DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Wapenstilstand in Indonesië wordt Zaterdag getekend n\ „Slag om de kolonies" in Palestina begonnen Tienduizend sollicitanten voor het vak: omroeper Erfscheiderveners geloven in verborgen schat Regeringsverklaring gunstig ontvangen in de Kamer Masjoemi trekt haar ministers terug uit kabinet-Sjarifoeddin Hevige gevechten om Hebron Grondwerker vond medicijnfles... „U MOET ZO SPREKEN ALS TEGEN UW TANTE" Journalist als proefkonijn Prijsvraag voor behangontwerpen Vrijdag 16 Januari 1948 Achtste jaargang, No. 920 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Nog een verklaring der regering Minister-president dr. Beel lieeft gistermiddag in de Tweede Kamer nog de volgende verklaring over Indonesië r fgelegd: „Hoewel er nog geen officiële mededeling door de Commissie voor Goede Diensten is gedaan, is er alle reden om aan te nemen, dat de voorzitter der Republikeinse de legatie officieel heeft aanvaard het voorstel nopens de uitwerking van de wapenstilstand, alsmede het voorstel, dat als basis zal dienen voor verdere politieke besprekin gen, met welke voorstellen wij ons reeds hadden verenigd. Voorts, dat de wapenstilstand zeer waarschijn lijk Zaterdag a.s. door beide par tijen zal worden ondertekend. Het verheugt de regering, dat de Com missie voor Goede Diensten dit reeds thans heeft weten te berei ken." AUTO TËTWATER GEREDEN Drie slachtoffers Vanmorgen is te Franeker een auto met vier inzittenden in de Harlingervaart gereden, waarbij drie hunner verdronken. De chauffeur kon worden gered. Het gezelschap was op weg naar Den Haag om de papieren in orde te laten maken voor emigratie naar Canada. Volgens verklaringen van een in de buurt wonende caféhouder was het licht in een verkeerspaal in het ongerede geraakt, zodat de chauf feur ongeveer 40 meter voorbij het kruispunt is doorgereden en toen plotseling het water voor zich zag. De chauffeur J. Kempenaar wist zich te redden door zich uit een raam te hijsen. Op het hulpgeroep van de chauffeur kwamen omwonenden toegesneld, maar hun reddingspo gingen hadden geen resultaat. De omgekomenen zijn, de 35-jarige bakker Zijlstra uit Twijzelerheide, die gehuwd was en vijf kinderen had. Verder de 40-jarige F. J. van der Meulen uit Kollumerswaag, va der van vier kinderen en de 24-ja- rige J. O. Basma, dje ongehuwd was. Na een tussentijdse overeenkomst tot het staken van het vuren die vandaag door Nederland en de Republiek Indonesië zal worden ondertekend, zal waarschijnlijk Zaterdag de formele overeenkomst tot beëindiging v£n de vijandelijkheden getekend worden, aldus verneemt Associated Press uit betrouwbare bron te Batavia. Enige uren na het bekend worden van de wapenstilstands overeenkomst deelde radio Djogja mee, dat de Masjoemi, de Mohammedaanse partij, uit het kabinet-Sjarifoeddin is getreden; dit betekent dat vicepremier Sjamsjoeddin en de minister van binnenlandse zaken Mohammed Roem zich uit de regering terugtrekken. Na deze beslissing heeft mr Graham, het Ame rikaanse lid van de UNO-commissie, een conferentie gehad met dr Soekiman, de voorzitter van de Masjoemi. De Masjoemi had oorspronkelijk geen zitting in het kabinct-Sjari- foeddin, dat kort voor het uitbre ken der ..politionele actie" de re- gering-Siahrir verving, doch kort na de aankomst van de UNO-com missie in Indonesië, nu twee maan den geleden, besloten dc Mohamme daanse politici tot het kabinet toe te treden. Volgens Aneta hebben de re publikeinen niet alleen de voor stellen voor dc wapenstilstand aanvaard maar ook de Neder landse voorstellen als basis voor dc verdere politieke besprekin gen. De Nederlanders hebben toegestemd in het houden van volksstemmingen in de bezette gebieden onder toezicht van UNO-vertegenwoordigers. Voldoening in