DAGBLAD VOOR AMERSFOORT BEVIN: DE TIJD ËT GEKOMEN OM EUROPA TE ORGANISEREN P Speurder Trygve Lie op zoek naar geschikte vergaderstad Verbond Engeland-Frankrijk-Benelux als kern van West-Europa Millioen Beierse arbeiders werken vandaag niet Wie kaatst...! Dit is het verdrag van Duinkerken: Nel van Vliet naar Amerika Nog geen licht in „Kalioerang" Republiek erkent Oost-Indonesië AmsterdamDen Haag en Rotterdam maken een kans; Utrecht niet Een praatje met commissie-leden Verder dan Parijs Vrijdag 23 Januari 194S Achtste jaargang, No. 926 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- prijs 31 cent p. w. ol 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. DUINKERKEN-VERDRAG VOORGESTELD AAN DE BENELUX-LANDEN Bevins aangekondigde grote Lagerhuisrede was een appèl om een begin te ma ken aan de organisatie van Europa. Hij stelde in het uitzicht een groot verbond van West-Europese mogendheden en hun overzeese rijks- en bondgenoten, in eerste instantie gericht tegen de pogingen van de Sowjet-Unie om het Westen onder communistische invloed te brengen. Om te beginnen zal Engeland trachten, in samenwerking met Frankrijk, ver dragen te sluiten met de Benelux-landen. Een vijfvoudig bondgenoQtschap Enge- land-Frankrijk-Nederland-België-Luxemburg zal de kern moeten worden van West-Europa. Later zal aansluiting moeten worden gezocht met andere Europese landen van historische betekenis, met name met het nieuwe Italië. Het is de politiek van de Sowjet-Unie geweest, aldus Bevin, om met alle middelen communistische controle in Oost-Europa te bewerkstelligen en het blijkt, dat in het Westen hetzelfde doel wordt nagestreefd. Wij hebben deze methode kunnen op merken in Polen, Bulgarije en Hongarije, onlangs in Roemenië en volgens onze informaties worden elders soortgelijke pogingen aangewend. Ik waarschuw de Sowjet-Unie en haar aanhangers. Als men voortgaat met een politiek, waarbij getracht wordt Europa direct of indirect te doen beheersen door één macht, waarbij van elk middel gebruik wordt gemaakt, zijn wij genoodzaakt de conclusie te trekken, dat dit zal leiden tot een nieuwe wereldoorlog. Ik hoop, dat dit denkbeeld door niemand van ons zal worden aan gemoedigd. BEVIN De tijd is gekomen - 1. Ingeval van agressie van de zijde van Duitsland ten aanzien van een der beide landen, zal ge zamenlijk worden opgetreden. 2. Wanneer een der beide lan den in een gewapend conflict met Duitsland wordt betrokken, zal het andere land alle mogelijke militaire en andere hulp verlenen. 3. Wanneer Duitsland in ge breke blijft aan*enige economi sche verplichting te„ voldoen, zullen beide landen gezamenlijk overleggen, welke maatregelen dienen te worden genomen. 4 Beide landen zullen de we derzijdse economische betrekkin gen zoveel mogelijk uitbreiden en versterken. 5. (a) Geen der bepalingen van dit verdrag moet worden uit gelegd als een afwijking van het Handvest der U.N.O. (b) Geen der contractanten zal een alliantie aangaan die ge richt is tegen de andere contrac tant. 6. Het verdrag wordt aange gaan voor 50 jaren. Het verdrag werd op 4 Maart 1947 ondertekend, als gevolg van rechtstreekse besprekingen tussen Blum T- destijds Frankrijks pre mier en Attlee. Het reikt echter veel verder dan de opgesomde punten. Het is in feite het vastleggen van een verwantschap, die sedertdien op het gehele terrein van de poli tiek der twee landen voelbaar is geworden. Merkwaardig is dat Bevin reeds de dag na de ondertekening toen hij in Brussel vertoefde op door reis naaf de conferentie van Mos kou, tot