DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Kabinet-Sjarifoeddin ten val; Hatta krijgt de opdracht Bomcomplotleden als ontvoerders Vandaag... Churchill geeft zijn steun aan Bevins politiek Onbevredigend besluit NOTULEN IN ONS BEZIT Eendrachtig in verzet Eerst Europa sterk maken, dan met Rusland tot een overeenkomst komen Benelux zwijgt De grote stap BE Zaterdag 24 Januari 1948 Achtste jaargang, No. 927] Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. COMMISSIE VAN DRIE NAAR DJOGJA VOOR BESPREKINGEN President Soekarno heeft gisteren per radio bekend gemaakt, dat het kabinet-Sjarifoeddin is afgetreden. Mohammed Hatta, vice-president van de Republiek, is belast met de vorming van een nieuwe regering, waarvan de samenstelling naar verwacht werd, vandaag zou worden bekend gemaakt. Voordat het kabi- net-Sjaridfoeddin aftrad heeft het nog de ontslagaanvrage be handeld van twee prominente officieren van het Republikeinse leger, lt.-gcn. Oerip Soemohardjo, chef van de generale staf en gen.-maj. Didikarta Sasmita, die beiden behoorden tot de republikeinse technische commissie voor de wapenstilstand. De Commissie van Goede Dien sten is na de val van het Republi keinse kabinet van dr. Sjarifoed- din vandaag naar Djogja gevlogen. Zij zal met het nieuwe kabinet, dat thans door Hatta wordt gevormd, beraadslagen over de voorwaarde lijke aanvaarding door de Repu bliek van 6 der 38 politieke grond beginselen, die de Commissie als basis voor een eventuele regeling met Nederland heeft voorgesteld. Zowel in Nederlandse als in Repu blikeinse kringen te Batavia is men van mening, dat het nieuwe kabi net de onder auspiciën van de Com missie gehouden onderhandelingen zal voortzetten. De val van de Republikeinse re gering komt' niet geheel als een verrassing omdat na het uittreden van de Masjoemi-ministers, die het niet eens waren met het -Renville- accoord, de in Djogja heersende on voldaanheid acuut werd. Volgens Associated Press is de algemene Indruk thans, dat de nakoming van de wapenstilstandsovereenkomst door de val van het kabinet tame lijk twijfelachtig is geworden. Volgens het Republikeinse persbureau Antara heeft de Republiek de Commissie van Goede Diensten verzocht, een onderzoek in te stellen naar de bestandsschending die door Nederlandse troepen op 19 Ja nuari bij Malang zou zjjn be gaan. Dinsdag contact De eerste ontmoeting tussen Ne derlandse en Republikeinse com mandanten voor de uitvoering van de wapenstilstand zal Dinsdag op acht plaatsen op Java plaats heb ben. Het hoofdkwartier van de T.N.I. (het Republikeinse leger) heeft zijn commandanten opgeroe pen Dinsdag op 12 uur 's middags de Nederlandse commandanten en de waarnemers van de C.v.G.D. te ontmoeten. Op West-Java zal dit gebeuren te Soekanegara, Poenva- karta, Tjiwcdej; Tasikmalaja en Koeningan. Voor Midden-Java te Poerwokerto, voor Oost-Java te Dkember en Loemadjang. Naar Antara verneemt zal Mo hammed Hatta, die met de vorming van het nieuwe Republikeinse ka binet is belast, onder de huidige omstandigheden als vice-president moeten aftreden. Een bericht van A.P. van heden morgen meldt, dat hot vliegtuig van do UNO-commissie dat op weg was naar Djogja, door slecht weer en motorpech gedwongen is naar Batavia terug te keren. Regering zegt: Geen publicatie zonder machtiging der C.v.G.D. Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken heeft vandaag, naar ANP meldt, een verklaring uitgegeven waaruit blijkt dat de Nederlandse rege ring Vrijdagmorgen de „Notu len van Kalioerang" ontvangen heeft. Zij kan dit stuk echter, hoe gaarne zij ook volledige in lichtingen zou willen verschaf fen, niet publiceren zonder machtiging van de C. v. G. D.. omdat dit stuk een document van de C. v. G. D. is. Publicatie van dergelijke tussen- phases in onderhandelingen over punten waaromti-ent ten dele wel, ten dele geen overeenstemming wordt bereikt, kan slechts verwar- I ring stichten, aldus de verklaring, die besluit: Alle stukken waarover tussen de partijen overeenstemming bestaat evenals de stukken, die sedert de ondertekening op de „Renville" van Nederlandse zijde aan de C.v.G.D. werden overhandigd, zijn aan kamer en publiek bekend gemaakt. De „cinq avis" en de notulen van Kalioerang zijn eenzijdige verkla ringen, die de Nederlandse regering niet heeft aanvaard. Derhalve acht zij een van haar uitgaande bekend making daarvan onjuist. Sigarenmakers Maandag op wachtgeld (Van onze correspondent) Meer dan 200 arbeiders van de Panter- en Tijgersigarenfabrieken te Veenendaal worden Maandag vermoedelijk voor een periode van veertien dagen op wachtgeld ge steld. De oorzaak is te zoeken in het uitblijven van een verhoging van het verwerkingsquotum en de stagnatie, die ontstond door de slechte grondstoffen-voorziening. Bij informatie bleek ons, dat de ze stagnatie alleen optreedt bij de Panterfabrieken, hoewel echter ook uit andere plaatsen berichten bin nenkomen, dat de bedrijven voor lopig moeten worden stopgezet. Wacht u voor Mansholt Een grootscheepse controle is op last van minister Mansholt begon nen bij de telers en grossiers van aardappelen, in het Westen, Mid den en Zuiden van ons land. Deze actie dient ter beteugeling van de prijsstijging die zich de laatste tijd heeft gemanifesteerd. De prijzencontróledienst bezoekt een groot aantal grossiers; de CCD doet het werk bij de telers. Een aantal grossiers hebben reeds een proces-verbaal gekregen. Ons thee 6 cent duurder Het hoofdbedrijfschap voor ak kerbouwproducten heeft een veror dening uitgevaardigd, die een ver hoging van de iheeprijs met 60 cent per kilo inhoudt. Na ministe riele goedkeui ing'wordt deze ver ordening 26 Januari van kracht voor de handel en 28 Februari voor de consumenten. De prijs voor de hoogste kwaliteit, thans 74 cent per ons, bedraagt dan 80 cent en de goedkoopste soort, 54 cent per ons, wordt verhoogd tot 60 cent. over een brug OP EEN BRUG NOG EEN BRUG... I Over de in aanbouw zijnde verbinding bij Hcdel is een vaste Baileybrug ge construeerd. omdat de schipbrug was uitgevallenDe nieuwe noodbrug ligt een meter boven het wegdek. i' f N deze aan gebeurtenis sen rijke week heelt het lelt, dat de Eerste Kamer Donder dag de wijziging van de Enquête wet heelt verworpen zo goed als geen aandacht getrokken. Wij zijn dadelijk bereid te geloven, dat zeer velen van onze lezers niet ol nauwelijks v/eten, waarom het gaat of wat er aan deze verwer ping vastzit. Aangezien de geldende Enquête wet, welke /an het jaar 1850 da teert, verbiedt om de beraadsia- gingen in dé ministerraad in een onderzoek te betrekken, had de Commissie, dié ingesteld is om on derzoek te doen naar het rege ringsbeleid uit de oorlogsjaren, een wijziging van de desbetreffende bepaling voorgesteld. Zij ging hierbij uit van de ons inziens juiste opvatting, dat het volstrekt nodig was om te kunnen kennis nemen van wat er in de minister raad was behandeld, omdat er van de ministeriële verantwoorde lijkheid in die 5 jaren natuurlijk niets terecht had kunnen komen. Bovendien, ons voik wenst einde lijk klaarheid ever deze periode, daarvoor is die Enquêtecommissie toch juist ingesteld en hoe kan die volledige klaarheid ooit ko men, wanneer bet behandelde in de ministerraad iieheim blijft? Het kamerlid Donker, een van de inltiatieliiemers tot deze wijzi ging, heeft in de Tweede Kamer de puntjes Dreci-s op de i gezet, toen hij zeide: „Het zou een onbevredigende Indruk in het land maken, wan neer nu de kamer aan de gegeven beslissing (om een onderzoek in te stellen) ging tornen, v/aardoor de indruk zou worden gevestigd: er moet op de een of andere ma niet weer een deksel op de doof pot." Welnu, die deksel *s Donderdag door de Eerste Kamer op de doof pot gezet, toen zij de wijziging van de Enquêtewet