DAGBLAD VOOR AMERSFOORT STRIJD OP JAVA EN SUMATRA WORDT MAANDAG GESTAAKT Drie panden geschikt te maken voor zestien gezinnen Republiek aanvaardt positie binnen Verenigde Staten van Indonesië Werk in tal van Ruhr steden lag gisteren stil Nel wil wel naar Amerika maar niet als prof" Rijksgebouwendienst-grillen Victorie der rede Zij vallen ten offer aan kantoor RVI Amsterdam Van dè Pol op de tweede plaats Zaterdag 17 Januari 1948 Achtste jaargang, No. 921 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Onmiddellijk na de ondertekening van de nieuwe bestandsovereenkomst, die vanmorgen vijf vóór half negen op de „Renville" plaats had, zijn de be velen „op de plaats rust" uitgevaardigd, die binnen 48 uur moeten zijn opge volgd. Maandag zullen dus de vijandelijkheden in Indonesië gestaakt zijn. Bij de politieke clausules die in de bestandsovereenkomst zijn opgenomen, krijgt de Republiek de positie vën een staat binnen de toekomstige Verenigde Staten van Indonesië. Er bestaat een informele overeenkomst tussen beide partijen over achttien punten waarop de Verenigde Staten van Indonesië zullen wor den georganiseerd. Deze punten houden in, dat Nederland de souvereiniteit over het gehele grondgebied van Indonesië uit oefent tot het tijdstip waarop de macht aan de federatie wordt overgedragen. T~AE eerste stap op de weg van het gezond verstand is gezet: het volle accent van het contact tussen Nederland en de Republiek is verlegd van het slagveld naar de conferentietafel. Het feit dat de Republiek te elfder ure Donderdagmiddag 12 uur werd ge noemd als tijdstip, waarop de reeds 48 uur verschoven limiet voor een republikeins antwoord afliep het gezond verstand heeft laten gelden is ten slotte verheugend, al had men zich In republikeinse kringen de ontwik keling enigszins anders voorge steld. Kortgeleden inviteerde Djogja de langzamerhand meer in republikeinse koers varende staat Oost-Indonesié om gezamenlijk besprekingen te voeren over de vorming van de Verenigde Staten van Indonesië Makassar wei gerde. Deze weigering heeft onge twijfeld de Republiek in een soort dwangpositie gebracht: vrijwel onvoorwaardlijk heeft zij de voor stellen van de Commissie van Goede Diensten voor het staken van het vuren aanvaard, daarmee het resultaat oogstend van een breuk met de onverzoenlijke Masjoemipartij, die onmiddollijk na het bekendworden van de wapenstilstand, haar ministers uit het kabinet-Sjarifoeddin terugtrok. Niettemin geeft deze stap van de Republiek blijk van een voor uitziend staatsmanschap, dat be reid is, zich offers te getroosten en beheersing op te leggen in het uitzicht op de toekomst. In repu blikeinse kringen heerst geen twij fel, dat te zijner tijd voor het In donesische nationalisme, waar van de Republiek zich de voor naamste draagster noemt, tóch de plaats zal worden ingeruimd die het toekomt in het bestel van de Zuid-Oost-Aziatische volkerenge meenschap. GEZOND verstand" daar van sprak ook dr. Van Mook, die eergisteren in een pers conferentie te Batavia het zojuist bereikte accoord besprak. Ook de luitenant-gouvern^xr-generaal meende dat deze overeenkomst de eerste stap, want het politieke overleg moet nu nog beginnen alle mogelijkheden voor een spoe dige oplossing bevat, mits zij snel en eerlijk wordt uitgevoerd. Met andere woorden: het zal afhangen van de mensen, die het op papier overeengekomene in de practijk zullen moeten brengen. Het thans bereikte resultaat legt aan alle partijen de plicht op te zorgen, dat de goede mensen ko men op de plaats waar zij horen; daar zal om met ir. Schermer- horn te spreken, nog wel eens een bezem aan te pas moeten ko men. In het tweede halfjaar na het sluiten van de politieke overeen komst zal door een volksstemming worden uitgemaakt of de bevol kingsgroepen van Java, Sumatra en Mad oera deel willen uitmaken van de Republiek of van een der andere staten. De Van Mook-linie geldt als basis voor het vaststellen van een gede militariseerde zone. Definitieve de marcatielijnen zijn echter niet ge geven. Dc vaststelling daarvan wordt blijkbaar gereserveerd voor nadere onderhandelingen. Neutrale militaire adviseurs van de U.N.O.