Belgische verslaggevers zei: Ik hoop oprecht met België een dergelijke overeenkomst te kunnen sluiten. .riÉL NEL VAN VLIET gaat toch naar Amerika, maar zij zal voor de a.s. Olympiade in Nederland terug zijn. De zwemster bij het kofftrs-pakken. Vandaag is Nel van Vliet in tegen spraak met alle geruchten die over haar de ronde hebben gedaan, toch met de „Nieuw Amsterdam" naar Amerika vertrokken. Volgens een uitlating van Jan dc Vries dc voorzitter van de K.N.Z.B. wordt thans op haar deelneming aan de Olympische spelen geen prijs meer gesteld. Gewetensgeld: een goed voorbeeld Een Amsterdamse dame heeft het gemeentebestuur een bedrag van 2.90 gezonden met een bege leidend anoniem schrijven, waarin zij mededeelt, daarmee de tramrit ten te willen betalen, die zij in het afgelopen jaar als gevolg van de grote drukte zonder betaling heeft moeten maken. Zij sprak de hoop uit, dat velen harer stadgenoten dit voorbeeld zullen volgen en deed tenslotte het voorstel in de trams bussen aan te brengen, waarin men het eventueel door de conducteur niet geïnde tramgeld kan deponeren.. Sjarifoeddin vraagt verduidelijking Hei Amerikaanse lid van de commissie van goede diensten, Frank Graham, Is heden van zijn tocht door Midden Java op de Ren ville teruggekeerd. Hij kon bij zjj.n aankomst geen commentaar leve ren op de huidige situatie, omdat hij gedurende zijn tweedaagse af wezigheid niet op de hoogte was gebleven van dc laatste berichten. "Wel gaf hij als zijn mening te ken nen, dat dc zaak opgehelderd kan worden. Inmiddels vernam Aneta, dal er feitelijk geen „notulen" van de formele vergaderingen der Commissie van Goede Diensten bestaan, doch slechts „summe- ries" van het in de vergaderin gen besprokene, dus geen woor delijke verslagen. Inmiddels meldt A.P. dat Sjari foeddin gezegd heeft dat zijn dele gatie verduidelijking had verzocht om een herhaling van misverstan den èn moeilijkheden, zoals bij de overeenkomst van Linggadjali, te vermijden. Daar de zes oorspron kelijke punten ook van de commis sie afkomstig waren, dient men voor verduidelijking bij de com missie te zijn, verklaarde de woordvoerder. Betreffende een verklaring van de Nederlandse regering in Den Haag over het Neder landse standpunt inzake de zes richtlijnen, zei de republikein se woordvoerder dat de Neder landers in hun commentaar over de zes punten hun eigen eenzijdige interpretatie hebben gegeven. Aneta verneemt dat een of meer nog aanwezige leden van de Com missie van Goede Diensten dezer dagen naar Djogja zullen reizen, vermoedelijk naar aanleiding van de „notulen van Kalioerang." Radio Djogja meldt bestandschending Radio Djogjakarta heeft Dinsdag melding gemaakt van een bestand- scnending door de Nederlanders. Tweehonderd volgens andere berichten driehonderd man Ne derlandsetroepen zouden Maan dag, 48 uur na de ondertekening van de wapenstilstandsovereen komst, twee kampDngs in het ge bied van Malang hebben aangeval len en zware schade hebben ver oorzaakt, terwijl ook doden zouden zijn gevallen. Weerbericht OOSTELIJKE WIND Tot Zaterdag- avond: Matige, tijdelijk krachti- V £e Oostelijke 7*1 x wind. Zwaar be- ti w Wolkt met voor- al In het Zuiden van het land plaatselijk enige sneeuw of regen^ »iiu Temperatuur om het vriespunt. 