hoort en daar dit complex van staten een steeds dreigender hou ding aanneemt tegen Palestina kan deze politiek van Londen vreemde consequenties met zich brengen. Weliswaar staat er in de allian ties die Groot-Brittannië met het Midden-Oosten sluit een noodclau- sule, die behelst dat schending van een UNO-beslissing cn als zo danig zou een eventuele aanval op Palestina uiteraard beschouwd worden gevolgd zou kunnen worden door een opschorting van de Britse wapenleverantie, maar de conclusie ligt voor de hand, dat tegen die tijd de Arabieren wel alle wapens ontvangen zullen heb ben, die zij nodig hebben voor de campagne in Palestina. Hiervan zijn dan ook waarnemers in Lon den reeds overtuigd en de kwestie wordt „nauwlettend bestudeerd". Palestina woelig In het Heilige Land zelf duurt de onrust voort. Gisteravond klonken in Jeruzalem acht zware bomontploffingen en de aanvallen en tegenaanvallen zijn niet van dc lucht, waarbü Britse troepen ook telkens niet zonder verliezen be trokken worden. In een geheime zitting van de UNO-commissie voor Palestina heeft de Britse gedelegeerde, Sir Alexander Cadogan, gisteren een uiteenzetting gegeven van de Britse plannen, die naar verluidt hierop neer schijnt te komen, dat het plan. om het Britse mandaat over het land op 15 Mei neer te leggen en zijn troepen 1 Augustus terug te trekken gehandhaafd blijft. Wel zou Engeland zorg willen dragen voor de overbrugging van de tijd tussén het neerleggen van het mandaat en de aankomst van de speciale com missie, maar dit zou niet langer dan twee weken mogen duren. Terdoodveroordeeld SD'er valt president aan Willemsen, ter dood veroor deeld voor zijn werkzaamheden als S.D.'er tijdens de bezetting, heeft vanmorgen in de rechts zaal de president van het Am sterdams Bijzonder Gerechts hof. mr M. van Vugt, aange vallen. Willemsen moest als ge tuige optreden in de zaak tegen L. Plas uit Haarlem. Voordat de parketwacht hem voor het getuigenhekje had kunnen leiden, rende Willemsen, langs de perstribune in, de richting van de groene tafel; hij sprong, er over heen en vloog mr. van Vugt, die geen tijd meer had hem te ont wijken, naar de keel. Mr. van Vugt werd met stoel en al tegen de grond geworpen. Vijf parketwachten snelden on middellijk de belaagde president te hulp en wisten Willemsen te over meesteren. Mr. van Vugt kwam vrijwel ongedeerd uit de strijd, na zich afgestoft te hebben, schorste hij de zitting voor enige tijd en verdween met zijn raadsheren in de raadkamer. Willemsen werd aan handen en voeten door de parketwachten uit de zaal gesleept. Hij had of simu leerde een toeval. Trygve Lie, rustige figuur (Van onze correspondent) T~\ E hoogste ambtenaar van de United Nations, secretaris-ge neraal Trygve Lie, die op 22 Ja nuari naar Nederland komt, is een levend bewijs ervan dat men in deze eeuw van atoombommen heus niet in een van de machtigste lan den van de wereld geboren behoeft te zijn om zich een hoge politieke positie te verwerven. De 52-jarige, nogal corpulente Lie, wiens karakter sterk herinnert aan zijn grote landgenoot Fridtjof Nansen in tegenstelling tot Nan- sen echter komt Lie uit een arme arbeidersfamilie is een man, die op zeldzame wijze, intelligentie, rust en vastbeslotenheid in zich verenigt. Op 26-jarige leeftijd be reikte hy zijn eerste grote doel, hij werd advocaat voor de Noorse arbeidersbonden en dank zij zijn goede juridische kwaliteiten, zijn welsprekendheid en zijn ontzaglijke geheugen was hij voor de Noorse arbeiders een nuttig man. Zonder ooit in het parlement zit ting te hebben gehad, werd hij in 1935 door de sociaal-democratische minister-president Nygaardsvold tot minister van justitie benoemd. Later, kort voor de Duitse bezet ting, werd hij minister van handel en minister van productie. Het land had toen een energiek en vastbesloten man nodig en dat was Lie. Zoals hij ook op een grote conferentie over de Noorse benzine voorziening bewees te zijn, een conferentie waaraan het hele mi nisterie en vertegenwoordigers der importeurs en rederijen deelnamen. Tezamen met de koning en de an dere ministers vluchtte Lie in 1940 voor de Duitse soldaten naar het Noorden van het land. Bij die ge legenheid werd hij benoemd tot plaatsvervangend minister van bui tenlandse zaken van de Noorse exil-regering. Ook hier toonde hij weer een geweldige bekwaamheid. Met een optimistische glimlach accepteerde Lie zijn benoeming tot secretaris generaal van de U.N.O. Als iemand voor deze post geschikt is dan is het Lie