DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Generaals Spoor en Soedirman tot de troepen: „Staakt het vuren!" Amersfoort exposeert in Groningen Groningen exposeert in Amersfoort Dimitrof kondigt vorming aan van Balkanfederatie Reddingboot „Dorus Rij kers maakte vergeefse tocht Vuurproef van de „Derde Macht" Maandag 19 Januari 1943 Achtste jaargang, No. 922 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4- p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckaertlaan Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 623V Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER GENERAAL SPOOR GENERAAL SOEDIRMAN De Republikeinse opperbevelhebber generaal Soedirman heeft Zaterdagavond om kwart voor negen Java-tijd voor de micro foon van Radio Dogja zijn eerste instructies voor de wapen stilstand voorgelezen. Om negen uur precies sprak generaal Spoor de troepen toe. Hij las dezelfde instructies voor en zei: „Het bestand beoogt de beëindiging van de vijandelijkheden, sabotages en dergelijke in de ruimste zin van het woord. Ik moet wederom het uiterste aan discipline en besef van de troepen vragen." De ondertekening van de be standsovereenkomst geschiedde Za terdag aan boord van de „Ren ville", in tegenwoordigheid van de voltallige commissie en delegaties. ABDOELKAD1R. voorzitter van de Nederlandse delegatiezei: Dit is een overwinning van de rede en het gezond verstand. De moeilijkheden zijn nog wel niet overwonnen, maar de eerste mijl paal is bereikt. Waar het nu op aankomt is, dat aan de bepalingen uitvoering wordt gegeven, snel, eerlijk en te goeder trouw. SJARIFOEDDINIndonesia's premier en delegatie-voorzitter, zei: Het spreekt vanzelf dat wij zijn teleurgesteld, nu de Nederlandse voorstellen, waarop uiteindelijk overeenstemming is bereikt, zo ver af liggen van wat wij gehoopt en verwacht hebben van de voorstel len der commissie van goede dien sten. Niettemin hebben wij deze overeenkomst geaccepteerd, omdat wij verzekerd zijn van de toene mende samenwerking met de Ne derlandse regering. Y/ij zijn voor nemens het bestand oprecht uit te voeren, aannemend, dat politieke besprekingen ogenblikkelijk zullen beginnen. Voordeel in de toekomst President Soekarno sprak later voor Radio Djogj De bestands- voorwaarden lijken op het ogen blik voor de Republiek nadelig, zei hij. Toch openen zij in de toekomst voordelige perspectieven. Als de Republikeinse idealen langs vreed zame weg kunnen worden bereikt, waarvoor zullen wij dan vechten? Bij het sluiten Van het bestand is overeengekomen, dat wanneer een der partijen niet tijdig met de uit voering ervan gereed zou komen, deze uitstel zou krijgen. Sjarifoed- din heeft namens de Republiek reeds om zulk een uitstel gevraagd. Militaire waarnemers van de U.N.O.-commissies zullen Dinsdag naar de demarcatielijnen vertrek ken. Het Australische lid van de C.v.G.D., Kirby, is gisteren reeds naar Australië vertrokken. Paul van Zeeland vertrekt vandaag per vliegtuig naar België en Graham, de Amerikaan van het drietal, is weer naar Djogja gegaan om te trachten de breuk tussen do Mas- joemi en het kabmet-Sjarifoeddin te herstellen. Met de ..Tabinta" zijn Zaterdag middag 1000 militairen, technisch personeel uit Amersfoort, Utrecht en Nijmegen, naar Indonesië vertrok ken. Salzburger festspiele De .Salzburger Festspiele" zul len dit jaar v^n 28 Juli t.m. 31 Aug. worden gehouden. Het pro gramma vermeldt o.m. de opera's „Fidelio", „Orpheus en Eurydice", „Le nozze di Figaro", ,,De ontvoe ring uit het Serail" en Frank Mar tin's nieuwe opera „Le vin d'herbe'. Voorts „Jedermann" van Grillparzer. Dirigenten zijn Edwin Fischer, Wilh«lm Furtwangler, Herbert Karajan en Hans Knlp- pertsbusch. Gemengd waternieuws