erwierp. Wij hebben het grootste respect voor de argumenten van formeel staatsrechtelijke aard, die de tegenstanders van de wijziging in het geding hebben gebracht. Maar toch zeggen wij: deze be slissing is fout geweest. In verband met hetgeen we onlangs publiceerden over het gebouvy van de Rijksverkeers inspectie te Amsterdam, waarin zestien gezinnen konden wonen, als de R.V.I. er maar niet moest zitten, vernemen we, dat een groep Amsterdammers druk be zig is te trachten aan deze wan toestand een einde te maken. Z(j zal zich lot de minister wenden, met liet verzoek aan deze dwaasheid een einde le maken. Merkwaardig is, dat aan deze actie vooraanstaande mensen van allerlei rang en stand, poli tiek en godsdienst deelnemen. Er zitten vrijzinnig-protestanten in en orthodoxen, liberalen en socialisten. En het comité ver gadert ten huize van de roorus- katholieke deken in Amsterdam. Als het gaat om bet plegen van verzet kunnen we in Neder land soms nog wel eendrachtig zyn. Triest? Neen. hoopvol, want verzet is het begin van opbouw. Nederlandse verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd. Koninklijke Marine: Mar. II H. J H. Bos, Groningen, gesneuveld 19 Januari 1948. Koninklijke Landmacht: Sold, H. A. Prenger, Heerlen, gesneuveld 31 December 1947. Serg. P. C Emons, Valkenswaard. gesneuveld 13 Ja nuari 1948. Sold, le kl. P. Mulder, Alkmaar, gesneuveld 13 Januari 1948. Huzaar J. van Aken, Rotter dam, gesneuveld 14 Januari 1948 Sold, C. G. J. Beekman. Eindhoven gesneuveld 14 Januari 1948. Sold P. Bron, 's-Gravenhage. gesneuveld 14 Januari 1948. Opperwachtmees ter G. N. Roozing, Alkmaar, ge sneuveld 14 Januari 1918. le It. G J. YVirtjes, Amsterdam, gesneuveld* 14 Januari 1948. Serg. VV. J. Zee man, Oosterland (Zld.), gesneuveld 14 Januari 3948. Sold, le kl. K. Knol, Steenwijk. gesneuveld 3 7 Ja nuari 1948. Sold, le kl. R. Schut. Vlagtwedde, gesneuveld 17 Januari 1948. Korp. W. Spijker, Veendam, gesneuveld 17 Januari 1948. Serg H. Vos, Stadskanaal, gesneuveld 17 Januari 194S. Sold le kl. J. P. Don. Vlaardingen, gesneuveld 18 Januari 1948 Koninklijk Nederlands-Indisch le ger: Sold, le kl. A. Sengke, Indo nesië, gesneuveld 16 Januari 1948. Nog twee leden van het complot, dat de hand heeft gehad in de Haagse bomaanslag op St. Nico- laasavond 1946, stonden in hoger beroep voor het Hoog militair ge rechtshof terecht. Het waren ser geant Sleper en Haakmeester, die beiden meewerkten aan de ontvoe ring van een Renkumse hotelhou der van R. Sergeant S. verklaarde in 1945 te Apeldoorn met verschillende offi cieren en burgers vergaderingen ie hebben bijgewoond. Daar werd hem gesuggereerd, dat een organi satie van 6000 man bestond, die onder alle omstandigheden paraat •/.r»u zijn ter bescherming van de staat en het Koninklijk huis en ter bestrijding van een „tegen-aan- val" van politieke delinquenten of van een communistische actie. Misleid door deze suggesties nam sergeant S., naar hij verklaarde, deel aan de ontvoering van de ho telhouder, die door de „B.N.V." of ficier Stcyn werd voorgesteld als iemand, die als politiek delinquent niet langs normale wég kon wor den gestraft. Volgens S. werkte de Renkumse politie aan deze actie mede. Inderdaad is aan de over- valgroep hulp door de Renkumse politie verleend. De advocaat-fiscaal mr. J. van Gilse wilde deze voorstelling van zaken wel aanvaarden. Hij was de mening toegedaan, dat Sgt. Sleper door het verloop der feiten reeds ernstig was gestraft en eiste daar om thans in plaats van 9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf eveneens 9 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met af trek. Voorts vorderde de advocaat fiscaal tegen Haakmeester. die ook betrokken was in het complot, ne gen maanden gevangenisstraf, waarvan vijf maanden voorwaar delijk. H. speelde een rol van on- Spaak liarl onderhoud met kon in» Leopold Vrijdag is