24 Jan.: Zon op 8.33 uur, onder 17 11 uur. Maan op 14.29 uur, onder 7.31 uur. De Britse regering zal kleine mo gendheden niet als politiek instru ment gebruiken om moeilijkheden tussen de grote mogendheden te ver. oorzaken, maar de Britse regering kan geen samenwerking tussen vier mogendheden aanvaarden, als één van die vier blijft voortgaan zijn politiek en economisch systeem aan kleinere landen op te leggen. Ik heb. zo ging Bevin voort, altijd de ruimste voorstelling aangaande Europa gehad met inbegriü natuur lijk van de Sowjet-Urtie. Niets van hetgeen onze regering gaat onder nemen zal gericht zijn tegen de Sowjet-Unie cf tegen enig ander land. maar wij hebben het recht de verwante zielen in het Westen te organiseren zoals de Sowjet-Unie de verwante zielen in het Oosten georganiseerd heeft. Eerste contacten De Franse en Engelse verte genwoordigers te Brussel. 's-Gra- venhage en Luxemburg hebben Woensdag aan de ministers van buitenlandse zaken der Benelux- landen voorgesteld de middelen te bestuderen die de betrekkin gen tussen de vjjf landen kun nen verbeteren. Een Franse woordvoerder voegde er aan toe: Het is de bedoeling van de Franse regering en, naar ik meen, ook van de Britse, om drie overeenkomsten te sluiten die zijn te vergelijken met het verdrag van Duinkerken. De diplomatieke medewerker van Reuter seint op hetzelfde "ogenblik dat de Benelux-landen waarschijn lijk betrokken zullen worden bij het werk van de aanstaande driemo- gendhedenconferentie over Duits land. die in de nabije toekomst in Londen of Parijs zal worden ge houden De regeringen van de Benelux- landen hebben reeds eerder deze maand nota's gezonden aan Londen. Parijs en Washington, waarin zij er op wezen dat' zij. in de gewijzigde omstandigheden na het falen van de Londense conferentie der ministers van buitenlandse zaken van de Grote Vier. er prijs op zouden stellen aan eventuele besprekingen over de toe komst van West-Duitsland deel te nemen. Tot nog toe zijn de nota's niet for meel beantwoord. Gezamenlijk streven naar V.S. van Indonesië Het Republikeinse persbureau Antara meldt, dat gisteren om acht tien uur Javatijd van de zijde der Republiek en van de zijde van Oost-Indonesië gelijktijdig de er kenning door de Republiek van Oost-Indonesië als deelstaat in de Verenigde Staten van Indonesië is bekend gemaakt. In de Republikeinse verklaring wordt gezegd dat evenals in de Republiek, ook in Oost-Indonesië volk en regering actief moeten werken aan vervolmaking van het streven naar souvereine en demo cratische Verenigde Staten van In donesië. Voor de verwezenlijking van d^ idealen van het Indonesi sche volk kunnen de Volken van de Republiek en van Oost-Indone sië samen werken. In verband daarmee geschiedt de erkenning. Op het troepentransportschip „Zuiderkruis" hebben zich giste ren in Semarang 634 man stoot troepen en 130 man GB1 inge scheept. In Soerabaja was reeds een afdeling mariniers aan boord gegaan. (Van een eigen verslaggever) Trygve Lie. Secretaris-Generaal van de UNO. een grote, enigszins corpulente man. met een breed, gemoedelijk gezicht. Zijn lichaamsbouw verraadt een krachtig gestel. Alles duidt erop, dat hu in zijn jeugd een enthousiast beoefenaar van sport is geweest: hij was een uitmuntend voetballer en zwemmer, zelfs won hij enkele malen eerste prijzen met athletiek. Gisteravond om kwart over zes arriveerde hij bij het kasteel „Oud Wassenaar". Men weet, dat hij op het ogenblik een reis door Europa maakt om te onderzoeken, welke stad het beste geschikt is om de alge mene vergadering van de United Nations Organization, die in September gehouden wordt te huisvesten. broer, de Utrechtse houthandelaar, met zijn gezin." Ik persoonlijk zou het heel pret tig vinden als de UNO in Neder land vergaderen wilde. Maar of dat doorgaat, ik kan het U niet zeg gen. Wij hebben de