-commissie moeten onder zoeken of de Republikeinse troepen nog tegenstand bieden binnen de Nederlandse posities. Als dit het geval is moeten zij binnen 21 dagen worden teruggetrokken. Krijgsgevangenen vrij Krijgsgevangenen moeten, ongeacht hun aantal, onver wijld in vrijheid worden ge steld. Het bestand blijft van kracht, tenzij of Nederland, of dc Repu bliek. van mening is dat de andere partij het schendt, en de commissie van goede 'diensten verwittigt dat zy zou moeten worden beëindigd. Voor de te houden volksstem ming kunnen beide partijen dc com missie als waarneemster uitnodi gen. Het staat hun echter vry over een andere methode te onderhande len. Na de vaststelling van do volks wil zal een volksvertegemvoordi- MARGR1ET, klein, donker sesjedat in Canada werd ren, viert Maandag haar i verjaardag. Duisburg, Muelheim, Dinslaken en andere steden in het Ruhrgebied zyn gisteren het toneel geweest van een algemene staking, waaraan in totaal 140.000 man hebben deelgenomen. Politieke motieven zyn naar een leider van een bedryfsraad in Duisburg meedeelde, niet in het ge ding: dc oorzaak van de staking zyn de „hongerrantsoeuen." Communisten vormen oppositiegroep Men verwachtte dat vandaag overal het werk weer zou worden hervat. Er is namelijk in besprekin gen tussen de Duitse landen, te Düsscldorf gehouden, enig resul taat bereikt met betrekking tot de voedselvoorziening: de landelijke districten zullen vooreerst geen rantsoen vet meer ontvangen ten behoeve van de steden in het Ruhr gebied. Deze maatregel kan evenwel slechts tijdeliike verlichting brengen en Vrijdag a.s. zullen <£k,.de bedrijfsraden in tal Ruhrstcden biieenkomen om zich tc beraden over nieu- indien de voedsel voorziening niet verbetert. Men wiit de toestand, behalve aan de Britse en de Duitse auto riteiten. voornamelijk aan de boe- ren, die weizeren te leveren en de vakverenigingen hebben het Britse m!»'a rn bestuur verzocht om on- middellijke huln va., de troepen ten einde de boeren te dwingen de ge weldige voedselvoorraden die zij op hun boerderijen vergaand hebben" af te geven. Politieke motieven mogen dan deze staking vreemd zijn, radio Moskou geeft kortegolfuitzendin- gen met propaganda voor de ar beiders in het Ruhrgebied. waarin deze horen, hoe goed de Russische mijnwerkers het hebben. Britse. Amerikaanse en Duitse autoriteiten bestuderen nog steeds het protocol- M, waarvan de communistische pers hardnekkig beweert, dat het verzonnen is. Duitse communisten ..van de oude stempel" hebben zich af gescheiden van de onder lei ding van Moskou staande com munistische partij. Zij vormen een kleine groep die zich voor lopig „C.O.P f communisti sche oppositicpartjj.1 noemt en de voornaamste reden van haar breuk met de „Moskou-com munisten" is de oppositie van deze laatsten tegen het plan- Marshall. waarvan de afge scheiden creep, zonder Ame rika te willen begunstigen, meent dat het noodzakelijk is voor de opbouw van Duitsland. De politiek van de C O P. be staat thans in een waakzaam wachten op de gelegenheid om de partijleiding te matigen en ..in Westerse richting" te stu ren. ging worden bijeengeroepen, waar in de verschillende staten zijn ver tegenwoordigd op basis van hun be volkingscijfer. Deze vergadering zal de grondwet voor do Verenigde Staten van Indonesië opstellen. Rapport aan de UNO Rechter Kirby en Paul van Zee land zijn van plan spoedig na de on dertekening van het bestand naar Lake Success te vliegen om de Vei ligheidsraad verslag uit te brengen. Zij 'zullen in Indonesië plaatsver vangers aanwijzen. Tot dusver was het tussentijdse rapport