na afloop van de zit ting van het Belgische kabinet of ficieel bekend gemaakt dat minis ter-president Spaak verleden Zon dag te Genève een onderhoud met koning Leopold heeft gehad. Het kabinet had tot dit onder houd besloten op uitnodiging van de koning. Spaak heeft de koning de huidige situatie in verband met de koningskwestie uitgelegd. Als koning Leopold uit Cuba zal zijn teruggekeerd, zal Spaak op nieuw een onderhoud met hem heb ben. Pluim veetentoonstelling .grootste van continent Een internationale pluimvee-ten toonstelling van de vereniging Avi- cultura. de grootste die ooit op het vasteland werd gehouden, is Vrij dag door minister Mansholt tn Den Haag geopend. Ook de Franse ambassadeur, Jean Rivière, sprak bij de opening. dergeschikte betekenis bij de ont voering. Door de krijgsraad werd hem negen maanden onvoorwaar delijk opgelegd. Uitspraak in bei de zaken 4 Februari. Beraadslagingen over de Bankwet Amendementen de Wilde afgewezen De Tweede Kamer heeft gisteren de debatten over hét wetsontwerp Bankwet 1948 voortgezet. De twee amendementen van mr. De Wilde A.R.zijn hierb\i verworpen. Zijn amendementen hadden tot strek king het toezicht van de Neder- landsche Bank op het credietwezen te beperken, door voor te stellen, dat dit toezicht mag worden uit geoefend, voor zover dit voor de juiste vervulling van haar in de wet omschreven taak noodzakelijk is. Het voorstel werd verworpen met 56 tegen 21 stemmen. Er tegen waren de Protestants-Christelijke Kamerleden benevens de Partjj v. d. Vrijheid. Zo werd ook verworpen het voorstel van mr. De Wilde, dat beoogde maatregelen, nodig om het toezicht op het credietwezen te be vorderen, bij de wet vast te stellen en niet eerst door maatregelen van bestuur, welke naderhand bij de wet zouden moeten worden be krachtigd. Ook werd verworpen een amen dement van mr. Sassen (K.V.P.). dat de Bankraad ingeschakeld wil de zien bij de benoeming van pre sident. secretaris en directeuren van de Bank. Het werd verworpen met 35 tegen 28 stemmen. Behalve dr nog aanwezige katholieke leden stemden voor de communisten en zes leden van de P.v.d.A. Wel nam de minister over een door mr. Sassen voorgestelde \v\jzi- I ging van het avtikel, dat de benoe ming der commissarissen regelt. De bedoeling van mr. Sassen was nok hier de Bankraad in te schake len. ITALIË KRIJGT EEN VOLKSFRONT Het partijcongres Van fle Italiaanse socialistische partij heeft niet onge veer 525.000 tegen ongeveer 257.000 stemmen besloten bij de komende algemene verkiezingen (April) in samenwerking met de communisten uit te komen met een gemeenschap pelijke lijst. Ongeveer 99'-% der stemmen werd uitgebracht voor een motie, waarin wordt aangedrongen op vorming van een democratisch volksfront. Een motie, die zich uit sprak voor het plan Marshall kreeg echter slechts ruim 4000 stemmen. Michael en prinses Anne in Da vos bijeen Ex-konmg Michael van Roeme nië en prinses Anne de Bourbon- Parma hebben elkaar Vrijdag op het station te Davos voor het eerst sinds Michaels abdicatie ontmoet. De prinses kwam ujt Luxemburg. Zij zal geruime tijd met Michael te Davos verblijven. In de debatten na Bevins rede heeft de leider van de oppositie, Winston Churchill, zich volledig achter het plan voor een Europees politiek ver bond gesteld. Hij ging zelfs zo ver Bevins politiek als een uitwerking van zijn bekende rede te Fulton te zien. maar in feite paste hij zijn Fulton-rede bij de buitenlandse politiek van Labour aan. Als programma voor de naaste toekomst gaf hij: eerst Europa sterk maken, en dan trachten met Rusland tot een overeenkomst te komen. „Wij juichen alles toe wat Bevin heeft gezegd over nauwere relaties met Frankrijk, Benelux. Italië en naar ik vermoed. Zwitserland." Het heeft geen zin te redeneren of ruzie te maken met communisten, maar het is mogelijk op een reële basis zaken met hen te doen. Wij moeten