Amerika In Washington zijn dc berichten over de wapenstilstand zeer gunstig ontvangen. Welingelichte kringen daar wisten mee te delen dat de Republiek zal deelhebben aan de voorlopige regering, die naar men schat, maximaal een jaar na de ondertekening van de nieuwe poli tieke overeenkomst in functie zal zijn. Tenminste een half jaar en ten hoogste een iaar na de onder tekening zal een volksstemming De slag om de Joodse kolonies, die thans in geheel Palestina ontbrand is, toont aan dat de Arabieren nu tot een ander krijgsplan zjjn overgegaan. De „sla-toe-en-loop-weg"-tactick van guerillatroe- pen is thans vervangen door grootscheepse aanvallen op de verspreid liggende nederzettingen. Hoewel de leiders in het Arabische Hoge- Comité een dringend beroep op de strijdkrachten hebben gedaan om geduld te oefenen tot wapens en goed opgeleide officieren zijn gezonden, hebben de troepen in Palestina een soor.t Indianen-oorlog ontketend, die tot doel heeft de Joodse voorposten op te ruimen. Om Hebron is gisteren een zware strijd geleverd. De Arabische aan vallers hadden zich ruim baan ge maakt door een kudde schapen door het mijnenveld te drijven en openden het vuur op de kolonie. Zij droegen uniformen en vochten in goede discipline, maar werden enigszins gedemoraliseerd door de heftige tegenstand der verdedigers, zo wordt uit Joodse bron gemeld. De strijd werd beëindigd „PROTOCOL-M" IS ECHT. zegt Londen Communisten beraamden putsch in Duitsland Het door Britse autoriteiten ont dekte „protocol-M", dat het com munistische plan bevat om het Marshall-plan te saboteren door de industrie van het Ruhrgebied lam te legger., is op het Britse mi nisterie van buitenlandse zaken aangekomen. Het wordt in Londen als authentiek beschouwd. De Britse autoriteiten beschik ten reeds eerder over de gegevens omtrent het plan, deelde 'n woord voerder van het ministerie mee. Het „Protocol-M", zoals dit ge publiceerd is door de anti-commu nistische bladen in Berlijn, geeft aan. hoe massastakingen in het verkeerswezen en de metaalindu strieën in West-Duitsland georga niseerd moeten worden „om de monopolistische-kapitalistische aanval van het zogenaamde plan- Marshall de nekslag toe te bren gen." In het protocol wordt betoogd, dat de Kominform in Belgrado de strijd van de Duitse communisten zal coördineren met die in alle Eu- ippese landen. Hieraan wordt toe gevoegd, dat „het tehuis van het socialisme, de Sovjet-Unie, deze strijd tegen de monopolistische, ka pitalistische mogendheden met alle middelen zal steunen." „In samenwerking met de ge hele arbeidende klasse van alle Europese landen, zal de Duitse ar beidende klasse, bij haar voortzet ting van de strijd om de sleutel- stallingen in de productie, het heft jD handen nemen", aldus het pro tocol. Stakingen in Ruhrgebied tegen de honger Ia Oberhausen (Ruhrgebied) zijn 2-VOOO arbeiders in de chemische- en staalindustrie een staking van 12 uur begonnen, als protest tegen de ..hongerrantsoenen". In nog andere steden van het Ruhrgebied hebben de vakverenigingen voor vandaag een 24-uurs staking afgekondigd, waaraan ook de arbeiders van open bare werken en vervoer meedoen. De mijnwerkers werken door. Dc voortdurende regenval heeft In Oost-Frankrijk weer overstromingen veroorzaakt. Het dorpje Pisdorf moest worden geëvacueerd. toen Britse troepen met pant serwagens en rijdende artille rie de kolonisten te hulp kwa men. De aanvallers verloren honderd man, de verdedigers twee, volgens Joodse inlichtin gen. Vliegtuigen van de R.A.F. pa- trouileerden gisteren boven de roe rige gebieden. Een ervan werd door een vreemd (vermoedelijk Joods) vliegtuig beschoten. Internationale politie? In een geheime zitting van de UNO-commissie voor Palestina heeft de Philippijn Vincento Fran cisco voorgesteld