DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Dertig spoorwagons vormen groot vacantie-dorp Vervoer op vrachtauto's door de bossen Wat de C.A.R.E. doet voor Nederland Nieuwe stap in Duitsland: Handvest voor Bizonië Prof.VandenBrink Economische Zaken Ir. Damme naar Indonesië Amerikaanse organisatie, wier actie stijgend succes heeft Smokkel-complot opgerold Dinsdag 20 Januari 1948 Achtste jaargang, No. 923 Opgericht door de Stichting „Het Parool Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Nieuwste en jongste minister Professor dr J. R. M. van den Brink, wonend te Laren (N.H.), hoogleraar te Nijmegen en lid van de Eerste Kamer, is als op volger van dr Huysmans be noemd tot minister van Econo mische Zaken. Prof. Van den Brink zal als de jongste der ministers in het kabinet zitting nemen. Hij verbetert meteen een record, .want hij is de jongste minister van onze parlementaire geschiedenis. Hij is 32 jaar. De nieuwe functionaris heeft ge studeerd aan de Kath. Economische Hogeschool te Tilburg, waar hij in 1940 cum laude het doctoraal exa men in de economie aflegde. Hij werd kort daarop benoemd als ad viseur bij het directoraat voor Han del en Nijverheid aan het departe ment van Handel. Nijverheid en Scheepvaart en het volgend jaar werd hij adviseur bij de dienst tot regeling van de prijzen en vervol gens chef van de afdeling prijzen politiek. Promoveerde in oorlog Maatregelen van de Duitsers ga ven hem aanleiding ontslag te ne men. Van deze onderbreking maak te hij gebruik om aan zijn disser tatie te werken en in December 1942 promoveerde hij te Tilburg cum laude. Zijn proefschrift was getiteld..Maatschappij-structuur en werkgelegenheid". In 1945, dus vijf jaar nadat hij was afgestudeerd, werd dr. Van den Brink benoemd als hoogleraar in de economische wetenschappen aan de R.K. Universiteit te Nijme gen. Prof. Van den Brink is lid van de Eerste Kamer voor de K.V.P., económisch adviseur van de Katho lieke Arbeidersbeweging en van verscheidene ondernemingen. Voetnoot: Andere jonge ministers in onze geschiedenis waren: Dr. C. Lely, die in 1891 minister van Wa terstaat, Handel cn Nijverheid werd in het ministerie-Tienhoven (36 jaar), mr. cfr. J. Donner. die in 1926 minis ter van Justitie werd in het kabinet- De Geer, (35 jaaren mr. M. P. L. Steenberghe, die in 1934 minister van Economische Zaken werd in het derde kabinet-Colijn (35 jaar). HIER GEEN ENGELS WEEKEINDE Het Engelse week-einde vrije Zaterdag met overeen komstige verlenging van de werktijd op andere dagen verdienvoor de Nederlandse rijksdienst geen aanbeveling, zo heeft de minister van Bin nenlandse Zaken, in, overeen stemming met zijn ambtge noot van Sociale Zaken, aan de ministers en colleges van Bur gemeesters en Wethouders ge schreven. De ministers van binnenlandse en van sociale zaken zijn van mening dat het Engelse week-einde bezwa ren van economische en sociale aard met zich brengt en niet in het belang is van het overheidsperso neel. noch in dat van de dienst. In verband met de brandstoffen- schaarste kan het gedurende het stookseizoen natuurlijk wenselijk zijn, de kantoren op Zaterdag te sluiten. Dr. Ir. M. H. Damme. gewezen directeur-generaal van de P.T.T., vertrekt deze week per vliegtuig naar Batavia, in verband met de wederopbouw van de P-T.T.