Waal en Rijn blijven nog steeds sterk stijgen. Millingen meldde Zon dagavond een was van 19 cmNij megen een van 17 cm. In deze stad staan de kaden opnieuw diep onder water. Bij het thans droge en koude weer verwacht men een langzame val van de Maas. De veerdienst Tiel—Wamel moest Zaterdag voor de tweede maal het vervoer van rij- en voertuigen sta ken. GANDHI EINDIGT ZIJN VASTEN Delhi het voorbeeld voor India en Pakistan Na ruim vijf dagen te hebben gevast heeft Gandhi een klein glas sinaasappelsap genuttigd ter beëin diging van zijn vasten. De minis ters van India hadden samen met de leiders van alle partijen, reli gieuze gemeenschappen en organi saties de belofte ondertekend dat zij Gandhi's voorwaarden zullen uitvoeren. Het glas sinaasappelsap waar mee Gandhi zijn vasten beeindigde, nuttigde hij in een bijeenkomst in zijn huis, die ook premier Nehroe en Radjandra, de voorzitter der constituerende vergadering bij woonden. Als de beloften van deze dag zouden worden gehouden, zei Gandhi, dan zal ik met verdub belde kracht de mij toegemeten tijd trachten te blijven leven. Dat is, volgens de opinie der geleer den, nog minstens honderdvijfen twintig jaar, voegde hij er aan toe. Volgens de gesloten overeen komst zal de hoofdstad van India, Delhi, een voorbeeld geven aan de strijdende partijen. De 117 Mo hammedaanse moskeeën der stad die na de ongeregeldheden zijn omgebouwd tot Hindoe-tempels of regeringsgebouwen zullen zonder enige dwang van de zijde der re gering door niet-Mohammedanen moeten worden hersteld en daarna teruggegeven. Communisten behouden een Parijse voorstad Een gemeenteraadsverkiezing in de Parijse voorstad Malakoff een arbeidersgemeente heeft aangetoond dat de «communisten ook na de stakingschaos van No vemberDecember geen noemens waardige achteruitgang behoeven te boeken. De verkiezing was nodig gewor den, omdat de socialstische raads leden ontslag hadden genomen we gens het optreden van de commu nistische burgemeester. De communisten behaalden 4900 stemmen, de Gaullisten 4200 en de derde Macht 1800. De communisten bleven hierdoor gelijk; de Gaullis ten verloren een zetel aan de Der de Macht. .Temens koning niet dood Het bericht dat Jehia, de Imman (koning) van Jemen, is overleden, werd door het secretariaat van zijn zoon, Seif al Islam Abdoellah, for meel tegengesproken. Seif al Islam, die in Londen ver blijf houdt, heeft officiële berich ten uit Jepicn ontvangen, dat de 85-jarige Imman nog in leven is. Albanië verleende hulp In het tweede interim-rapport van de speciale commissie voor de Balkan van de U.N.O. aan Trygve L:e, dat meer in het bijzonder gaat over de jongste gebeurtenissen in het gebied van Jannina en Konit- zu, wordt verklaard, dat Albanië tiidens de strijd om Konitza „stra tegische steun" heeft verleend aan de guerillastrijders, door hen te helpen bij het organiseren van de bevoorrading. Weerbericht ZUIDWESTELIJKE WIND Weersverwachting tot Dins dagavond: Matige, later weer toene- mende krachtige wind lus- sen Zuid cn West. Wtsse- i lend bewolkt met enkele buien. Weinig verandering ln temperatuur. 20 Jan Zon op 8 38 uur. onder 17.04 uur. Maan op 12.05 uur, onder 2.06 uur. Roemenië en Bulgarije sluiten verdrag van vriendschap en bijstand Nadat Zaterdagavond tegelyk ln Boekarest en Sofia was bekendge maakt, dat Roemenië en Bulgarije een verdrag \an wederzijdse hulp en samenwerking hadden gesloten, heeft Dimitrof, de eerste minister van Bulgarije, in de trein aan journalisten verklaard, dat een federatie van Balkanstaten gevormd zal worden „als de tijd daarvoor rUp is". Het ANVV-congres Ttjdens het congres van „Vreem delingenverkeer" op 11 en 12 Fe bruari a.s. in de Stadsschouwburg te Utrecht zullen voordrachten