onmiddellijk een internationale politiemacht te vor men. Ook Truman sprak gisteren in een persconferentie over dit onder werp. Hij verwachtte niet dat Ame rikaanse troepen naar Palestina zouden worden gezonden, maar een internationale politiemacht zou er op de duur wel komen, zei hij. Kwestie Kasjmir voor de Veiligheidsraad In de Veiligheidsraad, die het ge schil tussen India en Pakistan over Kasjmir behandelt, heeft gisteren sir Gopalaswami Ajjangar. minister zonder portefeuille van India, het verzoek ingediend, de regering van Pakistan te beletten met burgerlijk of militair personeel deel te nemen aan de inval in Djamma of Kasjmir, een beroep te doen op de bevol king van Pakistan, geen deel te nemen aan de gevechten en de invallers te beletten, gebruik te maken van het grondgebied van Pakistan. Sir Zafroellah Chan. Pakistan's minister van buitenlandse zaken, zal waarschijnlijk vandaag antwoorden. In verband met liet aftreden van minister dr. G. W. M. Huys- rnans, treedt als mMste- van Eco nomische Zaken ad interim op de minister van Landbouw en Voed selvoorziening, :r. S. Ia Mansholt. worden gehouden in de autonome gebieden over: a. het al dan niet blijven binnen de federatie (in het laatste geval zal het betrokken ge bied directe betrekkingen met Ne derland onderhouden)b. het al dan niet permanent blijven van de uitgestrektheid van egji autonoom gebied. Borneo één staat? Er zijn op het ogenblik, aldus gaan deze inlichtingen verder, bij voorbeeld drie autonome staten op Borneo, die misschien met groter succes tot één staat verenigd kun nen worden. Ook zal de bevolking van een bepaald gebied kunnen kenbaar maken, dat zij er de voor keur aan geeft, dat haar landstreek zich bij een andere staat aansluit dan waarvan zij nu deel uitmaakt. Men is hier over het algemeen van opinie, dat dit laatste punt de groto moeilijkheid zal kunnen vor men bij de practische samenwer king met de Indonesische Republiek in de voorlopige regering. C. v. G. D. spoedig terug Men is in het algemeen van opi nie. dat de drie leiders van de com missie van Goede Diensten Java spoedig zullen verlaten. De overige leden zullen echter toezien op tus sentijdse ontwikkeling en tenslotte op het plebisciet. Eventueel zal de commissie arbi tragecommissie worden. Voor het overige zal zij beide partijen blijven adviseren. Economische deskundigen te Washington geloven, dat de huidi ge ontwikkeling gunstig is voor het opheffen van de obstakels, die vreemde credieten in de weg zijn gelegd. Men neemt evenwel een af wachtende houding aan. Tamzil, de Republikeinse minis ter van voorlichting, heeft verklaard dat dc terugtrekking van de Ma sjoemi uit de regering geen kabinets crisis zal veroorzaken of een grote invloed zal hebben bij de uitvoering van een wapenstilstandsovereen komst. Hij zei dat de Masjoemi zich uit het kabinet en de delegatie te rugtrok omdat de Mohammedaanse partij van mening was. dat de waarborgen voor de republiek niet ver genoeg gingen. Sjarifoeddin zal later op dc dag aan het K.N.I.P. verslag uitbrengen betreffende de jongste ontwikkelingen. P.T.T.'s jongste toch ook al dertig jaar! Dertig jaar geleden, op 16 Jan. 1918, bwgon de Postcheque en Giro dienst in Nederland zijn werk zaamheden. Dit begii. was beschei den: 4000 rekeningen, een aantal dat na vijf jaren steeg tot 100.000.. Op het ogenblik telt de Postcheque en Girodienst ruim 2500 medewer kers; per dag wordt gemiddeld 150 millioen gulden omgezet. Dagelijks worden 400 a 500 boekingen ver richt en 100.000 afrekeningen ver zonden; de administratie werkt met irca 700 machines. Het „jongste kind van de P.T.T." kent nu ruim een half millioen rekeninghouders. BIJ MEPPEL is dc gekanaliseerde Wolder A doorgebroken. Dc plaats van dc doorbraak is niét tc bereiken, zodat het