-bedrij- ven in Indonesië. Dr. Damme zal ongeveer v\jf weken in Indonesië verblijven. Verdoux ziet Verdoux Henri Verdoux, de Parijse bank employé, die door gerechtelijke actie de naam van Charley Chap lin's film „Monsieur Verdoux", waarin Chaplin de rol speelt van een bigamist en veelvoudig moor denaar, wil wijzigen, is deze film dit Aveek-einde met zijn advocaten gaan zien. HoeAvel de werkelijke Verdoux herhaaldelijk lachte tij dens de voorstelling, bleef hij vastbesloten zijn wettelijke strijd tegen de celluloid-Verdoux voort te zetten. „Dank zij Chaplin neemt niemand op de hank mij nog serieus, en dat is lelijk voor een bankbeambte", zei Verdoux tot de verslaggever. OP „Stamerhoef" een prachtig stuk natuur in de beboste streek tus sen Maarn en Doorn wordt een groot vacantiedorp gebouwd. Van de zomer zullen vierhonderd mensen hun intrek nemen in de zestig „bungalows", welke de exploitanten er denken neer te zetten. Nog slechts enkele maanden resten hun om de grote, met jonge bomen en struiken beplante, open ruimte om te toveren in een gezellig woonlcamp met geriefelijke, in frisse kleuren geschilderde huisjes, waartussen een bescheiden hotel-restaurant een rendez-vous verschaft voor de avond uren. Een heel korte tijd,' als men bedenkt dat thans van het hele dorp nog bijna niets te bespeuren is. naar de carrier," zegt er nog een tegen ons en dan zien we al meteen hoe het gaat. In snel tempo wordt het bovenste deel van de wagon, met behulp van autokrikken, opge vijzeld, eerst van voren, dan in het midden en tenslotte aan de achter kant. De wagen komt nu los van zijn wielen cn er kunnen spoorbiel sen onder worden geschoven. De onderkant van de wagon is nu op gelijke hoogte met het draagvlak van de carrier. „Nou komt het," zegt Jan. Op de automotor is een lier gekoppeld. De ketting gaat onder de wagon door en wordt met een haak onder aan de andere zijde van het ge vaarte bevestigd, precies in het midden. Dan gromt de motor, lui der en luider. Langzaam wordt de lier aangehaald. En centimeter voor centimeter trekt de ketting de wa gon op de carriers. Dit is 'n kwes tie van grote voorzichtigheid want de wagon kan kantelen en de groot ste ongelukken aanrichten. Men weet dit en juist daarom wordt er doorgewerkt met grote kalmte, weloverwogen. Een laatste ruk. „Ho," schreeuwt Jan. De motor stopt. En warempel, daar staat het tien ton wegende gevaarte op de wagen. Glorie van de weg De man, die op het idee kwam, het Nederlandse expeditie-wezen de „glorie van de weg" te noemen, had het bij het rechte eind. En het zijn kerels als deze vier jonge man nen, die hun beroep deze erenaam hebben bezorgd. Rul, angstig smal en bochtig zijn de bospaden waar over „Keesje" zijn aanhang naar „Stamerhoef" moet torsen. De 150 p.k. spannen zich in tot het uiterste de zware banden klauwen zich vast in de grond. En do 24-wielige car rier volgt gehoorzaam het spoor van de oersterke trekkers. Keer op keer houden we ons hart vast. Maar geen boom wordt geraakt en elk hekje wordt zonder ongelukken gepasseerd. Met bijna wiskundige zekerheid stuurt de chauffeur, zon der omkijken, zijn vracht door het bos, door dalen, over heuvels. Tot het doel is bereikt. Reeds staan twee „zomerhuisjes" in de druilende regen te wachten op de timmerlieden, de schilders, de Op deze wijze woi^ een halve spoor wagon op een vrachtauto vervoerd do or de bossen en op de plaats van bestemming neergezet. Als men het interieurvan zo'n karkas ziet kan men zich niet voorstellen, dat het bin nen enkele maanden tot een riant zomerhuisje omgetoverd zal zijn. (Foto's Archlfoto) Transportwezen staat nergens voor A LS we niet op die vier flinke x x Amcrsfoortse jongens met hun vrachtauto konden rekenen, kwam het ook beslist niet voor el kaar," verzekerde een der exploi tanten ons. Die mannen met pit. waarover zo