van de commissie aan de Veiligheidsraad voortdurend uitge steld omdat de situatie in Indonesië zich voortdurend wijzigde. Het Nederlandse leger zal. inge volge een der voorwaarden van het bestand, het uitgeven van dagelijk se communiqué's staken. WAPENDROP PINGS IN FRANKRIJK Van wapendroppings die herinne ren aan oorlogstijd werd gisteren melding gemaakt in bprichtcn uit Frankryk, die zeggen dat er In de nacht van Donderdag op Vrijdag in Centraal-Frankr|jk „onbekende voorwerpen" (men gelooft alge meen dat het wapens zijn) aan pa rachutes zijn neergelaten. Bij Ainay le Vieil. even ten zui den van St. Armand hebben gen darmes een vrachtauto met een tiental gewapende mannen verrast. Voordat ze echter konden worden overmeesterd, wisten ze met hun wagen te ontsnappen, doch eerst hadden zij lichtsignalen gegeven naar een rondcirkelend vliegtuig, dat daarop verdween. Met wie men hier te maken heeft is duister. Men is geneigd, de com munisten van deze ondergrondse activiteit te verdenken, maar ook rechtse elementen kunnen hier een rol spelen. Als mogelijke bronnen van herkomst werd gezinspeeld op Spanje, de Sovjetzone van Duits land of rechtse elementen in de Franse zone. In dit verband her inneren vele Pariise bladen aan de ontdekking van het zgn. „blauwe plan", het in Juni van het vorig jaar verijdelde complot van de ul tra-rechtse „zwarte maquis". Gandhi's leven loopt spoedig gevaar Volgens de medici kan Gandhi nog op z(jn langst zes dagen vasten voor hij in levensgevaar komt. Er bestaat nu reeds gevaar voor com plicaties, meldt A P. Over de voorwaarden voor de be ëindiging van zijn vasten zei Gan dhi: Aan de letter van myn gelofte zal zijn void! an a's Hindoes, Mo hammedanen en Sikhs van Delhi een bond tot stand brengen die zelfs dc laaifïlde vlammen om hen heen in alle at-dere delen van India en Pakistan niet in staat zullen zyn te verbreken. Vandaag is een algemene biddag voor Gandhi's behoud. De postkan toren gebruiken een speciaal stem pel: Harmonie tussen de godsdien sten zal ons aller Gandhi redden. Verliezen in Indonesië In de afgelopen week zijn de na volgende verliezen gerapporteerd: Koninklijke Marine: mar. 3 kl. N. Visscher, uit Veenendaal, overleden t.g.v. auto-ongeluk. Koninklijke Landmacht: sold, le kl. A. J. Bere.rman, uit Rotterdam; Serg. J. J. Kortekaas, uit Lissc: Sold, le kl. B. W. van Loon. uit Rotterdam; Sold, le kl. A. Steen- huiscn, uit Velzen; Sold, le kl. G. B. te Winkel, uit Utrecht; Korp. J. Euving, uit Gees gemeente Ooster- hesselen (Dr.); Sold, le kl J. Ot- tens, uit Annen gemeente Anloo (Dr.); Serg. P. Arendse, uit Oost en West-Souburg. Kon. Ned.-Ind. Leger: Chin. sold. 2e kl. Tjan O. Thin, Soend. sold. 2e kl. Asmitahad, beiden uit Indonesië. Journalisten ontdekten fout in begroting Twee journalisten, die de Zaanse gemeentebegroting bestudeerden ontdekten een boekingsfout van f 30.000. Dit was veroorzaakt doordat op de verzamclstaat i.p.v. f 1S2.593 als uitgave voor het ge meentelijk ziekenhuis f 152.593 was geboekt. Het resultaat van deze fout is. dat de bijzondere uit kering uit het gemeentefonds van f 272.245 op f 302.245 moet wor den gebracht. B. en W. hebben thans deze wijziging aan de raad ter kennis gebracht. Vrijstellingsregeling niet uitgebreid Naar aanleiding van het bericht „Uitbreiding vrijstelling dienst plicht", waarin werd gemeld, dat dienstplichtigen voor de lichting 1948 kunnen worden vrijgesteld, wanneer twee broers of half-broërs dienen of gediend hebben, is van officiële zijde de volgende verkla ring verstrekt. Dc verschillende diensten bij het leger of bij de marine stellen zeer verschillende eisen aan de lichame lijke gesteldheid. Daarom worden gekeurden in een groot aantal ge- schikthcidsgroepen ingedeeld. Zijn er nu bij sommige groepen meer personen dan er van de groep no dig zijn om als gewoon dienstplich tige te dienen, dan