dichten voorlopig uitgeslo ten moet worden geacht. In Mcppcl staat het water in de buitenwijken. Gekarteld en glad! Laten wij de vorm van dc stuiver aanhouden om verwarring, ^e.voor-. komen met het kwartje cn laten wij' het nikkelen kwartje en de bronzen cent, behalve door dc grootte, ook nog onderscheiden door aan hot ené geldstuk een gladde cn aan 't andere oen gekartelde rand aan te brengen. Deze wensen zag de commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer gaarne opgenomen in het voorlopig verslag over het wetsontwerp „Munt wezen". Ergens in Z.O.-Drente, in het dorpje Erf scheider veen slapen de mensen bijna niet meer, omdat zij teveel willen horen en zeggen, ver halen willen opdissen over de schat, die in de omgeving ligt be graven. Zij die bewoners van Erfscheiderveen geloven vast in die schat; heeft hun grondwerker- dorpsgenoot Knoopen niet een fles je langs de weg gevonden? Een medicijnflesje met een briefje. Knoopen peuterde het briefje er uit en .tot ziVt grote verbazing las hij, dat de vinder van het briefje de helft mocht behouden van een hoeveelheid goud, bankbiljetten en andere waardepapieren, maar dat hij de andere helft moest geven aan een persoon, die met name werd genoemd. De ondertekening luidde Cohen. Op de achterzijde was een vage schets van de omgeving aange bracht met een zwarte stip erop: de plaats waar de schat begraven lag. Volkomen beduusd nog ver telde Knoopen de verrassende vondst aan zijn baas, die zich da delijk in verbinding stelde met de bux'gemeester van Emmcn. Deze sprak als zijn vermoeden uit dat dit briefje geschreven zou kunnen zijn door een Joodse onderduiker die zich tijdens de Duitse bezetting in de omgeving van Erfscheider- veen verborgen had. Hij gaf Knoo pen een politieman mee en na het kaartje nogmaals goed bestudeerd te hebben togen beiden op weg om de schat te zoeken. De grondwer ker begon verwoed te graven op de plek, die naar zijn mening door de zwarte stip was aangegeven. Hij vond echter niets en werd voor lopig van verdere nasporingen weerhouddoor aanhoudende regenbuien. Buurt leeft mee Heel de buurt leeft met de schat graver mee. In Emmen werd Don derdagavond reeds verteld dat er een grote hoeveelheid diamanten gevonden zou zijn. Het zoeken naar de sch-t v/ordt echter zeer bemoei lijkt doordat het schetsje zo vaa; getekend s. Men kan zelfs niet met zekerheid zeggen op welk deel van de omgeving het betrekking heeft. Pe politie heeft ondertussen een onderzoek ingesteld naar de Joden die onder de bezetting in de buurt van Frfscheiderveen waren ondergedoken. Daarbij is wel met zekerheid vast komen te staan dat geen enkele Jood van de naam Cohen, die daar was ondergedoken, door de Duitsers is vermoord. Er bestaat dus een zeer grote kans, dat de man, na heelhuids uit de oorlogsjaren gekomen te zijn, naar Erfscheiderveen is terüggekeerd cn daar in. stilte zijn bezittingen weer heeft opgegraven. Het medicijn flesje met het briefje heeft hij dan in ieder geval vergeten Romme ivenst uitbreiding van het Collegiaal Orgaan, Joekes publicatie der onderhandelingen Schouten vraagt meer militaire gegevens Nadat de minister-president, dr Bcel, zijn aanvullende verklaring over Indonesië in de Tweede Kamer had afgelegd, gewaagde dc heer J Schouten <AR> van zijn vreugde over dc regeringsverklaring, wat betreft de status van dc Republiek en Sumatra. Hij wenste echter meer gegevens over de militaire positie in het algemeen en een mededeling van de regering, dat de onveiligheid in Indonesië is toegenomen. Vervol gens vroeg spreker zich af of de Nederlands-Indonesische Unie sou- verein zou zijn. In de regeringsver klaring ontbreekt een nadere con cretisering omtrent dc Unie. merkte hij op. Tenslotte zeide de heer Schouten in constitutionele zin te zullen