waarderend wordt gesproken zijn vier kerels met stevige knuis ten aan hun lijf, een flinke ^osis helder verstand en een vrachtauto Keesje genaamd waarmee ze wonderen verrichten. Het zijn drie zoons en een knecht van de Amers- foortse expediteur Wassink. die el ke dag twee halve spoorwagons, zonder wielen, van het emplace ment Maarn naar het toekomstige dorp vervoeren. Het vacantieoord wordt n.l. in gericht met bungalows (zomerhuis jes, optrekjes, hoe men het maar noemen wil), die niets anders zijn dan verbouwde spoorwagons. Van de Nederlandse Spoorwegen wer den daartoe dertig, zo op het oog totaal onbruikbare, personenrijtui gen gekocht. Het stevige ijzeren chassis dient alleen nog, tot steun van dc dubbele wanden. Aïle ruiten zijn gesneuveld. Ook de bekleding en de banken ziin tiidens de oorlog verdwenen. Wij zijn eens een morgen met de gebroeders meegegaan. Als we hun „Keesje" zo nietig naast die grOLe, onhandelbare kasten van door mid den gezaagde spoorwagons zien staan, zeggen we alleen: „Gaan jullie maar weer naar huis, jon gens. Dat krijg je nooit voor el kaar." Jan, de oudste van het stel, die de leiding heeft lacht en zegt: „Kun je net denken. Binnen tien minuten staat het beestje op de wagen." Kalme vastberadenheid En dan, zonder grote woorden, zonder geschreeuw, gaan de man nen aan het werk. De jongste broer hij is pas achttien maar een prima chauffeur, manoeuvreert de car rier, die achter „Keesje" is gekop peld en waarop de wagon vervoerd zal worden behendig naast de rails. „Nu is het de kunst om zonder hijskraan de villa over te hevelen meubelmakers. Na enig wenden ep keren over het hobbelige heideveld krijgt „Keesje" wat rust. Eerst wordt de spoorwagon van voren wat opgevijzeld, zodat ze achter over komt te leunen, weer wordt de lier in werking gesteld en zon der moeite trekt de trekker de car rier onder zijn vracht vandaan en schuift de wagon langzaam op ae grond. Langzaam, heel langzaam, want de wagon mag niet bescha digd worden. Als ook dit karwei achter de rug is. wrijven de jongens zich de han den warm, steken een cigaret op en kruipen weer in de wagen. Voor vandaag is het gebeurd. En bewon derend nagestaard door werklieden en de toekomstige exploitanten van het vacantiedorp. rnden ze huistoe. De glorie van de weg? Zij lachen er wat om. AMIR SJAR1FOEDDIN tekent het wapenstilstandsverdrag tussen de Re publiek en Nederland aan boord vande ..Renville". Rechts van hem Paul van Zeeland, het Belgische lid van de Commissie van Goede Diensten. (Radiografisch overgebrachte foto) WEL zelden zal het lossen van anthraciet uit een zeeschip, in de Rot terdamse haven zoveel belangstelling v§n autoriteiten en vertegen woordigers van pers en radio hebben ondervonden als Maandagmorgen aan boord van het Amerikaanse ss. „Bienville" van de Waterman Line het ge\'al was. Boven het gapende ruim van het voorschip zweefde de grijper van een kraan, gevuld met vijf ton steenkool, waarin de vlaggen van de USA en Nederland waren geplant. Vlaggen aan de masten van het schip en op de kolen, speeches van autoriteiten en dat alles als uiting van vreugde en voldoening, dat Nederland als eerste land in Europa een'zending ge schenk-kolen uit Amerika heeft ontvangen, dank zij bemiddeling van de CARE. Het woord CARE heeft langza merhand voor velen in Nederland dezelfde betekenis gekregen als de HARK dit in de jaren 1945 en 1946 voor hen bezat. De CARE, afkorting van Corpo ration for American remittances (overmaking van geld) to Europe, steunt echter in de eerste plaats op de financiële offervaardigheid