wel, die de kunst verstaat door zijn verstandige taal een ver moeide vergadering tot opmerk zaamheid te dwingen en die het ook verstaat om nog olie op de gol ven van een zeer bewogen debat te gieten. Op 9 Januari vertrok Trygve Lie naar Europa, waar hij met vier regeringen overleg zal plegen over de plaats waar de UNO- assemblee dit jaar zal worden ge houden. Bij zijn vertrek van La- guardia field (New York) kuste zijn 17-jarige dochter Met a hem vaarwel. Voorlopig geen IJ-tunnel Wethouder Seegers heeft de Am sterdamse gemeenteraad meege deeld, dat de bouw van een Y-fun- nel pas over tien of vijftien jaar kan worden eerwacht, omdat de regering de bouw vjn tunnels bij Velsen en bij de Hembrug zal laten voorgaan. Voor het tijdvak van 18 t.m. 31 Januari 1948, geeft elk der volgen de bonnen recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB. KC 802 121 Melk: 4 liter melk 124 Melk: 6 liter melk 125 Melk: 6>/2 liter melk 126 Vlees: 100 gram vlees 127 Vlees: 300 gram vlees 128 Boter: 250 gr. boter of marga rine of 200 gram vet 129 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet 146 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gr. korstloze kaas 148 Algemeen: 1600 gram brood (Geldig t.m. 24 Jan.) 149 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. (Geldig t.m. 24 Jan.) 133 Reserve: 200 gram kaas of 250 gram korstl. kaas 134 Reserve: 800 gram brood (Geldig t.m. 24 Jan.) 136 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 24 Jan.) Bonkaarten KD. KE 802 624 Melk: 10 liter melk 625 Melk: 11 liter melk 626, 627 Vlees: 100 gram vlees 628 Boter: 250 gr. boter of marga rine of 200 gram vet 629 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet 648 Algemeen: 400 gram brood (Geldig t.m. 24 Jan.) 649 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. (Geldig t.m. 24 Jan.) 633 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 24 Jan.) 635 Reserve: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas Bonkaarten MA. 1MB, MC, MD, MF, MG. MH 802 (büz. arb., a.s. moeders en zieken) 1043 Brood: 800 gram brood 1048 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 1042 Margarine: 250 gram marga rine of 200 gram vet 1044 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram korstl. kaas 1049 Eieren: 5 eieren 1047 Melk: 5 liter melk 1011 Vlees: 300 gram vlees 1046 Vlees: 200 gram vlees Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 16 Januari wor den gebruikt met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 19 Januari mag wor den gekocht. Een rantsoen vermicelli e.d. be draagt: 300 gram vermicelli, maca roni, spaghetti, noedels, mie, mai- zena, tarwezetmeel, aardappelmeel, geoxydeerd aardappelmeel, aard- appelsago, aardappeltapioca, pud dingpoeder, custard, tarwegriesmeal of 400 gram vermicellisoep (d.L. droge soep, waarvan ten minste 75% uit vermicelli bestaat of de vermicellivorm heeft). Men doet verstandig bovenstaan de opgave uit te knippen. Kwam „record-vleermuis" uit Zuid-Limburg? De vleermuis die bij Bristol werd gevonden, en waarvan wordt verondersteld dat hij de Noordzee is overgevlogen, droeg een ring van het Zoölogisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hier deelt men echter mee dat het niet noodzakelijk is dat het dier uit Nederland afkomstig is. Wel worden sedert geruime tijd vleermuizen geringd die in de Zuid-Limburgse grotten hun win terslaap houden, maar een der biologen van het Zoölogisch Labo ratorium heeft onlangs ook in En geland enige vleermuizen gerin'gd. Of het bij Bristol gevonden exem plaar uit Nederland afkomstig is kan men slechts nagaan wanneer het ringnummer bekend is. De grootste vlucht die tot dusver werd geconstateerd werd d,oor een vleermuis gemaakt van de Haar lemmerhout naar Parijs over een afstand van ongeveer 500 kilo meter. Normaal gv.an de vluchten niet verder dan 100-200 kilometer. Doodvonnis voltrokken tegen Ans van Dijk Ans van Dijk, jodenverraadster in dienst van de Amsterdamse S.D., is gisteren terecht gesteld, Zij was sinds de „Duitse tijd" de eerste Nederlandse vrouw, die geëxecuteerd werd, ondanks haar verzoek om gratie. Weerbericht WIND UIT UITEENLOPENDE RICHTINGEN Weersverwachting, gel dig van Donderdag avond tot Vrijdagavond: Wisselend bewolkt met tijdelijk regen. Vooral In het Noorden van het land later wat kouder. Wind zwak tot matig uit uiteenlopende rich tingen. 16 Jan.: Zon op 8.42 uur, onder 16.58 uur. Maan op 11.14 uur. onder 2225 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1