worden gehouden door de volgende sprekers: dr. K. Krapf, directeur van fyet instituut voor vreemdelin genverkeer^ universiteit te Bern, over; „De organisatie van het vreemdelingen verkeer in Zwitser land" en „Het Vreemdelingenver keer, economisch bezien". Mr. J. Milius, directeur van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, over: „De Jaarbeurs en het Vreem delingenverkeer", dr. F. W. Zeyl- maps van Emmichoven, voorzitter van het genootschap voor kleuren psychologie over „De kleur in de reclame", De heer G. Staalman Azn. secretaris van de vakgroep lab. v. bedrijfshoreca over ..Vreemdelin genverkeer en het Horeca-bedrijf". Zware brand in Bergen op Zoom Een ernstige brand, waarvan de oorzaak nog onbekend is, heeft in de nacht van Zaterdag.op Zondag een viertal woningen aan de Ant werpsestraat onrlpr rio gemeente Bergen op Zoom, vrijwel in de as gelegd. Toen de bewoners van het eerste huis des nachts omstreeks half vier wakker werden stond het huis reeds in lichter laaie. De kin deren waren zelfs genoodzaakt langs het dak een uitweg te zoe ken. De bewoner, de heer Benning, en zijn vrouw bekwamen enige lichte brandwonden. Ofschoon het vuur met 6 stralen werd aangetast, kon men niet voorkomen dat het zich tot een vierde woning uit breidde. Twee woningen brandden geheel uit, de beide andere wonin gen werden zwaar beschadigd Dimitrof deelde mede. dat Bulga rije, Joegoslavië, Albanië, Roeme nië, Hongarije. Tsjechoslowakiie. Polen „en misschien ook Grieken land" voorbereidingen troffen voor zo'n federatie. Met betrekking tot het zojuist gesloten verdrag met Roemenië gebruikte Dimitrof op zettelijk het woord „verbond". De verdragen die Bulgarije gesloten had met Joegoslavië, Albanië Roemenië, waren allianties, evenals de verdragen die het nog zal slui ten. „Wij ziirr geallieerden gewor den, zoals wij rec-ds de facto geal lieerden der Sovjet-Unie zijn". Nieuwe Donaubrug Een van de eerste beslissingen van het nieuwe protocol is de bouw van een nieuwe Donaubrug. waar mee onmiddellijk zal worden begon nen. Met technici van alle landen die hierbij belang hebben, nl. Polen. Joegoslavië. Tsjechoslowakiie en Rusland, zal overleg worden ge pleegd. „Er is een groot verschil tussen hetgeen wij nu gaan doen en wat de Kleine Entente en de Balkan entente van gisteren deden. De laatste werkte niet voor de vrede op de Balkan en in het Donaubek- ken. Het waren alleen maar instru menten in de handen van de grote machten om hun eigen lust naar bezit aan te wakkeren. De oude volkerenbond deed hetzelfde en ging op de fles. Onze allianties zijn die tussen volkeren en hun regeringen en die nen als instrument voor de vrede en om nieuwe conflicten te vermij den." Koninklijke familie in theater Carïé De Koningin, prinses Juliana, prins Bernhard en de drie oudsten c'.er prinsesjes woonden Zaterdag middag een voorstelling bij van bet circus Strassburger, waarmee het theater Carré zijn zestigjarig jubileum viert. Irgoen roept op tot tegenoffensief Weer tal van doden in Palestina De geheime zender van de Jood se verzetsorganisatie Irgoen Zwai Leoemi heeft een oproep gedaan voor het „Tegen-offensief tegen de Arabieren" op 15 Mei, de datum, waarop Groot-Brittannië het man daat over Palestina zou overdra gen. De Engelsen werden in deze uit zending beschuldigd van obstruc tie, welke tot doel had de vesti ging van een Joodse staat te ver ijdelen. Uit Arabische bron wordt ver nomen, dat in de nacht van Zater dag op Zondag ten noordwesten van Hebron zeventien joden ge dood zijn. Een joods bericht over het gewond raken van Abdoel Ka der Hoessein, een bloedverwant van de moefti van Jeruzalem, is door de Arabieren niet bevestigd. Artillerie en machinegeweren van de