van het Amerikaanse volk. Door tien dollar te storten op rekening van de CARE verzekert de Amerikaan se schenker zich van de toezending van een CARE-levensmiddelen- of goederenpakket (thans ook 2i/z mud anthraciet), aan een door hem op gegeven adres in Europa, ofwel laat hij de bestemming over aan de CARE. Hoezeer het Amerikaanse volk het verarmde Europa een warm hart toedraagt, blijkt wel uit het feit, dat in 1947 niet minder dan 39 millioen dollar door Amerikaanse particulieren werd besteed voor de CARE-pakkettenactie. De CARE koopt van de ontvan gen bedragen voedsel, kleding, dek king en andere goederen, zoals steenkool, waarvan zij 23 soorten standaard-pakketten of partijen sa menstelt, die een winkelwaarde van nagenoeg tien dollar vertegen woordigen. Door de massale inkoop en dank zij de reducties van de groot-leveranciers (ook een vorm van hulp), maakt de CARE een ze kere winst. Hieruit worden de sa larissen van de personeelsstaf in Europa en Amerika bekostigd en tevens kunnen uit de winst pakket ten worden samengesteld, die als „general relief" (ongeadresseerde hulp), de landen van Europa ten goede komen. De verdeling van deze pakketten geschiedt in over- leg met sociale instellingen. In 1947 Economisch bestuur zo spoedig mogelijk in handen van Duitsers Er is weer een nieuwe stap gedaan op de Anglo-Amerlkaanse weg naar de eenheid van West-Duitsland: Britse en Amerikaanse autoritei ten hebben te Berlijn een soort economischo grondwet (zij noemen haar „handvest") bekend gemaakt, die tot doel heeft dc ontwikkeling van de Britse en de Amerikaanse zone tot een zelfstandige economische eenheid te bevorderen een eenheid die niet langer financieel door Engeland en Amerika behoeft te worden gesteund. Volgens het Handvest worden het'Brits-Amerikaanse bureau voor im- en export-en het gemeenschap pelijke deviezenbureau tot een een heid, die volledige bevoegdheid be zit om de export van de dubbele zone tot een zo hoog mogelijk peil op te voeren. Directeur-generaal van het ge reorganiseerde bureau wordt Wil liam John Logan, een Amerikaanse bankier, die zich uit zaken heeft teruggetrokken. J. H. Cahan van het Britse ministerie van financiën wordt onder-directeur. Het nieuwe bureau zal onmiddel lijk stappen doen om het bestaande apparaat voor de controle van de buitenlandse handel der beide zones efficiënter te doen functionneren. Amerika zal. uit hoofde van zijn grotere financiële deelneming, dë meeste zeggenschap in het nieuwe bureau hebben. Het ligt in de bedoeling, dat de taak van het bureau zo spoedig mogelijk door het Duitse bestuur wordt overgenomen. Er zal Duits personeel worden opgeleid om te zijner tijd het geallieerde personeel te vervangen. De ter beschikking van het bureau gestelde deviezen- bronnen zullen worden aangespro ken, opdat de voor de staatshuis houding en de ontwikkeling van de export der dubbele zone benodigde grondstoffen kunnen worden aan geschaft. Het bureau is bevoegd ten behoeve van im- en export overeenkomsten te sluiten voor de levering van goederen en diensten en voorts om alle maatregelen te treffen die nodig zgn in het belang van handel en industrie. Wereld-schaakkamp in Den Haag Het staat thans vast dat het eer ste deel van het tournooi om het wereldkampioenschap schaken in Den Haag zal worden gehouden. De Haagse gemeenteraad heeft gistermiddag besloten voor de del ging van een eventueel nadelig sal do 25.000 beschikbaar te stellen. H. M. de Koningin heeft de componist Jo Bordewijk-Roepman haar toestemming gegeven om het op verzoek van het Kon. Ned. Zangersverbond