mogelijkheden in Parijs en Brussel bestudeerd, nu is Nederland aan de beurt. Van onze ervaringen brengen wij rap port uit aan een UNO-commissie, die uiteindelijk besluit neemt. Tus sen 15 en 20 Februari valt de be slissing. De heren Lie en Pelt reisden per auto uit Brussel, in gezelschap van de Belg Fonck, directeur van de materiaal-voorziening der UNO. Later arriveerden per „Etoile du Nord" aan het station Hollandse Tevoren bezocht hij reeds Parijs en Brussel, nu blijft hij drie dagen in ons land om daarna naar Praag te vertrekken voor een persoonlijk bezoek aan dr. Benesj, de presi dent van Tsjecho-Slowakijc. Vijf leden van het UNO-bureau bege leiden hem, waaronder de adjunct secretaris-generaal, de Nederlander Adriaan Pelt. „Ik ben blij weer eens in het vaderland te zijn", zei de heer Pelt ons. Hij is niet groot, deze hooggeplaatste ambtenaar van de UNO. Bewegelijk, en toch rustig, schijnt hem niets te ont gaan. De heer Lie beschouwt hem kennelijk als zijn onmisba re rechterhand, die hij ook de hem ono-.angename werkjes kan overlaten. Als de omroeper van de Radio-Nieuwsdienst hem vraagt een paar woorden voor de microfoon te willen spreken, klopt hij Pelt op de schouder en zegt: „Dank U, ik niet. Maar laat hij het doen, hij spreekt veel beter dan ik". De heer Pelt heeft in Parijs het huwelijk van zijn dochter bijge woond: „Het was een zeer gezelli ge dag. De hele Nederlandse fami lie was overgekomen, ook mijn Marshall ivijst de weg: Voor het uiteindelijke succes van het Europese herstelprogramma Is het absoluut noodzakelijk dat de zestien betrokken landen voort gaan op de weg naar Europese een heid, die z|j de vorige zomer in Pa rijs betraden, heeft Marshall iu een rede te Atlanta (Georgia) gezegd. Hij noemde het herstelplan een ^?rotc gemeenschappelijke krachts inspanning om de Westerse bescha ving te redden. Als deze de ver eende actie van 415.000.000 men sen, Amerikanen zowel als Euro peanen. bezield door hetzelfde grote doel, inderdaad verricht wordt heb ik volledig vertrouwen in het ver- mogeft van de Westerse beschaving om zich er bovenop te werken en weer tot bloei te komen, zei hij. Het succes van het plan-Marshall zou niet alleen de tegenwoordige loop der gebeurtenissen bepalen, maar ook de toekomstige zekerheid en welvaart van alle Amerikanen beïnvloeden. Mej. dr. A. F. W. Lunsigh Meyer, hoofdcommies-titulair van Buitenlandse Zaken, afdeling politieke zaken, onderafdeling Ver enigde Naties, was in „Oud-Wasse naar" aanwezig om bet hoge gezel schap te begroeten en de plannen voor de komende inspectietocht met Trygve Lie en de heer Pelt te be spreken. Zij heeft ons ook ingelicht over de mogelijkheden, die Neder land biedt voor de algemene-UNO- vergadering. In officiële kringen is men van oordeel, dat Den Haag, Rotterdam cn Amsterdam de beste gelegenheid bieden. Hedenmorgen om half 10 heeft op het departe ment van Buitenlandse Zaken een bespreking plaats gevonden, waar aan naast de UNO-commissie, ver tegenwoordigers van de departe menten van Economische Zaken. Wederopbouw, Binnenlandse Za ken, Buitenlandse Zaken, Land bouw en Verkeer deelnamen. Het is wel zeker dat het Jaar beursgebouw in Utrecht niet in aanmerking komt voor de vergade ring der UNO-assemblée. In het najaar, dus gelijk met de UNO-ver- gadering, wordt daar de Jaarbeurs gehouden, terwijl men niet weet waar de ongeveer 3500 gedelegeer den ondergebracht moeten worden. Voorts ziet men verkeersproblemen opdoemen, die men niet gering acht. Verder is men van mening, dat Utrecht te weinig ontspannings