Britse troepen in Palestina hebben een aanzienlijke troepen macht van Syrische Arabieren te gengehouden, die Palestina Zater dag trachtte binnen te komen, klaarblijkelijk om twee afgelegen Joodse nederzettingen aan te val len. De Arabieren, hadden niet op zoveel tegenstand gerekend en trokken zich over de Syrische grens terug. Britse troepen en politie hebben 10 km ten Noorden van Hebron de lijken van 35 Joden en 4 Arabie ren gevonden. Nieuw leven in W.F.A. De nieuwbenoemde voorzitter van de „World Friendship Asso- ciaton", Mc Taggart Short, heeft de gereorganiseerde WFA 25.000 pond sterling aangeboden om haar in staat te stellen haar schulden te voldoen en haar werk voort te zet ten. Mc Taggart Short heeft 25 an dere personen verzocht ieder 1000 pond aan de WFA te lenen. De WFA maakt thans plannen om dit jaar 10.000 Britse kinderen naar het buitenland te zenden, van wie 6.000 naar Nederland. Tegen Dinsdag a.s. heeft de WFA een ledenvergadering bijeengeroe pen, waarop zij de crediteuren 10 pet. van de vordering zal aanbie den en zich verplicht het reste rende bedrag binnen 3 jaar te vol doen. De leden zal de helft der vordering ineens en de rest zo spoedig mogelijk worden aangebo den. „Sommelsdijk" vertrokken De „Sommelsdijk", die door ko ning Leopold van België is gechar terd voor een speciale reis van Lissabon naar Havana, is Zater dagmiddag uit Rotterdam vertrok ken. Koning Leopold van België heeft bij de K.L.M. passage naar Lissa bon geboekt voor Dinsdag. Beethovenfilm Te Wenen wordt een Beethoven- film vervaardigd die de naam „Eroica" draagt, het Weens Phil- harmonisch Orkest, onder leiding van Hans Knappertsbusch, ver zorgt het muzikale gedeelte. S.O.S. IN EEN FLI3: ..KOM SNEL >5 Een briefje in een fles, Zondagmiddag gevonden door een jongen die langs het Scheveningse strand wandelde, meldde: „Coaster Annemarie, kapitein Jongbloed. Verkeer in zinkende, toestand 53° Noord. 4'3' Oost. Radio defect. Kom snel". De aangegeven plaats ligt twintig zeemijlen ten Westen van Den Helder. De vinder bracht het briefje naar de vuurtorenwachter, die onmid dellijk alarm sloeg. Een half uur later vertrokken de reddingboot „Dorus Rijkers" en de sleepboot „Noord-Holland" van Weismuller de woelige Noordzee op. Ook een sleepboot van de Britse marine ging zoeken. Bemanning nodeloos in gevaar Al spoedig rees er echter twijfel aan de juistheid van de boodschap. Het was niet waarschijnlijk, bij de ricMing <\ltn de heersende stro- mingtfh. dat een fles,'op de aange geven "plaats in zee geworpen, op het Scheveningse strand zou aan spoelen. Telefonische en telegrafische in formaties gfngen door het land. om gegevens over de geheimzinnige „Annemarie". Er bleken twee kust vaarders van deze naam bekend te zijn, die echter beide de vaart op Duitsland beoefenen. De directeur van de „Grune", de heer Knevel in Bussum, een expert op het gebied der kust vaart, was de eerste die verze kerde dat het alarm een kwa- jongensgrap was. Afgaande op zijn besliste verklaringen be sloot de Noord-Zuidhollandse Reddingmaatschappij de „Do rus Rijkers" terug te roepen. Bij de N.Z.H.R.M. heerste grote verontwaardiging over de mis plaatste grap, waardoor de beman- Gestegen uitvoer van landbouwproducten De totale waarde der landbouw productie in het oogstjaar 1946/'47 bedroeg f 1344,5 millioen, vergele ken met 874,3 millioen in 1945/'46 en f 737.5 millioen in 1938/39. Hiervan bedroeg de totale waarde van akkerbouwproducten f 458.6 millioen, van dierlijke producten zonder zuivel f 331.8 en van zui vel f 554,1 millioen. In de eerste tien maanden van 1917 heeft Nederland aan land- en tuinbouwproducten geëxporteerd vcor een waarde van f 434.546.000, tegen f 208.074.000 in dezelfde pe riode