gecomponeerde koorwerk ter gelegenheid van H. M.'s 50-jarig regeringjubileum aan haar op te dragen. kon 25% van de gestorte bedragen voor relief werk besteed worden; in 1947 zal dit percentage, dank zij de grotere omzet van pakketten, vermoedelijk tot 40% stijgen. Hier door kunnen steeds meer behoefti ge gezinnen in Nederland, vooral in de geteisterde gebieden, in de CARE-actie betrokken worden. Van de 1000 ton anthraciet, die het ss. Bienville te Rotterdam heeft aangevoerd zijn 200 HL ter beschik king gesteld van burgemeester Oud, ter gratis distribuering onder de armste gezinnen van zijn stad. Ook de gemeente Amsterdam ontvangt een dergelijk geschenk met het zelfde doel, terwijl de rest van de kolen in enkele duizenden partijen van 2V2 mud verdeeld, gra tis aan de door de Amerikaanse schenkers opgegeven adressen in Nederland wordt thuisbezorgd. De ontvangers behoeven slechts een formulier voor ontv angst in te vul len, waarna de CARE zorgt, dat aan de afzender in Amerika, de souche van het ontvangstbewijs geretour neerd wordt. In Nederland is de CARE verte genwoordigd door de heer Charles C. Cotter, terwijl het bureau van de organisatie gevestigd is: Paleis straat 1, Den Haag. Om de aflevering van pakketten zo regelmatig en snel mogelijk te doen geschieden, tracht ook de Ne derlandse CARE-afdeling een voor raad aan te leggen. Er wordt naar gestreefd in 1948 duizend pakket ten per week te distribueren. In 1947 waren het er in totaal 25500. De nood in ons land is niet meer zo schrijnend als in het eerste jaar na de bevrijding, maar niettemin zullen Amerika's gulle gaven in de vorm van CARE-pakketten, in vele gezinnen met grote dankbaarheid en vreugde ontvangen worden. Kraaienoffensief op kerktoren Grote zwermen kerkkraaien heb ben een aanval gedaan op de toren van de kerk te Neerkant bij Hel mond. Het dak werd zwaar be schadigd. De inwoners van het dorp heb ben nu een gedode kraai aan het torenkruis gehangen, met als ge volg, dat de vogels wegblijven. Zo dra het weer verbetert zal de scha de worden hersteld. Tijdens de bevrijdingsdagen in September 1944 werd Neerkant vrijwel geheel verwoest. Hoewel er geen gebrek was aan materiaal voor wederopbouw, moesten de werkzaamheden worden gestaakt, omdat er geen arbeidskrachten waren. De plaatselijke arbeiders hebben nu Polen in dienst geno men, die het dorp zullen herbou wen. Er kwam niets uit de lucht ...alleen de berichten! PARIJS, 20 Januari. De be richten die de vorige week werden verspreid over parachutages of als men het Engelse woord verkiest, droppings van wapenen, bij Saint Amand in het hartje van Frankrijk, zijn bij nader onderzoek onjuist gebleken. Noch wapenen, noch zwarte handelswaar, noch andere geheimzinnige voorwerpen zijn m het oude Berry uit de hemel ge daald. Het enige dat uit de lucht gegrepen is, zijn de berichten hier over. Het geheimzinnige vliegtuig bleek het normale lijnvliegtuig te zijn van de nachtdienst Parijs Algiers. Wel schijnen enige energieke Gaullisten en communisten ver scheidene nachten achtereen op het pad geweest te zijn om de andere partij op heterdaad op een siniste re wapenwirist te betrappen. De politieke gemoederen zijn nogal verhit, dat is zeker. Zo zijn de vrachtauto's met gewapende lie den, de lichtsignalen, het onver schrokken kruipen door droge greppels en de overval met mi trailleurs op dë niets vermoedende spoorwegambtenaren en de kor daat toegesnelde boeren met hun jachtgeweren te verklaren. De fan tasie-rijke Parijse Boulevardpers deed de rest. Dit alles zou echter binnen de