gelegenheid biedt. Het plan, dat Trygve Lie is voor gelegd komt ongeveer hierop neer: Gisteravond zijn Trygve Lie, secretaris-generaal van dc Lino {links) en dc Nederlander Adriaan Pelt. adjunt-icc retaris-gcneraal (rechts) in het kasteel „Oud Wassenaar" verwelkomd door mej. dr. Lunsingh Metjcr. hoo[dcom- mies van het Departement van Buitenlandse Zaken (midden). de algemene vergadering zou in het Concertgebouw in Amsterdam of in de Rivièra-hal in Rotterdam gehou den worden. Daarna splitst zich de vergade ring, die 10 dagen duurt in zes commissies, die in Den Haag kun nen vergaderen. De algemene ver gadering zou geopend worden op Prinsjesdag, de derde Dinsdag in September, dus gelijk met de ope ning der Staten-Generaal. Of deze plannen verwezenlijkt worden hangt af van het besluit der UNO-commissie. De heer Pelt en de andere technische ambtenaren, zullen een inspectietocht naar Rot terdam, Den Haag en Amsterdam maken, Trygve Lie blijft in Den Haag. Spoor in Den Haag de andere le den van het gezelschap, de heren Clark, die speciaal de hotel-ac commodatie bestudeert, Stone- m a n, die de relatie met de pers onderhoudt cn L e l h b r i d g e. die als secretaris van deze informele commissie fungeert. Met Pa op reis Met hen reisde ook de dochter van Trygve Lie, Guri Lie, een kleine charmante blondine van 17 jaar, de „Paris much loyes", en „likes of travelling". Zij heeft geen functie, alleen die van „dochter", die genoegen schept in het heerlij ke uitstapje door Europa. Vooral van Nederland, waar zij voor 't eerst van haar leven is, stelt zij zich veel voor. Om twaalf uur in de afgelopen nacht is in Beieren een algemene staking van vierentwintig uur ingegaan waarbij ongeveer een millioen arbeiders betrokken zijn en die ge organiseerd is als protest tegen de lage voedselrantsoenen. In ongeveer driekwart van de Amerikaanse zone ligt daar door het werk vandaag stil. Dit is de grootste staking in West-Duitsland sinds het eind van dc oorlog. In Beieren is het van alle landen der Brits-Amerikaanse zone op voedselgebied het gunstigste ge steld. Het produceert 2j/, maal zo veel vlees als het nodig heeft en heeft voorts een groot overschot aan aardappelen en vet. Beieren heeft evenwel steeds gepoogd van deze overschotten zoveel mogelijk voor zichzelf te houden en de voedselverordeningen, die een re delijke verdeling onder alle landen beoogden, zijn dan ook door Beie ren voortdurend gesaboteerd. Juist op het moment, waarop Beieren gedwongen werd enige rantsoen kortingen toe te passen teneinde het Ruhrgebied over het kritieke punt te helpen hebben de Beierse vakbonden voedseleisen gesteld. Het heeft er alle schijn van, aldus de mening van een ANP- correspondent, dat de voorgenomen algemene staking, de grootste die tot dusver in Duitsland werd geor ganiseerd, minder door de voedsel- nood dan wel door politieke motie ven werd ingegeven. De laatst 3 vier maanden hebben n.l. de sociaal-democraten de rege ring ;an Beieren geheel in handen der Christelijke partij moeten laten en zij maken thans van de door hen beheerste vakbonden gebruik om oppositie, tegen de regering te voeren. Vijftienduizend industrie-arbei ders tc Wiesbaden (Hessen) in de Amerikaanse zone hebben besloten Ging Rusland accoord met Duitse aggressie? Uit een aantal buitgemaakte ge heime documenten van het voor malige Duitse ministerie van Bui tenlandse Zaken Anoet volgens A.P. en Reuter blijken, dat de Sowjet-Unie geheel accoord ging met de Duitse offensieven in Scan dinavië en de Eage landen. Voorts zou aan het licht