van 1946. Op basis 1937/39 100. bedroeg bet indexcijfer voor de uitvoer vair loi&- ejvtuinbouw producten naar de waarde 149. naar de hoeveelheid 33. In 1946 waren deze cijfers resp. 71 en 19 „Ned. Volksunie" opgericht Vrijdag werd in Den Haag een nieuwe politieke organisatie opge richt: de Nederlandse Volksunie. Deze unie „streeft naar de samen bundeling van de nationale kracht en overtuiging ter bestrijding van de materiële, geestelijke en staat kundige gevaren van deze tijd. Zij wil echter geen politieke beginsel partij zijn. Dc Groningers hadden al veel gedaan, maar er viel nog wel wat te spijkeren! Van Dam en Bezaan in actie. De grafisch-kunstenaar R. Prins uit Gro ningen laat zich door Bezaan voor- lichten over zijn werk. Redevoering van weth. Van Loo (Van onze speciale verslaggever) De 17de Januari 1948 is een goe de dag in de geschiedenis van Amersfoort. Onze burgerij, die met de adoptatie van Middelburg vele goede vrienden in het Zuiden heeft verworven, stak ook de hand toe aan de burgers van Gronftigen. Ditmaal waren liet de beeldende kunstenaars van beide steden, die het initiatief namen tot de uitwis seling van hun kunstwerken. Gelijktijdig werden Zaterdag de exposities in Groningen en Amers foort geopend. Voor Amersfoort was dit in goede handen bij bur gemeester Molendijk, die als oud wethouder van sociale zaken der stad Groningen de arbeid van de Groninger kunstenaars van nabij heeft gevolgd. In Groningen voer de de tegenwoordige wethouder van sociale zaken, de heer ir. P. van Loo. het woord. De heer Van Loo zag hierin een symbool. Deze uitwisseling van kunst, zo zeide hij, heeft een sociale inslag. Het is het leggen van een contact tussen twee stadsgemeenschappen. Het was de heer A. Bosscher, voorzitter van de Groningse kun stenaarsvereniging „Prinsenhof" die Zaterdagmiddag in het Kunst centrum van deze vereniging aan het Martini-kerkhof te rGoningen kunstenaars en afgevaardigden van het Amersfoortse Kunstenaars Ge nootschap en belangstellenden be groette. Hij noemde deze expositie het reAiltaat van een zeer geluk kig initiatief en hoopte dat het contact tussen de beide steden be houden zal blijven en zo mogelijk verstevigd zal worden. Wethouder ir. P. van Loo zeide, dat bepaalde gedachten hem op weg naar deze tentoonstelling had den bezig gehouden. Tenslotte was hij tot de conclusie gekomen, dat het de enig juiste houding is zich bij het aanschouwen van kunst volledig open te stellen. De ver schillende richtingen komen voort uit de uiteenlopende levensopvat tingen van de kunstenaars. Het openstellen moet niet critiekloos zijn. Men moet kunst beschouwen als een zelfstandig leven en be wust mens. De kunstenaar spreekt zijn diepste innerlijk uit en legt in kleur en vorm zijn eigen ziel. De heer Van Loo achtte het van grote betekenis dat men tot uitwisseling was gekomen en was overtuigd van de grote sociale betekenis van deze gebeurtenis. Nadat hij de ten toonstelling voor geopend had ver klaard, bleven aanwezigen nog ge-r ruimen tijd bijeen om kennis te nemen van het geëxposeerde werk en gedachten en indrukken uit te wisselen. Zaterdagmiddag opende burgemeester H. Molendijk in het Mannendeel van het St. Pieters Bloklandsgasthuis te Amersfoort ten overstaan van een groot aantal belangstellenden de tentoonstelling van werken van Groningse kunstenaars, die hun werk hebben uitgewisseld met de Amers foortse kunstenaars van het A.K.S. Tezelfdertijd werd te Groningen een tentoonstelling van de Amersfoorters geopend. vinciën, die op groter afstand gele- Openingsrede van burgemeester Het is met een gevoel van vreug de en ingehouden trots, aldus de burgemeester, dat ik de represen tanten der Groninger kunstenaars, de schilder Van der Baan en dc beeldhouwer-schilder Schilt welkom heet, met hun kostelijke verzame ling schilderijen. Op hetzelfde ogen blik, dat wij hier samen zijn opent de Groninger wethouder ir. Van Loo de expositie van de Amers foortse kunstenaars in het Prinsen hof te Groningen. 