bescheiden proporties van het plaatselijk Indianenver haal gebleven zijn als de politie iets eerder op het idee was geko men om de dienstregeling van de Air France te raadplegen. Na de wapenstilstand Subcommissies zetten het werk voort Na een plenaire bijeenkomst heb ben gisteren de Nederiandse cn de republikeinse delegaties een sub commissie ingesteld. Deze sub-com missie heeft weer drie ondcrcom- missies in het leven geroepen, welke er als volgt uit zien: a. een' algemene commissie van orde (general steering committee) die tot taak heeft, de werkzaamhe den voor de toekomstige conferen ties te coördineren: b. een politieke sub-commissic. die alle politieke zaken, alsmede do staatsrechtelijke aangelegenheden, zal behandelen; c. een economische sub-commis sie, welke aanbevelingen zal doen op economisch en financieel terrein. Besloten werd. de reeds bestaan de commissie voor het staken van het vuren, door te l_aten werken ter behandeling van de vraagstukken voortvloeiend uit de wapenstil- stands-overeenkomst. De gistermiddag ingestelde sub commissie zal Vrijdag a.s. wederom vergaderen. De republikeinse minister-presi dent, mr Amir Sjarifoeddin, is he denochtend vergezeld van enige mi nisters naara Diogja vertrokken. Hij zal daar een bijeenkomst van het re- publikeinse kabinet biivonen. Vrii- dag a.s. keert Sjarifoeddin naar Ba tavia terug voor ^le eerstvolgende plenaire zitting op de Renville De kans dat Sjahrir in het repu blikeinse kabinet zitting zal nemen is gering, vólgens Merdeka. Hij zou naar Amerika Villen gaan en slechts een ministers-zetel willen aanvaar den als zijn partij (de partai sosialis) hem het volle vertrouwen zou schenken. Toen ambtenaren van de Rijks politie enkele lagen geleden een inwoner van de, Langstraatse ge meente 's-Grevclduln-Capelle ar resteerden, dachten zij niet aan een grcot complotWant hun arres tant had zo meenden zij „alleen maar" clandestien geslacht. Doch later bleek, dat de zwarte koe, ware het beest van betere kwa iteit geweest, voorbestemd was naar België te worden uitge zonden. Want dat was de bedoeling van de slachter en zijn schare com pagnons, allen 's-Greve'duiners. Zij reisden elke v eek naar de Bossche veemarkt, lieren daar een beetje rond en verdwenen op een gunstig ogenblik ijlings met een aantal koeien, dat zij daar hadden ont vreemd. Spoorloos raakte het vee dus zoek en de slachloffers konden nimmer ondanks hun vermoe dens het vermissingsvraagstuk oplossen. De „buit" werd met veewagens naar Capelle vervoerd en men vermoedt, dat het vee vervolgens naar België werd gesmokkeld, in samenwerking met het kort gele den opgerolde p itser vagen-com- plot. Het onderzoek duurt voort. Ds. WJ.F. Meiners nam afscheid Wederom strubbelingen te Amsterdam Ds. W. J. F. Meiners heeft Zon dagmorgen in de stampvolle kerk van de Herst. Ev. Luth. Gemeente aan de Kloveniersburgwal te Am sterdam afscheid genomen van zijn gemeente nu hij om persQpnlijke redenen zijn ambt heeft neerge legd. Na zijn predikatie werd hij toegesproken door ds. B. E. J. Bik als voorzitter van de Synode, na mens de algemene kerkelijke com missie, de voormalige kerkeraad, als consulent cn namens het nieu we parochie-bestuur van de paro chie I. Ds. Bik keurde het af, dat hij zijn ambt neerlegde, maar res pecteerde zijn persoonlijke mening. Spr. verzocht de gemeente met na druk ds. Meiners nu ook verder met rust te laten. Hij deelde mede, dat de A. K. C. in haar jongste ver gadering besloten had op staande voet hen, die verantwoordelijk moeten worden geacht voor de jongste wandaden, te