wordt naar vas te regelen uitgemaakt, wie gewoon en wie buitengewoon dienstplichti ge wordt en daarbij worden dan in de eerste plaats tot buitengewoon dienstplichtigen bestemd degenen, die behoren tot gezinnen, waaruit reeds twee zoons dienen of gediend hebben. Er is dus geen sprake van, dat allen die twee zulke broeders hebben, van militaire dienst als gewoon dienstplichtige zouden kun nen vrij komen. Naar België met koek, terug met radio's Smokkelauto aan gehouden Twee vrachtauto's van een Rot terdamse beschuit- en koekfabriek reden enige dagen geleden met pro ducten van deze onderneming naar België. Zy keerden Donderdag avond met een aantal lege blikken terug. By contróle tc Rysbergen bleek evenwel een der auto's kif.ten met gesmokkelde radio-onderdelen ter waarde van enige duizenden guldens te vervoeren. De twee in zittenden van de wagen perso neelsleden der fabriek werden gearresteerd. De andere auto reed via Breda naar Rotterdam, waar inmiddels ingelichte rechercheurs een onder zoek instelden. De auto, die juist arriveerde, bevatte echter geen smokkelwaar. Het onderzoek duurt voort. Pa van Vliet: Thans het woord aan de zwembond (Van onze sportredacteur) Bij de vele problemen, die de Nederlandse zwembond bij haar voorbereidingen oor de Olympi sche Spelen heeft te overwinnen is er weer een bijgekomen. Wij we ten dat de stemming onder enkele prominente zwemsters niet al te best is. De afzetting van Jan Sten der als trainer, wiens taak plots door mevr. Braun werd overgeno men is hieraan niet vreemd. Het bojerde al lang niet zo goed in de zwemwereld en om de maal te doen overlopen komt daar plotse ling het bericht dat Nel van Vliet, onze hoogste troef voor dc Olym pische Spelen, van plan is om als professional naar Amerika tc gaan waardoor haar uitzending naar Londen plots op zeer losse schroe ven komt te staan. ...Ik wil wel! De berichten die ons hierover bereikten waren vrij verward en onduidelijk, zodat wij ons wilden wenden tot Nel van Vliet zelf, om nu eens precies te vernemen wat er van al die berichten waar was. We troffen het echter niet, Nel kregen wij niet te spreken maar Pa van Vliet was zo vriendelijk ons het een en ander te vertellen. De telefoon had Vrijdag niet stilge staan en Nel was zo vermoeid van al die gesprekken en het steeds maar weer vertellen van het zelfde verhaal, dat onze wereldkampioene toen wij kwamen, even rust hield. „Wat is er nu van al die veront rustende berichten waar" vroegen wij aan Pa van Vliet. „Niet zo heel veel," antwoordde deze resoluut. „Van ontvangen contracten die riog maar alleen door ons moesten worden onderte kend is ons niets bekend. Dit heeft ook mevr. Fcgarott, een goede kennis van Nel, ontkend. Nel heeft wel een verzoek ontvangen om Chicago te bezoeken. Doch dit moet slechts als een uitstapje be zien worden. Nel voelt hiervoor zeer veel. Maar als zij gaat. en dit staat nog geenszins vast, gaat zij niet als professional." „Hoe denkt Nel over de intrek king van de extra rantsoenen?" Op het terrein van de huisvestingspolitiek gebeuren soms vreemde dingen. Het is algemeen bekend en het wordt algemeen betreurd De woningnood is schrikbarend en in steê van af te nemen, wordt hij met de dag nijpender. Weinig aan te doen, in verband met gebrek aan dit en aan dat. Het verhaal is bekend. Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat men dan toch van iedere mogelijkheid om meer woonruimte te scheppen, vooral als dat op een efficiente manier kan gebeuren, gebruik zou maken. De veronderstelling is redelijk, de practijk is anders. Van zo'n onbegrijpelijk staaltje van huisvestingspolitiek vertelt ons een lezer in Amsterdam. Hij maakt er ons op attent, dat de rijksverkeersinspectie Noord-Holland onlangs is ver huisd van het Bungehuis in de Spuistraat naar de Konings laan te Amsterdam, waar deze instantie thans drie in één per ceel verenigde, woningen heeft betrokken, nl. de nummers 32. 