zijn ge komen, dat tussen de nazi's en de Russische leiders jn het geheim schikkingen waren* getroffen over de invloedssferen in Noord- en West-Europa en de manier, waar op de twee regeringen elkander op economisch gebied gedurende de eerste jaren van de tweede wereld oorlog hielpen. Verder blijkt, dat de oorlog tus sen Rusland en Duitsland ten slot te het gevolg was van een te hoge prijs, welke Rusland vroeg, n.l. de totale overheersing van de Balkan, de Dardanellen en de Baltische Zee, voor Ruslands deelneming aan het tot stand brengen van een nieuwe wereldorde, welke was vervat in het driemogendheden- verdrag van de as. Uit de documenten komt vast te staan, dat Hitier op de laatste eisen van Stalin om de invloedssfeer uit te breiden en de Balkan hierin te betrekken, nooit heeft geantwoord, doch in plaats daarvan een geheim bevel heeft doorgegeven aan de Duitse generale staf op 18 Decem ber 1940 om voorbereid te zijn op 'n „snelle campagne tegen Sowjet- Rusland". De werkelijke aanval begon eerst zes maanden later. Tot het laatste ogenblik trachtte Stalin echter een oorlog te voorkomen. Naasting Ned. Bank aanvaard Na de rede van minister Lief- tinck brachten de kamerleden hun oude en/of nieuwe bezwaren te berde. Daarbij merkte de heer De Wilde (A.R.) op, dat hij het ge vaarlijk achtte, dat de „Nederland se Bank" schatkistbiljetten zal kunnen opnemen zonder dat deze in handen van derden zijn geweest. Ook de heer Bierema (Vrijh.) bleef bij zijn mening, dat de proce dure van schadeloosstelling, met medewerking van de rechterlijke macht niet te uitgebreid zal blij ken. Tenslotte verklaarde hij het onjuist te achten om nu de bankwet 1937 niet meer up tot date is van het ene uiterste in het andere te vallen. De minister bracht in zijn antwoord "naar voren, dat bij inschakeling van de rechterlijke macht een procedure niet voldoende kan worden geacht Hierna werden de artikelen van het eerste wetsontwerp dat be trekking heeft op het algemeen nut van de naasting der aandelen van de Nederlandse Bank z.h.s. goedgekeurd. Het ontwerp, dat in stemming werd gebracht aanvaard den de kamerleden met 5223 stemmen. Vervolgens kwam de Bankwet 1948, juister gezegd het onderwerp „Nieuwe bepalingen nopens het statuut van de Nederlandse Bank" aan de orde. De kamerleden dien den 13 amendementen en één sub amendement in, waarover mbrgen zal worden beraadslaagd. Repatrianten in 't zicht van de haven De „Willem Ruys" wordt Vrij dagmorgen met ruim zeshonderd repatriërenden te Rotterdam ver wacht. Ontscheping begint 9 uur. De „Volendam" wordt Zaterdag met ruim elfhonderd militairen in Rotterdam verwacht. Ontscheping begint 10 uur. zich b\j de zevenduizend aan te slui ten die Maandag uit protest tegen de lage voedselrantsoenen in sta king zijn gegaan. TOEN de Russische verte genwoordiger Wlsjinskl tijdens een van de zittingen van de jongste Alg. Vergadering der Verenigde Naties een aanval had gedaan op de Turkse houding ge durende de oorlog en zich hierbij beroepen had op „gevonden do cumenten". herinnerde zijn Engel se collega Mac Neil hem er aan, dat „wie kaatst de bal moet ver wachten" door hem er op attent te maken, dat ook anderen dan de Russen alleen documenten hadden gevonden. „Wij" aldus Mac Neil „zullen deze docu menten slechts openbaar maken, wanneer men ons tot het uiterste provoceert." Dit voor de nietlngewijden enigszins raadselachtige dreige ment had betrekking op papieren van Ribbentrop en documenten uit het archief van het Duitse mi nisterie van buitenlandse zaken, welke de Westelijke