schorsen. De A K.O. was volgens art. 43 van het reglement daartoe bevoegd. Nu ge bleken is dat de heren H. J. Tier, W. F. Vegersteen, J. G. Meijer Jr., P. J. Mos en F. J. Wichard verant woordelijk voor de daden moeten worden gesteld, zijn zij onmiddel lijk geschorst en worden zij dus niet verwacht in de bijeenkomst na de godsdienstoefening, van de vm. kerkeraad waarin aan ds. Mei ners de ontslagbrief zou worden ter hand gesteld. Enkelen van de geschorsten gingen hiermee niet accoord, waarom zij de bemidde ling inriepen van de politie. Hun eis tot toelating werd echter niet ingewilligd en de vergadering van de v.m. kerkeraad vond dan ook zonder hen plaats. De dienst had een rustig verloop. .Verkeer over Schipbrug bij Deventer stopgezet Vrij plotseling moest gisteravond alle verkeer met voertuigen over de Schipbrug te Deventer worden stopgezet, omdat het yssclwalcr was gestegen tot de kruin van de Rijksweg naar Apeldoorn, Alleen voetgangers en wielrijders kunnen de brug nog passeren. De weg van Deventer naar Ter- wolde staat opnieuw onder water, zodat het verkeer van Deventer in Noordelijke richting thans over Twello moet worden geleid. Ook de kade langs dc IJssel in Deventer staat eveneens weer blank. Uit Nijmegen wordt gemeld, dat gisteren een was werd genoteerd van 10 cm. De waterstand in de Waal heeft thans zijn hoogtepunt bereikt: 12.70 meter. Volgens officiële gegevens gingen tengevolge van het h°Se water in het Rijn-Waal-gebied op de steen fabrieken 3 millioen stenen verlo- ren. „Kamerlid verried piloot niet!", zegt verdediger Tienduizend gulden boete, luid de het vonnis van het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden tegèn het kamerlid R. Zegering Hadders te Emmen, die er van beschuldigd wordt in 1943 een Engels piloot te hebben verraden. Bij de behandeling van deze zaak voor de Bijz. raad van Cassa tie merkte de verdediger van Z. H. op, dat moeilijk van verraad kon worden gesproken, omdat de Duit sers de vlieger, die in het zieken huis te Emmen werd verpleegd, niet waren vergeten. Bovendien had de Engelsman te kennen ge geven, geen prijs te stellen op een ontvoering; hij wenste niet te ont snappen, omdat zijn verwondingen hem ongeschikt hadden gemaakt voor de dienst. Tenslotte requireerde de proc.- fiscaal, mr. Bakhoven, tot verwij zing van de zaak naar het Bijz. Gerechtshof te Arnhem. Bij de nieuwe behandeling zou moeten blijken of Zegering Hadders wi^t, dat de piloot aan maatregelen z-»i worden blootgesteld en bovendien of de piloot aan maatregelen werd blootgesteld. Uitspraak 9 Februari. Hekel aan Scheveningers De twee Haagse jongens die de fles met het SOS-bericht van ae niet-bestaande „Annemarie" voor Scheveningen in zee hadden gewor- ncn. hebben dat gedaan om de Scheveningse reddingsboot Arthur voor niets de zee on te sturen. De zin van hun streek was. dat zii een hekel hadden aan Scheveningers. De luitenant-gouverneur-generaal, dr. H. J. van Mook, heeft aan prin ses Margriet bij gelegenheid van haar verjaardag telegrafisch zijn ge lukwensen en die van de gehele Ne derlands-Indische gemeenschap doen toekomen. Weerbericht TIJDELIJK RUSTIG WEER Weersverwachting tot ~"r-N j Woensdagavond: M X Plaatselijk nevel of mist, overigens zwaar bewolkt met opklarin gen. Op de meeste plaatsen morgen droog weer met aanvankelijk weinig wind, doch later weer wat toenemend uit Zuidelijke richtin gen. Ongeveer dezelfde temperatuur ais van daag. 21 Jan.: Zon op 8.37 uur, onder 17.06 uur. Maan op 12.25 uur. onder 3.26 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1