medewerken aan de uitwer king van de federale gedachte en het in het leven roepen van Daerahs en Negara's en hij zal zich niet ver zetten tegen de Unie. mits in deze het karakter van het rijk in rijks verband werkelijk gehandhaafd wordt. Ook prof. Romme (KVP) sprak zijn voldoening uit over een aantal punten in de regeringsverklaring. Hij toonde zich verheugd over het besluit tot het ..cease fire" al bleek hij gereserveerd in zijn verwachtin gen omtrent dp uitvoering ervan Voorts zou hij het gewenst achten als de fractie van de Partij van de Arbeid zou willen kenbaar maken, of zij de mededelingen van de heer Schermerhorn op een vergader ine te Enschede ten aanzien van de motie-Rommevan der Goes van Naters van 20 Dec. 1946 onder schrijft. Aan dc Unie-departementen zou spreker een minister aan het hoofd willen hebben en dan een vice- minister. Hij zou dan om en om daarvoor een Nederlander cn een Indonesiër willen nemen. Over het Collegiaal Orgaan zeide de heer Romme dit te willen uit breiden tot vijf leden. De Indische minderheden zou hii willen samen brengen in een Commissie van Ad vies voor het Collegiaal Orgaan. De heer Tilanus (CH) vroeg bij zonderheden over de status van Borneo en Nieuw-Guinea, terwijl hij voorts hoopte, dat de regering Geen conferentie van de Zestien Groot-Brittannië cn Frankrijk hebben er op verzoek van Was hington van afgezien* een nieuwe conferentie van de zestien bij het plan-Marshall betrokken landen te organiseren. Wel zullen vertegen woordigers experts van de zestien landen standpunten uitwisselen. Verder zal men contact houden over wat moet worden gedaan om tot een permanente organisatie vcor het Europese herstel te ko men. Van René Mayer, de Franse mi nister van financiën, wordt gemeld dat hij niet in Londen verblijft om over de Amerikaanse hulp te spre ken, maar voor onderhandelingen met Stafford Cripps over een nieu we koers van de franc. Gedrang om de microfoon (Van onze speciale verslaggever) \J OELT f Wist ge. dat er in ons land een enorme belangstelling bestaat voor het omroepersvak? Ge hebt waar- ge ook altyd uw hart in de keel kloppen, als ge in het openbaar iets belangrijks wilt gaan zeggen? Ja? Dan zijt ge waarschijnlijk niet geschikt voor het ambt van radio-omroeper of nieuwslezer. Want een radio-omroeper of een nieuwslezer laten wij ze voor het gemak allebei maar omroeper noemen moet zich, als hij voor zijn microfoon staat, net zo rustig en vrij en onbevangen voelen, als op het ogenblik dat hij zijn vrouw thuis om een kopje thee vraagt. Maar een omroeper moet niet alleen vrij en onbevangen spreken. Hü moet naast vele andere, bij zondere'eigenschappen over een mooie, welluidende en sympathieke stem beschikken. De luisteraar moet op de duur van hem zeggen: „Wat heeft die man toch een prettige stem!" Pas als de omroeper 7.6 ver is, mag hij zeggen, dat hij het tot iets gebracht heeft „in de aether". schijnlijk in de afgelopen twee jaar ook wel eens annonces in de dag bladen gezien, waarin door de we reldomroep PCJ of door een der om roepverenigingen gegadigden wer den opgeroepen om een functie als omroeper te komen bekleden. Zeg eens eerlijk: Hebt gij er ook niet twéé seconden maar aan gedacht om de pen ter hand te nemen en te schrijven? Gij zelf niet? Een goede tienduizend van Uw landgenoten hebben wèl een kans gewaagd. En ruim zevenduizend reflectanten heb ben inderdaad een kans gekregen. Dat wil zeggen: zij hebben een uit nodiging ontvangen om een zgn. stemtest te komen afleggen in de studio's te Hilversum. Experts heb ben maanden lang. iedere dag naar tientallen „adspirant-omroepers" zit ten luisteren, tot ze ertureluurs van werden. Het resultaat? Van de zevenduizend sollicitanten zijn er thans, zegge en schrijve, drie bij de PCJ in dienst, van wie men