echter niet afwachten en de dingen op hun beloop laten, zei hij nog. Ook van zijn critici uit dc tegen gestelde hoek. van zijn partijgeno ten der linkervleugel, oogstte Bevin bijval. Richard Crossman. woord voerder van wat het vorige jaar nog de „Labour-rebellen" waren, die samenwerking met Rusland voor stonden om aan te grote Amerikaan se invloed te ontkomen, zei: Mijn visie op de Verenigde Staten is vooral veranderd se dert de voorstellen van Marshall. Een half jaar geleden zou ik nog niet geloofd hebben dat zulk een plan uitgewerkt zou kun nen worden met zo weinig po litieke voorwaarden. Engeland kan nu Marshall helpen door Europa te organiseren Het of fensief der communisten moet wor den afgeslagen, aldus Crossman anno 1948. Attlee: Zij cn wij Premier Attlee gaf op deze dag nog een heldere uiteenzetting over Engelands verhouding tot Europa cn het communisme. Wij erkennen, zei hij dat het com munisme dynamische kracht heeft. Het is een beweging van fanatici, wordt gesteund door mensen van een bepaald geestestype of levende onder bepaalde maatschappelijke voorwaarden en is het officiële ge loof van een grote natie gewor den. Het oefent echter slechts ge ringe aantrekking uit op mensen, die weten, wat Westerse beschaving is, maar het trekt wel achterlijke vol ken, die nooit iets beters gekend hebben. Wij zijn vastberaden tegenstanders van de communistische leefwijze. De politiestaat is volkomen afstotelijk voor de volken van West-Europa. Wij zullen niet pogen ons stelsel op te leggen aan de Sowjet-Unie maar wij willen ook niet. dat Sowjet-Unle ons haar stelsel oplegt. Attlee zag als toekomstig ideaal een verenigd, socialistisch Europa. Engeland heeft echter niet de taak het socialisme tot de andere Europese landen te brengen, maar het kan leiding geven cn tonen dat een sociale revolutie met vreedzame en de mocratische middelen tot stand kan worden gebracht. Ondertussen wil Engeland met alle Europese landen samenwerken, want zij hebben alle de overtuiging ge meen. dat er in de moderne wereld geleide economie moet zijn. De heer P. H. Buisman, tandarts te 77e/. de nieuwe directeur van het tand heelkundig instituut te Utrecht, aan wie een opdracht werd verleend onder wijs in de tandheelkunde te geven aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. - of spreekt en zegt nog niets Het Brits-Franse voorstel tot het sluiten van een vijfvoudig „Dulnkcrkens" verbond is voor dc Bcnelux-Ianden blijkbaar als een grote verrassing gekomen. Uit de reacties blijkt althans dat de regeringen op een dergelijke omschakeling van hun buiten landse politiek niet voorbereid waren. Uit D e n H a a g zijn nog geen officiële commentaren geko men. Men beperkte zich tot de mededeling dat de rede van Be vin met sympathie is ontvangen. De voorstellen Lijn echter van zo vérstrekkende aard, dat zij een uitgebreide studie vereisen. De regering schijnt voornemens om bij de bestudering van het plan vooral de problemen van West-Duitsland op de voorgrond te schuiven. (Zoals bekend heeft Nederland voortdurend te kla gen over gebrek aan samenwer king van de kant van de geal lieerde bestuursorganen). Voldoening in Belgic In Brussel heeft premier Spaak tegenover journalisten een verklaring afgelegd. Hij hield zich echter erg in het vage. Er is in België voldoening over het aanbod, zei hij. Het ministe rie van buitenlandse zaken zal onverwijld tot een nauwkeurige en diepgaande stvdrê overgaan. De aan het eind van de maand te houden conferentie van Be nelux-ministers zal de gelegen heid bieden tot een onderlinge bespreking. Spaak noemde Bevins rede een belangrijk document in de wereldgeschiedenis. Wat mij bij zonder verheugt, zo zei hij, is de geest van constructieve samen werking in deze rede. „Marshall"-vakbonden spoedig bijeen? Uitnodiging van AFL voor internationale conferentie Een van de twee grote Ameri kaanse