'k Ben er van overtuigd, dat wij met deze uitwisseling tussen cen trum cn randprovinciën een goede greep hebben gedaan. Wij tippen hier even aan het vraagstuk Van de verhouding tussen het centrale deel van het land, Holland met zijn grote bevolkingscentra en de pro gen in menig opzicht, economisch en sociaal-culturee] een eigen leven bleven leiden. Wij, hier in het Utrechtse, die door de eeuwen heen min of meer in de schaduw van het machtige Holland hebben geleefd, weten daar weinig van. In Gro ningen, Friesland, Drente. Twente, Limburg en Brabant echter leeft een diep provinciaal besef. Men heeft er op allerlei gebied nog zijn eigen instituten, zijn eigen geest, zijn eigen sfeer, zijn eigen levens stijl. Uiterlijk vindt men dat nog terug in de landelijke bouwkunst. Spr. noemt het oude stijlvolle Sak sische boerenhuis, dat zo harmo nieus aansluit bij het landschap van Drente en Twente. Als dit provinciaal besef niet ont aardt in eng en bekrompen provin cialisme kan het een beduidende verrijking van het nationale cultu rele leven betekenen, daar het het aanzijn geeft aan talrijke, bonte schakeringen. Groningen is het middelpunt van £en krachtig, provinciaal sociaal- cultureel leven. Deze tentoonstel ling geeft sterk, ruig werk, weer slag van een stoere volksgeest in het Noorden. Internationale invloe den zijn er in te bespeuren. Spr. heeft in het werk van de „Ploeg" altijd iets geproefd van het zilte van de waterkant in N.W. Duits land, terwijl ook allerlei Franse in vloeden zijn te onderkennen. Het heeft echter onmiskenbaar een eigen karakter. Het zijn schilders, die af en toe eens over de -dijk het wad in staren en leven tussen het rijke boerenland en de bedrijvige, kloeke stad. Spreker schetste in korte woorden de geschiedenis der Groninger kunstenaarsge- nootschappen met het oudste, de „Ploeg" als kern, opgeko men na de eerste wereldoorlog, fel en gedurfd in de eerste jaren, gematigder en rijper in later tyd, maar altijd stevig en kleurig. Enke len. o.a. Jordens houden aan hun' vroegere vormen vast, anderen zochten nieuwe wegen. In het leven van stad en ommeland zijn zij door ue jaren heen een cultuurfactor van betekenis geweest, zij zullen in de nieuwe expositieruimten, die zij ge zamenlijk betrokken, meer en meer worden. Spr. gewaagde van de plannen, die in de kring der Amersfoortse gemeenschap leven n.l. om ook met Limburg, Twente cn andere rand-" provinciën uitwisseling te houden. Wy; binnen de nationale gemeen schap. zullen elkaar er beter door leren kennen en waarderen en over en weer stimulerend en bevruch- tend op elkaar inwerken. Spr. hoopte op grote belangstel- ling van de zyde der Amersfoortse* bevolking en verklaarde de ten toonstelling voor geopend. Voor dc burgemeester zyn ope ningsrede uitsprak, had m r. H a r- telust namens het A.K.G. de be langstellenden, in het bijzonder de Groningse gasten, welkom geheten. nlngcn van enige schepen een ge vaarlijke tocht hebben gewaagd. Later op de avond deden zich enkele nieuwe gezichtspunten voor in het mysterie van de „Anne marie". In de eerste plaats bleek, dat de vuurtorenwachter ln Scho- vcnin'gen niet de volledige inhoud van het met inkt geschreven brief je aan de reddingmaatschappij en de commissaris van het loodswezen had doorgegeven. Het papiertje was n.l. wel van een datum voor zien: 18 Januari 3 uur. Dit nu werpt een geheel ander licht op de zaak. Het briefje werd precies 12 uur later (om 15.00 uur) in de