verwacht, dat zij goede omroe pers zullen worden! En de anderen? Zij spraken te nors of te vriende lijk. te schel of te bars, te vlug of te hakkelend, te Rotterdams. Am sterdams, Utrechts of Gronings. Aan tallozen was te horen, waar ze van daan kwamen en dat is taboe! en de overigen waren te deftig in EN DIT IS MARTIN DE GROOT, van top tot teen Rotterdammer, maar aan zijn stem kunt ge het niet horen. Martin is een broer van de Rotter damse zanger en paedagoog. Bas de hun uitspraak, te pathetisch. Groot. acteerden, dikwijls onbewust. Zij En een omroeper mag niet acteren. Hij moet de microfoon wegcijferen en spreken als tegen zijn vrouw, zijn moeder, zijn meisje, of zoals een bekend omroeper het uitdrukte „tegen zijn ouwe tante!" De lezer ziet, één goede omroeper vindt men nog niet eens op duizend sollicitanten. Men zal zich er dus niet over verwonderen als men hoort, dat er in Nederland sport en kookpraatjes e.d. uitgezonderd slechts 35 mannen en vrouwen zijn, die als hoofdberoep dat van omroeper hebben. Dc „test" begint In de PCJ-studio te Hilversum hebben wij enige auditie's bijge woond, tijdens welke verscheidene candidaten proeven van hun be kwaamheden aflegden. In de wacht kamer. die men beter zweetkamor zou kunnen noemen, hebben wij te midden van de „proefkonijnen" ge zeten. van hun sigaretten meege- rookt en gezien, hoe zij druppeltjes Hoffman of Valeriaan innamen. Wij hebben mooie en ook onsympathie ke stemmen beluisterd en zelfs sprekers gehoord met een spraak gebrek! Om onze ervaringen beter te kun nen weergeven, zijn we zelf ook, gewapend met een spreekljjst, die we een kwartier hadden mogen be studeren, twee trappen opgeklom men naar de kleine omroepcel. Wij vonden cr een stoel en een tafel en daarboven hangend, koud en niets zeggend (dat is het ergste!) het ronde stuk yzer met gaatjes, dat men microfoon pleegt te noemen. „Microfoon staat bij. U kunt be ginnen!" klonk het van beneden. En net als bij U, waarde lezer, als ge iets belangrijks wilt gaan zeggen, begon ook bij ons de harteklop in de keel voelbaar te worden en we bemerkten een leeg gevoel in de maag. alsof we op een schommel stonden. Heel goed, maar. Zo begonnen we te lezen, een nieuwsbulletin van enkele dagen ge leden: „De ministers Beel. Drees en Jonkman zijn vandaag per vliegtuig uit Indonesië teruggekeerd...." OOK EEN OMROEPER. De man die vroeger het nieuws" bekend maakte, moest aan heel andere eisen voldoen dan de tegenwoordige. Toch werkt ook deze omroeper nog in Nederland. Tien regels zullen 't geweest zijn, die we hadden voorgelezen, toen een beoordelaar binnen trad en ons onderbrak met de woorden: ,.U bent veel te vriendelijk, spreek wat min der melodieus eneh, niet zo deftig. Doe maar net. of U thuis de krant voorleest." Dus begonnen we opnieuw: „De ministers Beel. Drees en Jonkman zijn vandaag „Nog veel te zangerig", luidde de tweede onderbreking. "Meer op één toon spreken". En de geroutineerde omroeper leest een stukje voor. dat wij even later pogen te imiteren De conclusie van de beoordelings commissie is. dat wij een heel goede stem hebbenvoor het amateur toneel! (Zie verder pag. 3) niet met de Republikeinse regering zal spreken voor de vijandelijkheden inderdaad zijn gestaakt. Ook Joekes hoopval Met de algemene opzet der rege ringsverklaring kon mr. Jockca zich namens de Party v. d. Arbeid blijkbaar wel verenigen. Hü drong aan op toelating van progressieve krachten in het ambtenaren-appa raat en verlangde opening van za ken met betrekking tot dc kwestie van Zuid-Celebös, Bondoroso en over de corruptie-geruchten op Ja va. Gaarne zag hij b.v. een witboek tegemoet over de onderhandelingen met dc republiek. Ten aanzien van de uitvoering van de wapenstil stand was hij hoopvol gestemd te meer, waar dc overeenkomst na in