Geallieerden in handen waren gevallen en die vooral betrekking hadden op de Duits-Russische verhouding in de bijna twee jaren tussen het be ruchte accoord van 23 Aug. 1939 en de aanval op de Sowjetunle van 22 Juni 1941. Van het ogenblik af, dat Mac Neil in het openbaar erkend had, dat die documenten bestonden en dat &i\ in Engels-Amerikaans be zit waren, zat iedereen, die zich om redenen van wetenschap, van politiek, enzovoort interesseert voor de recente geschiedenis, te sprlnqen naar het ogenblik, dat de bezitters van deze stukken, waarvan zowel het historische als het actueel-politieke belang duidelijk was, zich voldoende ge provoceerd zouden voelen om de documenten in kwestie ,in het licht te geven. Dit moment schijnt thans te zijn aangebroken: het Amerikaanse State Department heeft tenminste een eerste deel uit deze collectie geheime stukken door de druk openbaar gemaakt. Reuter en As sociated Press hebben zich ge haast om enkele treffende punten uit dit geheel naar voren te ha len. De lezer kan ze naast dit artikel aantreffen. Het is een weinig verheffend beeld, dat dit uittreksel ons brengt; het is bijzonder geschikt om diegenen onder ons, die nog illusies hadden over de politiek van StalinMolotof uit die jaren, ook de laatste rest daarvan te ontnemen. Het is duidelijk, dat de heren in Moskou bereid zijn ge weest om de wereld met de Nazi's te verdelen, alle ideologische te genstellingen, alle vijandschap van jaren her ten spijt. De Rus sische zowel als de Duitse leiders hadden maar één doel: behoud en vergroting van hun macht en die van hun staat. Voor dit doel wa ren alle middelen heilig, hun po litiek was een machtspolitiek van het zuiverste water, zij waren bij het voeren ervan volkomen zon der scrupules. Het kan zijn, dat er onder onz« lezers zijn, die door deze onthul lingen werkelijk verrast en ge schokt zijn. Wij zelf behoren niet tot deze categorie. Want dit uit treksel uit de documenten beves tigt slechts wat wij van elders reeds wisten. De gewezen minis ter van buitenlandse zaken van Roemenië, Gafencu, heeft ons in zijn belangrijk boek „Préliminai- res de la guerre a l'Est" Voor spel van de oorlog in het Oosten) een beeld getekend van het ge beuren in die jaren, dat precies klopt met wat de documenten ons vertellen. Wij zijn dus niet verrast of ge schokt, wij hadden niet anders verwacht, al geven wij graag toe, dat het toch altijd een klap is wanneer je ongunstige voorstel ling van iemand of iets (in dit ge val van de Sowjetpolitiek!) door de feiten wordt bevestigd. Maar toch voelen wij ons ge roepen om aan deze beschouwing nog één ding toe te voegen. Van het oogpunt van de krant uit, die actueel moet zijn, nieuws, liefst treffend nieuws moet brengen, kunnen wij de publicatie van dit uittreksel door Reuter en A.P. al leen maar toejuichen, maar als historicus bekruipt ons hierbij toch een sterk gevoel van onbe- hagen. Want met deze korte sa menvatting worden de feiten wel heel bedenkelijk uit hun verband gelicht^ en de publicatie ervan op deze manier geschiedt toch min der om de historische waarheid te dienen dan allerlei actuele po litieke doeleinden. Nogmaals, wij twijfelen er niet aan, dat wat in de samenvatting staat Juist is# doch wij wensen ons het defini tieve oordeel voor te behouden tot wij deze publicatie van docu menten zelf onder ogen hebben gehad. Wij hopen, dat dit spoedig het geval zal zijn en wij verzeke ren onze lezers, dat wij hun dan onze bevindingen niet zullen ont houden.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1