fles op het strand bij Scheve- ningen gevonden. De opgegeven lengte en breedte, waarop het schip zich in zinkende toestand zou bevinden, liggen meer dan 60 mijl van dit punt verwijderd. Het mag flus uitgesloten geacht worden, dat dc fles deze afstand tegen een sterke wind en stroom in over zee dobberend binnen 12 uur zou heb ben afgelegd. Ware dit onmiddellijk bekend geweest, dan zou de „Dorus Rijkers" zeker niet, storm en mij nengevaar trotserend, zee hebben gekozen. Een Mitchell-vllcgtuig van de Nederlandse marine heeft vanmor gen by het krieken van de dag bo-^ ven de Noordzee gepatrouilleerd. Het S.O.S.-briefje is door de po litie te Scheveningcn, die een on derzoek instelt, in beslag genomen. Kotter op dc hoofden Een Harlings visserskotter- tje, HA 50, waarmee vier vis sers in de Scheldemonden zijn gaan varen om deel te nemen aan 'de rijke haringvangsten die daar de laatste dagen wor den gedaan, is ter hoogte van Zoutelande op de paalhóofden gestrand. De bemanning is door een andere vissersboot aan boord genomen. Het scheepje is waarschijnlijk ver loren. Het Amerikaanse Liberty-schlp „Simon Bolivar" is bij Fort Philip pe. op de Schelde bij Antwerpen, aan de grond gelopen en in tweeën gebroken. Men probeert de lading met zuigers te lossen. (Van onze correspondent) PARIJS, 19 Januari. In de tussentijdse gemeenteraadsverkie zingen in de Parijse voorstad Mala koff heeft de „Derde Macht", die voor het eerst als zodanig voor de kiezers is verschenen een zetel ge wonnen ten koste van de R.P.F. van generaal de Gaulle. De communis ten hebben zich kunnen handhaven. Öe uitslag van deze stemming in een van de gemeenten die de z.g. rode gordel om Parys vormen, wordt met spanning afgewacht. De in October 1947 gehouden verkie zingen hadden dertien zetels voor de communisten opgeleverd, tien voor de R.P.F., twee voor de socia listen en twee voor de M.R.P. Er was toen een anti-communistisch front gevormd dat een socialist tot buiigemcester koos. De communis ten die meenden dat him^cls groot ste party het burgemeesterschap toekwam, maakten het deze func tionaris zo lastig dat hjj aftrad. Nadat ook de veertien raadsleden, die hem gekozen hadden, uit pro test hun ontslag hadden genomen, werd zijn gehele verkiezing door de regering ongeldig verklaard. Ter gelegenheid van do nieuWe stem ming, die gisteren plaats had, sloe gen M.R.P. en de socialisten, die in deze ongeveer dertigduizend inwo ners tellende fabrieksplaats, slechts een geringe aanhang hadden, de handen ineen zij dienden een ge meenschappelijke lijst in. Het was het eerste optreden van de Derde Macht, waaruit men hoopte af te lezen in hoeverre de regeringspoli- tiek door de bevolking gesteund wordt. De verkiezingscampagne was in overeenstemming met de be tekenis die men te voren aan de uit slag wilde toekennen, bijzonder hef tig. Voor de communisten is Mau rice Thorez er zelf gaan spreken, terwyl de R.P.F. André Malraux afvaardigde om de Dorde Macht te bestrijden. Niettemin verwierf de gecombineerde S.F.I.O.M.R.P.- lyst vyf zetels tegen de R.P.F. ne gen, terwijl de communisten hun dertien zetels behielden. De anti communistische krachten zijn dus niet toegenomen. Als een conclusie getrokken kan worden dan is het deze, dat de Gaullisten een klein deel van hun aanhang verloren heb ben, hetgeen hun campagne voor kamerontbinding geen goed kan doen. Kilima Hawaiians Voor de tweede maal in een jaar vertrekken de Kilima Hawaiians naar Indonesië, Waarom zij Dinsdag 27 Januari a.s. aanvang 8 uur, een grote afscheids-voorstclling geven in het Luxor theater te Rotterdam, waarbij diverse artistcn o.a. het kwartet Jan Corduwener, hun me dewerking verlenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1