34 en 36. Kantoorgebouw voor Rijksver keersinspectie of woonruimte voor zestien gezinnen? Is het verantwoord, bij de hui dige woningnood, dat een officiële instantie van een kantoorgebouw als het Bungehuis verplaatst wordt naar een gebouw, dat niet bestemd is om als kantoorruimte te dienen, maar dat bedoeld is om er in te wonen? vraagt onze lezer. De huizen aan de Koningslaan werden gedurende de bezetting in bezit genomen door Duitse instan ties; ze zijn Joods bezit en ieder weet, hoe de Duitsers daar mee omsprongen. Ze hebben de land wacht gehuisvest, vervolgens de Canadezen, daarna de POD en ten slotte de marechaussee. Na het vertrek van de laatste Souterrain, parterre, eerste en tweede verdieping zouden elk ruim te bieden voor vier flats. De archi tect Bromberg heeft zoveel moge lijk gebruik gemaakt van bestaande muren, zodat voor de verbouwing slechts weinig en licht materiaal nodig zou zijn geweest. Dit is de plattegrond voor de eerste ver dieping. „bezettende" macht is evenwel de misère begonnen en op dit punt begint ook onze critiek. Want toen kwamen de eigenaars, die de be zetting hebben overleefd, en de beheerders want Joods bezit wordt in Nederland niet bepaald snel vrij gegeven en die waren het er over eens, dat de drie pan den weer moesten worden terugge geven aan hun oorspronkelijke be stemming: woonruimte. Zij gingen nog verder, ze wisten natuurlijk, dat er *n Nederland woningnood heerst en daarom zei den ze: laten we deze drie huizen zodanig verbouwen en inrichten, dat er in plaats van drie gezinnen zoals vroeger voortaan zes tien gezinnen in kunnen wonen. Men ging aan het werk en liet door Paul Bromberg, die in Amerika heeft gezien hoe men daar in grote steden flatwoningen in beknopte ruimte inricht, een plan maken, waarvan we de tekeningen hierbij afdrukken. Bij deze plannen was rekening gehouden met het gebrek aan bouwmateriaal, geen enkele bouw- muur van betekenis werd opgeof ferd, de gehele verbouwing omvat te alleen licht binnenwerk. Een uitnemend plan dus, geheel aangepast aan de eisen van de tijd. Zestien gezinnen zouden hier een mooie flat kunnen krijgen. Maar ge moet niet denken, dat de rijksgebouwendienst er op in is gegaan. Neen, die heeft de rijks verkeersinspectie laten verhuizen van een kantoorgebouw naar de plaats, waar zestien gezinnen kon den wonen. Over dc reden voor deze ver huizing hoorden we, dat het Bun gehuis voor de verkecrsinspectle te duur was. Dat zou goede zuinigheid kunnen wezen, maarnu is de ruimte van dc verkeersinspcctie ingenomen door de belasting; voor haar is het blijkbaar niet te duur. Eerlijk gezegd vinden we dit nogal kras. Iedereen, die iets met inwoning, trouwplannen van jon ge mensen, de behuizing van grote gezinnen in kleine ruimten te ma ken heeft, weet hoe nijpend het probleem van de woningnood is. Dat men desniettemin goed vindt dat zestien gezinnen het zonder woning moeten doen en dat zulk een mooi flatgebouw voor kan toorruimte wordt gebezigd, vinden we in één (heel zacht) woord on begrijpelijk. We hopen dan ook, dat aan deze waanzin met bekwame spoed een eind wordt gemaakt. Spoorwegstaking in USA op handen? Officiële bemiddelaars zijn er niet in geslaagd een loongeschil tussen de Amerikaanse spoorwegen en drie vakverenigingen van machinisten en wissel wachters bij te leggen Deze vakverenigingen hebben reeds be sloten tot staking over te gaan. „De atmosfeer welke na het ge val Stender In de zwemwereld hangt, heeft geen goede invloed op mijn dochter gehad. De bond heeft bij de meisjes een nerveuze stem ming gekweekt, met als gevolg een ongunstige invloed op de prestaties. Nel weigert nu eenmaal de vlin derslag te zwemmen. Zonder deze kom ik er ook wel zegt zij, hetgeen blijkt uit het feit dat zij Donderdag nog onder haar record op de 200 yards is gebleven." „Zonder haar