vakbonden, d- AFL (Ame rican Federation of Labour), heeft het plan om over enkele weken een vergadering bijeen te roepen van alle vakverenigingen in de zestien Marshall-landen. Ook de vakver enigingen van West-Duitsland nul len worden uitgenodigd. Ook de C'IO (Congress of In dustrial Organisations) de andere grote Amerikaanse vakbeweging heeft dergelijke plannen, indien het wereldvakverbond, de World Federation of Trade Unions (WFTU) het plan Marsh" tijdens zijn in Februari te houden verga dering verwerpt. Dat er in de WFTU stromingen in die richting gaan blijkt uit een telegram van de Joegoslavische vakbond aan het WFTU-bestuur te ijs, waarin geprotesteerd wordt tegen pogin gen van „zekere Nederlandse en Belgische vakverenigingskringen" om een conferentie bijeen te roe pen. De vakbonden in de Benelux- landen staan namelijk sympathiek tegenover het plan, evenals de En gelse Trade Union Council en de vakbonden in Scandinavië, Zwit serland, Oosten..ik cn ook Fin land van wie dan ook verwacht wordt dat zij de uitnodiging zullen aannemen. Clay wil 700 millioen dollar voor Duitsland Amerika zal geen voedsel verschenen Generaal Clay, de Amerikaanse opperbevelhebber ln Duitsland, heeft in Washington medegedeeld, dat hij het Congres om 700 mil lioen dollar zal vragen teneinde het gemiddelde Duitse voedselrantsoen in de Brits-Amerikaanse zone tot 1.800 calorieën per dag te verho gen. Hjj zag niet ln, waarom de rant soenen voor de volgende maand niet op een peil van 1.400 calorieën kon den worden gehandhaafd of waar om de dreigende verlaging tot 800 calorieën in sommige delen van dc Britse zone niet kon worden voor komen. De V.S. overwogen geen extra-voedselverschepingen ter op heffing van de huidige kritieke si tuatie. Dit moesten de Duitsers zelf doen. „Als wjj zien, dat de Duitse bestuurders alles doen wat zij kun nen, zal dit ons een aansporing zijn, handelend op te treden". Een Benelux-delegatie, onder lei ding van dr. H. M. Hirschfeld, zal op 3 Februari in Den Haag bespre kingen voeren met enige vertegen woordigers van Groot-Brittannië en Frankrijk. De Koe werkt Op 1 Februari krijgen we meer melk en meer kaas. De koeien doen zo goed haar best dat we allemaal een beetje mogen mee-profiteren van haar ar beidsproductiviteit. Zo hjkt het ten minste. Dr werkefijkheid is. dat de brave Hollandse 'koeien altijd haar best hebben gedaan, maar dat haar producten jarenlang door onze melk- drinkende en kaasetendc Oosterburen werden opgeslorpt en opgepeuzeld. Dit blijkt uit de cijfers van het cen traal bureau voor de statistiek. In 1941 bedroeg de totale melkproductie 4109 millioen kg en in 1947 3600 millioen; Nederland produceert dus minder melk. Ook de individuele koe is min der vrijgevig, want in 1941 was dc mélkgift per koe 2993 kg tegen 2712 in 1947. De Duitsers hielden ook van kaas en vet. Als men de cijfers voor 1941 vergelijkt met die voor 1947 ziet men. dat de productie van 20 plus kaas in het eerstgenoemde jaar zeer hoog en die van 40 plus heel laag was. om van volvette kaas maar met te spre ken. Voor 1947 zijn de verhoudingen totaal omgekeerd. Van lieverlee gaan we weer kaas koppen worden, al gaat het wel heel langzaam, want wie niet op één dag door zijn rantsoenen heen is, mag het zeggen. EVIN hcalt gepleit voor een aaneensluiting van de landen van Wesb-Europa en als eerste Is aan de landen van Benelux de vraag g>esteld, of zij bereid zijn tot zo'n combinatie toe te treden door zich iis\ de een of andere vorm aan te sluiten bij wat als de kern hiervan ir&ag worden beschouwd: het verdrag van Duinkerken. Het klinkt allemaal zo eenvou dig en wij zouden haastf zeggen zo vanzelfsprekend, maar dit neemt niet weg, dat Nederland hierdoor gesteld vordt vóór het radicaal omgooien van hvt roer van zijn politiek, zo.ils dl© vóór de oorlog een eeuw lang cds de enig mogelijke en dus enig f.uiste was beschouwd Toen