ternationale bemiddeling was tot stand gekomen. Dringend verzocht hij de rege ring ernstig rekening te houden met oen eventuele voordracht van de republiek voor de pre-fc- deralc raad. Openlijk erkende hü dat zgn partij enigszins sceptisch stond tegenover dc z.g. Malino- staten, omdat van een bepaalde Nederlandse zijde gepoogd was daarvan satellieten te maken. De ervaring der laatste tijd had z. 1. echter aangetoond dat het natio nalisme. ook b.v. in Oost-Indo- ncsic een ernstige kans kreeg. Tegen de voorgenomen procedure op Oost-Sumatra en West-Java zou hij geen bezwaar koesteren, mits het volk, eventueel gewaarborgd door internationale waarnemers, zich vrij zou kunnen uitspreken over de toekomstige status. De uit spraak van de luitenant-gouver- neur-gcneraal dat geen der onder beheer staande gebieden zou wor den ontruimd, kon naar zijn- mening niet absoluut genomen worden. De op dc prijsvraag van Rath en Dor deheefver binnengekon en ont werpen voor nieuwe behangont werpen zulle i van Maandag 19 Jan. af in de toonzalen van R. en D„ Prinsengracht 730. Amsterdam, worden tentoongesteld. Het resultaat der prijsvraag is een grote verrassing geworden. Er zijn 894 orrtwerpen binnengeko men. Gebleke is dat de Neder landse kunstenaa ook op dit ge bied dc vergelijking met zijn bui tenlands! collega's zeer goed kan doorstaan. Een bepaalde nieuwe stijl is weliswaar niet naar voren geko men, maar de directie heeft door deze prijsvraag tal van jonge krachten ontdekt. In de groep „backgrounds" viel de eerste prijs ten deel aan mej. J. Bottema, in de groep decoratieve behangels werden drie gelijkwaar dige prijzen verleend, met name aan P. Koorstra, Ph. ten Klooster en G. Kerkhoff. Onder de eervolle vermeldingen noemen wij architect G. Rietveld (Utrecht). Bestuur CDU grotendeels afgetreden In het partijgebouw der Chr. Dem. Unie te Berlijn heeft Donderdag een soort paleisrevolutie plaats gehad. Tien van de 12 leiders van het hoofdbureau der partij hebben on der leiding van prof. dr Dovifat hun ambt neergelegd als protest te gen de nieuwe lijn. die de partij op bevel der Russen in de Sowjetzone is ingeslagen. De centrale der partij heeft hiermee vrijwel al haar lei dende figuren verloren. Ook het grootste deel der bureaubeambten heeft ontslag genomen, daar het niet onder de door de Bussen aangestel de partijsecretaris Dertinger wil werken. Jemens koning overleden Jehia, de 85-jarige koning van Jemen, de tweede onafhankelijke staat van Arabië, is overleden. Als zijn opvolger werd Sayed Ab- doellah Ibn Ahmed al Wazir geko zen. De zoon van de overleden ko ning, die een jaar geleden naar Aden is gevlucht, wordt voorzitter van het parlement. Koning Jehia werd door de meer derheid van zijn volk beschouwd als een almachtig vorst en afstam meling van de profeet. H\j bestuur de Jemen gedurende meer dan der tig jaar. Zijn wantrouwen jegens buitenlanders en zijn afkeer van de westerse beschaving isoleerde zijn land van de rest van de wereld. Jemen is een der vruchtbaarste ge bieden van Arabië. Het telt drie millioen inwoners. Gandhi wordt snel zwakker Gandhi's artsen hebben verklaard dat hun patiënt snel zwakker wordt Gondhi, die niet meer kan lopen, neemt nog slechts water tot zich. Acht en dertig personen, onder wie de overige leden van de Roemeen se koninklijke familie, zijn per trein in Zwitserland aangekomen. Weerbericht RUSTIG WEER s"7>, •v'. Weersverwachting:, geldig tot Zaterdag avond: Zwaar bewolkt met op vele plaatsen ne vel of mist, doch hier en daar opkla rend. Vrijwel overal droog weer. Weinig wind. In het bin- nenland plaatselijk lichte vorst, overigens weinig verande ring in temperatuur. 17 Jan Zon op 8.41 uur. onder 16.59 uur. Maan op 11.26 uur, onder 23 36 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1