extra rantsoen komt mijn dochter er heus ook wel" en Pa van Vliet laat zijn blik veelzeggend door de banketzaak gaan, „maar voor meisjes als Han- nie Termeulen en vele anderen is het anders. Deze kunnen hier niet buiten. Het intrekken van deze extra voeding heeft dan ook kwaad bloed gezet. Mocht de bond dan ook b(J deze dwangmiddelen blijven dan gaat Nel van Vliet beslist naar Amerika en komt zU niet op de Olympische Spelen uit." „Hoe denken de andere zwem sters er over?" „Als ik U zeg, dat Hannie Ter meulen mij toevertrouwde: Als ik maar één wereldkampioenschap in mijn zak had, dan wist ik het wel. Ze zouden mij hier niet lang meer zien." „Dit typeert wel duidelijk de stemming, welke er onder onze zwemsters leeft. Met de Olympi sche Spelen voor de deur is het toch noodzakelijk dat de zwem bond een standpunt gaat innemen, waardoor de onderlinge verstand houding weer beter w<ydt." Dc telefoon rinkelde, ,,'t Zal wel een collega van U zijn er zijn er al tientallen geweest," zei Pa van Vliet. „Het is iemand van een krant uit Brussel, die iets naders over Nel wil weten," riep een stem van achter. Toen zijn wij maar vertrbkken met de wetenschap dat Nel van Vliet nog lang niet in Amerika zit en dat het van de Koninklijke Ne derlandse Zwembond zal afhangen of een van onze prominente en over dc gehele wereld populaire zwemsters, Nel van Vliet, voor onze nationale zwemsport zal verloren gaan. Ook Van de Pol heeft thans een derlaag geleden, en het was de Fransman Albert die voor deze ver rassing zorgde. De wereldkampioen had tot aan dc vyfde beurt vergeefs gezocht naar zijn maatgevoel, en stond toen met 14106 achter. H(J kwam er daarna wat beter in en scheen op een gegeven moment vei lig met een voorsprong van een kleine tachtig punten. Maar toen schoot Albert uit zijn „slof" met een uitstekende serie van 141 die de strijd in zyn voordeel besliste. Aangezien Reicher door Chasserau werd geklopt zyn er geen ongesla gen spelers overgebleven. Van Has- sel heeft thans de leiding door een beter gemiddelde. Van Vliet boekte zyn eerste over winning en nam tevens revanche voor de nederlaag van v. d. Pol te gen Albert door deze laatste in ze ven beurten te verslaan. Voordien was Van Vliet door Van Hassel in vijf beurten verslagen. gew. alg. p. h.s. gem. 1. v. Hassel (B.) 3 341 44.48 2. v. d. Pol (N.) 3 246 43.85 3. Chaussereau (F.) 3 197 32.62 4. Gabriels (B.) 2 360 42.02 5. Albert (F.) 2 141 23.92 6. Reicher (O.) 2 126 18.59 7. v. Vliet (N. 1 202 34.50 8. Nussberger (Zw.) 0 61 9.51 Twee Tiger-Moths in slecht weer gestrand Twee Tiger-Moths van de Rjjks Luchtvaartschool stegen gisteren van het vliegveld Ypenburg op voor het maken van een navigatie- vlucht naar het vliegveld Twenthe. Door het slechte weer overvallen raakten beide toestelen uit dc koers en waren na verloop van enige tyd wegens benzincgebrek gedwongen noodlandingen tc verrichten. Het ene toestel landde in de omgeving van Assen. Het toestel bleef ge heel onbeschadigd. De andere Tiger-Moth raakte heel wat verder uit de koers. n.l. bij Oldenburg in Duitsland. Ook dit vliegtuig bleef geheel onbeschadigd. De inzittenden wachten nu op as sistentie uit Nederland om het ge strande vliegtuig weer voor de te rugreis gereed te maken. Het water in de Waal bii Nijme gen steeg gistermiddag plotseling 40 centimeter zodat de kade op nieuw blank staat. Weerbericht NEVEL OF MIST Weersverwachting, geldig tot Zaterdag avond: Zwaar bewolkt met op vele plaatsen ne vel of mist, doch hier en daar opkla ringen. Vrijwel over al droog weer en weinig wind. Later in het Westen van het land naar Zuide lijke richtingen draaiende en geleidelijk toenemend» wind. Weinig verandering van tempe ratuur. 18 Jan.: Zon op 8 40 uur, onder 17® uur. Maan op 1138. 10 Jan Zon op 8 39 uur onder 17®| uur. Maan op 11.50 uur. onder 0.50 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1