had onze politiek maar één wachtwoord: neutraliteit, of zoals meji in de jaren twintig, toen ons lid maatschap van de Volkenbontf formeel onverenigbaar was met het strikte begrip neutraliteit, ging zeggen: zelfstandig heid. Nu weten wij wel dat aan die neutraliteitsp» litlek op 10 Mei 1940 een eincle is gekomen en dat wij wisten, wat belangrijker ls, dat het na de oorlog onmogelijk zou zijn hiertoe terug te keren, maar toch.gaal er door velen onzer misschien een schok, nu het binnenkort zover komt. Het ver langen om tot Let v.ude vertrouw de terug te keren *eft sterk In de mens en het gebied van de internationale politiek maakt hierop geen uitzondering. Hoeveel Nederlanders hebben stilletjes een zucht van verlichting geslaakt, toen het jaar van Nederlands lid maatschap van de Veiligheids raad voorbij was, omdat zij het helemaal afgez.en van het op treden van onze vertegenwoordi ger daarin maar doodgriezelig vonden, dat ons kleine landje daardoor zo midden in de grote politiek was terechtgekomen. DE toetreding van ons land tot het verdrag van Duinkerken, ln welke vorm dan ook, zal ons in de eerste plaats en naar de letter van de tekst van dit ver drag zelfs uitsluitend een garan tie brengen tegen een eventuele herhaling van een Duitse agressie. Hiertegen zal, met de herinnering aan ons isolement van 10 Mei 1940, wel bi| geen enkele Neder lander op zichzelf bezwaar be staan. Maar laten wij onszelf niet wijs maken, dat dit alles of zelfs maar de hoofdzaak ls. Het gaat er om, dat w 1| ons bij voorbaat aan sluiten bij één bepaalde politieke combinatie. Men begrijpe ons vooral niet verkeerd: wij zien deze stap niet alleen als onvermijdelijk in de ge geven omstandigheden, niet alleen als het kiezen van het minste van twee kwaden, maar wl| zijn er positieve voorstan ders van. Het enige wat wij willen is, dat ons volk zich duide lijk bewust is van de betekenis van wat hier gebeuren gaat. In zekere zin verheugt het ons, dat het Engels-Franse voorstel nu pas ls gekomen, omdat ln die tus sentijd Benelux meer dan een v/oord alleen Is geworden. België en Nederland (onze Luxemburgse vrienden houden ons ten goede, dat wij hen even buiten beschou wing laten) worden nu samen voor die grote beslissing gesteld. Een van de grote bezwaren van de periode tussen de belde We reldoorlogen v/as immers, dat België en Nederland zo los, om niet te zeggen vervreemd van elkaar waren. Maar thans ls Be nelux er en Benelux betekent niet alleen een economische en een culturele toenadering al wor den deze steeds op de voorgrond geschoven maar wel dege- 1 i| k ook een politiek- strateglsche aaneenslui ting. Minister-president Spaak heeft dit bij zijn bezoek van kort geleden openli'k gezegd, al keek hij daarbij boetvaardig schuldig aan zoveel Indiscretie naar het Plein, waar onze sfinx bij uitne mendheid zetelt. België en Neder land staan dus samen voor de keus en dat dtt zo ls, zal het de Belqen, maar vooral ons zeker ge makkelijker maken om de grote stap te doen. Ike" weigert candidatuur Generaal Dwight Eisenhower heeft medegedeeld, dat hij zich niet beschikbaar zal stellen als candi- daat voor het presidentschap van de U.S.A. 'Bij een onlangs gehouden onder zoek van de openbare mening werd Eisenhower aangewezen als degene, die de meeste kans zou hebben de presidentsverkiezingen als Republi keins candidaat te winnen. Weerbericht WEINIG VERANDERING Weersverwachting tot Zondagavond. Zwaar bewolkt met i hier en daar nevel of mist cn voorna melijk In het Zuiden van het land enige regen of sneeuw Meest matige wind uit Oostelijke rich tingen. In de Noor delijke provincies temperatuur om het vriespunt, elders en kele graden boven nul. 25 Jan.: Zon op 8.32 uur, onder 17.11 uur Maan op 15.46 uur. onder 8.31 ui 26 Jan.: Zon op 8-31 uur. onder uur Maan op 17.17 uur, onder 0.15

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1